Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang3/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

4. Cñng cè(5 phót):

1. T¹i sao cã thÓ nãi Nguyªn Hång lµ nhµ v¨n cña phô n÷ vµ nhi ®ång?

2. Håi kÝ cña Nguyªn Hång ®Ëm chÊt tr÷ t×nh. Em h·y lµm râ ®iÒu ®ã?

5. H­íng dÉn häc ë nhµ(1 phót):

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

-ChuÈn bÞ bµi: Tr­êng tõ vùng.
………………………………………………………………….

Ngµy so¹n: 19/8/2012

Ngµy gi¶ng:25/8/2012

Bµi 2 TiÕt 7

TRƯỜNG TỪ VỰNG
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi.

- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Khái niệm trường từ vựng.2. Kỹ năng:

- Tập hợp các từ có chung nét nghĩa vào cùng một trường từ vựng.

- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

III- ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn:- §äc, so¹n gi¸o ¸n

- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.2. Häc sinh: §äc bµi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, kĩ thuật động n·o.V - Ho¹t ®éng lªn líp

1.æn ®Þnh tæ chøc(1 phót):

2.KiÓm tra bµi cò(5 phót):

? Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em sau khi häc xong v¨n b¶n “ Trong lßng mÑ”3. Bµi míi: (32 phót)

*Giíi thiÖu bµi(1 phót):

ë bµi tr­íc c¸c em ®· biÕt vÒ cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ t×m hiÓu vÒ tr­êng tõ vùng*Néi dung bµi míi:(31 phót)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS


kiÕn thøc

GV cho HS ®äc vÝ dô SGK


? C¸c tõ in ®Ëm trong ®o¹n trÝch cã nÐt chung nµo vÒ nghÜa?
? T×m nh÷ng tõ ng÷ cïng cã nÐt chung vÒ nghÜa kh¸c mµ em biÕt?

? C¸c tõ cã nÐt chung vÒ nghÜa ®ã ng­êi ta gäi lµ tr­êng tõ vùng. VËy theo em thÕ nµo lµ tr­êng tõ vùng?

HS ®äc l­u ý (a)
? Theo em tr­êng tõ vùng “ m¾t ” cã thÓ bao gåm nh÷ng tr­êng tõ vùng nµo?

HS ®äc l­u ý (b)

? Theo em tr­êng tõ vùng “ m¾t ” cã thÓ bao gåm nh÷ng tõ lo¹i nµo?

HS ®äc l­u ý (c)

? Theo em tr­êng tõ vùng “ ngät ” cã thÓ thuéc nh÷ng tr­êng tõ vùng nµo?

HS ®äc l­u ý (d)

? Theo em trong th¬ v¨n vµ trong cuéc sèng hµng ngµy ng­êi ta cã thÓ chuyÓn c¸c tõ ng÷ tõ tr­êng tõ vùng nµy sang tr­êng tõ vùng kh¸c nh»m t¨ng tÝnh nghÖ thuËt cña ng«n tõ vµ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng c¸ch nµo?

? C¸c tõ ng÷ thuéc tr­êng tõ vùng “ng­êi ruét thÞt” trong v¨n b¶n “ Trong lßng mÑ” lµ nh÷ng tõ nµo?

? H·y ®Æt tªn tr­êng tõ vùng cho mçi d·y tõ (SGK)

a, l­íi, n¬m, c©u, vã.

b, tñ, r­¬ng, hßm, va li, chai, lä.

c, ®¸, ®Ëp, giÉm, xÐo.

d, buån, vui, phÊn khëi, sî h·i.

e, hiÒn lµnh, ®éc ¸c, cëi më.

g, bót m¸y, bót bi, phÊn, bót ch×.

? C¸c tõ: Hoµi nghi, khinh miÖt, ruång rÉy, th­¬ng yªu, kÝnh mÕn, r¾p t©m thuéc tr­êng tõ vùng nµo?I. ThÕ nµo lµ tr­êng tõ vùng? (20 phót):

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

C¸c tõ: mÆt, m¾t, da gß m¸, ®ïi, ®Çu, c¸nh tay, miÖng cã nÐt nghÜa chung cïng chØ bé phËn trªn c¬ thÓ.

VD: Nh×n, tr«ng, nhßm, ngã, liÕc cã nÐt nghÜa chung cïng chØ ho¹t ®éng cña m¾t.


  • Tr­êng tõ vùng lµ tËp hîp nh÷ng tõ cã Ýt nhÊt mét nÐt chung vÒ nghÜa.

  • L­u ý:

  1. Mét tr­êng tõ vùng cã thÓ bao gåm nhiÒu tr­êng tõ vùng nhá h¬n.

VÝ dô:

M¾t - C¸c bÖnh vÒ m¾t: mï, lßa, ®au m¾t ®á.  • Mµu m¾t: xanh, n©u, ®en

  • Ho¹t ®éng cña m¾t: Nh×n, ngã, liÕc …

  1. Mét tr­êng tõ vùng cã thÓ bao gåm nh÷ng tõ kh¸c biÖt nhau vÒ tõ lo¹i:

VÝ dô trªn cã c¸c tõ lo¹i nh­: Danh tõ, tÝnh tõ, ®éng tõ.

  1. Mét tõ cã thÓ thuéc nhiÒu tr­êng tõ vùng kh¸c nhau.

VÝ dô: Ngät: - Mïi vÞ: ngät, nh¹t, mÆn.

  • Nãi: Nãi ngät, nãi nhÑ, nãi nÆng.

  • Thêi tiÕt: rÐt ngät, rÐt ®Ëm, rÐt buèt.

d.Trong th¬ v¨n vµ trong cuéc sèng hµng ngµy ng­êi ta cã thÓ chuyÓn c¸c tõ ng÷ tõ tr­êng tõ vùng nµy sang tr­êng tõ vùng kh¸c nh»m t¨ng tÝnh nghÖ thuËt cña ng«n tõ vµ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­ so s¸nh, nh©n hãa, Èn dô…

VÝ dô (SGK)II. LuyÖn tËp: (11 phót):

Bµi 1:

C¸c tõ ng÷ thuéc tr­êng tõ vùng “ng­êi ruét thÞt”: thÇy, mî, c«, con, ch¸u.Bµi 2:

Tr­êng tõ vùng:

a, Dông cô ®¸nh b¾t thñy s¶n.

b, Dông cô ®Ó ®ùng.

c, Ho¹t ®éng cña ch©n.

d, Tr¹ng th¸i t©m lÝ.

e, TÝnh c¸ch.

g, Dông cô ®Ó viÕt.Bµi 3: C¸c tõ: Hoµi nghi, khinh miÖt, ruång rÉy, th­¬ng yªu, kÝnh mÕn, r¾p t©m thuéc tr­êng tõ vùng “th¸i ®é”


tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương