Nhaø thuoác aùi phöÔÏNGtải về 1.14 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2019
Kích1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

SỞ Y TẾ TRÀ VINH

QUẦY THUỐC………….

-------------------------


http://tbn0.google.com/images?q=tbn:lttokr65arg1_m:http://widget.slide.com/rdr/1/1/1/w/500000005e1ef2d/1/77/yinzdlfrg6ljxmv71xqbck6x8te_59mi.jpg


HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC”(ÁP DỤNG CHO QUẦY THUỐC)

Trà Vinh, ngày tháng năm 201…

SỞ Y TẾ TRÀ VINH

QUẦY THUỐC

-------------------------HỒ SƠ

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC”(ÁP DỤNG CHO QUẦY THUỐC)
Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Trà Vinh, ngày tháng năm 201….
QUẦY THUỐC …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày tháng năm 2016
ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

THỰC HÀNH TỐT QUẦY THUỐC’(Áp dụng cho Quầy thuốc)
Kính gởi: Sở Y tế Trà Vinh.
- Tên cơ sở: QUẦY THUỐC………………………………………………….

- Địa chỉ: …………………………………………………………..

- Người phụ trách chuyên môn: DSTH…………………………………………

- CCHN số: /TV-CCHND,do Sở Y tế Trà Vinh cấp ngày / /2016

- Đăng ký kiểm tra để được công nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “THỰC HÀNH TỐT QUẦY THUỐC” (Áp dụng cho Quầy thuốc).

Các tài liệu gửi kèm: 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;

 2. Bản kê khai địa điểm, trang thiết bị chuyên môn và sơ đồ đường đi;

 3. Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn;

 4. Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt quầy thuốc”;

DS. Phụ trách chuyên môn

DSTH.

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày tháng năm 201..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Kính gửi : Sở Y tế Trà Vinh.
Tên cơ sở: Quầy thuốc


Trực thuộc (Công ty, Bệnh viện - nếu là đơn vị trực thuộc)…………………….….

Người phụ trách chuyên môn: DSTH………………………………. năm sinh:1987

Số CCHN Dược: /TV-CCHND. Nơi cấp: Sở Y tế Trà Vinh, Năm cấp: 201..

Có giá trị từ ngày tháng …….. năm 20


Địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………….

Điện thoại: ………………

Đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt:  Chưa được cấp: 

1. Giấy chứng nhận thực hành tốt số:……. ……. Ngày cấp:…...........

2. Giấy chứng nhận thực hành tốt …………………………………………….

Cơ sở chúng tôi đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở, hình thức tổ chức kinh doanh và phạm vi kinh doanh như sau:

Quầy thuốc - Bán lẻ thuốc tân dược.

Tại địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………..

Sau khi nghiên cứu Luật Dược, Thông tư 02/2007/TT-BYT và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Trà Vinh.


Người đề nghị


DSTH……………………..2. BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM,

TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN,

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTrà Vinh, ngày tháng năm 20
BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ

CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC
Cơ sở kinh doanh: Quầy thuốc………………..

Người phụ trách: DSTH ……………………………..

Địa điểm: …………………………………………………………………………..

Diện tích: ……….. m2.

Cơ sở riêng biệt hay chung với cơ sở khác: riêng biệt với cơ sở khác

Mô tả sơ bộ điều kiện cơ sở: (nền, trần nhà, vệ sinh môi trường)

- Nền lót gạch men;

- Trần nhà chắc chắn có đóng laphông;

- Cơ sở cao ráo sạch sẽ.

Trang thiết bị (Tủ, quầy, danh sách máy móc, thiết bị, điều kiện PCCC….)

- Tủ (chất liệu, kích thước: cao x ngang x rộng)

- Tủ …………………………………………………………………….

- Tủ ……………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………...

Tài liệu chuyên môn, văn bản pháp luật, quy chế dược, sổ sách theo dõi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Người kê khaiDSTH.

Sơ đồ đường đi đến địa điểm kinh doanh

3. BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN


 • Danh sách nhân viên

 • Bản photo bằng cấp chuyên môn theo nhân sự


Quầy thuốc ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Y tế Trà Vinh.- Quầy thuốc: ………………

- Họ và tên người phụ trách chuyên môn :…………………………., số CCHND: ……/TV-CCHND


- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………….

- Phạm vi kinh doanh: Bán lẻ thuốc tân dược


TT

Họ tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Trình độ Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Nơi cấp bằng

Công việc


Thời gian thực hành

Nam

Nữ


Trà Vinh, ngày tháng năm 20

Người phụ trách cơ sở

(NHÂN SỰ THAM GIA PHẢI CÓ : SƠ YẾU LÝ LỊCH, BẢN SAO CÔNG CHỨNG

BẰNG TỐT NGHIỆP, GIẤY KHÁM SỨC KHỎE, HỢP ĐỐNG LAO ĐỘNG,

GIẤY ĐÃ QUA TẬP HUẤN GPP)

DSTH. ………………………..
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………..Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:Dược sĩ phụ trách chuyên môn

Đại diện cho (1): Quầy thuốc ……………… Điện thoại:

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà:…………………………..…….......Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm tại :……………………………………………………………….

Nghề nghiệp (2):…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….

Số CMND: cấp ngày tại :

Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày......../...../...... tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loai hợp đồng lao động(3): …………………………………………….

- Từ ngày: / / đến ngày / / .

- Thử việc từ ngày / / đến ngày / /

- Địa điểm làm việc(4): Quầy thuốc ……………… , địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

- Chức danh chuyên môn: Chức vụ (nếu có):

- Công việc phải làm (5): Bán thuốc theo sự hướng dẫn của dược sĩ phụ trách chuyên môn

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (6):………………………………………………………..

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Dụng cụ phục vụ cho việc bán thuốc

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại.làm việc (7): ……………………

- Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………….

- Hình thức trả lương: ………………….

- Phụ cấp gồm (9): ……………………….

- Được trả lương vào các ngày ……………………...

- Tiền thưởng: ………………………

- Chế độ nâng lương:……………………………

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Nón, áo chuyên môn, gang tay,...

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm,lễ tết...): ……………………….

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): …………………………………

- Chế độ đào tạo (11):

+ Được tham gia các lớp tập huấn do Sở y tế tổ chức


+ Được dược sĩ phụ trách chuyên môn định kỳ cập nhật kiến thức chuyên môn

Những thỏa thuận khác (12):………………………….2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....

- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng  năm 20 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Quầy thuốc ………………, địa chỉ: ………………………………………………………………………………………Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên 1. ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

THỰC HÀNH TỐT QUẦY THUỐC”

(Áp dụng cho Quầy thuốc)

QUẦY THUỐC.................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày tháng năm 201..
ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT QUẦY THUỐC”

(Áp dụng cho Quầy thuốc)
Kính gửi: Sở Y Tế Trà Vinh
Tên cơ sở: QUẦY THUỐC……………………….

Trực thuộc (nếu trực thuộc công ty, bệnh viện…) …..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..

Người phụ trách chuyên môn: DSTH……………………………………………..

Chứng chỉ hành nghề dược số /TV-CCHND, do Sở Y tế Trà Vinh cấp ngày tháng năm 20

Cơ sở chúng tôi đề nghị Sở Y tế Trà Vinh kiểm tra để công nhận cơ sở chúng tôi đạt tiêu chuẩn nguyên tắc “Thực hành tốt quầy thuốc” (Ấp dụng cho Quầy thuốc).

Chúng tôi xin gửi kèm theo bản đăng ký các tài liệu sau: 1. Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 2. Bản chính Chứng chỉ hành nghề của người quản lý chuyên môn;

 3. Giấy khám sức khỏe;

 4. Sơ đồ bố trí mặt bằng (các khu vực trong quầy thuốc);

5. Danh mục các thao tác chuẩn (SOP);

6. Bản tự kiểm tra GPP theo Danh mục kiểm tra quy định tại Phụ lục II Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011


DƯỢC SĨ PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN 1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 1. BẢN CHÍNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 1. GIẤY KHÁM SỨC KHỎE 1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG

(các khu vực trong quầy thuốc)

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG


 1. DANH MỤC CÁC SOP


QUẦY THUỐC ....................

DANH MỤC CÁC S.O.P


TT

SỐ SOP

TÊN SOP

ÁP DỤNG

1

SOP 01.GPP

SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN

TOÀN HỆ THỐNG

2

SOP 02.GPP

MUA THUỐC

TOÀN HỆ THỐNG

3

SOP 03.GPP

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN THEO ĐƠN

TOÀN HỆ THỐNG

4

SOP 04.GPP

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN KHÔNG THEO ĐƠN

TOÀN HỆ THỐNG

5

SOP 05.GPP

BẢO QUẢN VÀ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG

TOÀN HỆ THỐNG

6

SOP 06.GPP

GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI THUỐC BỊ KHIẾU NẠI HOẶC THU HỒI

TOÀN HỆ THỐNG

7

SOP 07.GPP

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

TOÀN HỆ THỐNG

8

SOP 08.GPP

VỆ SINH QUẦY THUỐC

TOÀN HỆ THỐNG

9

SOP 09.GPP

GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

TOÀN HỆ THỐNG

10

SOP 10.GPP

SẮP XẾP, TRÌNH BÀY

TOÀN HỆ THỐNG

11

SOP 11.GPP

TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ

TOÀN HỆ THỐNG

QUẦY THUỐC ………………………

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:lttokr65arg1_m:http://widget.slide.com/rdr/1/1/1/w/500000005e1ef2d/1/77/yinzdlfrg6ljxmv71xqbck6x8te_59mi.jpgПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương