Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang6/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

4. Cñng cè: (3 phót)

Em hiÓu g× vÒ cuéc ®êi vµ tÝnh c¸ch cña ng­êi n«ng d©n trong x· héi cò?5. DÆn dß:(1 phót)

- Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK.

- Tãm t¾t t¸c phÈm “L·o H¹c”.

- ChuÈn bÞ bµi: Tõ tuîng h×nh, tõ t­îng thanh.Ngµy so¹n: 8/9/2012

Ngµy gi¶ng: 10/9/2012
Bµi 4 TiÕt15

TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh để tăng thêm tính hình thượng, tính biểu cảm trong giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm của từ tượng hình, từ tượng thanh.

- Công dụng của của từ tượng hình, từ tượng thanh.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết của từ tượng hình, từ tượng thanh và giá trị của chúng trong văn miêu tả.

- Lựa chọn, sử dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh phù hợp với hoàn cảnh nói, viết.

III. ChuÈn bÞ:

1.Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

2. Häc sinh:

- §äc SGK, chó ý c¸c ng÷ liÖu.IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®inh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

HS 1: ThÕ nµo lµ tr­êng tõ vùng?

HS 2: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ cña Nam Cao trong t¸c phÈm “L·o H¹c”

3. Bµi míi:(35 phót).


Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc.

GV treo b¶ng phô ghi 3 ®o¹n v¨n trong t¸c phÈm “L·o H¹c” cña Nam cao.

- Gäi HS ®äc 3 ®o¹n v¨n, l­u ý nh÷ng tõ in ®Ëm.

? Trong c¸c tõ in ®Ëm trªn, nh÷ng tõ nµo gîi t¶ h×nh ¶nh, d¸ng vÎ, tr¹ng th¸i cña sù vËt?

? Nh÷ng tõ nµo m« pháng ©m thanh cña tù nhiªn, con ng­êi?

? Theo em nh÷ng tõ ng÷ gîi h×nh ¶nh, d¸ng vÎ, ho¹t ®éng trang th¸i hoÆc m« pháng ©m thanh cã t¸c dông g× trong v¨n miªu t¶, tù sù?

GV: Nh÷ng tõ ng÷ gîi h×nh ¶nh d¸ng vÎ gäi lµ tõ t­îng h×nh. Nh÷ng tõ ng÷ m« pháng ©m thanh gäi lµ tõ t­îng thanh.

? VËy em hiÓu thÕ nµo lµ tõ t­îng h×nh, thÕ nµo lµ tõ t­îng thanh?

- Bµi tËp nhanh: (Treo b¶ng phô ghi BT). §äc ®o¹n trÝch ë b¶ng phô.

? §o¹n v¨n trÝch trong VB “Tøc n­íc vì bê” tõ “Anh DËu uèn vai -> tay th­íc, d©y thõng”.

? H·y t×m nh÷ng tõ t­îng h×nh,t­îng thanh trong ®o¹n v¨n ®ã?

Gäi HS lªn b¶ng lµm.

Chia HS lµm 4 nhãm, ph¸t phiÕu häc tËp cho HS

- NhËn phiÕu häc tËp, lµm bµi.

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm bæ sung.
Chia nhãm, cho HS th¶o luËn.

- 4 nhãm th¶o luËn, cö ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.
I. §Æc ®iÓm, c«ng dông.(20 phót)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Mãm mÐm, xång xéc, vËt v·, rò r­îi, sßng säc-> gîi t¶ d¸ng vÎ.

- Hu hu, ­ ö -> m« pháng ©m thanh.


-> Gîi ®­îc h×nh ¶nh ©m thanh cô thÓ, sinh ®éng cã gi¸ trÞ biÓu c¶m cao.


ghi nhí: (SGK)

- Tõ t­îng h×nh: uÓ o¶i, run rÉy;

- Tõ t­¬ng thanh: sÇm sËp.

II. LuyÖn tËp:( 15 phót)

Bµi 1:

- C¸c tõ t­îng h×nh: Rãn rÐn, lÎo khoÎo, cháng quÌo.

- C¸c tõ t­îng thanh: bÞch, bèp, soµn so¹t.

Bµi 2:

=> 5 tõ t­îng h×nh gîi t¶ d¸ng ®i cña ng­êi: ®i lß dß, ®i lom khom, ®i dß dÉm, ®i liªu xiªu, ®i ngÊt ng­ìng, ®i khÊt kh­ëng.Bµi 3:

+ C­êi ha h¶: c­êi to, s¶ng kho¸i.

+ C­êi h× h×: võa ph¶i, thÝch thó, hån nhiªn.

+ C­êi h« hè: C­êi to, v« ý, th«.

+ C­êi h¬ hí: to, h¬i v« duyªn.


4.Cñng cè:(2 phót)

H·y cho biÕt thÕ nµo lµ tõ tuîng h×nh, tõ t­îng thanh.5. DÆn dß:(2 phót)

 • Lµm BT 4,5.

 • Häc thuéc lßng ghi nhí.

 • ChuÈn bÞ bµi: Liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n


Ngµy so¹n: 10/9/2012

Ngµy gi¶ng:14/9/2012
Bµi 4 TiÕt16
LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn, làm cho chúng liền ý, liền mạch.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự liên kết giữa các đoạn, các phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết và câu nối)

- Tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong quá trình tạo lập văn bản.

2. Kỹ năng:

Nhận biết, sử dụng được các câu, các từ có chức năng, tác dụng liên kết các đoạn trong một văn bản.III- ChuÈn bÞ:

1.Gi¸o viªn:- Nghiªn cøu SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- B¶ng phô.

2. Häc sinh:- §äc SGK, chuÈn bÞ theo c©u háiIV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæchøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(7 phót)

HS 1: ThÕ nµo lµ ®o¹n v¨n? Trong v¨n b¶n, ®o¹n v¨n cã vai trß nh­ thÕ nµo?

HS 2: Ta cã thÓ x©y dùng mét ®o¹n v¨n theo nh÷ng c¸ch nµo?

3. Bµi míi:(32 phót)

*giíi thiÖu bµi: C¸c em ¹ viÖc x©y dùng ®o¹n v¨n lµ viÖc lµm quan träng. Nh­ng khi t¹o lËp v¨n b¶n c¸c em cÇn chó ý vÒ viÖc liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n. ThÕ nµo lµ liªn kÕt ®o¹n v¨n? giê häc h«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em t×m hiÓu.Ho¹t ®éng cña gv vµ hs.

kiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi 2 ®o¹n v¨n trong VB “T«i ®i häc” cña Thanh TÞnh.

- §äc 2 ®o¹n trÝch.
? Hai ®o¹n v¨n cã mèi liªn hÖ g× kh«ng? T¹i sao?
? Gäi HS ®äc 2 ®o¹n v¨n trang 50,51.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 ®o¹n v¨n võa ®äc?

? Côm tõ “Tr­íc ®ã mÊy h«m” thªm vµo ®Çu ®o¹n v¨n cã t¸c dông g×?

? Sau khi thªm côm tõ, hai ®o¹n v¨n ®· liªn kÕt víi nhau nh­ thÕ nµo?

GV: Côm tõ: “Tr­íc ®ã mÊy h«m” chÝnh lµ ph­¬ng tiÖn liªn kÕt ®o¹n. H·y cho biÕt t¸c dông cña nã trong VB?


GV treo b¶ng phô ghi 2 ®o¹n v¨n ë môc a vµ 2 ®o¹n v¨n ë môc b, 2 ®o¹n v¨n ë môc d trang 51,52 . - §äc 3 vÝ dô ë b¶ng phô.
? Em h·y x¸c ®Þnh ph­¬ng tiÖn liªn kÕt ®o¹n trong 3 vÝ dô a, b, d?

? H·y cho biÕt mèi quan hÖ ý nghÜa gi÷a c¸c ®o¹n v¨n?


? Cã thÓ thay côm tõ “Sau kh©u t×m hiÓu” b»ng nh÷ng tõ ng÷ nµo?

? T­¬ng tù nh­ vËy, ta cã thÓ thay tõ nh­ng, côm tõ nãi tãm l¹i b»ng nh÷ng tõ ng÷ nµo?

? Nh÷ng tõ ng÷ dïng ®Ó liªn kÕt trong c¸c ®o¹n v¨n ta võa t×m hiÓu thuéc tõ lo¹i nµo?

=> Nh­ vËy, ®Ó liªn kÕt ®o¹n v¨n víi ®o¹n v¨n ng­êi ta cã thÓ dïng tõ ng÷ cã t¸c dông liªn kÕt.

 • Gäi HS ®äc 2 ®o¹n v¨n ë môc 2.

? T×m ph­¬ng tiÖn liªn kÕt gi÷a 2 ®oan v¨n ®ã?

? V× sao c©u v¨n ®ã lµ c©u cã t¸c dông liªn kÕt?
? Nh­ vËy ®Ó liªn kÕt ®o¹n v¨n, ta cã thÓ dïng nh÷ng ph­¬ng tiÖn nµo?

- Gäi HS ®äc SGK.

Gäi HS lªn b¶ng lµm.

HS tù lµm.
I. T¸c dông cña viÖc liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n.

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Hai ®o¹n v¨n cïng viÕt vÒ ng«i tr­êng MÜ LÝ nhh­ng thêi ®iÓm t¶ vµ ph¸t biÓu c¶m nghÜ kh«ng hîp lÝ nªn sù liªn kÕt gi÷a hai ®o¹n v¨n cßn láng lÎo do dã ng­êi ®äc c¶m thÊy hôt hÉng.

- Cã thªm côm tõ: “Tr­íc ®ã mÊy h«m).

- Bæ sung ý nghÜa vÒ thêi gian ph¸t biÓu c¶m nghÜ cho ®o¹n sau.

- Côm tõ bæ sung t¹o ra sù liªn kÕt vÒ h×nh thøc vµ néi dung cña ®o¹n thø hai víi ®o¹n thø nhÊt, do ®ã hai ®o¹n v¨n trë nªn g¾n bã chÆt chÏ víi nhau.

- Lµm cho hai ®o¹n v¨n trë nªn liÒn m¹ch.

=> ghi nhí (SGK).
II. C¸ch liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n trong VB.

1. Dïng tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt ®o¹n v¨n.

a.VÝ dô:
b.NhËn xÐt:

- a: Sau kh©u t×m hiÓu; b: Nh­ng; d: Nãi tãm l¹i.

- VD a: LiÖt kª.

- VD b: Quan hÖ t­¬ng ph¶n, ®èi lËp.

- VD d: Quan hÖ tæng hîp, kh¸i qu¸t.

- Tr­íc hÕt, ®Çu tiªn, sau n÷a, sau hÕt, trë nªn, mÆt kh¸c.

- Tr¸i l¹i, tuy vËy, tuy nhiªn, vËy mµ.

- Tãm l¹i, nh×n chung l¹i, tæng kÕt l¹i, chung quy l¹i, cã thÓ nãi.

=> + QHT: Nh­ng.

+ ChØ tõ (®ã,nµy, kia, Êy).

+ C¸c côm tõ chØ sù liÖt kª, so s¸nh, ®èi lËp, tæng kÕt, kh¸i qu¸t.2. Dïng c©u nèi ®Ó liªn kÕt ®o¹n v¨n:

a. VÝ dô:
b. NhËn xÐt:
- C©u: ¸i dµ, l¹i cßn chuyÖn ®i häc n÷a c¬ ®Êy!

=> V× c©u ®ã nèi tiÕp vµ ph¸t triÓn ý ë côm tõ: “Bè ®ãng s¸ch cho con ®i häc” ë ®o¹n v¨n trªn.

+ Dïng tõ ng÷ cã t¸c dông liªn kÕt.

+ Dïng c©u nèi.=> Ghi nhí:
III. LuyÖn tËp:

BT 1:

a. Nãi nh­ vËy: tæng kÕt.

b. ThÕ mµ: t­¬ng ph¶n.

c. Còng: nèi tiÕp, liÖt kª.

d. Tuy nhiªn: t­¬ng ph¶n

BT 2:


 1. Tõ ®ã”.

 2. Nãi tãm l¹i”.

 3. Tuy nhiªn”.

 4. ThËt khã tr¶ lêi”.


4.Cñng cè:(3 phót)

Em h·y cho biÕt t¸c dông cña cña viÖc liªn kÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n.5. DÆn dß:(2 phót)

 • Häc thuéc ghi nhí.

 • Lµm BT 3

 • ChuÈn bÞ bµi: Tõ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi.

Ngµy so¹n: 10/9/2012

Ngµy gi¶ng:14/9/2012
Bµi 5 TiÕt17
TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.

- Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội trong văn bản.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.

- Tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong văn bản.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

- Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp.

III- ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- B¶ng phô.

2. Häc sinh: §äc tr­íc bµi: “Tõ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi”.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.VI.Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(7 phót)

HS 1: Liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n cã t¸c dông nh­ thÕ nµo?

HS 2: §Ó liªn kÕt ®o¹n v¨n ng­êi ta dïng nh÷ng ph­¬ng tiÖn liªn kÕt nµo?

3. Bµi míi:(32 phót)

* GV giíi thiÖu bµi.(2 phót)


Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi 2 VD SGK.

HS quan s¸t b¶ng phô, ®äc vÝ dô.

? Trong 3 tõ : b¾p, bÑ, ng« ®Òu cã nghÜa lµ ng« nh­ng tõ nµo ®­îc dïng phæ biÕn h¬n? T¹i sao?


? VËy thÕ nµo lµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng?

- GV treo b¶ng phô, - HS quan s¸t b¶ng phô.

? Trong nh÷ng tõ sau tõ nµo lµ tõ ®Þa ph­¬ng?

a: C­¬i; b: MÌ ®en; c: M«; d: S©n.

e: Võng ®en; g: MÑ; h:Tui; k:Bu.

? H·y t×m 2,3 tõ ®Þa ph­¬ng Hµ TÜnh.


GV treo b¶ng phô ghi 2 VD trong SGK.

HS ®äc VD ë b¶ng phô.

? “” vµ “MÑ” trong ®o¹n v¨n trªn cïng chØ mét ®èi t­îng. T¹i sao khi t¸c gi¶ dïng , khi t¸c gi¶ dïng ?

? C¸c tõ “ngçng”, “tróng tñ” cã nghÜa lµ g×? TÇng líp XH nµo th­êng dïng c¸c tõ ng÷ nµy?

? Nh÷ng tõ ng÷ võa xÐt trªn ®­îc gäi lµ biÖt ng÷ XH. Em hiÓu thÕ nµo lµ biÖt ng÷ XH?

- GV treo b¶ng phô.

- HS quan s¸t b¶ng phô.

Cho biÕt c¸c tõ: TrÉm, khanh, long, sµng, ngù thiÖn cã nghÜa lµ g×? TÇng líp nµo th­êng dïng c¸c tõ ng÷ nµy?

a- Mäi tÇng líp

b- TÇng líp trÝ thøc.

c- TÇng líp vua , quan triÒu ®×nh.

d- TÇng líp n«ng d©n.


- §äc vÝ dô SGK.
? Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?

? Khi sö dông tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi cÇn chó ý ®iÒu g×? V× sao?

? V× sao trong vÝ dô nµy ng­êi ta vÉn sö dông tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi?

? Cã nªn sö dông lo¹i tõ ng÷ nµy mét c¸ch tuú tiÖn kh«ng?

? T×m tõ ®Þa ph­¬ng n¬i em ë vµ tõ toµn d©n t­¬ng øng?

HS tr¶ lêi.

GV nhËn xÐt.
T×m mét sè biÖt ng÷ x· héi? Gi¶i nghÜa?

GV chia líp thµnh 3 nhãm mçi nhãm t×m 3 tõ.


?Trong c¸c tr­ßng hîp sau tr­êng hîp nµo nªn dïng tõ ®Þa ph­¬ng, tr­êng hîp nµo kh«ng nªn dïng tõ ®Þa ph­¬ng?

I. Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng:( 8 phót)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Tõ “ng«” ®­îc dïng phæ biÕn h¬n v× ®ã lµ tõ ng÷ v¨n hãa cã tÝnh chuÈn mùc cao ®­îc dïng réng r·i h¬n (trong c¸c t¸c phÈm, trong giÊy tê hµnh chÝnh) => ®ã lµ tõ toµn d©n.- Hai tõ: “b¾p”, “bÑ” chØ dïng trong mét ph¹m vi hÑp, ch­a cã tÝnh chuÈn mùc v¨n hãa. §ã lµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng.

=>Ghi nhí 1.

HS lµm BT nhanh.


=> §¸p ¸n ®óng: a, b,c, h, k.

II. BiÖt ng÷ x· héi:(7 phót)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Tr­íc CM th¸ng T¸m, ë tÇng líp kh¸ gi¶ cña x· héi “mÑ” ®­îc gäi b»ng “mî”, “cha” ®­îc gäi b»ng “cËu” hoÆc “thÇy”. §iÒu nµy ph¶n ¸nh rÊt râ trong “Nh÷ng ngµy th¬ Êu” cña Nguyªn Hång”

- “Ngçng”= ®iÓm 2; “tróng tñ”= ®óng c¸c phÇn ®· häc, ®· lµm råi => tÇng líp häc sinh

- Tr¶ lêi c©u hái.=> Ghi nhí 2: SGK.
Bµi tËp nhanh:
- Gi¶i thÝch c¸c tõ theo sù hiÓu biÕt.
-> TÇng líp vua, quan triÒu ®×nh.


III. Sö dông tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi:(7 phót)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Chó ý ®èi t­îng giao tiÕp, hoµn c¶nh giao tiÕp.

- T« ®Ëm s¾c th¸i ®Þa ph­¬ng.

- T« ®Ëm tÇng líp xuÊt th©n, tÝnh c¸ch nh©n vËt.

- Kh«ng, dÔ g©y sù khã hiÓu.

=> Ghi nhí: SGK.

IV. LuyÖn tËp(8 phót)

Bµi tËp 1:

Tõ ®Þa ph­¬ng- Tõ toµn d©n t­¬ng øng

BÌo lôc b×nh- bÌo t©y.

Hßn ®í – hßn ®¸.

Chæi rÔ- chæi xÓ.

Bµi tËp 2 :

+ H·y xö h¾n theo luËt rõng-> kh«ng ph¶i luËt do nhµ n­íc ®Æt ra mµ do mét nhãm ng­êi quy ®inh.

+ Tí l¹i x¬i gËy -> mét ®iÓm. Th­êng ®­îc HS, SV dïng.

+Tí võa ®­îc råi.-> m­êi ®iÓm.Bµi tËp 3:

- ChØ ®­îc dïng ë tr­êng hîp a.

4. Cñng cè:(3 phót)

-Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi ?5. DÆn dß:(2 phót)

- T×m mét sè c©u ca dao, tôc ng÷, vÌ cã sö dông tiÕng ®Þa ph­¬ng Hµ TÜnh.

Xem tr­íc bµi: Tãm t¾t v¨n b¶n tù

Ngµy so¹n: 13/9/2012

Ngµy gi¶ng:15/9/2012
Bµi 5 TiÕt18
Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:

Các yêu cầu đối với việc tóm tắt văn bản tự sự.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu, nắm bắt được toàn bộ cốt truyện của văn bản tự sự.

- Phân biệt sự khác nhau giữa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.

- Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.III- ChuÈn bÞ:

Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- PhiÕu häc tËp.

Häc sinh: chuÈn bÞ theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.VI-Ho¹t ®éng lªn líp:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

?Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi? Cho vÝ dô?

3. Bµi míi :(32 phót)

*Giíi thiÖu bµi: Trong cuéc sèng hµng ngµy, cã nh÷ng v¨n b¶n tù sù chóng ta ®· ®äc vµ muèn ghi l¹i néi dung chÝnh cña chóng ®Ó sö dông hoÆc th«ng b¸o cho ng­êi kh¸c biÕt th× ta ph¶i tãm t¾t v¨n b¶n tù sù ®ã. Vậy thế nào là tãm tắt văn bản tự sự và c¸ch tãm tắt văn bản này như thế nào. Bài học h«m nay c« sẽ gióp c¸c em cïng t×m hiểu.

*Néi dung bµi míi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
HS ®äc 2 ý trong s¸ch gi¸o khoa.

? Suy nghÜ vµ lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau?

? ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù ?
HS ®äc vÝ dô (SGK)
? V¨n b¶n tãm t¾t trªn kÓ l¹i v¨n b¶n nµo?
? V× sao em nhËn ra ®iÒu ®ã?

?V¨n b¶n tãm t¾t trªn ®· nªu ®­îc néi dung chÝnh cña v¨n b¶n ®ã ch­a?


? V¨n b¶n tãm t¾t cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×? ( vÒ ®é dµi, lêi v¨n, nh©n vËt sù viÖc)

? Muèn viÕt ®­îc mét v¨n b¶n tãm t¾t, theo em cÇn ph¶i nh÷ng lµm g× ?


? Nh÷ng viÖc Êy cÇn thùc hiÖn theo tr×nh tù nµo?


HS ®äc ghi nhí.
Kiªn thøc

I. ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù s­:(10 phót)

1. §äc: (SGK)

2. NhËn xÐt:

Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù lµ ghi l¹i

mét c¸ch ng¾n gän trung thµnh nh÷ng néi dung chÝnh cña v¨n b¶n tù sù.
II.C¸ch tãm t¾t v¨n b¶n tù sù:(22phót)

1. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi v¨n b¶n tãm t¾t:

- VÝ dô:(SGK)

- NhËn xÐt:

+ V¨n b¶n trªn kÓ l¹i néi dung v¨n b¶n “S¬n Tinh Thuû Tinh”

+V× nh©n vËt vµ sù viÖc trong v¨n b¶n tãm t¾t trïng víi v¨n b¶n “S¬n Tinh Thuû Tinh”

+V¨n b¶n tãm t¾t trªn ®· nªu ®­îc néi dung chÝnh cña v¨n b¶n Êy.

+ Yªu cÇu cña v¨n b¶n tãm t¾t:

*Ng¾n h¬n so víi v¨n b¶n cÇn tãm t¾t.

*Lêi v¨n cña ng­êi tãm t¾t ng¾n gän râ rµng.

*Sè l­îng nh©n vËt vµ sù viÖc trong b¶n tãm t¾t Ýt h¬n trong t¸c phÈm( chØ lùa chän nh©n vËt chÝnh vµ sù viÖc quan träng).2. C¸c b­íc tãm v¨n b¶n tù sù:

- §äc kÜ t¸c phÈm ®Ó n¾m ch¾c néi dung cña nã.

- X¸c ®Þnh néi dung chÝnh cÇn tãm t¾t.

- S¾p xÕp c¸c néi dung theo mét trËt tù hîp lý.

-ViÕt b¶n tãm t¾t.
* Ghi nhí(SGK)
4. Cñng cè:(5 phót)

? ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù??Tr×nh bµy c¸ch tãm t¾t v¨n b¶n tù sù .

5. DÆn dß:(2 phót)

-Häc thuéc bµi.

-ChuÈn bÞ bµi theo phÇn luyÖn tËp.


Ngµy so¹n:15/9/2012

Ngµy gi¶ng:17/9/2012
Bµi 5 TiÕt19

LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:

Các yêu cầu đối với việc tóm tắt văn bản tự sự.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu, nắm bắt được toàn bộ cốt truyện của văn bản tự sự.

- Phân biệt sự khác nhau giữa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.

- Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.III- ChuÈn bÞ:

Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- PhiÕu häc tËp.

Häc sinh: chuÈn bÞ theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- Ho¹t ®éng lªn líp

1. ¤n ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(7phót)

(KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS).3. Bµi míi:(32phót)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

=> Tãm t¾t truyÖn “L·o H¹c” cña Nam Cao

- Em cã nhËn xÐt g× vÒ VB tãm t¾t trong SGK?

- Theo em ph¶i s¾p xÕp c¸c sù viÖc nh­ thÕ nµo cho hîp lÝ? (ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh).

* Cã thÓ s¾p xÕp nh­ sau:(nªu yªu cÇu ®Ó HS theo dâi).

- L·o H¹c cã mét ng­êi con trai, mét m¶nh v­ên vµ mét con chã vµng.

- Con trai l·o H¹c ®i phu ®ån ®iÒn cao su, l·o chØ cßn l¹i cËu vµng.

- V× muèn gi÷ l¹i m¶nh v­ên cho con, l·o ph¶i b¸n chã mÆc dï viÖc b¸n chã khiÕn l·o rÊt buån b· vµ ®au xãt.

- TÊt c¶ sè tiÒn dµnh dôm ®­îc l·o göi «ng gi¸o vµ nhê «ng gi¸o tr«ng coi m¶nh v­ên.

- Cuéc sèng ngµy mét khã kh¨n, l·o kiÕm ®­îc g× ¨n nÊy vµ tõ chèi nh÷ng g× «ng gi¸o ngÊm ngÇm gióp l·o

- Mét lÇn «ng l·o xin Binh T­ Ýt b· chã, nãi lµ sÏ ®¸nh b· mét con chã vµ ngá ý rñ Binh T­ uèng r­îu.

- ¤ng gi¸o rÊt ng¹c nhiªn vµ rÊt buån khi nghe Binh T­ kÓ chuyÖn Êy.

- L·o H¹c ®ét ngét chÕt d÷ déi.

- C¶ lµng kh«ng hiÓu v× sao l·o chÕt, chØ cã Binh

T­ vµ «ng gi¸o hiÓu.

- Trªn c¬ së ®· s¾p xÕp c¸c chi tiÕt, em thö viÕt l¹i ®o¹n v¨n?

- NhËn xÐt ®o¹n v¨n cña HS, söa ch÷a.

.

- Em h·y nªu nh÷ng sù viÖc tiªu biÓu vµ c¸c nh©n vËt quan träng trong ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê” cña Ng« TÊt Tè?- Em thö tãm t¾t ®o¹n trÝch?

Buæi s¸ng h«m Êy, ch¸o chÝn, chÞ DËu ng¶ m©m b¸t móc ra la liÖt. Anh DËu vÉn èm rÒ rÒ, run rÉy cÊt b¸t ch¸o, míi kÒ ®Õn miÖng th× tªn cai lÖ vµ ng­êi nhµ lÝ tr­ëng sÇm sËp tiÕn vµo. MÆc dï chÞ DËu h¹ m×nh van xin, hai tªn tay sai ®ã vÉn sÊn sæ vµo trãi anh DËu. Tøc qu¸, kh«ng chÞu ®­îc, chÞ DËu chèng cù l¹i quyÕt liÖt. ChÞ DËu tóm lÊy cæ tªn cai lÖ, Ên giói ra cöa, h¾n ng· cháng quÌo vµ tóm lÊy tãc tªn ng­êi nhµ lÝ tr­ëng, l¼ng mét c¸i h¾n ng· nhµo ra thÒm.

- T¹i sao nãi VB “T«i ®i häc” cña Thanh TÞnh vµ “Nh÷ng ngµy th¬ Êu” cña Nguyªn Hång l¹i rÊt khã tãm t¾t?

-NÕu muèn tãm t¾t hai VB nµy chóng ta ph¶i lµm g×?

=> NhËn xÐt c¸c ý kiÕn cña HS vµ kÕt luËn:

- Hai VB nµy rÊt khã tãm t¾t v× ®©y lµ nh÷ng VB tr÷ t×nh, chñ yÕu miªu t¶ nh÷ng diÔn biÕn trong ®êi sèng néi t©m cña nh©n vËt, Ýt c¸c sù viÖc kÓ l¹i

- Muèn tãm t¾t hai VB nµy th× trªn thùc tÕ chóng ta ph¶i viÕt l¹i truyÖn. TÊt nhiªn nÕu viÕt l¹i truyÖn th× yÕu tè biÓu c¶m trong hai VB gi¶m ®i nhiÒu.

=> §©y lµ c«ng viÖc rÊt khã kh¨n, cÇn ph¶i cã thêi gian vµ vèn sèng míi thùc hiÖn ®­îc.Kiªn thøc

1.T×m hiÎu bµi(12 phót)

- §äc thÇm môc 1

.- B¶n tãm t¾t ®· nªu t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c sù kiÖn, nh©n vËt, nh­ng tr×nh tù cßn lén xén.
- S¾p xÕp theo suy nghÜ cña c¸ nh©n vµo phiÕu häc tËp.
=> §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.

- nhãm b¹n bæ sung.

- Lµm viÖc theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm b¹n bæ sung.
- Th¶o luËn theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ý kiÕn.

2.H­íng dÉn lµm bµi tËp thùc hµnh(10 phót)
- TËp tãm t¾t.

- Theo dâi GV h­íng dÉn c¸ch tãm t¾t.3.H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp(10 phót)
- Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n.

- Bæ sung ý kiÕn.4. Cñng cè:(3 phót)

NhËn xÐt tiÕt luyªn tËp, cho ®iÓm nh÷ng häc sinh cã nhiÒu ®ãng gãp.5. DÆn dß:(2 phót)

- §äc hai v¨n b¶n ®äc thªm SGKtrang 62,63

- §äc vµ t×m nh©n vËt chÝnh,diÔn biÕn chÝnh cña truyÖn Th¸nh Giãng råi s¾p xÕp theo tr×nh tù hîp lý.

Ngµy so¹n:19/9/2012

Ngµy gi¶ng:21/9/2012
Bµi 5 TiÕt 20:

Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 1.I - Møc ®é cÇn ®¹t:

- Gióp häc sinh «n tËp vÒ bµi v¨n tù sù.

- Gióp c¸c em thÊy ®­îc ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh vµ cña b¹n.

II- ChuÈn bÞ:

- Gi¸o viªn chÊm bµi, l­u ý nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña c¸c bµi lµm, vµ nhËn xÐt chÊt l­îng bµi viÕt cña HS.

- Ghi l¹i nh÷ng lçi cÇn ph¶i söa ch÷a, nh÷ng bµi lµm cã néi dung tèt, nh÷ng c©u v¨n hay, nh÷ng ý v¨n ®Ñp.

III- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.IV- Ho¹t ®éng lªn líp:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(2 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:

3. Bµi míi:(38 phót)

I- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung(28 phót)

1/ HS ®äc l¹i ®Ò GV ghi lªn b¶ng, nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña bµi viÕt.

* Môc ®Ých:

¤n l¹i kiÓu bµi tù sù ®· häc ë líp 6, kÕt hîp kiÓu bµi biÓu c¶m ®· häc ë líp 7. LuyÖn viÕt ®o¹n v¨n vµ bµi v¨n.

* Yªu cÇu:

- ViÕt ®óng thÓ lo¹i tù sù.

- Cã sö dông yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- Ghi l¹i ®­îc Ýt nhÊt lµ mét kØ niÖm ®¸ng nhí víi ng­êi th©n.

- DiÔn ®¹t tr«i ch¶y, ch÷ viÕt ®Ñp, tr×nh bµy s¹ch sÏ.

* Dµn ý:

- Më bµi: Giíi thiÖu kØ niÖm s©u s¾cgi÷a em víi ng­êi th©n.

- Th©n bµi: + KÓ l¹i diÔn biÕn sù viÖc.

+ Xen lÉn kÓ lµ t¶ vµ béc lé c¶m xóc.

- KÕt bµi: Nªu c¶m nhËn chung vÒ kØ niÖm ®ã.

2/ NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ bµi lµm :

a/ ¦u ®iÓm:

- PhÇn lín bµi lµm tr×nh bµy ®­îc VB ®óng thÓ lo¹i tù sù.

- Cã nhiÒu bµi viÕt biÕt c¸ch sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m, ®¸nh gi¸ xen kÏ.

- Mét sè bµi ghi l¹i kØ niÖm vÒ ng­êi th©n: c¶m xóc ch©n thµnh, lêi v¨n cã chän läc, diÔn ®¹t tr«i ch¶y, bè côc 3 phÇn c©n ®èi.

C¸c bµi tiªu biÓu:........................................................................................................

b/ KhuyÕt ®iÓm:

- PhÇn lín hµnh v¨n viÕt kh« khan, Ýt cã c¶m xóc.

- Mét sè bµi sa vµo t¶ , mét sè bµi nÆng vÒ c¶m xóc.

- Sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, lçi dïng tõ ng÷, dÊu c©u.

- Mét sè bµi cã néi dung s¬ sµi.

- Mét sè Ýt bµi bè côc thiÕu c©n xøng.

- §Æc biÖt cã em ch­a biÕt c¸ch tr×nh bµy mét bµi v¨n, th­êng dïng c¸c g¹ch ®Çu dßng.

Cô thÓ:

+HS viÕt sai nhiÒu lçi chÝnh t¶: em…............................................................

+ Lçi dïng tõ, lçi dïng dÊu c©u: em...............................................................

+ Bµi cã bè côc kh«ng c©n xøng: em..............................................................

, +Bµi ch­a biÕt c¸ch tr×nh bµy: em..................................................................

+ Bµi sa vµo miªu t¶ : em..................................................................II- Tr¶ bµi cho häc sinh:(8 phót)

III- Gi¸o viªn ®äc bµi kh¸ cho c¶ líp nghe, tr¶ bµi cho HS, häc sinh tham kh¶o bµi cña nhau.(10 phót)

- H­íng dÉn HS ch÷a lçi

-Vµo ®iÓm sæ lín.

4. H­íng dÉn tù häc:(5 phót)

- ¤n l¹i lÝ thuyÕt v¨n tù sù, v¨n biÓu c¶m.

- Nh÷ng bµi ®¹t ®iÓm thÊp ( d­íi 5) lµm l¹i bµi.

- RÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷ ®Ó chuÈn bÞ cho bµi viÕt sè 2.

- §äc kÜ VB vµ so¹n bµi “C« bÐ b¸n diªm”.

Ngµy so¹n:19/9/2012

Ngµy gi¶ng:21/9/2012
Bµi 6 TiÕt 21:

V¨n b¶n:

C« bÐ b¸n diªm

(An-§ec-Xen)


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện.

- Sự thể hiện của tinh thần nhân đạo, tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn An-đéc-xen qua một tác phẩm tiêu biểu.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Những hiểu biết bước đầu về “người kể chuyện cổ tích” An-đéc-xen.

- Nghệ thuật kể chuyện, các tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm.

- Lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.

2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm.

- Phân tích được một số hình ảnh tương phản (đối lập, đặt gần nhau, làm nổi bật lẫn nhau).

- Phát biểu cảm nghĩ về một đoạn truyện.

III- ChuÈn bÞ:

1.Gi¸o viªn: -Nghiªn cøu SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

-TËp truyÖn An- §Ðc -Xen vµ ch©n dung cña «ng.

2. H S: §äc thªm mét sè truyÖn cña An- §Ðc- Xen, ®äc toµn bé truyÖn c« bÐ b¸n diªm; so¹n bµi.IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.V- Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

GV treo b¶ng phô ghi c©u hái: L·o H¹c chÕt v×:

a- Qu¸ th­¬ng con. b- Qu¸ ®au khæ vµ bÕ t¾c.

c- Qu¸ tù träng. d- Qua ®au khæ v× ®· ®¸nh lõa mét con chã mµ l·o yªu quý.

- Em chän nguyªn nh©n nµo? Vµ gi¶i thÝch sù lùa chän cña em?

3. Bµi míi:(32 phót)

*Giíi thiÖu bµi:(2 phót)Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

- Yªu cÇu ®äc chËm, râ, c¶m th«ng, cè g¾ng ph©n biÖt nh÷ng c¶nh thùc vµ ¶o ¶nh trong vµ sau tõng lÇn c« bÐ quÑt diªm.

- GV ®äc mÉu ®o¹n 1, gäi HS ®äc tiÕp nèi ®Õn hÕt VB .
- Gäi häc sinh ®äc chó thÝch SGK.

- Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm c« bÐ b¸n diªm?

- Giíi thiÖu thªm vÒ t¸c gi¶ vµ ®Êt n­íc §an m¹ch.

- Em ®· häc c¸ch tãm t¾t VB tù sù, h·y kÓ tãm t¾t VB c« bÐ b¸n diªm?


- V¨n b¶n cã bè côc mÊy phÇn? ý mçi phÇn?

? C« bÐ b¸n diªm cã hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?


- Trong ®ªm giao thõa Êy c« bÐ ®· lµm g× vµ ë ®©u?

- H×nh ¶nh c« bÐ b¸n diªm ®­îc t¸c gi¶ kh¾c häa b»ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? H·y ph©n tÝch?


- Em h·y t×m nh÷ng h×nh ¶nh t­¬ng ph¶n kh¸c trong bµi?


- Em cã nhËn xÐt g× vµ em nghÜ g× vÒ c« bÐ b¸n diªm?


* LuyÖn tËp:

- Em h·y kÓ tãm t¾t truyªn c« bÐ b¸n diªm?

- Ph©n tÝch biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®· dïng trong ®o¹n 1 cña t¸c gi¶?
I.§äc- chó thÝch-bè côc:(20 phót)

1.§äc


2.T¸c gi¶-t¸c phÈm
- §äc SGK, c¶ líp theo dâi.

- Hai HS tr×nh bµy ý kiÕn.


- L¾ng nghe GV giíi thiÖu.


3.Bè côc:

a. Tãm t¾t VB

- Theo dâi SGK.
- §¹i diÖn tæ tr×nh bµy.
b. Bè côc3 phÇn:

P1- Tõ ®Çu ®Õn “Cøng ®ê ra”:

Hoµn c¶nh cña c« bÐ b¸n diªm.

P2- TiÕp theo “vÒ chÇu th­îng ®Õ”:

Nh÷ng lÇn quÑt diªm.

P3. PhÇn cßn l¹i:

C¸i chÕt cña c« bÐ b¸n diªm.

II.§äc-HiÓu v¨n b¶n:(10 phót)

1.Hoµn c¶nh c« bÐ b¸n diªm:

-C« bÐ må c«i mÑ, nghÌo khæ, ph¶i ®i b¸n diªm ®Ó kiÕm sèng, em ë víi cha,mét ng­êi cha khã tÝnh.

- §ªm giao thõa. §Çu trÇn, ch©n ®Êt dß dÉm trong ®ªm tèi gi÷a trêi ®«ng gi¸ rÐt.

- Em ®i b¸n diªm nh­ng ch¼ng ai hái mua.

-Em ®i b¸n diªm, ®Çu trÇn, ch©n ®Êt, kh«ng b¸n ®­îc diªm >< Mäi ng­êi nghØ ng¬i, trêi gi¸ rÐt, kh«ng d¸m vÒ nhµ, sî bÞ ®¸nh => T­¬ng ph¶n, ®èi lËp -> nh»m lµm næi bËt t×nh c¶nh hÕt søc téi nghiÖp cña em bÐ.

- Em bÐ bông ®ãi >< trong phè sùc nøc mïi ngçng quay; em sèng trong c¸i xã tèi t¨m >< ng«i nhµ xinh x¾n cã d©y t­êng xu©n bao quanh => næi bËt nçi khæ vÒ tinh thÇn cña em bÐ.

=> Hoµn c¶nh thËt ®¸ng th­¬ng. §©y cã thÓ h×nh ¶nh thùc ®· xÈy ra ë ®Êt n­íc §an M¹ch thêi An §Ðc Xen. Nh­ng còng cã thÓ lµ t×nh huèng nhµ v¨n s¸ng t¹o nªn ®Ó kh¾c häa c©u chuyÖn. Ch­a cÇn biÕt c©u chuyÖn diÔn biÕn ra sao, chØ mét c¶nh ®Çu tiªn ®· gîi ra rÊt nhiÒu ®iÒu th­¬ng t©m, ®ång c¶m trong lßng ng­êi ®äc.


4. Cñng cè:(5 phót)

?Em cã c¶m nhËn g× vÒ hoµn c¶nh cña c« bÐ b¸n diªm?

5. DÆn dß:(2 phót)

-T×m ®äc tËp truyÖn cña An-§Ðc-Xen.

-§äc hÕt v¨n b¶n.so¹n hoµn chØnhNgµy so¹n:19/9/2012

Ngµy gi¶ng:22/9/2012
Bµi 6 TiÕt 22:

V¨n b¶n: C« bÐ b¸n diªm

( An- §Ðc –Xen)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện.

- Sự thể hiện của tinh thần nhân đạo, tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn An-đéc-xen qua một tác phẩm tiêu biểu.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Những hiểu biết bước đầu về “người kể chuyện cổ tích” An-đéc-xen.

- Nghệ thuật kể chuyện, các tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm.

- Lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm.

- Phân tích được một số hình ảnh tương phản (đối lập, đặt gần nhau, làm nổi bật lẫn nhau).

- Phát biểu cảm nghĩ về một đoạn truyện.


III- ChuÈn bÞ:

1.Gi¸o viªn:- Nghiªn cøu kÜ SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- B¶ng phô, KÜ thuËt “S¬ ®å t­ duy”

2.HS:§äc l¹i VB, so¹n c©u hái trong SGKIV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kÜ thuËt ®éng n·o.VHo¹t ®éng lªn líp

1.æn ®Þnh tæ chøc.(1phót)

2.KiÓm tra bµi cò.(5 phót)

HS 1: KÓ tãm t¾t VB c« bÐ b¸n diªm?

HS 2: Nªu mét sè hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ v¨n An §Ðc Xen?

3.Bµi míi:(34 phót)

*Giíi thiÖu bµi:

ë giê tr­íc c¸c em ®· t×m hiÓu ®­îc t×nh c¶nh cña c« bÐ b¸n diªm. Trong giê häc h«m nay c« sÏ gióp c¸c em t×m hiÓu vÒ nh÷ng g× c« bÐ ®· lµm vµ viÖc g× x¶y ra víi c« bÐ trong ®ªm giao thõa.

*Néi dung bµi míi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.

KiÕn thøc

- Gäi hs ®äc ®o¹n 2.

- §äc theo sù ph©n c«ng, c¶ líp theo dâi.

- C©u chuyÖn ®­îc tiÕp tôc nhê chi tiÕt nµo cø lÆp ®i lÆp l¹i?

- V× sao em bÐ ph¶i quÑt diªm?

- LÇn l­ît tõng lÇn quÑt diªm, t¸c gi¶ ®· ®Ó cho em bÐ m¬ thÊy nh÷ng c¶nh g×?

- Theo em c¸c méng t­ëng cña em bÐ ®­îc t¸c gi¶ s¾p xÕp nh­ thÓ cã hîp lÝ kh«ng? Trong cÊc méng t­ëng Êy ®iÒu nµo g¾n víi thùc tÕ, ®iÒu nµo chØ lµ méng t­ëng thuÇn tóy? Ph©n tÝch?

( trong c¸c méng t­ëng k× diÖu Êy th× ¶o ¶nh vÒ lß s­ëi, b÷a ¨n thÞnh so¹n, c©y th«ng n« en lµ g¾n víi thùc tÕ, cßn ¶o ¶nh vÒ ng­êi bµ vµ hai bµ ch¸u cÇm tay nhau bay vôt lªn th× chØ lµ ¶o t­ëng. TÊt c¶ c¸c ¶o ¶nh ®ã lµ nh÷ng khao kh¸t m¬ ­íc cña em bÐ b¬ v¬, cña nh÷ng em bÐ thiÕu mét m¸i Êm gia ®×nh, thiÕu t×nh th­¬ng gi÷a con ng­êi víi con ng­êi.


- Gäi HS ®äc ®o¹n 3.

- C¸i chÕt cña c« bÐ b¸n diªm ®­îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh­ thÕ nµo?

-Miªu t¶ nh­ vËy cã ý nghÜa g×?

- T×nh c¶m cña nhµ v¨n víi c« bÐ b¸n diªm nh­ thÕ nµo?


- T¹i sao nãi “c« bÐ b¸n diªm” lµ mét bµi ca vÒ lßng nh©n ¸i víi con ng­êi nãi chung, víi em bÕ nãi riªng?

- H×nh ¶nh, chi tiÕt nµo trong truyÖn lµm em c¶m ®éng nhÊt? V× sao?


* Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.


II.§äc-HiÓu v¨n b¶n:(25phót)

2.C« bÐ b¸n diªm trong ®ªm giao thõa:(15phót)

- §ã lµ 5 lÇn em bÐ quÑt diªm.


- §Ó ®­îc s­ëi Êm phÇn nµo. §Ó ®­îc ®¾m ch×m trong thÓ giíi ¶o ¶nh do em t­ëng t­îng ra, ®Ó c©u chuyÖn ®an xen gi÷a thùc vµ ¶o-> hÖt nh­ truyÖn cæ tÝch.

- LÇn 1: HiÖn ra lß s­ëi táa h¬i Êm dÞu dµng.

- LÇn 2: B÷a ¨n sang träng, thøc ¨n ngon lµnh táa h­¬ng th¬m ngµo ng¹t.

- LÇn 3: C©y th«ng n« en.

- LÇn 4: H×nh ¶nh ng­êi bµ ®· mÊt l¹i xuÊt hiÖn.

- LÇn 5: Em ®i theo bµ.

=> C¸c méng t­ëng cña em ®­îc t¸c gi¶ s¾p xÕp nh­ vËy lµ rÊt hîp lÝ: Em ®ang bÞ rÐt th× m¬ thÊy lß s­ëi, ®ang bÞ ®ãi m¬ thÊy b÷a ¨n, ®ªm giao thõa m¬ c©y th«ng n« en, khi ®· ý thøc ®­îc em ®ang sèng trong ®ªm giao thõa th× tÊt nhiªn em nhí ®Õn nh÷ng ngµy h¹nh phóc khi bµ em cßn sèng vµ thÕ lµ h×nh ¶nh bµ em xuÊt hiÖn.

3. C¸i chÕt th­¬ng t©m:(10 phót)

- Nh¾c l¹i c¸c t×nh tiÕt t¸c gi¶ ®· miªu t¶ trong VB.

=> §©y lµ mét c¸i chÕt bi th¶m, mét c¶nh t­îng th­¬ng t©m nh­ng ®­îc t¸c gi¶ dïng h×nh thøc nghÖ thuËt lµm gi¶m nhÑ ®i: “Trêi ®Ñp… cña m×nh”.

- Nhµ v¨n göi g¾m t×nh th­¬ng yªu s©u s¾c cña m×nh ®èi víi nh÷ng em bÐ bÊt h¹nh.

- ChÝnh niÒm th­¬ng yªu Êy ®· khiÕn nhµ v¨n miªu t¶ c¸i chÕt cña em bÐ b¸n diªm thËt k× diÖu. Ngßi bót nh©n ¸i vµ l·ng m¹n cña nhµ v¨n ®· lµm cho c©u chuyÖn c¶m ®éng ®au th­¬ng vÉn nhÑ nhµng giµu chÊt th¬.

III.Tæng kÕt(5 phót)

1. Néi dung:

2. NghÖ thuËt:

*Ghi nhí:(SGK)IV. LuyÖn tËp(5 phót)

Bµi1: Em h·y lËp s¬ ®å kh¸i qu¸t vÒ hoµn c¶nh vµ sè phËn c« bÐ b¸n diªm.

Bµi 2: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em sau khi ®äc truyÖn “C« bÐ b¸n diªm”

4. Cñng cè :(4 phót)

- Em cã suy nghÜ g× vÒ tuæi th¬ ngµy nay sau khi häc xong v¨n b¶n nµy?5. DÆn dß:(1 phót)

-N¾m ch¾c néi dung bµi häc.

-§äc l¹i v¨n b¶n.

-ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n nªu lªn c¶m nghÜ cña em ®èi víi c« bÐ b¸n diªm.

- ChuÈn bÞ bµi: Trî tõ ,th¸n tõ.

Ngµy so¹n:22/9/2012

Ngµy gi¶ng:24/9/2012
Bµi 6 TiÕt 23
Trî tõ - th¸n tõ
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu thế nào là trợ từ và thán từ, các loại thán từ.

- Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ, thán từ trong văn bản.

- Biết dùng trợ từ và thán từ trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm trợ từ, thán từ.

- Đặc điểm và cách sử dụng trợ từ , thán từ.

2. Kỹ năng:

Dùng trợ từ và thán từ phù hợp trong nói và viết.III – CHUÈN BÞ

- Giáo viên: Đọc kĩ SGK, SGV và tài liệu có liên quan.

- Học sinh: Đọc bài trước.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

HS 1: ThÕ nµo lµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi? Cho vÝ dô?

HS 2: T×m 5 tõ ®Þa ph­¬ng Hµ TÜnh vµ 5 tõ toµn d©n t­¬ng øng?

3. Bµi míi(32 phót)

* GV giíi thiÖu bµi.


Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô.- Nã ¨n hai b¸t c¬m.

- Nã ¨n nh÷ng hai b¸t c¬m.

- Nã ¨n hai b¸t c¬m.
? T×m ®iÓm gièng nhau gi÷a hai c©u trªn?
? VËy cã g× kh¸c nhau gi÷a 3 c©u ®ã?

? V× sao em biÕt?

? Tõ nh÷ng, cã ®i kÌm víi tõ ng÷ nµo?

GV: tõ nh÷ng, cã ®­îc gäi lµ trî tõ.

? VËy, trî tõ lµ nh÷ng tõ nh­ thÕ nµo?

? T×m thªm c¸c trî tõ vµ ®Æt c©u víi c¸c trî tõ Êy?


GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô, gäi HS ®äc.
? Theo em, c¸c tõ nµy, a, v©ng cã ý nghÜa g×?

? Ngoµi t¸c dông dïng ®Ó ®¸p, tõ v©ng cßn biÓu thÞ th¸i ®é g× cña ng­êi nãi?

? C¸c tõ ®ã cã thÓ ®¶m nhËn chøc vô g× trong c©u?

? VÞ trÝ cña c¸c tõ ®ã?

GV kÕt luËn: nh÷ng tõ ®ã lµ th¸n tõ.

? VËy th¸n tõ lµ g×?

? Cã mÊy lo¹i th¸n tõ?

? H·y ®Æt c©u cã sö dông th¸n tõ?

GV nhËn xÐt.
? X¸c ®Þnh trî tõ trong c¸c vÝ dô ®· cho?
Gi¶i thÝch nghÜa c¸c trî tõ trong c©u?

? T×m th¸n tõ.


X¸c ®Þnh nh÷ng c¶m xóc mµ th¸n tõ béc lé?

I. Trî tõ:(10 phót)

1.VÝ dô:

- Quan s¸t b¶ng phô.

- HS ®äc.
2. NhËn xÐt:

- Cïng th«ng b¸o mét sù viÖc: nã ¨n hai b¸t c¬m.

- Kh¸c nhau vÒ s¾c th¸i biÓu c¶m.

+ C©u 1: chØ th«ng b¸o.

+ C©u 2,3: cã ý nhÊn m¹nh vµ béc lé th¸i ®é.

C©u 2: nh÷ng-> nhÊn m¹nh, tá ý h¬i nhiÒu.

C©u 3: -> nhÊn m¹nh, tá ý h¬i Ýt.

- Hai b¸t c¬m.


-> Ghi nhí 1: SGK.

- HS.
II. Th¸n tõ:(10 phót)1.VÝ dô:

2.NhËn xÐt:

- Nµy: gäi.

- a: th¸i ®é tøc giËn.

- V©ng: ®¸p.

- LÔ phÐp.

- Lµm thµnh mét c©u ®éc lËp.

- Lµm thµnh phÇn biÖt lËp cña c©u.

- §Çu c©u.


-> Ghi nhí 2: SGK.
- HS.

III. LuyÖn tËp:(10 phót)

Bµi tËp 1:

a. ChÝnh.

b. Ngay.

c. Lµ.

D. Nh÷ng.

Bµi tËp 2:

- LÊy: NhÊn m¹nh ý nghÜa kh«ng cã g×.

- Nguyªn: NhÊn m¹nh ý tiÒn th¸ch c­íi qu¸ cao.

- §Õn: ThÓ hiÖn th¸i ®é h¬i bÊt b×nh v× vÊn ®Ò rÊt v« lý.

- : nhÊn m¹nh ý kh«ng b×nh th­êng, ¨n rÊt khoÎ.

- : ThÓ hiÖn sù lÆp ®i lÆp l¹i.Bµi tËp 3:

- Nµy, µ, Êy, v©ng, chao «i, hìi «i.Bµi tËp 4:

a. K×a: Sù ®¾c ý.Ha ha: Kho¸i chÝ.

¸i ¸i: Van xin.

b. Than «i: Tá ý nuèi tiÕc.4. Cñng cè:(5 phót)

? ThÕ nµo lµ trî tõ, th¸n tõ.5. DÆn dß:(2 phót)

- Häc thuéc ghi nhí.

- Lµm bµi tËp 4,5.

- T×m hiÓu bµi: Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n b¶n tù sù.


Ngµy so¹n:26/ 9/2011.

Ngµy gi¶ng:29/9/2011.

Bµi 6 TiÕt 24:

Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n b¶n tù sù
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.

- Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Vai trò của yếu tố kể trong văn bản tự sự.

- Vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.

- Sự kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu lộ tình cảm trong văn bản tự sự.

2. Kỹ năng:

- Nhận ra và phân tích được tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một văn bản tự sự.

- Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong làm văn tự sự.

III-ChuÈn bÞ:1. Gi¸o viªn: b¶ng phô.

2. Häc sinh: §äc kÜ bµi míi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.


IV.Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò(5 phót)

? Nh¾c l¹i vai trß cña yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù?3.Bµi míi:(32 phót)

* Giíi thiÖu bµi: (2 phót)

Trong v¨n tù sù yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®ãng vai trß quan träng . VËy cÇn kÕt hîp c¸c yÕu tè ®ã nh­ thÕ nµo? Ta sÏ ®i vµo t×m hiÓu.* Néi dung bµi míi(30 phót)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi ®o¹n v¨n trong SGK.


? X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè tù sù (viÖc lín, viÖc nhá) trong ®o¹n v¨n?

? X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè miªu t¶ trong ®o¹n v¨n?


? X¸c ®Þnh nh÷ng yÕu tè biÓu c¶m?


? Trong ®o¹n v¨n, c¸c yÕu tè nµy ®øng t¸ch biÖt hay ®an xen vµo nhau?


? Em thö l­îc bá yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong ®o¹n v¨n, chÐp l¹i yÕu tè tù sù thµnh 1 v¨n b¶n?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ v¨n b¶n nµy?


? Qua ®ã, em thÊy trong v¨n tù sù yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m cã vai trß nh­ thÕ nµo?
? Nh­ng nÕu chØ tån t¹i yÕu tè biÓu c¶m vµ miªu t¶ th× ®o¹n v¨nse nh­ thÕ nµo?
? H·y ®äc phÇn ®äc thªm s¸ch gi¸o khoa?

? Qua phÇn ®äc thªm em rót ra kÕt luËn g×?

? T×m ®o¹n v¨n cã s÷ dông yÕu tè kÓ + t¶ + biÓu c¶m trong c¸c v¨n b¶n: L·o H¹c, T«i ®i häc ...


 • Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm.

? KÓ l¹i gi©y phót ®Çu tiªn khi gÆp l¹i ng­êi th©n?I. Sù kÕt hîp c¸c yÕu tè kÓ, t¶ vµ biÓu lé t×nh c¶m trong v¨n b¶n tù sù.(15 phót)

1. VÝ dô:

- HS ®äc.2. NhËn xÐt:

- Sù viÖc lín: KÓ l¹i cuéc gÆp gì c¶m ®éng cña bÐ Hång víi mÑ.

- Sù viÖc nhá: MÑ vÉy t«i, t«i ch¹y theo mÑ, mÑ kÐo lªn xe, t«i oµ khãc, mÑ khãc theo, t«i ngåi bªn mÑ, ng· ®Çu vµo c¸ch tay mÑ, quan s¸t g­¬ng mÑ.

- T«i thë hång héc, tr¸n ®Ém må h«i, rÝu c¶ ch©n l¹i, mÑ t«i kh«ng cßm câi, g­¬ng mÆt vÉn t­¬i s¸ng víi ®«i m¾t trong vµ n­íc da mÞn...


- Hay t¹i sù sung s­íng ... sung tóc

- T«i thÊy ... th¬m tho mét c¸ch l¹ th­êng

- Ph¶i bÐ l¹i ... ªm dÞu v« cïng.
- §an xen vµo nhau mét c¸ch hµi hoµ t¹o nªn mét m¹ch v¨n nhÊt qu¸n.
- HS.
- Kh« khan, kh«ng g©y xóc ®éng cho ng­êi ®äc.
- V¨n b¶n sinh ®éng, hÊp dÉn ®­a ng­êi ®äc ®Õn nh÷ng suy nghÜ, liªn t­ëng, rót ra bµi häc bæ Ých.

- Kh«ng


- Vu v¬, khã hiÓu

=> Ghi nhí: SGK.

- Häc sinh.
- Trong t¹o lËp v¨n b¶n, c¸c yÕu tè kÓ + t¶ + biÓu c¶m th­êng ®an xen vµo nhau.

II. LuyÖn tËp:(15 phót)Bµi tËp 1.

- Häc sinh thùc hiÖn


Bµi tËp 2.

- Häc sinh4,Cñng cè:( 5 phót)

?Vai trß cña yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù.

5.DÆn dß:(2 phót)

- Häc thuéc ghi nhí.

- Lµm bµi tËp 2.

- So¹n: “§¸nh nhau víi cèi xay giã”.Ngµy so¹n:29/9/2011

Ngµy gi¶ng:3/10/2011

Bµi 7 TiÕt 25: V¨n b¶n:


§¸nh nhau víi cèi xay giã

(TrÝch: §«n-ki-h«-tª cña XÐc-van-tÐt)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

Cảm nhận đúng về các hình tượng và cách xây dựng các nhân vật này trong đoạn trích.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:

- Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê.

- Ý nghĩa của các cặp nhân vật bất hủ mà Xéc -van - tét đã góp vào văn học nhân loại: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa.

2. Kỹ năng:

- Nắm bắt diễn biến của các sự kiện trong đoạn trích.

- Chỉ ra được những chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật (Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa) được miêu tả trong đoạn trích.

III.CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu tham khảo.

Ảnh nhà văn Xec- Van- Tec.

Kĩ thuật “Sơ đồ tư duy”

Học sinh: Soạn bài.IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.

IV.Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phút)

2.KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

? T×m biÖn ph¸p nghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông träng v¨n b¶n C« bÐ b¸n diªm vµ t¸c dông cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã?3.Bµi míi:(32 phót)

* Giíi thiÖu bµi:(2 phót)

T©y Ban Nha lµ ®Êt n­íc ë phÝa T©y ¢u, trong thêi ®¹i Phôc h­ng (thÕ kØ XIV - XVI) ®Êt n­íc nµy ®· s¶n sinh ra mét nhµ v¨n vÜ ®¹i XÐc-van-tÐt(1547 - 1616) víi t¸c phÈm bÊt hñ - bé tiÓu thuyÕt §«n Ki- h«- tª ( 1605 - 1615).* C¸c ho¹t ®éng:(30 phót)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV gäi HS ®äc phÇn tãm t¾t truyÖn.

GV h­íng dÉn ®äc: ng©y th¬, tù tin xen hµi h­íc.

? H·y tãm t¾t v¨n b¶n kho¶ng 7-8 dßng?
GV gäi HS ®äc phÇn chó thÝch ë SGK.

? Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nhµ v¨n XÐc-van-tÐt?

GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu mét sè tõ khã.
? V¨n b¶n cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n?

? Dùa vµo ®©u em chia nh­ vËy?

? §o¹n trÝch cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
? Nªu vµi nÐt vÒ nh©n vËt nµy?

? H·y ®äc phÇn 1?

? §Ó chøng tá con ng­êi hiÖp sÜ, §«n Ki-h«-tª ®· cã nh÷ng lêi nãi, suy nghÜ vµ hµnh ®éng nh­ thÕ nµo?
? Em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng hµnh ®éng?

? V× sao §«nKi-h«-tª cã suy nghÜ ®iªn rå nh­ vËy?

? H·y ph©n tÝch chæ ®¸ng c­êi, ®¸ng chª vµ chæ tèt ®Ñp ®ã?

GV: KÕt qu¶ cña cuéc chiÕn Êy nh­ thÕ nµo chóng ta t×m hiÓu ë tiÕt sau

.


I. §äc - chó thÝch-bè côc:

1. §äc, tãm t¾t ®o¹n trÝch:
- HS ®äc.
- HS.

2. T¸c gi¶, t¸c phÈm:

- Mi-ghen. XÐc-van-tÐt(1547 - 1616), lµ nhµ v¨n T©y Ban Nha vÜ ®¹i.

- §«n Ki-h«-tª lµ bé tiÓu thuyÕt bÊt hñ.

- §o¹n trÝch häc thuéc ch­¬ng VIII.


*. Tõ khã: SGK.

3. Bè côc:

- 3 phÇn:

- DiÔn biÕn sù viÖc: tr­íc, trong vµ sau khi §«n Ki-h«-tª ®¸nh nhau víi cèi xay giã.

- §«n Ki-h«-tª vµ Xan-ch« pan-xa.

II. §äc - T×m hiÓu v¨n b¶n:1. Nh©n vËt §«n Ki-h«-tª:

- Mét l·o quý téc ngÌo, tr¹c 50 tuæi.

- Mª truyÖn kiÕm hiÖp.

- QuyÕt t©m trë thµnh hiÖp sÜ.


- Lêi nãi: gäi nh÷ng chiÕc xay giã lµ nh÷ng tªn khæng lå quû qu¸i, hung ¸c.

- Suy nghÜ: cÇn ph¶i diÖt trõ b»ng bµn tay, tµi nghÖ vµ ý chÝ cña hiÖp sÜ §«n Ki-h«-tª xø Man-tra.

- Hµnh ®éng: x«ng vµo cèi xay giã.

-> §iªn rå ngí ngÈn.

- Võa cã chç buån c­êi ®¸ng chª, võa cã chç cao quý, tèt ®Ñp.

- Qu¸ mª chuyÖn kiÕm hiÖp.

- §¸ng c­êi:

+ Cèi xay giã -> tªn khæng lå hung ¸c.

+ Bá qua lêi khuyªn cña Xan-ch«.

- §¸ng khen:

+ LÝ t­ëng cao ®Ñp

+ Kiªn c­êng, dòng c¶m.


- HS nªu c¶m nhËn.4. Cñng cè:(5 phót)

Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt §«n Ki- h«- tª?

5. DÆn dß:(1 phót)

- N¾m néi dung ohÇn võa häc.

- So¹n kÜ phÇn cßn l¹i.

Chó ý: Gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ huËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶.

Ngµy so¹n: 30/9/2011

Ngµy gi¶ng:3/10/2011

Bµi 7 TiÕt 26:

V¨n b¶n: §¸nh nhau víi cèi xay giã

(TrÝch” §«n Ki-h«-tª” cña XÐc-van-tec)


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

Cảm nhận đúng về các hình tượng và cách xây dựng các nhân vật này trong đoạn trích.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:

- Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê.

- Ý nghĩa của các cặp nhân vật bất hủ mà Xéc -van - tét đã góp vào văn học nhân loại: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa.

2. Kỹ năng:

- Nắm bắt diễn biến của các sự kiện trong đoạn trích.

- Chỉ ra được những chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật (Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa) được miêu tả trong đoạn trích.

III. ChuÈn bÞ:1. Gi¸o viªn:B¶ng so s¸nh hai nh©n vËt, Phiếu học tập.

2. Häc sinh:- So¹n vµ t×m hiÓu bµi ë nhµ.

- T×m ®äc t¸c phÈm §«n Ki-h«-tª.

IV.Ho¹t ®éng lªn líp:

1.æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2.KiÓm tra bµi cò:(3 phót)

? H·y tãm t¾t phÇn 1 cña v¨n b¶n vµ nhËn xÐt vÒ nh©n vËt §«n Ki-h«-tª qua ®o¹n ®ã?3.Bµi míi:(34 phót)

* Giíi thiÖu bµi:(1 phót)

§«n Ki-h«-tª ®¸nh nhau víi cèi xay giã, cuéc chiÕn diÔn ra nh­ thÕ nµo? KÕt qu¶ ra sao? H«m nay chóng ta t×m hiÓu.* C¸c ho¹t ®éng:(33 phót)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc
? Cuéc chiÕn chèng nh÷ng kÎ hung ¸c cña §«n Ki-h«-tª nh­ thÕ nµo?

? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt chøng tá ®iÒu nµy?
? MÆc dï vËy nh­ng th¸i ®é cña §«n Ki-h«-tª ra sao?

? Qua ®ã, em thÊy nÐt tÝnh c¸ch nµo cña §«n ®­îc béc lé râ h¬n n÷a?

? TÝnh c¸ch ®ã cßn ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo trªn con ®­êng ®i tiÕp cña hai thÇy trß vµ trong ®ªm hai ng­êi ë d­íi vßm c©y?

? Nªu vµi nhËn xÐt vÒ §«n Ki-h«-tª ë ®o¹n nµy?

? Thµnh c«ng cña nhµ v¨n khi x©y dùng nh©n vËt nµy lµ g×?

? Song hµnh cïng §«n Ki-h«-tª lµ ai?

? §©y lµ nh©n vËt nh­ thÕ nµo?

? So s¸nh sù ®èi lËp ®ã?

GV ph¸t phiÕu häc tËp.


C¸c ®Æc ®iÓm

§«n Ki-h«-tª

Xan-ch« pan-xa

Ngo¹i h×nh

C­ìi


Môc ®Ých chuyÕn ®i

Hµnh ®éng
Cao, gÇy

Ngùa gÇy


v× lÝ t­áng cao ®Ñp

hoang t­ëngLïn, bÐo

Lõa


thùc dông
tØnh t¸o

GV h­íng dÉn HS ®iÒn vµo phiÕu häc tËp.

? NghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông ®Ó miªu t¶ lµ g×? Cã t¸c dông nh­ thÕ nµo?


? Qua v¨n b¶n em rót ra ®uîc nh÷ng bµi häc bæ Ých g×?

II. §äc - T×m hiÓu v¨n b¶n: (tiÕp)

1. Nh©n vËt §«n Ki-h«-tª:(17 phót)

- ThÊt b¹i nhanh chãng vµ thÓ th¶m.


- Gi¸o g·y.

- Ng­êi ng· nh­ trêi gi¸ng.

- Ngùa to¹c n÷a vai.

- Coi thÊt b¹i ch¼ng thÊm vµo ®©u, cè chÞu ®©u.

- NghÜ: thÊt b¹i do ph¸p thuËt xÊu xa cña ph¸p s­ phï thuû.

- Tin vµo tµi n¨ng cña m×nh.

- Tèt: tinh thÇn, ý thøc cao c¶.

- §¸ng chª: mª muéi, ®iªn rå trong suy nghÜ.

- Kh«ng quan t©m ®Õn ¨n, uèng, ngñ; nghÜ tíi tÝnh n­¬ng.
- Mª truyÖn kiÕm hiÖp -> hoang t­ëng, mª muéi thµnh dë ng­êi.

- Cao th­îng, trong s¹ch, dòng c¶m, sèng hÕt m×nh v× lÝ t­ëng hiÖp sÜ.

- Gãp cho nÒn v¨n häc T©y Ban Nha vµ thÕ giíi mét hinhg t­îng nh¹ hiÖp sÜ, ph¶n hiÖp sÜ.

-> Phª ph¸n truyÖn kiÕm hiÖp.2. Gi¸m m· Xan-ch« Pan-xa:(13 phót)
- §èi lËp hoµn toµn víi §«n Ki- h«-tª.

-> Lµm næi bËt hai nh©n vËt tr¸i ng­îc nhau vÒ mäi mÆt-> t¹o sù hÊp dÉn cã mét kh«ng hai trong v¨n häc trung ®¹i T©y Ban Nha vµ thÕ giíi.

- HS rót ra ghi nhí.

III. Ghi nhí: HS ®äc.(3 phót)


Xan-ch« pan-xa


Lïn, bÐo

Lõa


thùc dông
tØnh t¸o

4. Cñng cè:(6 phót)

- LËp s¬ ®å thÓ hiÖn h×nh ¶nh hai nh©n vËt trong ®o¹n trÝch.

- C¶m nghÜ cña em khi ®äc xong ®o¹n trÝch “§¸nh nhau víi cèi xay giã”

5. Dặn dò:(1 phút)- Häc thuéc ghi nhí.

- Lµm bµi tËp củng cè vµo vë.

- §äc kÜ bµi : T×nh th¸i tõ.

Ngµy so¹n: 3/10/2011.

Ngµy gi¶ng: 6/10/2011.

Bµi 7

TiÕt 27: T×nh th¸i tõ.
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu thế nào là tình thái từ.

- Nhận biết và hiểu tác dụng của tình thái từ trong văn bản.

- Biết sử dụng tình thái từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm và các loại tình thái từ.

- Cách sử dụng tình thái từ.

2. Kỹ năng:

Dùng tình thái từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

III- ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- Nghiªn cøu SGK,SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- B¶ng phô, phiÕu häc tËp, kÜ thuËt” S¬ ®å t­ duy”.

2. Häc sinh: §äc tr­íc bµi.

IV.Ho¹t ®éng lªn líp1.æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2.KiÓm tra bµi cò: (5 phút)

C©u 1: Nªu ®iÓm kh¸c nhau gi÷a trî tõ vµ th¸n tõ?

C©u 2: GV treo b¶ng phô

Trong c¸c tõ viÕt b»ng mùc ®á sau, tõ nµo lµ trî tõ, th¸n tõ?

a. Ai mµ biÕt viÖc Êy.

b. T«i ®· b¶o víi anh råi mµ!

c. Nµo! Chóng ta ®i.

d. Nhanh lªn nµo!3.Bài mới:(34 phút)

* Giới thiệu bài:(1 phút)

Hôm trước các em đã được tìm hiểu về trợ từ, thán từ.Giờ học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiêu về tình thái từ.

* Néi dung bµi míi:(33 phót)Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi 2 nhãm vÝ dô.

Nhãm a:

1, MÑ ®i lµm råi.

2, Anh ®i.

3, Em bÐ Êy ®¸ng th­¬ng.

4, Em chµo c«.

Nhãm b:

1, MÑ ®i lµm råi µ?

2, Anh ®i ®i!

3, Em bÐ Êy ®¸ng th­¬ng thay!

4, Em chµo c« ¹!

? C¸c cÆp c©u cña nhãm a vµ nhãm b cã g× kh¸c nhau?

? So s¸nh c¸c cÆp c©u ë hai nhãm?
? Em thÊy c©u 1 ë nhãm b cã g× kh¸c víi c©u 1 ë nhãm a?

? Tõ µ cã t¸c dông g×?

? C©u 2 ë nhãm b cã g× kh¸c víi c©u 2 ë nhãm a ?

? T¸c dông cña tõ ®i?

? C©u 3 cña nhãm b tõ thay ®­îc thªm vµo cã t¸c dông g×?

? H·y so s¸nh c©u 4 ë nhãm a vµ c©u 4 ë nhãm b?


? §iÒu ®ã ®­îc t¹o nªn bëi yÕu tè nµo?

? Tõ ¹ lµ yÕu tè ®­îc thªm vµo trong c©u víi t¸c dông g×?

GV: Nh÷ng tõ µ, ®i, thay, ¹ ®­îc gäi lµ nh÷ng t×nh th¸i tõ.

? VËy thÕ nµo lµ t×nh th¸i tõ? T×nh th¸i tõ cã chøc n¨ng nh­ thÕ nµo trong c©u?

? C¨n cø vµo chøc n¨ng cña t×nh th¸i tõ ng­êi ta chia t×nh th¸i tõ ra lµm mÊy lo¹i ? §ã lµ nh÷ng lo¹i nµo?

? H·y nªu mét sè t×nh th¸i tõ ë mæi lo¹i?

GV: §©y lµ néi dung cña ghi nhí 1.

? H·y ®Æt c©u víi c¸c t×nh th¸i ®ã?

GV: CÇn l­u ý tÝnh th¸i tõ víi c¸c tõ lo¹i kh¸c do hiÖn t­îng ®ång ©m.

Bµi tËp nhanh:

GV treo b¶ng phô ghi bµi tËp 1.

GV gäi HS lªn b¶ng lµm.
GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô.

Cho c¸c c©u sau:

1. Chµo thÇy µ!

2. Bµ gióp ch¸u mét tay nhÐ !

3. ChiÒu nay, b¹n sang nhµ m×nh ch¬i ¹!

? X¸c ®Þnh c¸c t×nh th¸i tõ ®­îc sö dông trong c¸c c©u ®ã?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng t×nh th¸i tõ trong c¸c c©u ®ã?

? Em h·y thay c¸c t×nh th¸i tõ phï hîp?

GV: H­íng dÉn HS ph©n tÝch c¸c vÝ dô trªn vµ thay c¸c t×nh th¸i tõ phï hîp.

? VËy, khi sö dông t×nh th¸i tõ ta cÇn chó ý ®iÒu g×?

GV: §©y lµ néi dung cña bµi häc 2.

GV l­u ý HS cÇn biÕt sö dông t×nh th¸i tõ phï hîp ®Ó t¹o sù lÞch sù, tÕ nhÞ trong giao tiÕp.VÝ dô: C¸c em gÆp c« gi¸o hoÆc thÇy gi¸o th­êng chµo céc lèc; khi tr¶ lêi ng­êi lín còng thiÕu lÔ phÐp -> CÇn sö dông t×nh th¸i tõ ¹.

GV gäi HS ®äc yªu cÇu.

? Gi¶i thÝch c¸c t×nh th¸i tõ in ®Ëm trong c¸c c©u ®ã?

? Em h·y ®Æt c©u víi c¸c t×nh th¸i tõ: mµ, ®Êy chø lÞ, th«i, c¬, vËy.


GV nhËn xÐt, bæ sung.

 1. Chøc n¨ng cña t×nh th¸i tõ (13 phót)

1. VÝ dô:

HS ®äc, theo dâi.2.NhËn xÐt:

- C¸c c©u ë nhãm b cã thªm c¸c tõ: µ, ®i, thay, ¹.

- C¸c c©u ë nhãm a lµ c©u trÇn thuËt ®¬n.

- C©u 1 cña nhãm b: thªm tõ µ -> kiÓu c©u thay ®æi-> C©u nghi vÊn.

- Tõ µ lµ yÕu tè cÊu t¹o c©u nghi vÊn.

- Cã thªm tõ ®i ->KiÓu c©u thay ®æi-> C©u cÇu khiÕn.

- Tõ ®i lµ yÕu tè cÊu t¹o c©u cÇu khiÕn.

- T¹o c©u c¶m th¸n. Tõ thay lµ yªu tè cÊu t¹o c©u c¶m th¸n.

- Gièng: ®Òu lµ lêi chµo.

- Kh¸c: C©u 4 ë nhãm b thÓ hiÖn møc ®é lÔ phÐp cao h¬n.

- Tõ ¹.

- BiÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m cña ng­êi nãi.

- T×nh th¸i tõ lµ nh÷ng tõ ®­îc thªm vµo trong c©u ®Ó cÊu t¹o c©u nghi vÊn, c©u cÇu khiÕn, c©u c¶m th¸n vµ biÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m cña ng­êi nãi.

* 4 lo¹i:

+ TTT nghi vÊn: µ, ­, chø, ch¨ng...

+ TTT cÇu khiÕn: ®i, víi, nµo...

+ TTT c¶m th¸n: thay, sao...

+ TTT biÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m: ¹, nhÐ, mµ, vËy..

=> Ghi nhí 1: HS ®äc.


 • HS.

- HS lªn b¶ng ®¸nh dÊu.


II. Sö dông t×nh th¸i tõ:(10 phót)
- µ, nhÐ, ¹.
- Ch­a phï hîp víi hoµn c¶nh giao tiÕp, quan hÖ tuæi t¸c vµ thø bËc x· héi...

- HS


- ¹, ¹, nhÐ.
-> CÇn chó ý ®Õn hoµn c¶nh giao tiÕp, quan hÖ tuæi t¸c, thø bËc x· héi...

=> Ghi nhí 2: HS ®äc.

III. LuyÖn tËp:(10phót)

Bµi tËp 2:

a, Chø: nghi vÊn, trong tr­êng hîp ®iÒu muèn hái ®· cã phÇn ®­îc kh¼ng ®Þnh.

b. Chø: nhÊn m¹nh ®iÒu võa kh¼ng ®Þnh.

c. ­: hái víi th¸i ®é ng¹c nhiªn, ph©n v©n.

d. NhØ: th¸i ®é th©n mËt.

e. NhÐ: dÆn dß , th¸i ®é th©n mËt.

g. VËy: th¸i ®é miÔn c­ìng.

h. C¬ mµ: th¸i ®é thuyÕt phôc.Bµi tËp 3:

- HS ®Æt c©u, ®äc tr­íc líp.
4. Cñng cè:(4 phót)

- LËp s¬ ®å chøc n¨ng vµ ph©n lo¹i t×nh th¸i tõ.

5, DÆn dß:(1 phót)

- Häc thuéc phÇn ghi nhí.

- Lµm bµi tËp 4, 5.

- §äc tr­íc bµi: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

Ngµy so¹n: 3/10/2012

Ngµy gi¶ng: 5/10/2012

Bµi 7. TiÕt 28 :
LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶, biÓu c¶m
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Vận dụng kiến thức về các yếu tố, biểu cảm trong văn bản tự sự, thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Sự kết hợp các yếu tố kể, và biểu lộ tình cảm trong văn bản tự sự.2. Kỹ năng:

- Thực hành sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong làm văn kể chuyện.

- Viết đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm có độ dài khoảng 90 chữ.tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương