Non-renewable energytải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2020
Kích8.96 Kb.
#113851

Save the World Due 11/16

Reflect on the environmental issues discussed in class that involve water and energy.

For this project you will be researching a conservation topic and presenting your findings in the form of a model or poster.
Potential issue topics could be:

* non-renewable energy (fossil fuels {coal, natural gas/fracking, petroleum}, nuclear, CO2 emissions/global warming) vs. renewable energy resources (solar, biomass, hydroelectric, wind)


* water pollution - thermal pollution (power plant waste), chemical pollution (nitrate/phosphate runoff), physical (trash) pollution, pathogen pollution(bacteria)
* water bottle usage (spring/source crisis from pumping, “trash island”, water bottle trash) vs. refillable water containers, drinking tap
* the right to clean water for all (the water project, play-pumps in Africa)
* importance of water and/or energy conservation
Choose an issue of interest, one that feels important to you. Research the topic to get to know both sides of the issue.

Questions to research:

  • What is the issue?

  • Why is the issue happening?

  • What is being done about it?

  • What are the pros and cons of fixing this issue?

* Please list at least 3 sources used on back side of poster or placard card.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turn in with end product.

Rubric for ________________________ Pts Comments


Name of issue clearly visible on end product

5
Questions researched/ presented in end product

40
Sources listed

5
End product is accurate and visually appealing

50
Then choose how you would like to present your topic. Each project must clearly present issue researched. See chart below for end product options for your project.

Model

Create a model of:

*renewable energy source (ex. Solar cell, hydrodam, windmill)


*water filter
*alternative water pump (model of existing idea or your own idea)
*new invention for reusable water bottle options
*please see me if you have another idea you are considering

Model must include placard card presenting your topic to viewer. Include name of topic and above questions to consider.

Poster

Your poster can be:

*Informational (poster presents the 4 questions researched to viewer)
*ALMS PSA Ad - (poster tells the viewer about conservation methods, pros/cons of energy source, something they can do to help the issue)
*Ad for Your New Idea - (poster shares with the viewer your new invention or idea solving water or energy conservation)

Poster must be visually appealing.

Phản ánh các vấn đề môi trường được thảo luận trong lớp có liên quan đến nước và năng lượng.

Đối với dự án này, bạn sẽ nghiên cứu một chủ đề bảo tồn và giới thiệu những phát hiện của bạn dưới hình thức mô hình hoặc poster.
Các chủ đề phát hành tiềm năng có thể là:

Năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, sinh khối, thủy điện, gió), năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo)


* ô nhiễm nguồn nước - ô nhiễm nhiệt (rác thải của nhà máy điện), ô nhiễm hoá chất (nitrate / phosphate tràn), ô nhiễm vật chất (rác), ô nhiễm mầm bệnh (vi khuẩn)
* Sử dụng chai nước (mùa xuân / nguồn khủng hoảng từ bơm, "hòn đảo rác", thùng rác) so với hộp nước uống tái sử dụng, uống vòi
* Quyền được làm sạch nước cho tất cả (dự án nước, máy bơm chơi ở Châu Phi)
* tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước và / hoặc năng lượng
Chọn vấn đề quan tâm, một vấn đề quan trọng đối với bạn. Nghiên cứu chủ đề để tìm hiểu cả hai mặt của vấn đề.

Các câu hỏi để nghiên cứu:

Vấn đề là gì?

Tại sao vấn đề lại xảy ra?

Những gì đang được thực hiện về nó?

Những ưu và nhược điểm của việc khắc phục vấn đề này là gì?


* Vui lòng liệt kê ít nhất 3 nguồn được sử dụng ở mặt sau của poster hoặc thẻ phiếu ghi.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------

Rẽ vào với sản phẩm cuối.

Phiếu tự đánh giá cho ________________________ Pts Nhận xét

Tên vấn đề hiển thị rõ ràng trên sản phẩm cuối cùng

5

Các câu hỏi nghiên cứu / trình bày trong sản phẩm cuối cùng40

Các nguồn được liệt kê

5

Sản phẩm cuối cùng là chính xác và hấp dẫn trực quan50

Sau đó chọn cách bạn muốn trình bày chủ đề của mình. Mỗi dự án phải nêu rõ vấn đề được nghiên cứu. Xem biểu đồ dưới đây cho các tùy chọn sản phẩm cuối cùng cho dự án của bạn.

Mô hình

Tạo một mô hình:* Nguồn năng lượng tái tạo (ví dụ: pin mặt trời, hydrodam, cối xay gió)
*thiết bị lọc nước
* máy bơm nước thay thế (mô hình ý tưởng hiện tại hoặc ý tưởng của riêng bạn)
* phát minh mới cho các tùy chọn chai nước tái sử dụng
* xin vui lòng xem tôi nếu bạn có một ý tưởng bạn đang xem xét

Người mẫu phải bao gồm thẻ áp phích trình bày chủ đề của bạn với người xem. Bao gồm tên của chủ đề và các câu hỏi trên để xem xét.

Áp phích

Poster của bạn có thể là:* Thông tin (poster đưa ra 4 câu hỏi nghiên cứu cho người xem)
* ALMS PSA Ad - (áp phích cho người xem về các phương pháp bảo tồn, ưu và khuyết điểm của nguồn năng lượng, cái gì họ có thể làm để giúp vấn đề)
* Quảng cáo cho Ý tưởng mới của bạn - (poster chia sẻ với người xem sáng chế mới của bạn hoặc ý tưởng giải quyết việc tiết kiệm nước hoặc năng lượng)

Poster phải được hấp dẫn trực quan.
Каталог: cms -> lib
lib -> Chương Trình Tiếng Anh như là Ngôn Ngữ Thứ Hai
lib -> Các Yêu Cầu Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông chính sách – các yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông 2010
lib -> Trình bày tại dac delac “Kiểm Tra abc’s” vào 30 Tháng Ba, 2015
lib -> Thomas L. Reeves Trường Tiểu Học trưỜng-phụ huynh compact
lib -> Ngày 4 Tháng Năm 2015 Kính thưa phụ huynh
lib -> Sở HỌc chánh portland
lib -> Thông Báo Phụ Huynh về Học Lực của Học Sinh đề Đề Nghị Học Hè: Lượng Giá về Tiêu Chuẩn Đọc của Tiểu Bang và/hoặc Tiêu Chuẩn Lên Lớp Học Khu
lib -> Thông Báo Phụ Huynh về Học Lực của Học Sinh đề Đề Nghị Học Hè: Lượng Giá về Tiêu Chuẩn Đọc của Tiểu Bang và/hoặc Tiêu Chuẩn Lên Lớp Học Khu
lib -> A community of learners dedicated to improving our world
lib -> Hola, padres de la escuela primaria Pinellas Park. Este es el Director Freeman recordándote mañana, viernes 9 de marzo

tải về 8.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương