Ngày soạn: 10/08/ Ngày giảng: 15&16 /08/ tuầN 1: tiếT: 1+2: vh: phong cách hồ chí minh


§¸nh gi¸ sù ®ãng gãp cña v¨n häc viÕt Yªn B¸i (15 phót)tải về 2.49 Mb.
trang23/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.49 Mb.
#100563
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
§¸nh gi¸ sù ®ãng gãp cña v¨n häc viÕt Yªn B¸i (15 phót).H§ cña GV

H§ cña HS

- Tæ chøc cho HS trao ®æi vÒ nh÷ng ®ãng gãp cña v¨n häc viÕt Yªn B¸i.

- Gîi ý: T×m hiÓu c¸c ®ãng gãp vÒ néi dung ph¶n ¸nh vµ gi¸ trÞ gi¸o dôc.

- Chèt l¹i c¸c ý chÝnh:

+ V¨n häc viÕt Yªn B¸i ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn, c¸c vÊn ®Ò hiÖn thùc cuéc sèng ë Yªn B¸i gióp cho mäi ng­êi hiÓu biÕt vÒ quª h­¬ng, con ng­êi Yªn B¸i.

+ V¨n häc viÕt Yªn B¸i gãp phÇn båi d­ìng t×nh c¶m con ng­êi, t×nh yªu quª h­¬ng vµ tinh thÇn x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng giµu ®Ñp.

+ NhiÒu t¸c phÈm thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n ho¸ c¸c d©n téc Yªn B¸i, ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng cña v¨n ho¸, v¨n häc d©n gian Yªn B¸i.

+ Ngoµi ra v¨n häc viÕt Yªn B¸i còng ®· ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña v¨n häc c¶ n­íc.

- H§ theo nhãm trao ®æi vµ b¸o c¸o kÕt qu¶.

- Ghi nhí c¸c ý chèt cña GV.IV. C©u hái ®¸nh gi¸ vµ bµi tËp :

- C©u hái:

1. V¨n häc viÕt Yªn B¸i ph¸t triÓn qua mÊy thêi kú ? Em biÕt nh÷ng t¸c phÈm nµo ë mçi thêi kú ®ã.

2. V¨n häc viÕt Yªn B¸i cã nh÷ng ®ãng gãp hoÆc gi¸ trÞ g× víi con ng­êi Yªn B¸i vµ v¨n häc viÕt ViÖt Nam ?

3. T¸c phÈm v¨n häc viÕt nµo em thÝch hoÆc xóc ®éng nhÊt ?- Bµi tËp: TiÕp tôc bæ sung c¸c th«ng tin vµo b¶ng tæng hîp vÒ v¨n häc viÕt Yªn B¸i.
2. Th«ng tin:

qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña v¨n häc viÕt Yªn b¸i

Thêi k× trung ®¹i ë Yªn B¸i kh«ng cã nhiÒu t¸c gi¶ lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng. Nh­ng ®· cã nh÷ng t¸c gi¶ ng­êi ®Þa ph­¬ng kh¸c, cã t¸c phÈm viÕt vÒ c¶nh vËt, con ng­êi trªn ®Þa bµn Yªn B¸i. Nh­ “§¹i §ång phong c¶nh phó” cña NguyÔn H·ng, chïm th¬ viÕt vÒ §¹i LÞch cña NguyÔn Quang BÝch.

Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn 1945: Trong phong trµo Th¬ Míi, Yªn B¸i cã t¸c gi¶ J. Leiba (Lª V¨n B¸i), ng­­êi ®· sinh ra vµ lín lªn t¹i thÞ x· Yªn B¸i. V¨n häc yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng cã c¸c s¸ch b¸o, c¸c s¸ng t¸c cña c¸c chiÕn sÜ céng s¶n vµ quÇn chóng c¸ch m¹ng ë Yªn B¸i. Tõ n¨m 1943 ®· cã s¸ch, b¸o th¬, v¨n c¸ch m¹ng ë chiÕn khu VÇn - HiÒn L­¬ng vµ tê b¸o §­­êng NghÜa cña c¸c chiÕn sÜ céng s¶n bÞ tï giam trong c¨ng ®ån NghÜa Lé.

Tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 ®Õn nay, nh©n d©n Yªn B¸i d­­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· lËp nªn bao k× tÝch trong c«ng cuéc gi¶i phãng d©n téc, hai cuéc kh¸ng chiÕn vµ x©y ®ùng ®Êt n­íc. Trong qu¸ tr×nh ®ã v¨n häc viÕt Yªn B¸i ®· ®­­îc h×nh thµnh, vËn ®éng, ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh. VÒ cã b¶n v¨n häc Yªn B¸i tõ sau 1945 vËn ®éng, ph¸t triÓn qua c¸c giai ®o¹n sau:Giai ®o¹n tõ 1945 ®Õn 1975:

C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng, Phßng Th«ng tin cña Uû ban kh¸ng chiÕn tØnh Yªn B¸i ®­­îc thµnh lËp, ®· tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn v¨n ho¸, v¨n nghÖ quÇn chóng. Còng trong giai ®o¹n nµy, nhiÒu v¨n nghÖ sÜ cïng bé ®éi tham gia c¸c chiÕn dÞch, khi qua vïng Yªn B¸i, NghÜa Lé ®Òu cã nh÷ng t¸c phÈm viÕt vÒ Yªn B¸i.

Ngay sau hoµ b×nh lËp l¹i, Phßng V¨n nghÖ cña Ty V¨n ho¸- Th«ng tin Yªn B¸i ra ®êi, ®· tiÕn hµnh xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm “B¶n tin V¨n nghÖ Yªn B¸i”, “Th¬ ca Yªn B¸i” vµ “V¨n nghÖ Yªn B¸i”.

N¨m 1965, héi nghÞ s¸ng t¸c vµ s­­u tÇm v¨n häc Yªn B¸i lÇn thø nhÊt häp t¹i thÞ trÊn Yªn B×nh, kÕt qu¶ cña héi nghÞ ®· t¹o ra mét phong trµo s¸ng t¸c, s­­u tÇm cña c¸c c©y bót chuyªn vµ kh«ng chuyªn Yªn B¸i. Trong kho¶ng thêi gian h¬n 10 n¨m ®· xuÊt b¶n ®­­îc h¬n 20 tËp s¸ch v¨n häc vµ tËp san v¨n nghÖ. T¸c gi¶ tiªu biÓu cña giai ®o¹n nµy lµ nhµ v¨n Hoµng H¹c, quª ë x· Xu©n Lai, huyÖn Yªn B×nh víi c¸c t¸c phÈm: Tr­êng ca Tµy “Kh¶m H¶i”(V­­ît biÓn)- S­­u tÇm vµ biªn dÞch- xuÊt b¶n n¨m 1962, tËp truyÖn ng¾n “KÐ Nµm”- xuÊt b¶n n¨m 1964, tËp kÝ “TiÕng h¸t rõng xa” in chung – xuÊt b¶n n¨m 1969.

T¹i NghÜa Lé (lóc nµy ch­­a nhËp tØnh) còng cã mét phong trµo s¸ng t¸c réng kh¾p. Ty V¨n ho¸- Th«ng tin NghÜa Lé còng ®· xuÊt b¶n ®­­îc 7 tËp s¸ch, tiªu biÓu lµ c¸c tËp “Th¬ v¨n Th¸i- Tµy- Nïng”, xuÊt b¶n n¨m 1973, “Th¬ v¨n NghÜa Lé”, xuÊt b¶n n¨m 1974, “Hoa Chµm në” (D©n ca M«ng- Minh Kh­­¬ng s­­u tÇm vµ biªn dÞch), xuÊt b¶n n¨m 1974.

Giai ®o¹n tõ 1975 ®Õn nay:

Ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1976, Ban vËn ®éng thµnh lËp Héi V¨n häc – NghÖ thuËt Hoµng Liªn S¬n ®­îc thµnh lËp. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng tÝch cùc cña Ban vËn ®éng, ®Õn ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1979 Th­­êng vô TØnh Uû Hoµng Liªn S¬n ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi V¨n häc - NghÖ thuËt Hoµng Liªn S¬n, cö Ban chÊp hµnh l©m thêi gåm 11 ng­êi do «ng TrÇn §øc Minh - Th­­êng vô TØnh Uû, tr­­ëng Ban Tuyªn huÊn tØnh kiªm chøc Héi tr­­ëng, «ng N«ng Trung vµ «ng Hoµng H¹c lµm Héi phã. §Õn n¨m 1983 ®Ò b¹t «ng Hoµng H¹c lµm Héi tr­­ëng vµ cö «ng M· A LÒnh lµm Héi phã. Ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1988, §¹i héi V¨n häc - NghÖ thuËt tØnh Hoµng Liªn S¬n lÇn thø nhÊt ®­­îc tæ chøc víi sù tham dù cña h¬n 70 héi viªn chÝnh thøc. §¹i héi ®· bÇu Ban chÊp hµnh kho¸ i gåm 8 ng­­êi vµ bÇu «ng Ngäc B¸i lµm Chñ tÞch Héi, «ng Lß Ng©n Sñn lµm phã Chñ tÞch.


Ngay sau khi thµnh lËp Héi V¨n häc - NghÖ thuËt Hoµng Liªn S¬n ®· xuÊt b¶n “TËp s¸ng t¸c V¨n nghÖ Hoµng Liªn S¬n”, “B¸o V¨n nghÖ Hoµng Liªn S¬n” mçi quý 1 sè vµ xuÊt b¶n c¸c tËp “Th¬ Hoµng Liªn S¬n 1965-1975”, “Biªn giíi” (1976), “H­­¬ng rõng”(1976), “Tõ bÕp löa” (1978), “M¸i tr­êng Hoµng Liªn S¬n” (1985) vµ c¸c tËp th¬ cña c¸c huyÖn, thÞ: “ThÞ x· yªu th­­¬ng” (ThÞ x· Yªn B¸i), “V¨n nghÖ V¨n ChÊn”, “V¨n nghÖ Yªn B×nh”. Ngoµi nh÷ng tËp s¸ch in chung mét sè t¸c gi¶ còng ®· cã nh÷ng tËp s¸ng t¸c in riªng cña m×nh.

Sau ®¹i héi V¨n häc - NghÖ thuËt Hoµng Liªn S¬n lÇn thø nhÊt, phong trµo s¸ng t¸c cµng s«i næi. TËp s¸ng t¸c vµ B¸o v¨n nghÖ Hoµng Liªn S¬n ®· ®æi thµnh T¹p chÝ V¨n nghÖ Hoµng Liªn S¬n, mçi n¨m xuÊt b¶n 4 sè, do nhµ v¨n Ngäc B¸i lµm Tæng biªn tËp. Trong giai ®o¹n “Hoµng Liªn S¬n” ®· xuÊt b¶n 41 TËp s¸ng t¸c V¨n nghÖ, B¸o v¨n nghÖ vµ T¹p chÝ V¨n nghÖ, 69 tËp s¸ch in chung vµ in riªng cña c¸c t¸c gi¶.

C¸c t¸c gi¶, t¸c phÈm tiªu biÓu gia ®o¹n nµy lµ: Hoµng H¹c víi “H¹t gièng míi” (tËp truyÖn kÝ), “S«ng gäi” (tiÓu thuyÕt), “Xø l¹ M­êng trªn” (tiÓu thuyÕt tù truyÖn). Ma V¨n Kh¸ng víi “§ång b¹c tr¾ng hoa xoÌ” (tiÓu thuyÕt), “Vïng biªn ¶i” (tiÓu thuyÕt), “Tr¨ng non” (tËp truyÖn ng¾n), “VÖ sÜ cña quan ch©u” (tËp truyÖn ng¾n), “Tr¸i chÝn mïa thu” (tËp truyÖn ng¾n). Bïi Nguyªn KhiÕt víi “§i bªn mét v× sao” (tËp truyÖn ng¾n), “D¸ng nói”(tËp truyÖn ng¾n), “M­­a tuyÕt”(tËp truyÖn kÝ), “Mïa hoa ban në”(tËp truyÖn ng¾n). Xu©n Nguyªn víi “Ng­­êi mÑ suèi Lòng Ph«” (tËp truyÖn ng¾n), “§ªm m­­a gi«ng” (tËp truyÖn võa), “MËt kÕ b×nh minh” (tiÓu thuyÕt). M· A LÒnh víi “Cét mèc gi÷a dßng s«ng” (tËp truyÖn kÝ). Lß Ng©n Sñn víi “Hoa trªn nói ®¸” (tËp th¬ in chung víi Pê Sµo M×n), “ ChiÕc vßng b¹c” (tËp truyÖn kÝ) “ ChiÒu biªn giíi” (tËp th¬), “ Nh÷ng ng­­êi con cña nói” (tËp th¬). Ngäc B¸i víi “TrÇm tÜnh c¸nh rõng” (tËp th¬), “ThÊp tho¸ng bãng m×nh” (tËp th¬). Hoµng ThÕ Sinh víi “Hån v¹n hoa” (tËp cæ tÝch míi - in chung), “Nh­­ xöa x­­a” (tËp th¬), “TiÕng väng d­­íi ch©n nói” (tËp truyÖn ng¾n). Vò ChÊn Nam víi “Nh÷ng mïa hoa” (tËp th¬). Th¸i Sinh víi “Kho¶ng lÆng trong chiÕn tranh” (tËp truyÖn ng¾n), “Ng«i nhµ cã ma” (tËp truyÖn ng¾n). Lª V©n víi “D¸ng ®øng P¬ Mu” (tËp th¬). Minh Kh­­¬ng víi “MÆt trêi hoa m©y” (S­­u tÇm, biªn dÞch th¬ d©n téc M«ng). Hå Xu©n §oan víi “Ch©n trêi ­­íc väng” (tËp th¬). D­­¬ng So¸i víi “§Êt l¹” (tËp th¬). Hµ L©m Kú víi “KØ vËt cuèi cïng” (truyÖn võa). H¸n Trung Ch©u víi c¸c bµi viÕt phª b×nh v¨n häc ®¨ng trªn T¹p chÝ V¨n nghÖ Hoµng Liªn S¬n. Ph¹m TuÊt víi mét sè kÞch b¶n ®¨ng trªn T¹p chÝ V¨n nghÖ Hoµng Liªn S¬n.

Th¸ng 10 n¨m 1991 do sù chia t¸ch tØnh, Héi V¨n häc - NghÖ thuËt Hoµng Liªn S¬n còng ®­­îc t¸ch thµnh hai héi: Héi V¨n häc - NghÖ thuËt Yªn B¸i vµ Héi V¨n häc - NghÖ thuËt Lµo Cai. TÝnh tõ n¨m 1991 ®Õn nay Héi V¨n häc - NghÖ thuËt Yªn B¸i ®· 3 lÇn ®¹i héi, con sè héi viªn cña héi hiÖn cã trªn 100 héi viªn, trong ®ã cã gÇn 70 héi viªn s¸ng t¸c v¨n häc. T¹p chÝ V¨n nghÖ Yªn B¸i ®­­îc c¶i tiÕn vÒ néi dung vµ h×nh thøc, ®­­îc ph¸t hµnh réng r·i trong tØnh. HiÖn ®éi ngò t¸c gØa Yªn B¸i ngµy cµng ®­­îc n©ng cao vÒ chÊt l­­îng s¸ng t¸c, c¸c t¸c gi¶ ®Òu cã nh÷ng tËp s¸ng t¸c in riªng, cã nhiÒu t¸c gi¶ in tõ 5 tíi 10 ®Çu s¸ch, g©y ®­îc Ên t­­îng vµ sù quan t©m cña b¹n ®äc trong vµ ngoµi tØnh.

Nh×n mét c¸ch kh¸i qu¸t, v¨n häc nghÖ thuËt Yªn B¸i trong mÊy chôc n¨m qua lu«n cã mét sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn. Nã ®· kÞp thêi ph¶n ¸nh hiÖn thùc cuéc sèng cña nh©n d©n c¸c d©n téc Yªn B¸i, gãp phÇn vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng, x©y dùng cuéc sèng, h­­íng con ng­­êi tíi tíi nh÷ng gi¸ trÞ Ch©n – ThiÖn - MÜ. Trªn c¸i nÒn v¨n häc ®¸ng ghi nhËn Êy ë tõng chÆng ®­­êng, giai ®o¹n ®· næi mét sè t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm tiªu biÓu cã søc sèng víi thêi gian. Sù ph¸t triÓn cña v¨n häc nghÖ thuËt Yªn B¸i ch¼ng nh÷ng ®· lµm nªn mét diÖn m¹o v¨n häc Yªn B¸i mµ cßn cã nh÷ng ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña v¨n häc nghÖ thuËt c¶ n­íc nãi chung.

Ho¹t ®éng 4: Củng cố- Dặn dò- Hướng dẫn tự học :

GV lưu ý bài NL vấn đề địa phương : Nói đúng sự thật , không thêm không bớt

Bảo đảm : thực trạng , nguyên nhân , lợi hại , giải pháp

Ngắn gọn , rõ ràng , vận dụng kiến thức thực tế

VN Hoàn thiện bài viết, hoàn thiện bảng thống kê VH YB

Ôn tập văn nghị luận xã hộiNgày soạn:22 /03/ Ngày giảng: 25&26 /03/

TIẾT: 144

TRẢ BÀI VIẾT SỐ 7

I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

- HS củng cố , khắc sâu kiến thức về văn nghị luận một đoạn thơ , bài thơ

- Rèn kĩ năng nhận lỗi , sữa lỗi và tự đánh giá năng lực của mình qua bài viết

- Giáo dục hs thái độ vươn lên trong học tập

II/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án , bài làm của hs , bảng chữa lỗi

2. HS : Xem lại đề bài , dàn ý của bài trên

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra

3. Tổ chức các hoạt động :HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nhắc lại yêu cầu của đề bài

- GV yêu cầu hs nhắc lại đề bài

- Yêu cầu hs tìm ý cho đề bài trên

- Hs : nêu , nhận xét , bổ sung

- GVchốt ý cho hoàn chỉnhHoạt động 2: Nhận xét

Ưu điểm :
Hạn chế :
Tỉ lệ điểm số :

Lớp

Giỏi

Khá

TB

Yếu

9a

9b

Hoạt động 3: Trả bài và sửa lỗi

- Gv trả bài cho hs

- Hs sữa lỗi

- GV đọc điểm , ghi điểm

- Đọc bài văn hay


I/ Xác định yêu cầu bài làm

Đề : Trình bày cảm nhận của em về bài thơ “Sang thu”của HữuThỉnh.

II/ Nhận xét :

1. Ưu điểm :

- Đa số bài viết đúng thể loại , nội dung

- Hs nắm chắc phần giảng văn , vận dụng tốt vào bài viết

- Phân tích ,cảm nhận khá sâu sắc , trích dẫn tốt

- Lỗi chính tả đã được hạn chế

- Nhiều bài viết hay , so sánh , mở rộng , liên hệ tốt

2.Hạn chế :

- Một số ít bài chưa đi sâu vào chủ đề văn bản

- Hs còn phụ thuộc vào kiến thức giảng văn , ít đi sâu phân tích ngôn ngữ

III/ Trả bài :Hoạt động: 4. Củng cố- Dặn dò- Hướng dẫn tự học : GV rút kinh nghiệm cho hs

+ Thơ phải học thuộc lòng

+ Nắm chắc phần giảng văn, vận dụng tốt vào bài TLV

+ Cần có cảm nhận riêng của văn bản

Học thuộc các tác phẩm thơ

Chuẩn bị “Biên bảnNgày soạn: 22/03/ Ngày giảng: 25&26 /03/
TIẾT: 145- TLV:

BIÊN BẢN
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

- Nắm được Những yêu cầu chung của biên bản và cách viết biên bản

- Rèn kĩ năng nhận diện các trường hợp viết biên bản, biết cách viết biên bản sự vụ và hội nghị.

- Giáo dục hs thái độ học tập tích cực tự giác

II/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án, các biên bản có sẵn

2. HS : Trả lời câu hỏi ở SGK

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức :

 2. Kiểm tra bài cũ : gv cho hs đọc các biên bản có sẵn

 3. Tổ chức các hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: KĐ- GT

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

- GV gọi hs đọc 2 văn bản ở SGK.

- Hs : đọc

- G:? Cho biết 2 biên bản trên ghi lại sự việc gì ?

- Hs : TL
- G:? Nhận xét về nội dung và hình thức của văn bản?

- Hs : Nội dung : Số liêu trung thực , chính xác , đầy đủHình thức : Lời văn ngắn gọn , chặt chẽ

- G:? VB1 là Biên bản hội nghị , VB2 là bb sự vụ . Hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp ?

- Hs : KT

- G:? Qua ví dụ trên , rút ra đặc điểm của biên bản?

- Hs : Mục đích , yêu cầu

- Hs thảo luận nhóm . Sau 7’ đại diện nhóm trình bày? Xác định các phần của 2 văn bản mẫu SGK ? Từ đó cho biết nội dung của từng phần ?

- GV chốt ý

- Gọi hs đọc ghi nhớ SGK

Hoạt động 3: Thực hành

- Gv gọi hs đọc BT1 . Trong các tình huống trên , tình huống nào cần viết biên bản ?

- Hs : a,c,d

- G:? Các tình huống còn lại thì sao ?

- Hs : VB đề nghị (b)

VB tường trình (e)

- Gv cho hs làm BT 2

- Hs làm bài , gv gọi 2-3 hs trình bày , nhận xét , bổ sung


I/ Đặc điểm của biên bản :

1. VD : SGK

2. Nhận xét :

a. Mục đích :

- Sinh hoạt chi đội

- Trả lại tang vật cho người vi phạm

b. Yêu cầu :

- Nội dung : Số liệu sự việc phải cụ thể , trung thực, chính xác đầy đủ

- Hình thức : Lời văn ngắn gọn, chặt chẽ , đúng mẫu quy định , không trang trí hoạ tiết

II/ Cách viết biên bản

1. Phần mở đầu :

Quốc hiệu , tiêu ngữ , tên biên bản, thời gian địa điểm , thành phần , chức trách người tham gia

2. Phần nội dung :

- Diễn biến kết qủa sự việc

- Cách ghi trung thực khách quan

→ kết luận đúng đắn

3. Kết thúc :

- Thời gian , chữ kí , họ tên người có trách nhiệm


 • Ghi nhớ : SGK

III/ Luyện tập :

BT1 : Các tình huống viết biên bản
a. Đại hội chi đội

c. Một vụ tai nạn giao thông

d. Nghiệm thu phòng thí nghiệm

BT2 :


Hoạt động 4: Củng cố- Dặn dò- Hướng dẫn tự học :

- Học thuộc ghi nhó , nắm vững cách viết biên bản

Hoàn thành tiếp BT2

Soạn : Rôbinsơn ngoài đảo hoang


……………………………………………………………
Ngày soạn: 22 /03/ Ngày giảng: 28 /03/

TUẦN 31- TIẾT: 146 – VB:

RÔBINSƠN NGOÀI ĐẢO HOANG

( Đ.Đi phô)

I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

- Thấy được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rôbinsơn một mình trên đảo hoang . Thấy được hình thức tự truyện của văn bản.

- Rèn kĩ năng đọc phân tích ,cảm nhận văn học

- Giáo dục hs tinh thần lạc quan, yêu đời , biết vượt lên hoàn cảnhII/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án , chân dung tác giả, thiết bị: máy chiếu

2. HS : soạn , trả lời câu hỏi ở GKIII/ TIẾN TTRÌNH LÊN LỚP :

1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ :

Cảm nhận của em về 3 cô gái TNXP trong “Những ngôi sao xa xôi” 1. Tổ chức các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: KĐ- GT

- Chiếu một số tranh ảnh về đảo hoang

Hoạt động 2: Đọc –Hiểu văn bản

- G:? Gọi hs đọc chú thích * ở SGK. Nêu vài nét về tác giả ?

- Hs : TL

- G:? Tác giả ra đời khi nào ?

- Hs : TL

- Gv hướng dẫn cách đọc : Giọng trầm tĩnh , vui , pha chút giễu cợt , hóm hỉnh

- Hs đọc , gv nhận xét

- G:? Hãy tìm bố cục cho văn bản, đặt tiêu đề cho từng phần ?

- Hs : TL

- Gv chốt ý


- G:? Phần mở đầu Rôbinsơn đã tự giới thiệu về mình như thê nào?

- Hs : TL

- G:? Lời giới thiệu đó có tác dụng gì

- Hs : TL

- G:? Trang phục của Rôbinsơn gồm những gì ?

- Hs : TL

- G:? Anh ta tự nhận xét như thế nào về trang phục của mình ?

- Hs : hết sức kì cục

- GV : Một mình sống trên đảo hoang đã 15 năm thì trang phục kì cục bằng da dê ấy quả không có gì đáng ngạc nhiên. Điều này thể hiện cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn của anh

- G:? Sống một mình trên đảo hoang , Rôbisơn trang bị cho mình những thứ gì ?

- Hs :TL

- G:? Với những trang bị ấy , em có hình dung về cuộc sống của Rôbinsơn

- Hs : Sống bằng thực phẩm kiếm được

- GV : Cuộc sống của Rôbin giống cuộc sống của người nguyên thuỷ . Nhưng người nguyên thuỷ có bầy đàn, còn Rôbin chỉ có một mình. Điều này càng chứng tỏ nghị lực phi thường của Rôbin

- G:? Diện mạo của Rônbin có gì đặc biệt ?

- Hs : TL

- G:? Rôbin tự hoạ nên bức chân dung của mình với giọng văn như thế nào ?

- Hs : Hài hước , dí dỏm

- G:? Chúng ta thấy gì đằng sau bức chân dung ấy ?

- Hs : C/s vất vả , tinh thần lạc quan

- GV : và nghị lực đó đã được đền đáp, sau 28 năm 2 tháng 29 ngày, Rô đã được trở về nước AnhHoạt động 3: Khái quát

- G:? Qua văn bản , em học được tính cách gì của Rôbin ?

- Hs : TL

- Gọi hs đọc ghi nhớ ở SGK.

- Hs : đọc

I/ Tìm hiểu chung:

1. Tác giả :

- Đen niơn- Điphô(1660-1731)

- Sinh ở Luân đôn , trong một gia đình thanh giáo

- Tham gia tích cực các hoạt động chính trị của thời đại , dùng ngòi bút làm vũ khí chiến đấu

- Tài năng văn học thực sự nở rộ vaog những năm 60 tuổi

2. Tác phẩm :

- Rôbinxơn Cru- xô : 1719


3.Bố cục :

- Đầu – “dưới đây”: Cảm nhận về chân dung của mình

- “Khẩu súng của tôi” : Trang phục , trang bị của Rôbin

- Còn lại : Diện mạo của Rôbinsơn

III/ Phân tích :

1. Cảm nhận chung của Rôbinsơn

- Hình dạng kì lạ , quái đản và tức cười → Khơi gợi sự tò mò , thích thú cho người đọc
2. Trang phục , trang bị của Rôbisơn

a. Trang phục :

- Áo : bằng da dê dài tới 2 bắp đùi

- Quần : bằng da dê loe tới đầu gối

- Đôi ủng tự tạo , mủ bằng da dê

→ Trang phục hết sức kì cục , cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn

b. Trang bị :

- Thắt lưng , 2 cái túi, dù : đều bằng da dê

- Cưa nhỏ , rìu con , thuốc súng , đạn , gùi..
→ Lỉnh kỉnh , cồng kềnh tương xứng với bộ trang phục .Là những trang bị tối thiểu dành cho cuộc sống săn bắt hái lượm

3. Diện mạo của Rôbinsơn :

- Không đến nổi đen cháy

- Râu ria cắt tỉa theo kiểu Hồi giáo

- Ria mép dài , kì quái

→ Khiến mọi ngườu phải khiếp sợ

* Giọng văn hài hước dí dỏm thể hiện cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng Rôbin vẫn lạc quan yêu đời vượt qua tất cả bằng ý chí nghị lực của mình

III. Tổng kết :

- NT: Miêu tả, kể chuyện , so sánh đặc sắc.

- ghi nhớ (sgk)Hoạt động 4:Củng cố- Dặn dò- Hướng dẫn tự học :

? Nếu em là Rôbin , em sẽ làm gì ?

Hs : Trả lờiQua văn bản , em học được những đức tính gì từ Rôbin ?

Hs ; lạc quan , yêu đời có niềm tin vượt lên mọi khó khăn

- Nắm nội dung , nghệ thuật văn bản

Nắm bức chân dung tự hoạ của Rôbin ?

Soạn : Tổng kết ngữ pháp
Ngày soạn: 27 /03/ Ngày giảng:29&30 /03/
TIẾT :147+148: TV

TỔNG KẾT NGỮ PHÁP
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

-Hệ thống hóa kiến thức về từ loại : Danh , Động , Tính từ và các từ loại khác đã học từ lớp 6 đến lớp 9.

- Rèn kĩ năng nhận diện , phân biệt và sử dụng thành thạo các từ loại đã học

- Giáo dục hs ý thức học tập tốt

II/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án

2. HS : Học các khái niệm , làm bài tập

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn định tổ chức :

 2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra

 3. Tổ chức các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Ôn và luyện

- G:? Yêu cầu hs nhắc lại khái niệm Danh , Động , Tính từ?

- Hs :TL

- G:? Gọi hs đọc BT1. Bài tập này yêu cầu điều gì ?

- Hs : TL

- G:? Hs lên bảng làm . Hs khác nhận xét , gv bổ sung , chữa lỗi

- Hs thảo luận nhóm BT2,3 trong 5p. Sau 5p đại diện các nhóm lên bảng làm , thi nhóm nào làm nhanh

- Gv gọi hs đọc BT5 ở SGK. Các từ in đậm thuộc từ loại nào ? Trong các câu trên nó được dùng như từ loại nào ?

- GV : Đây là hiện tượng chuyển loại của từ. Vì vây khi xem xét một từ thuộc từ loại nào , cần đặt nó vào ngữ cảnh câu văn

- G:? Ngoài 3 từ loại chính nói trên , chúng ta đã học những từ loại nào ?

- Hs : số , lượng , phó , chỉ từ, QHT, Trợ từ, tình thái từ, thán từ..

- G:? GV yêu cầu hs nhắc lại khái niệm các từ loại trên

- Hs : NL

- G:? Gọi hs lên bảng làm BT1

- GV chữa bài tập

- G:? Tìm những từ chuyên dùng để tạo câu nghi vấn ?

- Hs : TL

- G:? Các từ trên thuộc từ loại nào ?

- Hs : Tình thái từ

- G:? Chúng ta đã học những loại cụm từ nào ?

- Hs : Cụm dt, đt, tt

- G:? Thế nào là cụm danh từ , động từ ,tính từ ?


- Hs :TL

- Gv chia lớp làm 3 nhóm thảo luận

N1 : BT1

N2: BT2


N3 : BT3

- Sau 5’ đại diện các nhóm trình bày Bt , nhóm khác nhận xét bổ sung.Gv hoàn chỉnh bài tập


- G:? Qua 3 BT trên hãy rút ra nhận xét ?

- Hs : DT đi kèm với Số từ , lượng từĐT -> Phó từ thời gian

TT - > Phó từ chỉ mức độ


A. Từ loại :

I/ Danh từ , Động từ , Tính từ 1. Lí thuyết :

- Danh từ …

- Động từ …

- Tính từ ….


 1. Bài tập :

BT1 :

a. Hay : Tính từ

- Đọc : Động từ

- Lần : danh từ

b. Nghĩ ngợi : Động từ

c. Lăng , làng : Danh từ

- Phục dịch , đập : Động từ

d. Đột ngột : Tính từ

e. Phải , sung sướng : Tính từ

BT2 ,3 :

- Rất , hơi , quá : đi kèm với tính từ

- Hãy , đã , vừa : đi kèm với động từ

- Những ,các ,một :đi kèm với danh từBT 5:

a. Tròn : TT → ĐT

b. Lí tưởng : DT → TT

c. Băn khoăn : TT → DT


II/ Các từ loại khác : 1. Lí thuyết :
 1. BT

BT1: bảng phụ

Từ loại

Các từ có trong câu văn

Số từ

Lượng từ


Chỉ từ

Phó từ


QH từ

Trợ từ


TT từ

Thán từ


Ba, năm

Những


Ấy , đâu

Đã , mới , đang

Nhưng , như , ở , của

Chỉ , cả , ngay

hả

trời ơiBT2 :

- Từ chuyên dùng cuối câu để tạo câu nghi vấn : à, ư , hử , hả , hớ…

→ Thuộc tình thái từ
B.Cụm từ :
BT1 :

a. Những ảnh hưởng quốc tế

Một nhân cách

Một lối sống

b. Những ngày khởi nghĩa

c.Tiếng cười nói..BT2:

a. Đã đến

Sẽ chạy xô đến

b. Vừa lênBT3 : Cụm tính từ

a. Rất Việt nam

rất bình dị

rất Phương Đông

rất mới

rất hiện đại

b. Sẽ không êm ả

c. Phức tạp hơn

Phong phú hơn

Sâu sắc hơn
Hoạt động 4: Củng cố- Đặnò- Hướng dẫn tự hoc :

Gv nhắc lại các khái niệm vừa ôn

Hoàn thiện các bài tập còn lại

Soạn : Luyện tập viết biên bản


…………………………………………………………….Ngày soạn: 27 /03/ Ngày giảng: 1&2 /04/
TIẾT: 149- TLV:

LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

- Nắm chắc hơn những kiến thức lí thuyết về biên bản, thực hành viết được một biên bản hoàn chỉnh.

- Rèn kĩ năng viết biên bản hoàn chỉnh

- Giáo dục hs tích cực tự giác học tập

II/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án , một số biên bản mẫu

2. HS : Nghiên cứu bài ở nhà

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra3. Tổ chức các hoạt động :


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Ôn luyện

- Gv yêu cầu hs nhắc lại mục đích , nội dung , hình thức bố cục của biên bản ?

- Hs nhắc lại , gv bổ sung

Hoạt động 2: Thực hành

- Gv cho hs thảo luận 4 nhóm trong 5’

Sắp xếp các tình tiết trong BT1 theo trình tự hợp lí

- Hs thảo luận vào phiếu học tập , sau đó lên bảng ghi thứ tự

- Gv nhận xét kết quả từng nhóm , chữa bài tập

- GV : trên cơ sở trình tự này , về nhà hoàn chỉnh biên bản này


- Theo em để viết biên bản trên cần có những ý chính nào ?

- Hs :


+ Thời gian , địa điểm

+ Kết qủa công việc đã làm

+ Nội dung công việc

+ Các dụng cụ bàn giao

- G:? Hãy viết hoàn thiện biên bản trên ?

- Hs viết biên bản vào vở

- GV gọi 2-3 hs đọc biên bản , cả lớp nhận xét , bổ sung

I/ Nhắc lại lý thuyết

1. Mục đích :

2. Yêu cầu về nội dung và hình thức

3. Bố cục biên bản

II/ Luyện tập :

BT1 : Trình tự hợp lí

b. Hội nghi bắt đầu vào lúc ..

a.Tầnh phần …

d.Cô lan khai mạc

c. Lớp truởng báo cáo …

e. Kinh nghiệm của Thu nga , Thuý Hà

g. Cô Lan tổng kết..


BT3 : Biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần

- Thời gian địa điểm , thành phần

- Nội dung bàn giao

+ Kết quả công việc đã làm trong tuần

+ Nội dung công việc tuần tới

+ Các dụng cụ trực tuần


- Thời gian kết thúc, chữ kí đại diện 2 lớp

Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò- Hướng dẫn tự học : Gv yêu cầu hs nhắc lại

Hoàn thiện biên bản BT3

Làm BT2 , 4 ở SGK

Soạn : Hợp đồng

………………………………………………………………

Ngày soạn: 27 /03/ Ngày giảng: 1&2 /04/
TIẾT: 150 - TLV:

HỢP ĐỒNG

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

- Nắm được đặc điểm, mục đích và tác dụng của hợp đồng

- Viết được một hợp đồng đơn giản.

- Có ý thức cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng và ý thức trách nhiệm với việc thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng đã được thỏa thuận và kí kết.II .CHUẨN BỊ:

- GV: Sgk, giáo án, một vài hợp đồng mẫu.

- HS: Soạn bài, ôn tập kiến thức cũ, SGK, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1. Tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm của biên bản?

3. Tổ chức các hoạt động :


Hoạt động của GV - HS

Kiến thức cơ bản

Hoạt động 1: GV giới thiệu bài học.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

- Gọi HS đọc các văn bản Sgk – 136.


- G:? Tại sao cần phải có hợp đồng?

- Hs: TL


- G:? Vậy hợp đồng ghi lại nội dung gì.?Hợp đồng phải đạt yêu cầu nào về hình thức và nội dung.

- Hs: TL

- G:? Kể tên một số loại hợp đồng mà em gặp?

- Hs: TL

- G:? Vậy hợp đồng là gì.

- HS trình bày suy nghĩ.

- GV hướng dẫn chốt, ghi lại nội dung cơ bản của bài học, đọc ghi nhớ.

- GV chia lớp làm 4 tổ, giao nhiệm vụ thảo luận. Tg 4’.

- Nhóm 1: Nêu các mục trong phần mở đầu. Tên hợp đồng viết như thế nào?

- Nhóm 2: Hợp đồng ghi lại nội dung gì? Hợp đồng phải dạt yêu cầu gì về nội dung?

- Nhóm 3: Kết thúc hợp đồng gồm mục nào?

- Nhóm 4: Nhận xét gì về lời văn trong hợp đồng?

- HS các nhóm thảo luận và trình bày ý kiến, GV HD chốt lại:

? Hãy nêu cách làm một hợp đồng.

- HS rút ra nội dung trong mục ghi nhớ.Hoạt động 3: Thực hành

- GV gọi HS đọc bài tập 1, 2.

- GV hướng dẫn sửa chữa.I. Đặc điểm của hợp đồng.

1. Văn bản:

Sgk – 1632. Nhận xét:

- Cần có hợp đồng vì đó là văn bản pháp lí, là cơ sở để cá nhân, tập thể làm theo quy định.

- Hợp đồng ghi lại nội dung cụ thể do hai bên kí đã thỏa thuận.

- Yêu cầu: ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, có điều kiện trong khuôn khổ pháp luật.

- Các loại hợp đồng: kinh tế, lao động, thuê nhà, xây dựng, chuyển nhượng…
3. Kết luận:

Ghi nhớ. Sgk – 138.II. Cách làm hợp đồng.
- Phần mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, cơ sở pháp lí của việc kí hợp đồng, đơn vị, cá nhân, chức danh, địa chỉ… 2 bên kí.

- Phần nội dung: Các điều khoản cụ thể, cam kết 2 bên kí hợp đồng.

- Phần kết thúc: Đại diện 2 bên kí hợp đồng.

- Lời văn: Chính xác, chặt chẽ, không chung chung, mơ hồ.


* Ghi nhớ .

III. Luyện tập:

Bài tập 1:

- Trường hợp b, c, e.Bài tập 2:

Hướng dẫn:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ.

- Tên hợp đồng.

- Hôm nay, ngày…tháng…năm…

- Bên cho thuê nhà xưởng: Chủ sở hữu…, ngày…tháng…năm sinh, CMND số…; thường trú…, ĐT… (Bên A)

- Bên thuê nhà xưởng: Tên giao dịch, đại diện là… chức vụ…, địa chỉ…, tài khoản.., số …, ĐT….tải về 2.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương