Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng


Thông tin truyền thông và cảnh báo sớmtải về 4.47 Mb.
trang10/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích4.47 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28

Thông tin truyền thông và cảnh báo sớm


TT

Loại hình

ĐVT

Số lượng

Địa bàn Thôn

Thôn 1

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

97,2
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

92,0
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

3
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

96,8
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

70
Thôn 2

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

96,8
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

91,1
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

2
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

96,8
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

72
Thôn 3

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

97,1
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

92,0
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

3
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

97
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

73
Thôn 4

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

98,7
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

95,2
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

2
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

98
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

79
Thôn 5

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

98,5
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

96,1
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

3
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

98
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

HộThôn 6

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

98,2
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

91
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

5
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

99
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

80
Thôn 7

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

97,6
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

93
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

2
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

99,5
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

77
Thôn 8

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

96,2
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

94
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

2
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

98
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

77,6
Thôn 9

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

95,8
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

93
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

1
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

99
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

78,5
Thôn 10

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

95,5
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

92
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

2
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

99
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và cônga nghệ thông tin

%

68
Thôn 11

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

95,8
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

91
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

1
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

98
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

76,5
Thôn 12

1

Số hộ dân có ti vi và tiếp cận với truyền hình TW/Tỉnh

%

96,1
2

Số hộ dân có thể tiếp cận với các đài phát thanh TW/tỉnh

%

90
3

Số loa phát thanh (không dây, mạng lưới)

Loa

2
4

Số hộ dân được tiếp cận với các hệ thống loa phát thanh hoặc các hình thức cảnh bảo sớm/khẩn cấp khác (còi ủ, cồng, chiêng, v.v.) tại thôn

%

98
5

Số trạm khí tượng, thủy văn

Trạm

Không
6

Số hộ được thông báo/nhận được báo cáo cập nhật định kỳ về diễn biến điều tiết và xả lũ khu vực thượng lưu (các tuyến hồ chứa phía thượng lưu)

Hộ

Không có
7

Số hộ tiếp cận Internet và công nghệ thông tin

%

75

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương