Ngày soạn: 10/08/ Ngày giảng: 15&16 /08/ tuầN 1: tiếT: 1+2: vh: phong cách hồ chí minhtải về 2.49 Mb.
trang19/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.49 Mb.
#100563
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Hoạt động 5: Củng cố- Dặn dò- Hướng dẫn tự học : GV nhắc nhở hs rút kinh nghiệm - Văn nghị luận cần viết ngắn gọn

- Cần có thái độ , ý kiến riêng của bản thân

- Cần rèn luỵên chữ viết nhiều hơn Xem kĩ kiến thức văn NLXH

- Soạn : Viếng lăng Bác.

Ngày soạn: 10 /02/ Ngày giảng: 14 /02/

Chuyªn ®Ò: øng dông cntt( chÌn ©m thanh, h×nh ¶nh, video vµo bµi gi¶ng ng÷ v¨n)

TUẦN 25- TIẾT 116: VB

VIẾNG LĂNG BÁC

( Viễn Phương)

I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

- Cảm nhận được niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính,vùa tự hào , vừa đau xót của tác giả khi được ra thăm lăng Bác Hồ

- Nắm được đặc điểm nghệ thuật của bài thơ : Giọng điệu trang trọng thiết tha, phù hợp với tâm trạng cảm xúc, những hình ảnh ẩn dụ có giá trị gợi cảm, lời thơ dung dị mà cô đúc, giàu cảm xúc mà lắng đọng

- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, phân tích và cảm thụ tác phẩm thơ trữ tình

- Giáo dục lòng yêu quý và kính trọng về Bác

II/ CHUẨN BỊ :

1. GV : Soạn giáo án , chân dung nhà thơ,ảnh Lăng, video clip, thiết bị : Máy chiếu

2. HS : trả lời câu hỏi ở SGK

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :  1. Ổn định tổ chức :

  2. Kiểm tra bài cũ : Đọc thuộc lòng bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” ?

Cho biết tâm niệm của nhà thơ ? Và em đã làm gì để thể hiện sống có ích ?

  1. Tổ chức các hoạt động :

- Ho¹t ®éng1: K§-GT: C¸c em h·y cïng xem mét ®o¹n video clip: (Më b¨ng BH mét t×nh yªu bao la)-VN

GV: Cã lÏ h¬n mét thÕ kØ qua nh÷ng vÇn th¬ hay nhÊt,®Ñp nhÊt,nh÷ng lêi ngîi ca thµnh kÝnh nhÊt cña tÊt c¶ c¸c nghÖ sÜ ®Òu dµnh cho B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng ta-Ng­êi lµ hiÖn th©n cña ®Êt trêi hoa tr¸i cho m·i mu«n ®êi sau.Ng­êi mÊt ®i lµ mét tæn thÊt v« cïng to lín cña d©n téc ta vµ cho c¶ nh©n lo¹i .VÉn n»m trong m¹ch c¶m xóc Êy nhµ th¬ ViÔn Ph­¬ng ®· rÊt thµnh c«ng víi bµi th¬ “ViÕng L¨ng B¸c”bëi ®· nãi lªn ®­îc tÊt c¶ c¶m xóc cña ng­êi d©n VN ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu.TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng ®i t×m hiÓu vÒ bµi th¬

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

- Ho¹t ®éng2 : §äc hiÓu VB

Quan sát chân dung t/g.-hs quan s¸t ch©n dung

?Em hãy nêu những nét chính về cđ,sn của nhà thơ?

-hs đọc ct*

§Æc ®iÓm th¬ VP: ChiÕu ch©n dung vµ c¸c t/p

? Em h·y nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬?

- GV Më b¨ng vÒ h×nh ¶nh khi x©y l¨ng, giíi thiÖu vÒ L¨ng: ( 5 h/a)I.T×m hiÓu chung

1/Tác giả

- Tên thật Phan Thanh Viễn, quê tỉnh An Giang.

- Th¬ «ng th­êng nhá nhÑ , giµu t×nh c¶m vµ ®Ëm chÊt th¬ méng.
2. T¸c phÈm: S¸ng t¸c 1976, in trong tËp “ Nh­ m©y mïa xu©n”


§©y lµ nh÷ng h/a vÒ L¨ng CTHCM-n¬i ®Æt thi hµi cña Ng­êi .§©y lµ c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt lín (2).L¨ng ®­îc khëi c«ng ngµy 2/9/1973 trªn nÒn cò cña toµ lÔ ®µi gi÷a qu¶ng tr­êng Ba §×nh trªn ®­êng §éc lËp-thñ ®o Hµ Néi ,n¬i HCM ®· chñ tr× c¸c cuéc mÝt tinh lín vµ ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc VNDCCH.(3)L¨ng ®­îc x©y theo kiÕn tróc nguyªn b¶n L¨ng Lª-nin vµ kh¸nh thµnh vµo ngµy 29/8/1975(4) ®Ó tõ ®ã L¨ng B¸c lu«n réng më ®ãn chµo nh÷ng ng­êi con tõ kh¾p mäi miÒn ®Õn viÕng B¸c.(5)nhµ th¬ ViÔn Ph­¬ng ®· cïng nh÷ng ng­êi con ­u tó cña ®Êt MiÒn Nam thµnh ®ång Tæ Quèc ra thñ ®« HN viÕng l¨ng B¸c
Gi¸o viªn nªu Yªu cÇu ®äc: giäng nhá nhÑ, thµnh kÝnh, d¹t dµo c¶m xóc, ®o¹n cuèi tha thiÕt. Chó ý nhÊn m¹nh ®iÖp tõ, ®iÖp ng÷

-3 hs ®äc theo y/c-nhËn xÐt

- ? Nh×n vµo h×nh thøc, em cho c« biÕt bài thơ được s¸ng t¸c theo thÓ th¬ nµo?

-hs tr¶ lêi (thÓ th¬ 8 ch÷ ,cã c©u 7 hoÆc 9 ch÷)

?C¶m xóc bao trïm cña t/g trong bµi lµ g×?-NiÒm xóc ®éng s©u s¾c vµ lßng biÕt ¬n ,nçi xãt ®au cña t/g khi ra th¨m l¨ng B¸c


3. ThÓ th¬: 8 ch÷? Mạch cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ được diễn tả theo trình tự nào?

? T×m bè côc bµi th¬?


? Em có nhận xét gì về bố cục của bài thơ?4. Bè côc: 3 phÇn

- Trình tự không gian và thời gianĐoạn 1: Cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng Bác. (khổ 1và 2)

Đoạn 2: Cảm xúc của tác giả khi vào trong lăng. (khổ 3)

Đoạn 3: Cảm xúc khi ra vÒ (khổ 4)

=> Bố cục đơn giản, tự nhiên mà hợp lí.- §äc khæ th¬ thø nhÊt

-1 hs ®äc

? Đến thăm lăng Bác tác giả đã xưng hô như thế nào?-hs nªu :con-b¸c (cha-con ruét thÞt)

?C¸ch x­ng h« nh­ vËy thÓ hiÖn t×nh c¶m g×?- Xưng hô thÓ hiện tình cảm ruét thÞt thân mật, gn gũi, cm động mang đậm cht Nam B


II.Ph©n tÝch v¨n b¶n

1.C¶m xóc tr­íc l¨ng B¸c

- Xưng hô thân mật, gần gũi
GV: Cã thÓ nãi t/c gi÷a NDMN víi BH lu«n lµ t/c ruét thÞt nhí th­¬ng s©u nÆng “B¸c nhí MN nçi nhí nhµ…mong cha” vµ giê ®©y miÒn Nam ®­îc gi¶i phãng th× B¸c ®· kh«ng cßn ,v× thÕ tÊm lßng ng­êi con ®Õn th¨m cha lµ s thành kính xúc động nghn ngào ®­îc thÓ hiÖn qua c¸ch x­ng h« con-b¸c

? Khi ®Õn tr­íc l¨ng B¸c, h×nh ¶nh ®Çu tiªn mµ t¸c gi¶ nh×n thÊy ®ã lµ h×nh ¶nh nµo?

-h×nh ¶nh hµng tre

C¸c em ¹ !Trong qu¸ tr×nh x©y l¨ng ND ta ®· ®­a c¸c loµi c©y tõ kh¾p mäi miÒn ®/n vÒ trång quanh n¬i yªn nghØ cña B¸c t¹o mét kh«ng gian xanh m¸t phï hîp c¶nh quan kiÕn tróc : 2 bªn c¹nh cöa chÝnh lµ 2 c©y hoa ®¹i mµu hång,phÝa tr­íc vµ sau cã 79 c©y v¹n tuÕ t­îng tr­ng cho 79 n¨m trong cuéc ®êi ho¹t ®éng cña B¸c,2 bªn phÝa Nam vµ B¾c lµ 2 rÆng tre xanh tèt lÊy gièng tõ Cao B»ng…

?VËy khi nãi ®Õn c©y tre lµ ta liªn t­ëng ®Õn biÓu t­îng nµo rÊt quen thuéc?

? Lµ biÓu t­îng cña d©n téc VN víi nh÷ng phÈm chÊt nµo?qua nh÷ng t¸c phÈm nµo ®· häc?-PhÈm chÊt thuû chung,hi sinh,®oµn kÕt,®ïm bäc che chë,kiªn c­êng ,dòng c¶m …

Tre VN(NguyÔn Duy),C©y tre VN…(ThÐp Míi)
?Hàng tre trong bµi được tác giả miêu tả nh­ thÕ nµo?

? Víi c¸ch dïng nhiÒu tÝnh tõ ,thµnh ng÷ ,kh¾c s©u thªm phÈm chÊt g× cña con ng­êi VN?-BiÓu t­îng cña d©n téc VN


-Hµng tre b¸t ng¸t

xanh xanh ViÖt Nam.

B·o t¸p m­a sa ®øng th¼ng hµng

-BP Èn dô:

-> biểu tượng cho sức sống bền bỉ, kiên cường, bất khuất của dân tộc việt Nam.Nh­ vËy b»ng biÖn ph¸p NT Èn dô quen thuéc t¸c gi¶ dïng h×nh ¶nh c©y tre t­îng tr­ng cho søc sèng bÒn bØ,kiªn c­êng bÊt khuÊt ,lu«n v÷ng vµng v­ît qua mäi phong ba b·o tè cña con ng­êi VN,DT VN còng nh­ B¸c Hå cña chóng ta suèt ®êi sèng gi¶n dÞ nh­ng kiªn c­êng tranh ®Êu v× ®éc lËp tù do cho d©n téc

? Đứng trước lăng Bác nhà thơ tiếp tục có những dòng cảm xúc nào ở khổ thơ thứ hai ?

-hs ®äc c¶ khæ th¬ lªn

?C¸c em h·y suy nghÜ vµ t×m cho c« c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc t/g sö dông trong khæ th¬ nµy?

-AD: MÆt trêi ,trµng hoa

-Ho¸n dô: 79 mïa xu©n

-®iÖp ng÷ :ngµy ngµy? Hình ảnh mặt trời Trong câu thơ thứ nhất có ý nghĩa gì? ý nghÜa cña h×nh ¶nh “mÆt trêi” thø hai lµ g×?

Th¶o luËn ®­a ra ý kiÕn

-hs th¶o luËn –ph©n tÝch+“ Mặt trời đi qua trên lăng” là mặt trời thực, mặt trời của thiên nhiên vũ trụ mang lại ánh sáng sự sống cho muôn loài

-Bác cũng như vầng mặt trời soi đường chỉ lối cho dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân


=> Nghệ thuật ẩn dụ : -so sánh ngầm Bác với mặt trời, ca ngợi sự vĩ đại, công lao trời biển của Bác đối với dân tộc.

-B¸c còng tr­êng tån vÜnh h»ng nh­ mÆt trêi kh«ng bao giê mÊt


GV: CLV ®· viÕt “BH ch¼ng bao giê v¾ng B¸c/B¸c lµ mÆt trêi mçi s¸ng mäc lªn…”- Hình nh nhân hóa, n d -> ca ngi s vĩ đại, trường tn ca Bác :B¸c lµ vÇng mÆt trêi ®Ñp nhÊt,rùc rì nhÊt chãi läi nhÊt,nhµ th¬ bÊt tö ho¸ h×nh t­îng B¸c Hå trong lßng mäi ng­êi –H×nh ¶nh mÆt trêi lµ mét Èn dô ®Ñp ®­îc t/g ®­a vµo th¬

? Lời thơ:

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớKết tràng hoa dâng bẩy mươi chín mùa xuân”

Gợi lên một cảnh tượng như thế nào? ChØ ra NT ?-HS tr¶ lêi

?Cßn biÖn ph¸p ho¸n dô 79 mïa xu©n nãi lªn ®iÒu g×?-AD :trµng hoa->dßng ng­êi ®Õn viÕng B¸c đi trong một không gian đặc biệt, đó là đi trong tình thương nỗi nhớ. Kết những tấm lòng thành tràng hoa dâng lên Người.-BP Èn dô ®Ñp,s¸ng t¹o ,®iÖp ng÷,ho¸n dô

-B¸c mÊt n¨m 79 tuæi

-Cßn cã ý nghÜa:Cuộc đời của Bác đẹp như những mùa xuân


Vµ nh­ vËy víi nhÞp th¬ chËm theo b­íc ch©n cña dßng ng­êi mµ theo thèng kª hµng tuÇn cã)15.000 c¸ nh©n ,tËp thÓ víi ®ñ s¾c téc ,®ñ mäi løa tuæi trong vµ ngoµi n­íc vÒ ®©y lÆng lÏ ®I trong suy t­ëng ,®i trong cuéc hµnh tr×nh ngîi ca vinh quang cña B¸c ,bao trïm mét kh«ng khÝ th­¬ng nhí B¸c kh«ng ngu«I ,mçi ng­êi lµ mét b«ng hoa kÕt thµnh trang hoa d©ng lªn 79 MX cña ng­êi –KÕt trµng hoa còng lµ mét Èn dô s¸ng t¹o

? Víi c¸c biÖn ph¸p NT Èn dô s¸ng t¹o,®iÖp ng÷ ,ho¸n dô,®Æc biÖt lµ qua ®éng tõ “D©ng” cảm xúc bao trùm trong lòng nhà thơ khi ®øng tr­íc l¨ng B¸c là gì?

(t/g ®· béc lé t×nh c¶m g× qua c¸c h/a th¬ võa ph©n tÝch?)

- hs ph¸t biÓu kh¸i qu¸t-TÊm lßng thµnh kÝnh thiªng liªng

-Sù biÕt ¬n cña mäi ng­êi víi B¸c

- ngîi ca sù tr­êng tån vÜ ®¹i cña B¸c

=>ThÓ hiÖn Tấm lòng thµnh kÝnh, sự ngưỡng vọng, tình cảm tha thiết biết ơn vô hạn của nhân dân đối với Bác.? L¨ng lµ n¬i ®Æt thi hµi cña ng­êi qu¸ cè, nh­ng ng­êi con th¨m l¨ng B¸c l¹i cã mét h×nh dung nh­ thÕ nµo vÒ B¸c?

? Em h×nh dung Giấc ngủ bình yên của Bác là giấc ngủ như thế nào?

-hs ®äc 4 c©u th¬:2. C¶m xóc trong l¨ng B¸c
=>B¸c ®ang trong giÊc ngñ yªn,giÊc ngñ thanh b×nh vµ vÜnh h»ng cña mét con ng­êi ®· cèng hiÕn trän ®êi cho cuéc sèng b×nh yªn cña nh©n d©n , ®Êt n­íc.

Chóng ta cßn l­u ý c¸ch dïng tõ cña t/g : - Nhan đề cña bµi lµ ViÕng: Viếng: chia bun vi thân nhân người đã mt->th hin s trang trng và khng định s tht Bác đã ra đi Nh­ng c©u th¬ thø nhÊt (con ë MN ra th¨m l¨ng B¸c)- Thăm : là gp gỡ trò chuyn vi người đang sng.

.- Câu thơ dùng t “thăm” ng ý nói gim đi. Bác như còn sống mãi với nhân dân Vit Nam

Vµ giê ®©y khi nãi vÒ sù ra ®i cña B¸c ,t/g vÉn dïng bp nãi gi¶m nãi tr¸nh ®ã nh»m lµm gi¶m bít nçi ®au trong lßng: Trong t©m t­ëng cña t¸c gi¶ vµ cña mäi ng­êi -suèt 79 n¨m cèng hiÕn cho ®Êt n­íc b©y giê B¸c chØ lµ ®i vµo nh÷ng gi©y phót nghØ ng¬i th«i vµ bao quanh giÊc ngñ lµ vÇng tr¨ng s¸ng dÞu hiÒn

?H/a B¸c vµ tr¨ng gîi sù liªn t­ëng nµo?

+ T©m hån B¸c, trong s¸ng, hiÒn hoµ, bao dung nh­ vÇng tr¨ng

+ T×nh yªu tr¨ng , yªu thiªn nhiªn cña B¸c (sinh thêi B¸c rÊt yªu tr¨ng,tr¨ng víi B¸c lµ b¹n)

?Em h·y kÓ tªn mét sè bµi th¬ cã h×nh ¶nh tr¨ng cña B¸c?

- Ng¾m tr¨ng, R»m th¸ng riªng…
GV: Nh­ vËy chØ víi 2 c©u th¬ ®· diÔn t¶ tinh tÕ chÝnh x¸c kh«ng khÝ trang nghiªm yªn tÜnh trong l¨ng-n¬i yªn nghØ cña Ng­êi nh­ nhµ th¬ Ph¹m Ngäc C¶nh ®· viÕt “Trong l¨ng B¸c võa chît nghØ/Nh­ sau mçi viÖc lµm/Tr¨ng ¬i tr¨ng biÕt thÕ/Nªn tr¨ng b­íc nhÑ nhµng” –ë ®©y nhµ th¬ cã sù liªn t­ëng rÊt ®Ñp,ph¶i ch¨ng theo quan niÖm d©n gian :Cha lµ mÆt trêi ,mÑ lµ vÇng tr¨ng ®· kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu :B¸c Hå cña chóng ta võa vÜ ®¹i thiªng liªng ,võa gÇn gòi nh­ ng­êi cha,ng­êi mÑ ,B¸c sÏ cßn sèng m·i nh­ trêi xanh cßn m·i trªn ®Çu nh­ 2 c©u th¬ tiÕp theo

? Nhìn thấy Bác, cảm xúc của nhà thơ trào dâng như thế nào?

? Em hãy phân tích hai câu thơ này?- Vaãn bieát trôøi xanh laø maõi maõi

Maø sao nghe nhoùi ôû trong tim.

-> Ở đây có sự mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm.

+ Tình cảm: An ủi,Bác như trời xanh kia còn mãi

+ Lí trí: Lại mách bảo Bác ra đi vĩnh viễn

? T×m h×nh ¶nh Èn dô?

?H×nh ¶nh “trêi xanh” mang ý nghÜa g×?+ Hình ảnh: “ Trời xanh ” còn là biện pháp tu từ ẩn dụ muốn ngợi ca công ơn trời bể cña B¸c bao la nh­ trêi xanh ,

-Ngîi ca sự vĩnh hằng, sự bất tử của Bác.


? Tõ nµo trong lêi th¬ “mµ sao nghe nhãi ë trong tim” cã søc biÓu c¶m lín?

“nhãi” nghÜa lµ g×? thuéc tõ lo¹i g×?

?Nghe nhãi sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×?(cã ph¶i AD chuyÓn …?)diÔn t¶ tr¹ng th¸i con ng­êi nh­ thÕ nµo?


-Nghe nhãi

-“nhãi”:Nçi ®au ®ét ngét, quÆn th¾t->§éng tõ chØ tr¹ng th¸i

+ Cảm xúc trào dâng “ nghe nhói ở trong tim”. Đây là một biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác diễn tả một cảm xúc đau đớn buốt nhói nơi trái tim mình-nçi ®au tinh thÇnVµ chóng ta h·y dµnh Ýt phót trë l¹i gi©y phót B¸c Hå míi ra ®i c¸ch ®©y 41 n¨m

(Më PHIM B¸c MÊt)(1P 33S)

Vµ nçi ®au Êy kh«ng ph¶i chØ cña riªng ai mµ lµ nçi ®au cña c¶ d©n téc tr­íc sù ra ®i cña mét vÞ l·nh tô v« cïng yªu kÝnh nh­ Tè H÷u ®· tõng viÕt: “Suèt mÊy h«m rµy ®au tiÔn ®­a/Ng­êi tu«n n­íc m¾t trêi tu«n m­a”….vßng quay ls nh­ ngõng l¹i khi tr¸i tim vÞ th¸nh sèng cña ngh×n th¸nh sèng vµ ©n nh©n cña c¶ mu«n ®êi ngõng ®Ëp-nçi ®au cña c¶ nh©n lo¹i

?H·y trë l¹i víi khæ th¬ ®ang ph©n tÝch-Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu cña khæ th¬ nµy?

-Giäng ®iÖu th¬ thµnh kÝnh,trang träng? Nh­ vËy víi giäng th¬ thµnh kÝnh,trang träng ,c¸ch dïng biÖn ph¸p NT Èn dô s¸ng t¹o : VÇng tr¨ng,trêi xanh ,nghe nhãi… dïng tõ ng÷ gîi c¶m béc lé c¶m xóc cña t/g khi vµo trong l¨ng nh­ thÕ nµo?

-§au ®ín tiÕc th­¬ng v« h¹n

- ngîi ca sự vĩnh hằng, sự bất tử của Bác.

-Gîi t©m hån cao ®Ñp cña B¸c

-NT Èn dô, tõ ng÷ b×nh dÞ, gîi cảm ,giọng thơ thành kính trang trọng

=> Nỗi niềm đau đớn, tiếc thương khôn nguôi tr­íc sự ra đi của Bác.Gv b×nh thªm

?Em hãy đọc khổ thơ cuối của bài thơ.

?NhËn xÐt chung vÒ giäng ®iÖu khæ th¬?- tác giả mới chỉ nghĩ đến ngày mai xa Bác thì cảm xúc đã bộc lộ -Th­¬ng trµo n­íc m¾t

?T×m nghÖ thuËt ®­îc sö dông?

§iÖp ng÷ muèn lµm nãi lªn ước nguyện gì cña t¸c gi¶?

?Em hiÓu ntn vÒ ­íc nguyÖn muèn lµm con chim hãt,b«ng hoa to¶ h­¬ng?3.C¶m xóc khi rêi l¨ng B¸c

-Giäng th¬ tha thiÕt båi håi,ch©n thµnh

-§iÖp ng÷ “muèn lµm”

- Ước nguyn:

con chim -> để dâng tiếng hót lµm vui lßng B¸c

+ Muốn làm:đoá hoa -> dâng hương sắc lµm ®Ñp kh«ng gian bªn B¸c?­íc nguyÖn ®ã gîi nhí ­íc nguyÖn cña t¸c gi¶ nµo?cã g× gièng vµ kh¸c nhau?

-Cïng nãi lªn ­íc nguyÖn,muèn ho¸ th©n vµo nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn gi¶n dÞ gÇn gòi-Kh¸c: Thanh H¶i lµ kh¸t väng cèng hiÕn d©ng cho ®êi mét mïa xu©n nho nhá ,cßn ViÔn Ph­¬ng l¹i cã ­íc muèn ho¸ th©n vµo nh÷ng c¶nh vËt b×nh dÞ ®Ó gÇn gòi víi B¸c,h­íng tíi B¸c
- ChiÕu ¶nh canh g¸c
?Nhµ th¬ ®· dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× trong c©u th¬ nµy?

?Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ ­íc muèn lµm c©y tre trung hiÕu?

-Muèn lµm ng­êi lÝnh ®øng g¸c cho giÊc ngñ cña B¸c ®­îc b×nh an, Nh©n d©n ViÖt Nam mong muèn ®­îc ë bªn B¸c, canh giÊc ngñ cho Ng­êi.-nh­ lêi mét bµi h¸t ®· tõng ®­îc nghe: “Vinh quang con ®øng bªn ng­êi/Canh cho B¸c ngñ yªn giÊc …”


-Èn dô ,nh©n ho¸

->¦íc muèn lµm mét ng­êi con häc tËp phÈm chÊt c¸ch m¹ng trung víi n­íc,hiÕu víi d©n ,noi g­¬ng B¸c


¥ khæ mét nãi ®Õn h×nh ¶nh biÓu t­îng c©y tre bªn l¨ng B¸c ,khæ cuèi lÆp l¹i h/a c©y tre trung hiÕu t¹o kÕt cÊu ®Çu cuèi t­¬ng øng lµm ®Ëm nÐt h/a ,g©y Ên t­îng s©u s¾c ,dßng c¶m xóc trän vÑn gièng kÕt cÊu mïa xu©n nho nhá

? Từ nh÷ng ­íc nguyÖn đó tình cảm nµo của nhµ thơ được bộc lộ trong giê phót ra vÒ ?


-Sö dông ®iÖp ng÷, giäng th¬ tha thiÕt,båi håi

->­­íc nguyÖn gi¶n dÞ vµ t×nh c¶m nhí th­­¬ng luyÕn l­­u s©u s¾c ,lßng biÕt ¬n v« h¹n víi B¸c Hå

-Muèn lµm nhiÒu viÖc cã Ých b¸o hiÕu víi B¸c


Cùng với nỗi niềm yêu thương vô hạn, tác giả nói lên muôn vàn lời tự nguyện. Điệp ngữ “muốn làm” khẳng định mạnh mẽ những ước nguyện ấy. Ước chi ta có thể biến hình thành những gì thân yêu quanh nơi Bác ngủ để mãi mãi được chiêm ngưỡng Bác, cuộc đời và tâm hồn của Bác, để bày tỏ lòng ta với Bác. Một con chim nhỏ góp tiếng hót làm vui những bình minh của Bác, một đóa hoa góp mùi hương làm thơm không gian quanh Bác hay một cây tre trong hàng tre xanh xanh VN tỏa bóng mát dịu dàng quê hương của Bác, tất cả đều làm Bác vui và ngủ an giấc hơn. Đây cũng chính là nguyện ước chân thành, sâu sắc của hàng triệu con tim người Việt sau một lần ra thăm lăng Bác.

?VËy c¸c em,c¸c em ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng,c¸c em ®· lµm nh÷ng g× ®Ó thÓ hiÖn lßng kÝnh yªu cña m×nh víi B¸c?

-Ra søc häc tËp

-RÌn luyÖn ®¹o ®øc ,häc theo 5 ®iÒu B¸c d¹y

-Gãp phÇn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta, để những công ơn to lớn của Bác không bị bỏ phí.

§i vµo kh¸m ph¸ « ch÷

-hs gi¶i « ch÷ trªn b¶ng phôIII. Tæng kÕt:

*Ghi nhí¤ ch÷ tõ kho¸ cña chóng ta gåm 9 ch÷ c¸i t­¬ng øng víi 9 « hµng ngang ,c¸c b¹n cã thÓ muèn kh¸m ph¸ bÊt k× mét « ch÷ hµng ngang nµo tr­íc , nÕu b¹n nµo sau khi kh¸m ph¸ tõ 6 « ch÷ hµng ngang trë lªn mµ lËt ®­îc « hµng däc th× sÏ nhËn ®­îc 1 phÇn th­ëng

¤ ch÷ hµng däc: Gåm 9 ch÷ c¸i: §©y lµ tõ chØ tÊm lßng cña nhµ th¬ vµ cña nh©n d©n ta ®èi víi B¸c kÝnh yªu

HµNG NGANG:

1/ Cã 13 ch÷ c¸i –Hä Tªn khai sinh cña t¸c gi¶ ViÔn Ph­¬ng?

2/ Cã 6 ch÷ c¸i -Bµi th¬ ®­îc viÕt theo thÓ th¬ nµy?

3/ Cã 7 ch÷ c¸i -H×nh ¶nh ®Çu tiªn t¸c gi¶ b¾t gÆp khi míi ®Õn L¨ng?

4/ Cã 4 ch÷ c¸i -BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc t¸c gi¶ sö dông nhiÒu nhÊt vµ s¸ng t¹o trong bµi?

5/ Cã 7 ch÷ c¸i- C¸ch x­ng h« con víi B¸c thÓ hiÖn t×nh c¶m nµy?

6/ cã 11 ch÷ c¸i -H×nh ¶nh dßng ng­êi vµo viÕng B¸c ®­îc t¶ nh­ thÕ nµy ?

7/ Cã 7 ch÷ c¸i -B¸c Hå mÊt n¨m bao nhiªu tuæi?

8/ Cã 4 ch÷ c¸i -§éng tõ chØ tr¹ng th¸i diÔn t¶ nçi ®au xãt v« h¹n tr­íc sù ra ®i cña B¸c?

9/ Cã 9 ch÷ c¸i - PhÈm chÊt cña c©y tre ®­îc nãi tíi ë cuèi bµi?

Vµ tÊm lßng cña t¸c gi¶ ViÔn Ph­¬ng còng nh­ cña c¶ d©n téc chÝnh lµ tÊm lßng thµnh kÝnh thiªng liªng ,lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu -®ã còng chÝnh lµ néi dung phÇn ghi nhí

-Mét em ®äc ghi nhí

(më VIDEO CLIP VµO L¡NG VIÕNG B¸C)Hoạt động 4:Củng cố- Dặn dò- Hướng dẫn tự học :

Cho hs nghe bài hát “Viếng lăng Bác”

Học thuộc lòng bài thơ

Nắm nội dung nghệ thuật bài thơ

Làm BT2 phần luyện tập. H/s yếu: chép bài thơ và ghi nhớ, h/s giỏi cảm nhận khổ cuối bài thơ.

Soạn : Nghị luận về tác phẩm truyện- Rót kinh nghiÖm: -Nªn cho hs ®äc vµ gv ®äc lu«n bµi th¬ trªn b¶ng (kh«ng nh×n vµo sgk)

-PhÇn « ch÷ nÕu hs ®· tr¶ lêi ®­îc « hµng däc nªn lËt c¸c « cßn l¹i(kh«ng hái n÷a sÏ mÊt thêi gian)

-GV gi¶n l­îc phÇn vÒ t¸c gi¶

-Nếu GV hát được thì nên hát trực tiếp cuối bài ,làm video clip có hình ảnh minh hoạ

Ngày soạn: 12 /02/ Ngày giảng: 15 /02/

tải về 2.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương