Ngày 3/10/2016 -phiên bản 63tải về 155.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích155.2 Kb.

Ngày 13/10/2016 -Phiên bản 9.0.0.63

 1. Sửa tính chênh lệch tiền lương tăng thêm của người có thu nhập thấp

Ngày 10/10/2016 -Phiên bản 9.0.0.62

 1. Chức năng: Hệ thống\6. Các tham số hệ thống=>Tham số báo cáo: Bổ sung khai báo tham số hệ thống Số tiền bằng chữ có chữ "chẵn" (C-có; K-không)

 2. Sửa số tiền bằng chữ in: Phiếu thu, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Giấy rút,… tại màn hình nhập chứng từ kế toán theo tham số hệ thống

 3. Sửa số tiền bằng chữ in: Bảng kê chứng từ thanh toán, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo tham số hệ thống

 4. Sửa số tiền bằng chữ in: chứng từ ghi sổ theo tham số hệ thống

Ngày 01/10/2016 -Phiên bản 9.0.0.61

Chú ý: Sau khi cập nhật phiên bản 9.0.0.61 phải chạy chức năng Hệ thống\9. Kiểm tra cấu trúc bảng, sau đó chạy tiếp chức năng Hệ thống\5. Tạo năm làm việc mới

 1. Bổ sung chỉ tiêu V. KINH PHÍ NGƯỜI CÓ CÔNG vào Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\12. Tổng hợp THKP & QTKP đã sử dụng(Mẫu B02-H Phần I + Phần II)(kinh phí người có công)

 2. Bổ sung chỉ tiêu V. KINH PHÍ NGƯỜI CÓ CÔNG vào Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\16. Tổng hợp THKP & QTKP đã sử dụng(Mẫu B02-H Phần I + Phần II)(kinh phí người có công): để in phần II gồm các cột số lũy kế

Ngày 30/9/2016 -Phiên bản 9.0.0.60

Chú ý: Sau khi cập nhật phiên bản 9.0.0.60 phải chạy chức năng Hệ thống\9. Kiểm tra cấu trúc bảng, sau đó chạy tiếp chức năng Hệ thống\5. Tạo năm làm việc mới

 1. Bổ sung báo cáo: Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\12. Tổng hợp THKP & QTKP đã sử dụng(Mẫu B02-H Phần I + Phần II)(kinh phí người có công)

 2. Bổ sung báo cáo: Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\16. Tổng hợp THKP & QTKP đã sử dụng(Mẫu B02-H Phần I + Phần II)(kinh phí người có công): để in phần II gồm các cột số lũy kế

 3. Mẫu: Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\55. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu số F02-1H): bổ sung thêm kinh phí người có công

 4. Mẫu: Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\70. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu số F02-1H) - nhóm nguồn: bổ sung thêm kinh phí người có công

 5. Mẫu: Báo cáo\1. Sổ thẻ kế toán chi tiết\160. Sổ chi tiết hoạt động (theo chiều dọc): bổ sung thêm kinh phí người có công

 6. Mẫu: Báo cáo\1. Sổ thẻ kế toán chi tiết\170. Sổ theo dõi dự toán: bổ sung thêm kinh phí người có công

 7. Mẫu: Báo cáo\1. Sổ thẻ kế toán chi tiết\180. Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí: bổ sung thêm kinh phí người có công

Ngày 29/9/2016 -Phiên bản 9.0.0.59

 1. Sửa các chỉ tiêu kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán không có số liệu trong phần kinh phí đầu tư XDCB

Ngày 21/9/2016 -Phiên bản 9.0.0.58

 1. Chứng từ ghi sổ sắp xếp lại theo dòng chứng từ

Ngày 19/9/2016 -Phiên bản 9.0.0.57

 1. Sửa tính lương, 8% lương tăng thêm làm tròn số bị sai.

 2. Danh mục đối tượng thanh toán: Mã chương và mã cơ quan thu trùng nhau

 3. Số tiền bằng trữ bỏ khoảng trống trước chữ “linh”.

Ngày 25/8/2016 -Phiên bản 9.0.0.56

 1. Chức năng Số liệu\6. Chuyển tạm ứng thành thực chi: sửa không ghi mã chương trình mục tiêu đối với các chứng từ đã thanh toán, dẫn đến bảng đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách tại Kho bạc, phần đã thanh toán không in được phần đã thanh toán theo chương trình mục tiêu.

 2. Mẫu báo cáo: Báo cáo\5. Lương và phụ cấp và các khoản đóng góp\15 In bảng lương thanh toán qua ATM: Bổ sung thêm cột số CMND .

Ngày 17/8/2016 -Phiên bản 9.0.0.55

 1. Tính truy lĩnh mức lương tối thiểu tháng: Sửa định khoản lương không khớp với bảng lương.

Ngày 10/8/2016 -Phiên bản 9.0.0.54

 1. Tính truy lĩnh mức lương tối thiểu tháng: bổ sung tính chênh lệch lớn hơn (nếu có) giữa tổng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng + 8% lương tăng thêm theo nghị đinh 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 so với tổng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng đối với các đối tượng có hệ số lương 2,34 trở xuống.

Ngày 08/8/2016 -Phiên bản 9.0.0.52

 1. Tính lương tháng: bổ sung tính chênh lệch lớn hơn (nếu có) giữa tổng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng + 8% lương tăng thêm theo nghị đinh 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 so với tổng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng đối với các đối tượng có hệ số lương 2,34 trở xuống.

 2. Tính truy lĩnh mức lương tối thiểu tháng: không tính truy lĩnh mức lương tối thiểu tháng đối với những người có chênh lệch lớn hơn giữa tổng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng + 8% lương tăng thêm theo nghị đinh 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 so với tổng lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng đối với các đối tượng có hệ số lương 2,34 trở xuống.

Ngày 29/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.51

 1. Bổ sung in bảng kê chứng từ thanh toán kèm giấy rút cho phép lựa chọn in nội dung theo diễn giải hoặc nội dung của MLNS.

 2. Mẫu Sổ thẻ kế toán chi tiết\5. Bảng kê chứng từ thanh toán…: bổ sung lọc theo đơn vị

 3. Sổ thẻ kế toán chi tiết\160. Sổ chi hoạt động (mẫu dọc): sửa lựa chọn chỉ lấy thực chi đối với ứng 66121/46121

 4. Sổ thẻ kế toán chi tiết\180. Sổ theo dõi nguồn kinh phí: sửa lựa chọn chỉ lấy thực chi đối với ứng 66121/46121

 5. Báo cáo tài chính\Từ mẫu 55 đến 70. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (F02-1h): sửa lựa chọn chỉ lấy thực chi đối với ứng 66121/46121

 6. Báo cáo tài chính\80. Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc: in cấp ngân sách

 7. Báo cáo tài chính\80. Bảng đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc: kết xuất ra Excel in tên kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị

 8. Báo cáo tài chính\85. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp tại KBNN: kết xuất ra Excel in tên kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị

 9. Báo cáo tài chính\90. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp tại KBNN-Mẫu 2: kết xuất ra Excel in tên kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị

Ngày 19/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.50

 1. Sửa lỗi nhập truy lĩnh mức lương tối thiểu tỷ lệ BHYT bị làm tròn thành 2,0.

 2. Sửa Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

 3. Chứng từ ghi sổ cho phép in theo chương, loại, khoản

 4. In bảng lương không hiện 8% lương tăng thêm nếu không có tiền

 5. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp tại KBNN (TT61/2014) – Mẫu 2– STT 90: Sửa lỗi trừ số rút nhưng không hiện số thanh toán

 6. Nhật ký sổ cái in A3 sửa font

 7. Sửa kết xuất Excel biểu Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán (F02-1H)

Ngày 16/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.48

 1. Sửa in bảng lương không cộng truy lĩnh mức lương tối thiểu

 2. Sửa in bảng truy lĩnh mức lương tối thiểu không in được cho từng tháng được truy lĩnh.

Ngày 11/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.47

 1. Bổ sung 02 mẫu Nhật ký sổ cái in A3

 2. Bảng cân đối tài khoản in đạm số tiền đối với tài khoản 3 số.

Ngày 09/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.46

 1. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp tại KBNN (TT61/2014) – STT 85: sửa trong trường hợp nội dung chứng từ nhiều hơn 320 ký tự báo lỗi

 2. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp tại KBNN (TT61/2014) – Mẫu 2– STT 90: sửa trong trường hợp nội dung chứng từ nhiều hơn 320 ký tự báo lỗi

Ngày 08/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.45

 1. Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (TT61/2014) – STT 80:

Bổ sung thêm lựa chọn Cột số rút bao gồm cả số rút chưa có dự toán

Bổ sung lựa chọn dữ liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán 1. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp tại KBNN (TT61/2014) – STT 85: Bổ sung lựa chọn dữ liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán

 2. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp tại KBNN (TT61/2014) – Mẫu 2– STT 90: Bổ sung lựa chọn dữ liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán

 3. Chức năng Tạo năm làm việc mới và Chọn năm làm việc bổ sung kiểm tra ID dữ liệu

Ngày 07/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.44

 1. Bổ sung bảng kê chứng từ thêm lựa chọn lọc chứng từ tạm ứng.

 2. Sửa bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại không hiện số tiền trong trường hợp đơn vị không theo dõi chứng từ ghi sổ

 3. Bổ sung tùy chọn in số dư đến mục và tiểu mục mẫu Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán.

Ngày 02/7/2016 -Phiên bản 9.0.0.43

 1. Sửa truy lĩnh mức lương tối thiểu.

Ngày 25/6/2016 -Phiên bản 9.0.0.42

 1. Sửa chức năng “Hệ thống\8. Sao lưu và phục hồi dữ liệu\ 2. Phục hồi dữ liệu của 1 năm (mới)” một số máy bị lỗi.

Ngày 26/5/2016 -Phiên bản 9.0.0.41

 1. Sửa in bảng lương không hiện kinh phí công đoàn cán bộ đóng.

 2. Sửa chức năng “Hệ thống\8. Sao lưu và phục hồi dữ liệu\ 2. Phục hồi dữ liệu của 1 năm (mới)” một số máy bị lỗi.

Ngày 23/5/2016 -Phiên bản 9.0.0.40

 1. Bổ sung nút trong màn hình hiện báo cáo dạng word, Excel để ghi kết quả sang file khác

Ngày 19/5/2016 -Phiên bản 9.0.0.39

 1. Bảng kê chứng từ thanh toán bổ sung lựa chọn in ngày chứng từ (điền ngày chứng từ, số chứng từ vào cột ngày chứng từ, số chứng từ hoặc bỏ trống hai cột này)

 2. Bảng kê chứng từ thanh toán tự động giãn dòng khi nội dung dài

Ngày 10/5/2016 -Phiên bản 9.0.0.38

 1. Bổ sung bảng cân đối tài khoản in A3

 2. Bổ sung nhật ký – sổ cái tất cả các trang đều có diễn giải

 3. In Bảng lương gồm phòng ban, bỏ số thứ tự từng phòng ban

 4. Bảng kê chứng từ thanh toán kèm giấy rút in số lượng, giá vào cột số lượng định mức

 5. Bảng kê chứng từ thanh toán kèm giấy rút bỏ tính tổng từng dòng

 6. Sửa sổ chi hoạt động đối với đơn vị không hạch toán chứng từ ghi sổ không hiện số tiền từng chứng từ

Ngày 05/5/2016 -Phiên bản 9.0.0.37

 1. Bổ sung phụ cấp công tác đảng

 2. Sửa truy lĩnh mức lương tối thiểu

 3. Bổ sung in giấy rút khi hạch toán có 4652

Ngày 28/04/2016 -Phiên bản 9.0.0.36

 1. Bổ sung “Mẫu số 01” vào bảng kê chứng từ thanh toán

 2. Sửa thứ tự ô “Chưa ghi chi NS” trong màn hình nhập chứng từ

Ngày 22/04/2016 -Phiên bản 9.0.0.35

 1. Sửa lỗi in giấy rút

Ngày 22/04/2016 -Phiên bản 9.0.0.34

 1. Sửa thứ tự các ô trong màn hình nhập chứng từ

 2. Cho phép in giấy rút 464

Ngày 20/04/2016 -Phiên bản 9.0.0.33

 1. Sửa chức năng sao lưu tự động chỉ sao lưu dữ liệu 1 năm, cải tiến tốc độ sao lưu….

 2. Bổ sung thêm chức năng: Hệ thống\8.Sao lưu và phục hồi dữ liệu\1. Sao lưu dữ liệu 1 năm (mới): Sao lưu dữ liệu nhanh hơn

 3. Bổ sung thêm chức năng: Hệ thống\8.Sao lưu và phục hồi dữ liệu\ 2. Sao lưu dữ liệu 1 năm ra đĩa CD/DVD

 4. Bổ sung thêm chức năng: Hệ thống\8.Sao lưu và phục hồi dữ liệu\3. Phục hồi dữ liệu 1 năm (mới): Phục hồi dữ liệu nhanh hơn

Ngày 14/04/2016 -Phiên bản 9.0.0.32

 1. Bổ sung thêm lựa chọn chỉ lấy số thực chi ở: Báo cáo tài chính\10. Tổng hợp THKP & QTKP đã sử dụng….

 2. Bổ sung thêm lựa chọn chỉ in số thực chi ở: Sổ thẻ kế toán chi tiết\180. Sổ theo dõi nguồn kinh phí

 3. Sửa mẫu: Sổ thẻ kế toán chi tiết\22. Chứng từ ghi – sổ mẫu 3, sửa lỗi số tiền viết bằng chữ không thay đổi.

 4. Sửa mẫu: Báo cáo tài chính\5. Bảng cân đối tài khoản…, sửa lỗi mở nhiều tài khoản chi tiết phần mềm báo lỗi

 5. Sửa mẫu: Báo cáo tài chính\35. Báo cáo kết quả hoạt động…, sửa báo lỗi ở một số đơn vị.

Ngày 31/03/2016 -Phiên bản 9.0.0.31

 1. Sửa tên đơn vị trên giấy rút dài (trên 50 chữ) bị cắt.

 2. Bổ sung thêm in chi tiết dự án vào mẫu:Sổ thẻ kế toán chi tiết\160. Sổ chi tiết hoạt động (chiều dọc)

 3. Bổ sung thêm in chi tiết dự án vào mẫu:Sổ thẻ kế toán chi tiết\180. Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí

Ngày 23/03/2016 -Phiên bản 9.0.0.30

 1. Sửa Bảng kê chứng từ thanh toán theo thông tư 29/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016.

Ngày 18/03/2016 -Phiên bản 9.0.0.29

 1. Sửa tất cả các sổ, thẻ, báo cáo căn giữa tên đơn vị chủ quản và tên đơn vị

 2. Bổ sung thêm 02 mẫu chứng từ ghi sổ có ghi số tiền viết bằng chữ.

Ngày 04/03/2016 -Phiên bản 9.0.0.28

 1. Bổ sung chức năng kết xuất ra excel các báo cáo: nhật ký sổ cái, bảng tổng hợp các chi tiết, cân đối tài khoản,…

 2. Sửa lỗi: “335544333 – Internal Firebird consistency check…” do mất điện đột ngột, bằng cách: đầu tiên chạy sao lưu dữ liệu tất cả các năm sau đó chạy chức năng phục hồi dữ liệu tất cả các năm.

 3. Sửa chức năng ”Hệ thống\8. Sao lưu và phục hồi dữ liệu\2. Phục hồi dữ liệu liệu 1 năm”: Nếu máy tính không được cài firebird thì chức năng "Phục hồi dữ liệu 1 năm" không thực hiện được

 4. Sửa chức năng Nhập chứng từ kế toán: Nhập ủy nhiệm chi nhập số tiền vào ô nộp thuế thì khi in giấy UNC sẽ báo lỗi

 5. Sửa chức năng Nhập chứng từ kế toán: Khi khai báo mã nguồn KP thường sử dụng để trống thì nhập chứng từ CKC sẽ không hiện lên ô CKC

 6. Sữa lỗi: “Báo cáo\1. Sổ, thẻ kế toán chi tiết\170 Sổ chi tiết dự án” không lên số liệu.

 7. Sữa lỗi: “Báo cáo\1. Sổ, thẻ kế toán chi tiết\165 Sổ chi tiết hoạt động” không in được từng mục.

 8. Sửa chức năng “Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\5. Bảng cân đối tài khoản”: Số dư cuối kỳ các tài khoản(TK tổng hợp) lưỡng tính thể hiện đồng thời cả dư nợ và dư có(VD TK 333 có cả dư Nợ và Dư Có cuối kỳ khi TK 33311 có dư Nợ và 33312 có dư Có)

 9. Sửa chức năng “Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\5. Bảng cân đối tài khoản”: Khi in bảng cân đối quý 4 và cả năm thì tên cột là “Số dư cuối năm”

Ngày 25/01/2016 -Phiên bản 9.0.0.27

 1. Bổ sung thêm tùy chọn khi tính lương: Tính % tăng thêm bao gồm cả phụ cấp chức vụ.

 2. Sửa chức năng Số liệu\9. Chuyển từ 5111, 5118, 5211 sang 4612

 3. Chức năng Hệ thống\6. Các tham số hệ thống: cho phép bỏ trống Nguồn kinh phí thường sử dụng, Mã CLK thường sử dụng, Mã nguồn NS thường sử dụng.

 4. Sửa chức năng: Báo cáo\6. Báo cáo tài chính\40. Báo cáo tăng giảm tài sản cố định

 5. Bổ sung cho phép in giấy rút khi hạch toán ở 46111

 6. Sửa năm ngân sách trong giấy rút khi năm của ngày chứng từ khác năm của ngày hạch toán

 7. Sửa chức năng Hệ thống\12. Nhận dữ liệu từ phần mềm cũ do tên ngân hàng (kho bạc) trong phần danh mục đối tượng thanh toán ở phần mềm cũ quá dài

Ngày 06/01/2016 -Phiên bản 9.0.0.26

 1. Sửa chức năng tạo năm làm việc mới cho một số máy bị lỗi tạo năm làm việc mới.

Ngày 04/01/2016 -Phiên bản 9.0.0.25

 1. Bổ sung chức năng Trợ giúp/Phần mềm hỗ trợ từ xa.

 2. Sổ chi tiết hoạt động mẫu dọc cho phép kết xuất ra excel

 3. Màn hình nhập số liệu lương, bổ sung lựa chọn “Số ngày nghỉ có trừ % tăng thêm không?”, phần mềm mặc định để là K

 4. Chức năng cập nhật số dư tài khoản ( TK 1111, TK 1121 ) cho phép theo dõi theo mã nguồn vốn

 5. Nhập ủy nhiệm chi cho phép nhập số tiền thuế

 6. Sửa lỗi khi bấm vào “Danh sách” trong màn hình nhập cam kết chi phần mềm báo lỗi

 7. Sửa lỗi chưa in được giấy rút khi hạch toán 462222

Ngày 17/12/2015 -Phiên bản 9.0.0.24

 1. Bổ sung chức năng Hệ thống\15. Sao lưu dữ liệu gửi cấp trên, cán bộ hỗ trợ: để tự động sao lưu dữ liệu và gửi đến địa chỉ email của cán bộ quản lý hoặc email hỗ trợ phần mềm.

Ngày 16/12/2015 -Phiên bản 9.0.0.23

 1. Bổ sung chức năng chép dữ liệu sang phần mềm quản lý ngân sách

Ngày 15/12/2015 -Phiên bản 9.0.0.22

 1. Sửa lỗi chọn mã bút toán khi nhập chứng từ kế toán

Ngày 20/11/2015 -Phiên bản 9.0.0.21

 1. Sửa lỗi sau khi in Báo cáo tài chính\Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh, in sổ cái chỉ hiện số tổng không hiện số liệu chi tiết

Ngày 18/11/2015 -Phiên bản 9.0.0.20

 1. Sửa phân bổ lương theo mục ưu tiên (bắt buộc)

Ngày 07/11/2015 -Phiên bản 9.0.0.19

 1. Chức năng nhận dữ liệu cũ:

 • Sau khi nhận xong tự động chạy chức năng tạo năm làm việc mới

 • Khi nhận dữ liệu lương chỉ nhận các phụ cấp có trong DAS 9.0, không nhận các phụ cấp do người sử dụng thêm vào.

 1. Chức năng tạo năm làm việc mới sửa thông báo “Đã thực hiện xong” thành “Đã tạo năm làm việc ...... xong'

 2. Chức năng Kiểm tra cấu trúc các bảng sửa thông báo “Đã thực hiện xong” thành “Đã kiểm tra cấu trúc các bảng xong”

 3. Màn hình nhập chứng từ

 • Bổ sung cho phép in giấy rút đối với tài khoản 462...

 • Sau khi ghi xong, con trỏ nhảy sang

 1. Màn hình nhập số liệu lương: sửa lỗi khi thực hiện "Chuyển số liệu lương từ tháng khác sang" thì số liệu ở 2 ô "%tăng thêm" và "% tăng thêm hạch toán mục" không chuyển được sang

 2. Màn hình nhập truy lĩnh phụ cấp khác: Bổ sung thêm cột tiểu mục, Tính BHXH, Tính BHYT, Tính KPCĐ, Tính BHTN

 3. Phân bổ lương: Nhập nguồn kinh phí chi trả lương và thực hiện phân bổ lương được thực hiện theo tài khoản chi, CTMT, Đơn vị

 4. Sửa lỗi phân bổ lương trong trường hợp có các mục bắt buộc phải trả từ nguồn tương ứng mà số tiền của các mục này lớn hơn số tiền của nguồn thì phân bổ sai

 5. Cho phép kết xuất CTGS, Sổ quĩ, sổ cái ra Word, Excel

 6. Sửa chức năng In bảng truy lĩnh phụ cấp khác

Ngày 22/10/2015 -Phiên bản 9.0.0.18

 1. Bổ sung in truy lĩnh khác

 2. Bảng cân đối tài khoản cho phép in theo mã nguồn vốn

 3. Nhập truy lĩnh theo hệ số lương, PCCV,...:cho phép nhập, sửa các phụ cấp kèm theo

 4. Biểu B02-H:Sửa các chức danh cuối báo cáo

 5. Sửa lỗi xóa truy lĩnh mức lương tối thiểu

 6. Sửa lỗi xóa định khoản tính lương

 7. Sửa lỗi xóa định khoản rút lương

Ngày 08/10/2015 -Phiên bản 9.0.0.17

 1. Bổ sung kết xuất phiếu thu trực tiếp ra Word

 2. Bổ sung cho chọn bút toán thường dùng

 3. Sửa kích cỡ Font trên mẫu phiếu thu, phiếu chi lên 12

 4. Sửa lỗi in giấy rut khi có tiền thuế

Ngày 24/09/2015 -Phiên bản 9.0.0.16

 1. Mẫu "115. sổ chi tiết tài khoản dùng chung - In tất cả chi tiết" có thể kết xuất ra excel

 2. Mẫu "50. Bảng kê chứng từ" có thể kết xuất ra excel

 3. Sửa toàn bộ các chức năng sao lưu dữ liệu

 4. Sửa ngày tháng trên các chứng từ thành 2 ký tự

 5. Sửa tên đơn vị cấp trên không in đậm

 6. Sửa Bảng kê chứng từ thanh toán không lên Chủ Tài khoản và kế toán trưng

 7. Sửa Phiếu thu, phiếu chi in chi tiết theo dòng chứng từ: phần nội dung hiển thị nhiều dòng đáp ứng với đơn vị có nội dung diễn giải dài.

 8. Khi đã chọn Kiểm tra cấu chúc các bảng thì không cần chọn Chấp nhận nữa

 9. Sửa mẫu C2-02/NS: Dòng TÊN ĐƠN VỊ VÀ ĐƠN VỊ THỦ HƯNG- không in hoa

 10. Sửa chính tả

Ngày 14/09/2015 -Phiên bản 9.0.0.15

 1. Bổ sung Báo cáo tài chính -> 100. Tổng hợp chi phí SX Kinh doanh.

 2. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho bổ sung cột số thứ tự

 3. Mở rộng tên đơn vị cấp trên và tên đơn vị trên các mẫu báo cáo

 4. Sửa mẫu C2-02/NS và mẫu C2-03/NS

 5. Sửa in phiếu thanh toán, phiếu hoàn ứng: báo lỗi, chưa in được.

 6. Sửa Danh mục đối tượng thanh toán: không đưa trường nơi cấp CMND vào giấy rút.

 7. Sửa chức năng tính lương bị lỗi trong trường hợp truy lĩnh theo hệ số của các cán bộ không có chức vụ.

 8. Đưa các SKIN từ DATA\DAS.FDB sang thư mục SKINFILE để giảm dung lượng file khi sao lưu dữ liệu

Ngày 27/08/2015 -Phiên bản 9.0.0.12

 1. Bổ sung chức năng: Trợ giúp HDSD

 2. Bổ sung 02 Sổ quĩ tiền mặt gộp ông bà vào diễn giải

 3. Phiếu thu, phiếu chi: Bổ sung thêm lựa chọn, có in số tiền đã nhận bằng chữ.

 4. Bổ sung nội dung của mục trên bảng kê chứng từ thanh toán

 5. Sửa lại DAS FONT

 6. Chỉnh lại phần khai báo tên người sử dụng (người lập biểu): cho phép bỏ trống, để phù hợp với những đơn vị chỉ có 1 kế toán.

 7. Màn hình nhập lương: sửa lỗi không nhập được phần thập phân ở các ô: Tỷ lệ bảo hiểm

 8. Sửa lỗi in phiếu thanh toán

 9. Nhập chứng từ tại ô Tính chất T.ứng: hiện thông báo nếu nhập giá trị khác 1 hoặc 2

 10. Sửa lỗi: Phiếu chi, phiếu thu không in ra được số chứng từ kèm theo (trong chứng từ có nhập)

 11. Sửa lỗi chính tảПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương