Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang7/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

III- ChuÈn bÞ


- GV : Gi¸o ¸n, b¶ng phô

- HS : ChuÈn bÞ bµiIV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

V- Ho¹t ®éng lªn líp


1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

- Cho biÕt vai trß, t¸c dông cña yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m trong v¨n TS.

- Ch÷a BTVN

3. Bµi míi:(34 phót)


* Giíi thiÖu bµi:(1 phót)

Qua bµi x©y dùng ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n, c¸c em ®· biÕt c¸ch x©y dùng ®o¹n v¨n råi. H«m nay c¸c em h·y vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

* Néi dung bµi míi:(33 phót)


KiÕn thøc

I. Tõ sù viÖc vµ nh©n vËt ®Õn ®o¹n v¨n TS cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m:(15phót)

- C¸c b­íc XD ®o¹n v¨n TS cã sö dông yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m

B1 : Lùa chän sù viÖc chÝnh
B2 : Lùa chän ng«i kÓ
B3 : X¸c ®Þnh thø tù kÓ

B4 : X¸c ®Þnh yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m dïng trong ®o¹n v¨n (viÕt bao nhiªu, ë vÞ trÝ nµo)

B5 : ViÕt thµnh ®o¹n v¨n

II. LuyÖn tËp:(18 phót)

Bµi 1 :

B1 : L·o H¹c sang b¸o cho «ng Gi¸o biÕt vÒ viÖc b¸n chã.

B2 : Ng«i kÓ : Thø nhÊt («ng Gi¸o)

B3 : Thø tù kÓ :

- T«i ®ang ngåi nghÜ ngîi… l·o H¹c

- L·o H¹c sang ch¬i kÓ lÓ vÒ viÖc b¸n chã.

-L·o H¹c kÓ lµ chÝnh, cã c¶ lêi cña nh©n vËt t«i (Cuéc ®èi tho¹i)
B4 :

+ YÕu tè miªu t¶ : miªu t¶ t©m tr¹ng, h×nh d¸ng cña t«i vµ l·o H¹c khi kÓ vÒ viÖc b¸n chã.

+ BiÓu c¶m : T×nh c¶m cña t«i khi nghe l·o kÓ – t×nh c¶m cña l·o H¹c ®èi víi con Vµng.

B5 : ViÕt ®o¹nBµi 2 :

- T×m ®o¹n v¨n t­¬ng øng

+ Chñ yÕu : L·o c­êi nh­ mÕu,l·o hu hu khãc.

+ Nam Cao ®· sö dông rÊt sinh ®éng sù ®au ®ín qu»n qu¹i vÒ tinh thÇn cña nh©n vËt l·o H¹c trong gi©y phót ©n hËn xãt xa v× b»ng nµy tuæi ®Çu råi mµ cßn ®¸nh lõa con chã  kh¾c s©u t©m trÝ ng­êi ®äc vÒ h×nh ¶nh l·o H¹c.4. cñng cè:(4 phót)


Nh¾c l¹i c¸c b­íc viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÎu c¶m.

5.DÆn dß:(1 phót)

- Häc bµi.

- Hoµn thµnh BT vµo vë bµi tËp.

- So¹n : “ ChiÕc l¸ cuèi cïng ”.
Ngµy so¹n: 3/10/2012

Ngµy gi¶ng: 5/102012

Bµi 8 TiÕt 29:

V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng

(O.Hen-ri)
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện.

- Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Nhân vật, sự kiện, cốt chuyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ.

- Lòng cảm thông, sự sẻ chia giữa những nghệ sĩ nghèo.

- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con người.2. Kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm.

- Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn.

- Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện.III. CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn - TËp truyÖn ng¾n cña nhµ v¨n Mü O.Hen- ri.

- Tranh minh ho¹ “ChiÕc l¸ cuèi cïng”.2. Häc sinh:Tãm t¾t ng¾n gän v¨n b¶n. - So¹n bµi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.V. HO¹T §éNG L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

- HS 1: Ph©n tÝch ­u vµ nh­îc ®iÓm cña hai nh©n vËt: §«n Ki- h« -tª vµ gi¸m m· Xan-ch« Pan -xa trong ®o¹n trÝch “§¸nh nhau víi cèi xay giã”?

- HS 2: Em rót ra ®­îc bµi häc g× qua hai nh©n vËt Êy?

3. Bµi míi:(34 phót)

*. Giíi thiÖu bµi:(2 phót)

V¨n häc Mü lµ mét nÒn v¨n häc trÎ víi nhiÒu nhµ v¨n kiÖt xuÊt nh­ Hª-mi-gu©y, Gi¾c L¬n-®¬n...Trong sè ®ã, tªn tuæi O.Hen-ri næi bËt lªn nh­ mét t¸c gi¶ truyÖn ng¾n tµi danh. H«m nay, chóng ta sÏ biÕt vÒ «ng qua truyÖn ng¾n “ChiÕc l¸ cuèi cïng”.*.Néi dung bµi míi:(32 phót)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøcYªu cÇu: - Chó ý lêi c¸c nh©n vËt.

- §o¹n cuèi cÇn ®äc xóc ®éng.

- GV ®äc mÉu.
- X¸c ®Þnh nh©n vËt chÝnh cña v¨n b¶n?

- Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ nhµ v¨n O Hen- ri?


- Em biÕt g× vÒ nh÷ng t¸c phÈm cña «ng?

- Nªu vÞ trÝ ®o¹n trÝch mµ c¸c em ®­îc häc?


- T¸ch ®o¹n v¨n b¶n theo c¸c phÇn néi dung liªn quan ®Õn nh©n vËt Gi«n-xi?
- T×nh tr¹ng cña Gi«n-xi nh­ thÕ nµo?

- T×nh tr¹ng Êy khiÕn c« ho¹ sÜ cã t©m tr¹ng g×?

- Suy nghÜ cña Gi«n-xi :”Khi chiÕc l¸ cuèi cïng rông th× cïng lóc ®ã c« sÎ chÕt” ®· nãi lªn ®iÒu g×?

- Con ng­êi yÕu ®uèi, tuyÖt väng nh­ Gi«n-xi gîi cho em c¶m xóc g×?

- HS ®äc ®o¹n 2.

- Sau mét ®ªm m­a giã d÷ déi, chiÕc mµnh ®­îc kÐo lªn, Gi«n-xi ph¸t hiÖn ®iÒu g× ?

- Theo em, Gi«n-xi ®· c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× tõ chiÕc l¸ cuèi cïng vÉn cßn ®ã?

- Tõ ®ã Gi«n-xi ®· cã sù thay ®æi nh­ thÕ nµo?

- Theo em, v× sao mét con ng­êi cã thÓ v­ît lªn c¸i chÕt chØ v× chiÕc l¸ máng manh vÉn cßn sèng trªn c©y?I. §äc - T×m hiÓu chó thÝch:(20 phót)

1. §äc, kÓ:

- HS ®äc tiÕp.

- HS tãm t¾t - nhËn xÐt.

- Gi«n-xi.


2. Chó thÝch:

a, T¸c gi¶:

-O Hen- ri(1862- 1910),lµ nhµ v¨n MÜ, chuyªn viÕt truyÖn ng¾n.b, T¸c phÈm:

-¤ng cã nhiÒu truyÖn ng¾n rÊt hay.

-T¸c phÈm cña «ng nhÑ nhµng nh­ng to¸t lªn tinh thÇn nh©n v¨n cao c¶, t×nh yªu th­¬ng gi÷a nh÷ng ng­êi nghÌo khæ.

-§o¹n trÝch nµy lµ phÇn cuèi cña truyÖn ng¾n: “ChiÕc l¸ cuèi cïng”3. Bè côc:

* 3 ®o¹n:

- §o¹n1: Tõ ®Çu...®Õn “KiÓu Hµ Lan”: Gi«n-xi ®îi c¸i chÕt.

- §o¹n 2: TiÕp ...®Õn “vÞnh Na- pl¬:Gi«n-xi v­ît qua c¸i chÕt.

- §o¹n 3: Cßn l¹i: BÝ mËt cña chiÕc l¸ cuèi cïng.

II. T×m hiÓu ®o¹n trÝch:(12 phót)

1. Gi«n-xi ®îi c¸i chÕt.

- BÖnh nÆng.

- NghÌo tóng.

- Ch¸n n¶n, tuyÖt väng.


=> Mét c« g¸i yÕu ®uèi, tuyÖt väng, Ýt nghÞ lùc, ®¸ng th­¬ng.

- HS tù béc lé.2. Gi«n-xi v­ît qua c¸i chÕt
- ChiÕc l¸ th­êng xu©n vÉn cßn ®ã.

- Søc sèng m·nh liÖt, bÒn bØ chøa ®ùng trong chiÕc l¸ máng manh.


- Nhu cÇu sèng trçi dËy: xin ch¸o, ®ßi soi g­¬ng, muèn vÏ vÞnh Na-pl¬.

- Sù gan gãc, kiªn c­êng chèng chäi víi thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt ®Ó b¸m lÊy sù sèng cña chiÕc l¸ ®· kh¬i dËy nhiÖt t×nh sèng trong Gi«n-xi.

- Con ng­êi cã thÓ tù ch÷a bÖnh cho m×nh b»ng nghÞ lùc, b»ng t×nh yªu cuéc sèng.
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương