NyungNe Sadhanatải về 1.09 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích1.09 Mb.
#3897
1   2   3   4   5   6   7   8Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


Refuge, Bodhicitta །ཆོ་ག་དངོས་ལ་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། Quy Y - Phát Tâm Bồ Đề
།སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།

།བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ།

SANGYE CHO DANG TSHOK KYI CHOK NAM LA. JANG CHUP BAR DU DAK NI KYAP SU CHI

DAK GI JIN SOK GYI PAY SO NAM KYI. DRO LA P'HEN CHIR SANG GYE T'HOP PAR SHOK (x3)
I take refuge until I attain Enlightenment, in the Buddha, the Dharma, and the Sublime Assembly.

Through the merit of the Six Perfections may I attain Buddhahood for the sake of all beings. (3 times)


Từ đây cho đến ngày / con đạt quả vị Phật, / nguyện xin về nương dựa / nơi Phật Pháp và Tăng

Nhờ hành trì hạnh Thí / cùng hạnh Toàn Hảo khác / nguyện vì khắp chúng sinh / quyết trọn thành Phật Đạo. (3 lần)40Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


Then, to increase the accumulation of merit ལན་གསུམ། ཚོགས་བསགས་ནི། Tiếp theo, để tích tụ phước đức

༄༅། བདག་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་གསལ་བའི། །ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས།

།བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ།
DAK NYI CHEN RE ZIK SAL WAY. T'HUK KAY HRI LE O T'HRO PE

LA MA T'HUK JE CHEN PO LA. SANG GYE JANG SEM KYI KOR WA
I appear clearly as One Thousand Armed Chenrezik. From the HRI in my heart light radiates,

Inviting the Lama, the Great Compassionate One Who appears in the sky in front,


Tôi hoạt hiện thành đức Thiên Thủ Quan Thế Âm Từ chữ HRI nơi tim, ánh sáng lớn phóng ra,

Thỉnh mời đạo sư, đức Đại Bi, hiện ra giữa nền trời trước mặt, xung quanh là hết thảy Phật đà Bồ Tát.41Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།མདུན་མཁར་སྤྱན་དྲངས་བཞུགས་པར་གྱུར།

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡི།

།རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

DUN KHAR CHEN DRANG ZHUK PAR GYUR. CHOK CHU DU SUM ZHUK PA YI

GYAL WA SE CHE T'HAM CHE LA. KUN NE DANG WE CHAK TS'HAL LO
Surrounded by the Buddhas and Bodhisattvas, I completely and sincerely prostrate

To all the Buddhas and their Sons residing in three times and the ten directions.


Đệ tử thành tâm / đảnh lễ chư Phật / cùng chư trưởng tử / mười phương ba thời.

42Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ།

།དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ།

ME TOK DUK PO MAR ME DRI. ZHAL ZE ROL MO LA SOK PA

NGO JOR YI KYI TRUL NE BUL. P'HAK PAY TS'HOK KYI ZHE SU SOL
I make material and mental offerings of flowers, incense, perfumes, food, music, and other things

I request the Noble Assembly to accept them.


Nguyện dâng cúng phẩm, / thật sự bày ra / hay trong quán tưởng, / bông hoa, hương đốt,

/ nước hương, thực phẩm, / nhã nhạc, thứ khác, / kính xin Thánh chúng / từ bi tiếp nhận.43Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །མི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ།

།སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི།

T'HOK MA ME NE DA TAY BAR. MI GE CHU DANG TS'HAM ME NGA

SEM NI NYON MONG WANG GYUR PE. DIK PA THaM CHE SHAK PAR GYI
I confess all negative actions, the ten non-virtuous and five limitless ones

Committed since beginingless time while overpowered by the conflicting emotions


Nguyện xin sám hối / tất cả nghiệp chướng, / mười thứ ác nghiệp, / năm nghiệp vô gián,

đều bởi vô thủy / do tâm phiền não / mà phát sinh ra


44Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་སོགས་པའི།

།དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་རྗེས་ཡི་རངས།

NYEN T'HO RANG GYAL JANG CHUP SEM. SO SO KYE WO LA SOK PAY

DU SUM GE WA CHI SAK PA. SO NAM LA NI JE YI RANG
I rejoice in all the virtues and beneficial acts accumulated

By the Bodhisattvas, Pratyekabuddhas and Shravakas and ordinary beings in the three times.


Nguyện xin tùy hỉ / tất cả thiện đức / của chư Bồ Tát,

Độc Giác, Thanh Văn, / cùng với người thường, / của khắp ba thời / quá khứ, hiện tại / cùng thời vị lai.45Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་། །བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར།

།ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ།

SEM CHEN NAM KYI SAM PA DANG. LO YI JE DRAK JI TA WAR

CHE CHUNG T'HUN MONG T'HEK PA YI. CHO KYI KHOR LO KOR DU SOL
I request you to turn the Wheel of the Dharma of the Common Vehicles, Great and Small

According to the ways of thinking and the intellectual particularities of beings


Kính thỉnh chư vị / chuyển đẩy pháp luân, / cỗ xe Phổ Thông, / Đại thừa Tiểu thừa,

tùy theo căn cơ / sở thích chúng sinh.


46Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོང་བར། །མྱ་ངན་མི་འདའ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས།

།སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ།

KHOR WA JI SI MA TONG BAR / NYA NGEN MI DA T'HUK JE YI

DUK NGAL GYA TS'HOR JING WA YI / SEM CHEN NAM LA ZIK SU SOL
I request you not to go beyond suffering, as long as the cycle of existence is not empty

But with compassion, please look upon those beings lost in the ocean of suffering.


Kính thỉnh chư vị / đừng nhập niết bàn,/ cho mãi đến khi / luân hồi tận diệt,

xin hãy từ bi / giữ gìn chúng sinh / trôi lạc biển khổ.47Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས།

།རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བ་ཡི། །འདྲེན་པའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག

DAK GI SO NAM CHI SAK PA. T'HAM CHE JANG CHUB GYUR GYUR NE

RING POR MI T'HOK DRO WA YI. DREN PAY PAL DU DAK GYUR chig
May all the virtuous acts that I have accumulated become the cause of Awakening,

And may I thus acquire, without delay, the Qualities of a Savior of beings.


Được bao công đức / nguyện xin hồi hướng / vô thượng bồ đề,

nhờ đó mau chóng / thành tựu thiện đức / của đấng Thế Tôn.48Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápFour Immeasurables - Tứ vô lượng tâm


༈ སེམས་ཅན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །བདེ་ལས་མི་ཉམས་བཏང་སྙོམས་ཤོག
SEM CHEN DE DEN DUK NGAL DRAL. DE LE MI NYAM tang NYOM SHOK
May all beings be happy, and be separated from suffering.

May they never be separated from joy, and remain in equanimity.


Nguyện khắp chúng sinh đều được hạnh phúc,

lìa mọi khổ đau, không rời an lạc, trú tâm bình đẳng.


49Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápSelf Visualisation བདག་བསྐྱེད་ནི། Thân tự khởi
།ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།

OM SVABHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAWA SHUDHO Ham

All aspects of dualistic grasping become void.Tất cả mọi sắc thái chấp bám đối đãi đều là không.


།གཟུང་འཛིན་ཆོས་རྣམས་སྟོང་པར་གྱུར། །དེ་ཡི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་།

ZUNG DZIN CHO NAM TONG PAR GYUR. DI YI NGANG LE PE DAY TENG

From this void, standing on a lotus and moon disc,Từ trong không, trên tòa sen và đài mặt trăng50Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། རང་སེམས་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་ལས། །འོད་འཕྲོས་སེམས་ཅན་དོན་བྱས་ནས།

།ཚུར་འདུས་ཧྲཱིཿཡིག་པདྨ་ནི། །གསེར་མདོག་འབར་བ་ཧྲཱིཿས་མཚན་གྱུར།

RANG SEM HRI YIK KAR PO LE / O T'HRO SEM CHEN DON JE NE

TS'HUR DU HRI YIK PE MA NI / SER DOK BAR WA HRI TS'HEN GYUR
Appears my own mind in the form of the letter HRI. It radiates light, benefiting all beings,

and is reabsorbed into the HRI. The lotus adorned with the letter HRI, blazes with the color of gold.


Tâm của tôi hoạt hiện mang tướng linh tự HRI, tỏa ánh sáng lớn, làm lợi ích khắp chúng sinh,

rồi tan về lại nơi chữ HRI. Đài sen điểm linh tự HRI, rạng ngời ánh sáng hoàng kim.51Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།སླར་ཡང་དེ་ལས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། །ཞག་པ་ལྟ་བུའི་འོད་འཕྲོས་པས།

།ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས། །སྤྱན་དྲངས་དེ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས།

LAR YANG DE LE CHAK KYU DANG. ZHAK PA TA BU O T'HRO PE

CHOK CHU SANG GYE JANG SEM NAM. CHEN DRANG DE LA T'HIM PA YI
Again from the HRI light radiates in the form of lassos and hooks

Inviting the Buddhas and Bodhisattvas of the ten directions. They are absorbed into the HRI,


Thêm một lần nữa, từ linh tự HRI ánh sáng lớn tỏa ra, mang hình tướng móc câu, thòng lọng,

thỉnh mời chư Phật cùng chư Bồ Tát mười phương về tan hòa vào linh tự HRI


52Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་པདྨ་ནི། །ཧྲཱིཿདང་བཅས་པ་ཡོངས་གྱུར་ལས།

།བདག་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ལང་ཚོ་ཅན།

KE CHIK NYI LA PE MA NI. HRI DANG CHE PA YONG GYUR LE

DAK NYI P'HAK PA CHEN RE ZIK. KU DOR KAR PO LANG TS'HO CHEN
And in an instant, from the complete transformation of the HRI,

I clearly appear as the noble Chenrezik, with white and youthful body,


Ngay tức khắc, từ chữ HRI tôi hoạt hiện thành đấng Quan Thế Âm, thân màu trắng trẻ trung,


53Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་རྩ་ཞལ་དཀར། །གཡས་ལྗང་གཡོན་དམར་དེ་ཡི་སྟེང་།

།དབུས་ལྗང་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་བ། །དེ་སྟེང་དབུས་དམར་གཡས་དཀར་ཞིང་།
CHU CHIK ZHAL GYI TSA ZHAL KAR. YE JANG YON MAR DE YI TENG

U JANG YE MAR YON KAR WA. DE TENG U MAR YE KAR ZHING
Eleven faces, the main face is white, the right is green, the left is red.

Above, the middle face is green, right is red, and left, white.

Next above, the central face is red, right is white,
Mười một mặt, khuôn mặt gốc màu trắng, bên phải màu xanh lá, bên trái màu đỏ.

Bên trên, khuôn mặt chính giữa màu xanh lá, bên phải màu đỏ, bên trái màu trắng.

Bên trên nữa, khuôn mặt chính giữa màu đỏ, bên phải màu trắng,54Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། གཡོན་ལྗང་བ་རྣམས་ཞི་ཉམས་ཅན། །དེ་སྟེང་ཁྲོ་ཞལ་ནག་པོ་ནི།

།སྤྱན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །དེ་ཡི་སྟེང་ན་ཞི་ཞལ་ནི།

YON JANG WA NAM ZHI NYAM CHEN. DE TENG T'HRO ZHAL NAK PO NI

CHEN SUM CHE TSIK T'HRO NYER CHEN. DE YI TENG NA ZHI ZHAL NI
Left is green; all these faces are peaceful. Above them is a black, wrathful, three-eyed face

showing teeth and a gnarled brow.


Bên trái xanh lá; tất cả mọi khuôn mặt đều an hòa.

Bên trên là khuôn mặt oai nộ màu đen, ba mắt, nhe răng nhíu mày.


55Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།དམར་པོ་གཙུག་ཏོར་ལྡན་པ་ཉིད། །རྒྱན་སྤངས་མགུལ་བཅས་རྣམ་པར་གསལ།

།རྩ་བའི་ཕྱག་བརྒྱང་དང་པོ་གཉིས། །ཐུགས་ཀར་ཐལ་སྦྱར་གཡས་གཉིས་པས།
MAR PO tsuk TOR DEN PA NYI. GYEN PANG GUL CHE NAM PAR SAL

TSA pai CHAK GYE DANG PO NYI. T'HUK KAR T'HAL JAR YE NYI PE
On the top is a peaceful red face, with a 'protrusion' on the crown, and whose neck is unadorned

Of the eight main hands, the first two are joined at the heart,


Trên đỉnh là khuôn mặt từ hòa màu đỏ. Với nhục kế trên đỉnh, cổ không mang phẩm trang điểm.

Tám tay chính có hai tay đầu chắp ở nơi tim,56Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། བགྲང་ཕྲེང་གསུམ་པ་མཆོག་སྦྱིན་མཛད། །བཞི་པས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་སྟེ།

།གཡོན་གྱི་གཉིས་པས་པདྨ་དང་། །གསུམ་པས་སྤྱི་བླུགས་བཞི་པ་ཡིས།
DRANG T'HRENG SUM PA CHOK JIN DZE. ZHI PE KHOR LO DZIN PA TE

YON GYI NYI PE PE MA DANG. SUM PE CHI LUK ZHI PA YI
The second right hand holds a rosery, the third is in the gesture of Supreme Giving,

and the forth holds a wheel. The second left hand holds a lotus,


Tay phải thứ hai cầm tràng hạt, tay phải thứ ba bắt ấn thí nguyện,

Tay phải thứ tư cầm pháp luân. Tay trái thứ hai cầm hoa sen,57Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།མདའ་གཞུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའོ། །དེ་ལྷག་ཕྱག་ནི་དགུ་བརྒྱ་དང་།

།དགུ་བཅུ་རྩ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན་མཛད། །དེ་ལྟར་སྟོང་ཕྲག་ཕྱག་རྣམས་ཀྱི།
DA ZHU YONG SU DZIN PA O. DE LHAK CHAK NI GU GYA DANG

GU CHU TSA NYI CHOK JIN DZE. DE TAR TONG T'HRAK CHAK NAM KYI
The third holds a golden vase, and the forth, a bow and arrow.

The remaining nine hundred ninety-two hands are in the gesture of Supreme Giving,


Tay trái thứ ba cầm bình vàng, tay trái thứ tư cầm cung tên.

Chín trăm chín mươi hai tay bắt ấn thí nguyện.58Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། མཐིལ་དུ་སྤྱན་རེ་ལྡན་པའོ། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་རྒྱན་འཕྱང་ཞིང་།

།སྐུ་སྟོད་ནུ་མ་གཡོན་པ་ནི། །རི་དྭགས་པགས་པས་ཡོངས་བཀབ་པ།
T'HIL DU CHEN RE DEN PA O. NOR BU RIN CHEN GYEN CHANG ZHING

KU TO NU MA YON PA NI. RI DAK PAK PE YONG KAP PA
And there is an eye in each palm. He is adorned with precious jewels.

His left breast is completely covered by a deer skin. His robe is made from the cotton of Benares.


Trên mỗi bàn tay có một con mắt. Thân trang điểm nhiều trang sức.

Bờ ngực trái phủ da nai. Y áo tơ lụa mỏng.


59Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ཀཱ་ཤིའི་རས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །ཡིད་འོང་དར་གྱི་ཅོད་པན་འཛིན།

།འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོ་བར་གྱུར།

KA SHII RE KYI SHAM T'HAP CHEN. YI ONG DAR GYI CHO PEN DZIN.

O ZER KAR PO T'HRO WAR GYUR.

He wears a diadem adorned with ribbons.

From his body spring rays of white right. In the heart, upon a moon disc,
Đầu đội vương miện điểm dây tơ

Thân phóng hào quang trắng. Nơi tim, trên đài mặt trăng,


60Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་། ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས།

།པོ་ཏ་ལ་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར།
DE YI T'HUK KAR DA WAY TENG. HRI YIK KAR PO O ZER GYI.

PO TA LA NE CHEN RE ZIK. KHOR DANG CHE PA CHEN DRANG GYUR
Is the white letter HRI. From the HRI light radiates to the Potala

Inviting the Noble Chenrezik and his following.


Là linh tự HRI màu trắng. Từ chữ HRI ánh sáng tỏa ra đến Phổ Đà La,

thỉnh mời đức Quan Thế Âm cùng chư vị tùy tùng.


61Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུྃ།
OM BENZA ARGHAM AH HUNG. OM BENZA PADYAM AH HUNG. OM BENZA PUPE AH HUNG. OM BENZA DHUPE AH HUNG.

OM BENZA ALOKE AH HUNG. OM BENZA GENDHE AH HUNG. OM BENZA NEWDE AH HUNG. OM BENZA SHAPTA AH HUNG
Ôm Ben-dza Ạt gam A hung / Ôm Ben-dza Pa-đi-am A hung / Ôm Ben-dza Pu-pê A hung / Ôm Ben-dza Đúp-pê A hung

Ôm Ben-dza A-lô-kê A hung / Ôm Ben-dza Ghên-đê A hung /Ôm Ben-dza Niu-Đê A hung / Ôm Ben-dza Sáp-ta A hung
Then offer ཀྱིས་མཆོད། Tiếp theo cúng dường


62Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན།

།ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་ རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།
KYON GYI MA GO KU DOR KAR. DZOK SANG GYE KYI U LA GYEN

T'HUK JEI CHEN GYI DRO LA ZIK. CHEN RE ZIK LA CHAK TS'HAL TO
You who has no stain, white is your body. The perfect Buddha adorns your head.

You look upon all beings with eyes of compassion. I pay deeply felt homage to you.


Thân không cấu nhiễm / ánh sáng trắng ngời, / có Phật toàn hảo / điểm tô trên đỉnh,

Đưa mắt từ bi / nhìn khắp chúng sinh. / Đức Quan Thế Âm, / đệ tử chí thành / tán dương đảnh lễ.63


tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương