Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006


Cñng cè(5 phót): 1. ThÕ nµo lµ tr­êng tõ vùng? 2.T×m ba tr­êng tõ vùng cña tõ “ ®en”? 5. H­íng dÉn häc ë nhµtải về 3.04 Mb.
trang4/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274. Cñng cè(5 phót):

1. ThÕ nµo lµ tr­êng tõ vùng?

2.T×m ba tr­êng tõ vùng cña tõ “ ®en”?

5. H­íng dÉn häc ë nhµ(2 phót):

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

-ChuÈn bÞ bµi: Bè côc cña v¨n b¶n.

………………………………………………………….Ngµy so¹n: 25/8/2012

Ngµy gi¶ng:27/8/2012

Bµi 2 TiÕt 8
BỐ CỤC VĂN BẢN
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục.

- Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục.2. Kỹ năng:

- Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định.

- Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản.

III- ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn:- §äc, so¹n gi¸o ¸n

- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.2. Häc sinh: §äc bµi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, kĩ thuật động n·o.V - Ho¹t ®éng lªn líp

1.æn ®Þnh tæ chøc(1 phót):

2.KiÓm tra bµi cò(5 phót):

? ThÕ nµo lµ tr­êng tõ vùng? Cho vÝ dô.3. Bµi míi: (32 phót)

*Giíi thiÖu bµi(1 phót):

ë bµi tr­íc c¸c em ®· t×m hiÓu vÒ tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n. C¸c em ®· thÊy ®­îc vai trß quan träng cña tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò trong mét v¨n b¶n.

Giê häc h«m nay c¸c em sÏ t×m hiÓu vÒ mét yÕu tè quan träng n÷a trong mét v¨n b¶n. §ã lµ bè côc cña v¨n b¶n.

*Néi dung bµi míi:(31 phót)


Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi v¨n b¶n: Ng­êi thÇy ®¹o cao ®øc träng.

? V¨n b¶n trªn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn?

? ChØ râ ranh giíi gi÷a c¸c phÇn ®ã?

? Cho biÕt néi dung tõng phÇn trong v¨n b¶n?

? Ba phÇn ®ã cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?


? Qua t×m hiÓu v¨n b¶n trªn, em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ bè côc v¨n b¶n?

? NhiÖm vô cña tõng phÇn trong v¨n b¶n?

? Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn ®ã?


? PhÇn th©n bµi cña 2 v¨n b¶n: “T«i ®i häc”, “Trong lßng mÑ” ®­îc s¾p xÕp theo tr×nh tù nµo?

? Khi miªu t¶ ng­êi, vËt, phong c¶nh em sÏ t¶ theo tr×nh tù nµo?


? Nªu c¸ch s¾p xÕp c¸c sù viÖc trong phÇn th©n bµi cña v¨n b¶n “Ng­êi thÇy ®¹o cao ®øc träng”?

? Qua t×m hiÓu, em h·y cho biÕt c¸ch bè trÝ, s¾p xÕp néi dung phÇn th©n bµi cña v¨n b¶n?

HS ®äc.

? H·y ph©n tÝch c¸ch tr×nh bµy c¸c ý trong ®o¹n trÝch?


? S¾p xÕp l¹i c¸c ý cho hîp lÝ c¸c ý dïng ®Ó chøng minh c©u tôc ng÷: “§i mét ngµy ®µng häc mét sµng kh«n”?

I. Bè côc cña v¨n b¶n: (10 phót):

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

* Ba phÇn:

+PhÇn 1: Tõ ®Çu...”danh lîi”

Giíi thiÖu thÇy Chu V¨n An.

+ PhÇn 2: TiÕp ...”vµo th¨m”.

Tµi ®øc cña thÇy Chu V¨n An.

+ PhÇn 3: Cßn l¹i.

T×nh c¶m cña mäi ng­êi ®èi víi thÇy Chu V¨n An.

- C¸c phÇn g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, phÇn tr­íc lµ tiÒn ®Ò cho phÇn sau, phÇn sau tiÕp nèi phÇn tr­íc.

-> C¶ ba phÇn ®Òu tËp trung lµm râ chñ ®Ò cña v¨n b¶n.

- Lµ sù tæ chøc ®o¹n v¨n ®Ó thÓ hiÖn chñ ®Ò.

+ Më bµi: nªu chñ ®Ò cña v¨n b¶n.

+ Th©n bµi: tr×nh bµy c¸c khÝa c¹nh cña chñ ®Ò.

+ KÕt bµi: tæng kÕt chñ ®Ò cña v¨n b¶n.

-> C¸c phÇn trªn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau.

II. C¸ch bè trÝ, s¾p xÕp néi dung phÇn th©n bµi cña v¨n b¶n: (10 phót):

* “T«i ®i häc” vµ “Trong lßng mÑ”

- Håi t­ëng.

- Tr×nh tù diÔn biÕn sù viÖc.

+ Kh«ng gian: xa -> gÇn hoÆc ng­îc l¹i

+ Thêi gian: Qu¸ khø -> hiÖn t¹i hoÆc ng­îc l¹i; ®ång hiÖn.

* Ng­êi thÇy ®¹o cao ®øc träng:

- S¾p xÕp theo hai khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò:

+ Ng­êi thÇy gi¸o giái (®¹o cao.)

+ Ng­êi thÇy cã tÝnh t×nh cøng cái, kh«ng mµng danh lîi (®øc träng).

- Theo kiÓu bµi vµ theo ý ®å cña ng­êi viÕt.

+ Thêi gian kh«ng gian hoÆc theo vÊn ®Ò.=> Ghi nhí:

III. LuyÖn tËp: (11 phót):

Bµi tËp 1:

a. Theo kh«ng gian

Ên t­îng vÒ ®µn chim tõ xa ®Õn gÇn.

b. Theo thêi gian:

VÎ ®Ñp cña Ba V× vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau.

c. LuËn chøng vµ lêi bµn vÒ mèi quan hÖ gi÷a sù thËt lÞch sö vµ truyÒn thuyÕt.Bµi tËp 3:

a. Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷

Gi¶i thÝch nghÜa ®en vµ nghÜa bãng.

b. Chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña c©u tôc ng÷ theo c¸c ý ®· v¹ch ra.4. Cñng cè(5 phót):

1.ThÕ nµo lµ bè côc cña v¨n b¶n?

2.Tr×nh bµy c¸ch s¾p xÕp c¸c phÇn trong v¨n b¶n?

5. H­íng dÉn häc ë nhµ(2 phót):

- N¾m néi dung bµi häc, häc thuéc ghi nhí.

- Lµm bµi tËp 2 vµo vë.

- So¹n v¨n b¶n: Tøc n­íc vì bê.Yªu cÇu: + T×m ®äc t¸c phÈm T¾t ®Ìn.

+ T×m hiÓu cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña Ng« TÊt Tè.Ngµy so¹n: 29/8/2012

Ngµy gi¶ng:31/8/2012

TiÕt 9: V¨n b¶n:

Tøc n­íc vì bê

(TrÝch: “T¾t ®Ìn” - Ng« TÊt Tè)I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện hiện đại.

- Thấy được bút pháp hiện thực trong nghệ thuật hiện đại của nhà văn Ngô Tất Tố.

- Hiểu được cảnh ngộ cơ cực của người nông dân trong xã hội tàn ác, bất nhân dưới chế độ cũ; thấy được sức phản kháng mãnh liệt, tiềm tàng trong những người nông dân hiền lành và quy luật của cuộc sống: có áp bức – có đấu tranh.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ.

- Giá trị hiện thực và nhân đạo qua một đoạn trích trong tác phẩm Tắt đèn.

- Thành công của nhà văn trong việc tạo tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện và xây dựng nhân vật.2. Kỹ năng:

- Tóm tắt văn bản truyện.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.

III . ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:- §äc t¸c phÈm: T¾t ®Ìn cña Ng« TÊt Tè.

- Tranh ch©n dung nhµ v¨n Ng« TÊt Tè.2. Häc sinh: So¹n bµi

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.V - Ho¹t ®éng lªn líp:

1.æn ®Þnh tæ chøc(1 phót)

2.KiÓm tra bµi cò(5 phót)

?Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ bè côc v¨n b¶n?

3.Bµi míi(32 phót)

*Giíi thiÖu bµi:(1 phót)

C¸c em ¹, nhµ v¨n Ng« TÊt Tè lµ nhµ v¨n tiªu biÓu trong dßng v¨n häc hiÖn thùc phª ph¸n. ¤ng ®· ®Ó l¹i nhiÒu t¸c phÈm cã gi¸ trÞ lín trong nÒn v¨n häc ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng t¸c phÈm ®ã lµ t¸c phÈm “T¾t ®Ìn”.H«m nay c« sÏ gióp c¸c em t×m hiÓi mét ®o¹n trÝch trong t¸c phÈm ®ã. §o¹n trÝch cã nhan ®Ò lµ: “ Tøc n­íc vì bê”

* Néi dung bµi míi(31 phót)


Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

Yªu cÇu: ThÓ hiÖn ®­îc kh«ng khÝ håi hép, khÈn tr­¬ng ë ®o¹n ®Çu; bi hµi, s¶ng kho¸i ë ®o¹n cuèi.

GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc tiÕp

- 2 HS ®äc.

GV gäi HS ®äc phÇn Chó thÝch (*) trong SGK.

? Nhµ v¨n Ng« TÊt Tè sinh vµ mÊt n¨m nµo? Quª «ng ë ®©u?
? Tr­íc vµ sau c¸ch m¹ng «ng lµm g×?

GV chèt l¹i mét sè ý chÝnh.


? TiÓu thuyÕt T¾t ®Ìn ra ®êi n¨m nµo? T¸c phÈm ®ã kÓ vÒ chuyÖn g× x¶y ra ë n«ng th«n ViÖt Nam thêi thùc d©n nöa phong kiÕn?

? Nªu vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch?

GV giíi thiÖu néi dung phÇn tr­íc.
? §o¹n trÝch gåm nh÷ng sù viÖc chÝnh nµo? ChØ ra ®o¹n v¨n t­¬ng øng víi c¸c néi dung ®ã?
GV gäi HS ®äc phÇn 1.

?T×nh c¶nh gia ®×nh chi DËu nh­ thÕ nµo?

? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?

GV: lóc ®ã, bµ l·o hµng xãm mang b¸t g¹o ch¹y sang.

? TÊt c¶ nh÷ng chi tiÕt trªn gîi cho em suy nghÜ g× vÒ ng­êi n«ng d©n trong x· héi cò?

? T×m nh÷ng chi tiÕt kÓ vÒ viÖc chÞ DËu ch¨m sãc chång?

- HS.

? Qua nh÷ng chi tiÕt ®ã em thÊy chÞ DËu lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?? Trong phÇn nµy, t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? H·y chØ râ?

? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt Êy cã t¸c dông g×?


? H·y ®äc phÇn 2?

? ë phÇn nµy, nh©n vËt nµo ®· trë thµnh nguyªn nh©n “vì bê” ë chÞ DËu?

? Em hiÓu cai lÖ lµ g×? §ã lµ danh tõ chung hay riªng?

? Tªn cai lÖ ®Õn nhµ chi DËu ®Ó lµm g×?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ thø thuÕ mµ bän nµy ®Õn ®ßi ë gia ®×nh chÞ DËu?

? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt t¸c gi¶ dïng ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt nµy?

? Ch©n dung cai lÖ ®­îc kh¾c ho¹ nh­ thÕ nµo?

? Chi tiÕt nµo ®Ó l¹i Ên t­îng s©u ®Ëm nhÊt cho em vÒ tªn cai lÖ? V× sao?

? Tõ ®ã, em cã suy nghÜ g× vÒ b¶n chÊt cña x· héi ViÖt Nam ®­¬ng thêi?

? §èi lËp víi tªn cai lÖ, h×nh ¶nh chÞ DËu hiÖn lªn trong phÇn nµy b»ng nh÷ng chi tiÕt nµo?

? Em thÝch chi tiÕt nµo nhÊt? V× sao?

? NÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt ®­îc t¸c gi¶ sö dông trong ®o¹n nµy?

? T¸c dông cña nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµy?

? Tõ ®ã nh©n vËt chÞ DËu hiÖn lªn nh­ thÕ nµo?


? H×nh ¶nh chÞ DËu ®­¬ng ®Çu víi thÕ lùc ¸p bøc gîi cho em suy nghÜ g×?

? Qua h×nh ¶nh chÞ DËu em hiÓu g× vÒ sè phËn vµ phÈm chÊt cña ng­êi phô n÷ n«ng d©n trong x· héi phong kiÕn?

? B¶n chÊt cña chÕ ®é phong kiÕn?

? Ch©n lÝ nµo ®­îc kh¼ng ®Þnh qua ®o¹n trÝch?

? Cã ng­êi nãi: “Ng« TÊt Tè ®· xui ng­êi n«ng d©n næi lo¹n”. Em thÊy cã ®óng kh«ng?

? Qua ®ã, em cã nhËn xÐt g× vÒ nhµ v¨n Ng« TÊt Tè?

? Nªu nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thu©t cña v¨n b¶n?

? Qua ®ã to¸t lªn néi dung g×?I. §äc - t×m hiÓu chung: (10 phót)

1.§äc:

2.Chó thÝch:

a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ Ng« TÊt Tè vµ tiÓu thuyÕt T¾t ®Ìn:

- Ng« TÊt Tè(1893-1954), quª ë lµng Léc Hµ huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh (§«ng Anh).

- Tr­íc c¸ch m¹ng: nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c, nhµ b¸o, nhµ kh¶o cæ häc...

- Sau c¸ch m¹ng: Tuyªn truyÒn v¨n nghÖ phôc vô kh¸ng chiÕn.

- 1939. T¸c phÈm kÓ vÒ n¹n s­u thuÕ - mét g¸nh nÆng cña ng­êi n«ng d©n tr­íc c¸ch m¹ng.
b. VÞ trÝ ®o¹n trÝch:

- §o¹n trÝch thuéc ch­¬ng XVIII cña t¸c phÈmc. Tõ khã:

- T×m hiÓu c¸c tõ: s­u, cai lÖ, x¸i, lùc ®iÒn, hÇu cËn.3. Bè côc: 2 phÇn

PhÇn 1


chÞ DËu ch¨m sãc chång: tõ ®Çu ... ®Ðn “ngon miÖng hay kh«ng “.

PhÇn 2


- Chi DËu ®­¬ng ®Çu víi cai lÖ vµ ng­êi nhµ lÝ tr­ëng: ®o¹n cßn l¹i.

II.§äc- t×m hiÓu chi tiÕt: (21 phót)

1.ChÞ DËu ch¨m sãc chång:

- Thª th¶m, ®¸ng th­¬ng vµ nguy ngËp.


+ Anh DËu èm yÕu vµ ®ang cã nguy c¬ bÞ b¾t tiÕp.

+ Kh«ng khÝ c¨ng th¼ng cña s­u thuÕ ®Ì nÆng.

- Trong nhµ kh«ng cßn g× ®Ó ¨n.

- NghÌo khæ, kh«ng lèi tho¸t.

- Giµu t×nh th­¬ng.

-> §¶m ®ang, hÕt lßng yªu th­¬ng chång con.

- DÞu dµng, rÊt t×nh c¶m.

- T­¬ng ph¶n: sù tÇn t¶o, dÞu hiÒn , t×nh c¶m gia ®×nh, t×nh lµng xãm Êm ¸p - kh«ng khÝ c¨ng th¼ng mïa s­u thuÕ.

-> lµm næi bËt t×nh c¶nh khèn cïng cña ng­êi n«ng d©n.

-> lµm næi bËt tÝnh c¸ch cña chÞ DËu.2. ChÞ DËu ®­¬ng ®Çu víi tªn cai lÖ:

* Cai lÖ.
- Danh tõ chung chØ nh÷ng tªn ®øng ®Çu mét tèp lÝnh lÖ.

- Trãc n· thuÕ s­u.

- ThuÕ cña ng­êi ®· mÊt tõ n¨m ngo¸i.

- BÊt c«ng, tµn nhÉn vµ hÕt søc v« lÝ.

+ Gâ ®Çu roi xuèng ®Êt -> thÐt.

+ Trîn ng­îc hai m¾t -> qu¸t.

- Giäng hÇm hÌ.

+ §ïng ®ïng, giËt ph¾t gi©y thõng.

-> Hung d÷, ®éc ¸c, t¸ng tËn l­¬ng t©m; bé mÆt cña bé m¸y chÝnh quyÒn phong kiÕn.

-> §Çy rÉy bÊt c«ng, tµn ¸c.

- Cã thÓ gieo ho¹ xuèng ng­êi d©n l­¬ng thiÖn bÊt cø lóc nµo.

- Tån t¹i b»ng lÝ lÏ vµ hµnh ®éng b¹o ng­îc.

* ChÞ DËu:

+ Run run, vÉn thiÕt tha, x¸m mÆt.

+ LiÒu m¹ng cù l¹i.

+ NghiÕn hai hµm r¨ng.

+ Tóm cæ, Ên dói...

+ Ch­a ngu«i c¬n giËn...

* NT:

- Lùa chän chi tiÕt phï hîp.- Tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- DiÔn biÕn t©m lÝ ®éc ®¸o.

- T­¬ng ph¶n.

- X©y dùng nªn nh÷ng nh©n vËt ch©n thùc, sinh ®éng, cã søc truyÒn c¶m.

- DÞu dµng mµ cøng cái.

- Giµu t×nh th­¬ng yªu.

- TiÒm tµng tinh thÇn ph¶n kh¸ng.

- V« cïng cùc khæ.

- VÎ ®Ñp t©m hån ngêi s¸ng.

- Søc sèng tiÒm tµng m¹nh mÏ.

- Tµn ¸c, bÊt nh©n.

- Tøc n­íc -> vì bê.

- Cã ¸p bøc, cã ®Êu tranh.
- Lªn ¸n XHPK ¸p bøc, v« nh©n ®¹o.

- C¶m th«ng víi sè phËn cña ng­êi n«ng d©n.

- Tin vµo phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ng­êi n«ng d©n vµ cæ vò tinh thÇn ph¶n kh¸ng cña hä.

-> Nhµ v¨n hiÖn thùc.III. Tæng kÕt:
=> Ghi nhí(SGK)


tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương