Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênintải về 336 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích336 Kb.
#840

  1. Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” nhằm giới thiệu một cách có hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.

Môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” được thiết kế gồm 2 học phần:  • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I (mã học phần PLT01A)

  • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II (mã học phần PLT02A)
  1. Mã học phần: PLT01A - Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin I

1. Trình độ đào tạo: đại học, cao đẳng

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ

3. Phân bổ thời gian: nghe giảng: 70%, thảo luận: 30%

4. Điều kiện tiên quyết:

- Bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là môn học đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng.5. Mục tiêu học phần:

Nhằm giúp cho sinh viên:

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin II, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp

luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin I: Giới thiệu một cách có hệ thống những Nguyên lý cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất, bao gồm những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân của thế giới quan khoa học; Phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển; Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội.7. Yêu cầu đối với học viên:

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên, theo đúng quy chế.8. Sách giáo khoa và tài liệu:

Giáo trình

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

Tài liệu tham khảo bổ sung

1. Phan Đình Diệu, “Lý luận nhận thức của Lênin và việc đổi mới tư duy”, tạp chí Triết học (2), 1990.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, t. 1-2-3, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2008.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1991.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011

8. Phạm Văn Đức, “Những đặc trưng cơ bản của phạm trù quy luật”, tạp chí Triết học (1), 1994.

9. Nguyễn Tĩnh Gia (1988), “Biện chứng về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất trong thực tiễn cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, tạp chí Triết học (1), 1988.

10. Lênin, Bút ký triết học, trong Toàn tập, t.29, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1981.

11. Lênin, Toàn tập, t.33, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1981.

12. Mác-Ăngghen, Toàn tập, t.21, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.

13. Mác-Ăngghen, Toàn tập, t.25, phần II.

14. Lê Tôn Nghiêm, Lịch sử triết học phương Tây, Nxb. TP Hồ Chí Minh, 2000.

15. Thái Ninh, Triết học Hy Lạp cổ đại, Nxb. Sách giáo khoa Mác-Lênin, Hà Nội, 1987.

16. Vũ Ngọc Pha và cs (1994), “Nhận thức thêm về đối tượng và vấn đề cơ bản của triết học”, tạp chí Triết học (2), 1994.

17. Lê Hữu Tầng, “Bàn về phạm trù vật chất”, tạp chí Triết học (3), 1989.

18. Phạm Thị Ngọc Trầm, “Những tư tưởng cơ bản của C. Mác, Ph. Ăngghen, Lênin về mối quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên, tạp chí Triết học (1), 1992.

19. Nguyễn Hữu Vui và cs, Lịch sử triết học, 3 tập, Nxb. Tư tưởng văn hóa, Hà Nội, 1991.9. Đánh giá học phần

- Kiểm tra giữa kỳ: mỗi học phần 2 bài ; tỷ trọng: 30%

- Hình thức: + Bài tự luận hoặc trắc nghiệm trên lớp, thời gian 1 tiết

+ Bài tập về nhà làm (tùy điều kiện cụ thể do giảng viên trực tiếp giảng dạy quyết định), tối đa 1 bài và thay thế cho 1 bài kiểm tra trên lớp, chủ đề do giảng viên trực tiếp giảng dạy quyết định.

- Đánh giá chuyên cần: 1 điểm, Tỷ trọng: 10%

- Thực hành: tham quan thực tế (nếu có)

- Thi cuối kỳ:mỗi học phần: 1 bài, Tỷ trọng: 60%

- Hình thức: bài trắc nghiệm, thời gian 60 phút10. Khái quát nội dung:

TT

Tên chương/phần

Nội dung chính

Thời lượng

1

Chương mở đầu: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

I. Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin7

1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận cấu thành

2. Khái lược sự ra đời và phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lênin

II. Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu môn học những nguyên ý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

1. Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu

2. Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu


2 tiết

2

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng

1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

II. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

1. Vật chất

2. Ý thức

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức8 tiết

3

Chương 2: Phép biện chứng duy vật

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật:

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng

2. Phép biện chứng duy vật

II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật:

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

2. Nguyên lý về sự phát triển

III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật:

1. Cái chung và cái riêng

2. Bản chất và hiện tượng

3. Tất nhiên và ngẫu nhiên

4. Nguyên nhân và kết quả

5. Nội dung và hình thức

6. Khả năng và hiện thực

IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật:

1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

3. Quy luật phủ định của phủ địnhV. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng:

1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý


20 tiết

4

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

I. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó

2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

IV. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế xã - hội

1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội

2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội

V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

1. Con ng ư ời và bản chất của con người

2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân


15 tiết  1. Mã học phần: PLT02A - Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin II

1. Trình độ đào tạo: đại học, cao đẳng

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ

3. Phân bổ thời gian: nghe giảng: 70%, thảo luận: 30%

4. Điều kiện tiên quyết:

- Bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là môn học đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng.5. Mục tiêu học phần:

Nhằm giúp cho sinh viên:

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp

luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa, những quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại, từ đó làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu và nội dung của cách mạng XHCN; quy luật và con đường xây dựng CNXH.Nội dung cụ thể:

Nội dung chương trình Học phần được cấu trúc thành 2 phần, 6 chương:- Phần thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

7. Yêu cầu đối với học viên:

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên, theo đúng quy chế.8. Sách giáo khoa và tài liệu:

Giáo trình

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.Tài liệu tham khảo bắt buộc

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

Tài liệu tham khảo bổ sung

1. Vũ Hồng Dụ, “Về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở Việt Nam”, tạp chí Cộng sản, số 24, 2008.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, t. 1-2-3, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2008.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1991.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

8. T.Eagleton, Tại sao Mác đúng?, Nxb. Chính trị hành chính, Hà Nội, 2012

9. Lênin, Toàn tập, t.33, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1981.

10. Lê Bộ Lĩnh và cs, Chủ nghĩa tư bản hiện đại: khủng hoảng và tự điều chỉnh, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002.

11. Mác-Ăngghen, Toàn tập, t.21, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.

12. Mác-Ăngghen, Toàn tập, t.25, phần II.

13. C. Mác, Phê phán khoa kinh tế chính trị, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959, tr.187

14. C. Mác, Tư bản, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva và Nxb. Sự thật, Hà Nội.

15. Trịnh Trọng Nghĩa, “25 công ty xuyên quốc gia hàng đầu của các nền kinh tế chuyển đổi”, tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 5-2007.

16. Phan Tiến Ngọc, “Nghiên cứu lý luận giá trị thặng dư trong bối cảnh hiện nay”, tạp chí Lý luận chính trị, 9-2005.

17. Huỳnh Ngọc Nhân, Chủ nghĩa tư bản hiện đại cạnh tranh, độc quyền và nhà nước tư sản, Viện Kinh tế thế giới, Hà Nội, 1989.

18. Tạp chí Kinh tế phát triển

19. Tạp chí Lý luận chính trị

20. Tạp chí Phát triển kinh tế
9. Đánh giá học phần

- Kiểm tra giữa kỳ: mỗi học phần 2 bài ; tỷ trọng: 30%

- Hình thức: + Bài tự luận hoặc trắc nghiệm trên lớp, thời gian 1 tiết

+ Bài tập về nhà làm (tùy điều kiện cụ thể do giảng viên trực tiếp giảng dạy quyết định), tối đa 1 bài và thay thế cho 1 bài kiểm tra trên lớp, chủ đề do giảng viên trực tiếp giảng dạy quyết định.

- Đánh giá chuyên cần: 1 điểm, Tỷ trọng: 10%

- Thực hành: tham quan thực tế (nếu có)

- Thi cuối kỳ:mỗi học phần: 1 bài, Tỷ trọng: 60%

- Hình thức: kết hợp trắc nghiệm và tự luận, thời gian 60 phút10. Khái quát nội dung

TT

Tên chương

Nội dung chính

Thời lượng

5

Chương 4: Học thuyết

giá trị

I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá:

1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá

2. Đặc tr­ưng và ­ưu thế của sản xuất hàng hoá

II. Hàng hoá

1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá

2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

3. Lư­ợng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hư­ởng đến lượng giá trị hàng hoáIII. Tiền tệ:

1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ

2. Chức năng của tiền tệ

IV. Quy luật giá trị:

1. Nội dung của quy luật giá trị

2. Tác động của quy luật giá trị


10 tiết

6

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

I. Sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản:

1. Công thức chung của t­ư bản

2. Mâu thuẫn của công thức chung của t­ư bản

3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bảnII. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư:

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư­

2. Khái niệm t­ư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến

3. Tuần hoàn và chu chuyển của t­ư bản. T­ư bản cố định và t­ư bản l­ưu động

4. Tỷ suất giá trị thặng d­ư và khối l­ượng giá trị thặng d­ư

5. Hai phư­ơng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư­ và giá trị thặng d­ư siêu ngạch

6. Sản xuất ra giá trị thặng dư­ - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa t­ư bản

III. Sự chuyển hoá giá trị thặng dư thành tư bản - Tích luỹ tư bản:

1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư­ bản

2. Tích tụ và tập trung t­ư bản

3. Cấu tạo hữu cơ của t­ư bảnIV. Các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư:

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

3. Sự phân chia giá trị thặng d­ư giữa các tập đoàn t­ư bản20 tiết

7

Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nươc

I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền:

1. B­ước chuyển từ chủ nghĩa t­ư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa t­ư bản độc quyền

2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa t­ư bản độc quyền

3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng d­ư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyềnII. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:

1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa t­ư bản độc quyền nhà nư­ớc

2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nư­ớc

III. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản:

1. Vai trò của chủ nghĩa tư­ bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa t­ư bản


5 tiết

8

Chương 7 : Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

I. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânII. Cách mạng xã hội chủ nghĩa:

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩaIII. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa:

1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa


5 tiết

9

Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa


I. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa:

1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

II. Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa:

1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

III. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo:

1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc

2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo


3 tiết

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng


I. Chủ nghĩa xã hội hiện thực:

1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

II. Sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó:

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

III. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội:

1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người

2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người


2 tiết

Trang /


tải về 336 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương