Những bảO ĐẢm cơ BẢn quyền bầu cử VÀ quyền tham gia trưng cầu dâN Ý CỦa công dân liên bang nga chưƠng I. Những quy đỊnh chungtải về 1.18 Mb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.18 Mb.
#160
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

CHƯƠNG II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TRƯNG CẦU DÂN Ý Ở LIÊN BANG NGA

Điều 12. Trưng cầu dân ý bắt buộc

1. Những vấn đề được trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga và những vấn đê không được trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga do Luật hiến pháp liên Bang quy định.

2. Những vấn đề có thể được trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga, nếu những vấn đề đó thuộc thẩm quyền của chủ thể Liên Bang Nga.

Những vấn đề có thể được trưng cầu dân ý của địa phương, nếu những vấn đề đó thuộc thẩm quyền của chính quyền tự quản của địa phương. Những vấn đề được trưng cầu dân ý do các Luật của chủ thề Liên Bang Nga, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan đại diện của chính quyền tự quan của địa phương quy định.

3. Những vấn đề sau đây được trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga:

a) Việc chấm dứt trước thời hạn, gia hạn, đình chỉ thẩm quyền của các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc chủ thể Liên Bang Nga, của các cơ quan thuộc chính quyền tự quản địa phương và việc tổ chức bầu cử các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc chủ thể Liên Bang Nga, các cơ quan thuộc chính quyền tự quản địa phương trước thời hạn và việc hoãn các cuộc bầu cử đó;

b) Việc hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc chủ thể Liên Bang Nga, các cơ quan thuộc chính quyền tự quản địa phương, thành viện các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc chủ thể Liên Bang nga, của cơ quan thuộc chính quyền tự quản địa phương;

c) Việc bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm hay đồng ý bồ nhiệm các đại biểu và các quan chức vào một cơ quan hay việc miễn nhiệm các đại biểu và các quan chức đó;

d) Việc thông qua hoặc thay đổi việc thực hiện ngân sách và thay đổi các cam kết tài chính nội bộ Liên Bang Nga;

e) Việc áp dụng các biện pháp đặc biệt và biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm sức khỏe và an ninh của người dân.

4. Những vấn đề không được đưa ra trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga, nếu những vấn đề đó không thuộc thẩm quyền của chủ thể Liên Bang Nga. Những vấn đề không được đưa ra trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga, nếu những vấn đề đó thuộc thẩm quyền liên đới của Liên Bang Nga và của chủ thể Liên Bang Nga, trừ những trường hợp đối với vấn đề không được Hiến pháp Liên Bang Nga, pháp luật Liên Bang quy định. Những vấn đề không được đưa ra cuộc trưng cầu dân ý địa phương, nếu các vấn đề đó không thuộc thẩm quyền của đơn vị địa phương liên quan.

5. Vấn đề đưa ra trưng cầu dân ý ở Liên Bang Nga không được làm hạn chế hay là triệt tiêu các quyền con người và quyền dân sự và các bảo đảm về hiến pháp đối với việc thực hiện các quyền đó. Các vấn đề nêu trên được trình bày sao cho tránh được sự giải thích không rõ ràng.

6. Vấn đề đưa ra trưng cầu dân ý được sắp xếp theo cách thức sao cho chỉ có thể có câu trả lời rõ ràng cho các vấn đề đó.

7. Những vấn đề được đưa ra trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga, trưng cầu dân ý ở địa phương không được xung đột với pháp Luật Liên Bang Nga. Những vấn đề được đưa ra trưng cầu dân ý ở địa phương không được xung đột với pháp luật Liên Bang Nga và pháp luật của chủ thể Liên Bang Nga.Được sửa đổi ngày 30/3/1999

Điều 14. Những tình huống không tổ chức trưng cầu dân ý

1. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ không được tổ chức, nếu một Luật thời chiến hoặc tình trạng khẩn cấp được ban bố trên lãnh thổ Liên Bang Nga hoặc trên lãnh thổ nơi tổ chức trưng cầu dân ý, hoặc trên một phần lãnh thổ đó; hoặc trong thời hạn ba tháng kể từ ngày Luật thời chiến hoặc tình trạng khẩn cấp đã được bãi bỏ.

2. Luật của chủ thể Liên Bang Nga, Hiến chương của đơn vị hành chính thành phố có thể quy định thời hạn trong đó trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga, các cuộc trưng cầu dân ý khác của địa phương về các vấn đề tương tự sẽ không được tổ chức. Thời hạn nêu trên không được vượt quá hai năm kể từ ngày các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được công bố chính thức.

3. Chỉ trong những tình huống nêu trên mới không tổ chức trưng cầu dân ý, ngoài ra, không có tình huống nào khác.Điều l5. Sáng kiến về việc tổ chức trưng cầu dân ý

1. Những công dân của Liên Bang Nga có quyền tham gia vào các cuộc trưng cầu dân ý thì có thể nêu sáng kiến về việc tổ chức trưng cầu dân ý trong Liên Bang Nga Luật hiến pháp Liên Bang, các Luật Liên Bang, các Luật của chủ thể Liên Bang Nga có thể ủy quyền nêu sáng kiến về tổ chức trưng cầu dân ý cho các chủ thể khác,

2. Mỗi công dân hoặc nhóm công dân của Liên Bang Nga có quyền tham gia vào các cuộc trưng cầu dân ý và các hiệp hội công có đăng ký với cơ quan tư pháp của Liên Bang Nga không quá sáu tháng trước ngày sáng kiến về tổ chức trưng cầu dân ý được trình lên cơ quan hữu quan mà điều lệ của cơ quan đó quy định việc tham gia bầu cử có thể tạo nên nhóm sáng kiến về tổ chức trưng cầu dân ý; số thành viên của nhóm đó do Luật Liên Bang này, các Luật hiến pháp Liên Bang, các Luật Liên Bang, Luật của chủ thể Liên Bang Nga quy định nhằm thu thập chữ ký của công dân Liên Bang Nga có quyền tham gia trưng cầu dân ý để ủng hộ sáng kiến về trưng cầu dân ý

3. Chữ ký ủng hộ sáng kiến về tổ chức trưng cầu dân ý được thu thập theo thủ tục và với số lượng được quy định bởi các Luật của chủ thể Liên Bang Nga, Hiến chương của đơn vị hành chính thành phố.

4. Các Luật của chủ thể Liên Bang Nga, Hiến chương của đơn vị hành chính thành Phố có thể quy định về việc sáng kiến về tổ chức trưng cầu dân ý có thể được thực hiện theo hình thức cuộc họp của những người tham gia trưng cầu dân ý.

Điều 16. Công bố về trưng cầu dân ý

1. Việc trưng cầu dân ý ở Liên Bang Nga được công bố phù hợp với Hiến pháp Liên Bang Nga và Luật hiến pháp Liên Bang.

2. Việc trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga được công bố bởi cơ quan quyền lực nhà nước của chủ thể Liên Bang Nga phù hợp với Luật Liên Bang này, với Hiến pháp, Hiến chương, Luật của chủ thể Liên Bang Nga.

3. Việc trưng cầu dân ý ở địa phương được công bố bởi chính quyền tự quản; địa phương phù hợp với Luật Liên Bang này, Luật của chủ thể Liên Bang Nga, Hiến chương đơn vị hành chính thành phố.

4. Cơ quan quyền lực nhà nước của chủ thể Liên Bang Nga hoặc cơ quan chính quyền tự quản địa phương được Hiến pháp, Hiến chương, Luật của chủ thể Liên Bang Nga, Hiến chương đơn vị hành chính thành phố ký quyền ra quyết định liên quan đến việc tổ chức trưng cầu dân ý có thể từ chối việc tổ chức trưng cầu dân ý đó, nếu việc thực hiện sáng kiến về việc tổ chức trưng cầu dân ý vi phạm Hiến pháp của Liên Bang Nga, Luật Liên Bang này, các Luật hiến pháp Liên Bang, các Luật khác của Liên Bang, Hiến pháp, Hiến chương,Luật của chủ thể Liên Bang Nga, Hiến chương của đơn vị hành chính thành phố.

5. Trưng cầu dân ý chỉ được tổ chức vào ngày nghỉ theo lịch.

Trưng cầu dân ý không được tổ chức vào ngày nghỉ lễ Nghị quyết về việc tổ

chức trưng cầu dân ý của Liên Bang Nga, trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga được cống bố không muộn hơn 60 ngày trước ngày bỏ phiếu; Nghị quyết về việc trưng cầu dân ý địa phương được công bố không muộn hơn 45 ngày trước ngày bỏ phiếu.

6. Theo Luật của chủ thể Liên Bang Nga, Hiến chương của đơn vị hành chính thành phố không dưới 25 ngày trước ngày bỏ phiếu, ngày trưng cầu dân ý của chủ thể Liên Bang Nga, trưng cầu dân ý địa phương, cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định hoãn ngày bỏ phiếu (nhưng không được hoãn quá 90 ngày) để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đó vào cùng ngày với cuộc trưng cầu dân ý khác hoặc cuộc bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước hoặc cơ quan chính quyền tự quản địa phương.

7. Nghị quyết công bố trưng cầu dân ý hoặc hoãn trưng cầu dân ý theo quy định tại khoản 5 Điều này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 6 ngày sau khi ra Nghị quyết.CHƯƠNG III. ĐĂNG KÝ CỬ TRI, CÔNG DÂN CÓ QUYỀN THAM GIA VÀO TRƯNG CẦU DÂN Ý, LẬP DANH SÁCH CỬ TRI, DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA TRƯNG CẦU DÂN Ý HÌNH THÀNH ĐƠN VỊ BẦU CỬ CẤP HUYỆN, KHỐI BẦU CỬ VÀ KHỐI TRƯNG CẦU DÂN Ý

Điều 17. Đăng ký cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý

1. Tất cả các công dân Liên Bang Nga có quyền bỏ phiếu đều phải đăng ký

2. Việc đăng ký cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý dựa vào yếu tố cư trú hiện tại và thường xuyên của công dân Liên Bang Nga trong Iãnh thổ liên quan được quy định bởi ranh giới đăng ký dân cư, phù hợp với Luật Liên Bang quy định về thủ tục thực hiện quyền tự do đi lại, tự do lựa chọn chỗ ở và cư trú trong phạm vi Iãnh thổ Liên Bang Nga của công dân Liên Bang Nga.

3. Việc đăng ký cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý cư trú bên ngoài lãnh thổ Liên Bang Nga hoặc sống và công tác ở nước ngoài căn cứ vào nơi cư trú thường xuyên trong quá trình công tác ở nước ngoài xác định bởi trụ sở đại điện ngoại giao, lãnh sự quán của Liên Bang Nga 4. Việc đăng ký cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được tổ chức thực hiện bởi người đứng đầu đơn vị hành chính thành phố (nếu Hiến chương của đơn vị hành chính thành phố không quy định chức vụ này, thì được tổ chức thực hiện bởi người được cơ quan chính quyền tự quản địa phương ủy quyền), người chỉ huy đơn vị quân đội,. người đứng đầu ngoại giao đoàn, lãnh sự quán của Liên Bang Nga vào ngày 1 tháng giêng và ngày 1 tháng sáu hàng năm, có sử dụng hệ thống tự động hóa của Liên Bang Nga.

5. Các cơ quan hành pháp Liên Bang, cơ quan hành pháp của chủ thể Liên Bang Nga hỗ trợ các cơ quan chính quyền tự quản địa phương và các ủy ban bầu cử trong việc đăng ký cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý và cập nhật số liệu về cử tri người tham gia trưng cầu dân ý được đăng ký.

6. Cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý có quyền tự do tiếp cận các thông tin (hồ sơ cá nhân) liên quan đến bản thân, bao gồm số liệu trên các phương tiện thông tin điện tử để chỉnh lý lại số liệu không chính xác và bảo đảm các số liệu đó được hoàn .chỉnh, đúng đắn và có quyền biết ai đang sử dụng hoặc đã sử dụng các số liệu đó vào mục đích gì.Điều 18. Lập danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý

1. Để bảo đảm quyền của cử tri trong việc bầu cử và trưng cầu dân ý và tạo cho họ cơ hội kiểm tra tính đúng đắn của các số liệu về mình và để thực hiện việc bỏ phiếu, ủy ban bầu cử lập danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý trên cơ sở dữ liệu thu thập được qua việc sử dụng hệ thống quốc gia về đăng ký cử tri và người tham gia trưng cầu dân ý phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều này.

2. Thủ tục lập danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý do Luật này, các Luật hiến pháp Liên Bang, các Luật Liên Bang, các Luật của chủ thể Liên Bang Nga và Hiến chương đơn vị hành chính thành phố quy định

3. Vào ngày bầu cử, ngày tổ chức trưng cầu dân ý, các công dân Liên Bang Nga có quyền bỏ phiếu ghi tên vào danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý ở các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý, trừ trường hợp Luật Liên Bang này có quy định khác.

4. Theo các Công ước quốc tế mà Liên Bang Nga ký kết và các Luật tương ứng của Liên Bang Nga, Luật của chủ thể Liên Bang Nga, các danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý trong các cuộc bầu cử vào các cơ quan chính quyền tự quản địa phương, người tham gia cuộc trưng cầu dân ý địa phương bao gồm cả công dân nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên và không phải theo quy định của khoản 3 Điều 4 của Luật Liên Bang này, nếu hiện đang cư trú thường xuyên trong lãnh thổ của đơn vị hành chính thành phố nơi tổ chức bầu cử, trưng cầu dân ý.

5. Cơ sở cho việc ghi tên công dân Liên Bang Nga vào danh sách cử tri tại khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý cụ thể là yếu tố hiện đang cừ trú thường xuyên tại khối đó; trong các trường hợp được quy định tại Luật Liên Bang này, Luật hiến pháp Liên Bang, các Luật khác của Liên Bang, có thể là tạm trú trong lãnh thổ của khối bầu cử đó.

6. Quân nhân tại ngũ trong các đơn vị quân đội, trong tổ chức và cơ sở quân sự đóng trên lãnh thổ đơn vị hành chính thành phố không được ghi tên vào danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý trong che cuộc bầu cử vào cơ quan chính quyền tự quản địa phương và không được tính để xác định số cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý, trừ trường hợp họ đã cư trú thường xuyên tại đơn vị hành chính thành phố đó trước khi lập danh sách.

7. Thông tin về các cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý có đăng ký được lưu hồ sơ và được cập nhật bởi cơ quan có thẩm quyền của chính quyền tự quản địa phương; thông tin về cử tri là quân nhân trong đơn vị quân đội, những người ăn theo và các cử tri khác cư trú trong lãnh thổ nơi đơn vị quân đội đồn trú được lưu hồ sơ và được cập nhật bởi sĩ quan chỉ huy đơn vị quân đội đó.

Những thông tin này được cơ quan có thẩm quyền hoặc quan chức chính quyền' tự quản địa phương chuyển cho ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý theo lãnh thổ; nếu không có các ủy ban theo lãnh thổ, thì chuyển cho ủy ban bầu cử cấp huyện, chỉ huy đơn vị quân đội chuyển thông tin cho ủy ban bầu cử khối hoặc ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý cấp huyện, sau khi xác định ngày bầu cử và sau khi hình thành các ủy ban đó. Danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được ủy ban bầu cử tổng hợp đối với từng khối bầu cử, khối t ưng cầu dân ý trên cơ sở thông tin do các cơ quan có thẩm quyền hoặc quan chức, hoặc sĩ quan chỉ huy đơn vị quân đội cung cấp thông qua việc sử dụng hệ thống tự động hóa, phù hợp với quy định của Luật hiến pháp Liên Bang, các Luật Liên Bang Luật của chủ thể Liên Bang Nga.

8. Công dân Liên Bang Nga có quyền bầu cử, sống bên ngoài lãnh thổ Liên Bang Nga trong ngày bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước , ngày trưng cầu dân ý của Liên Bang Nga và không có giấy chứng nhận bỏ phiếu vắng mặt từ trước được . các ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý đưa vào danh sách cử tri người tham gia trưng cầu dân ý khi người đó đến ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý để bỏ phiếu vào ngày bỏ phiếu.

9. Mỗi công dân Liên Bang Nga chỉ được ghi vào danh sách cử tri trong một khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý.

10. Danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được lập thành hai bản. Các dữ liệu liên quan đến các cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được sắp xếp theo thứ tự an pha bê hoặc theo trật tự khác ( khu vực dân cư đường phố, khối căn hộ trên cơ sở địa chỉ của cử tri). Các danh sách bao gồm họ, tên, tên đệm, năm sinh ( đối với cử tri tròn 18 tuổi thì ghi cả ngày tháng năm sinh) địa chỉ nơi cư trú của cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý. Các danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được chủ tịch và thư ký ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý theo lãnh thổ ký; trong trường hợp không có ủy ban bầu cử theo lãnh thổ, thì do chủ tịch và thư ký của ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý theo khối ký. Trong các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý thuộc lãnh thổ của đơn vị quân đội, danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được chủ tịch và thư ký của ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý theo khối ký. Các danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được đóng dấu của ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý tương ứng.

11. Ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý theo lãnh thổ ( huyện) chuyển danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý của các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý cụ thể cho ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý tương ứng phù hợp với văn bản quy định về việc chuyển giao này trong thời hạn 25 ngày trước ngày bầu cử hoặc ngày trưng cầu dân ý.

12. Ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý theo khối cập nhật danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý theo thủ tục được quy định về tổ chức phối hợp hoạt động và hợp tác của các ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý với các cơ quan của chính quyền tự quản địa phương, cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ đăng ký cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý.

13. Danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý công khai để các cử tri và người tham gia trưng cầu dân ý làm quen và được cập nhật không muộn hơn 20 ngày trước ngày bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

14. Công dân Liên Bang Nga có quyền bầu cử thì có quyền làm đơn yêu cầu ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý về các vấn đề liên quan đến việc ghi tên mình vào danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý, hoặc liên quan đến các sai sót hoặc không xác đáng của các dữ liệu về mình trong danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý theo khối xem xét đơn và tài liệu được nộp trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc nộp đơn hoặc trong thời hạn 2 giờ, nếu đơn được nộp vào ngày bầu cử, nhưng phải là trước khi kết thúc bầu cử, và tiến hành sửa chữa sai sót hoặc trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn về lý do từ chối đơn. Một công dân có thể bị loại khỏi danh sách cử tri đã được chủ tịch và thư ký ủy ban bầu cử theo lãnh thổ ký ký, căn cứ vào thông tin nhận được từ cơ quan có nhiệm vụ đăng ký cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý trong trường hợp này, ngày và lý do loại công dân đó ra khỏi đanh sách phải được nêu trong danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý Trường hợp loại khỏi danh sách phải được chủ tịch ủy ban bầu cử khối ký xác nhận. Quyết định của ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý khối có thể bị khiếu nại lên đủ uy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý cấp trên khi có cấp bầu cử, trưng cầu dân ý) hoặc cả Tòa (tại địa phương có ủy ban bầu cử; trưng cầu dân ý khối) và Tòa phải xem xét khiếu nại trong thời hạn 3 ngày; nếu việc khiếu nại được đưa ra Tòa án vào ngày bầu cử, thì Tòa án phải xem xét ngay đơn khiếu nại đó.

15. Sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu và bắt đầu kiểm phiếu, bất kỳ sự thay đổi nào trong danh sách cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý đều không được phép.

Được sửa đổi ngày 30/3/1999.

Điều 19. Hình thành đơn vị bầu cử cấp huyện

1. Khi tổ chức bầu cử, các đơn vị bầu cử cấp huyện được hình thành trên cơ sở các thông tin về số cử tri đã đăng ký trong lãnh thổ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Liên Bang này. Những thông tin nêu trên do cơ quan hành pháp hoặc cơ quan của chính quyền tự quản địa phương trình lên, căn cứ vào cấp bầu cử, hoặc do sĩ quan chỉ huy đơn vị quân đội trình lên trong thời hạn 5 ngày sau khi có quyết định về ngày bầu cử. Trong thời hạn không quá 70 ngày trước ngày bầu cử, ủy ban bầu cử phải xác định vị trí địa lý của đơn vị bầu cử cấp huyện, có chỉ rõ ranh giới đơn vị, danh sách các đơn vị hành chính theo lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính thành phố thuộc mỗi đơn vị bầu cử cấp huyện (nếu đơn vị bầu cử cấp huyện bao gồm phần lãnh thổ của đơn vị hành chính theo lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính thành phố hoặc trung tâm dân cư, thì sơ đồ phải chỉ rõ ranh giới của các phần lãnh thổ của đơn vị hành chính theo lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính thành phố hoặc trung tâm dân cư đó); số lượng và trung tâm của các đơn vị bầu cử cấp huyện, số cử tri trong mỗi đơn vị bầu cử cấp huyện. Trong thời hạn không quá 60 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan đại diện quyền lực nhà nước, cơ quan của chính quyền tự quản địa phương phê duyệt sơ đồ vị trí của các đơn vị bầu cử cấp huyện...

2. Nếu không có cơ quan đại diện quyền lực nhà nước, cơ quan chính quyền tự quản địa phương trên lãnh thổ nơi tổ chức bầu cử, hoặc các cơ quan đó không ra được quyết định về việc thành lập đơn vị bầu cử cấp huyện trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, thì cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trên cơ sở đơn vị bầu cử cấp huyện của nhiệm kỳ trước mà sơ đồ vị trí địa lý của đơn vị đó đã được thông qua để tiến hành bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan chính quyền tự quản địa phương.

3. Để đạt mục đích của việc bầu cử, các đơn vi bầu cử cấp huyện của Liên Bang Nga được hình thành phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

* Số cử tri tương đối ngang nhau trong các đơn vị bầu cử cấp huyện, với số chênh lệch so với hạn ngạch trung bình không quá 10 phần trăm; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, mức chênh lệch không qua 15 phần trăm. Quy định này không áp đụng đối với việc bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước Liên Bang, các cơ quan khác của nhà nước Liên Bang, nếu theo quy định của pháp Luật Liên Bang , ít nhất phải có một đơn vị bầu cử cấp huyện được thành lập trên lãnh thổ của chủ thể Liên Bang Nga. Danh sách các vùng sâu, vùng xa và đi lại khó khăn do Luật của chủ thể Liên Bang Nga quy định.

* Số cử tri tương đối ngang nhau trong các đơn vị bầu cử cấp huyện có một ghế đại biểu không lớn hơn 10 phần trăm; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, mức chênh lệch không quá 15 phần trăm. Khi thành lập đơn vị bầu cử cấp huyện có nhiều ghế đại biểu, thì số cử tri trung bình phải phù hợp với số ghế đại biểu. Số chênh lệch cử tri ở các đơn vị bầu cử cấp huyện có nhiều ghế đại biểu không được vượt quá 10 phần trăm so với hạn ngạch trung bình; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, mức chênh lệch không quá 15 phần trăm. Quy định này không áp dụng đối với việc bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước Liên Bang, các cơ quan khác của nhà nước Liên Bang; nếu theo quy định của pháp Luật Liên Bang, ít nhất phải có một đơn vị bầu cử cấp huyện được thành lập trên lãnh thổ của chủ thể Liên Bang Nga. Danh sách các. vùng sâu,vùng xa và đi lại khó khăn do Luật của chủ thể Liên Bang Nga có hiệu lực trước ngày công bố quyết định tổ chức bầu cử quy định.

* Khi thành lập đơn vị bầu cử cấp huyện trong các vùng người bản xứ sinh sống hoặc ít người, số chênh lệch cho phép so với hạn ngạch trung bình theo Luật của Liên Bang Nga không quá giới hạn 30 phần trăm.

* Một đơn vị bầu cử cấp huyện phải tạo nên một vùng lãnh thổ riêng; không được hình thành một đơn vị bầu cử cấp huyện mà đơn vị đó bao gồm các vùng lãnh thổ không liền nhau, trừ trường hợp Luật của Liên Bang Nga và Luật của chủ thể Liên Bang Nga có quy định khác.

4. Các yêu cầu đối với việc hình thành các đơn vị bầu cử cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều này phải được đáp ứng, có cân nhắc đến cơ cấu lãnh thố hành chính của chủ thể Liên Bang Nga, lãnh thổ của đơn vị hành chính thành phố.

5. Vị trí của đơn vị bầu cử cấp huyện, bao gồm cả sơ đồ địa lý được cơ quan đại diện quyền lực nhà nước, cơ quan chính quyền tự quản địa phương công bố trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày được thông qua.

6. Khi một đơn vị bầu cử cấp huyện có nhiều ghế đại biểu được hình thành, số ghế đại biểu phân cho đơn vị đó không được vượt quá 5 ghế.

Được sửa đổi ngày 30/3/1999

Điều 20. Hình thành khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý

1. Các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý được hình thành nhằm mục đích bỏ phiếu và tính số phiếu bầu

2. Không muộn hơn 45 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu dân ý của Liên Bang Nga và 30 ngày trước ngày bầu cử hoặc bỏ phiếu trưng cầu dân ý khác các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý do người đứng đầu đơn vị hành chính thành phố thành lập với sự thỏa thuận của ủy ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý, trên cơ sở dữ liệu liên quan đến số cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý được đăng ký trên lãnh thổ của khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật Liên Bang này, với số cử tri không vượt qua 3 nghìn cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý cho một khối.

3. Đối với các công dân Liên Bang Nga sống trên lãnh thổ nước ngoài, các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý đồ người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự quán của Liên Bang Nga trên lãnh thổ nước ngoài đó thành lập. Yêu cầu về số cử tri, số người tham gia trưng cầu dân ý quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng đối với việc hình thành các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý bên ngoài lãnh thổ Liên Bang Nga.

4. Ranh giới các khối bầu cử không được cắt ngang qua ranh giới các đơn vị bầu cử cấp huyện. Thủ tục xác định, sáp nhập các khối bầu cử hình thành ngoài lãnh thổ Liên Bang Nga vào các đơn vị bầu cử cấp huyện được hình thành cho việc bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước do Luật hiến pháp Liên Bang, Luật Liên Bang quy định.

5. Đối với những nơi cư trú tạm thời cửa cử tri, người tham gia trưng cầu dân ý trong bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà nghỉ, những nơi cư trú tạm khác ở những vùng sâu vùng xa, nơi đi lại khó khăn, trên tàu biển vào ngày bầu cử ngày trưng cầu dân ý, trạm bắc cực, thì các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý có thể được hình thành trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này; trong trường hợp đặc biệt, có thể thành lập không chậm hơn 5 ngày trước ngày bầu cử, ngày trưng cầu dân ý; khối bầu cử đó sẽ thuộc đơn vị bầu cử cấp huyện ở nơi có khối bầu cử đó hoặc nơi đăng ký tàu thuyền.

6. Quân nhân bỏ phiếu ở các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý chính quy. Các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý được hình thành ở các đơn vị quân đội trong các trường hợp và theo thủ tục, thời gian quy định tại Luật hiến pháp Liên Bang, Luật Liên Bang, Luật của chủ thể Liên bang Nga.

7. Danh sách các khối bầu cử, khối trưng cầu dân ý chỉ ra ranh giới của chúng và số khối, các Uỷ ban bầu cử, ủy ban trưng cầu dân ý khối và địa phương và nơi bỏ phiếu, được người đứng đầu đơn vị hành chính thành phố công bố không chậm hơn 30 ngày trước ngày bỏ phiếu trưng cầu dân ý của Liên Bang Nga và 25 ngày trước ngày bỏ phiếu bầu cử và trưng cầu dân ý khác.
tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương