Nội dung họp hộI ĐỒng đẦu năm họC 2016-2017tải về 250.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích250.5 Kb.
#1888

NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017

THỜI GIAN HỌP: SÁNG NGÀY 15-08-2016.


A- NỘI DUNG CHÍNH:

ND1: Tinh thần chỉ đạo chung của ngành đối với năm học 2016-2017.

ND2: Định hướng thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

ND3: Triển khai một số kế hoạch cụ thể từ 15-08 đến 17-09-2016.


B- NỘI DUNG TRIỂN KHAI CỤ THỂ:
ND1: Tinh thần chỉ đạo chung của ngành đối với năm học 2016-2017:
I- Nhiệm vụ trọng tâm của năm học: (có 06 nhiệm vụ)

NV1- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện:

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 Hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo;

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27-03-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

NV2- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn của nhà trường, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

NV3- Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của lãnh đạo các nhà trường, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường; trách nhiệm giải trình của lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra, thanh tra của cấp trên.

NV4- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

NV5- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường, định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp.

NV6- Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của GVCN lớp, của tổ chức ĐTNCSHCM, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.


II- Các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện:

NV1- Thực hiện kế hoạch giáo dục:

NV2- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

NV3- Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý:

NV4- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia:

NV5- Đổi mới công tác quản lý của cán bộ lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn:

NV6- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường đảm bảo thực chất, có tác động thúc đẩy hoạt động giáo dục của nhà trường và tăng cường ý chí tự nguyện phấn đấu của cán bộ, công nhân viên:
ND2: Định hướng thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường:
I- Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường:

1. Tầm nhìn.

Là một trong những trường thuộc top đầu của tỉnh mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện; nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới đỉnh cao.

2. Sứ mệnh.

Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, nề nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tính trung thực, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm.

- Tính chủ động, sáng tạo và thích ứng.

- Khả năng hòa nhập, hợp tác, chia sẻ.

- Khát vọng vươn lên.

Tóm tắt hệ thống giá trị: Đoàn kết- Thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo.


II- Quan điểm, chủ trương chung của nhà trường đối với nhiệm vụ giáo dục:
1- Nhà trường là môi trường giáo dục học sinh:

- Giáo dục là để học sinh tiến bộ đồng thời cả về nhân cách và tri thức;

- Mọi thành viên của nhà trường đều phải có trách nhiệm thực hiện việc giáo dục học sinh, trong đó đội ngũ thầy, cô giáo là lực lượng nòng cốt;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải giáo dục học sinh thông qua sự gương mẫu của bản thân, luôn thể hiện cao tính sư phạm.;


2- Tập trung xây dựng nhà trường để tạo ra được "môi trường giáo dục" đúng thực chất:

- Tạo dựng cảnh quan chung của nhà trường đáp ứng các tiêu chí: thẩm mỹ, Vệ sinh, Khoa học và Văn minh.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình thương yêu giữa các thành viên trong nhà trường.

- Toàn thể cán bộ, công nhân viên của nhà trường phải luon biết tự rèn luyện, bồi dưỡng cho mình về chuyên môn nghiệp vụ, về nghệ thuật ứng xử sư phạm.


III- Xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của nhà trường trong năm học:

1- Xây dựng, cũng cố nền nếp kỷ cương của nhà trường:

2- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường:

3- Tăng cường việc quản lý tài chính, tài sản của nhà trường:


IV- Một số giải pháp cơ bản:

(Sẽ tập huấn theo từng nội dung, chuyên đề từ nay cho đến trước ngày 05-09).
1- Về việc xây dựng, cũng cố nền nếp kỷ cương của nhà trường:

a- Cũng cố hệ thống cơ cấu tổ chức của nhà trường:

b- Xây dựng quy chế hoạt động của từng tổ chức, từng nội dung công việc:

c- Triển khai nội quy của nhà trường đến học sinh, phụ huynh; thắt chặt việc quản lý học sinh:

d- Tăng cường có hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường:

e- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường đảm bảo thực chất, có tác động thúc đẩy hoạt động giáo dục và tăng cường ý chí tự nguyện phấn đấu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường:


2- Về việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường:

2.1- Về giáo dục đạo đức, nền nếp kỷ cương và kỹ năng sống cho học sinh:

a- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc giáo dục đạo đức, nền nếp kỷ cương và kỹ năng sống cho học sinh:

b- Phân công tổ chức, cá nhân chuyên phụ trách hoạt động này:

c- Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh:

2.2- Về việc nâng cao chất lượng học tập các bộ môn văn hóa cơ bản:

a- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc tập trung nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường:

b- Quy định việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên:

c- Tuyên truyền, giáo dục để học sinh có sự nhận thức đúng đắn, có ý thức cao trong việc học tập của mình:

d- Tổ chức cơ cấu các lớp học theo từng mục tiêu cụ thể:

e- Thực hiện việc phân công giảng dạy theo mục tiêu cơ cấu các lớp học:

f- Tăng cường vai trò quản lý của lãnh đạo nhà trường đối với hoạt động dạy và học trong nhà trường:

g- Tổ chức có hiệu quả hơn về hoạt động kiểm tra, đánh giá:

h- Tuyên truyền, vận động phụ huynh để tiếp tục tổ chức hoạt động dạy thêm của nhà trường theo đúng quy định của ngành:

i- Tăng cường các biện pháp nhằm giúp học sinh yếu kém vươn lên trong học tập đối với tất cả các bộ môn và tất cả các khối:

k- Đổi mới hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm tiến đến hàng năm đều có học sinh giỏi cấp tỉnh:

l- Tổ chức thực hiện kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT năm học 2016-2017:

m- Phân công các tiểu nhóm phụ trách thực hiện các cuộc thi liên quan đến hoạt động dạy và học có trong năm:

n- Xây dựng các Câu lạc bộ nhằm tăng cường hiệu quả, hứng thú cho việc học tập các bộ môn văn hóa cho học sinh:

o- Triển khai có hiệu quả thực chất hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý:

p- Thực hiện việc đánh giá chất lượng dạy và học của nhà trường theo từng mốc thời gian cụ thể tháng và học kỳ:
3- Về việc tăng cường việc quản lý tài chính, tài sản, CSVC của nhà trường:

3.1- Đối với việc quản lý tài chính:

a- Báo cáo kết quả thanh tra tài chính trong năm:

b- Chủ trương của nhà trường về việc quản lý tài chính:

c- Xây dựng quy chế quản lý tài chính trong nhà trường:

3.2- Đối với việc quản lý tài sản,CSVC:

a- Đánh giá việc quản lý tài sản trong năm qua:

b- Xây dựng quy chế quản lý, mua sắm tài sản trong nhà trường:

c- Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất nhà trường trong năm học:
ND3: Triển khai một số kế hoạch cụ thể từ 15-08 đến 05-09-2016:
I- Thực hiện Kế hoạch biên chế năm học và lịch hoạt động của nhà trường đến trước ngày 05-09-2016:

1- Thực hiện kế hoạch biên chế năm học:

Thực hiện theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Đăk Nông, về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể:

- Thực hiện 37 tuần thực học, trong đó HKI 19 tuần; HKII 18 tuần;

- Học kỳ I bắt đầu từ ngày 29-08-2016.

- Ngày tựu trường: 19-08-2016.

- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường từ 15-08 đến 04-09-2016.

- Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm: từ ngày 22-08 đến 27-08-2016.

2- Về biên chế nhân sự:

- Tổng biên chế được giao của nhà trường: 60 người.

- Cuối năm học 2015-2016: 61 người. Trong đó:

BGH: 04 người; GV: 49 người; NV: 05 người; HĐ68: 03 người.

- Đầu năm học 2016-2017:

Chuyển đi 01 giáo viên (T. Nam), mới tuyển 01 giáo viên. Tổng giáo viên vẫn duy trì 49 người.

Cắt hợp đồng 01 nhân viên (cô Thoa TB).

Tổng biên chế còn lại: 60 người. Trong đó:

BGH: 04 người; GV: 49 người; NV: 04 người; HĐ68: 03 người.

3- Về biên chế lớp học:

3.1- Chủ trương về mục tiêu khi biên chế lớp học:

Căn cứ quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, qua tham khảo cách làm của một số trường, để đạt kết quả cao hơn trong kỳ thi THPTQG cuối năm lớp 12, nhà trường chủ trương đa dạng việc phân học sinh theo từng nhóm lớp khác nhau với những mục tiêu đầu tư khác nhau. Có lớp chọn, lớp theo khối thi đại học, lớp dành cho những học sinh yếu kém chỉ đặt mục tiêu tốt nghiệp, riêng khối 10 có thêm lớp AV theo ĐANN 2020.

3.2- Số lớp và định hướng khối, môn đầu tư:

Dự kiến trước mắt năm học 2016-2017 nhà trường sẽ biên chế thành 22 lớp. Trong đó khối 12= 06 lớp; khối 11 = 08 lớp; khối 10 = 08 lớp.

Việc biên chế lớp của khối 10 đang còn tạm thời. Chờ sau khi có kết quả khảo sát theo kế hoạch chung của Sở vào ngày 22,23-08 thì mới biên chế chính thức.

4- Lịch hoạt động của nhà trường đến trước ngày 17-09-2016:TT


Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01

Sáng:

15-08-2016- Họp hội đồng nhà trường đầu năm học 2016-2017.

- Thông báo đến học sinh về thời gian tựu trường: vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 8 năm 2016.Toàn thể CB,CNV
T. Chinh

02

Chiều:

15-08-2016- Các tổ CM họp thống nhất phân công giảng dạy và nộp biên bản về lãnh đạo nhà trường. Triển khai việc góp ý xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường.

Tổ CM03

Sáng:

16-08-2016- BGH họp với các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để thống nhất lần cuối việc phân công giảng dạy và một số nội dung khác.

- BGH và TKHĐ họp phân công phụ trách chỉ đạo các công việc từ nay cho đến ngày 05-09-2016.

- Tiến hành xếp TKB.

- Các tổ CM tiến hành việc bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch của tổ cho đến khi thi cấp tỉnh.BGH,TT,PTTCM

BGH,TKHĐ
T. Tâm, T. Hà
04

Chiều:

16-08-2016- Hiệu trưởng làm việc với bô phận kế toán-tài vụ.

- Lập danh sách học sinh các lớp phát GVCN. (Riêng K10 mới tạm thời; ngày 25-08 mới có danh sách chính thức)T. Tránh.

T. Tâm


05

Từ:

17-08-2016

Đến:

25-08-2016- Ban Khảo sát ĐANN thực hiện các công việc theo kế hoạch.

- Lao động dọn vệ sinh trường lớp; gắn màn che, TV trở lại cho các lớp học.T. Tâm +Tổ AV
T.Tấn+BV+GVCN

06

Sáng:

17-08-2016- BGH họp với tổ AV để thống nhất kế hoạch tổ chức khảo sát học sinh ĐANN (CV967).

T.Tránh

T. Tâm và tổ AV07

Chiều:

17-08-2016BGH họp với tổ Giám thị, tổ Chủ nhiệm, tổ Khảo thí, tổ bảo vệ, Bí thư và Phó bí thư Đoàn trường.

Như trên

08

Sáng:

18-08-2016- Họp tổ Văn phòng tại phòng T. Tránh.

- Tập huấn CM (tại phòng thư viện)

- Niêm yết việc bố trí sơ đồ các phòng học của các lớp, danh sách học sinh của lớp.

- BNN kiểm tra và chuẩn bị bảng tên lớp, ghế ngồi cho các lớp để sắp hàng vào ngày tập trung 19-08-2016.Tổ VP

T. Nam


T. Tấn + BV
BNN

09

Chiều:

18-08-2016HT làm việc với bộ phận kế toán - tài vụ để hoàn thành báo cáo thực hiện kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra KBNN.

T. Tránh, C. Hằng, C. Tình.


10

Sáng:

19-08- 2016Từ 7h30 đến 8h30: GVCN nhận học sinh tại lớp.

Từ 8h30 đến 11h00:

- Hiệu trưởng nhà trường triển khai một số vấn đề với học sinh.

- BNN triển khai nội quy nhà trường đến học sinh.

- GVCN báo cáo tình hình học sinh đến nhận lớp.

- BKS nhận đề từ Sở và tổ chức sao in.GVCN + HS
HT,GVCN,BNN

T. Tâm + Tổ AV11

Ngày:

20-08-2016- Học sinh lao động dọn vệ sinh trường lớp.

- Hoàn thành việc hợp đồng mua VPP của năm học.

- BKS chuẩn bị CSVC cho hoạt động KS.

- Họp liên tịch để thảo luận thống nhất về các khoản thu đầu năm học.T. Tấn + GVCN

C. Hằng


T. Tâm +Tổ AV

T. Tránh chủ trì12

Ngày:

22,23-08-2016.- Tiến hành tổ chức thi khảo sát.

- Lập danh sách học sinh thuộc các đối tượng chính sách theo lớp và toàn trường.Tổ KS

T. Chinh, C. Hằng, C. Tình.13

Ngày:

24-08-2016- Chấm thi khảo sát và lập danh sách học sinh lớp ĐANN 2020. Hoàn thành chính thức danh sách học sinh các lớp khối 10.

- Họp toàn trường để bàn thống nhất trước trong nhà trường các khoản thu đầu năm học từ 8h00 sáng.T. Tâm + Tổ KS

T. Tránh chủ trì.14

Ngày:

25-08-2016- Niêm yết danh sách học sinh chính thức các lớp của toàn trường; phô tô phát cho GVCN.

- Phát VPP cho cán bộ, giáo viên, nhân viên...T. Tâm
Hai C. Hằng
Sáng:

26-08-2016- Họp GVCN để triển khai kế hoạch họp phụ huynh vào sáng ngày 27-08-2016.

- GVCN chuẩn bị nội dung họp với phụ huynh.T. Tránh chủ trì.
GVCN

15

Từ:

22-08-2016

Đến:

27-08-2016Thực hiện tuần sinh hoạt đầu năm học:

- Chuẩn bị để tổ chức hoạt động đón học sinh đầu cấp học vào tiết chào cờ sáng ngày 29-08-2016.

- Chuẩn bị để tổ chức lễ Khai giảng năm học vào sáng ngày 05-09-2016.

- Tập cho học sinh toàn trường thực hiện hoạt động tập thể dục giữa giờ, tập hát quốc ca.BGH, BNN, GVCN, Đoàn trường, tổ TD.

16

Sáng:

27-08-2016- Từ 7h30 đến 9h30:

Họp tập trung phụ huynh học sinh toàn trường trước sân trường.

- Từ 9h30 đến 11h00:

Họp phụ huynh học sinh theo lớp.BGH,GVCN

GVCN

Chiều:

27-08-2016Niêm yết lịch tập huấn các chuyên đề và các quy chế của nhà trường đối với năm học 2016-2017.

T. Tránh

17

Từ:

29-08-2016

Đến:

10-09-2016Buổi sáng: học bình thường.

Buổi chiều:

- Tiến hành tập huấn các quy chế, các chuyên đề, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giáo dục của nhà trường. (có kế hoạch cụ thể thông báo sau)

- Chiều ngày 10-09-2016: họp chi hội trưởng của các lớp.Theo kế hoạch sẽ thông báo sau.

BGH,GVCN


18

Chiều:

17-09-2016Đại hội CNVC nhà trường đầu năm học.

Toàn thể CBVNV


II- Kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường:

1- Xây dựng cơ cấu tổ chức và phân công giảng dạy:

1.1- Hệ thống tổ chức của nhà trường bao gồm: (Duy trì như cũ)

a- Lãnh đạo nhà trường (BGH)

b- Các tổ Chuyên môn ( 10 tổ)

c- Tổ Văn phòng

d- Tổ Chủ nhiệm

e- Tổ Giám thị

f- Tổ Khảo thí-Thống kê

g- Thư ký hội đồng: (Thầy: Phạm Duy Chinh)

1.2- Các tổ chức chính trị có trong nhà trường:

a- Chi bộ nhà trường

b- Đoàn TNCSHCM (Cơ cấu có thay đổi)

c- Công đoàn1.3- Danh sách các tổ chuyên môn:


TT

Họ và tên giáo viên

Chuyên môn

Thuộc tổ

Chức vụ

01

01- Lê Quang Lập

Toán

Toán học

Tổ trưởng

02

02- Lê Thành Được

Toán

Toán học

Phó Tổ trưởng

03

03- Nguyễn Tri Đức

Toán

Toán học
04

04- Phan Thị Mai Liên

Toán - Tin

Toán học
05

05- Trần Thị Mỹ Hiền

Toán

Toán học
06

06- Nguyễn Trí Phương

Toán

Toán học
07

07- Vũ Thị Lan

Toán

Toán học
08

08- Trương Thị Quý

Toán

Toán học09

01- Lê Mạnh Hà (Tin)

Tin học

Tin học

Tổ trưởng

10

02- Phạm Thị Gấm

Tin học

Tin học
11

03- Nguyễn Thị Ngọc Minh

Tin học

Tin học12

01- Đặng Quang Chương

Vật lý

Vật lý- CN

Tổ trưởng

13

02- Trịnh Xuân Giang

Vật lý

Vật lý- CN
14

03- Võ Văn Thọ

Vật lý

Vật lý- CN
15

04- Nguyễn Thị Thơm

Vật lý

Vật lý- CN
16

05- Trương Thanh Hảo

Vật lý

Vật lý- CN
17

06- Trần Thị Hương (Lý)

Vật lý

Vật lý- CN
18

07- Phạm Thị Tiềm

Công nghệ

Vật lý- CN19

01- Vũ Thị Là

Hóa học

Hóa học

Tổ trưởng

20

02- Tân Thiện Kim Chung

Hóa học

Hóa học
21

03- Ngô Quốc Dũng

Hóa học

Hóa học22

01- Phạm Duy Chinh

Sinh học

Sinh-CN

Tổ trưởng

23

02- Nguyễn Minh Hải

Sinh học

Sinh-CN
24

03- Lê Thị Minh Nguyệt

Sinh học

Sinh-CN
25

04- Cao Thị Thúy

Sinh học

Sinh-CN26

01- Nguyễn Thị Mơ

Ngữ văn

Ngữ văn

Tổ trưởng

27

02- Nguyễn Quang Bình

Ngữ văn

Ngữ văn
28

03- Nguyễn Thị Ngân

Ngữ văn

Ngữ văn
29

04- Bùi Thị Thanh Nhàn

Ngữ văn

Ngữ văn
30

05- Nguyễn Thị Huyền

Ngữ văn

Ngữ văn
31

06- Bùi Thị Như Quỳnh

Ngữ văn

Ngữ văn32

01- Nguyễn Văn Dự

Lịch sử

Sử -GDCD

Tổ trưởng

33

02- Trần Văn Đồng

Lịch sử

Sử -GDCD
34

03- Bùi Thanh Tư

Lịch sử

Sử -GDCD
35

04- Tô Thị Minh Thơ

GDCD

Sử -GDCD

Phó tổ trưởng

36

05- Nguyễn Thị Hương (GDCD)

GDCD

Sử -GDCD37

01- Phạm Thị Tố Nga

Địa lý

Địa lý

Tổ trưởng

38

02- Lý Thị Hương (Địa)

Địa lý

Địa lý
39

03- Lê Thị Hà (Địa)

Địa lý

Địa lý40

01- Nguyễn Võ Giao Hương (AV)

Anh văn

Anh văn

Tổ trưởng

41

02- Vũ Thị Thanh Thùy

Anh văn

Anh văn
42

03- Nguyễn Thị Hà (AV)

Anh văn

Anh văn
43

04- Lê Thị Hằng

Anh văn

Anh văn
44

05- Nguyễn Thị Tường Vy

Anh văn

Anh văn45

01- Nguyễn Viết Chung

Thể dục

TD-QP

Tổ trưởng

46

02- Nguyễn Văn Hà (TD)

Thể dục

TD-QP
47

03- Trần Danh Đức

Thể dục

TD-QP
48

04- Phan Thanh Dương

Thể dục

TD-QP
49

05- Lê Văn Thắng

Quốc phòng

TD-QP1.4- Danh sách tổ Chủ nhiệm:TT

Họ và Tên giáo viên

Năm học 2015-2016 chủ nhiệm lớp

Năm học 2016-2017 chủ nhiệm lớp

Ghi chú

01

Bùi Thị Thanh Nhàn

11A7

12A1

Chọn AB

02

Nguyễn Thị Thơm

11A6

12A2

D

03

Trương Thanh Hảo

11A5

12A3

A,B

04

Trần Văn Đồng

12A4

12A4

C,D

05

Nguyễn Tri Đức

12A7

12A5

A,B

06

Lê Mạnh Hà

(-)

12A6

A,B,C,D (đa khoa)
07

Trịnh Xuân Giang

10A1

11A1

Chọn A + Anh văn

08

Vũ Thị Thanh Thùy

(-)

11A2

D

09

Lê Thành Được

10A9

11A3

B

10

Lý Thị Hương (Địa)

(-)

11A4

C

11

Nguyễn Trí Phương

10A5

11A5

D

12

Lê Thị Hà

10A8

11A6

D

13

Phan Thị Mai Liên

10A7

11A7

A

14

Trần Thị Hương (Lý)

10A6

11A8

A,B
15

Võ Văn Thọ

12A1

10A1

A

16

Nguyễn Thị Hương (GDCD)

(-)

10A2

A

17

Tô Thị Minh Thơ

12A3

10A3

A,A1,D

18

Bùi Thanh Tư

12A6

10A4

C

19

Nguyễn Thị Tường Vy

(-)

10A5

C

20

Nguyễn Thị Hằng

(-)

10A6

B

21

Nguyễn Thị Hà

(-)

10A7

D

22

Trần Thị Mỹ Hiền

(-)

10A8

Đề án AV + A,B

1.5- Danh sách tổ Văn phòng:TT

Họ và tên

Công việc đảm nhận

Ghi chú

01

Đỗ Thị Hằng

Kế toán
02

Bùi Thị Tình

Văn thư + Thủ quỹ
03

Phạm Thị Phượng

Y tế
04

Phan Thị Hằng

Thư viện
05

Lê Đức Bình

Bảo vệ
06

Nguyễn Khắc Hiến

Bảo vệ
07

Nguyễn Thị Trinh

Phục vụ
08

1.6- Danh sách tổ Khảo thí - Thống kê:TT

Họ và tên

Công việc đang thực hiện

Ghi chú

01

Phạm Thị Gấm

Giáo viên Tin học

Tổ trưởng

02

Phạm Duy Chinh

Giáo viên Sinh học
03

Trịnh Xuân Giang

Giáo viên Vật lý
04

Trần Văn Đồng

Giáo viên Lịch sử1.7- Danh sách tổ Giám thị:TT

Họ và tên

Công việc đang thực hiện

Ghi chú

01

Nguyễn Văn Hà02

Nguyễn Văn Dự03

Lê Văn Thắng


1.8- Thư ký Hội đồng: Thầy Phạm Duy Chinh

1.9- Quản lý loa đài: Thầy Lê Văn Thắng

Chế độ của tổ Khảo thí-Thống kê; tổ Giám thị và phụ trách quản lý loa đài nhà trường sẽ làm việc với phụ huynh để xin kinh phí chi trả.

2- Kế hoạch tổ chức tập huấn nhiệm vụ năm học, các quy chế và các chuyên đề đầu năm học đến cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Nêu mục đích, yêu cầu

- Dự kiến cách thức tổ chức

- Lịch phân công cụ thể sẽ công bố vào ngày 27-08-2016.

3- Triển khai các kế hoạch liên quan đến học sinh và phụ huynh:

3.1- Lập danh sách học sinh thuộc diện được hưởng các chế độ chính sách:

a- Thành lập tổ phụ trách: T. Chinh (TT) + C. Hằng (KT) + C. Tình

b- Yêu cầu:

Lập danh sách cụ thể và thống kê danh sách từng loại đối tượng theo từng lớp, sau đó lập và thống kê toàn trường.

c- Quy trình thực hiện:

+ C. Hằng kế toán chịu trách nhiệm:

- Lập danh mục các lại chính sách dành cho học sinh (hổ trợ gạo, hổ trợ tiền trọ, tiền học bổng học sinh dân tộc, cấp thẻ bảo hiểm Y tế.....)

- Điều kiện được hưởng chế độ chính sách của từng loại,

- Các loại giấy tờ cần nộp để làm thủ tục...,

+ GVCN chịu trách nhiệm:

- Thu nhận các loại giấy tờ học sinh nộp để được hưởng chế độ chính sách ( Có danh sách thu nhận theo mẫu, có ký xác nhận của học sinh)

- Lập danh sách theo từng loại đối tượng và thống kê theo mẫu của học sinh lớp mình.

+ T. Chinh chịu trách nhiệm:

- Lập các mẫu sau:

*Mẫu thu nhận hồ sơ giấy tờ của học sinh để làm thủ tục công nhận đối tượng chính sách, mẫu này dành cho GVCN.

*Mẫu danh sách học sinh theo từng đối tượng của lớp kèm bảng thống kê số liệu.

*Mẫu danh sách học sinh theo từng đối tượng của trường kèm bảng thống kê số liệu.

+ C. Tình chịu trách nhiệm:

- Thu nhận các biểu mẫu đã thực hiện của GVCN,

- Lập mẫu danh sách học sinh theo từng đối tượng của toàn trường và bảng tổng hợp thống kê số liệu.

+T. Chinh + C. Hằng chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại. Nếu có sai sót ở bộ phận nào, bộ phận đó phải chịu trách nhiệm làm lại.

d- Thời gian thực hiện:

- C. Hằng thống kê điều kiện các diện HS được hưởng chế độ, chính sách và hồ sơ yêu cầu nộp kèm theo trước ngày 18-08-2016.

- T. Chinh phô tô hồ sơ C. Hằng đã lập và các biểu mẫu theo quy định trên để phát đến cho GVCN và các bộ phận có liên quan vào ngày 18-08-2016.

- GVCN triển khai đến HS vào sáng ngày 19-08-2016.

- Phụ huynh và HS nộp giấy tờ để được hưởng chế độ, chính sách trong khoảng thời gian từ 29-08 đến 03-09-2016.

- GVCN lập, hoàn thành các biểu mẫu và nộp về C. Tình trước ngày 08-09-2016.

- C. Tình lập, hoàn thành các biểu mẫu và nộp về T. Chinh trước ngày 12-09-2016.

- T. Chinh và C. Hằng kiểm tra và tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng trước ngày 17-09-2016.

3.2- Thống nhất về việc thực hiện đồng phục của học sinh:

- Nêu mục đích, yêu cầu: nhằm xây dựng nét văn hóa của nhà trường, tạo ra nền nếp thống nhất và môi trường sư phạm trong nhà trường. Quán triệt tinh thần chủ trương của nhà trường đến học sinh và phụ huynh.

- Cách thức thực hiện:

* Giữ nguyên mẫu mã như cũ.

* Phụ huynh có thể tự may hoặc đăng ký với nhà trường.

* Thực hiện từ ngày 05-09-2016.

* Nữ sinh mặc áo dài 03 ngày trong tuần: thứ hai - thứ tư - thứ sáu.

* Đồng phục TD giao cho tổ TD-QP lo.

3.3- Về kế hoạch nộp các khoản tiền đầu năm học:

- Trước ngày 18-08-2016 BGH lập dự kiến các khoản thu đầu năm.

- Ngày 20-08-2016 họp liên tịch để thảo luận góp ý về dự thảo các khoản thu đầu năm.

- Ngày 24-08-2016 họp hội đồng để thống nhất trong toàn thể cán bộ, công nhân viên về việc thu các khoản tiền đầu năm.

- Ngày 27-08-2016 họp phụ huynh để xin ý kiến của phụ huynh về kế hoạch thu các khoản tiền đầu năm.

3.4- Việc chuyển học sinh đến và đi đầu năm học:

a- Chuyển đi: Thực hiện trước ngày 19-08-2016.

b- Chuyển đến: Trước ngày 05-09-2016.


4- Việc cấp phát VPP cho giáo viên:
5- Triển khai kế hoạch "Tổ chức khảo sát chọn học sinh tham gia chương trình Tiếng Anh 10 năm ĐANNQG 2020 năm học 2016-2017" theo tinh thần công văn 967/SGDĐT-GDTrH ngày 25-07-2016:
6- Triển khai công văn 3633/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017; kèm CV 993/SGDDDT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo.
7- Kế hoạch làm và nộp bài thu hoạch chính trị hè:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm bài thu hoạch và nộp về T. Tránh trước ngày 20-08-2016.- Nhà trường đóng gói nộp về BTG ngày 21-08-2016.tải về 250.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương