Những bảO ĐẢm cơ BẢn quyền bầu cử VÀ quyền tham gia trưng cầu dâN Ý CỦa công dân liên bang nga chưƠng I. Những quy đỊnh chung


Điều 48. Cơ quan kiểm toán bầu cửtải về 1.18 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.18 Mb.
#160
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Điều 48. Cơ quan kiểm toán bầu cử

Để thực hiện kiểm soát đối với việc sử dụng thích hợp các quỹ được phân bổ cho các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý để chuẩn bị và tiến hành các cuộc bầu cử, các cuộc trưng cầu dân ý, cũng như thực hiện kiểm soát đối với các nguồn của các quỹ, tính toán và sử dụng thích hợp các quỹ phục vụ tranh cử, và để kiểm toán các báo cáo tài chính của các ứng cử viên, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, các khối sáng lập của cuộc trưng cầu dân ý, cơ quan kiểm toán bầu cử phải được thành lập trực thuộc Uỷ ban bầu cử Trưng ương của Liên bang Nga và các Uỷ ban bầu cử của các Chủ thể thuộc Liên bang Nga, bao gồm các chuyên gia của các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ để thực hiện các mục đích này. Theo yêu cầu của một Uỷ ban bầu cử, trong vòng một tháng kể từ ngày chính thức công bố nghị quyết về tổ chức các cuộc bầu cử, các cơ quan và tổ chức nêu trên phải giao các cương vị công tác cho các chuyến gia theo các mục đích trong một khoảng thời gian theo quy định của Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang, luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga. Trong suốt thời gian này, các chuyên gia được tạm thời không phải thực hiện các công việc chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao và được trả lương và các khoản phụ cấp theo mức như đối với công việc chính. Luật Liên Bang này, Hiến pháp Liên bang các luật liên bang khác, luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga phải quy định về việc thành lập các cơ quan kiểm toán bầu. cử trực thuộc các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý.(Được sửa đổi.ngày 30/03//999).

CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC VÀ THỦ TỤC BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU TRUNG CẦU DÂN Ý : VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 49. Địa điểm bỏ phiếu.

1. Địa điểm bỏ phiếu phải được người đứng đầu một đơn vị hành chính địa phương và, trong trường hợp hiến chương riêng của khu vực đặc thù không có quy định về một chức vụ của một người đứng đầu một đơn vị hành chính, thì là một người được một cơ quan chính quyền tự trị địa phương Uỷ nhiệm chính thức để làm nhiệm vụ này cung cấp miễn phí cho một Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý.

2. Địa điểm bỏ phiếu phải bao gồm một phòng lớn mà trong đó có thể đặt các phòng họp có khoảng không gian phù hợp cho việc ở phiếu kín và được trang bị bên trong những thiết bị cần thiết và các dụng cụ viết mà không phải là bút chì.

3. Bên trong hoặc là ngay phía ngoài địa điểm bỏ phiếu, một Uỷ ban bầu cử khu vực Uỷ ban trưng cầu dân ý phải lập một bảng để dán các thông tin về tất cả các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, hoặc các nội dung được đưa ra để trưng cầu dân ý. Nếu một ứng cử viên đã đăng, bao gồm cả một ứng cử viên từ một danh sách các ứng cử viên đã từng phạm tội hình sự mà chưa được xoá án tích, các thông tin đưa ra thông báo phải chỉ rõ số và tên của (các) Điều của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga mà trên cơ sở pháp lý đó ứng cử viên này đã bị kết án và (các) Điều của Bộ luật Hình sự được ban hành trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự của USSR và Liên minh các nước cộng hoà, (các) Điều của luật của một nước ngoài nếu ứng cử viên đã bị kết án theo quy định của các bộ luật đó vì những hành vi bị quy định là tội phạm theo Bộ luật Hình sự hiện hành của Liên bang Nga. Nếu một ứng cử viên đã đã đăng ký, bao gồm một ứng cử viên trong một danh sách các ứng cử viên, có quốc tịch nước ngoài, các thông tin đưa ra thông báo phải nêu rõ tên của quốc gia nước ngoài tương ứng. Các thông tin trưng bày không được bao gồm bất cứ nội dung nào đề nghị tuyên truyền. Uỷ ban cũng phải đưa ra các ví dụ của các phiếu bầu đã đánh dấu đúng cách, nhưng không được có tên của các ứng cử viên đã đăng ký trong khu vực bầu cử này, tên của các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử tham gia vào các cuộc bầu cử này, hoặc ví dụ các phiếu bầu bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý chỉ rõ tất cả các phương án lựa chọn đối với mỗi nội dung đưa ra trưng cầu dân ý.

4. Địa điểm bỏ phiếu phải trưng bày khổ phóng to của một biên bản kết quả bỏ phiếu, mà đã được sử dụng để ghi chép các dữ liệu có liên quan tới các kết quả khi tiến hành đếm các phiếu bầu..

5. Địa điểm bỏ phiếu phải được trang bị sao cho các khoảng không gian nơi phân phát các các phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý, các phòng họp nhỏ và các hòm phiếu phải đồng thời nằm trong tầm quan sát của các Uỷ viên của một Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý, các quan sát viên.

(Được sửa đổi ngày 30/03//999)

Điều 50. Giấy xác nhận vắng mặt tại nơi thường trú để thực hiện quyền tham gia bỏ phiếu bầu cử, trưng cầu dân ý tại nơi tạm trú.

Nếu, trong các trường hợp theo quy định của Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang, luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga, một cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý trong ngày bầu cử, ngày trưng cầu dân ý không thể tới địa điểm bỏ phiếu trong khu vực bầu cử, khu vực cuộc trưng cầu dân ý nơi mà người này có tên trong danh sách cử tri, danh sách những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý, người này so quyền nhận một giấy xác nhận vắng mặt để có quyền tham gia vào cuộc bầu cử, cuộc trứng cầu dân ý tại khu vực bầu cử của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý tương ứng, theo các quy định về thủ tục của Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang, luật của chủ thể thuộc Liên bang Nga và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử, khu vực trưng cầu dân ý nơi mà người này đang cư trú vào ngày bầu cử, ngày trưng cầu dân ý trong phạm vi vùng bầu cử mà một cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý có quyền bỏ phiếu.

(Được sửa đổi ngày 30/03/1999)

Điều 5. Phiếu bầu cử, phiếu trưng cầu dân ý

1. Vì các mục đích của các cuộc bầu cử, các cuộc trưng cầu dân ý, một cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý phải được cung cấp một phiếu bầu cử, một phiếu trưng cầu dân ý.

2. Các phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý phải được sản xuất riêng biệt theo trình trình tự và dưới sự giám sát của một Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý tương ứng và phải là các tài liệu phục vụ cho trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt, vì vậy Uỷ ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga phải có quy định về mức độ bảo vệ. Số lượng các phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý được sản xuất theo quy định về thủ tục của Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga không được nhiều hơn 3 phần trăm so với tổng số lượng các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã đăng ký.

3. Khổ và bản văn của một phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý và thủ tục sản xuất các phiếu bầu, số lượng, các yêu cầu đối với công tác sản xuất phải được phê duyệt của các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý tương ứng trong vòng không quá 25 ngày trước ngày bỏ phiếu. Bản văn của phiếu bầu cử chỉ được in trên một mặt giấy của phiếu bầu.

4. Trong trường hợp bỏ phiếu cho cá nhân các ứng cử viên, bản văn các phiếu bầu phải chứa đựng theo thứ tự bảng chữ cái các thông tin về tên, tên đệm, họ của tất cả các ứng cử viên đã đăng ký, năm sinh, nơi cư trú, tên của chức danh mà ứng cử viên được bầu trong cơ quan quyền lực nhà nước hoặc cơ quan của chính quyền tự trị địa phương (nếu có), cơ quan hoặc nơi làm việc chính (hoặc nghề nghiệp nếu ứng cử viên không có nơi làm việc chính hoặc cơ quan), vị trí công tác của một ứng cử viên đã đăng ký, mỗi ứng cử viên đã đăng ký, các thông tin về những người đề cử các ứng cử viên. Nếu một ứng cử viên đã đăng ký một bí danh theo quy định tại Điều 28 của Luật này, bí danh này cũng phải được nêu rõ trong phiếu bầu. Việc một ứng cử viên gia nhập vào một hiệp hội công vào thời điểm không ít hơn một năm trước ngày bỏ phiếu và vị trí của ứng cử viên này trong hiệp hội phải được nêu rõ trong phiếu bầu nếu ứng cử viên này mong muốn như vậy. Nếu ứng cử viên này cũng tranh cử trong một danh sách các ứng cử viên, thì các thông tin này phải được nêu rõ trong phiếu bầu.

5. Nếu việc bỏ phiếu được tổ chức để bầu cho các danh sách các ứng cử viên, một phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử phải nêu rõ, theo thứ tự được xác định bằng cách rút thăm, tên của các hiệp hội tranh cử, các khối tranh cử và trong các trường hợp theo quy đỉnh của Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang, luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga, đồng thời cả tên, họ và tên đặt theo cha (ông) của các ứng cử viên trong danh sách và (các) biểu trưng của các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử.

6. Nếu mốt ứng cử viên đã đăng ký, mà các dữ liệu về người này được nêu trong trong phiếu bầu, có tiền án mà chưa được xoá án tích, phiếu bầu cử phải chỉ rõ (các) số, và (các) tên của (các) Điều của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga mà trên cơ sở pháp lý đó úng cử viên này đã bị kết án và (các) Điều của Bộ luật Hình sự được ban hành trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của của USSR và Liên minh các nước cộng hoà, (các) Điều của luật của một nước ngoài nếu ứng cử viên đã bị kết án theo quy định của các bộ luật đó vì những hành vi bị quy định là tội phạm theo Bộ luật Hình sự hiện hành của Liên bang Nga. Nếu một ứng cử viên đã đăng ký, mà các dữ liệu về người này được nêu trong trong phiếu bầu, có quốc tịch nước ngoài, nội dung phiếu bầu cử phải nêu rõ tên của quốc gia nước ngoài tương ứng.

7. Trong phiếu bầu cử, phải có một ô trống tại vị trí phía bên phải của các dữ hệ về mỗi ứng cử viên, mỗi tên của một hiệp hội tranh cử, khối tranh cử đã được quy định lại Khoản 4 của Điều này. Tại vị trí cuối danh sách của các ứng cử viên, phải có một dòng “Không bầu cho tất cả các ứng cử viên” và có một ô trống về phía bên phải.

8. Phiếu bầu để bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý phải mô phỏng chính xác hệ thống nội .đung của vấn đề đưa ra trưng cầu dân ý và chỉ rõ các phương án bỏ phiếu "có" hoặc "không" với các ô vuông trống ở phía dưới.

Nếu một số các vấn đề, một số dự thảo của một luật (hoặc Điều của một luật) được đưa ra trưng cầu dân ý, thì phải được bao gồm trong nội dung mỗi phiếu bầu để bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý; nội dung các vấn đề, các dự thảo của một luật (Điều của một luật) được đánh số liên tiếp và tách biệt nhau bởi cách trình bày thành các dòng ngang. Nếu cuộc trưng cầu dân ý về các dự thảo của một luật (các Điều của một luật) phiếu bầu phải mô phỏng bản văn của các dự thảo và liên kết các nội dung của bản văn này một cách rõ ràng.

9. Các phiếu bầu cử, các phiếu bầu để trưng cầu dân ý phải được in tại Liên bang Nga. Theo quyết định của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý tương ứng, nội dung các phiếu bầu phải được in bằng tiếng Nga và ngôn ngữ của các bang khác thuộc Chủ thể tương ứng của Liên bang Nga và bằng các ngôn ngữ của các dân tộc của Liên bang Nga trong địa hạt nơi họ cư trú, nếu có yêu cầu Trong trường hợp nội dung các phiếu bầu được in bằng hai hoặc nhiều ngôn ngữ tại một khu vực bầu cử, khu vực t ưng cầu dân ý, bản văn bằng tiếng Nga phải được in trong mỗi phiếu bầu cử, phiếu trưng cầu dân ý.

10. Sau khi loại ra các phiếu bầu có khiếm khuyết, đơn vị in ấn , trên cơ sở một hành động chuyển, phải chuyển các phiếu bầu cử, các phiếu trung cầu dân ý trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý cho các Uỷ viên của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý đã đặt hàng in ấn các phiếu bầu cử, các phiếu trưng cầu dân ý trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý theo quy định của một luật hiến pháp liên bang, luật liên bang, luật của một Chủ thể thuộc Liên bang Nga. Sau khi chuyển giao số phiếu bầu theo đặt hàng, các cán bộ của đơn vị in, với sự có mặt của các Uỷ viên của một Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý, các tổ chức của các ứng cử viên, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, các đại diện của khối sáng lập một cuộc trưng cầu dân ý, phải huỷ bỏ các phiếu bầu cử của các cuộc bầu cử, các phiếu trưng cầu dân ý bị loại và các phiếu in thừa và phải lập một biên bản xác nhận có các chữ ký của tất cả những người có mặt tại chỗ.

11. Một Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý sau khi đã nhận phiếu bầu cử của các cuộc bầu cử, phiếu trưng cầu dân ý của một cuộc trưng cầu dân ý từ đơn vị in phiếu bầu , trên cơ sở một hành động chuyển giao , phải chuyển các phiên bầu cho các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý cấp dưới, các Uỷ ban này lại tiến hành hoạt động chuyển tương tự cho các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân. ý cấp dưới trực tiếp thấp hơn, cho tới khi chuyển xuống tới và bao gồm các Uỷ ban bầu cử khu vực, các Uỷ ban trưng cầu dân ý khu vực.

12. Các chủ tịch của các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban tặng cầu dân ý đã nhận và chuyển các phiếu đề bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, các phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trưng cầu dân ý phải chịu trách nhiệm về việc chuyển giao chính xác.

13. Các phiếu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, các phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trưng cầu dân ý phải được chuyển cho các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý địa hạt (khu vực) không muộn hơn 20 ngày trước ngày bỏ phiếu và cho các Uỷ ban bầu cử khu vực, các Uỷ ban trưng cầu dân ý khu vực không muộn hơn 4 ngày trước ngày bỏ phiếu.

14. Số lượng phiếu bầu cử, phiếu trưng cầu dân ý được Uỷ ban bầu cử khu vực Uỷ ban trưng cầu dân ý khu vực chuyển giao phải do Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý cấp cao hơn quyết định. Số lượng phiếu bầu cử, phiếu trưng cầu dân ý được Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý khu vực chuyển giao không vượt quá 0,5 phần trăm tổng số các cử tri bao gồm trong danh sách cử tri của khu vực bầu cử vào ngày thực hiện việc chuyển giao.

15. Tại góc trên , bên phải của mặt trước của phiếu bầu cử, phiếu trong cầu dân ý, hại Uỷ viên của Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải ký và phải được đóng dấu của Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý khu vực.

16. Trong trường hợp một số ứng cử viên (danh sách các ứng cử viên) rút lui sau khi các phiếu bầu đã được in, Uỷ ban bầu cử khu vực, theo hướng dẫn của các Uỷ ban bầu cử đã đăng ký các ứng cử viên (danh sách các ứng cử viên), phải gạch bỏ các dữ liệu về các ứng cử viên tương ứng (danh sách các ứng cử viên) ra khỏi các phiếu bầu.

17. Trong các trường hợp đặc biệt khác, theo các quy định của Luật Liên bang này, Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang khác, luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga, Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý khu vực tại các khu vực bầu cử, các khu vực trưng cầu dân ý được thành lập tại các vùng sâu vùng xa, vùng đi lại khó khăn, khó điều khiển tàu thuyền trong ngày bỏ phiếu, tại các trạm địa cực được cho phép trực tiếp sản xuất các tài liệu bầu cử bao gồm các phiếu bầu, các phiếu trưng cầu dân ý, và được cung cấp các thiết bị kỹ thuật sẵn có theo yêu cầu. Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý, theo sự thống nhất của Uỷ ban bầu cử cấp trên, đưa ra một quyết định về việc sản xuất các tài liệu bầu cử, trong đó nêu rõ số lượng phiếu yêu cầụ.

(Được sửa đổi ngày 30/03/1999)

Điều 52. Thủ tục bỏ phiếu

1. Bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử và các cuộc trưng cầu dân ý của Liên bang Nga phải được tiến hành vào một ngày nghỉ theo lịch. Thời gian bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu phải được quy định bởi Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang, các luật của Liên bang Nga và, trong trường hợp một cuộc trưng cầu dân ý địa phương thì bởi Hiến chương riêng của khu vực.

2. Các Uỷ ban bầu cử khu vực, các Uỷ ban trưng cầu dân ý địa hạt phải thông báo cho các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý về thời gian và địa điểm bỏ phiếu trước ngày bỏ phiếu ít nhất 20 ngày thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương tiện khác và, trong trường hợp bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu lại thì phải thông báo theo thủ tục và trong thời hạn theo các quy định của Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang, luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga, tuy nhiên phải trước ngày bỏ phiếu ít nhất là 5 ngày.

3. Mỗi cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý phải đích thân bỏ phiếu. Nghiêm cấm việc bờ phiếu hộ cho các cử tri khác, những người được tham khảo ý kiến để trưng cầu dân ý khác.

4. Các phiếu bầu cử, các phiếu trưng cầu dân ý phải được phát cho các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã có tên trong danh sách cử tri, danh sách những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý trên cơ sở và khi họ xuất trình các hộ chiếu hoặc các thẻ căn cước hoặc các giấy xác nhận vắng mặt nếu một cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý bỏ phiếu trên cơ sở giấy xác nhận vắng mặt.

5. Khi nhận một phiếu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, các phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trưng cầu dân ý, một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý phải viết dãy ký hiệu và số hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của mình vào danh sách các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý. Với sự đồng ý hoặc trên cơ sở yêu cầu của một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý, một Uỷ viên bỏ phiếu Uỷ ban bầu cử khu vực. Uỷ ban trưng cầu dân ý có thể điền dãy ký hiệu và số hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của người này vào danh sách các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý. Cử tri, người tham gia một cuộc tổng cầu dân ý phải kiểm tra chính xác việc điền nói trên và ký. Khi một các cử tri trên cơ sở một giấy xác nhận vắng mặt để cầu cử trong che cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý, các ghi chú phải được bổ sung vào danh sách các cử tri, danh sách những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý.

6. Một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý phải bầu cử bằng cách ghi bất cứ ký hiệu nào vào trong phiếu bầu tại vị trí (các) ô được xác định cho một ứng cử viên (các ứng cử viên) hoặc danh sách các ứng cử viên để bầu cho (những) ứng cử viên mà người này lựa chọn hoặc đánh dấu vào ô “không bầu cho tất cả các ứng cử viên (các danh sách các ứng cử viên)”, và trong phiếu trưng cầu dân ý bằng cách ghi bất. cứ ký hiệu nào vào (các) ô được xác định cho (các) vấn đề để thể hiện lựa chọn.

7. Một phiếu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, các phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc.trưng cầu dân ý phải do một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đánh dấu trong mốt phòng họp được trang bị riêng hoặc một không gian được bố trí đặc biệt để không thể có sự có mặt của những người khác.

8. Nếu một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý cho rằng đã đánh dấu vào nhầm ô khi thực hiên việc đánh dấu vào một phiếu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, các phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trưng cầu dân ý, thì có thể yêu cầu Uỷ viên của một Uỷ ban bầu cử, một Uỷ ban trưng cầu dân ý, đã phát hành phiếu bầu cho người này, phát lại một phiếu bầu mới khác để thay thể cho phiếu bầu đã bị hỏng. Uỷ viên của một Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải phát lại một phiếu mới để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trung cầu dân ý và có ghi chú tương ứng về tên của cử tri, của người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã được phát lại phiếu bầu vào danh sách các cử tri, danh sách những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý. Phiếu bầu bị hỏng phải được huỷ bỏ và một văn bản phải được lập về vấn đề này.

9. Một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý nếu không thể ký nhận một phiếu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trưng cầu dân ý hoặc đánh dấu vào phiếu bầu thì có thể yêu cầu một cử tri khác, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý khác giúp đỡ với điều kiện người được yêu cầu không phải là một Uỷ viên của Uỷ ban bầu cử, Uỷ bạn trưng cầu dân ý, một ứng cử viên đã đăng ký, một đại diện đã được Uỷ quyền của một hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, một đại diện của một ứng cử viên, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, hoặc một quan sát viên. Trong trường hợp này, một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý phải thông báo bằng lời nói cho Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý về ý định sử dụng trợ giúp của người khác để đánh dấu vào một phiếu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trưng cầu dân ý. Tên, tên đệm và họ, chuỗi ký hiệu và số của hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của người trợ giúp một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý phải được ghi rõ trong (các) cột tương ứng của danh sách các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý.

10. Sau khi hoàn thành việc đánh dấu vào các phiếu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, các phiếu để trưng cầu dân ý trong một cuộc trưng cầu dân, các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý phải bỏ các phiếu này vào các hòm phiếu bầu cử, hòm phiếu trưng cầu dân ý đã được dán kín.

11. Một Uỷ viên của Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải ngay lập tức bị cách chức và một quan sát viên và những người khác bị buộc rút khỏi khu vực bỏ phiếu nếu những người này cố tình cản trở các hoạt động của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý hoặc việc thực hiện các quyền bầu cử, quyền tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý của công dân Liên bang Nga, hoặc vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín. Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải đưa ra các quyết định này. Trong trường hợp này, Uỷ ban có quyền yêu cầu các cơ quan liên quan áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với Uỷ viên của Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý bị cách chức hoặc quan sát viên bị buộc rút lui, theo quy định của các luật liên bang.

12. Các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội kinh cử, khối tranh cử, các đơn vị và các đại diện được Uỷ quyền của các hiệp hội tranh cử, khối tránh cử, các đại diện của các ứng cử viên đã đăng ký, các thành viên và các đại diện được uỷ quyền của các khối sáng lập cuộc trưng cầu dân ý, các tổ chức được những người này sáng lập, sở hữu hoá có phần sở hữu và hoặc các tổ chức mà những người này có trong thành phần các cơ quan chủ quản, các tổ chức là các thành viên cũng như các cá nhân khác và các pháp nhân đã từng được những người và tổ chức này yêu cầu hoặc giao nhiệm vụ công tác bị nghiêm cấm tham gia các sắp xếp việc đi lại của các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý tới các địa điểm bỏ phiếu.

(Được sửa" đổi ngày 30/03/1999)

Điều 53. Thủ tục bỏ phiếu sớm

1. Nếu Hiến pháp liên bang, pháp luật liên bang pháp luật của Chủ thể thuộc liên bang không quy định về bỏ phiếu trên cơ sở các giấy chứng nhận người vắng mặt trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý và trong các trường hợp khác theo quy định của Hiến pháp liên bang, pháp luật liên bang, pháp luật của một Chủ thể thuộc Liên bang Nga, một cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý vì lý do chính đáng (ngày nghỉ, đi công tác, vào các giờ phải học tập hoặc công tác, thực hiện các nhiệm vụ hành chính và công tác, tình trạng sức khoẻ) sẽ vắng mặt tại khu vực cư trú của mình vào ngày bỏ, phiếu và không thể tới Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý, các sắp xếp phải được thực hiện tại khu vực bầu cử, khu vực trưng cầu dân ý nơi mà người này có tên trong danh sách cử tri, danh sách người tham gia trưng cầu dân ý để cho phép người này bỏ phiếu trước thời gian (sớm) bằng cách đánh dấu vào một phiếu bầu cử, một phiếu trưng cầu dân ý tại khu vực bầu cử của Uỷ ban bầu cử địa hạt (vùng) (15 - 4 ngày trước ngày bỏ phiếu) hoặc của Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý (không sớm hơn 3 ngày trước ngày bỏ phiếu). Một cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý thực hiện bỏ phiếu sớm phải nộp đơn đề nghị tới Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý, có nêu rõ lý do bỏ phiếu sớm. Đơn đề nghị này phải được lưu giữ cùng với danh sách các cử tri, danh sách những người tham gia trưng cầu dân ý thực hiện bỏ phiếu sớm. Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải đảm bảo rằng bỏ phiếu được thực hiện bằng các phiếu bầu kín và ngăn chặn bất kỳ yếu tố nào có khả năng làm sai lệch ý chí quyết định của cử tri, của người tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, đảm bảo sự an toàn của các phiếu bầu cử, các phiếu bỏ cho cuộc trưng cầu dân ý và đếm số phiếu của các cử tri, của những người tham gia trưng cầu dân ý trong suốt quá trình xác định số phiếu thu được, kết quả bầu cử và kết quả trưng cầu dân ý.

2. Nếu một cử tri, một người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý bỏ phiếu trong khu vực bầu cử của Uỷ ban bầu cử địa hạt (vùng), Uỷ han trưng cầu dân ý, hai chữ ký của hai thành viên Uỷ ban bầu cử địa hạt (vùng), Uỷ ban trưng cầu dân ý phải được đặt tại góc trên bên phải mặt trước của phiếu bầu dành cho bỏ phiếu tại cuộc bầu cử, cuộc trưng cầu dân ý, những chữ ký này phải được xác nhận bởi dấu của Uỷ ban bầu cử địa hạt (vùng), Uỷ ban trưng cầu dân ý. Một Uỷ ban bầu cử địa hạt (vùng) phải lập ra danh sách của những cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý mà đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Một Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải tiếp tục hoàn thành danh sách của những cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý mà đã tiến hành bỏ phiếu sớm, do Uỷ ban bầu cử địa hạt (vùng) chuyển xuống.

3. Phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý đã được đánh dấu bởi một cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý tiến hành bỏ phiếu sớm thì phải được cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý đặt trong một phong bì và dán kín. Tại chỗ dán kín trên phong bì, hai Uỷ viên Uỷ ban bầu cử khu vực địa hạt (vùng) hoặc Uỷ ban trưng cầu dân ý (tương ứng) phải ký xác nhận và những chữ ký này phải được xác nhận bằng dấu tương ứng của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý và bằng chữ ký của cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý mà đã thực hiện bầu cử sớm.

4. Phong bì đã dán kín cùng với các phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý phải được giữ bởi thư ký của Uỷ ban bầu cử tương ứng. Uỷ ban trưng cầu dân ý tại khu vực bầu cử của Uỷ ban bầu cử địa hạt (vùng) , Uỷ ban trưng cầu dân ý cho tới khi tất cả các phiếu bầu được bàn giao cho một Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý và tại khư vực bỏ phiếu của một Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý cho tới ngày bỏ phiếu.

5. Trong ngày bỏ phiếu, sau khi chính thức mở cửa khu vực bỏ phiếu với sự có mặt của các Uỷ viên của một Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý những người quan sát, những người khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật này, trước khi bắt đầu bỏ phiếu chủ tịch của một Uỷ ban bầu cử khu vực, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải tuyên bố số cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã tiến hành bỏ phiếu sớm, đưa ra để thị sát các phong bì đã được dán kín bên trong là phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý và danh sách các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã thực hiện bỏ phiếu sớm. Sau khi mở từng phong bì, thực hiện xong mới đến phong bì khác, và giữ bí mật các quyết định lựa chọn của các cử tri, chủ tịch bỏ các phiếu bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý vào một hòm bỏ phiếu chính thức.

Nếu số cử tri, số người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã thực hiện bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu của một địa hạt (vùng) và Uỷ ban bầu cử khu vực Uỷ ban trưng cầu dân ý vượt quá một phần trăm (1%) tổng số cử tri, số người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý theo danh sách cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý trong khu vực cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý (nhưng không ít hơn 10 cử tri, người tham gia cuộc trưng cầu dân ý), dấu của một Uỷ ban bầu cử khu vực phải được đóng trên mặt sau của các phiếu ,bầu để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, một cuộc trưng cầu dân ý mà đã được lấy ra từ các phong bì của các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã tiến hành bỏ phiếu sớm. Trước khi bắt đầu bỏ phiếu, số lượng các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý đã bỏ phiếu sớm (riêng của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý địa hạt (vùng) phải được điền vào các dòng 3 và 4 của biên bản kết quả bỏ phiếu và bản sao khổ - lớn của biên bản và một ghi chú "bỏ phiếu sớm" phải được ghi trong danh sách các cử tri, những người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý tại ví trí tên của các cử tri, người tham gia một cuộc trưng cầu dân ý tương ứng.

6. Trong các trường hợp và theo các thủ tục được quy định tại Hiến pháp Liên bang, các luật liên bang, luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga, các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý tương ứng phải được giao quyền, theo thống nhất của một Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý cấp trên, quyết định các vấn đề liên quan đến bầu cử sớm, tuy nhiên, không sớm hơn 20 ngày trước ngày bỏ phiếu, đối với vùng sâu vùng xa, vùng đi lại khó khăn, khó điều khiển tàu thuyền trong ngày bỏ phiếu, tại các trạm địa cực, tại một trong những vùng bầu cử, các khu vực trưng cầu dân ý.(Được sửa đổi ngày 30/03/1999)


tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương