Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang8/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

4. Cñng cè:(4 phót)

1. Ai lµ nh©n vËt chÝnh cña t¸c phÈm “ChiÕc l¸ cuèi cïng”?

2. TruyÖn ®­îc viÕt theo thÓ lo¹i nµo?

5. DÆn dß:(1 phót)

- T×m hiÓu tÊm lßng cña Xiu vµ cô B¬-men ®èi víi Gi«n-xi.

- NghÖ thuËt viÕt truyÖn cña nhµ v¨n Mü O.Hen-ri.

…………………………………………………………….


Ngµy so¹n: 5/10/2012

Ngµy gi¶ng: 6/10/2012

Bµi 8 TiÕt 30:

V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng

(O.Hen-ri)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

- Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện.

- Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức

- Nhân vật, sự kiện, cốt chuyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ.

- Lòng cảm thông, sự sẻ chia giữa những nghệ sĩ nghèo.

- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con người.2. Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm.

- Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn.

- Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện.III. CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn:- TËp truyÖn ng¾n cña nhµ v¨n Mü O.Hen- ri.

- Tranh minh ho¹ “ChiÕc l¸ cuèi cïng”.2. Häc sinh:- Tãm t¾t ng¾n gän v¨n b¶n.

- So¹n bµiIV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.V. HO¹T §éNG L£N LíP

1 .æn ®Þnh tæ chøc: (1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò: (5 phót)

- HS 1: Tãm t¾t ng¾n gän v¨n b¶n “ChiÕc l¸ cuèi cïng”.

- HS 2: V× sao Gi«n-xi khái bÖnh? ViÖc Gi«n-xi khái bÖnh nãi lªn ®iÒu g×?

3 .Bµi míi: (34 phót)

*. Giíi thiÖu bµi:(2 phót)

Gi«n-xi lµ m«t c« g¸i yÕu ®uèi, Ýt nghÞ lùc, tuyÖt väng, ch¸n n¶n, muèn tõ gi· cuéc ®êi v× bÖnh tËt vµ nghÌo tóng. Nh­ng råi, chiÕc l¸ cuèi cïng vÉn cßn trªn c©y ®· kh¬i dËy nhiÖt t×nh sèng trong c«. V× sao trong m­a giã d÷ déi nh­ vËy mµ chiÕc l¸ vÉn kh«ng rông? BÝ mËt Êy h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu.*. Néi dung bµi míi:(32 phót)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc


- Sù thËt vÒ chiÕc l¸ vÉn cßn trªn c©y liªn quan ®Õn nh©n vËt nµo?

- Cô B¬-men ®· vÏ chiÕc l¸ cuèi cïng víi môc ®Ých g×?

- Cô ®· vÏ chiÕc l¸ Êy nh­ thÕ nµo?
- Chi tiÕt nµo thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?

- Ng­êi ho¹ sÜ Êy ®· ph¶i tr¶ gi¸ nh­ thÕ nµo cho bøc vÏ chiÕc l¸ cuèi cïng cña m×nh?


- Cã thÓ gäi bøc tranh chiÕc l¸cuèi cïng cña cô B¬-men lµ mét kiÖt t¸c ®­îc hay kh«ng? V× sao?

* HS th¶o luËn nhãm:

- Gièng l¸ thËt.

- Cã gi¸ trÞ nh©n sinh cao: cøu sèng mét con ng­êi.

- §­îc vÏ bëi mét ho¹ sÜ ®· lao ®éng quªn m×nh vµ c¸i gi¸ qu¸ ®¾t; ®­îc vÏ b»ng c¶ t×nh yªu th­¬ng con ng­êi.GV: Bøc tranh cña ho¹ sÜ B¬-men kh«ng ph¶i lµ thÇn d­îc, nã lµ t¸c phÈm nghÖ thuËt ®­îc t¹o nªn bëi t×nh yªu th­¬ng con ng­êi.

- Tõ ®©y em hiÓu thªm ý nghÜa nµo cña truyÖn “ChiÕc l¸ cuèi cïng”?

- Theo em nghÖ thuËt ®Æc s¾c nhÊt cña truyÖn ng¾n lµ g×?
- Tõ ®ã em hiÓu g× t­ t­ëng chñ ®Ò cña t¸c phÈm?


II. T×m hiÓu v¨n b¶n:

1. Gi«n-xi ®îi c¸i chÕt:

2. Gi«n-xi v­ît qua c¸i chÕt:

- HS ®äc ®o¹n 3.3. BÝ mËt vÒ chiÕc l¸ cuèi cïng:
- Cô B¬-men.
- Cøu sèng Gi«n-xi.

- VÏ ©m thÇm, bÝ mËt trong ®ªm m­a giã l¹nh buèt ngoµi trêi.

- “Ng­êi ta t×m thÊy...mµu vµng trén lÉn”
- BÞ viªm phæi nÆng vµ ®· chÕt v× s­ng phæi.

- NghÖ thuËt ch©n chÝnh ®­îc t¹o ra tõ t×nh yªu th­¬ng con ng­êi.

- NghÖ thuËt ch©n chÝnh lµ nghÖ thuËt v× con ng­êi.

III. Tæng kÕt:

1. NghÖ thuËt:

- §¶o ng­îc t×nh huèng hai lÇn:

+ Më ®Çu truyÖn, Gi«n-xi m¾c bÖnh n»m chê chÕt nh­ng sau ®ã ®· sèng.

+ Cô B¬- men ®ang khoÎ m¹nh bçng bÞ c¶m l¹nh, s­ng phæi vµ chÕt.2. Néi dung:

- T×nh yªu th­¬ng cao c¶ cña nh÷ng con ng­êi nghÌo khæ víi nhau.

- Søc m¹nh cña t×nh yªu cuéc sèng chiÕn th¾ng víi bÖnh tËt.

- Søc m¹nh vµ gi¸ trÞ nh©n sinh cña nghÖ thuËt.
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương