NyungNe Sadhanatải về 1.09 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích1.09 Mb.
#3897
1   2   3   4   5   6   7   8


Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ལྷ་རྣམས་དོན་མཛད་འདུལ་བའི་དུས་མཁྱེན་ནས། །ལྷ་ལས་བབས་ནས་གླང་ཆེན་ལྟར་གཤེགས་ཤིང་།

།རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའི།

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

LHA NAM DON DZE DUL WAY DU KHYEN NE. LHA LE BAP NE LANG CHEN TAR SHEK SHING

RIK LA SIK NE LHA MO GYU TRUL MAY. LHUM SU SHIK PAR DZE LA CHAK TSAL LO
You benefited gods, then knowing it was time / To tame humans, you came down from heaven as an elephan.

You looked at her caste and then entered the womb / Of the goddess Mahamaya: I prostrate to this deed.


Hoằng hóa cõi Thiên, / đến khi đủ duyên / xuất thế cõi người, / như voi uy dũng

Chọn dòng đế vương / nhập vào thai mẹ / hoàng hậu Ma Ya: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


20Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། །ཟླ་བ་བཅུ་རྫོགས་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོ་ནི། །བཀྲ་ཤིས་ལུམྦིའི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པི་ཚེ།

།ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཏུད་མཚན་མཆོག་ནི། །བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ངེས་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

DA WA CHU DZOK SHA KYAY SE PO NI. TA SHI LUM BIY TSAL DU TAM PI TSE

TSANG DANG GYA JIN GYI TO TSEN CHOK NI. JANG CHUP RIK SU NGE DZE CHAK TSAL LO
When the ten months has finished, you, son of the Shakyas, / Were born in the auspicious grove of Lumbini.

Both Bhahma and Indra praised you with your great marks / Of the family of enlightenment: I prostrate to this deed.


Khi tròn mười tháng / đứa con họ Thích / đản sinh cát tường / vườn Lâm Tì Ni. / Phạm Thiên Đế Thích
Tán dương tướng hảo / dòng dõi bồ đề: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.21Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།གཞོན་ནུ་སྟོབས་ལྡན་མི་ཡི་སེང་གེ་དེས། །ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནི་སྒྱུ་རྩལ་བསྟན་།

།སྐྱེ་བོ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས།

འགྲན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

SHON NU TOP DEN MI YI SENG GE DE. ANG GA MA GA DHAR NI GYI TSAL TEN

KYI WO DREK PA CHEN NAM TSAR CHE NE. DREN DA ME PAR DZE LA CHAK TSAL LO
A youth with great strength, a lion among men, / You showed your great prowess at Angamagadha

You vanquished all people inflated with arrogance. / You are without rival: I prostrate to this deed.


Tuổi trẻ dũng mãnh / tựa như sư tử / ở trong loài người. / Thi triển tài nghệ / khuất phục hết thảy /
những kẻ kiêu mạn / tại xứ A ga Ma Kiệt Đà. / Tài nghệ vô song: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.22Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་སྤང་ཕྱིར་བཙུན་མོ་ཡི།

།འཁོར་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

JIK TEN CHO DANG TUN PAR JA WA DANG. KHA NA MA TO PANG CHIR TSUN MO YI

KHOR DANG DEN DZE TAP LA KHE PA YI. GYAL SI KYONG WAR DZE LA CHAK TSAL LO
In order to ack in accord with the ways / Of the world and avert any censure, you took

A retinue of queens. Thus through means that were skillful, / You governed your kingdom: I prostrate to this deed.


Thuận lẽ thế gian / không chút úy kỵ, / thâu nạp phi tần, / dụng thiện phương tiện / khéo léo trị nước:

Trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


23Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།འཁོར་བའི་བྱ་བ་སྙིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །ཁྱིམ་ནས་བྱུང་སྟེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་།

།མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉིད་ལ་ཉིད། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

KHOR WAY JA WA NYING PO ME ZIK NE. KHYIM NE JUNG TE KHA LA SHEK NE KYANG

CHO TEN NAM DAK DRUNG DU NYI LA NYI. RAP TU JUNG WAR DZE LA CHAK TSAL LO
You saw the affairs of samsara are pointless / And left your household, going off in the sky

Near the stupa of Great Purity, you by yourself / Became fully renounced: I prostrate to this deed.


Thấy rõ chuyện đời / thật là vô nghĩa / ngài rời gia đình / lên tận trời cao / gần tháp Đại Tịnh /

một mình xuất gia / buông xả luân hồi: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


24Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། །བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་དགོངས་ནས་ནི། །ནཻ་རཉྫ་ནའི་འགྲམ་དུ་ལོ་དྲུག་ཏུ།

།དཀའ་བ་སྤྱད་མཛད་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་པས། །བསམ་གཏན་མཆོག་བརྙེས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

TSON PE JANG CHUP DRUP PAR GONG NE NI. NE RANG DZA NAY DRAM DU LO DRUK TU

KA WA CHE DZE TSON DRU TAR CHIN PAY . SAM TEN CHOK NYE DZE LA CHAK TSAL LO
With the thought to accomplish enlightenment through effort, / For six years you practiced austerities on the banks

Of the Nairanjana and, perfecting your diligence, / You gained the supreme dhyana: I prostrate to this deed.


Tìm quả giác ngộ / qua đường tinh tấn, / sáu năm khổ hạnh / bên bờ Ni liên,

vẹn toàn tinh tấn / đạt được đại định: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


25Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།ཐོགས་མ་མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། མ་ག་དྷ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ།

།སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་རྫོགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

TOK MA ME NE BE PA DON YON CHIR. MA GA DHA YI JANG CHUP SHING DRUNG DU

KYIL TRUNG MI YO NGON PAR SANG GYE NE. JANG CHUP DZOK PAR DZE LA CHAK TSAL LO
As your efforts from beginningless time had a purpose,/ In Magadha under the Three of Enlightenment

Unmoving you sat and manifestly awakened / To perfect enlightenment: I prostrate to this deed.


Kể từ vô thủy / nỗ lực như vậy / là có mục tiêu / Ở Ma Kiệt Đà / dưới cội bồ đề / ngài ngồi kiết già

thị hiện chứng đạo / đắc chánh đẳng giác: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


26Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ཏུ།

།ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས།

ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

THUK JE DRO LA NYUR DU SIK NE NI. WA RA NA SI LA SOK NE CHOK TU

CHO KYI KHOR LO KOR NE DUL JA NAM. TEK PA SUM LA GO DZE CHAK TSAL LO
You soon with compassion regarded all wanderers / And in Varanasi and other great places

You turned the Wheel of Dharma, thus bringing your disciples / Into the three vehicles: I prostrate to this deed.


Rồi vì đại bi / tức khắc nhìn về / khắp cả chúng sinh. / Tại các thánh địa / như Ba La Nại

chuyển đẩy pháp luân / đưa chúng đệ tử / vào với tam thừa: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


27Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།གཞན་གྱི་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་གཅད་ཕྱིར། །མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་དང་ལྷས་བྱིན་སོགས་།

།འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ། །ཐུབ་པ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

SHEN GYI GOL WA NGHEN PA TSAR CHE CHIR. MU TEK TON PA DRUK DANG LHA JIN SOK

KHOR MO JIK GI YUL DU DU NAM TUL. TUP PA YUL LE GYAL LA CHAK TSAL LO
To vanquish the evil objections of others / In the land of Varanasi, you subdued the demons –

The six tirthika teachers, Devadatta, and others / The Sage triumphed in battle: I prostrate to this deed.


Diệt tan tà lực / tại Ba La Nại / hàng phục quần ma / sáu sư ngoại đạo / Đề Bà Đạt Đa / cùng nhiều vị khác

Đạo sư chiến thắng : / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


28Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་གྱིས། །མཉན་དུ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན།

།ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་མཆོད་པ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

SI PA SUM NA PE ME YON TEN GYI. NYEN DU YO PAR CHO TRUL CHEN PO TEN

LHA MI DRO WA KUN GYI RAP CHO PA. TEN PA GYE PAR DZE LA CHAK TSAL LO
Your qualities unparalleled in the three realms, / In Shravasti, you displayed wondrous miracles

All devas and humans make you great offerings / You spread the teachings: I prostrate to this deed.


Thiện đức của ngài / ba cõi không đâu / có thể sánh bằng, / tại thành Xá Vệ / thị hiện thần thông

chư Thiên, nhân loại / qui thuận cúng dường, / xiển dương chánh pháp: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


29Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་བསྐུལ་བྱའི་ཕྱིར། །རྩྭ་མཆོག་གྲོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་རུ།

།འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གཤེགས་ནས། །མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

LE LO CHEN NAM NYUR DU KUL JAY CHIR. TSA CHOK DRONG GI SA SHI TSANG MA RU

CHI ME DOR JE TA BUY KU SHEK NE. NYA NGE DA WAR DZE LA CHAK TSAL LO
In order to encourage all those who are lazy / To the Dharma, on Kushinagar's good, clean ground

You departed the deathless, vajralike body / And passed to nirvana: I prostrate to this deed


Để giúp kẻ lười / phát tâm dũng mãnh / siêng tu Phật Pháp, / Phật ở nơi thành / Ku-shi-na-gar / trên đất

thanh tịnh / xả bỏ xác thân / kim cang bất tử, / nhập bát niết bàn: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.


30Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། །ཡང་དག་ཉིད་དུ་འཇིག་པ་མེད་ཕྱིར་དང་། །མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར།
དེ་ཉིད་དུ་ནི་རིང་བསྲེལ་མང་སྤྲུལ་ནས། །སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

YANG DAK NYI DU JIK PA ME CHIR DANG. MA ONG SEM CHEN SO NAM TOP JAY CHIR

DE NYI DU NI RING SEL MANG TRUL NE. KU DUNG CHA GYE DZE LA CHAK TSAL LO.
Because in reality there is no destruction / And so that the beings of the future gain merit

In that very place you left many relics – / The eight parts of your remains: I prostrate to this deed.


Vì thật không hề / có sự hủy hoại, / để cho chúng sinh / các thời tương lai / tích tụ công đức

ngay tại chốn này / ngài lưu xá lợi - / tám phần linh cốt: / trước công hạnh này / con xin đảnh lễ.

The first stanza is said to be by the Lord Drikungpa; the following stanzas were composed by Nagarjuna.Câu đầu tương truyền của đức Drikungpa; phần sau của đức Long Thọ.

ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཤློ་ཀ་གཅིག་པུ་རྗེ་འབྲི་ཁུང་པས་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་དེ་ཕྱིན་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའོ།།


31Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་བ། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་།

།ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་གྱུར་བར་ཤོག

DE BAR SHEK PA KHYE KU CHI DRA WA. KHOR DANG KU TSE'I TSE DANG SHING KHAM DANG

KHYE KYI TSEN CHOG ZANG PO CHI DRA WA. DE DRA KHO NAR DAK SOK GYUR WAR SHOK
Sakyamuni, may we attain a body like yours, a retinue like yours, long life like yours,

a realm like yours, and excellent supreme characteristics just like yours.


Đức Phật Thích Ca / hiện sắc thân nào / cùng thánh chúng nào / thọ mạng ra sao

trú tịnh độ nào / danh hiệu ra sao / nguyện cho chúng con / được y như vậy.


32Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། །ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ།

།ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།

KHYO LA TO CHIK SOL WA TAB PAI TU. DAK SOK GANG DU NAY PAI SA CHOG SU

NAY DON UL PONG TAB TSO SHI WA DANG. CHO DANG TRA SHI PEL WAR DZE DU SOL.
I pray that by virtue of having praised and supplicated you, you will pacify all sickness, dons, poverty,

strife and warfaire in whatever regions we may abide, and cause Dharma and auspiciousness to florish.


Nguyện nhờ công đức / tán dương, thỉnh Phật, / con cùng chúng sinh / ở khắp mọi miền / đều thoát tật, dịch

xung đột, chiến tranh / nguyện cho Phật pháp / cùng mọi điềm lành / tràn khắp mọi nơi.


33dbl dorje
chenrezig-1000

7offerings
dbl dorje

flower_1_hanging_hoamai_lflower_1_hanging_hoamai_r


34

dbl dorjedbl dorjeNyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


Request to the Lineage Teachers བརྒྱུད་རིམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱ་འདོད་ན། Thỉnh Chư Tổ Truyền Thừa

(then if we wish, we can say the following prayer to the transmission lineage of this practice.)

(tiếp theo nếu muốn có thể đọc tiếp câu thỉnh nguyện chư tổ truyền thừa của pháp tu này.)


༈ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དགེ་སློང་དཔལ་མོ་དང་། །ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་དང་།

CHEN RE ZIG WANG GE LONG PAL MO DANG. YE SHE ZANG PO DA WA ZHON NU DANG
Powerful Chenrezig, Gelongmo Palmo, Yeshe Zangpo, Dawa Zhonnu,
Đức Quan Thế Âm, Ghê-long-mô, Pan-mô, Yê-shê Dzăng pô, Đa-wa Zhon-nu,


35Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།པེ་ཉ་བ་དང་བྱང་སེམས་ཟླ་རྒྱལ་ཞབས། །ཉི་ཕུག་པ་དང་སྲུ་སྟོན་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ།

།ཞང་སྟོན་དགྲ་འཇིགས་མཁན་པོ་རྩི་འདུལ་བ། །བདེ་བ་ཅན་པ་མཁས་པ་ཆུ་བཟང་པ།

PE NYA WA DANG JANG SEM DA GYAL ZHAP. NYI P'HUK PA DANG SU TON DOR JE GYAL

ZHANG TON DRA JUK KHEN PO TSI DUL WA. DE WA CHEN PA KHE PA CHU ZANG PA
Phenyawa and Jangsem Dagyal Zhab, / Nyiphugpa, and Suton Dorje Gyal,

Shangton Drajug, Khenpo Tsidulwa, / Dewachenpa, Khewa Chuzangpa,


Phên-ya-wa và Chăng-xem Đa-chan Dzab, Ni-phu-pa và Xu-ton Đor-che Chi-an.

San-ton, Đra-chug, Khên-pô Tsi-đun-wa, Đê-wa-chên-pa, Khê-wa Chu-dzăngpa.36Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། ཤེས་རབ་འབུམ་པ་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ། །དཀོན་མཆོག་བཟང་པོ་བླ་མ་ངག་དབང་པ།

།བྱང་ཆུབ་སེང་གེ་མཁན་ཆེན་སྙག་ཕུ་པ། །བསོད་ནམས་དར་དང་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་དང་།

SHE RAP BUM PA GYAL SE RIN PO CHE. KON CHOK ZANG PO LA MA NGAK WANG PA

JANG CHUP SENG GE KHEN CHEN NYAK P'HU PA. SO NAM DAR DANG JAM PAL ZANG PO DANG
Sherab Bumpa, Gyalse Rinpoche, / Konchog Zangpo, Lama Ngawangpa,

Jangchub Senge, Khenchen Nyagpupa, / Sonam Dar and Jampal Zangpo,


Sê-ráb Bum-pa, Chi-al sê Rin-pô-chê, Kon-chốk Dzăng-pô, La-ma Nga-wang-pa,/

Chang-chub Xên-ghê, Khên-chên Ni-ag-pu-pa, Sô-nam Đar và Chăm-pan Dzăng-pô,37Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།སངས་རྒྱས་མཉན་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་དང་།

།ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། །སྤྲུལ་སྐུ་སྒྲུབ་རྒྱུད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་དང་།

SANG GYE NYEN PA MI KYO DOR JEI ZHAP. KON CHOK YEN LAK WANG CHUK DOR JE DANG

CHO KYI WANG CHUK NGAK GI WANG CHUK DANG. TRUL KU DRUP GYU TEN PA NAM GYAL DANG
Sangye Nyenpa, Mikyo Dorje Zhab, / Konchog Yenlag, Wangchug Dorje,

Chokyi Wangchug, Ngagi Wangchug, / Tulku Drubgyu, Tenpa Namgyal,


Xăng-chê Ni-ên-pa, Mi-ki-ô Đor-chê Dzab, Kon-chok Yên-lag,

Wăng-chuk Đor-chê, Chô-ki Wăng-chuk, Nga-ghi Wăng-chuk, Tun-ku Drub-chu, Tên-pa Nam-chi-an.38Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དང་། །མཁས་མཆོག་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་སོགས།

།རྩ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

KARMA NGE DON TEN PA RAP GYE DANG. KHE CHOK DRUP WANG TEN DZIN GYUR ME SOK

TSA GYU PAL DEN LA MA CHOK NAM LA. SOL WA DEP SO JIN GYI LAP TU SOL
Karma Ngedon, Tenpa Rabgye, Khechog Drubwang, Tenzin Gyurme, and all the others,

Glorious and Sublime Root Lamas and Lamas of the lineage, I beseech you, please grant me your blessings.


Kạt-ma Nghê-đon, Tên-pa Rab-chê, Khê-chog Drub-wang, Tên-zin Chua-mê, cùng tất cả chư vị,

Bổn Sư, Tổ Sư Cát Tường Siêu Phàm, khẩn xin chư vị từ bi gia hộ.


39


tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương