Nội dung kỳ thi và HƯỚng dẫn thi hành quan trọNG


CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG, SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút)trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1 Mb.
#2579
1   2   3   4   5   6   7

1. CHUẨN BỊ KHU VỰC LÀM VIỆC VÀ KHÁCH HÀNG, SẮP XẾP DỤNG CỤ (15 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ chuẩn bị khu vực làm việc cho khách hàng của mình.”

Bây giờ, bạn sẽ sắp xếp các dụng cụ chung mà bạn sẽ sử dụng trong thời gian thi.”

Bạn cũng sẽ sắp xếp các dụng cụ cho các phần thi sau:Cuốn Tóc Xoăn Bằng Nhiệt (10 phút)

Cắt Tóc (30 phút)

Hãy cắm máy cuốn tóc vào lúc này.” (Chỉ nói nếu sử dụng máy cuốn tóc nhiệt)

Bạn cũng sẽ chuẩn bị khách hàng của mình cho các dịch vụ.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.”

Không được làm thêm bất cứ điều gì cho tới khi có lời hướng dẫn và bạn được cho phép bắt đầu”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:


    1. Khử trùng toàn bộ khu vực làm việc hoàn toàn bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh là thuốc khử trùng đạt tiêu chuẩn cấp bệnh viện, đã đưc cu chng t EPA

    2. Sát trùng tay bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh

    3. Các dụng cụ chung có nhãn bằng tiếng Anh

    4. Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thiGiám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”


2. CUỐN TÓC XOĂN BẰNG NHIỆT (10 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện cuốn tóc xoăn bằng nhiệt.”

Bạn sẽ tạo hai lọn xoăn trên đỉnh đầu và hai lọn xoăn ở một bên đầu.”

Một lọn xoăn hoàn chỉnh phải được tạo từ gốc đến ngọn tóc.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
2.1 Các dụng cụ uốn xoăn bằng nhiệt có nhãn bằng tiếng Anh

2.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

2.3 Kiểm tra nhiệt độ của máy cuốn tóc xoăn

2.4 Chia tóc để uốn xoăn bằng nhiệt

2.5 Sử dụng máy cuốn tóc xoăn thật an toàn

2.6 Hình dạng bốn lọn xoăn sau khi cuốn

2.7 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

2.8 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”
3. CẮT TÓC (30 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện cắt tóc.”

Bạn sẽ hoàn thành cắt tóc theo lớp cơ bản bằng kéo và dao cạo.”

Bạn sẽ cắt tối thiểu 1 inch tóc trong quá trình cắt tóc.”

Không lấy kẹp tóc ra khỏi khu vực làm việc cho đến khi giám thị hướng dẫn riêng cho bạn làm việc này.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 15 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
3.1 Các dụng cụ cắt tóc có nhãn bằng tiếng Anh

3.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

3.3 Chia tóc để cắt

3.4 Sử dụng dao cạo thật an toàn

3.5 Sử dụng kéo thật an toàn
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Giám khảo sẽ thực hiện kiểm tra từng người sau khi TẤT CẢ thí sinh trong phòng đã cắt tóc xong hoặc khi hết thời gian:

Tôi có thể sử dụng lược của bạn để kiểm tra kiểu tóc cắt không?


3.6 Cắt đường gáy với độ dài như nhau

3.7 Cắt hai bên với độ dài như nhau

3.8 Tóc cắt đều
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng dọn sạch tóc của bạn vào lúc này. Khi hoàn thành, vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


3.9 Dọn sạch tóc khỏi khu vực làm việc

3.10 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

3.11 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình:

Tất cả giám khảo thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương