NyungNe Sadhanatải về 1.09 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích1.09 Mb.
#3897
1   2   3   4   5   6   7   8Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ་གཉིས་མེད་གྱུར།

DZA HUNG BAM HO NYI ME GYUR.

We become undifferentiated.Trở thành bất nhị.


།གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན། །སླར་ཡང་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས། །དབང་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་བྱོན།
NE SUM OM AH HUNG GI TS'HEN. LAR YANG HRI LE O T'HRO PE. WANG LHA RIK NGA KHOR CHE JON
At the three places are the syllables, OM AH HUNG. Again light radiates from the HRI,

causing the empowerment deities, the Five Victorious ones and their following to come.


Ba nơi trên thân điểm ba linh tự OM AH HUNG. Thêm một lần nữa, ánh sáng từ HRI phóng ra,

thỉnh về chư tôn quán đảnh cùng năm vị Thiền Phật và chư tùy tùng.64Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་འཛིན་པ་ཡི།

།ཡུམ་བཞི་འཕྲོས་ནས་བདག་ཉིད་ལ། །མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཆུ་ཡི་ལྷག
DE DAK NAM KYI T'HUK KA NE. YE SHE DU TSI DZIN PA YI

YUM ZHI T'HRO NE DAK NYI LA. NGON PAR WANG KUR CHU YI LHAK
From their hearts emanate the four Feminine aspects who possess the Supreme Nectar of Knowledge,

Which they pour forth, bestowing their power on me. The nectar overflows upon my head.


Từ nơi tim các ngài hoạt hiện bốn đấng nữ, tay cầm trí giác cam lồ rót xuống, truyền quán đảnh cho tôi.

Dòng cam lồ đầy ắp thân tôi, trào dâng lên đỉnh đầu.


65Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།སྟེང་དུ་ལུད་པས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ། །བླ་མའི་ངོ་བོ་འོད་དཔག་མེད། །དཔྲལ་བར་མི་བསྐྱོད་རྣ་གཡས་སུ།

།རིན་འབྱུང་རྣ་གཡོན་དོན་འགྲུབ་ཉིད། ལྟག་པར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ། །རིགས་བདག་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར༽
TENG DU LU PE CHI TSUK TU. LA MAY NGO WO O PAR ME. TRAL WAR MI KYO NA YE SU.

RIN JUNG NA YON DON DRUP NYI. TAK PAR NAM PAR NANG DZE DE. RIK DAK NAM KYI U GYEN GYUR
And becomes Amitabha, the essence of the Lama. Above my forehead it becomes Akshobya (blue),

Above my right ear it becomes Ratnasambhava (yellow), Above my left ear it becomes Amoghasiddhi (green),

Above the back of my head, Vairochana (white). Thus I am crowned by the masters of the Five Lineages.
Thành đức A Di Đà, tinh túy chư đạo sư. Trên trán thành đức Phật Bất Động (xanh dương). Trên tai phải thành đức Phật Bảo Sinh (vàng).

Trên tai trái thành đức Phật Bất Không Thành Tựu (xanh lá). Phía sau thành đức Phật Đại Nhật (trắng).

Từ đó quanh đỉnh đầu tôi điểm năm đức Phật của năm bộ Phật,66Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། ༧ རང་གི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་སྟེང་། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཉིད།

།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཚོན་གང་བ། །དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན།
RANG GI T'HUK KAR PE DAY TENG. YE SHE SEM PAY NGO WO NYI.

T'HUK JE CHEN PO TS'HON GANG WA. DE I T'HUK KAR TING NGE DZIN.
At heart level, on a lotus and moon disc, appears the actual essence of the deities of Supreme Knowledge,

The Great Compassionate One, the size of a thumb, in his heart is the white letter HRI, entity of the state of absorption of the deity.


nơi tim, trên tòa sen và đài mặt trăng hiện ra tinh túy của các đấng Trí Tuệ Tôn.

Đức Đại Bi, kích thước bằng ngón tay cái. Nơi tim có chữ HRI màu trắng, là đấng Tam Muội Tôn,


67Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།སེམས་དཔའ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་ལས། །འོད་འཕྲོས་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས།

།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གྱུར་པ། །ཚུར་འདུས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པར་གྱུར།
SEM PA HRI YIK KAR PO LE. O T'HRO DRO WAY DRIP JANG NE.

T'HUK JE CHEN PO KUR GYUR PA. TS'HUR DU HRI LA T'HIM PAR GYUR
From it springs light which purifies the obscurations of all beings, they become the Great Compassionate One.

They melt into light which is absorbed back into the HRI.


từ đó phóng ra hào quang lớn, thanh tịnh chướng nghiệp của khắp chúng sinh.

Tất cả trở thành đức Đại Bi, tan thành ánh sáng, rồi thu hồi về nơi linh tự HRIH.68Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápLong Mantra - Chú Đại Bi


༄༅། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱར་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་ར་བཻ་རོ་ཙ་ན་བྷུ་ཧ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ

ཨརྷ་ཏེ་བྷྱཿ སམྱཀྶཾ་བུ་དྡྷེ་བྷྱཿ ན་མཿཨཱར་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ།

ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊྚེ་ཝི་ཊྚེ། ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་མེ་ཀུ་སུ་མ་ཝ་རེ།
ཨི་ལི་མི་ལི། ཙི་ཏེ་ཛྭ་ལ། མ་པ་ན་ཡ་སྭ་ཧཱ།
གཟུངས་རིང་ཚར་གཅིག་གིས་དྲངས་པའི་གཟུངས་ཐུང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། ཡིག་དྲུག་ཅི་ནུས་བཟླ།།- 69 -Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

NAMO RATNA TRAYAYA NAMO ARYA JNANA SAGARA BEROTSANA BaHA RADZAYA TATHAGATAYA

ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA NAMA SARWA TAT'HAGATEBE ARHATEBE SAMYAKSAM BUDEBE

NAMA ARYA AWALOKITE SHRAYA BODHI SATOYA MAHA SATOYA MAHA KARUNI KAYA
TAYATA OM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU iTi WiTe TSALE TSALE

TRATSALE TRATSALE KUSUME KUSUMA WARE iLi MiLi TSiTE ZOLA MAPANAYA Sa HA

(Recite the entire mantra once, then from 'Tayata' 108 times; finally, the six-syllable mantra as many times as you can)Nam-mô rát-na tra-ya-ya, nam-mô a-ri-a cha-nà xà-gá-ra bê-rô tsa-nà, ba-ha ra-dzai-ya, tá-tá-ga-ta-yà,

à-rà-há-tê, xăm dắt xăm, bu đài yà, nam-ma xát-wa ta-ta-ga-tê-bê a-ra-hat-tê-bề xằm-dắt-xăm bu-đê-bê,
nam-ma a-ri-a a-wa-lô-ki-tề, sarai-ya, bố-đí xa-tôi-yà, mà-hà-xá-tối-ya, ma-ha ka-ru-ni kài-yà.

Ta-ya-tha, ốm, đa-ra đa-rà, đì-rì đí-ri, đu-ru đù-rù, i-ti wi-tê, tsá-lê tsa-lề, trà-tsá-lê, tra-tsa-lề,

ku-su-mê ku-su-ma, wa-rê i-li mi-li tsi-tê zô-la ma-pa nai-ya sa ha.
(Đọc nguyên toàn bộ chú Đại Bi một lần, sau đó đọc [hai hàng cuối] từ chữ Ta-ya-tha 108 lần, cuối cùng đọc lục tự minh chú càng nhiều càng tốt).


- 70 -Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


Frontal Visualisation དེ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་ནི། Thân Tiền Khởi


༄༅། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ།

OM HAYA GRIWA HUNG PEH. OM SVABHAWA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SUDDHO HAm

Ôm Hai ya gri va hung pây – Ôm sô ba va xu đa xạt va đạt ma sô ba va xu đô ham

།ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་གྱུར། །དེ་ཡི་ངང་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི།

CHO NAM T'HAM CHE TONG PAR GYUR. DE YI NGANG LE RANG NYI KYI
All phenomena become void. From the HRI at heart level
Tất cả trở thành không. Từ linh tự HRI ở ngang tim71Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་བྷཱུྃ་ཡིག་ནི། །མདུན་དུ་འཕྲོས་ནས་ཞུ་བ་ལས།

།རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་ལྡན་པའི་དབུས།
T'HUK KAY hri LE DRUNG YIK NI. DUN DU T'HRO NE ZHU WA LE

RIN CHEN LE DRUP ZHAL WE KHANG. DRU ZHI GO ZHI DEN PAY U
Emanates the syllable DRUNG. It melts into light,

and becomes a palace of jewels in front of me. It is square, and has four doors.


Hiện ra linh tự DRUNG / Tan thành ánh sáng,

trở thành điện ngọc trước mặt, hình vuông, bốn cửa.72Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། རིན་ཆེན་ཁྲི་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་། །སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི།

།ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿལས་རང་འདྲ་བའི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་གསལ།
RIN CHEN T'HRI daNG DA WAY TENG. NA TS'HOK pa MA DAB GYE KYI

TE WAR HRI LE RANG DRA WAY. T'HUK JE CHEN PO NAM PAR sal
In the centre of the palace stands a jeweled throne. On this throne is a multicolored eight petaled lotus and moon disc.

In the centre of the moon disc stands the HRI, from which emanates the Great Compassionate One, similar to the one I am.


Ở giữa điện ngọc là pháp tòa ngọc báu, trên pháp tòa có đài sen tám cánh ẩn hiện trăm vạn sắc màu và đài mặt trăng,

Ở giữa đài mặt trăng là chữ HRI, từ đó hiện ra đức Đại Bi, cũng giống như tôi.73Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།ཤར་དུ་ཧཱུྃ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ། །སྔོན་པོ་ས་གནོན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།

།ལྷོ་རུ་ཏྲཱྃ་ལས་རིན་འབྱུང་ནི། །སེར་པོ་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།
SHAR DU HUNG LE MI KYO PA. NGON PO SA NON CHAK GYA CHEN

LHO RU TRAM LE RIN JUNG NI. SER PO CHOK JIN CHAK GYA CHEN
In the East, from the syllable HUNG, appears Akshobya, Blue in color, in the Earth Touching gesture.

In the South, from the syllable TRAM, appears Ratnasambhava, Yellow in color, in the gesture of Supreme Giving.


Phía Đông, từ linh tự HUNG, hiện ra đức Phật Bất Động, Thân sắc xanh dương, tay bắt ấn xúc địa

Phía Nam, từ linh tự TRAM hiện ra đức Phật Bảo Sinh, Thân sắc vàng, tay bắt ấn thí nguyện74Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། ནུབ་ཏུ་ཨོཾ་ལས་རྣམ་སྣང་མཛད། །དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཚུལ།

།བྱང་དུ་ཨཱཿལས་དོན་གྲུབ་ནི། །ལྗང་གུ་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།
NUP TU OM LE NAM NANG DZE. KAR PO JANG CHUP CHOK GI TS'HUL

JANG DU AH LE DON DRUP NI. JANG GU KYAP JIN CHAK GYA CHEN
In the West, from the syllable OM, appears Vairochana, White in color, in the gesture of Sublime Awakening.

In the North, from the syllable AH, appears Amoghasiddhi, Green in color, in the gesture of Giving Refuge.


Phía Tây, từ linh tự OM, hiện ra đức Phật Đại Nhật, Thân sắc trắng, tay bắt ấn tối thượng bồ đề

Phía Bắc, từ linh tự AH hiện ra đức Phật Bất Không Thành Tựu, thân sắc xanh lá, tay bắt ấn Tam bảo75Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།སངས་རྒྱས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་ཉིད་ལས།

།ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། །ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿགཉིས་མེད་གྱུར།
SANG GYE CHOK GI TRUL KU TS'HUL. NE SUM OM AH HUNG NYI LE

YE SHE SEM PA CHEN DRANG T'HIM. DZA HUNG BAM HO NYI ME GYUR
All of them have the aspect of Buddha's sublime emanation. From the syllables OM AH HUNG in their respective places,

The deities of Supreme Knowledge are invoked, and absorbed into the Damtsikpas. DZA HUNG BAM HO, they become undifferentiated.


Tất cả chư vị đều mang sắc tướng hoạt hiện nhiệm mầu của Phật. Từ ba linh tự OM AH HUNG ở ba nơi tương ứng,

Thỉnh mời các đấng Trí Tuệ Tôn về tan hòa vào đấng Hạnh Nguyện Tôn. DZA HUNG BAM HÔ, trở thành bất nhị.76Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། སླར་ཡང་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས། །དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་དབང་བསྐུར་ཏེ།

།ཆུ་ཞབས་ཡར་ལུད་གཙོ་བོ་ལ། །འོད་དཔག་མེད་དང་རིགས་བཞི་པོར།
LAR YANG HRI LE O T'HRO PE. WANG LHA CHEN DRANG WANG KUR TE

CHU ZHAP YAR LU TSO WO LA. O PAK ME DANG RIK ZHI POR
Again, from the HRI light springs, inviting the deities of empowerment, who bestow their powers with

the Vase of Nectar. The nectar overflows, forming the diadem adorning the head of the main deity.


Từ chữ HRI ánh sáng lại phóng ra, thỉnh mời chư bổn tôn quán đảnh, mang bảo bình cam lồ truyền lực quán đảnh.

Cam lồ trào dâng thành vương miện điểm trên đầu của vị bổn tôn chính.77Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp།སོ་སོའི་རིགས་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་གྱུར། །བདག་དང་མདུན་དུ་བཞུགས་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་སོར་ལས།

།ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས། །བུམ་གང་ཡི་དྭགས་ཀུན་ཚིམ་གྱུར།
SO SO RIK KYI U GYEN GYUR. DAK DANG DUN DU ZHUK PA YI. T'HUK JE CHEN PO CHAK SOR LE

YE SHE DU TSII GYUN BAP PE. BUM GANG YI DAK KUN TS'HIM GYUR
Amitabha and the other Four Victorious Ones are placed according to their lineages. From my fingers, and from those of the Great Compassionate One in front flows the nectar of Supreme Knowledge. It fills the Vase, and by flowing towards the hungry spirits, satisfies them.
Đức A Di Đà và bốn đấng Thế Tôn được mời về trụ nơi tương ứng với bộ Phật của mình.

Từ ngón tay tôi và ngón tay của đức Đại Bi trước mặt, tuôn xuống dòng trí giác cam lồ,

rót đầy bảo bình, rót về nơi ngạ quỉ, làm cho họ được thỏa thuê.


78Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápLong Mantra - Chú Đại Bi


༄༅། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱར་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་ར་བཻ་རོ་ཙ་ན་བྷུ་ཧ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ

ཨརྷ་ཏེ་བྷྱཿ སམྱཀྶཾ་བུ་དྡྷེ་བྷྱཿ ན་མཿཨཱར་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ།

ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། ཨིཊྚེ་ཝི་ཊྚེ། ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་མེ་ཀུ་སུ་མ་ཝ་རེ།
ཨི་ལི་མི་ལི། ཙི་ཏེ་ཛྭ་ལ། མ་པ་ན་ཡ་སྭ་ཧཱ།
གཟུངས་རིང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། ཡིག་དྲུག་ཅི་ནུས་བཟླ།།

- 79 -Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

NAMO RATNA TRAYAYA NAMO ARYA JNANA SAGARA BEROTSANA BAHA RADZAYA TATHAGATAYA

ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA NAMA SARWA TAT'HAGATEBE ARHATEBE SAMYAKSAM BUDEBE

NAMA ARYA AWALOKITE SHRAYA BODHI SATOYA MAHA SATOYA MAHA KARUNI KAYA

TAYATA OM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU iTi WiTe TSALE TSALE

TRATSALE TRATSALE KUSUME KUSUMA WARE iLi MiLi TSiTE DZOLA MAPANAYA Sa HA
(Recite the entire mantra 108 times; finally, the six-syllable mantra as many times as you can)

Nam-mô rát-na tra-ya-ya, nam-mô a-ri-a cha-nà xà-gá-ra bê-rô tsa-nà, ba-ha ra-dzai-ya, tá-tá-ga-ta-yà,

à-rà-há-tê, xăm dắt xăm, bu đài yà, nam-ma xát-wa ta-ta-ga-tê-bê a-ra-hat-tê-bề xằm-dắt-xăm bu-đê-bê,

nam-ma a-ri-a a-wa-lô-ki-tề, sarai-ya, bố-đí xa-tôi-yà, mà-hà-xá-tối-ya, ma-ha ka-ru-ni kài-yà.

Ta-ya-tha, ốm, đa-ra đa-rà, đì-rì đí-ri, đu-ru đù-rù, i-ti wi-tê, tsá-lê tsa-lề, trà-tsá-lê, tra-tsa-lề,

ku-su-mê ku-su-ma, wa-rê i-li mi-li tsi-tê zô-la ma-pa nai-ya sa ha.
(Đọc toàn bộ chú Đại Bi 108 lần, cuối cùng đọc lục tự minh chú càng nhiều lần càng tốt).


- 80 -Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། དེ་ནས་བདག་གི་ཡེ་ཤེས་པ། །མདུན་གྱི་གཙོ་བོར་ཐིམ་པར་གྱུར།
DE NE DAK GI YE SHE PA. DUN GYI TSO WOR T'HIM PAR GYUR
Then the Yeshepas from me are absorbed into the main deity in front.
Rồi chư trí tuệ tôn từ nơi tôi tan hòa vào đấng bổn tôn chính phía trước mặt.

(Then we offer the Seven Branch Prayer and make prostrations while reciting the mantra,

which causes the prostrations to be a hundred time more powerful).
(Tiếp theo, dâng Bảy Hạnh Phổ Hiền rồi lạy Phật trong khi tụng chú, nhờ vậy năng lực lạy Phật tăng hàng trăm lần).

།དེ་ནས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ནི་ཕྱག་འཚལ་བའི་གཟུངས་བཅས།


81Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

KON CHOK SUM LA CHAK TS'HAL LO
I prostrate in front of the Three Rare and Sublime Ones.
Đệ tử kính xin / đảnh lễ Tam Bảo

།ན་མོ་མཉྫུཤྲཱི་ཡེ། །ན་མཿསུ་ཤྲཱི་ཡེ། །ན་མོ་ཨུཏྟ་མ་ཤྲཱི་ཡེ་སྭ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ།

NA MO MAN JU SHRI YE. NA Ma SU SHRI YE. NA MO U TA MA SHI RI YE SO HA
Recite 3 times - Đọc 3 lần82Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད།

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
SANG GYE T'HAM CHE DU PAY KU. DO JE DZIN PAY NGO WO NYI

KON CHOK SUM GYI TSA WA TE. LA MA NAM LA CHAK TS'HAL LO
I prostrate in front of the Lama, who is the root of the Three Rare and Sublime Ones,

the essence itself of Dorje Chang, the United Body of all Buddhas.


Đệ tử kính xin / đảnh lễ đạo sư, / gốc của Tam Bảo, / và là tinh túy / đức Kim Cang Trì,

/ hiện thân của khắp / mười phương chư Phật.


83Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས།

།ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །གཟི་བརྗིད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
DU SUM DE WAR SHEK PA CHO KYI KU. DRO DRUK SEM CHEN NAM LA CHEN RE ZIK

NAM KHA TA BUR KHYAP PAY CHU CHIK ZHAL. ZI JI O PAK ME LA CHAK TS'HAL LO
I prostrate in front of Amitabhe, the Buddha of Infinite Light, the Body of Voidness of all those that have Gone to Bliss in the three times,

who, for the benefit of all beings in the three worlds, appears as the Eleven-Faced Chenrezik, Omnipresent as space.


Đệ tử kính lạy / Phật A Di Đà / Phật Vô Lượng Quang / hiện thân tánh không / của chư Thiện Thệ / khắp cả ba thời /

vì để phổ độ / chúng sinh ba cõi / mà hiện thành đức / Thiên Thủ Quan Âm, / thường trụ không gian.84Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་། །སྤྱན་སྟོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་།

།གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། །བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
CHAK TONG KHOR LO GYUR WAY GYAL PO TONG. CHEN TONG KAL PA ZANG PO SANG GYE TONG

GANG LA GANG DUL DE LA DER TON PAY. TSUN PA CHEN RE ZIK LA CHAK TS'HAL LO
I prostrate in front of the Venerable Chenrezik, whose thousand eyes are the thousand Buddhas of the Virtuous Eons, whose

thousand arms are the thousand Great Kings, Holders of the Wheel, who shows the appropriate means to tame each and every being.


Đệ tử kính lạy / đức Quan Thế Âm, / với ngàn con mắt / là ngàn đức Phật / của thời Hiền Kiếp; /

với ngàn cánh tay / là Pháp LuânVương / thị hiện phương tiện / phù hợp căn cơ / của từng chúng sinh.


85


tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương