Nội dung trangtải về 0.9 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích0.9 Mb.
#4207
  1   2   3   4


MỤC LỤC


NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt

4

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

6

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

8

1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Error: Reference source not found

2. Số phòng học

Error: Reference source not found

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

10

4. Trẻ

11

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

I. ĐẶT VẤN Đ

Error: Reference source not found

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Error: Reference source not found

1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Error: Reference source not found

1.1. Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

1.2. Tiêu chí 2: Lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

1.3. Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

1.4. Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Error: Reference source not found

1.5. Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

Error: Reference source not found

1.6. Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

Error: Reference source not found

1.7. Tiêu chí 7: Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Error: Reference source not found

1.8. Tiêu chí 8: Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

Error: Reference source not found

2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ

Error: Reference source not found

2.1. Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Error: Reference source not found

2.2. Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của giáo viên.

Error: Reference source not found

2.3. Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo đảm các quyền của giáo viên.

Error: Reference source not found

2.4. Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

Error: Reference source not found

2.5. Tiêu chí 5: Trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Error: Reference source not found

3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đ dùng, đ chơi

Error: Reference source not found

3.1. Tiêu chí 1: Diện tích, khuôn viên và các công trình của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Error: Reference source not found

3.2. Tiêu chí 2: Sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi bảo đảm yêu cầu.

Error: Reference source not found

3.3. Tiêu chí 3: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi bảo đảm yêu cầu.

Error: Reference source not found

3.4. Tiêu chí 4: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh theo quy định.

Error: Reference source not found

3.5. Tiêu chí 5: Khối phòng hành chính quản trị bảo đảm yêu cầu.

Error: Reference source not found

3.6. Tiêu chí 6: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Error: Reference source not found

4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trưng, gia đình và xã hội

Error: Reference source not found

4.1. Tiêu chí 1: Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Error: Reference source not found

4.2. Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương.

Error: Reference source not found

5. Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Error: Reference source not found

5.1. Tiêu chí 1: Trẻ có sự phát triển về thể chất phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

5.2. Tiêu chí 2: Trẻ có sự phát triển về nhận thức phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

5.3. Tiêu chí 3: Trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

5.4. Tiêu chí 4: Trẻ có sự phát triển về thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

5.5. Tiêu chí 5: Trẻ có sự phát triển về tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

5.6. Tiêu chí 6: Trẻ có ý thức về vệ sinh, môi trường và an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi.

Error: Reference source not found

5.7. Tiêu chí 7: Trẻ được theo dõi và đánh giá thường xuyên.

Error: Reference source not found

5.8. Tiêu chí 8: Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được quan tâm chăm sóc.

Error: Reference source not found

III. KẾT LUẬN CHUNG

52


Phần III. PHỤ LỤC 

 

 

 

 

 


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


TT

Viết tắt

Chú thích

1

ATGT

An toàn giao thông

2

BĐDCMHS

Ban đại diện cha mẹ học sinh

3

BGH

Ban giám hiệu

4

BVMT

Bảo vệ môi trường

5

CB-GV-NV

Cán bộ giáo viên nhân viên

6

CBQL

Cán bộ quản lý

7

CĐSP

Cao đẳng sư phạm

8

CĐSPMN

Cao đẳng sư phạm mầm non

9

CNTT

Công nghệ thông tin

10

CSGD

Chăm sóc giáo dục

11

CSSK

Chăm sóc sức khỏe

12

CSTĐ

Chiến sĩ thi đua

13

CSVC

Cơ sở vật chất

14

ĐHMN

Đại học mầm non

15

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

16

GDMN

Giáo dục mầm non

17

GV

Giáo viên

18

GV- NV

Giáo viên - Nhân viên

19

HSSS

Hồ sơ sổ sách

20

HT

Hiệu trưởng

21

LĐTT

Lao động tiên tiến

22

MG

Mẫu giáo

23

NT

Nhà trẻ

24

PHHS

Phụ huynh học sinh

25

PHT

Phó hiệu trưởng

26Quyết định

27

SDD

Suy dinh dưỡng

28

SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm

29

VSATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ


Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1
X

5
X

2

X
6

X
3
X

7

X
4

X
8

X
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1
X

4
X

2

X
5

X
3
X

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đ dùng, đ chơi

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
4

X
2

X
5

X
3

X
6
X

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trưng, gia đình và xã hội

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
2
X

Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1

X
5

X
2

X
6

X
3

X
7

X
4

X
8
X

Tổng số các chỉ số đạt: 76 Tỷ lệ %: 87.4%

Tổng số các tiêu chí đạt: 20 Tỷ lệ %: 69%

Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường (theo quyết định mới nhất): Trường Mầm non 29/3

Tên trước đây (nếu có):Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu


Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương

TP. Đà Nẵng

 

Họ và tên hiệu trưởng

Đặng Thị Mỹ Dung

Huyện / quận / thị xã / thành phố

Quận Hải Châu

 

Điện Thoại

02363818613

Xã / phường / thị trấn

Hải Châu 1

 

FaxĐạt chuẩn quốc gia 

Website

http://truongmamnon293.vn

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập)

2013

 

Số điểm trường

1

Công lập

Không

 

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Không

Tư thục 

Trường liên kết với nước ngoài

Không

Dân lập

Không

 

Loại hình khác (ghi rõ):

Không


tải về 0.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương