NyungNe Sadhanatải về 1.09 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích1.09 Mb.
#3897
1   2   3   4   5   6   7   8Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང་། །གཟུགས་སྐུ་འཇའ་མཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ།

།ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པ། །རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

CHO KU NAM KHA ZHIN DU YER ME KYANG. ZUK KU JA TS'HON ZHIN DU SO SOR SAL

T'HAP DANG SHE RAP CHOK LA NGA NYE PA. RIK NGA DE WAR SHEK LA CHAK TS'HAL LO
I prostrate to the Victorious Ones of the Five Lineages, 'They Who Have Gone To Bliss,' to the Sublime

Transcendental Knowledge, who, even though indivisible, the Body of Voidness similar to space, manifest distinctly

in the two Formal Bodies, as the rainbow colors are differentiated from the sky.
Đệ tử kính lạy / chư vị Thế Tôn / của năm bộ Phật, / chư vị Thiện Thệ, / trí giác vô thượng,

thân của tánh không / tựa như không gian, / mặc dù bất nhị / nhưng vẫn hoạt hiện / thành hai thân Phật

cũng tựa như là / cầu vồng ngũ sắc / từ giữa nền trời / rõ ràng hiện ra.86Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པས།

།ལུས་འདི་ཞིང་རྡུལ་མཉམ་པར་རབ་སྤྲུལ་ནས། །རྟག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
KHA TAR KHYAP PAY GYAL WA SE CHE LA. DAK DANG KHA NYAM DRO WA MA LU PE

LU DI ZHING DUL NYAM PAR RAP TRUL NE. TAK TU GU PAY YI KYI CHAK TS'HAL LO
I and all beings filling space give praise to all the Buddhas and their Sons, whose assembly is as vast as space, by mentally

prostrating with the mind continually full of respect and with as many emanations as there are particles in all the worlds.


Tôi và chúng sinh / đầy khắp không gian, / thế giới mười phương / có bao vi trần / tôi đây nguyện cũng / hiện bấy nhiêu thân /

với tâm chí thành / tán dương hết thảy / chư Phật, Bồ Tát / nhiều sánh không gian.87Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།བདག་གི་སྙིང་ཁའི་ས་བོན་ལས། །འཕྲོས་པའི་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང་།

།མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་སོགས། །འཛིན་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད།
DAK GI NYING KHEI SA BON LE. T'HRO PEI ME TOK DUK PO DANG

MAR ME DRI CHAP ZHAL ZE SOK. DZIN PEI LHA MO NAM KYI CHO
From the syllable in my heart emanate goddesses carrying flowers, incense,

light, perfumes, food and music, and they make offerings.


Linh tự nơi tim / hiện chư thiên nữ / cầm hoa, hương đốt, / đèn với hương thơm,

/ thực phẩm, nhã nhạc, / dâng phẩm cúng dường.88Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp༄༅། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུྃ།

OM BENZA PUPE AH HUNG. OM BENZA DUPE AH HUNG.

OM BENZA ALOKE AH HUNG. OM BENZA GENDHE AH HUNG.

OM BENZA NEWDE AH HUNG. OM BENZA SHAPTA AH HUNG


89Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུ་འཇིག་རྟེན་ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེ་ངྒེ་ཀུན།

།བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ།
JI NYE SU DAK CHOK CHU JIK TEN NA. DU SUM SHEK PA MI YI SENG GE KUN

DAK GI MA LU DE DAK T'HAM CHE LA. LU DANG NgAK YI DANG WE CHAK GYI O
In the worlds of the ten directions, as many as they are, dwell the Buddhas of the three times, Lions Among Men.

To all of them I prostrate in humble reverence with body, speech, and mind.


Hết thảy chư Phật / trong ba thì gian / tại các thế giới / khắp cả mười phương / là đấng sư tử / trong cõi con người, /

tôi vận dụng đủ / thân khẩu và ý / kính lạy khắp cả / không có thiếu sót.90Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ།

།ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
ZANG PO CHO PEI MON LAM TOP DAK GI. GYAL WA T'HAM CHE YI KYI NGON SUM DU

ZHING GI DUL NYE LU RAP TU PA YI. GYAL WA KUN LA RAP TU CHAK TS'HAL LO
By the power of the wishing prayers of the practice of Samanthabadra I visualise all the Victorious Ones.

With as many bodies as there are atoms in the Pure Lands, I bow down and I prostrate in front of all these Victorious Ones.


Năng lực uy thần / của hạnh Phổ Hiền / làm tôi hiện trước / khắp chư Như Lai.

/ Pháp giới vô tận / có bao cực vi / thì tôi nguyện cũng / hiện bấy nhiên thân / lạy khắp chư Phật.91Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག

།དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པར། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས།
DUL CHIK TENG NA DUL NYE SANG GYE NAM. SANG GYE SE KYI U NA ZHUK PA DAK

DE TAR CHO KYI YING NAM MA LU PAR. T'HAM CHE GYAL WA DAK GI GANG WAR MO
I visualise the Victorious Ones and their Sons, as numerous as atoms,

dwelling on each particle of the entire Dharmadatu.


Trong một cực vi / có chư Phật đà / cùng chư bồ tát / nhiều bằng cực vi

pháp giới vô tận. / Tâm tôi tin Phật / thật sâu và dày92Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས།

།རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད།
DE DAK NGAK PA MI ZE GYA TS'HO NAM. YANG KYI YEN LAK GYA TS'HO DRA KUN GYI

GYAL WA KUN GYI YON TEN RAP JO CHING. DE WAR SHEK PA T'HAM CHE DAK GI TO
With the harmonies of an inexhaustible ocean of praises, and an ocean of various melodies.

I proclaim the perfect qualities of all the Victorious Ones and I praise all those "Gone to Bliss".


Nên biển âm thanh / tôi vận dụng cả / xuất ra vô tận / lời chữ nhiệm mầu

tán dương biển cả / công đức của Phật.93Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པའི་གདུགས་མཆོག་དང་།

།མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི།
ME TOK DAM PA T'HRENG WA DAM PA DANG. SIL NYEN NAM DANG JuK PEI DIK CHOK DANG

MAR ME CHOK DANG DUK PO DAM PA YI. GYAL WA DE DAK LA NI CHO PAR GYI
I offer to all the Victorious Ones the finest flowers and garlands,

Cymbals and anointment, supreme parasols, light and immaculate incense.


Tất cả vòng hoa / tốt đẹp hơn hết / âm nhạc, hương hoa /

tàn lọng, bảo cái / đèn, nhang thanh tịnh / tôi đem hiến cúng / chư vị Thế Tôn.


94Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །ཕྱེ་མའི་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་།

།བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པར་བགྱི།
NA ZA DAM PA NAM DANG DRI CHOK DANG. CHE MEI P'HUR MA RI RAP NYAM PA DANG

KO PA KHYE PAR P'HAK PEI CHOK KUN GYI. GYAL WA DE DAK LA YANG CHO PAR GYI
I offer also the finest clothes, the supreme perfumes,

heaps of perfumed powders equal to Mount Meru, and all kinds of exquisite and incomparable arrangements.


Y phục hơn hết / hương liệu hơn hết / hương bột, hương đốt, / tất cả đều như / diệu cao núi lớn
những đồ trang hoàng / hơn hết như vậy / tôi đem hiến cúng / chư vị Như lai.95Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས།

།བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི།
CHO PA GANG NAM LA ME GYA CHE WA. DE DAK GYAL WA T'HAM CHE LA YANG MO

ZANG PO CHO LA DE PEI TOP DAK GI. GYAL WA KUN LA CHAK TS'HAL CHO PAR GYI
All these offerings, insurpassable and vast, are directed to all the Victorious Ones. By the power

of my confidence in the practice of Samanthabadra, I prostrate and make offerings to all the Victorious Ones.


Tôi mang cúng phẩm / cao rộng hơn hết / hướng về khắp cả / mười phương chư Phật /

vận dụng sức mạnh / hạnh nguyện Phổ Hiền / đảnh lễ, hiến cúng / chư vị Như lai.96Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་།

།སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས།
DO CHAK ZHE DANG TI MUK WANG GI NI. LU DANG NGAK DANG DE ZHIN YI KYI KYANG

DIK PA DAK GI GYI PA CHI CHI PA. DE DAK T'HAM CHE DAK GI SO SOR SHAK
Under the power of attachment, anger, and ignorance, through body, speech and mind,

whatever unvirtuous actions I have committed, I reveal them all.


Bao nhiêu nghiệp dữ / xưa kia tôi làm / đều bởi vô thủy
những tham sân si / động thân miệng ý / mà phát sinh ra, / ngày nay tôi nguyện / sám hối tất cả.97Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་།

།འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་།
CHOK CHU GYAL WA KUN DANG SANG GYE SE. RANG GYAL NAM DANG LOP DANG MI LOP DANG

DRO WA KUN GYI SO NAM GANG LA YANG. DE DAK KUN GYI JE SU DAK YI RANG
I rejoice in all activities accomplished by the Buddhas of the ten directions,

the Bodhisattvas, Pratyekabuddhas, Arhants, Shravakas and all beings.


Mười phương hết thảy / các loại chúng sinh / cùng với các vị / Thanh văn, duyên giác
tu học tiếp tục / tu học hoàn tất / tất cả Như lai / cùng với Bồ tát / công đức có gì / tôi tùy hỉ cả.98Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དག །བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས།

།མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གི་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ།

GANG NAM CHOK CHU JIK TEN DRON MA DAK. JANG CHUP RIM PAR SANG GYE MA CHAK NYE

GON PO DE DAK DAK GI T'HAM CHE LA. KHOR LO LA NA ME PAR KOR WAR KUL
I request all the Buddhas, the lights of the worlds of the ten directions, all those who gradually reached Enlightenment,

Buddhahood free from attachment to put into motion the insurpassable Wheel of Dharma.


Mười phương đâu có / ngọn đèn thế giới / khi mới thành tựu / tuệ giác vô thượng,
tôi xin thỉnh cầu / tất cả các Ngài / chuyển đẩy bánh xe / diệu pháp vô thượng.
99Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར།

།བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི།
NYA NGEN DA TON GANG ZHE DE DAK LA. DRO WA KUN LA P'HEN ZHING DE WEI CHIR

KAL PA ZHING GI DUL NYE ZHUK PAR YANG. DAK GI T'HAL MO RAP JAR SOL WAR GYI
I pray with folded hands that all those wishing to show Nirvana,

To remain for as many eons as there are particles in the Pure Lands for the benefit and happiness of all beings.


Chư vị Như lai / muốn hiện niết bàn, / thì tôi chắp tay / thỉnh cầu các Ngài
sống với đời kiếp / nhiều như cực vi, / để làm lợi lạc / hết thảy chúng sinh.
100Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།

།དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ།

CHAK TS'HAL WA DANG CHO CHING SHAK PA DANG. JE SU YI RANG KUL ZHING SOL WA YI

GE WA CHUNG ZE DAK GI CHI SAK PA. T'HAM CHE DAK GI JANG CHUP CHIR NGO O
Through prostrations, offerings, confession, rejoicing, requesting and prayers,

I dedicate whatever slightest virtue gathered for the Enlightenment of all beings.


Lạy Phật, hiến cúng / sám hối, tùy hỉ, / xin Phật ở đời / và chuyển pháp luân
bao thiện căn ấy / tôi đem hồi hướng / cho khắp chúng sinh / đạt quả giác ngộ.
101Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


Mandala Offering །་མཎྜལ་ནི། Cúng Dường Mạn Đà La
ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏེ་ནོ་པ་ཏིཥྠ། དྲི་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ།

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ། བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུ་ཉྩ། ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ
OM BENZA SATTO SAMAYA. MANU PA LA YA. BENZA SATTO TE NO PA TI TA DRI DO ME BA WA.

SU TO KA YO ME BA WA. SU PO KA YO ME BA WA. ANURAK TO ME BA WA. SARVA SIDDHI MEM TRA YA TSA

SARVA KAR MA SU TSA ME. TSI TAM SHRI YA. KU RU HUNG. HA HA HA HA HO

BAGAVAN. SARVA TATHAGATA BENZA MA ME MUNTSA. BENZI BAWA. MAHA SAMAYA SATTO AH
[dựa theo âm đọc của Sonam Tenzin Rinpoche, như sau:] Ôm ben-dza xa-tô xa-mai-da | ma-nu-pa-lai-da | ben-dza xa-tô tê-nô-pa | tít-ta đri đô mê ba-wa | xu-tô-cai-ô mê ba-wa | xu-pô-cai-ô mê ba-wa | a-nu-rắt-tô mê ba-wa | xạt-wa xi-đi mê tra-yê-dza | xạt-wa-cạt-ma-xu dza mê | xư-tam shri-i-da | ku-ru hung | ha ha ha ha hô | băng-ga-wê | xạt-wa ta-ta-ga-ta | ben-dza ma mê mun-dza | ben-dza ba-wa ma-ha sa-mai-da | xa-tô, A


102Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། ཨོཾ་བཛྲ་བྷཱུ་མེ་ཨཱཿཧཱུྃ། གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། །
ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱི་ལྩགས་རིའི་འཁོར་ཡུག་གི་རྭ་བས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་བོ་མཆོག་རབ།


OM BENZA BHUMI AH HUNG. ZHI NAM PAR DAK PA WANG CHEN SER GYI SA ZHI. OM BENZA RE KE AH HUNG.

CHI CHAK RII KHOR YUK GI RA WE YONG SU KOR WAY U SU RII GYAL PO RI WO CHOK RAP
The Earth is the golden ground, pure and powerful.

The circular iron mountain wall completely surrounds it. In the centre is Meru, the King of mountains.


OM - đất kim cang AH HUNG, đất vàng hùng vĩ.

OM tường thành kim cang AH HUNG. Vòng ngoài núi sắc vây quanh.

Chính giữa là núi Tu Di, vua của các núi.


103Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་ཛམྦུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།

ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན།

SHAR LU P'HAK PO. LHO DZAM BU LING. NUP BA LANG CHO. JANG DRA MI NYEN

LU DANG LU P'HAK. NGA YAP DANG NGA YAP ZHEN
In the East is Videha. In the South is Jambudvipa. In the West is Godaniya.

In the North is Uttarakuru. Beside them are Deha and Videha, Camara and Upacamara,


Bốn phía có: Đông Thắng Thần châu, Nam Thiệm Bộ châu, Tây Ngưu Hóa châu, và Bắc Câu Lư châu.

Mỗi phía có hai trung châu là Thân Châu và Thắng Thân Châu, Miêu Ngư Châu và Thắng Miêu Ngư Châu,104Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།

རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་། འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག

YO DEN DANG LAM CHOK DRO. DRA MI NYEN DANG DRA MI NYEN GYI DA

RIN PO CHE RI WO. PAK SAM GYI SHING. DO JO BA. MA MO PAY LO TOK
Satha and Uttaramantrina, Kurava and Kaurava. The jewel mountain. The wish-fulfilling trees.

The wish-fulfilling cows. The harvest which needs no sowing.


Xiêm Châu và Thượng Nghi Châu, Thắng Biên Châu và Hữu Thắng Biên Châu.

Núi châu bảo. Cây như ý. Trâu như nguyện. Vụ mùa không cần cấy trồng.


105Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།

KHOR LO RIN PO CHE. NOR BU RIN PO CHE. TSUN MO RIN PO CHE. LON PO RIN PO CHE

LANG PO RIN PO CHE. TA CHOK RIN PO CHE. MAR PON RIN PO CHE. TER CHEN PO BUM PA
The precious Wheel. The precious Gem. The precious Queen. The precious Minister.

The precious Elephant. The precious Horse. The precious General. The precious Vase.


Luân xa quí. Châu ngọc quí. Hoàng hậu quí. Thừa tướng quí.

Voi quí. Ngựa quí. Đại tướng quí. Bình bảo tích quí.106Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། སྒེག་མོ་མ། ཕྲེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ།

མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ། སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ།
GER MO MA. T'HRENG WA MA. LU MA. GAR MA

ME TOK MA. DUK PO MA. NANG SAL MA. DRI CHAP MA
The goddess of beauty. The goddess of garlands. The goddess of song. The goddess of dance.

The goddess of flowers. The goddess of incense. The goddess of light. The goddess of perfume.


Thiên nữ Sắc đẹp. Thiên nữ Tràng hoa. Thiên nữ Bài Ca. Thiên nữ Điệu múa.

Thiên nữ Bông hoa. Thiên nữ Hương đốt. Thiên nữ Đuốc sáng. Thiên nữ Hương thơm.107Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

དབུས་སུ་ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ།
NYI MA DA WA RIN PO CHE DUK CHOK LE NAM PAR GYAL WAY GYAL TS'HEN

U SU LHA DANG MII PAL JOR P'HUN SUM TS'HOK PA MA TS'HANG WA ME PA
The sun. The moon. The precious Umbrella. The Royal Banner, victorious in all directions.

In the centre is the excellent wealth of gods and men, complete and flawless.


Mặt trời. Mặt trăng. Bảo cái tràng phan phất phới khắp mọi phương.

Ở giữa là tất cả sản vật quí giá nhất cõi trời cõi người, đầy đủ, thanh khiết trang nghiêm.108


tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương