Năm Học 2017-2018 Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Californiatải về 30.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích30.28 Kb.
#3221

Năm Học 2017–2018 Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California

Thư về Giá gửi đến các Hộ Gia Đình & Hướng Dẫn, Được Sửa Đổi Tháng 2 năm 2017

Kính gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ:

Học Khu Evergreen tham gia Chương Trình Bữa Trưa Học Đường và/hoặc Chương Trình Bữa Sáng Học Đường Quốc Gia thông qua việc cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày học. Học sinh có thể mua bữa trưa với giá $3,50 và bữa sáng với giá $2,00. Các học sinh đủ điều kiện có thể nhận những bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá với $ 0,40 cho bữa trưa và $ 0,20 cho bữa sáng. Quý vị hoặc con của quý vị không cần phải là công dân Hoa Kỳ để đủ tiêu chuẩn nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Nếu số thành viên trong hộ gia đình nhiều hơn số dòng trong đơn đăng ký, đính kèm một đơn thứ hai. Một cách đơn giản và an toàn khi muốn nộp đơn đăng ký là sử dụng đơn trực tuyến của chúng tôi tại trang web WWW.HEARTLANDAPPS.COM______________________________________________________THƯ GỬI ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH VỀ BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ ________________________________________________________


TIÊU CHUẨN: Con của quý vị có thể đủ tiêu chuẩn nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nếu thu nhập hộ gia đình của quý vị ở mức hoặc dưới hạn mức theo như Hướng Dẫn Tính Đủ Điều Kiện về Thu Nhập liên bang dưới đây.

Hướng Dẫn Tính Đủ Điều Kiện về Thu Nhập

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018


Quy Mô HGia Đình

Năm

Tháng

Hai Ln Một Tháng

Hai Tuần Một Lần

Tun

1

$ 22.311

$ 1.860

$ 930

$ 859

$ 430

2

30.044

2.504

1.252

1.156

578

3

37.777

3.149

1.575

1.453

727

4

45.510

3.793

1.897

1.751

876

5

53.243

4.437

2.219

2.048

1.024

6

60.976

5.082

2.541

2.346

1.173

7

68.709

5.726

2.863

2.643

1.322

8

76.442

6.371

3.186

2.941

1.471

Với mỗi thành viên thêm vào, cộng thêm:
$ 7.733

$ 645

$ 323

$ 298

$ 149


NỘP ĐƠN XIN TRỢ CẤP: Đơn đăng ký bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá có thể không được xem xét nếu không hoàn thành tất cả các trường bắt buộc. Hộ gia đình có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong năm học. Nếu hiện giờ quý vị không đủ điều kiện, nhưng thu nhập hộ gia đình giảm, quy mô hộ gia đình tăng, hoặc một thành viên hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp của CalFresh, Cơ Hội Việc Làm và Trách Nhiệm với Trẻ Em Tiểu Bang California (CalWORKs), hoặc Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm tại Khu Dành Riêng cho Người Da Đỏ (FDPIR), quý vị có thể nộp đơn tại thời điểm đó.
CHỨNG NHẬN TRỰC TIẾP: Đơn đăng ký không bắt buộc nếu hộ gia đình nhận được thư thông báo nêu rõ rằng tất cả trẻ tự động được chứng nhận đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí. Nếu quý vị không nhận được thư thông báo, vui lòng hoàn thành đơn.

XÁC MINH: Các viên chức nhà trường có thể kiểm tra thông tin đăng ký bất cứ lúc nào trong năm học. Quý vị có thể được yêu cầu nộp thông tin để xác nhận thu nhập của quý vị hoặc tính đủ điều kiện vào thời điểm hiện tại để nhận trợ cấp CalFresh, CalWORKs, hoặc FDPIR .

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA WIC: Các hộ gia đình nhận Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC) có thể đủ điều kiện NHẬN bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá bằng cách hoàn thành một đơn đăng ký.

VÔ GIA CƯ, NHẬP CƯ, BỎ NHÀ ĐI & CHƯƠNG TRÌNH HEAD START (KHỞI ĐẦU SỚM): Các trẻ em đáp ứng định nghĩa về diện vô gia cư, nhập cư, hoặc bỏ nhà đi và trẻ em tham gia chương trình Head Start của nhà trường sẽ đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí. Vui lòng liên lạc với các viên chức nhà trường để được hỗ trợ theo số 408-223-4500.

TRẺ EM ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠM THỜI: Trách nhiệm hợp pháp là phải thông qua cơ quan chăm sóc tạm thời hoặc tòa án để đủ tiêu chuẩn nhận bữa ăn miễn phí. Trẻ được nuôi dưỡng tạm thời có thể được bao gồm như một thành viên hộ gia đình nếu gia đình nuôi dưỡng tạm thời chọn nộp đơn đăng ký cho trẻ không thuộc diện nuôi dưỡng tạm thời vào cùng một đơn và phải kê khai bất cứ khoản thu nhập cá nhân nào nhận được từ việc nuôi trẻ được nuôi dưỡng tạm thời đó. Nếu trẻ không thuộc diện được nuôi dưỡng tạm thời không đủ điều kiện, điều này không ngăn cản trẻ được nuôi dưỡng tạm thời nhận các bữa ăn miễn phí.

PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG: Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của nhà trường liên quan đến quyết định của đơn hoặc kết quả xác minh, quý vị có thể thảo luận nó với viên chức điều trần. Quý vị cũng có quyền có phiên điều trần công bằng khi yêu cầu bằng cách gọi hoặc viết thư đến địa chỉ sau: Rick Navarro, 2828 Corda Dr. San Jose, 95122, 408-223-4500.

CHUYỂN TIẾP TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Tình trạng đủ điều kiện của con quý vị trong năm học trước sẽ tiếp tục trong năm học mới đến 30 ngày làm việc hoặc cho đến khi có quyết định mới. Khi thời gian chuyển tiếp kết thúc, con quý vị sẽ được tính toàn bộ giá cho các bữa ăn, trừ khi hộ gia đình nhận được thư thông báo về các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Các viên chức nhà trường không bắt buộc phải gửi thông báo nhắc nhở hoặc thông báo rằng tính đủ điều kiện đã hết hạn. Tình trạng đủ điều kiện của năm trước kết thúc vào ngày 5 tháng 10 năm 2017.

TUYÊN BỐ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ: Theo luật dân quyền Liên Bang và các chính sách cũng như quy định về dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thì USDA, các Cơ Quan, văn phòng và nhân viên của USDA, cũng như các tổ chức tham gia hoặc quản lý chương trình USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa theo chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, trả đũa hoặc trả thù cho hoạt động vì dân quyền trước đó trong bất cứ chương trình hoặc hoạt động nào được thực hiện hoặc tài trợ bởi USDA.
Những người khuyết tật cần các phương tiện truyền thông thay thế để có thông tin chương trình (ví dụ như chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, băng ghi âm, Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, v.v.), nên liên lạc với Cơ Quan (địa phương hoặc Tiểu Bang) nơi nộp đơn xin trợ cấp. Các cá nhân bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn có thể liên lạc với USDA qua Dịch Vụ Tiếp Âm Liên Bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử của chương trình, hãy hoàn thành Mẫu Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử trong Chương Trình USDA, (AD-3027) tìm thấy trực tuyến tại: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, và ở bất kỳ văn phòng USDA nào, hoặc viết thư chuyển đến USDA và cung cấp trong thư tất cả thông tin được yêu cầu trong mẫu. Để yêu cầu bản sao của mẫu khiếu nại, gọi đến (866) 632-9992. Nộp mẫu đã hoàn thành hoặc thư đến USDA qua: (1) Đường Bưu Điện: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) Fax: (202) 690-7442; hoặc

(3) E-mail: program.intake@usda.gov.


Cơ quan này là nhà cung cấp cơ hội bình đẳng.


CÁCH NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ CHO BỮA ĂN MIỄN PHÍ HOẶC GIẢM GIÁ– Hoàn thành một đơn cho mỗi hộ gia đình.Vui lòng viết in bằng bút bi. Thông tin không đầy đủ, không đúng hoặc không đọc được sẽ gây trì hoãn quá trình. ___

BƯỚC 1: THÔNG TIN HỌC SINH – Bao gồm TẤT CẢ HỌC SINH học tại Học Khu Evergreen. Viết in tên học sinh (tên, tên đệm viết tắt, họ), trường, cấp khối, và ngày sinh. Nếu bất cứ học sinh nào thuộc diện nuôi dưỡng tạm thời, đánh dấu vào ô “Nuôi Dưỡng Tạm Thời”. Nếu quý vị chỉ đang nộp đơn đăng ký cho một trẻ được nuôi dưỡng tạm thời, hoàn thành BƯỚC 1, và sau đó tiếp tục BƯỚC 4. Nếu bất cứ học sinh nào thuộc diện vô gia cư, nhập cư hoặc bỏ nhà đi, đánh dấu vào ô áp dụng “Vô Gia Cư, Nhập Cư, hoặc Bỏ Nhà Đi” và hoàn thành tất cả CÁC BƯỚC của đơn đăng ký.

BƯỚC 2: CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ – Nếu BẤT KỲ thành viên nào trong hộ gia đình (trẻ em hoặc người lớn) tham gia vào CalFresh, CalWORKs, hoặc FDPIR, thì tất cả trẻ em đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí. Phải điền vào ô chương trình hỗ trợ áp dụng, điền một số trường hợp, và sau đó tiếp tục BƯỚC 4. Nếu không ai tham gia, bỏ qua BƯỚC 2 và tiếp tục BƯỚC BƯỚC 3: KÊ KHAI THU NHẬP CỦA TẤT CẢ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH – Phải kê khai TỔNG thu nhập (trước khi khấu trừ) của TẤT CẢ thành viên hộ gia đình (trẻ em và người lớn) được làm tròn đến đồng đô la. Điền “0” đối với bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình không có thu nhập.

  1. Kê khai TỔNG thu nhập kết hợp cho tất cả học sinh được liệt kê trong BƯỚC 1 và điền giai đoạn thanh toán thích hợp. Bao gồm thu nhập của trẻ được nuôi dưỡng tạm thời nếu quý vị đang đăng ký cho trẻ thuộc diện nuôi dưỡng tạm thời và diện không phải nuôi dưỡng tạm thời trong cùng một đơn đăng ký.

  2. Viết in tên (tên và họ) của TẤT CẢ những thành viên KHÁC trong hộ gia đình không được liệt kê ở BƯỚC 1, bao gồm cả quý vị. Kê khai thu nhập TỔNG từ mỗi nguồn và giai đoạn thanh toán thích hợp.

  3. Điền tổng quy mô hộ gia đình (trẻ em và người lớn). Số này PHẢI bằng số thành viên hộ gia đình được liệt kê từ BƯỚC 1 và BƯỚC 3.

  4. Điền bốn số cuối của Số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị. Nếu không có thành viên nào trong hộ gia đình là người lớn có số SSN, đánh dấu vào ô “KHÔNG CÓ SSN”.

BƯỚC 4: THÔNG TIN LIÊN LẠC & CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI LỚN – Đơn đăng ký phải được ký bởi thành viên hộ gia đình là người lớn. Viết in tên của người lớn ký vào đơn, thông tin liên lạc, và ngày điền đơn.

TÙY CHỌN: THÔNG TIN NHẬN DẠNG CHỦNG TỘC VÀ DÂN TỘC CỦA TRẺ – Quý vị không bắt buộc hoàn thành phần này và thông tin này không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá của con quý vị. Vui lòng đánh dấu vào những ô thích hợp.

TUYÊN BỐ THÔNG TIN: Đạo Luật Về Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia Richard B. Russell yêu cầu những thông tin trong đơn này. Quý vị không phải cung cấp thông tin, nhưng nếu quý vị không cung cấp, chúng tôi có thể không phê duyệt bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá cho con quý vị. Quý vị phải cung cấp bốn số cuối trong số an sinh xã hội của thành viên hộ gia đình là người lớn ký vào đơn này. Bốn số cuối cùng của số an sinh xã hội không bắt buộc khi quý vị liệt kê số trường hợp của CalFresh, CalWORKs, hoặc FDPIR hoặc số nhận dạng FDPIR khác cho con quý vị hoặc khi quý vị chỉ ra rằng thành viên hộ gia đình là người lớn ký tên vào đơn không có số an sinh xã hội. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý vị để xác định liệu con quý vị có đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá hay không và để quản lý và thực hiện chương trình bữa sáng và bữa trưa.

THẮC MẮC/CẦN TRỢ GIÚP: Vui lòng liên lạc Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em theo số 408-223-4500.

NỘP ĐƠN: Vui lòng nộp đơn đăng ký đã hoàn thành TRỰC TUYẾN hoặc đến trường của con quý vị hoặc văn phòng Dinh Dưỡng Trẻ Em tại 2828 Corda Dr. San Jose, CA 95122. Quý vị sẽ được thông báo về việc liệu đơn đăng ký bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá của quý vị được phê duyệt hay bị từ chối.
Trân trọng,

Lida Ellison-Gaines, Giám Sát viên Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em Học Khu Evergreen

tải về 30.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương