®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ-x• héi n¨m 2007tải về 124.42 Kb.
trang1/46
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích124.42 Kb.
#27379
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-UBND Trà Vinh, ngày tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước có những mặt thuận lợi và khó khăn đan xen; trên cơ sở chủ trương, chính sách và điều kiện thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để điều hành tổ chức thực hiện, với mục tiêu: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, cùng với sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2014 đạt được như sau:tải về 124.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương