Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 2.73 Mb.
trang14/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Công trình thủy lợi


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 1

115

*Vật Chất:

 • 1 km kênh mương đất chưa được kiên cố
*Vật Chất:

 • 2,5 km kênh mương kiên cố

 • 3 cống thủy lợi kiên cố xây năm 1997

 • 1 trạm bơm kiên cố xây năm 2001.

 • Nguy cơ 1 km kênh mươngcỏ mọc kín dòng chảy

Trung bình

(nhiều công trình thủy lợi chưa kiên cố, người dân chưa được cung cấp kiến thức duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi)*Tổ chức, Xã hội

 • Việc giám sát công trình chưa cao

 • Chưa huy động đủ nguồn lực tham gia khi cần tu sửa sau bão, lụt

 • Chưa tập huấn kiến thức duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi cho người dân.

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động được sự đóng góp ngày công của nhân dân, thanh niên và các thành viên khác

 • Đã có ban giám sát cộng đồng.
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 40% người dân chưa có kỹ thuật công nghệ vận hành bảo dưỡng và duy tu công trình thuỷ lợi.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

-60% người dân có kỹ thuật công nghệ vận hành bảo dưỡng và duy tu công trình thuỷ lợiBão, lụt, hạn hán

Thôn 2

110

*Vật Chất:

 • 2 km đê chưa kiên cố

 • 1 km kênh mương chưa kiên cố

 • Không có cống thuỷ lợi

 • Không có trạm bơm

*Vật Chất:

 • Đã có 1,5km kênh mương kiên cố xây năm 2000

 • Nguy cơ 1km đê bị sạt lở khi có Bão, Lụt đến; 1km kênh mương hư hỏng

Cao

(một số công trình thuỷ lợi chưa kiên cố

Người dân chưa có kỹ thuật công nghệ vận hành bảo dưỡng duy tu công trình thuỷ lợi)


*Tổ chức, Xã hội

 • Có ban giám sát nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa huy động được nguồn nhân lực tu sửa kênh mương bị sạt lỡ do bão, lụt.

 • Chưa huy động đủ nguồn lực tham gia

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động được sự đóng góp ngày công của nhân dân

 • Đã có sự giám sát cộng đồng.
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 30% người dân chưa có kỹ thuật công nghệ vận hành bảo dưỡng và duy tu công trình thuỷ

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 70% người dân có kỹ thuật công nghệ vận hành bảo dưỡng và duy tu công trình thuỷ lợi

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 3

120

*Vật Chất:

 • Không có cống thuỷ lợi, đập thuỷ lợi.

 • Không có trạm bơm và việc tiêu nước do mưa bão chậm.

*Vật Chất:

 • Thôn có 1 km kênh mương kiên cố làm từ năm 2000
 • Nguy cơ ngập lụt khi có thiên tai

Trung bình

(công trình thủy lợi chưa kiên cố, người dân chưa có kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng công trình thuỷ lợi)*Tổ chức, Xã hội

 • Giám sát chất lượng các công trình chưa cao

 • 100% người dân chưa được tập huấn kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng công trình thuỷ lợi

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động được ngày công nhân dân

 • Đóng góp kinh phí dựa vào dự toán công trình theo xây dựng NTM

 • Có ban giám sát nội đồng.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 45% chưa có ý thức về kỹ thuật vận hành bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 55% người dân có ý thức vận hành, bảo dưỡng, duy tu công trình thuỷ lợi

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 4

255

*Vật Chất:

 • Thôn còn 2,2 km mương đất chưa được bê tong hoá

 • Có 20 cống thuỷ lợi yếu

 • Không có trạm bơm

*Vật Chất:

 • 3,4 km đã xây dựng kiên cố từ năm 2002 đến 2017

 • Thôn có 30 cống thuỷ lợi xây kiên cố từ những năm 2002 đến 2017.

 • Nguy cơ sạt lở 2,2km và 20 cống không an toàn khi có Bão, Lụt xảy ra

Trung bình

*Tổ chức, Xã hội

 • Thiếu chuyên môn nên 1 số công trình xây dựng- kỹ thuật chưa cao

 • 100% người dân chưa được tập huấn kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng công trình thuỷ lợi

*Tổ chức, Xã hội

 • Công trình kênh mương do UBND xã tổ chức xây dựng, quản lý.

 • Xã và đã tăng cường quán lý và giám sát cộng đồng từ xã đến xóm, nâng cao hiệu quả ngày càng tốt hơn

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có nhận thức tốt trong việc bảo vệ công trình thuỷ lợi.

 • Một số hộ có diện tích sản xuất bên bờ kênh mương cuốc vào bờ mương đã ảnh hưởng đến công trình

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • Kiến thức, nhận thức 80% hộ dân có ý thức trách nhiệm bảo vệ công trình

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 5

221

*Vật Chất:

 • 0,18 km kênh mương đất không đảm bảo vào mùa mưa

 • 0,68 km bê tông hoá từ năm 1995 đã xuống cấp.

*Vật Chất:

 • 0,68 km bê tông hoá từ năm 1995

 • Thôn có 2 cống thuỷ lợi đã xây kiên cố năm 2005

 • Nguy cơ sạt lở 0,18 km mương đất

Trung bình

*Tổ chức, Xã hội

 • Giám sát chất lượng còn hạn chế.

 • Kỹ năng tu sửa các công trình kém do chưa được tập huấn

*Tổ chức, Xã hội

 • Thường xuyên huy động vốn nhân dân đóng góp xây dựng mới và sửa chữa công trình

 • Đã có ban giám sát cộng đồng

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có kỹ năng vận hành, bảo dưỡng công trình thuỷ lợi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 80% ngườid ân đã có kỹ năng vận hành, bảo dưỡng duy trì công trình Thuỷ lợi

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 6

249

*Vật Chất:

 • Đê chưa kiên cố là 0,48 km

 • 2,5 km kênh mương chưa kiên cố

 • 01 cống thủy lợi yếu có từ năm 1959 đã xuống cấp trầm trọng .

*Vật Chất:

 • 2,5 km kênh mương kiên cố xây năm 1998

Nguy cơ hư hỏng 10 cống khi có thiên tai

Cao

Công trình kênh mương+ cống chưa kiên cố+ người dân chưa có kỹ thuật công nghệ vận hành và duy tu bảo dưỡng*Tổ chức, Xã hội

 • Giám sát chất lượng công trình chưa cao

 • Chưa tập huấn hướng dẫn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi cho người dân

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động ngày công đóng góp của nhân dân, thanh niên và các thành viên xã hội tham gia sửa chữa xây dựng

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có kỹ năng vận hành, bảo dưỡng công trình thuỷ lợi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 80% ngườid ân đã có kỹ năng vận hành, bảo dưỡng duy trì công trình Thuỷ lợi

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 7

172

*Vật Chất:

 • 0,8 km kênh mương đất và 0,4 km yếu chưa được kiên cố

 • Có 02 cống thuỷ lợi bán kiên cố.

*Vật Chất:

 • 1,5km kênh mương kiên cố xây năm 1995.

 • Nguy cơ 0,8 km kênh mương đất bị sạt lở

 • 02 cống bán kiên cố có nguy cơ sập

Cao

(nhiều cong trình thuỷ lợi dễ bị hư hỏng do xây dựng lâu năm đã xuống cấp)*Tổ chức, Xã hội

 • Giám sát chất lượng còn hạn chế.

 • Người dân không có kỹ năng tu sửa các công trình do chưa được tập huấn kỹ thuật.

*Tổ chức, Xã hội

 • Đã có ban giám sát cộng đồng

 • Thôn có kinh nghiệm huy động đóng góp của người dân

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng và duy tu công trình chưa cao

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 80% ngườid ân đã có kỹ năng vận hành, bảo dưỡng duy trì công trình Thuỷ lợi

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 8

239

*Vật Chất:

 • 300m mương đất (mương thuỷ lợi nội đồng)

 • Không có đập thuỷ lợi

 • Không có trạm bơm

*Vật Chất:

 • 1.500m mương kiên cố

 • Có 30 cống bê tông xây dựng năm 2008

 • Nguy cơ 300m mương bị sạt lở và hư hỏng khi có thiên tai

thấp

(công trình thủy lợi được kiên cố, 60% người dân có kỹ thuật và công nghệ vận hành, duy tu công trình thủy lợi)*Tổ chức, Xã hội

 • Việc giám sát công trình thuỷ lợi chưa được cao

 • Chưa huy động được nguồn lực để làm mới và tu sửa

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động đóng góp của nhân dân

 • Đóng góp kinh phí theo hộ dân để làm công trình

 • Đã có ban giám sát cộng đồng.

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 40% người dân chưa có kỹ thuật công nghệ vận hành và duy tu công trình thủy lợi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 60% người dân có kỹ thuật công nghệ vận hành, duy tu công trình thủy lợi

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 9

240

*Vật Chất:

 • 1 km kênh mương đất chưa được kiên cố

 • Nhiều công trình kiên cố chưa có phai cống

 • Không có cống thuỷ lợi và trạm bơm

*Vật Chất:

 • 3 km kênh mương bê tông hóa

 • Có 5 cống thủy lợi kiên cố

 • Nguy cơ 1km kênh mương đất bị sạt lợi
Cao

(kênh mương đất chưa được kiên cố, người dân chưa có kỹ thuật và công nghệ vận hành, duy tu công trình thủy lợi*Tổ chức, Xã hội

 • Việc giám sát công trình thuỷ lợi còn kém

 • Thiếu vốn xây dựng

 • Chưa chủ động được nguồn lực

 • Chưa được tu bổ thường xuyên

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động đóng góp của nhân dân

 • Có sự hỗ trợ của chính quyền

 • Đã có ban giám sát cộng đồng

 • Hỗ trợ của nhà nước cùng với nhân dân.

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Một số người dân còn hạn chế về ý thức bảo vệ, tu bổ công trình.
*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Đa số người dân có ý thức bảo vệ công trình

 • Giám sát chặt chẽ

 • Duy tu và bảo dưỡng công trình.

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 10

104

*Vật Chất:

 • Thôn có 0,4 km kênh mương đã được kiên cố hoá từ năm 1995 nay đã xuống cấp

 • Không có cống thuỷ lợi

 • Không có trạm bơm

*Vật Chất:

 • 0,4 km kênh mương được kiên cố hóa từ năm 1995
 • Nguy cơ hư hỏng cống bán kiên cố và cầu qua cống do xây dựng đã lâu

Thấp

(kênh mương yếu ít, ý thức bảo vệ của người dân cao)*Tổ chức, Xã hội

 • Việc giám sát công trình thuỷ lợi chưa cao

 • Chưa chủ động được nguồn lực tham gia

 • Giám sát chưa đượ tập huấn kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi cho người dân

*Tổ chức, Xã hội

 • Đã có sự tham gia của giám sát cộng đồng

 • Huy động sự đóng góp của người dân

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có ý thức bảo vệ kênh mương

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 80% người dân có ý thức bảo vệ kênh mương thủy lợi, bờ vùng bờ thửa

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 11

202

*Vật Chất:

 • 2 km kênh mương đất chưa kiên cố

 • Không có cống tuỷ lợi

 • Không có trạm bơm

*Vật Chất:

 • 2,5km kênh mương được kiên cố hóa bằng bê tông
 • Nguy cơ 1,5km kênh mương đất bị sạt lở không an toàn khi có thiên tai

Cao

(nhiều km kênh mương chưa được kiên cố

người dân chưa có kỹ thuật để bảo vệ


*Tổ chức, Xã hội

 • Việc giám sát công trình thuỷ lợi chưa cao

 • Chưa huy động được nguồn lực để tu bổ

 • Ít kiến thức bảo vệ

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động ngày công đóng góp của người dân

 • Đóng góp kinh phí cùng sự hỗ trợ của nhà nước vể XD NTM

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 5% người dân còn hạn chế trong việc bảo vệ công trình thủy lợi (khoảng 5%)

 • Việc duy tu chưa kịp thời

 • Thiếu nguồn lực để huy động tu sữa kênh mương bị sạt lỡ do Bão, Lụt

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 95 người dân có ý thức bảo vệ

 • Cấp trên thường xuyên quan tâm để nâng cấp và nạo vét

Bão, lụt, hạn hán

Thôn 12

152

*Vật Chất:

 • 2km đường giao thông,200m đường nội đồng chưa đổ bê tông

 • Có 1 đoạn dường từ xóm 12 đi xóm 10 chưa đổ bê tông

 • 2,5km kênh mương chưa kiên cố

*Vật Chất:

 • 2,5km kênh mương được kiên cố hóa bằng bê tông

 • Có 3 cống tiêu thoát

 • Nguy cơ 2,5km kênh mương bị sạt lở

Cao

(đường giao thông và nkênh mương nội đồng bằng đất còn nhiều)
*Tổ chức, Xã hội

 • Việc giám sát công trình còn hạn chế, chưa biết kỹ thuật

 • Giám sát chưa được tập huấn.

*Tổ chức, Xã hội

 • Huy động ngày công đóng góp của người dân
*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Một số bộ phận người dân còn hạn chế về bảo vệ công trình thủy lợi (khoảng 5%)

 • Một số hộ nhận thức còn kém, chưa đóng góp hoặc đóng góp còn chậm

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 95 người dân có ý thức bảo vệ

 • Cấp trên thường xuyên quan tâm để nâng cấp và nạo vét
 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương