Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang5/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

4.Cñng cè(3phót)

? C¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt chÞ DËu?

5.DÆn dß(3 phót)

- N¾m néi dung ®o¹n trÝch.

- Hoµn chØnh phÇn bµi tËp phÇn luyÖn tËp vµo vë.

- §äc tr­íc bµi: X©y dùng ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n.

………………………………………………………………………
Ngµy so¹n: 27/8/2012

Ngµy gi¶ng:29/8/2012

Bµi 3 TiÕt10.

X©y dùng ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n.
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

- Nắm được các khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn và cách trình bày nội dung trong đoạn văn.

- Vận dụng kiến thức đã học, viết được đoạn văn theo yêu cầu.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức

Khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong một đoạn văn.2. Kỹ năng:

- Nhận biết được từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong một đoạn văn đã cho.

- Hình thành chủ đề, viết các từ ngữ và câu chủ đề, viết các câu liền mạch theo chủ đề và quan hệ nhất định.

- Trình bày một đoạn văn theo kiểu quy nạp, diễn dịch, song hành, tổng hợp.III. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.

- B¶ng phô.2. Häc sinh: §äc kÜ bµi míi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- Ho¹t ®éng lªn líp:

1.æn ®Þnh tæ chøc(1 phót)

2.KiÓm tra bµi cò(5 phót)

? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê” cña Ng« TÊt Tè.3.Bµi míi: (1 phót)

* Giíi thiÖu bµi(1 phót)

§o¹n v¨n ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh t¹o lËp v¨n b¶n. VËy, thÕ nµo lµ ®o¹n v¨n? C¸ch dïng tõ, c¸ch s¾p tõ ng÷ vµ c©u trong ®o¹n v¨n nh­ thÕ nµo cho ®¹t hiÖu qu¶ khi giao tiÕp ?... §ã lµ nh÷ng néi dung ta t×m hiÓu trong bµi häc h«m nay.

* Néi dung bµi míi(32 phót)


Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc


HS ®äc
? V¨n b¶n cã mÊy ý? Mçi ý ®­îc viÕt thµnh mÊy ®o¹n?

? DÊu hiÖu h×nh thøc nµo gióp em nhËn biÕt ®o¹n v¨n?

Hai ®o¹n v¨n trªn ®Òu do nhiÒu c©u cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau hîp thµnh=> ta gäi ®ã lµ ®¬n vÞ trªn c©u.

- VËy ®o¹n v¨n lµ g×?

- Chèt kiÕn thøc: §o¹n v¨n lµ ®¬n vÞ trªn c©u, cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o lËp v¨n b¶n.

- Yªu cÇu HS ®äc thÇm VB trªn.

? H·y t×m nh÷ng tõ ng÷ cã t¸c dông duy tr× ®èi t­îng tõng ®o¹n v¨n trªn?


? ý kh¸i qu¸t bao trïm c¶ ®o¹n v¨n lµ g×?

? C©u nµo trong ®o¹n v¨n chøa ý kh¸i qu¸t Êy?

GV: C©u chøa ý kh¸i qu¸t nhÊt cña ®o¹n v¨n ®­îc gäi lµ c©u chñ ®Ò.

? VËy, em hiÓu thÕ nµo lµ c©u chñ ®Ò?

? ThÕ nµo lµ tõ ng÷ chñ ®Ò?
- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n 1.

? T×m c©u chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n?

? Quan hÖ g÷a c¸c c©u trong ®o¹n v¨n nh­ thÕ nµo?

- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n 2.

? T×m c©u chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n?

? §o¹n v¨n ®­îc tr×nh bµy theo tr×nh tù nµo? C¸c c©u tiÕp theo cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi c©u chñ ®Ò?


- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n b.

? §o¹n v¨n nµy cã c©u chñ ®Ò kh«ng? VÞ trÝ cña c©u chñ ®Ò?

* C¸ch tr×nh bµy néi dung cña §V1 lµ song hµnh; §V2 lµ diÔn dÞch; §V3 lµ quy n¹p.

- Gäi HS ®äc ghi nhí SGK.

Gäi HS ®äc vµ tr×nh bµy ý kiÕn.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy:

Chia HS thµnh 4 nhãm th¶o luËn.

Cho HS ho¹t ®éng theo nhãm.


I. ThÕ nµo lµ ®o¹n v¨n: (10 phót)

1.VÝ dô: v¨n b¶n: Ng« TÊt Tè vµ t¸c phÈm T¾t ®Ìn.

2. NhËn xÐt

- 2 ý, mçi ý viÕt thµnh 1 ®o¹n.


- ViÕt hoa ®Çu dßng vµ ch÷ ®Çu tiªn ®­îc viÕt lïi vµo, kÕt thóc b»ng dÊu chÊm qua dßng.

* Ghi nhí: §o¹n v¨n

- Lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp t¹o nªn v¨n b¶n.

- VÒ h×nh thøc: viÕt hoa lïi vµo ®Çu dßng vµ dÊu chÊm qua dßng.

- VÒ néi dung: Th­êng biÓu ®¹t mét ý hoµn chØnh

II. Tõ ng÷ vµ c©u trong ®o¹n v¨n. (10 phót)

1. Tõ ng÷ chñ ®Ò vµ c©u chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n.

- §o¹n 1: Ng« TÊt Tè («ng, nhµ v¨n).

- §o¹n 2: T¾t §Ìn (t¸c phÈm).

=> §¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng xuÊt s¾c cña NTT trong viÖc t¸i hiÖn thùc t¹i n«ng th«n ViÖt Nam tr­íc c¸ch m¹ng. Kh¼ng ®Þnh phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ng­êi lao ®éng ch©n chÝnh.

=> C©u: T¾t §Ìn lµ t¸c phÈm tiªu biÓu nhÊt cña NTT.

- C©u chñ ®Ò th­êng mang néi dung kh¸i qu¸t , ®ñ hai thµnh phÇn chÝnh, th­êng ®øng ë ®Çu hoÆc cuèi ®o¹n, cã vai trß ®Þnh h­íng vÒ néi dung cho c¶ ®o¹n v¨n.

- Tõ ng÷ chñ ®Ò: Lµ c¸c tõ ng÷ ®­îc dïng ®Ó lµm ®Ò môc hoÆc ®­îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn nh»m duy tr× ®èi t­îng ®­îc nãi ®Õn trong ®o¹n v¨n.

2. C¸ch tr×nh bµy néi dung ®o¹n v¨n:

* §o¹n v¨n 1.

- Kh«ng cã c©u chñ ®Ò.

- Quan hÖ chÆt chÏ nhê tõ ng÷ duy tr× ®èi t­îng: Ng« TÊt Tè- ¤ng- Nhµ v¨n.

- Quan hÖ c¸c c©u trong ®o¹n v¨n lµ quan hÖ b×nh ®¼ng.

- §äc §V2.

- C©u 1 lµ c©u chñ ®Ò.

- C¸c c©u tiÕp theo bæ sung, triÓn khai chñ ®Ò vµ ®øng sau c©u chñ ®Ò-> diÔn dÞch.

- Quan hÖ gi÷a c©u chñ ®Ò vµ c©u triÓn khai lµ quan hÖ chÝnh phô.

- §äc §V.

- C©u chñ ®Ò ë cuèi §V-> quy n¹p.
- Quan s¸t, l¾ng nghe.
3. Ghi nhí(SGK)
III. LuyÖn tËp: (12 phót)

BT1:

- VB gåm 2ý, mçi ý diÔn ®¹t thµnh 1 §V. BT2:

§Va: DiÔn dÞch. §Vb: Song hµnh.

§Vc: Song hµnh.BT3:

- Nhãm 1,2 viÕt theo c¸ch diÔn dÞch.

- Nhãm 3,4 viÕt theo c¸ch quy n¹p.


4. Cñng cè(4 phót):

? Theo em muèn viÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n, ta ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu g×?5. DÆn dß (2 phót)

- Häc thuéc ghi nhí.

- Lµm BT: 3,4 SGK

- ChuÈn bÞ lµm bµi viÕt sè 1.Ngµy so¹n: 31/8/2012

Ngµy gi¶ng:3/9/2012

Bµi 3 TiÕt11, 12.
Bài viết tập làm văn số 1

Văn tự sự ( làm tại lớp)

I.Mức độ cần đạt:

-Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức tạo lập văn bản.

-Rèn luyện kĩ năng viết bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm cho học sinh.

II.Ma trận đề kiểm tra:Mức độ

nhận


thức

Nội


dung

Nhận biết


Thông hiểu


Vận dụng

Tổng điểm
Thấp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Tính thống nhất về chủ đề.

1

1

1


Bố cục của văn bản.

11
1

Đoạn văn

1
11

Văn tự sự1
7


Tổng số câu

3
3


1
7


Tổng số điểm

1,5
1,5


7
10III.Đề bài

Phần I Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án đúng:

Em sẽ chọn từ ngữ nào để điền vào chỗ chấm cho thích hợp với mỗi khái niệm sau:

Câu 1: Chủ đề là …và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt.

A. Ý chính B. Chủ thể C. Đối tượng D. Nội dung.

Câu 2: Văn bản có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ …chủ đề đã xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.

A.Trình bày; B.Biểu đạt; C.Giải thích; D.Phục vụ.

Câu 3: Bố cục văn bản là sự … các đoạn văn thể hiện chủ đề. Văn bản thường có bố cục 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

A.Tổ chức. B. Bố trí. C. Sắp xếp. D. Dự dịnh.

Câu 4: Phần mở bài có nhiệm vụ nêu ra chủ đè của văn bản. Phần thân bài thường có nhiệm vụ trình bày các … của chủ đề. Phần kết bài tổng kết chủ đề của văn bản.

A. Nội dung. B. Đối tượng. C. Vấn đề. D. Khía cạnh.

Câu 5: Đoạn văn là đơn vị trực tiếp cấu tạo nên văn bản, bắt đầu từ chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu thị bằng một ý tương đối hoàn chỉnh. Đoạn văn thường do nhiều … tạo thành.

A. Từ ngữ. B. Cụm từ. C.Câu. D. Ý.

Câu 6: Đoạn văn thường có từ ngữ … và câu… . Từ ngữ … là các từ ngữ dược dùng làm đề mục hoặc các từ ngữ dược lặp lại nhiều lần (thường là cácchỉ từ, đại từ, từ đồng nghĩa) nhằm duy trì đối tượng dược biểu đạt. Câu . . . mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thưòng đủ hai thành phần và dứng ở dầu câu hoặc cuối đoạn.

A. Chủ đề. B. Biểu cảm. C. Chủ yếu. D. Cảm thán.

Phần II. Tự luận.

Em hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc giữa em và một người thân trong gia đình.Đáp án và thang điểm.

Phần I: Trắc nghiệm: ( Mỗi câu đúng đạt 0,5đ .Tổng 3 điểm.)

Câu :

1

2

3

4

5

6

Đáp án:

C

B

A

D

C

A

Phần II. Tự luận(7 điểm):

1.Hình thức(2 điểm):

-Trình bày sạch đẹp, không sai quá 2 lỗi chính tả, bố cục rõ ràng.(1đ)

-Diễn đạt trôi chảy, văn viết có cảm xúc.(1đ)

2. Nội dung( 5 điểm):

a, Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm giữa em và người thân mà em cho là sâu sắc. (1đ)

b, Thân bài: Kể lại diễn biến sự việc(xen lẫn kể là miêu tả và bộc lộ cảm xúc) 3đ.

c, Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa của kỉ niệm.

-Cảm xúc của em với kỉ niệm đó. (1đ)

VI.Tiến hành hoạt động:

1.Ổn định tổ chức: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: Giao đề (1 phút)

Học sinh làm bài (85 phút)4. Củng cố:(2 phút)

5. Dặn dò: (1 phút)

-Ôn lại về bài văn tự sự.

-Soạn bài: “Lão Hạc”

Ngµy so¹n: 3/9/2012

Ngµy gi¶ng: 7/9/2012

Bµi 4 TiÕt13

LÃO HẠC

Nam Cao

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm hiện thực tiêu biểu của nhà văn Nam Cao.

- Hiểu được tình cảnh khốn cùng, nhân cách cao quý, tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân qua hình tượng nhân vật lão Hạc; lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ.

- Thấy được nghệ thuật viết truyện bậc thầy của nhà văn Nam Cao qua truyện ngắn Lão Hạc.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

- Sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn.

- Tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể truyện, khắc hoạ hình tượng nhân vật.2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.

III- ChuÈn bÞ:

1.Gi¸o viªn:- §äc vµ nghiªn cøu SGK, SGV, tµi liÖu tham kh¶o, so¹n bµi.

- Ch©n dung Nam Cao.2. Hoc sinh: - §äc SGK, tãm t¾t néi dung.

- So¹n bµi.IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.V.Ho¹t ®éng lªn líp

1. Ổn ®Þnh: (1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò: (6 phót)

- HS 1: Tõ nh©n vËt anh DËu, chÞ DËu, bµ l·o l¸ng giÒng em cã thÓ kh¸i qu¸t ®iÒu g× vÒ sè phËn vµ phÈm chÊt cña ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam tr­íc CM th¸ng T¸m?

- HS 2: Tõ nh©n vËt cai lÖ, ng­êi nhµ lÝ tr­ëng em cã thÓ kh¸i qu¸t ®iÒu g× vÒ b¶n chÊt cña chÕ ®é thùc d©n nöa phong kiÕn ViÖt Nam tr­íc ®©y?

3. Bµi míi: (31 phót)

* Giíi thiÖu bµi: (1 phót) T×nh c¶nh cña ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam tr­íc CM th¸ng T¸m kh«ng chØ cã chÞ DËu, anh Pha….H«m nay c¸c em sÏ ®­îc gÆp l·o H¹c qua truyÖn ng¾n cïng tªn cña nhµ v¨n Nam Cao.

* C¸c ho¹t ®éng: (30 phót)


Ho¹t ®éng cña GV vµ hs

KiÕn thøc

GV gäi HS tãm t¾t phÇn ch÷ nhá.

- Nªu yªu cÇu ®äc vµ ®äc mÉu 1 ®o¹n. Gäi HS ®äc tiÕp.

? Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nhµ v¨n Nam Cao?


? T¸c phÈm L·o H¹c ra ®êi vµo thêi gian nµo?

GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu mét sè tõ.

- Ngoµi nh÷ng tõ ®­îc gi¶i thÝch trong SGK, cã tõ nµo em ch­a hiÓu?
? VB ®­îc viÕt theo thÓ lo¹i nµo?

? V¨n b¶n cã thÓ chia lµm mÇy phÇn? Néi dung mæi phÇn?

? §o¹n trÝch cã nh÷ng nh©n vËt nµo? Ai lµ nh©n vËt chÝnh?

Gäi HS ®äc phÇn 1.

? Néi dung chÝnh cña phÇn nµy lµ g×?

? CËu Vµng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi L·o H¹c?

? T×nh c¶m cña L·o H¹c ®èi víi cËu Vµng nh­ thÕ nµo?

? V× sao l·o ph¶i b¸n cËu Vµng?

? T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ th¸i ®é, t©m tr¹ng cña L·o h¹c sau khi b¸n cËu Vµng?

? Qua ®ã em thÊy t©m tr¹ng cña L·o H¹c nh­ thÕ nµo?

? V× sao b¸n cËu Vµng - mét con chã mµ l·o ®au ®ín ®Õn vËy?
? Qua ®©y, ta thÊy ë L·o H¹c cã phÈm chÊt tèt ®Ñp g×?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ nh©n vËt cña t¸c gi¶?

? H×nh ¶nh nµo ®Ó l¹i Ên t­îng s©u ®Ëm nhÊt? V× sao?

? Thö ph©n tÝch c¸i hay cña tõ l¸y Çng Ëng?

? Trong lêi kÓ, lêi ph©n trÇn víi «ng gi¸o cßn cho ta thÊy râ h¬n t©m tr¹ng cña l·o H¹c nh­ thÕ nµo? V× sao l·o cã t©m tr¹ng Êy?

GV: C©u chuyÖn nµy lµ c¸i cí ®Ó l·o thùc hiÖn mét ®iÒu quan träng, ®iÒu Êy lµ g×? Chóng ta sÏ t×m hiÓu ë tiÕt sau.I. §äc-T×m hiÓu chó thÝch(10 phót)

1. §äc:
2. T¸c gi¶, t¸c phÈm:

- TrÇn H÷u Tri (1915-1951), Hµ Nam.

- Lµ nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c.

- Hy sinh trªn ®­êng ®i c«ng t¸c vïng sau l­ng ®Þch.


- 1943-> truyÖn ng¾n viÕt vÒ sè phËn ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam tr­øoc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m.

3. Tõ khã:

- Cao väng, phã lý, së mé phu, v¨n tù, b·.


4. ThÓ lo¹i:

- ThÓ lo¹i: truyÖn ng¾n hiÖn thùc.

- Bè côc: 3 phÇn.

II. §äc-t×m hiÓu v¨n b¶n(20 phót)

- Nh©n vËt chÝnh: L·o H¹c.

- Cuéc trß chuyÖn cña L·o H¹c víi «ng gi¸o sau khi b¸n cËu Vµng.

- Quan träng:

+ KØ niÖm cña ng­êi con trai duy nhÊt.

+ Ng­êi b¹n th©n thiÕt.

- Yªu th­¬ng hÕt mùc.


- NghÌo, yÕu, sau trËn b·o kh«ng cã viÖc lµm -> kh«ng cã ¨n.

- Nu«i th©n kh«ng næi, kh«ng thÓ nu«i cËu.

- §· nu«i kh«ng nì ®Ó cËu ®ãi.

-> ho¸ kiÕp cho nã.

+ Cè lµm ra vui vÎ, c­êi nh­ mÕu.

+ M¾t Çng Ëng n­íc

+ MÆt co róm, vÕt nh¨n x« l¹i, Ðp n­íc m¾t ch¶y.

+ §Çu ngoÑo, miÖng mÕu m¸o.

+ Hu hu khãc...

- §au ®ín, hèi hËn, xãt xa, th­¬ng tiÕc ®Õn tét cïng.

- ¢n hËn v× cho r»ng m×nh ®· lõa mét con chã.

- B¸n cËu Vµng lµ b¸n ®i niÒm an ñi, b¸n chæ dùa tinh thÇn.

- B¸n cËu Vµng lµ b¸n ®i kØ vËt cña con, b¸n ®i niÒm hi väng trong l·o vÒ viÖc chê ngµy con trë vÒ.

- Mét ng­êi n«ng d©n nghÌo khæ nh­ng giµu t×nh th­¬ng, giµu lßng nh©n hËu.


- Lét t¶ hÕt t©m tr¹ng nh©n vËt qua nÐt mÆt, hµnh ®éng.

- Miªu t¶ ch©n thËt, cô thÓ, diÔn biÕn t©m tr¹ng hîp lÝ.

- HS tù béc lé.
- Cè k×m nÐn næi ®au nh­ng nã cø oµ vì.
=> T©m tr¹ng chua ch¸t, ngËm ngïi.

NgËm ngïi, chua xãt cho mét kiÕp ng­êi cña chÝnh m×nh: nghÌo khã, khæ cùc, mÊt m¸t kh«ng h¬n g× mét con chã -> BÊt lùc tr­íc c¶ hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai mê mÞt.

4. Cñng cè: (5 phót)

? Nªu ng¾n gän t©m tr¹ng cña L·o H¹c sau Khi b¸n cËu Vµng?5. DÆn dß: (2 phót)

- N¾m néi dung phÇn võa häc.

- So¹n kÜ phÇn cßn l¹i.

Ngµy so¹n: 7/9/2012

Ngµy gi¶ng: 8/9/2012
Bµi 4 TiÕt14

LÃO HẠC

Nam Cao


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm hiện thực tiêu biểu của nhà văn Nam Cao.

- Hiểu được tình cảnh khốn cùng, nhân cách cao quý, tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân qua hình tượng nhân vật lão Hạc; lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ.

- Thấy được nghệ thuật viết truyện bậc thầy của nhà văn Nam Cao qua truyện ngắn Lão Hạc.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

- Sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn.

- Tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể truyện, khắc hoạ hình tượng nhân vật.2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.

III- ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:

- §äc l¹i toµn bé truyÖn “L·o H¹c”, so¹n bµi.

- B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

2. Häc sinh:

- Tãm t¾t ®­îc t¸c phÈm, so¹n c©u hái SGKIV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.V - Ho¹t ®éng lªn líp

1.æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2.KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

HS 1: Tãm t¾t ®o¹n truyÖn ®· häc trong tiÕt 13?

HS 2: Em h·y tr×nh bµy ng¾n gän t©m tr¹ng cña l·o H¹c sau khi b¸n cËu Vµng?

3.Bµi míi:(35 phót)

*Giíi thiÖu bµi: Sau khi b¸n cËu Vµng, L·o Hac rÊt ®au khæ vµ tiÕp ®Õn l·o sÏ lµm g× ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n cña m×nh, liÖu t­¬ng lai cña l·o sÏ ®i ®Õn d©u? H«m nay, c« trß chóng ta t×m hiÓu tiÕp.(2 phót)

* C¸c ho¹t ®éng:


Ho¹t ®éng cña GV vµ hs

kiÕn thøc

? Sau khi kÓ víi «ng gi¸o viÖc b¸n cËu Vµng, l·o H¹c ®· nhê «ng gi¸o viÖc g×?

? Qua viÖc lµm ®ã , em cã suy nghÜ g× vÒ l·o H¹c?

? Môc ®Ých cña l·o khi lµm viÖc nµy?

- Gäi HS ®äc phÇn 2.

? L·o H¹c ®· chuÈn bÞ cho c¸i chÕt cña m×nh nh­ thÕ nµo?

Gäi HS ®äc phÇn 3.

? C¸i chÕt cña L·o H¹c ®­îc t¸c gi¶ t¶ nh­ thÕ nµo?

GV: Sù bÊt ngê cña c¸i chÕt Êy, cµng lµm cho c©u chuyÖn thªm c¨ng th¼ng, thªm xóc ®éng. M©u thuÉn, bÕ t¾c ®­îc ®Èy lªn ®Ønh ®iÓm vµ kÕt thóc mét c¸ch bi ®¸t vµ tÊt yÕu.

? T¹i sao l·o H¹c l¹i ph¶i chÕt vµ chän c¸i chÕt nh­ vËy?

- Th¶o luËn, thèng nhÊt vµ tr×nh bµy ý kiÕn.( GV chia líp thµnh 3 nhãm,¸p dông kÜ thuËt “ kh¨n phñ bµn”)
? Tõ ®ã, em hiÓu g× vÒ L·o H¹c?
? Theo em, c¸i chÕt cña L·o h¹c cã ý nghÜa g×?
? Ngoµi nh©n vËt l·o H¹c, truyÖn cßn cã mét nh©n vËt xuyªn suèt lµ nh©n vËt nµo?

? Theo em, vai trß cña «ng gi¸o trong truyÖn nh­ thÕ nµo?


? H·y ph¸c ho¹ ch©n dung «ng gi¸o?

? T×nh c¶m cña «ng gi¸o ®èi víi l·o H¹c nh­ thÕ nµo?

? H·y t×m ®äc nh÷ng ®o¹n thÓ hiÖn suy nghÜ, ®¸nh gi¸ cña «ng gi¸o ®èi víi nh÷ng ng­êi quanh m×nh vµ cuéc ®êi?

? Em thÝch ®o¹n nµo nhÊt? V× sao?

? Em cã thÓ rót ra mét vµi nhËn xÐt qua suy nghÜ cña nh©n vËt «ng gi¸o kh«ng?

? Qua truyÖn ng¾n “L·o H¹c” em hiÓu g× vÒ sè phËn ng­êi n«ng d©n trong x· héi cò? Em hiÓu g× vÒ phÈm chÊt cña hä?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tÊm lßng cña NC?

- Gäi HS ®äc ghi nhí

? Theo em ai cã lçi trong c¸i chÕt cña l·o H¹c? Bi kÞch cña l·o H¹c lµ bi kÞch bi quan hay l¹c quan? V× sao?


II. §äc - t×m hiÓu chi tiÕt:(25 phót)

2. Nh÷ng ®iÒu l·o thu xÕp, nhê cËy «ng gi¸o.C¸i chÕt cña l·o H¹c:

- Gi÷ hé 3 sµo v­ên cho con.

- Gi÷ hé 30 ®ång b¹c ®Ó lo liÖu khi l·o chÕt khái lµm phiÒn bµ con.

->Th­¬ng con v« bê.

- Giµu lßng tù träng.

- ChuÈn bÞ cho c¸i chÕt.


- Tõ chèi sù gióp ®ì cña «ng gi¸o.

- Xin b¶ chã cña Binh T­.

-> «ng gi¸o vµ Binh T­ hiÓu lÇm.

- BÊt ngê.

- C¸i chÕt d÷ déi vµ kinh hoµng.

- ChÕt trong ®au ®ín, vËt v·, ghª gím do ¨n b· chã.


- Gi¶i tho¸t khái bÕ t¾c cña cuéc ®êi.

- Gi÷ phÈm chÊt l­¬ng thiÖn.

- T¹ téi víi cËu Vµng.

- T­¬ng lai con ®­îc b¶o ®¶m.
=> L­¬ng thiÖn, nh©n c¸ch trong s¹ch, mét ng­êi cha giµu t×nh th­¬ng con.
- Béc lé sè phËn vµ tÝnh c¸ch cña l·o H¹c-> ng­êi n«ng d©n trong x· héi cò.

- Tè c¸o x· héi thùc d©n nöa phong kiÕn.

- C¸i chÕt cña l·o H¹c lµm cho mäi ng­êi hiÓu râ con ng­êi cña l·o h¬n, quÝ träng vµ th­¬ng tiÕc l·o h¬n.

3.Nh©n vËt t«i (nh©n vËt «ng gi¸o)

- Nh©n vËt «ng gi¸o võa lµ ng­êi chøng kiÕn võa lµ ng­êi tham gia c©u chuyÖn, võa ®ãng vai trß dÉn chuuyÖn, võa trùc tiÕp bµy tá th¸i ®é, béc lé t©m tr¹ng cña b¶n th©n.

- ¤ng lµ mét tri thøc nghÌo sèng ë n«ng th«n.

- Mét ng­êi giµu t×nh th­¬ng, lßng tù träng -> §ã lµ chç gÇn gòi lµm cho hai ng­êi l¸ng giÒng nµy th©n thiÕt víi nhau.

- Th«ng c¶m, th­¬ng xãt

- An ñi, gióp ®ì.

=> Cã chiÒu s©u t©m lÝ vµ thÊm ®­îm triÕt lÝ nh©n sinh th©m trÇm vµ s©u s¾c.

- Nh÷ng ®o¹n v¨n ®ã t¹o cho truyÖn ng¾n tÝnh chÊt tr÷ t×nh kÕt hîp víi m¹ch tù sù vÉn tu«n ch¶y mét c¸ch tù nhiªn.III. Tæng kÕt:(8 phót)

- TruyÖn ®· thÓ hiÖn mét c¸ch ch©n thùc vµ c¶m ®éng sè phËn ®au th­¬ng cña ng­êi n«ng d©n trong x· héi cò vµ phÈm chÊt cao quý, tiÒm tµng cña hä.

=> §ã lµ tÊm lßng th­¬ng yªu tr©n träng ®èi víi ng­êi n«ng d©n.

- NC tµi n¨ng nghÖ thuËt xuÊt s¾c, ®Æc biÖt trong viÖc miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt vµ c¸ch kÓ chuyÖn.=> Ghi nhí: (SGK).

- HS suy nghÜ, tr×nh bµy ý kiÕn.
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương