Nâng cao năng lực quản lý SỰ thay đỔi của hiệu trưỞng đỂ HỖ trợ trẻ trong giai đOẠn chuyển tiếPtải về 7.04 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích7.04 Mb.
#2417
  1   2   3   4   5   6   7   8


NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỂ HỖ TRỢ TRẺ

TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP

TỪ MẦM NON LÊN TIỀU HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤN
HÀ NỘI, 6/2015


NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỂ HỖ TRỢ TRẺ

TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP

TỪ MẦM NON LÊN TIỂU HỌC
TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Bản chính thức

TS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

ThS. Lê Thị Mai Phương


Hà Nội 6/2015

MỤC LỤC


LỜI GIỚI THIỆU

4

PHẦN 1: KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

7

Hoạt động 1

Làm quen và xác định mục tiêu khóa học

8

Hoạt động 2

Tìm hiểu khái quát về quản lý sự thay đổi

9

Hoạt động 3

Nhận diện giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH

11

Hoạt động 4

Xác định yêu cầu trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH

12

Hoạt động 5

Xác định những vấn đề trọng tâm trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH và công tác phối hợp giữa trường MN và trường TH trong hỗ trợ trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp

13

Hoạt động 6

Xác định các rào cản/khó khăn thường gặp trong việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp

14

Hoạt động 7

Thực hành: Phân tích bối cảnh nhà trường và địa phương chuẩn bị cho lập kế hoạch

15

Hoạt động 8

Thực hành: Lập kế hoạch - tổ chức triển khai - chỉ đạo điều hành - kiểm tra, đánh giá

17

Hoạt động 9

Tổng kết bài học

18

PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN

19

I. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

20

1. Khái niệm thay đổi, đặc trưng của sự thay đổi, mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển

1.1. Khái niệm thay đổi, nhận diện thay đổi

1.2. Đặc trưng và các mức độ của thay đổi

1.3. Mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển20

2. Khái niệm và nguyên tắc quản lý sự thay đổi

2.1. Khái niệm quản lý sự thay đổi

2.2. Nguyên tắc quản lý sự thay đổi


24

3. Qui trình quản lý sự thay đổi

3.1. Lập kế hoạch thay đổi

3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch

3.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch

3.4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, củng cố, duy trì những kết quả tốt

3.5. Sử dụng mô hình "GROWTH" để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH25

4. Một số điểm cần chú ý trong quản lý sự thay đổi

4.1. Nhận diện các rào cản và biết cách vượt qua

4.2. Những yêu cầu cơ bản để quản lý sự thay đổi thành công

4.3. Những điều cần tránh trong quản lý sự thay đổi để hạn chế thất bại31

II. QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC ĐỂ HỖ TRỢ TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP

38

 1. Yêu cầu đổi mới quản lý trường MN và TH

1.1. Nhận diện những thay đổi trong giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH

1.2. Yêu cầu đổi mới quản lý trường MN và TH38

2. Quản lý sự thay đổi ở trường MN và TH để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

2.1. Xác định những vấn đề trọng tâm trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH

2.2 Những rào cản thường gặp trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH

2.3. Vận dụng qui trình quản lý sự thay đổi trong quản lý trường MN và TH để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

2.4. Một số bài học kinh nghiệm trong quản lý sự thay đổi và triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH


50
50
55
55
66

PHỤ LỤC

 1. Phiếu tổng kết mục 1

 2. Phiếu tổng kết mục 2

 3. Một số gợi ý các việc có thể làm để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

 4. Kế hoạch hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp – Trường Mầm non Bình Minh, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

 5. Kế hoạch hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp – Trường Tiểu học Minh Đức, xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 6. Câu chuyện Thỏ và Rùa

71

7375
78

83

89TÀI LIỆU THAM KHẢO

93

LỜI GIỚI THIỆU

Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý GD (CBQLGD), đặc biệt là CBQL GD phổ thông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Chính phủ và ngành Giáo dục và Đào tạo từ đầu những năm 1990. Năm 1997, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 3481/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/11/1997 về chương trình bồi dưỡng CBQLGD, trong đó có khung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tiếp theo, năm 2012, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/1/2012, điều chỉnh chương trình bồi dưỡng. Trên cơ sở quyết định 3481/QĐ-BGD&ĐT và quyết định 382/QĐ-BGD&ĐT, các cơ sở bồi dưỡng CBQLGD đã thực hiện bồi dưỡng hàng chục ngàn CBQLGD các cấp và đã có những đóng góp đáng kể vào công tác quản lý GD của đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có nhiều biến động, GD Việt Nam đang đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức và cách mạng khoa học công nghệ có những tác động lớn làm thay đổi vai trò của người hiệu trưởng nhà trường. Người hiệu trưởng cần phải chuyển đổi từ nhà quản lý thụ động sang một nhà lãnh đạo và quản lý năng động, thích ứng với mọi sự thay đổi và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Điều này đòi hỏi người hiệu trưởng nhà trường cần nắm vững kiến thức và kỹ năng quản lý sự thay đổi.

Vấn đề chuyển tiếp của trẻ từ Mầm non lên Tiểu học không phải là vấn đề mới mà đã được đề cập đến từ những năm 1980. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay ở Việt Nam việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp chưa được quan tâm một cách đầy đủ đối với mỗi nhóm đối tượng riêng biệt - trẻ em ở thành phố và nông thôn, miền núi và vùng khó khăn…; Trong các trường MN và TH, việc triển khai các hoạt động hỗ trợ chưa có hệ thống, sự kết nối giữa hai cấp, hai bậc học còn lỏng lẻo nên hiệu quả chưa cao. Như vậy, vấn đề giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ Mầm non lên Tiểu học là một chủ đề cần được chú ý hơn nữa. Thống nhất cách hiểu về giai đoạn chuyển tiếp, vai trò và trách nhiệm của những bên liên quan, đặc biệt vai trò của hiệu trưởng trường Mầm non và Tiểu học, từ đó có thể đưa ra những hoạt động hỗ trợ cụ thể thiết thực và hiệu quả là điều vô cùng cần thiết.

Xuất phát từ hai yêu cầu trên, khóa tập huấn Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học được tổ chức cho hiệu trưởng trường Mầm non và Tiểu học, chú trọng đến việc nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng trường Mầm non và Tiểu học nói chung, và năng lực quản lý sự thay đổi để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp của trẻ em nói riêng. Đây cũng là khóa tập huấn khác biệt, được thiết kế với dụng ý tạo cơ hội để các hiệu trưởng trường MN và TH cùng thảo luận, hợp tác giải quyết các vấn đề của giai đoạn chuyển tiếp với mục tiêu giúp các hiệu trưởng có khả năng:
(i) Kiến thức:


 • Trình bày được các nội dung cơ bản về quản lý sự thay đổi: Khái niệm thay đổi, mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển; khái niệm và nguyên tắc quản lý sự thay đổi; qui trình quản lý sự thay đổi.

 • Nhận diện được những vấn đề cơ bản về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH.

 • Làm rõ được các hoạt động quản lý cần thực hiện và cách tiến hành để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH hiệu quả.

(ii) Kỹ năng:

 • Phát triển các kỹ năng quản lý sự thay đổi;

 • Vận dụng triển khai các hoạt động trong quản lý trường MN, trường TH để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH: biết phân tích bối cảnh nhà trường, địa phương, xác định nhu cầu thay đổi; lựa chọn được mục tiêu thiết thực và khả thi; xây dựng được kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương (xác định được đúng những việc cần làm và cách làm, tiến độ thực hiện, lực lượng tham gia... để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH), tổ chức triển khai bằng cách thức hợp lý;

 • Xác định được các rào cản trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH và biết cách vượt qua các rào cản đó một cách hiệu quả;

 • Gây ảnh hưởng, tìm kiếm sự đồng thuận và lôi cuốn được các thành viên trong trường học, gia đình và cộng đồng tham gia vào quản lý và hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 cấp học một cách tích cực; Biết đánh giá, củng cố, duy trì những kết quả tốt đã đạt được.

(iii) Thái độ:

 • Ý thức rõ trách nhiệm của mỗi lực lượng trong GD trẻ và đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ, chủ động, tiên phong, quyết tâm và kiên trì trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH

Theo đó phát triển năng lực quản lý và ý thức trách nhiệm cho HT trường MN và TH để họ chủ động, tích cực triển khai các hoạt động hỗ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH giúp trẻ thích nghi, phát triển hài hòa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Cuốn tài liệu Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học được biên soạn dành cho khóa tập huấn kéo dài 2 ngày với những hoạt động giám sát cụ thể sau khóa tập huấn.

Cuốn tài liệu gồm 2 phần chính:


 • Phần 1: Kế hoạch bài giảng

 • Phần 2: Tài liệu hỗ trợ tập huấn

Cấu trúc tóm tắt của mỗi phần như sau:
PHẦN 1- KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG: gồm 08 hoạt động. Mỗi hoạt động viết theo hướng tập huấn tích cực dành cho người lớn dưới hình thức giao lưu – học hỏi – chia sẻ kinh nghiệm. Mỗi hoạt động đều được viết theo cấu trúc thống nhất như sau:

    • Thời gian

    • Mục tiêu

    • Học liệu và chuẩn bị

    • Tiến trình hoạt độngPHẦN 2- TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN

Cấu trúc nội dung tài liệu được xây dựng trên quan điểm: trang bị và củng cố cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nền tảng về sự thay đổi và quản lý sự thay đổi nhằm nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi, giúp CBQL trường Mầm non (MN) và Tiểu học (TH) có khả năng nhận diện tường minh giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH để triển khai các hoạt động quản lý nhằm hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp một cách hiệu quả.

Lựa chọn để cung cấp cho người học nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý sự thay đổi và định hướng vận dụng trong quản lý trường MN, trường TH, xác định các vấn đề cần thay đổi và triển khai trong điều hành trường Mầm non và Tiểu học ở Việt Nam, cách tiến hành các hoạt động nhằm hỗ trợ tích cực cho trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH, góp phần nâng cao chất lượng GD MN và TH, hướng tới sự phát triển bền vững;

Phần tài liệu hỗ trợ tập huấn được viết theo hai mạch nội dung chính, bao gồm (1) kiến thức cơ bản về quản lý sự thay đổi và (2) vận dụng trong quản lý trường Mầm non, trường Tiểu học để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học.

Ngoài ra, phần Phụ lục sẽ bao gồm bài đánh giá trước và sau khóa tập huấn, Phiếu bài tập, những ví dụ về việc áp dụng nội dung được tập huấn sau khóa học.

Cách thiết kế tài liệu này nhằm những mục đích sau: • Phần Kế hoạch bài giảng giúp nhóm nòng cốt có thể tham khảo để thực hiện khóa tập huấn nhân rộng nội dung. Cán bộ cốt cán có thể thiết kế bài giảng của mình theo nhiều cách đa dạng và tích cực, nhưng những kế hoạch bài giảng được thiết kế sẵn với từng bước chi tiết giúp họ thực hiện công việc đó dễ dàng và thuận lợi hơn trong điều kiện hạn hẹp về mặt thời gian;

 • Phần Tài liệu hỗ trợ tập huấn cung cấp nội dung tham khảo cần thiết để có thể thực hiện khóa tập huấn một cách đầy đủ. Với phần tài liệu hỗ trợ được viết đầy đủ nhưng ngắn gọn và súc tích, cuốn tài liệu còn có thể được dùng như một tài liệu tham khảo trong quá trình tự học hỏi;

 • Trong phần Phụ lục, ngoài bài kiểm tra đầu, cuối khóa và Phiếu bài tập còn có những ví dụ cụ thể về việc áp dụng nội dung được tập huấn. Hiệu trưởng có thể tham khảo những ví dụ đó, điều chỉnh cách làm sao cho phù hợp hơn với điều kiện của trường và địa phương mình.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, chúng tôi tin rằng bản thảo còn nhiều thiếu sót. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về:

TS. Nguyễn Tuyết Hạnh, e-mail hanhbang@gmail.com

Ths. Lê Thị Mai Phương, e-mail lemaiphuong63@yahoo.com

Ths. Đặng Tuyết Anh, e-mail tuyetanh.d@vvob.bePHẦN 1- KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

HOẠT ĐỘNG 1: Làm quen và xác định mục tiêu học tập
Thời gian: 30’

Mục tiêu: Sau khi kết thúc hoạt động 1, giảng viên và học viên:

 • Nhận diện được các thành viên và tạo bầu không khí thân thiện cho lớp học;

 • Thống nhất chung về mục tiêu khóa học;

 • Thống nhất chung về phương pháp tập huấn.

Học liệu: Máy tính, máy chiếu, giấy A0, A4, thẻ màu, bút dạ, băng dính

Tiến trình:

Bước 1: Giảng viên và học viên giới thiệu và làm quen.

Bước 2: Học viên suy nghĩ và viết ra thẻ màu 1 – 2 mong đợi về khóa học và phương pháp làm việc trong quá trình học tập.

Bước 3: Giảng viên tóm tắt các ý kiến của học viên, thống nhất mục tiêu và phương pháp dạy học.


Phiếu học tập cho Hoạt động 1

Làm quen và xác định mục tiêu học tập

 • Theo nhóm 3 người, hãy tìm hiểu và làm quen với hai học viên ngồi bên cạnh;

 • Hãy chia sẻ những điều mà thầy/cô mong muốn có được khi tham gia chủ đề này;

 • Hãy đề xuất phương pháp dạy học mà thầy/cô mong muốn được áp dụng.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu khái quát về quản lý sự thay đổi

Thời gian: 120’

Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động 2, học viên có thể khái quát được những nội dung cơ bản của quản lý sự thay đổi:

 • Trình bày được khái niệm thay đổi, các kiểu/dạng thay đổi, đặc trưng và mức độ của thay đổi, giải thích được mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển;

 • Phát biểu được khái niệm quản lý sự thay đổi, giải thích được lý do phải quản lý sự thay đổi; trình bày được qui trình quản lý sự thay đổi;

 • Nêu được các nguyên tắc cơ bản để quản lý sự thay đổi;

 • Xác định được những rào cản thường gặp khi quản lý sự thay đổi và biết cách phù hợp để vượt qua các rào cản đó.

Học liệu:

 • Tài liệu trang 20-38

 • Phiếu học tập cho Hoạt động 2.

 • Máy tính, máy chiếu, giấy A0, A4, bút dạ, băng dính

 • Loa kết nối với máy tính, Video

Tiến trình:

Bước 1: Học viên xem đoạn Video "Chuyện cổ tích về một đường ống" (https://www.youtube.com/watch?v=0Nrgz7TWv94)

Bước 2: Chia học viên thành 4 nhóm, thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập, và trình bày kết quả trên giấy A0 bằng bút dạ

Bước 3: Các nhóm trình bày (trong thời gian từ 5-7 phút), các nhóm khác lắng nghe và đưa ra ý kiến phản hồi

Bước 4: Giảng viên tóm tắt ý kiến, nhận xét và khái quát các kiến thức cơ bản về quản lý sự thay đổi


Phiếu học tập cho Hoạt động 2

(Thực hiện trong 30’)

Nhiệm vụ chung: (Tất cả các nhóm)

Trình bày những thu hoạch sau khi xem video (Cảm nhận của thầy/cô về hai anh chàng trong video, thầy/cô thấy từng nhân vật thay đổi thế nào? Sự thay đổi đó diễn ra thế nào? Họ gặp những khó khăn gì trong quá trình thay đổi? Có thể rút ra bài học gì từ video này?)Nhiệm vụ riêng

Nhóm 1: Hãy xác định những kiến thức cơ bản về thay đổi mà người quản lý cần phải có;

Nhóm 2: Làm sáng tỏ nhận định: Mọi sự phát triển đều dẫn đến sự thay đổi, nhưng không phải mọi sự thay đổi đều dẫn đến sự phát triển. Cho ví dụ minh họa. Từ đó chỉ rõ mối quan hệ giữa thay đổi và phát triển, đồng thời rút ra bài học trong đổi mới quản lý nhà trường.

Nhóm 3: Xác định qui trình quản lý sự thay đổi và làm rõ các công việc cần tiến hành;

Nhóm 4: Hãy xác định các rào cản thường gặp trong quản lý sự thay đổi và nêu ngắn gọn cách giải quyết.

Ghi chú: Các nhóm có thể trình bày kết quả thảo luận dưới nhiều hình thức: đóng vai, sơ đồ, vẽ tranh…HOẠT ĐỘNG 3- Nhận diện giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH
Thời gian: 45'

Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động 3, học viên có thể:

 • Hiểu rõ về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH;

 • Xác định được các thay đổi trẻ phải đối mặt trong giai đoạn chuyển tiếp.

Học liệu:

 • Tài liệu trang 38-43;

 • Phiếu học tập cho Hoạt động 3;

 • Máy tính, máy chiếu, giấy A0, A4, bút dạ, băng dính.

Tiến hành:

Bước 1: Chia học viên theo nhóm MN và TH để thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập và ghi kết quả lên giấy A0;

Bước 2: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm trình bày trong 5-7 phút); Các nhóm khác lắng nghe và phản biện;

Bước 3: Giảng viên tổng hợp, khái quát nội dung cơ bản:

+ Thống nhất cách hiểu về giai đoạn chuyển tiếp

+ Nhấn mạnh những thay đổi cơ bản mà trẻ phải đối mặt khi chuyển từ MN lên TH


Phiếu học tập cho Hoạt động 3

Tìm hiểu về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH

(Thực hiện trong 15’)

- Thầy/cô hiểu thế nào về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH?

- Liệt kê những vấn đề mà trẻ phải đối mặt khi chuyển tiếp từ MN lên TH Ghi chú: Có thể trình bày kết quả thảo luận theo những cách thích hợp (tranh ảnh, sơ đồ, biểu bảng...)HOẠT ĐỘNG 4: Xác định yêu cầu trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp

từ Mầm non lên Tiểu học

Thời gian: 45'

Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động 4, học viên có khả năng:

 • Xác định đúng các yêu cầu quản lý giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH

Học liệu:

 • Tài liệu trang 43-50;

 • Phiếu học tập cho Hoạt động 4;

 • Máy tính, máy chiếu, giấy A0, A4, bút dạ, băng dính;

 • Video, loa kết nối với máy tính.

Tiến hành:

Bước 1: Học viên cùng xem video "Hai cái kén"

(https://www.youtube.com/watch?v=urcm8k0MJLI)Bước 2: Chia 04 nhóm học viên, thảo luận theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ theo phiếu học tập và trình bày kết quả lên giấy A0;

Bước 3: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả; Các nhóm khác lắng nghe và phản biện;

Bước 4: Giảng viên tổng hợp, khái quát nội dung cơ bản, nhấn mạnh những yêu cầu cơ bản trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp.

Phiếu học tập cho Hoạt động 4 (Thời gian 15’)

(1) Trình bày những thu hoạch sau khi xem video (Thầy/cô nhận xét gì về hành động của cậu bé và kết quả? Qua vidieo này, có thể rút ra nhận xét và bài học gì cho việc quản lý giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH?

(2) Tại sao có thể áp dụng qui trình quản lý sự thay đổi vào quản lý giai đoạn chuyển tiếp của trẻ? Để áp dụng hiệu quả cần lưu ý những gì?

(3) Hãy liệt kê ít nhất 03 nhiệm vụ chính trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH?

(4) Trách nhiệm của trường MN, trường TH trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH như thế nào?

Ghi chú: Các nhóm có thể trình bày kết quả thảo luận dưới nhiều hình thức: sơ đồ, tranh vẽ, bản đồ tư duy…


HOẠT ĐỘNG 5 - Xác định những vấn đề trọng tâm

trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH và công tác phối hợp giữa trường MN và trường TH trong hỗ trợ trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp

Thời gian: 30'tải về 7.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương