Nội dung kỳ thi và HƯỚng dẫn thi hành quan trọNG


CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG MỚI, SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút)trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1 Mb.
#2579
1   2   3   4   5   6   7

4. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG MỚI, SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ dọn dẹp khu vực làm việc và vứt bỏ các dụng cụ đã sử dụng trong phần trước của bài thi này.”

Bạn sẽ chuẩn bị khu vực làm việc cho một khách hàng MỚI.”

Bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ chung mà bạn sẽ sử dụng cho phần còn lại của kỳ thi.”

Bạn cũng sẽ sắp xếp các dụng cụ cho các phần thi sau:
Uốn Tóc Bằng Hóa Chất

Thử Sự Dị Ứng Của Da và Thử Tóc với Sản Phẩm Mô Phỏng

Tẩy Tóc bằng Giấy Bạc, Nhuộm Tóc Lần Đầu với Sản Phẩm Mô Phỏng Màu

Nhuộm Lại Màu Tóc Bằng Sản Phẩm Mô Phỏng Màu

Duỗi Tóc Lần Đầu Bằng Sản Phẩm Mô Phỏng Màu
Bạn sẽ chuẩn bị khách hàng của mình cho các dịch vụ hóa chất.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.”

Không thực hiện bất kỳ quy trình nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và yêu cầu bạn bắt đầu.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”


Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
4.1 Khử trùng toàn bộ khu vực làm việc hoàn toàn bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh là thuốc khử trùng đạt tiêu chuẩn cấp bệnh viện, đã đăng ký EPA

4.2 Sát trùng tay bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh

4.3 Các dụng cụ chung có nhãn bằng tiếng Anh

4.4 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”
5. UỐN TÓC BẰNG HÓA CHẤT (20 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện uốn tóc bằng hóa chất.”

Bạn sẽ quấn toàn bộ phần giữa phía sau của đầu, từ đỉnh đầu đến sau gáy.”

Sau khi bạn đã quấn xong, vui lòng lùi lại và chờ đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”

Không thực hiện quy trình pha chế, kiểu tóc uốn thử hoặc tháo ống cho đến khi giám thị hướng dẫn từng người làm như vậy.”

Không tháo những ống còn lại cho đến khi bạn được hướng dẫn làm như vậy.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
5.1 Dụng cụ uốn tóc bằng hóa chất có nhãn bằng tiếng Anh

5.2 Các dụng cụ và vật liệu phải sạch

5.3 Chia tóc thành các phần cho dịch vụ uốn tóc bằng hóa chất

5.4 Quấn tóc

5.5 Vị trí đặt ống uốn tóc chính xác trên toàn phần tóc

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh:

Hãy thực hiện cách thoa thuốc”


5.6 Thực hiện cách thoa thuốc
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh:

Hãy thực hiện cách thử tóc.”


5.7 Thực hiện cách thử tóc
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh:

Vui lòng tháo một ống uốn tóc ra khỏi tóc.”


Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Sau khi đã tháo một ống ra khỏi tóc, hãy đọc cho từng thí sinh:

Không tháo những ống còn lại cho đến khi bạn được hướng dẫn làm như vậy.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc khi tất cả giám thị đã cho thấy họ sẵn sàng để tiếp tục:

Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”

Bạn sẽ tháo những ống còn lại ra khỏi đầu và chia 5 phần tóc cho các dịch vụ hóa chất còn lại.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các phương pháp bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 5 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 2 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
5.8 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

5.9 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”6. THỬ SỰ DỊ ỨNG CỦA LÀN DA và THỬ LỌN TÓC với SẢN PHẨM MÔ PHỎNG (10 phút)
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện thử sự dị ứng của làn da và thử lọn tóc đối với thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn.”

Bạn sẽ thực hiện thử da phía sau lỗ tai.”

Bạn sẽ thực hiện thử lọn tóc trên bất kỳ phần tóc đơn lẻ nào.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
6.1 Vật dụng để thử da dị ứng và thử tóc có nhãn bằng tiếng Anh

6.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

6.3 Thực hiện cách thử da dị ứng phía sau tai

6.4 Thực hiện cách thử tóc

6.5 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

6.6 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương