NyungNe Sadhanatải về 1.09 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích1.09 Mb.
#3897
  1   2   3   4   5   6   7   8
dbl dorje
d:\0000-encours actif sadhana 2&10\dsc_4731aa.jpg

dbl dorje
nyungne sadhana

of thousand armed chenrezig

xflower6_lotus

nyung-nê Sám Pháp

Thiên ThỦ Quan THẾ Âm

flower6_lotusdbl dorjedbl dorje
dbl dorje


dbl dorje
TRANSMISSION REQUIRED ~ CẦN THỌ PHÁP

Prerequisites: Sadhana strickly reserved to NyungNe Retreat. Taking refuge and the 8 Mahayana vows are the minimum. 1000 Armed Chenrezig empowerment, transmission and instructions of the Nyungne text are required. [Note: one same Nyungne Lineage for all schools of Tibetan Buddhism, only additional prayers differ]
Điều kiện hành trì: Nghi quĩ dành cho khóa nhập thất NyungNê. Tối thiểu cần qui y và thọ bát quan trai, đầy đủ điều kiện thì cần quán đảnh Thiên Thủ Quan Âm, truyền khầu và khai thị hành trì pháp Nyungne.
[Ghi chú: cùng một dòng pháp Nyungne cho mọi tông phái, chỉ khác nhau ở các bài tụng niệm bổ xung.]

Việt ngữ: Hồng Như - Quý vị có thể dùng bản tiếng Việt miễn phí, với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán


2

dbl dorje


dbl dorjedbl dorje


dbl dorje
༄༅། །འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྨྱུང་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Nyungne Sadhana of the Eleven-Faced Lord Chenrezik
called Pervasive Auspiciousness


Thập Nhất Diện Quan Thế Âm Nyung Nê Sám Pháp -

Tên gọi Phổ Cát Tường

3

dbl dorje


dbl dorjeNyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

།ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡེ། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་བ་ནི། །གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་དཔལ་འབར་བ།

།བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ལ། །བཏུད་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཉུང་གསལ་བྲི།

NAMO GURU LOKESHARAYE. GYAL KUN THUK JEI DA WA NI. GANG RII JONG KYI PAL BAR MA

LA MA CHEN RE ZIK GON LA. TU NE DE DRUP NYUNG SAL DRI
Namo Guru Lokesharaye! Having bowed respectfully in front of Chenrezig, the protecting Lama, like the moon, the compassion of

all the Victorious Ones, Shining with all the marvels of the snowy mountain land, I have clearly and briefly composed this practice


Đệ tử đảnh lễ / Đức Quan Thế Âm, / đạo sư hộ trì, / tựa như vầng trăng / hiện thân đại bi / của mười phương Phật

Sáng ngời kho tàng / mầu nhiệm núi tuyết, / Đệ tử ngắn gọn / mạch lạc soạn tác / pháp hành trì này.


4Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápTake the Eight-Mahayana-Precepts །ཐེག་ཆེན་གསོ་སྦྱོང་ལེན་པའི་ཆོ་ག Thọ Bát Quan Trai Giới

༄༅། དེ་ལ་མནྜལ་དྲི་བཟང་གིས་ཕྱུགས་པའི་སྟེང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཕྱོགས་མཚོན་ནམ། འབྲུ་ཚོམ་དགུ་བཀོད་པའི་མཐར་མཆོད་པས་བསྐོར།

གཏོར་མ་གཅིག་བཤམ། བུམ་པ་གཟུངས་རིང་གིས་བགེགས་བསྐྲད་པ་བཞག བླ་མའམ་རྟེན་གྱི་དྲུང་ནས་གསོ་སྦྱོང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ལ།

(On a mandala sprinkled with perfume water, draw an eight-petalled lotus or arrange nine files of grain indicating the eight directions

(and the centre), place the offerings (in the bowls), hold a torma (and while reciting the long mantra of the Vase, push away obstructions.

Then to take the Sodjong vows, we prostrate three times in front of the Lama, altar, or any other such support.


(Trên mạn đà la, rải nước thơm, vẽ đóa sen tám cánh, hoặc xếp chín chồng hạt ngũ cốc đánh dấu tám hướng (và trung tâm),

đặt cúng phẩm (trong chén), cầm torma và trong khi tụng trường chú bình bát, hãy xua tan mọi chướng ngại).

Tiếp theo thọ bát quan trai giới đối trước vị Lama, bàn thờ, hay bất cứ đối tượng qui y nào khác, lạy ba lạy.


5Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


Prostrate three times then kneel on right knee ཕྱག་གསུམ་འཚལ། Lạy ba lạy, quì chân phải, đọc ba lần lời nguyện sau đây:

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྟ་ཅང་ཤེས་ལྟ་བུ།

CHOK CHU NA ZHUK PAY SANG GYE DANG. JANG CHUP SEM PA THAM CHE DAK LA GONG SU SOl

JI TAR NGON GYI DE ZHIN SHEK PA DRA CHOM PA YANG DAK PAR DZOK PAY SANG GYE TA CHANG SHE TA BU
All the Buddhas and Bodhisattvas residing in the ten directions, please grant me your attention.

Just as the Tathagatas, Arhats, and perfectly pure and accomplished Buddhas, like the Heavenly Steed,


Kính lạy chư Phật cùng chư Bồ Tát khắp cả mười phương, Xin hãy lắng nghe lời con phát nguyện:

Cũng như chư Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri trong các thời quá khứ,

6Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། གླང་པོ་ཆེན་པོ། བྱ་བ་བྱས་ཤིང་། བྱེད་པ་བྱས་པ། ཁུར་བོར་བ།

རང་གི་དོན་རྗེས་སུ་ཐོབ་པ། སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ། ཡང་དག་པའི་བཀའ།

LANG PO CHEN PO. JA WA JE SHING. JE PA JE PA. KHUR BOR WA.

RANG GI DON JE SU T'HOP PA. SI PA KUN TU JOR WA YONG SU ZE PA. YANG DAK PAY KA
And the Great Elephant, did what had to be done, caused it to be done,

eliminated the burden of the five aggregates, realized in their turn all their aspirations,


đã như Thiên Mã, Đại Tượng, làm hết những điều cần làm, chu toàn mọi thiện hạnh,

tận diệt gánh nặng ngũ uẩn, lần lượt thành tựu lợi ích cho chính mình,7Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


ལེགས་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཐུགས། ལེགས་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཤེས་རབ་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱིས།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་དང་། ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་།

LEK PAR NAM PAR DROL WAY THUK. LEK PAR NAM PAR DROL WAY SHE RAP CHEN DE NAM KYI

SEM CHEN THAM CHE KYI DON GYI CHIR DANG. P'HEN PAR JA WAY CHIR DANG
And completely relinquished all the bonds to the possibilities of becoming.

Their speech is completely pure, their mind is perfectly liberated,


buông mọi nhân thọ sinh; lời khéo thanh tịnh; tâm khéo giải thoát,

8Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། གྲོལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། ནད་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་། མུ་གེ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་།

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དང་།

DROL WAR JA WAY CHIR DANG. NE ME PAR JA WAY CHIR DANG . MU GE ME PAR JA WAY CHIR DANG

JANG CHUP KYI CHOK KYI CHO NAM YONG SU DZOK PAR JA WAY CHIR DANG
They excellently possess the Transcendental Knowledge which completely liberates.

Just as they took Sodjong Vows for the sake of all beings, to benefit them, to liberate them,


trí khéo siêu việt, phổ độ chúng sinh, vì lợi ích của tất cả,

cho chúng sinh được yên vui, cho chúng sinh được giải thoát


9Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


བླ་ན་མེད་པར་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར།

གསོ་སྦྱོང་ངེས་པར་བླངས་པ་དེ་བཞིན་ཏུ།

LA NA ME PAR YANG DAK PAR DZOK PAY JANG CHUP TOK PAR JA WAY CHIR

SO JONG NGE PAR LANG PA DE ZHIN TU
To suppress their illnesses, to spare them from famine, to perfect the aspects of the Dharma,

directed towards awakening, and to realize the incomparable, perfect, and complete Enlightenment,


để tiêu trừ tật bịnh, để xóa bỏ nạn đói, để viên thành Phật Pháp, viên mãn quả vô thượng bồ đề,

các ngài đã khéo thọ nhận giữ gìn bát quan trai giới;


10Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། བདག་མིང་ འདི་ཞེས་ བགྱི་བས་ཀྱང་། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིད་སང་ཉི་མ་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ། གསོ་སྦྱོང་ངེས་པར་བླང་བར་བགྱིའོ། །ལན་གསུམ།

DAK MING (say your name – xưng tên) GYI WE KYANG. DU DI NE ZUNG TE

JI SI SANG NYI MA MA SHAR GYI WAR DU. SO JONG NGE PAR LANG WAR GYI’O

I (say your name), from this moment until sunrise tomorrow, I shall definitely keep these same Sodjong Vows.


Tôi tên (xưng tên), từ nay cho đến rạng sáng ngày mai, nguyện theo gương các ngài, thọ nhận giữ gìn Bát Quan Trai Giới.

(3 times from page 6, – đọc 3 lần từ trang 6)

(then, after Lama says "THAB YIN NO," repeat, "LEK SO")
(sau đó, sư phụ nói THÁP YIN NÔ, Phật tử thọ giới đáp: LÊ SÔ)

upon completing the third recitation, think that you have received the vows in your continuum in the form of light and rejoice.

Khi đọc xong lần thứ ba, nghĩ rằng mình đã thọ được giới dưới dạng ánh sáng và khởi tâm tùy hỉ.


11Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

དེང་ནས་སྲོག་གཅོད་མི་བྱ་ཞིང་། །གཞན་གྱི་ནོར་ཡང་བླང་མི་བྱ།

།འཁྲིག་པའི་ཆོས་ཀྱང་མི་སྤྱད་ཅིང་། །རྫུན་གྱི་ཚིག་ཀྱང་མི་སྨྲའོ།

DENG NE SOK CHO MI JA ZHING. ZHEN GYI NOR YANG LANG MI JA

T'HRIK PAY CHO KYANG MI CHE CHING. DZUN GYI TS'HIK KYANG MI MA O
From now on I shall not kill, I shall not take the belongings of others, I shall not lie,

I shall avoid all sexual activities, I shall completely abandon intoxicants which quickly lead to numerous shortcomings,


Từ nay cho đến rạng sáng ngày mai, đệ tử nguyện không sát sanh; không xâm phạm tài sản của người khác;

không nói lời giả dối; không quan hệ tình dục; nguyện tránh mọi độc tố luôn khiến mau chóng phạm nhiều lầm lỗi;


12Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


༄༅། སྐྱོན་ནི་མང་པོ་ཉེར་བརྟེན་པའི། །ཆང་ནི་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ།

།ཁྲི་སྟན་ཆེ་མཐོ་མི་བྱ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཟས།

KYON NI MANG PO NYER TEN PAY. CHANG NI YONG SU PANG WAR JA

T'HRI TEN CHE T'HO MI JA ZHING. DE ZHIN DU MA YIN PAY ZE
I shall not use high and luxurious seats, I shall not take food at wrong times,

I shall use neither perfume nor ornament, I shall neither sing nor dance.


Nguyện không nằm ngồi giường ghế cao sang; nguyện không ăn trái thời;

nguyện không trang điểm son phấn, trang sức, hương hoa; nguyện không tấu nhạc, hát múa;13Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp


།དྲི་དང་ཕྲེང་བ་དང་ནི་རྒྱན། །གར་དང་གླུ་སོགས་སྤང་བར་བྱ།

།ཇི་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་རྟག་ཏུ་ནི། །སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་མི་བྱེད་ལྟར།
DRI DANG T'HRENG WA DANG NI GYEN. GAR DANG LU SOK PANG WAR JA

JI TAR DRA CHOM TAK TU NI. SOK CHO LA SOK MI JE TAR
Just as the Arhats constantly abstain from taking life and from doing these other actions,

thus having abandoned them, may I quickly obtain Unsurpassed Awakening.


Cũng như chư A La Hán luôn tự chế không phạm nghiệp sát sanh cùng các ác nghiệp khác,

nay tôi nguyện lánh mọi ác nghiệp, mau chóng thành tựu quả vô thượng bồ đề.14Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། དེ་ལྟར་སྲོག་གཅོད་ལ་སོགས་སྤང་། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག

།སྡུག་བསྔལ་མང་དཀྲུགས་འཇིག་རྟེན་འདི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག ཕྱག་གསུམ།

DE TAR SOK CHO LA SOK PANG. LA ME JANG CHUP NYUR T'HOP SHOK

DUK NGAL MANG TRUK JIK TEN DI. SI PAY TS'HO LE DROL WAR SHOK
May I be freed from the ocean of becoming, / The world of destruction shaken by so many sufferings.
Nguyện tôi vượt thoát biển rộng sinh tử, khổ nạn luân hồi.

(prostrate three times) - (lạy ba lần)

15Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཤཱི་ལ། སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡྷ་ས་ཏྭ།

པདྨ་བི་བྷཱུ་ཥི་ཏ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། སམནྟ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

OM AMOGHASHILA SAMBHARA SAMBHARA BHARA BHARA. MAHA SHUDHA SATO

PEMA BIBHU KHITA BHUDZA. DHARA DHARA. SAMANTA AWALOKITE HUNG PE SO HA
Ôm A-mô-ga-si-la Xăm-ba-ra Xăm-ba-ra Ba-ra Ba-ra / Ma-ha Su-đa Xa-tô

Pê-ma Bi-bhu- Khi-ta Bu-dza, Đa-ra Đa-ra Sa-man-ta A-va-lô-ki-tê Hung Pê Sô Ha

(Repeat many times) - (Lặp lại nhiều lần)

16

v


Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན།

།རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག

T'HRIM KYI TS'HUL T'HRIM KYON ME CHING. TS'HUL T'HRIM NAM PAR DAK DANG DEN

LOM SEM ME PAY TS'HUL T'HRIM KYI. TS'HUL T'HRIM P'HA ROL CHIN DZOK SHOK
With faultless morality, perfectly pure moral conduct,

behavior free from vanity, may I take this path to its Transcendental Perfection.


Giữ giới nghiêm mật, hạnh nguyện thanh tịnh,

thoát mọi khoe khoang, nguyện bước theo đường tu Siêu Việt Toàn Hảo.17Nyungne Practice / Nung Nê Sám PhápPRAISE TO THE TWELVE DEEDS མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་བསྟོད། TÁN DƯƠNG MƯỜI HAI CÔNG HẠNH PHẬT

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ།

།གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

TAP KHE THUK JE SHA KYAY RIK SU TRuNG. SHEN GYI MI ThUP DU KYI PUNG JOM PA

SER GYI LHUN PO TA BUR JI Pei KU. SHA KYei GYAL PO KHYO LA CHAK TSAL LO
Skilled in means, from compassion you took birth as a Sakyas; You vanquished Mara's forces while others could not.

Like a golden Mount Meru is your splendid body, O King of the Shakyas, I prostrate to you.


Dụng thiện phương tiện / từ bi thọ sinh / vào dòng họ Thích / phá lực ma vương / là điều người khác / đều không thể làm.

Thân vàng rực rỡ / như núi tu di / vua dòng họ Thích, / đệ tử thành tâm / qui y đảnh lễ.


18
Nyungne Practice / Nung Nê Sám Pháp

༄༅། །གང་གི་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་མཛད་ཅིང་།

།དུས་འདིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་འགྲོ་བ་ཡི། །མགོན་གྱུར་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགྱི།

GANG GI DANG POR JANG CHUP ThUK KYE NE. SO NAM YE SHE TSOK NYI DZOK DZE CHING

DU DIR DZE PA GYA CHEN DRO WA YI. GON GYUR KHYO LA DAK GI TO PAR GYI
It's you who at first roused the mind of enlightenment, / Then perfected the accumulation of merit

And wisdom. So vast are your deeds in this age! / I praise you who are the protector of wanderers.


Trước tiên ngài đã / phát tâm bồ đề, / tiếp theo tích tụ / tư lương phước tuệ, / thiện hạnh bao la / trong cõi thế này.

Trước bậc hộ trì / chúng sinh biển khổ / đệ tử thành tâm / tán dương công hạnh

.19


tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương