Những bảO ĐẢm cơ BẢn quyền bầu cử VÀ quyền tham gia trưng cầu dâN Ý CỦa công dân liên bang nga chưƠng I. Những quy đỊnh chungtải về 1.18 Mb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.18 Mb.
#160
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Được sửa đổi ngày 30/3/1999

Điều 34. Sự bình đẳng của các ứng cử viên được đãng ký

Tất cả các ứng cử viên được đăng ký đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trừ những trường hợp được quy định tại Luật Liên Bang này.Điều 35. Bảo đảm các hoạt động của ứng cử viên có đăng ký

1. Từ ngày úng cử viên được Uỷ ban bầu cử đăng ký cho đến ngày kết quả bầu cử cuối cùng được công bố chính thức, trên cơ sở đơn, báo cáo của ứng cử viên có đăng ký, Lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, sĩ quan chỉ huy đơn vị quân đội, người đứng đầu cơ quan nội vụ nơi ứng cử viên có đăng ký làm việc, phải cho phép ứng cử viên đó rời công việc vào bất kỳ ngày nào và lúc nào trong thời gian nêu trên. Trong trường hợp này, Uỷ ban bầu cử sẽ trả tiền công cho ứng cử viên đó từ kinh phí dành cho việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Các loại và tổng số tiền công và cách thức thanh toán được Luật hiến pháp Liên Bang, Luật Liên Bang, Luât của các chủ thể Liên Bang Nga quy định.

2. Trong thời gian bầu cử, ứng cử viên có đăng ký không thể bị sa thải khỏi công việc hoặc bị chuyển sang công việc khác theo quyết định của Lãnh đạo ( chủ thuê người làm công) mà không có sự đồng ý của ứng cử viên đó.

3. Thời gian tham gia việc bầu cử của ứng cử viên đó sẽ không đưa vào hồ sơ công tác theo vị trí mà người đó đảm nhận trước khi được đăng ký.

4. Ứng cử viên có đăng ký sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sư hoặc bị xử phạt hành chính theo thủ tục tư pháp mà không có sự đồng ý của công tố viên thích hợp (theo cấp bầu cử). Khi đồng ý về việc này, công tố viên phải thông báo ngay cho Ủy ban bầu cử đã đăng ký ứng cử viên đó.

5. Ứng cử viên có đăng ký và hiệp hội bầu cử, khối bầu cử có danh sách ứng cử viên đã đăng ký đó có thể cử người đại diện. Người đại diện phải được Uỷ ban bầu cử đăng ký ngay trên cơ sở yêu cầu bằng văn bản của ứng cử viên và khối bầu cử. Uỷ ban bầu cử đó và đơn của người đồng ý làm đại diện.

6. Uỷ ban bầu cử phải cấp giấy chứng nhận cho người đại diện. Người đại diện thực hiện hoạt động vận động bầu cử và các hoạt động khác ủng hộ cho ứng cử viên (danh sách ứng cử viên) đó. Trong thời gian quy định tại khoản 1 Điều này. Lãnh đạo (chủ thuê nhân công) của người đại điện cho phép người đó rời bỏ nhiệm sở và không trả tiền công cho thời gian rời nhiệm sở theo yêu cầu của người đó. Các ứng cử viên có đăng ký đã cử người đại diện có quyền thu hổi quyền đại diện đó vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Uỷ ban bầu cử về việc đó. Sau đó, Uỷ ban bầu cử thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho người đại diện. Số người đại diện của một ứng cử viên được Luật hiến pháp Liên Bảng, Luật Liên Bang, Luật của chủ thể Liên Bang Nga quy định.

7. Quyền của người đại diện chấm dứt sau khi ứng cử viên có đăng ký đã cử người đại diện đó không còn tư cách ứng cử viên hoặc sau khi các ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên được hiệp hội bầu cử, khối bầu cử đề cử và các ứng cử viên đó đã cử những người đại diện, nhưng các ứng cử viên đã không còn tư cách ứng cử viên.

8. Một ứng cử viên có đăng ký sẽ mất quyền và được giải phóng khỏi nghĩa vụ liên quan đến tư cách ứng cử viên từ thời điểm Ủy ban bầu cử công bố chính thức kết quả bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu Uỷ ban bầu cử công bố việc bầu cử lại theo quy định của Luật Liên Bang, Luật hiến pháp Liên Bang, Luật của chủ thể Liên bang Nga, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan chính quyền tự quản địa phương, những ứng cử viên bị loại khỏi danh sách bầu cử lại sẽ không còn tư cách ứng cử viên từ ngày Ủy ban bầu cử công bố việc bầu cử lại.

9. Nếu Luật Liên Bang, Luật của chủ thể Liên Bang Nga quy định việc bầu cử lại và chỉ còn lại một ứng cử viên sau khi công bố việc bầu cử lại đó và trước khi tiến hành bầu cử lại, thì vị trí của ứng cử viên không còn tham gia bầu cử lại sẽ được thay thế bởi ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong lần bầu trước; Ứng cử viên này vẫn có quyền, nghĩa vụ và tư cách ứng cử viên.36. Bảo đảm quyền bình đảng của các ứng cử viên được đăng ký

1. Các ứng cử viên được đăng ký, giữ vị trí công tác loại A theo quy định của Luật Liên Bang về tổ chức cơ quan nhà nước Liên Bang Nga không có quyền lợi dụng vị trí công lác của mình.

2. Trong thời hạn không chậm hơn ba ngày kể từ ngày đăng ký, các ứng cử viên có đăng ký, làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính thành phố cũng như các ứng cử viên làm việc trong các cơ quan thông tin đại chúng phải rời khỏi cương vị công tác của mình và trình lên Uỷ ban bầu cử một bản sao quyết định thích hợp và không có quyền lợi dụng vị trí công tác của mình trong thời gian tham gia việc bầu cử.

3. Danh mục hành vi vi phạm quyền bầu cử bình đẳng và hành vi bị coi là lợi dụng vị trí công tác được quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật Liên Bang này.

4. Các ứng cử viên được đăng ký, giữ ví trí công tác loại A có quyền tiến hành tuyên truyền vận động bầu cử vào thời gian ngoài giờ làm việc. Quy định này không áp đụng đối với việc các ứng cử viên đó sử dụng miễn phí các kênh vô tuyến truyền hình và Radio thuộc sở hữu nhà nước hay đơn vị hành chính thành phố phù hợp với quy đình tại các khoản 1 và 2 Điều này.

5. Các nhà báo, người làm công việc sáng tác, biên tập viên phương tiện truyền thông, quan chức và người sáng tác các kênh vô tuyến truyền hình và Radio thuộc sở hữu nhà nước bị cấm tham gia đưa tin về chiến dịch bầu cử trên các phương tiện truyền thông, nếu những người đó có thể được lựa chọn làm người đại điện của các ứng cử viên.

6.Các ứng cử viên vi phạm các quy định nêu tại Điều này là cơ sở để Uỷ ban bầu cử đã đề cử ứng cử viên đó xóa đăng ký của ứng cử viên.

CHƯƠNG VI. CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ VÀ TRƯNG CẦU DÂN Ý

Điều 37. Quyền vận động bầu cử

1. Nhà nước bảo vệ tự do vận động bầu cử của công dân Liên bang Nga, các tổ chức xã hội, các đảng chính trị trong các cuộc bầu cử và các cuộc trưng cầu dân ý, phù hợp với các luật hiến pháp liên bang, các luật của liên bang và các luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga.

2. Công dân Liên bang Nga, các tổ chức xã hội, các đảng chính trị, theo hình thức và phương pháp luật định, có quyền tổ chức việc tuyên tuyền ủng hộ sự tham gia vào các cuộc bầu cử, bầu hoặc không bầu ứng cử viên đã đăng ký (hoặc một danh sách các ứng cử viên), hiệp hội tranh cử, khối tranh cử cũng như chấp nhận hoặc phản đối một cuộc trưng cầu dân ý, sự tham gia và cuộc trưng cầu dân ý và các vấn đề đưa ra tại một cuộc trưng cầu dân ý.

3. Quyền bình đẳng tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng được bảo đảm đối với các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử.

4. việc vận động bầu cử và trưng cầu dân ý có thể được thực hiện thông qua phương tiện thông tin đại chúng, bằng cách sắp xếp và tổ chức các sự kiện công cộng (hội họp công cộng, họp với các cử tri, tranh luận và thoả luận với công chúng, mít tinh, biểu tình chính trị), bằng cách phát hành và phổ biến các ấn phẩm và sử dụng các biện pháp khác được pháp luật cho phép. Một ứng cử viên đã đăng ký, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, khối sáng lập trưng cầu dân ý có quyền quyết định một cách độc lập các hình thức cũng như phương thức của chiến dịch tranh cử của họ thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các Uỷ viên bỏ phiếu của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý, đại diện của các cơ quan Nhà nước, các cơ quan chính quyền tự trị địa phương, các tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo cũng như những quan chức, quân nhân, người lao động làm công ăn lương từ ngân sách Nhà nước không được tham gia hoặc sử dụng các lợi thế do vị trí công tác mang lại trong các chiến dịch tranh cử, các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý.

6. Khi công bố kết quả các cuộc thăm dò ý kiến liên quan đến các cuộc bầu cử hoặc một cuộc trưng cầu dân ý, các phương tiện thôn tin đại chúng phải cung cấp các thông tin về tổ chức đã tiến hành thăm dò ý kiến, thời gian thăm dò, số lượng ý kiến thu được (trong mẫu in sẵn), phương pháp thu thập thông tin, hệ thống chi tiết của các câu hỏi thăm dò, đánh giá thống kê về những sai số có thể xảy ra.

(Được sửa đổi ngày 30/03/1999)

Điều 38. Các điều kiện về thời gian tiến hành chiến dịch tranh cử

1. Chiến dịch tranh cử được bắt đầu vào ngày mà một ứng cử viên (hoặc danh sách các ứng cử viên) được đăng ký và phải kết thúc vào lúc không giờ (0:00) của ngày trước ngày bỏ phiếu. Khi tổ chức bỏ phiếu lại, chiến dịch tranh cử chỉ được bắt đầu lại từ ngày Nghị quyết thông báo việc bỏ phiếu lại có hiệu lực và phải kết thúc vào lúc không giờ (0:00) của ngày trước ngày bỏ phiếu lại

2. Các luật liên bang, luật của các Chủ thể thuộc Liên bang Nga phải quy định các điều kiện đối với chiến dịch tranh cử do các ứng cử viên, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử tiến hành trên kênh truyền hình quốc gia và địa phương hoặc trên các phương tiện truyền thanh quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật Liên bang này.

3. Chiến dịch vận động đối với một cuộc trưng cầu dân ý được bắt đầu từ ngày công bố văn bản của cơ quan thẩm quyền về việc chính thức tổ chức cuộc trưng cầu dân ý và phải kết thúc vào lúc không giờ (0:00) của ngày trước ngày trưng cầu dân ý.

4. Các ấn phẩm tuyên truyền, đã được trưng bày bên ngoài trụ sở và các khu vực của các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý theo thủ tục quy định tại luật Liên bang này, phải được duy trì trong ngày bỏ phiếu.

5. Trong vòng 3 ngày trước và trong ngày bầu cử và ngày trưng cầu dân ý, việc công bố kết quả thăm dò dư luận, dự báo về các kết quả bầu cử và các kết quả trưng cầu dân ý hoặc các nghiên cứu khác trên các phương tiện thông tin đại chúng bị nghiêm cấm.

(Được sửa đổi ngày 30/03/1999)

Điều 39. Các quy định chung và các điều kiện về việc tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng của các ứng cử viên, các Hiệp hội tranh cử, Khối tranh cử, Khối sáng lập trưng cầu dân ý.

1 Các tổ chức truyền hình và hoặc truyền thanh và các bộ phận biên tập của các báo, tạp chí được thành lập (hoặc đồng thành lập) bởi Nhà nước hoặc chính quyền địa phương, các tổ chức, các viện và hoặc có ít nhất 15% ngân sách là các khoản quỹ do cơ quan quyền lực nhà nước liên bang, các cơ quan quyền lực nhà nước của các Chủ thể thuộc Liên bang Nga, các cơ quan chính quyền 1 tự trị địa phương phân bổ từng năm trước ngày công bố chính thức việc tổ chức cuộc bầu cử phải cung cấp các điều kiện bình đẳng đối với các ứng cử ,viên, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử để tiến hành tuyên truyền tranh cử của họ.

2. Các tổ chức truyền hình và/hoặc các tổ chức truyền thanh và các cơ quan biên tập của ,các báo, tạp chí không thuộc đối tượng điều chỉnh của Khoản 1 Điều này có thể cung cấp thời lượng phát sóng, đăng tải các bài viết tuyên truyền cho ứng cử viên, các hiệp hội, khối tranh cử, các khối sáng lập trưng cầu dân ý thông qua các hợp đồng. Một ứng cử viên đã đăng ký, hiệp hội tranh cử, khối: tranh cử phải thanh toán chi phí cho việc phát sóng, đăng bài; và các tổ chức truyền hình, truyền thanh phải đưa ra các điều kiện bình đẳng về việc phải thanh toán đầy đủ chi phí trước khi phát sóng hoặc đăng bài, trừ trường hợp thanh toán qua các quỹ tranh cử. Trong các trường hợp theo quy định của các luật hiến pháp liên bang, các luật liên bang, các luật của các Chủ thể thuộc Liên bang Nga, Khối sáng lập trưng cầu dân ý phải thanh toán các chi phí cho việc phát sóng và in ấn tài liệu thông qua quỹ tham gia trung cầu dân ý.

(Được sửa đổi ngày 30/03//999)Điều 40. Các quy định và điều kiện đối với chiến dịch tranh cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng điện tử

1. Các ứng cử viên đã đăng ký, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, khối sáng lập trưng cầu dân ý có quyền tự do chọn thời điểm phát sóng trên kênh truyền hình hoặc phát thanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 của Luật này và thoả thuận với các tổ chức truyền hình và phát thanh trong khu vực tổ chức các cuộc bầu cử, cuộc trưng cầu dân ý. Thời điểm phát sóng dành cho bầu cử phải là các khoảng thời gian thuận lợi khi truyền hình và phát thanh có số lượng khán thính giả đông nhất. Tổng số thời lượng phát sóng của mỗi tổ chức truyền hình và (hoặc) truyền thanh quốc gia Liên bang Nga dành cho chiến dịch vận động bầu cử các cơ quan quyền lực Nhà nước Liên bang phải không ít hơn một giờ vào các ngày làm việc. Tổng số thời lượng Phát sóng của mỗi tổ chức truyền hình và (hoặc) truyền thanh khu vực dành cho chiến dịch vận động bầu cử các cơ quan quyền lực Nhà nước Liên bang và bầu cử các cơ quan quyền lực Nhà nước của một Chủ thể thuộc Liên bang Nga phải không ít hơn 30 phút vào các ngày làm việc. Trong trường hợp tổng số thời lượng phát sóng của tổ chức truyền hình và (hoặc) truyền thanh ít hơn hai giờ, thì thời lượng đành cho vận động bầu cử phải không ít hơn một phần tư tổng số thời lượng phát sóng. Thời điểm phát sóng phải được cung cấp trên cơ sở bình đẳng giữa các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử và khối tranh cử.

2. Không ít hơn một phần ba tổng số thời lượng phát sóng phục vụ bầu cử phải được cung cấp cho các ứng cử viên, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử để cùng tranh luận, thảo luận bàn tròn và các sự kiện tuyên truyền tương tự. Phần thời lượng này phải được cung cấp cho các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử sử dụng trên cơ sở bình đẳng.

3. Các tổ chức truyền hình và (hoặc) truyền thanh theo quy định của Khoản l Điều 39 của Luật liên bang này, tuỳ thuộc vào cấp độ của các cuộc bầu cử, phải dự trữ thời lượng phát sóng phục vụ cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử. Thời lượng này phải đảm bảo để thu chi phí trên cơ sở một hợp đồng với các ứng cử viên, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, theo yêu cầu của họ. Chi phí cho việc phát sóng phải bằng nhau đối với các ứng cử viên, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử và phải được thông báo trước ngày diễn ra đề cử ứng các cử viên (hoặc các danh sách các ứng cử viên) hoặc không muộn hơn 10 ngày sau khi công bố ngày bỏ phiếu của một cuộc trưng cầu dân ý. Mỗi ứng cử viên, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử có quyền sử dụng một phần trong tổng số thời lượng dự trữ phát sóng, phần này được xác định bằng cách chia tổng thời lượng dự trữ dành cho bầu cử cho tổng số các ứng cử viên đã đăng ký (các hiệp hội tranh cử khối tranh cử). Tổng thời lượng dự trữ phát sóng không được ít hơn tổng thời lượng phát sóng dành cho bầu cử theo quy định của Khoản 1 Điều này.

4. Các luật hiến pháp liên bang, luật liên bang và các luật của Chủ thể thuộc Liên bang Nga phải quy định về thời lượng phát sóng đối với các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, các tổ chức xã hội, khối sáng lập trưng cầu dân ý trên các kênh truyền hình và phát thanh của Nhà nước theo quy định của Khoản 1 Điều 39 của Luật liên bang này.

5. Chi phí mà các tổ chức phát thanh và truyền hình thuộc chính quyền địa phương phải chịu liên quan đến việc phân bổ miễn phí thời lượng phát sóng cho các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, các khối tranh cử, các khối sáng lập trưng cầu dân ý, các Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý được thanh toán từ quỹ hiện tại của ngân sách.

6. Trong bản tin phát sóng của các tổ chức truyền hình và hoặc phát thanh, không được dành bất cứ sự ưu tiên nào cho ứng cứ viên, ứng cử viên đã đăng ký, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, đặc biệt liên quan các thông tin nhấn mạnh đến thời gian phát sóng các kế hoạch vận động bầu cử của họ.

(Được sửa đổi ngày 30/03 1999)Điều 41. Các quy định và các điều kiện đối với chiến dịch vận động bầu cử thông qua báo chí

1. Toà soạn của một báo được xuất bản định kỳ theo quy định của Khoản 1 Điều 39 của Luật liên bang này và phát hành tại các địa hạt tiến hành các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý, trừ trường hợp ngoại lệ đối với các toà soạn của một (hoặc các) báo định kỳ được thành lập bởi cơ quan quyền lực Nhà nước và cơ quan chính quyền tự trị địa phương chuyên xuất bản các báo cáo và tài liệu chính thức, văn bản quy phạm pháp luật, phải dành chỗ đăng tải các tài liệu đó các ứng cử viên, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, khối sáng lập trưng cầu dân ý cung cấp. Tổng số diện tích tối thiểu trên trang báo dành cho việc này và tỷ lệ giữa phần diện tích do toà soạn báo định kỳ cung cấp miễn phí trên cơ sở kinh phí từ ngân sách hiện tại và phần diện tích cung cấp có thu tiền phải được quy định bởi các luật hiến pháp liên bang, các luật liên bang, các luật của các Chủ thể thuộc Liên bang Nga. Chế xuất bản phẩm đặc biệt (tạp chí cho trẻ em, tạp chí khoa học, kỹ thuật và các loại khác) có thể từ chối đăng tải bất kỳ tài liệu tuyên truyền nào được cung cấp vì lý do họ tuyệt đối tránh tham gia vào chiến dịch tranh cử, công tác chuẩn bị và tổ chức trưng cầu dân ý.

2. Yêu cầu về diện tích trên mặt báo phải được cung cấp tự do và hoặc trên cơ sở các điệu kiện công bằng không áp dụng đối vớí những tòa soạn nếu toà soạn, của một báo định kỳ và báo xuất bản định kỳ đó được thành lập bởi một (các) ứng cử viên đã đăng ký, một hiệp hội tranh cử, khối tránh cử một khối sáng lập trưng cầu dân ý hoặc một (các) hiệp hội tranh cử ở trong một khối tranh cử và không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật liên bang này.

3. Tất cả các tài liệu được xuất bản trên các báo định kỳ và được thanh toán từ quỹ phục vụ tranh cử của một ứng cử viên, ứng cử viên đã đăng ký, một hiệp hội tranh cử, khối tranh cử phải khai báo việc ứng cử viên, ứng cử viên đã đăng ký, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử đã thanh toán cho tài liệu xuất bản đó từ quỹ của họ. Nếu tài liệu được xuất bản miễn phí theo quy định của Khoản 1 Điều này và hoặc các quy định khác có liên quan đến chi phí in ấn và phát hành các tài liệu của các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, những tài liệu đó phải nêu rõ việc phát hành miễn phí và đề cập tới ứng cử viên đã đăng ký, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử đã tạo cơ hội để xuất bản tài liệu.

(Được sửa đổi ngày 30/03/1999)

Điều 42. Các điều kiện của Chiến dịch vận động bầu cử thông qua các sự kiện công cộng.

1. Các cơ quan Nhà nước, các cơ quan chính quyền tự trị địa phương phải giúp đỡ các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội thanh cử, các khối tranh cử, các nhóm vận động cử tri các khối sáng lập trưng cầu dân ý trong việc sắp xếp các buổi tập hợp, hội họp với cử tri, tranh luận trước công chúng, tổ chức đại hội, biểu tình, tuần hành và phải đảm bảo an ninh trong các sự kiện công cộng đó. Việc cung cấp các công trình kiến trúc và các vật dụng thuộc danh mục các vật thể có giá trị di sản văn hoá quốc gia của các dân tộc thuộc Liên bang Nga cho các mục đích vận động tranh cử bị nghiêm cấm.

2. Các đơn đề nghị sử dụng các địa điểm vào mục đích tổ chức các cuộc họp của các ứng cử viên, các tổ chức của họ, các tổ chức của các hiệp hội tranh cử khối tranh cử với các cử tri, các buổi tập hợp công dân để thảo luận về các vấn đề trưng cầu dân ý phải được xem xét bồi các cơ quan nhà nước, cơ quan chính quyền tự trị địa phương trong vòng tối đa 3 ngày kể từ ngày nộp đơn. Đơn của các đơn vị tổ chức hội họp, biểu tình, tuần hành được cơ quan chính quyền tự trị địa phương xem xét theo quy định của pháp luật Liên bang Nga.

3. Trên cơ sở yêu cầu của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý, các địa điểm phù hợp để tổ chức các sự kiện công cộng và thuộc sở hữu của Nhà nước hoặc chính quyền địa phương, doanh nghiệp Nhà nước, các viện và tổ chức thuộc Nhà nước phải sẵn có vào thời gian theo quy định của Uỷ ban bầu cử Uỷ ban trưng cầu dân ý về các cuộc họp giữa các ứng cử viên, đại diện của các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, các khối sáng lập trưng cầu dân ý với các cử tri, những người tham gia trưng cầu dân ý. Nếu các địa điểm này là sẵn có đối với các sự kiện công cộng của một ứng cử viên, hiệp hội tranh cử khối tranh cử thì chủ sở hữu của các địa điểm đó không được từ chối cho các ứng cừ viên, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử khác sử dụng. Trong trường hợp này, các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý đưa ra các điều kiện công bằng cho các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, các nhóm vận động cử tri, các khối sáng lập trưng cầu dân ý trong việc tổ chức các sự kiện công cộng.

4. Các điều kiện công bằng phải được đưa ra cho tất cả các ứng cử viên, các hiệp hội tranh cư, các khối tranh cừ khi tổ chức hội họp vận động tranh cử ở ngoài đơn vị quân đội với các cử tri là quân nhân.

Điều 43. Các điều kiện phổ biến các ấn phẩm tuyên truyền

1. Các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, các khối tranh cử, trong trường hợp một cuộc trưng cầu dân ý và khối sáng lập trưng cầu dân ý, các tổ chức xã hội có quyền in ấn và phát hành các tài liệu tuyên truyền.

2. Tất cả các ấn phẩm tuyên truyền phải ghi tên và địa chỉ của các tổ chức (họ và tên, các nơi cư trú của các cá nhân) sản xuất ra các tài liệu, tên (họ và tên của cá nhân) của tổ chức đã yêu cầu in tài liệu đó và thông tin về số bản in, ngày phát hành.

3. Trước khi phát hành, bản gốc của các tài liệu tuyên truyền phải được nộp cho Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý nơi ứng cử viên (danh sách các ứng cử viên khối sáng lập trưng cầu dân ý đã đăng ký hoạt động, hoặc cho Uỷ ban bầu cử cấp thấp hơn trong các trường hợp theo quy định của một luật liên bang, luật của các một Chủ thể Liên bang Nga. Tài liệu được nộp cho Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý cùng với những thông tin về tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân) đã sản xuất và đặt hàng các tài liệu này. Không chó phép sản xuất và phát hành các ấn phẩm khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của các ứng cử viên đã đăng ký, các hiệp hội tranh cử, khối tranh cử, khối sáng lập trưng cầu dân ý có liên quan.

4. Không cho phép phát hành các ấn phẩm vi phạm quy định của các Khoản 2 và 3 Điều này.

5. Ấn phẩm tuyên truyền có thể được trưng bày ở các địa điểm, toà nhà và trụ sở cũng như các nơi phù hợp khác nếu chủ sở hữu hoặc người đang thuê các địa điểm đó đồng ý. Cấm trưng bày các ấn phẩm này tại tượng đài, đài tưởng niệm, các công trình kiến trúc lịch sử, văn hoá, trụ sở của các Uỷ ban bầu cử, các Uỷ ban trưng cầu dân ý, nơi ở của các cử tri.

6. Cơ quan chính quyền tự trị địa phương theo đề nghị của Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý phải bố trí các địa điểm riêng để trưng bày các ấn phẩm tuyên truyền ở các khu vực bỏ phiếu. Các điều kiện công bằng được đưa ra cho các ứng cử viên, hiệp hội tranh cử, khối tranh cử trong việc trưng bày ấn phẩm tuyên truyền. Điều kiện và thủ tục bố trí các địa điểm ở trên được quy định bởi các luật Hiến pháp liên bang, các luật liên bang, luật của các Chủ thể Liên bang Nga.

7. Uỷ ban bầu cử, Uỷ ban trưng cầu dân ý nhận được thông báo về việc phát hành trái phép các tài liệu tuyên truyền hoặc tài liệu tuyên truyền không ghi đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định của Khoản 2 Điều này phải áp dụng biện pháp kiểm tra và có quyền yêu cầu các cơ quan hành pháp tương ứng và các cơ quan khác kiểm tra sự vi phạm pháp luật của chiến dịch vận động tranh cử cũng như tịch thu các ấn phẩm tuyên truyền vi phạm nói trên.(Được sửa đổi ngày 30/0/1999)

Điều 44. Quyền của người tham gia trưng cầu dân ý được đảm bảo tiếp cận kịp thời đối với dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi đưa ra trưng cầu dân ý

Khi dự thảo luật của một Chủ thể của Liên bang Nga hoặc dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của một cơ quan chính quyền tự trị địa phương được đưa ra trưng cầu dân ý, trong vòng 30 ngày trước ngày bỏ phiếu mỗi cử tri có quyền nhận được bản văn dự thảo từ một cơ quan chính quyền tự trị địa phương. Khối sáng lập trưng cầu dân ý có trách nhiệm in ấn và phát hành các văn bản này.
tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương