Ngày soạn: /9/2022 Tiết Ngày giảng: 14/9/2022 chủ ĐIỂm tháng 9: truyền thống nhà trưỜng bầu cán bộ LỚp tôi là HỌc sinh lớP 8tải về 55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích55 Kb.
#184219
TIẾT 1

Ngày soạn: 9/9/2022 Tiết 1
Ngày giảng: 14/9/2022
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
BẦU CÁN BỘ LỚP
TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 8


I. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
- Hiểu được vai trò của đội ngũ CBL trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp
- Có kỹ năng giao tiếp thể hiện sự tôn trọng , phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp có năng lực lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm
- Hiểu được vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
- Tự giác quyết tâm cao trong học tập .
- Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học .
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung:
- Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp trong một năm học
- Bầu đội ngũ cán bộ lớp: Lớp trưởng, các lớp phó các tổ trưởng tổ phó các cán sự môn học, cán sự chức năng
- Xác định vị trí quan trọng của lớp 8.
- Những nhiệm vụ trong năm học.
- Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Hình thức hoạt động:
+ Trao đổi thảo luận giữa các nhóm học sinh trong tổ.
+ Trao đổi giữa các tổ trong lớp.
3. Chuẩn bị:
3.1. Phương tiện hoạt động:
- Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp họp vừa qua
- Phiếu bầu + Một số câu hỏi thảo luận
Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8?
(vị trí, vai trò và trách nhiệm của người học sinh lớp 8).
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (về chủ quan, khách quan)
+ Giấy khổ to, bút dạ để ghi kết quả thảo luận, phiếu làm việc cá nhân.
+ Một vài tiết mục văn nghệ.
3.2. Tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội dung, yêu cầu hoạt động và họp cán bộ lớp để phân công chuẩn bị các việc cụ thể sau:
+Thống nhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động.
+ Phân công chuẩn bị các phương tiện.
+ Phân công người điều khiển chương trình và thư ký.
+ Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
+ Phân công trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê bàn ghế
+ Cử người mời đại biểu.
IV. Tiến hành hoạt động:
*Hoạt động 1: Thảo luận
1. Khởi động: Hát tập thể bài hát “Lớp chúng mình”
2. Thảo luận về vị trí nhiệm vụ năm học:
+ Người điều khiển nêu câu hỏi 1 và 2.
+ Học sinh trao đổi, thảo luận theo tổ. Tổ trưởng (thư ký tổ) ghi kết quả thảo luận.
+ Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của mình.
+ Lớp góp ý bổ sung, phân tích, lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí và nhiệm vụ năm học.
+ Người điều khiển tổng kết thảo luận.
3. Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học:
+ Người điều khiển phát phiếu cho từng học sinh và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học.
+ Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu.
+ Một số học sinh trình bày trước lớp (thư ký ghi tóm tắt ).
+ Cả lớp góp ý kiến, bổ sung, lựa chọn biện pháp tốt nhất.
+ Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản để mỗi học sinh vận dụng.
* Hoạt động 2: Bầu cán bộ lớp
1. Báo cáo hoạt động của cán bộ lớp trong năm học qua
- Lớp trưởng báo cáo - Cả lớp thảo luận góp ý kiến
- Người diều khiển tổng kết
2. Bầu cán bộ lớp mới
- Người diều khiển yêu cầu lớp thảo luận thống nhất các tiêu chuẩn của cán bộ lớp
- Tự ứng cử và đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp
- Thư ký ghi tên các bạn lên bảng
- Bầu ban kiểm phiếu, truởng ban kiểm phiếu nêu rõ thể lệ bầu cử
- Tiến hành bỏ phiếu
- Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả
Lớp trưởng mới thay mặt cán bộ lớp phát biểu ý kiến
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng em
3.Văn nghệ:
+ Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã được phân công chuẩn bị và mời lên biểu diễn.
+ Hoạt động này cũng có thể xen vào giữa hoạt động 1 và 2.
V. Kết thúc hoạt động:
+ Giáo viên chủ nhiệm nêu khái quát vị trí, nhiệm vụ năm học và động viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
VI. Rút kinh nghiệm:tải về 55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương