Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006


§Ò bµi Phần trắc nghiệm (3 điểm)tải về 3.04 Mb.
trang27/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
§Ò bµi

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi ý đúng nhất.

Câu 1: Các văn bản “Hịch tướng sĩ”, “Nước Đại Việt ta”, “Chiếu dời đô”, “Bàn luận về phép học” trong chương trình Ngữ văn 8 được viết cùng một thể loại.

A. Đúng B. Sai.Câu 2: Câu “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo” được trích từ văn bản:

A. Chiếu dời đô B. Hịch tướng sĩ

C. Bàn luận về phép học D. Nước Đại Việt ta

Câu 3: Tác phẩm không thuộc phong trào thơ mới là:

A. Đập đá ở Côn Lôn C. Nhớ rừng

B. Quê hương D. Ông đồ

Câu 4: Giọng điệu chủ đạo của câu: "Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa "con yêu" những người "bạn hiền" của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa" là:

A. Lạnh lùng, cay độc. C. Mỉa mai, châm biếm.

B. Đay nghiến, cay nghiệt. D. Thân tình, suồng sã.

Câu 5: Trong các tác phẩm sau, tác ra đời muộn nhất là:

A. Quê hương B. Tức cảnh Pác Bó C. Khi con tu hú D. Đi đườngCâu 6: Mô-li-e là nhà viết kịch nổi tiếng thế giới là người nước:

A. Đan Mạch B. Trung Quốc C. Tây Ban Nha D. PhápCâu 7: Chọn từ nào để điền vào chỗ trống trong câu sau: " Trong hội thoại, ai cũng được nói. Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là một …"

A. Lời nói. B. Câu nói. C. Lượt lời. D. Lần nói.Câu 8: Câu nghi vấn được dùng theo lối gián tiếp là câu:

A. Không cậu làm thì ai làm vào đây ? B. Ai làm việc này vậy?

C. Mai cậu có đi tham quan không? D. Gia đình cậu có bao nhiêu người?

Câu 9: Nối một kiểu câu ở cột A với một câu phù hợp ở cột B.


A

Nối

B

1. Câu nghi vấn

1 -

a. Hôm nay tôi buồn vì bị cô giáo cho điểm 1.

2. Câu cảm thán

2 -

b. Cậu cho mình mượn sách nhé!

3. Câu phủ định

3 -

c. Tôi đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi chứ?

4. Câu trần thuật

4 -

d. Tôi yêu mái trường này biết chừng nào!

5. Câu cầu khiến

5 -
Câu 10: Yếu tố biểu cảm giúp cho bài văn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn vì:

A. Nó giúp người viết văn có cảm xúc trước điều mình viết. B. Nó khiến bài văn dùng nhiều từ ngữ, câu văn truyền cảm

C. Nó tác động mạnh đến tình cảm người đọc, (người nghe).

D. Không phá vỡ mạch văn nghị luận của bài viết.Câu 11: Luận điểm là:

A. Là ý chính của bài văn nghị luận.

B. Là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương mà người viết(nói)

nêu ra trong bài văn nghị luận.

C. Là vấn đề được trình bày trong bài văn nghị luận.

D. Là hệ thống dẫn chứng trong bài văn nghị luận.Câu 12: Mục cần có trong văn bản tường trình mà không cần có trong văn bản thông báo là:

A. Quốc hiệu, tiêu ngữ. B. địa điểm, thời gian làm văn bản.

C. Tên văn bản. D. Lời cam đoan của người viết.
Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):

a.Thế nào là câu phủ định?

b. Tìm 2 ví dụ trong thơ ca có sử dụng câu phủ định.

Câu 2 (5,5 điểm):

Chứng minh tinh thần yêu nước của Trần Quốc Tuấn qua văn bản “Hịch tướng sĩ”.C. §¸p ¸n chi tiÕt vµ ®iÓm tõng phÇn.

Phần trắc nghiệm (3điểm) Mỗi ý đúng được 0,25đ.


Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

A

C

D

D

C

A

1 - c 2 - d

4 - a 5 - bC

B

D


Phần tự luận(3điểm)

Câu 1(1,5 đ)

a. Khái niệm câu phủ định (1 đ).

Là câu dùng để thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó hoặc phản bác một ý kiến, một nhận định.

b. Tìm được ví dụ trong thơ ca có sử dụng câu phủ định (0,5 đ).

Chẳng hạn: + “Đầu trò tiếp khách trầu không có

Bác đến chơi đây ta với ta “.  

(bạn đến chơi nhà-Nguyễn Khuyến)  + “Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo mỗi nước nhà ”.

(cảnh khuya- Hồ Chí Minh).

Câu 2(5,5 đ)

1. Mở bài: (0,75đ).

Giới thiệu vài nét về tác giả Trần Quốc Tuấn, vài nét về hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Hịch Tướng Sĩ” và thể hịch, khẳng định tinh thần yêu nước của tác giả được thể hiện mãnh liệt trong tác phẩm này.

2. Thân bài: (4đ). (Mỗi ý diễn đạt được 1 đ)

Chứng minh được tinh thần yêu nước của Trần Quốc Tuân bằng các luận điểm sau:

- Thấy nỗi nhục mất nước: Căm tức vì giặc ngang ngược, uất ức vì chúng đòi ngọc lụa, bắt nạt nhân dân …

Dẫn chứng: “…Sứ giặc nghênh ngang, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ… đòi ngọc lụa, thu bạc vàng… vét của kho”.

- Trần Quốc Tuấn là một vị tướng hết lòng vì dân vì nước, ông luôn lo cho vận mệnh của đất nước:

Dẫn chứng: “…nửa đêm vỗ gối….vui lòng”.

- Khát khao đánh đuổi quân thù một cách mạnh mẽ: Tập hợp binh thư soạn ra cuốn “Binh thư yếu lược” cho các tướng sĩ luyện tập; Yêu cầu các tưóng sĩ cùng nhau luyện tập và cảnh giác…

- Phân tích giọng văn: Lúc thì sục sôi, lúc thì đau xót, lúc thì hả hê, lúc thì châm biếm để khích lệ tinh thần các tướng sĩ và tỏ rõ lòng mình…

3. Kết bài(0,75 đ).

- Bài “Hịch” phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược…
* Lưu ý:

- §iÓm giái: häc sinh hiÓu ®Ò, diÔn ®¹t tèt, viÕt ®óng thÓ lo¹i cã sö dông tèt yÕu tè tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m trong khi viÕt bµi.

- §iÓm kh¸: hiÓu ®Ò, n¾m ®­îc 2/3 ý chÝnh trong 2 bµi v¨n diÔn ®¹t kh¸, ®«i chç cßn lñng cñng, sai mét sè lçi chÝnh t¶ (3-5 lçi)

- §iÓm TB: n¾m ®­îc 1/2 ý 2 bµi v¨n; diÔn ®¹t cã chç vông vÒ, sai tõ 6 - 10 lçi chÝnh t¶.

- §iÓm yÕu: viÕt lñng cñng, ch­a ®óng ®Æc tr­ng thÓ lo¹i, sai nhiÒu lçi chÝnh t¶.

D. Tæ chøc kiÓm tra.

1. Tæ chøc.

SÜ sè: 8A

8B

2. TiÕn hµnh kiÓm tra.- Gi¸o viªn giao ®Ò, bao qu¸t, nh¾c nhë c¸c em lµm bµi nghiªm tóc.

- HS chñ ®éng, ®éc lËp lµm bµi.

3. Thu bµi, nhËn xÐt.

- HÕt giê gv thu bµi.

- NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm.vÒ ý thøc vµ qu¸ tr×nh lµm bµi cña häc sinh.

E. Hướng dẫn về nhà.

- ¤n l¹i néi dung toµn bé néi dung ch­¬ng tr×nh häc kú II.
__________________________________
Ngaøy soaïn:22/4/2011

TiÕt 129: Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n

A. Möùc ñoä cÇn ®¹t: Gióp HS:1.Kieán thöùc:- Còng cè l¹i mét lÇn n÷a vÒ c¸c v¨n b¶n ®· häc, tiÕp tôc còng cè kiÕn thøc vÒ c¸c kiÓu c©u, c¸c kiÓu hµnh ®éng nãi vµ lùa chän trËt tù tõ trong c©u.

- TÝch hîp víi phÇn V¨n vµ phÇn TiÕng ViÖt ®· häc.2.Kæ naêng:- RÌn luyÖn kØ n¨ng tù nhËn xÐt vµ ch÷a bµi lµm cña b¶n th©n theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn.

3.Thaùi ñoä:Coù thaùi ñoï nghieâm tuùc trong vieäc chöõa baøi

B. ChuÈn bÞ:

- SGK, SGV.

- Mét sè lçi cÇn ch÷a c¸c lo¹i, mét vµi bµi, ®o¹n v¨n kh¸ ®Ó ®äc biÓu d­¬ng.

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc

I.Traû baøi:

GV KiÓm tra viÖc tù ch­a bµi ë nhµ cña häc sinh.ch÷a phÇn tr¾c nghiÖm vµ gióp HS n¾m ®­îc dµn ý cña phÇn tù luËn Ho¹t ®éng 2:

II.Nhaâïn xeùt

GV nhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh lµm bµi cña líp:

* ­u ®iÓm:

- §a sè HS n¾m ®­îc yªu cÇu cña ®Ò ra, phÇn tr¾c nghiÖm lµm t­¬ng ®èi tèt, nhiÒu em ®¹t ®iÓm tèi ®a.

- PhÇn tù luËn mét sè em lµm tèt, lµm râ ®­îc luËn ®iÓm.

Cô thÓ: Lôùp 8A:……………………………………

Lôùp 8C:……………………………………

Nh­îc ®iÓm:

- Mét sè em thiÕu suy nghÜ khi lµm phÇn tr¾c nghiÖm nªn ®­a ra nh÷ng ®¸p ¸n ch­a chÝnh x¸c.

- Mét sè em kh«ng ®äc kÜ ®Ò ra nªn lµm phÇn tù luËn xa ®Ò.

- NhiÒu em ch­a n¾m ®­îc c¸ch lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn.

- NhiÒu bµi ch÷ viÕt cÈu th¶, ý thøc lµm bµi yÕu.

Cô thÓ: -Lôùp 8A: Em………………………………………….

-LôÙp 8C: Em………………………………………….

III.Laáy ñieåm vaøo soå lôùn

D.Höôùng daãn töï hoïc

-Ñoïc laïi baøi

-OÂn taäp chuaån bò kieåm tra hoïc kì


------------------------ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Ôn tập, củng cố kiến thức về các kiểu câu, hành động nói, lựa chọn trật từ từ trong câu.

- Nâng cao hiểu biết và kĩ năng sử dụng tiếng Việt.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định.

- Các hành động nói.

- Cách thực hiện hành động nói bằng các kiểu câu khác nhau.2. Kỹ năng:

- Sử dụng các kiểu câu phù hợp với hành động nói để thực hiện những mục đích giao tiếp khác nhau.

- Lựa chọn trật tự từ phù hợp để tạo câu có sắc thái khác nhau trong giao tiếp và làm văn.

------------------------VĂN BẢN THÔNG BÁO

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nhận biết và nắm được đặc điểm, cách làm loại văn bản thông báo.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về văn bản hành chính.

- Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản hành chính có nội dung thông báo.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết rõ được hoàn cảnh phải tạo lập và sử dụng văn bản thông báo.

- Nhận diện và phân biệt văn bản có chức năng thông báo với các văn bản hành chính khác.

- Tạo lập một văn bản hành chính có chức năng thông báo.

------------------------

TỔNG KẾT PHẦN VĂN

(Tiếp theo)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Củng cố, hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản, giá trị tư tưởng, nghệ thuật của cụm văn bản nghị luận đã học.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống các văn bản nghị luận văn học, nội dung cơ bản, đặc trưng thể loại; giá trị tư tưởng và nghệ thuật của từng văn bản.

- Một số khái niệm thể loại liên quan đến đọc – hiểu văn bản như cáo, chiếu, hịch.

- Sơ giản lí luận văn học về thể loại nghị luận trung đại và hiện đại.2. Kỹ năng:

- Khái quát, hệ thống hoá, so sánh, đối chiếu và nhận xét về tác phẩm nghị luận trung đại và nghị luận hiện đại.

- Nhận diện và phân tích được luận điểm, luận cứ trong các văn bản đã học.

- Học tập cách trình bày, lập luận có lí, có tình.
Phßng gD&§T Thanh Oai

Tr­êng THCS Thanh Cao

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Thanh Cao, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2012.

B¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n§Ò nghÞ tÆng danh hiÖu: ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së.

N¨m häc 2011 - 2012.

- Hä vµ tªn: Lª ThÞ Nga.

- Chøc vô: Tæ tr­ëng tæ khoa héi x· héi.

- §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr­êng THCS Thanh Cao.I. S¬ yÕu lý lÞch:

- Sinh ngµy, th¸ng, n¨m: 12/11/1974.

- Quª qu¸n: B×nh Minh- Thanh Oai- Hµ Néi.

- Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô: §¹i häc s­ ph¹m- V¨n.II. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc:

I – QuyÒn h¹n vµ nhiÖm vô ®­îc giao:

1. QuyÒn h¹n:Tæ tr­ëng.

2. NhiÖm vô ®­îc giao:

a. NhiÖm vô chung:

- TiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" theo chØ thÞ sè 06-CT/TW cña Bé chÝnh trÞ, cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng", cuéc vËn ®éng "Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o" g¾n víi cuéc vËn ®éng x©y dùng "Nhµ tr­êng v¨n ho¸ - Nhµ gi¸o mÉu mùc - Häc sinh thanh lÞch". TriÓn khai s©u réng phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" vµ c¸c cuéc vËn ®éng kh¸c cña ngµnh.

- TiÕp tôc ®æi míi néi dung ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc.

- Tham gia ho¹t ®éng n©ng cao chÊt l­îng phæ cËp GD THCS. TiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho phæ cËp gi¸o dôc bËc trung häc.

- §Èy m¹nh x· héi ho¸ gi¸o dôc nh»m huy ®éng mäi nguån lùc, kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc.

b. NhiÖm vô cô thÓ:

- Chñ nhiÖm líp 8A1.

- Gi¶ng d¹y m«n Ng÷ v¨n líp 8A1.

- Båi d­ìng häc sinh giái Ng÷ v¨n líp 8.3. Thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc:

a. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô chung:

* Cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 04 néi dung träng t©m: nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö, bÖnh thµnh tÝch, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o vµ t×nh tr¹ng cho häc sinh kh«ng ®¹t chuÈn lªn líp.

Thùc hiÖn nghiªm tóc cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" víi 4 néi dung:

- Kh«ng tiªu cùc trong thi cö : c¸c k× thi ®Òu ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy chÕ.

- Kh«ng ch¹y theo thµnh tÝch : c¸c phong trµo trong nhµ tr­êng ®Òu ®­îc thùc hiÖn thËt, b¸o c¸o ®óng, kh«ng ph« tr­¬ng, l·ng phÝ.

- Kh«ng vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o : Nghiªm tóc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng: " Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng "; " Nhµ gi¸o mÉu mùc", ®ång thêi tÝch cùc x©y dùng mèi quan hÖ thÇy trß th©n thiÖn. Kh«ng vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o.

- Kh«ng cho häc sinh kh«ng ®¹t chuÈn lªn líp: Theo dâi chÆt chÏ diÔn biÕn häc sinh chËm tiÕn vÒ ®¹o ®øc, vÒ häc lùc vµ cã biÖn ph¸p gi¸o dôc ®Ó häc sinh tiÕn bé, ®Èy m¹nh x· héi ho¸ gi¸o dôc, kÕt hîp chÆt chÏ víi héi cha mÑ häc sinh; §oµn thanh niªn, §éi thiÕu niªn ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc lùc cña häc sinh theo quy chÕ ban hµnh cña Bé GD- §T. §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh th«ng qua kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Çu n¨m, kiÓm tra th­êng xuyªn, kiÓm tra ®Þnh kú vµ kiÓm tra häc kú, xÐt duyÖt lªn líp ë l¹i ®óng quy chÕ, h¹n chÕ tû lÖ häc sinh ngåi nhÇm líp.* ViÖc ®æi míi c«ng nghÖ, øng dông khoa häc, kÜ thuËt vµo gi¶ng d¹y: Tèt.

* ViÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc: Nghiªm tóc.

* C«ng t¸c §¶ng: lµ ñy viªn cña chi ñy chi bé.

* C«ng t¸c tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, tõ thiÖn: TÝch cùc.

b. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cô thÓ n¨m häc:

Hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô n¨m häc. KÕt qu¶ trong n¨m häc 2011 - 2012:* KÕt qu¶ c«ng t¸c chñ nhiÖm:

- VÒ sè l­îng: Duy tr× ®­îc sè l­îng HS.

- VÒ chÊt l­îng gi¸o dôc:

+VÒ kÕt qu¶ rÌn luyÖn ®¹o ®øc:

H¹nh kiÓm: Tèt: 31HS = 100%

Kh¸: 0


Tb : 0

YÕu: 0


+VÒ kÕt qu¶ häc tËp: Giái: 18 HS = 58%

Kh¸ : 13 HS = 42%

Tb : 0

YÕu : 0


* KÕt qu¶ gi¶ng d¹y: Gái: 19 HS = 61,2%

Kh¸: 12 HS =38,8%

Tb : 0

YÕu : 0


* KÕt qu¶ båi d­ìng HSG: Cã 1 HS ®¹t gi¶i nh× m«n Ng÷ v¨n trong k× thi OLIMPIC cÊp huyÖn.

* KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc viÕt s¸ng kiÕn kinh nhiÖm:

XÕp lo¹i A cÊp tr­êng

XÕp lo¹i cÊp huyÖn

III.H×nh thøc ®· ®­îc khen th­ëng:

Thµnh tÝch 3 n¨m liªn kÒ:

N¨m häc 2008 - 2009: ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së.

N¨m häc 2009 - 2010: ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së. Q§ sè 2975/Q§- UBND ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2010.

N¨m häc 2010 – 2011: ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së. Q§ sè 1580/Q§- UBND ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2011.

* §Ò nghÞ tÆng th­ëng danh hiÖu: ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së.

KÝnh tr×nh Héi ®ång thi ®ua - khen th­ëng ngµnh xem xÐt quyÕt ®Þnh.Thñ tr­ëng ®¬n vÞ x¸c nhËn, ®Ò nghÞ.

NguyÔn TiÕn V­îng.

Ng­êi b¸o c¸o thµnh tÝch.


Lª ThÞ Nga


X¸c nhËn cña cÊp tr×nh khen

tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương