Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

4.Cñng cè:(4 phót)

VÏ s¬ ®å kh¸i qu¸t vÒ ba nh©n vËt trong ®o¹n trÝch.5. DÆn dß:(1 phót)

- NghÜ vµ viÕt mét kÕt thóc kh¸c cho truyÖn ng¾n nµy.

- ChuÈn bÞ bµi: Ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng phÇn tiÕng ViÖt.

…………………………………………………………………
Ngµy so¹n: 6/10/2012

Ngµy gi¶ng: 8/ 10/2012

Bµi 8 TiÕt 31:

Ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng

( PhÇn TiÕng ViÖt )

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hệ thống hoá từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng trong giao tiếp ở địa phương.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Các từ ngữ địa phương chỉ quan hệ họ hàng, thân thích.2. Kỹ năng:

- Sử dụng từ ngữ địa phương chỉ quan hệ thân thích, ruột thịt.III- CHUÈN BÞ :

1. Gi¸o viªn: - Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o liªn quan.

- B¶ng phô2. Häc sinh: - S­u tÇm tõ ng÷ chØ quan hÖ ruét thÞt, th©n thÝch ®­îc dïng ë ®Þa ph­¬ng em sinh sèng

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- HO¹T §éng L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc: (1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò: (5 phót)

- Em hiÓu thÕ nµo lµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng? LÊy vÝ dô minh ho¹?3. Bµi míi: (34 phót)

* Giíi thiÖu bµi:(1 phót)

Trong kho tµng ng«n ng÷ tiÕng ViÖt c¸c tõ ng÷ chØ quan hÖ ruét thÞt th©n thÝch ®­îc sö dông rÊt phøc t¹p, mçi ®Þa ph­¬ng cã mét c¸ch sö dông kh¸c nhau. H«m nay chóng ta sÎ t×m hiÓu ®iÒu ®ã.* Néi dung bµi míi:(33 phót)


Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc


- Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng víi tõ ng÷ toµn d©n cã nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?

I. So s¸nh tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng víi tõ ng÷ toµn d©n:( 8 phót)

- §iÓm gièng: HÇu hÕt tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ tõ ng÷ toµn d©n ®Òu cã ®iÓm chung vÒ mÆt tõ vùng, ng÷ ©m vµ ng÷ ph¸p.

- §iÓm kh¸c: Mét sè tõ cã sù kh¸c biÖt vÒ mÆt ng÷ ©m vµ tõ vùng nh­ng còng cã thÓ hiÓu ®­îc trªn c¬ së ng«n ng÷ toµn d©n.II. B¶ng ®èi chiÕu tõ ng÷ toµn d©n vµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng:(10 phót)


STT


Tõ ng÷ toµn d©n

Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng

1MÑ , MÖ

2

B¸c ( anh trai cña cha)

B¸c

3

Chó (em trai cña cha)

Chó

4

ThÝm ( Vî cña chó)5

B¸c (chÞ g¸i cña cha)

O

6

C« (em g¸i cña cha)

O

7

B¸c (chÞ g¸i cña mÑ)8

B¸c (vî anh trai cña mÑ)9

Mî (vî em trai cña mÑ)10

B¸c (chång chÞ g¸i cña mÑ)

D­îng

11

Chó (chång em g¸i cña mÑ)

D­îng

12

Chó (chång em g¸i cña cha)

D­îng

13

B¸c (chång chÞ g¸i cña cha)

D­îng

14

D× (em g¸i cña mÑ)
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương