Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang26/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
§Ò bµi:

I. Tr¾c nghiÖm: (4®) C©u 1, 2 em h·y hoµn thµnh b¶ng sau:

C©u 3,4 h·y khanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ®¸p ¸n ®óng.

C©u 1:


KiÓu c©u

T¸c dông

Nghi vÊn
C¶m th¸n
CÇu khiÕn
TrÇn thuËt

C©u 2:

C©u v¨n

KiÓu c©u

Hµnh ®éng nãi

C¸ch thùc hiÖn H§ nãi

1. ¤i søc trÎ!


2. H­¬ng ¹, con quÐt nhµ gióp mÑ nhÐ!


3. §· dËy råi h¶ trÇu?


4. Th¬ lµ c¸i ®Ñp cña mu«n ®êi.C©u 3: ThÕ nµo lµ hµnh vi c­íp lêi?

A. Nãi xen vµo lêi ng­êi kh¸c. B. Nãi tranh l­ît lêi cña ng­êi kh¸c.

C. Nãi khi ng­êi kh¸c ®· kÕt thóc l­ît lêi. D. Nãi khi ng­êi ch­a kÕt thóc l­ît lêi.

C©u 4: Trong héi tho¹i, ng­êi cã vai x· héi thÊp ph¶i cã th¸i ®é øng xö nh­ thÕ nµo víi ng­êi cã vai x· héi cao?

A. KÝnh träng. C. Sïng kÝnh.

B. Ng­ìng mé. D. Th©n mËt.

II. PhÇn tù luËn:(6®)

C©u 1: ThÕ nµo lµ c©u phñ ®Þnh? T×m 3 vÝ dô vÒ th¬ ca hoÆc ca dao cã sö dông c©u phñ ®Þnh?

C©u 2: ViÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 15 c©u vÒ chñ ®Ò: Ng«i tr­êng cña em. Trong ®ã cã sö dông c©u nghi vÊn, cÇu khiÕn, c¶m th¸n.( chØ ra c¸c kiÓu c©u em dïng)

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm:
I. Tr¾c nghiÖm: (4®)

C©u 1: (1®), mçi ý ®óng ®¹t 0,25®.


KiÓu c©u

T¸c dông

Nghi vÊn

Dïng ®Ó hái hoÆc béc lé c¶m xóc.

C¶m th¸n

Dïng ®Ó béc lé t×nh c¶m, th¸i ®é.

CÇu khiÕn

Dïng ®Ó ra lÖnh, yªu cÇu, ®Ò nghÞ.

TrÇn thuËt

Dïng ®Ó kÓ, t¶, th«ng b¸o, tr×nh bµy.


C©u 2: (1®)

C©u v¨n

KiÓu c©u

Hµnh ®éng nãi

C¸ch thùc hiÖn H§ nãi

1. ¤i søc trÎ!

C¶m th¸n

béclé c¶m xóc

Trùc tiÕp

2. H­¬ng ¹, con quÐt nhµ gióp mÑ nhÐ!

CÇu khiÕn

§iÒu khiÓn.

Gi¸n tiÕp

3. §· dËy råi h¶ trÇu?

Nghi vÊn

Hái.

Trùc tiÕp

4. Th¬ lµ c¸i ®Ñp cña mu«n ®êi.

TrÇn thuËt

Tr×nh bµy.

Trùc tiÕp

C©u 3: §¸p ¸n B (0,5®)

C©u 4: §¸p ¸n A (0,5®)II. Tù luËn:(6®)

C©u 1:(2®)

- Tr×nh bµy kh¸i niÖm: Lµ c©u dïng ®Ó th«ng baã x¸c nhËn kh«ng cã sù vËt, sù viÖc tÝnh chÊt, quan hÖ nµo ®ã hoÆc ph¶n b¸c mét ý kiÕn mét nhËn ®Þnh.

- T×m 3 vÝ dô vÒ th¬ hoÆc ca dao cã sö dông c©u phñ ®Þnh:

a, “ Cïng tr«ng l¹i cïng ch¼ng thÊy

ThÊy xanh xanh nh÷ng mÊy ngµn d©u”

( “Sau phót chia ly”- §oµn ThÞ §iÓm).

b, “N¨m nay ®µo l¹i në

Kh«ng thÊy «ng ®å x­a”

( “¤ng ®å”- Vò §×nh Liªn)

c, “Ch¼ng th¬m còng thÓ hoa nhµi

DÉu kh«ng thanh lÞch còng ng­êi Trµng An”

(Ca dao)

C©u 2: (4®)

Yªu cÇu:

1. H×nh thøc: (2®)

- ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 10 dßng, cã sö dông c©u nghi vÊn c©u cÇu khiÕn c©u c¶m th¸n. (1®)

- DiÔn ®¹t m¹ch l¹c. (0,5®).

- ViÕt s¹ch sÏ, kh«ng sai chÝnh t¶.(0,5®).

2. VÒ néi dung:(2®)§o¹n v¨n nªu lªn ®­îc c¶m xóc cña b¶n th©n vÒ ng«i tr­êng ®· tõng g¾n bã víi em.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra trong giê.(41’)3. Bài mi:

*Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ®· ®­îc häc vÒ c¸c kiÓu c©u, hµnh ®éng nãi, héi tho¹i. Giê häc h«m nay c« sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra.

* C¸c ho¹t ®éng: (40’)

- Gi¸o viªn ph¸t ®Ò.

- Häc sinh lµm bµi.

(2’) 4. Cñng cè :

GV nhËn xÐt giê kiÓm tra. Häc sinh nép bµi.(1’)5. DÆn dß:

-¤n l¹i c¸c néi dung phÇn tiÕng ViÖt.

-ChuÈn bÞ bµi: ¤n tËp phÇn v¨n( tiÕp theo).

____________________________________________


Ngày so¹n: 19/4/2013

Ngày d¹y: 22/4/2013

Bµi 32 TiÕt 131:
Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 7

I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá kiến thức về phần văn nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Củng cố, khắc sâu kiến thức về phần văn nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm.2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các kiến thức văn nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm về cách làm đã học.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch mÉu, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.IV. CHUN B .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt bè côc, néi dung bµi v¨n nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë tiÕt 123,124 c¸c em ®· lµm bµi v¨n viÕt sè 7. KÕt qu¶ bµi viÕt ®ã nh­ thÕ nµo h«m nay c« sÏ tr¶ bµi.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò: (10’)

* HS ®äc l¹i ®Ò bµi:

PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm

PhÇn2: Tù luËn.

HiÖn nay cã mét sè b¹n m¶i ch¬i kh«ng lo häc. Em h·y viÕt mét bµi v¨n ®Ó thuyÕt phôc b¹n lµm theo lêi B¸c d¹y: “ Non s«ng ta cã trë nªn t­¬i ®Ñp hay kh«ng, d©n téc ViÖt Nam cã b­íc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc hay kh«ng chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c ch¸u.”.

* Yªu cÇu cña ®Ò:

I.Tr¾c nghiÖm: (3®iÓm)

C©u

1

2

3

4

§¸p ¸n

B

A

C

D

II. Tù luËn: (7 ®iÓm)

Yªu cÇu bµi viÕt:

1. Néi dung: Bµi viÕt cÇn tr×nh bµy ®­îc c¸c ý sau:

a, Më bµi: - Giíi thiÖu vÊn ®Ò.

- TrÝch dÉn lêi d¹y cña B¸c.

b, Th©n bµi:

-T×nh tr¹ng häc tËp ë mét sè b¹n.

- Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng Êy.

- Ph©n tÝch c¸i h¹i cña t×nh tr¹ng Êy.

- §­a ra lêi khuyªn lµm theo lêi B¸c d¹y.

c, KÕt bµi:

Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cña viÖc häc.2. H×nh thøc:

- ViÕt ®óng kiÓu bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch, chøng minh cã kÕt hîp víi c¸c yÕu tè biÓu c¶m, tù sù, miªu t¶ .

- HÖ thèng luËn ®iÓm ®óng, ®ñ vµ ®­îc s¾p xÕp hîp lÝ.

- Bè côc râ rµng.

- DiÔn ®¹t tèt.

3. BiÓu chÊm:

- §¹t yªu cÇu vÒ h×nh thøc: 2 ®.

- Néi dung: 5®.

+ Më bµi, KÕt bµi(1®)

+ Th©n bµi: 4®

ý1: 1 ®.


ý2: 1 ®

ý 3: 1 ®.ý 4: 1 ®.

II. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh: (5’)

1. Ưu ®iÓm:

- ViÕt ®óng thÓ lo¹i: v¨n nghÞ luËn.

- LËp luËn chÆt chÏ, diÔn ®¹t tr«i ch¶y, m¹ch l¹c.

- HÖ thèng luËn ®iÓm t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®óng víi yªu cÇu ®Ò ra.

- NhiÒu em biÕt sö dông yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n.

2. Nh­îc ®iÓm:

- Mét sè em luËn ®iÓm cßn thiÕu, ch­a ®ñ lµm s¸ng tá vÊn ®Ò.

- Mét sè em viÕt s¬ sµi.

- Lçi dïng tõ vµ diÔn ®¹t t­¬ng ®èi nhiÒu.

- LËp luËn thiÕu sù m¹ch l¹c vµ chÆt chÏ, cßn m¾c lçi chÝnh t¶.

III.. §äc bµi lµm tèt: (5’)

IV. Tr¶ bµi vµ söa ch÷a bµi: (10’)

HS ch÷a lçi sai vµo lÒ bªn ph¶i.V. GV ghi ®iÓm: (5’)

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm?

(1’)5. DÆn dß:

- Xem l¹i bµi viÕt vµ söa ch÷a.

- Bµi yÕu ph¶i lµm l¹i vµo vë bµi tËp.

- ChuÈn bÞ bµi : Tæng kÕt phÇn v¨n.

____________________________________________
Ngày so¹n: 19/4/2013

Ngày d¹y: 24/4/2013

Bµi 32 TiÕt 132:
TỔNG KẾT PHẦN VĂN

(Tiếp theo)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Củng cố, hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản, giá trị tư tưởng, nghệ thuật của cụm văn bản nghị luận đã học.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống các văn bản nghị luận văn học, nội dung cơ bản, đặc trưng thể loại; giá trị tư tưởng và nghệ thuật của từng văn bản.

- Một số khái niệm thể loại liên quan đến đọc – hiểu văn bản như cáo, chiếu, hịch.

- Sơ giản lí luận văn học về thể loại nghị luận trung đại và hiện đại.2. Kỹ năng:

- Khái quát, hệ thống hoá, so sánh, đối chiếu và nhận xét về tác phẩm nghị luận trung đại và nghị luận hiện đại.

- Nhận diện và phân tích được luận điểm, luận cứ trong các văn bản đã học.

- Học tập cách trình bày, lập luận có lí, có tình.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y kÓ tªn c¸c t¸c phÈm v¨n häc nghÞ luËn trung ®¹i, hiÖn ®¹i ®· häc ë bµi 22, 23, 24, 25, 26.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ®· «n tËp v¨n b¶n th¬ cña lớp 8. H«m nay chúng ta tiếp tục ôn tập, kh¸i qu¸t toµn bé v¨n b¶n nghÞ luËn trung ®¹i, hiÖn ®¹i.*C¸c ho¹t ®éng: (35’)


Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc

Nh¾c l¹i c¸c v¨n b¶n ®· häc.


? Thế nào là văn nghị luận?

? So sánh văn nghị luận trung đại với văn nghị luận hiện đại.

? Hãy chứng minh các văn bản nghị luận trong bài 22, 23, 24, 25, 26 đều được viết có lí có tình, có chứng cớ xác thực, nên đều có sức thuyết phục cao.

?So sánh nội dung tư tưởng và hình thức thể loại của các văn bản trong bài 22, 23, 24:


I. C¸c t¸c phÈm nghÞ luËn: (5’)

* Văn nghị luận trung đại.

- Chiếu dời đô

- Hịch tướng sĩ

- Nước Đaị Việt ta

- Bàn luận về phép học

* Văn nghị luận hiện đại:

Thuế máu.II. C©u hái «n tËp. (30’)

3*.- Văn nghị luận: là một loại văn bản mà trong đó người viết bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình thông qua một hệ thống luận điểm, luận cứ và luận chứng tiêu biểu sát thực.- So sánh phân biệt nghị luận trung đại và nghị luận hiện đại:

Nghị luận trung đại

Nghị luận hiện đại

- Văn sử triết bất phân

- Khuôn vào những thể loại riêng: chiếu, hịch, cáo, tấu..với kết cấu, bố cục riêng.

- In đậm thế giới quan của con người trung đại: tư tưởng mệnh trời, thần - chủ; tâm lí sùng cổ.

- Dùng nhiều điển tích, điển cố, hình ảnh ước lệ, câu văn biền ngẫu nhịp nhàng.- Không có những đặc điểm trên

- Sử dụng trong nhiều thể loại văn xuôi hiện đại: Tiểu thuyết luận đề, phóng sự- chính luận, tuyên ngôn....

- Cách viết giản dị, câu văn gắn lời nói thường, gắn với đời sống thực.


4. Các văn bản nghị luận trong bài 22, 23, 24, 25, 26 đều được viết có lí có tình, có chứng cớ xác thực nên đều có sức thuyết phục cao:

- Các văn bản đều có luận điểm xác đáng và lập luận chặt chẽ. (có lí)

- Các văn bản đều có cảm xúc chân thực (có tình)

- Các văn bản đều có dẫn chứng là sự thật hiển nhiên đẫ có trong sử sách(có chứng cớ xác thực).

- Các văn bản đều có sức lay động lòng người từ thế hệ này đến thế hệ khác. (có sức thuyết phục cao).

5. So sánh nội dung tư tưởng và hình thức thể loại của các văn bản trong bài 22, 23, 24:

* Điểm giống:

Cả ba văn bản “Chiếu dời đô” “Hịch tướng sĩ” “Nước Đại Việt ta” đều bao trùm một tinh thần dân tộc sâu sắc, thể hiện ở ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang lớn mạnh(“Chiếu dời đô”), ở tinh thần bất khuất quyết chiến quyết thắng lũ giặc ngoại xâm bạo tàn(“Hịch tướng sĩ”) hoặc ở ý thức sâu sắc đầy tự hào về một nước Việt Nam độc lập(“Nước Đại Việt ta”).

* Điểm khác: Mỗi văn bản sử dụng một loai thể văn học khác nhau.

“Chiếu dời đô”- Chiếu

“Hịch tướng sĩ” - Hịch

“Nước Đại Việt ta”- Cáo

(4’) 4. Cñng cè :

- Nh¾c l¹i nh÷ng träng t©m trong tiÕt «n tËp.

(1’)5. DÆn dß:

- Tù «n l¹i nh÷ng v¨n b¶n ®· häc.

- ChuÈn bÞ tæng kÕt phÇn v¨n theo yªu cÇu gi¶m t¶i.

____________________________________________Ngày so¹n: 19/4/2013

Ngày d¹y: 24/4/2013

Bµi 33 TiÕt 133:
Tæng kÕt phÇn v¨n

(Theo yªu cÇu gi¶m t¶i.)


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Củng cố, hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản, giá trị tư tưởng, nghệ thuật của các văn bản đã học.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống các văn bản văn học, nội dung cơ bản, đặc trưng thể loại; giá trị tư tưởng và nghệ thuật của từng văn bản.

- Sơ giản lí luận văn học về thể loại nghị luận trung đại và hiện đại.

2. Kỹ năng:

- Khái quát, hệ thống hoá, so sánh, đối chiếu và nhận xét về tác phẩm văn học đẫ học ở học kì II

- Nhận diện và phân tích được đặc điểm nổi bật trong các văn bản đã học.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y kÓ tªn c¸c t¸c phÈm v¨n häc nghÞ luËn trung ®¹i, hiÖn ®¹i ®· häc ë bµi 22, 23, 24, 25, 26.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ®· «n tËp v¨n b¶n cña lớp 8. H«m nay chúng ta tiếp tục ôn tập, kh¸i qu¸t toµn bé các văn bản.*C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc

§äc thuéc lßng c¸c bµi th¬ ®· häc tõ ®Çu häc k× II ®Õn nay.


GV gọi 2 em đọc 1 trong sáu bài thơ trên.

? Kể tên các tác phẩm văn học trung đại?

? Đặc điểm của thể chiếu và thể hịch?

? Vì sao nói “ Nước Đại Việt ta” là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc ta?

? Tác giả Nguyễn Thiếp bàn về cách học qua văn bản “ Bàn luận về phép học” như thế nào?

? Kể tên hai văn bản văn học nước ngoài em đã học. Nêu nội dung chủ yếu của hai văn bản ấy?

Yªu cÇu Hs:

- Nắm vững tên tác phẩm-hoàn cảnh ra đời.

- Nội dung chính- chủ đề đề tài.

- Học thuộc lòng thơ.

- Những nét đặc sắc về nghệ thuật.

- Nội dung chính- các nét đặc sắc từng đoạn thơ khổ thơ.  • Nắm chắc đặc trưng thể loại của văn học trung đại.

  • Nội dung chính từng bài.

?Viết đoạn văn cảm thụ chi tiết đặc sắc, từ ngữ hình ảnh đặc sắc.( Lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn qua đoạn trích “ Ta thường …. Xin làm”.

HS tự viết.I. C¸c t¸c phÈmth¬. (10’)

Thơ ca hiÖn ®¹i.

- Ông đồ - Nhớ rừng

- Quê hương

- Ngắm trăng

- Đi đường

- Tức cảnh Pác Bó

- Khi con tu húII. Các tác phẩm văn học trung đại. (10’)

- Chiếu dời đô

- Hịch tướng sĩ

- Nước Đaị Việt ta

- Bàn luận về phép học
III. Văn học nước ngoài: (5’)

- Đi bộ ngao du.

- ¤ng Giuèc- §anh mÆc lÔ phôc.

IV. LuyÖn tËp: (10’)


(4’) 4. Cñng cè :

- Nh¾c l¹i nh÷ng träng t©m trong tiÕt «n tËp.

(1’)5. DÆn dß:

- Tù «n l¹i nh÷ng v¨n b¶n ®· häc.

- ChuÈn bÞ «n tËp phÇn TËp lµm v¨n.
____________________________________________

Ngày so¹n: 24/4/2013

Ngày d¹y: 27/4/2013

Bµi 33 TiÕt 134:
«n TËp phÇn tËp lµm v¨n
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống và nắm được toàn bộ kiến thức, kĩ năng phần Tập làm văn trong chương trình Ngữ văn 8.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức và kĩ năng về văn bản thuyết minh, tự sự, nghị luận, hành chính.

- Cách kết hợp miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự; miêu tả, biểu cảm trong văn nghị luận.

2. Kỹ năng:

- Khái quát, hệ thống hoá kiến thức về các kiểu văn bản đã học.

- So sánh, đối chếu, phân tích cách sử dụng các phương thức biểu đạt trong các văn bản tự sự, thuyết minh, nghị luận, hành chính và trong tạo lập văn bản.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? KÓ tªn nh÷ng néi dung ®· ®­îc häc trong phÇn tËp lµm v¨nn¨m líp 8.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë líp 8, c¸c em ®· ®­îc häc mét sè kÜ n¨ng lµm mét sè kiÓu v¨n b¶n. Giê häc h«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em «n tËp.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)? V× sao 1 v¨n b¶n cần cã tÝnh thèng nhÊt?


? TÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n ®­îc thÓ hiÖn ntn?

? ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù?.

? V× sao ph¶i tãm t¾t v¨n b¶n tù sù?.

? Muèn tãm t¾t 1 v¨n b¶n tù sù th× ph¶i lµm nh­ thÕ nµo? dùa vµo yªu cÇu nµo ?


? Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m cã t¸c dông nh­ thÕ nµo?.

? Khi viÕt (nãi) ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶, biÓu c¶m cÇn chó ý nh÷ng g× ?


? V¨n b¶n thuyÕt minh cã tÝnh chÊt nh­ thÕ nµo? vµ cã nh÷ng lîi Ých g×?

? Nªu c¸c v¨n b¶n thuyÕt minh th­êng gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy ?

? Nªu nh÷ng ph­¬ng ph¸p dïng ®Ó thuyÕt minh sù vËt?.

? ThÕ nµo lµ luËn ®iÓm?

? ThÕ nµo lµ luËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn?


? Khi luËn ®iÓm: “Gi¸o dôc lµ ch×a kho¸ cña t­¬ng lai” th× ta cã nh÷ng luËn ®iÓm phô nµo?


? NÕu c©u nµy lµ luËn ®iÓm th× c¸c c©u tiÕp theo dùa vµo sÏ lµ yÕu tè nµo?

( xem néi dung tiÕt 127-128)


Néi dung «n tËp :

1.TÝnh thèng nhÊt trong v¨n b¶n.

- V¨n b¶n cÇn cã tÝnh thèng nhÊt v×:

NÕu v¨n b¶n kh«ng tËp trung lµm s¸ng râ chñ ®Ò, lµm s¸ng tá ®èi t­îng hoÆc vÊn ®Ò ®­îc ®Ò cËp tíi th× nã triÖt tiªu ý nghÜa th«ng tin th«ng b¸o tíi ng­êi ®äc .

*TÝnh thèng nhÊt cña v¨n b¶n ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt.

- TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ng«n ng÷ chØ nãi tíi chñ ®Ò ®· x¸c ®Þnh , kh«ng xa rêi hay l¹c sang chñ ®Ò kh¸c .

- VÒ h×nh thøc : Ph¶i cã nhan ®Ò, ®Ò môc, quan hÖ gi÷a c¸c phÇn cña v¨n b¶n phÇn g¾n bã liªn quan, c¸c tõ ng÷ then chèt ph¶i ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i.2. Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù:

- Lµ dïng lêi v¨n cña m×nh tr×nh bµy 1 c¸ch ng¾n gän néi dung chÝnh ( Bao gåm : sù viÖc tiªu biÓu vµ nhiÖm vô quan träng cña v¨n b¶n ®ã )a. V× sao ph¶i tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.

- Tãm t¾t ®Ó nghi l¹i néi dung chÝnh cña chóng ®Ó sö dông hoÆc th«ng b¸o cho ng­êi kh¸c biÕt .b.C¸ch tãm t¾t 1 v¨n b¶n tù sù.

- N¾m lÊy sù viÖc chÝnh cã ý nghÜa quan träng råi thuËt l¹i.3.T¸c dông cña sù kÕt hîp gi÷a tù sù víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- §­a miªu t¶ vµ biÓu c¶m vµo tù sù lµm cho tù sù sinh ®éng, phong phó.4. Khi viÕt (nãi) ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶, biÓu c¶m cÇn l­u ý.

- Chóng ta ph¶i kÓ l¹i diÔn biÕn c©u chuyÖn theo 1 tr×nh tù nhÊt ®Þnh ( c©u chuyÖn diÔn ra ë ®©u? khi nµo? víi ai? Nh­ thÕ nµo?).

- trong khi kÓ: ta cÇn kÕt hîp miªu t¶ sù viÖc, con ng­êi vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m th¸i ®é cña m×nh tr­íc sù viÖc vµ con ng­êi ®­îc miªu t¶...

5. V¨n b¶n thuyÕt minh.

a. TÝnh chÊt, ®Æc tr­ng cña v¨n b¶n thuyÕt minh.

- Lµ kiÓu v¨n b¶n th«ng dông trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng.

+ Lîi Ých cña nã : lµ cung cÊp nh÷ng tri thøc vÒ ®Æc ®iÓm,tÝnh chÊt , nguyªn nh©n...cña c¸c hiÖn t­îng vµ sù vËt trong thiªn nhiªn, x· héi.

+ C¸c v¨n b¶n thuyÕt minh th­êng gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy lµ:

- Tr×nh bµy


  • Giíi thiÖu

  • Gi¶i thÝch.

b. Ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh.

- Ph¶i quan s¸t, t×m hiÓu sù vËt, hiÖn t­îng cÇn thuyÕt minh.

- Ph¶i n¾m b¾t ®­îc b¶n chÊt, ®Æc tr­ng cña chóng ®Ó tr¸nh xa vµo tr×nh bµy c¸c biÓu hiÖn kh«ng tiªu biÓu, kh«ng quan träng.

Cã thÓ phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh nh­:

+ Nªu ®Þnh nghÜa.

+ Gi¶i thÝch

+ LiÖt kª

+ Nªu vÝ dô

+ Dïng sè liÖu

+ So s¸nh

+ Ph©n tÝch

+ Ph©n lo¹i.c. Bè côc khi lµm bµi v¨n thuyÕt minh.

Cã 3 phÇn:

- Më bµi: Giíi thiÖu ®èi t­îng cÇn thuyÕt minh.


  • Th©n bµi: Tr×nh bµy cÊu t¹o, c¸c ®Æc ®iÓm, lîi Ých cña ®èi t­îng.

  • KÕt bµi: Bµy tá th¸i ®é ®èi víi ®èi t­îng .

C©u 8:

VÒ nhµ lµm6. V¨n nghÞ luËn.

a. LuËn ®iÓm.

- LuËn ®iÓm lµ ý kiÕn thÓ hiÖn t­ t­ëng quan ®iÓm cña bµi v¨n ®­îc nªu ra d­íi h×nh thøc c©u kh¼ng ®Þnh ( hay phñ ®Þnh). §­îc diÔn ®¹t s¸ng tá, dÔ hiÓu nhÊt qu¸n.

- LuËn ®iÓm lµ linh hån cña bµi viÕt nã thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi.

- LuËn ®iÓm ph¶i ®óng ®¾n , ch©n thËt ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tÕ th× míi cã søc thuyÕt phôc.b. LuËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn.

- Lµ nh÷ng t­ t­ëng, quan ®iÓm chñ tr­¬ng mµ ng­êi viÕt (nãi) nªu ra ë trong bµi.

- Vídụ:

LuËn ®iÓm: Gi¸o dôc lµ ch×a kho¸ cña t­¬ng lai.

- Gi¸o dôc gi¶i phãng con ng­êi, gióp con ng­êi tho¸t khái sù ¸p bøc vµ lÖ thuéc vµo quyÒn lùc cña ng­êi kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn chÝnh trÞ vµ tiÕn bé x· héi.

- Gi¸o dôc ®µo t¹o thÕ hÖ nhiÒu sÏ x©y dùng x· héi t­¬ng lai.

- Gi¸o dôc gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng sèng...

c. KÕt hîp c¸c yÕu tè miªu t¶, tù sù, biÓu c¶m trong v¨n nghÞ luËn.

+ VD1:


Cho c©u sau:

“ Mçi khi cã qu©n x©m l¨ng x©m ph¹m bê câi th× d©n ta giµ trÎ, g¸i trai ®Òu ®øng lªn giÕt giÆc”.


-> §èi víi c©u nµy: Ph¶i ®­a yÕu tè tù sù vµo ( nªu 1 vµi sù tÝch ®¸nh giÆc ).

+ VD2:

Cho c©u :“ Con ng­êi ai còng yªu quª cha ®Êt tæ cña m×nh”

->C¸c c©u tiÕp theo sÏ lµ c©u miªu t¶.

+ VD3: Cho c©u:

“ Nh÷ng kÎ Ých kØ kh«ng bao giê nh×n thÊy ®iÒu g× xa h¬n lîi Ých bÐ nhá cña hä”.

-> C¸c c©u tiÕp theo sÏ lµ c©u biÓu c¶m.

7.V¨n b¶n t­êng tr×nh .


(4’) 4. Cñng cè :

- GV chèt l¹i néi dung «n tËp

(1’)5. DÆn dß:

- Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp.

- ¤n tËp ®Ó giê sau kiÓm tra häc k×.

Ngày so¹n: 6/5/2013

Ngày d¹y: 6/5/2013

Bµi 33 TiÕt 135, 136:
KiÓm tra häc k× II

(Theo ®Ò cña phßng GD)

A. Môc tiªu cÇn ®¹t.

- Nh»m ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ nhËn thøc cña hs trong häc kú II vÒ ba ph©n m«n: v¨n häc, tiÕng ViÖt, tËp lµm v¨n

- Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c, tÝch cùc trong kiÓm tra.

- RÌn kü n¨ng lµm bµi chÝnh x¸c, khoa häc.

- Nghiªm tóc lµm bµi

B. §Ò bµi vµ ®iÓm sè.

Ngày so¹n: 9/5/2013

Ngày d¹y: 11/5/2013

Bµi 34 TiÕt 137:

v¨n b¶n th«ng b¸o
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nhận biết và nắm được đặc điểm, cách làm loại văn bản thông báo.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về văn bản hành chính.

- Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản hành chính có nội dung thông báo.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết rõ được hoàn cảnh phải tạo lập và sử dụng văn bản thông báo.

- Nhận diện và phân biệt văn bản có chức năng thông báo với các văn bản hành chính khác.

- Tạo lập một văn bản hành chính có chức năng thông báo.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm cña v¨n b¶n t­êng tr×nh?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë tiÕt 127 c¸c em ®· ®­îc häc mét kiÓu v¨n b¶n hµnh chÝnh ®ã lµ v¨n b¶n t­êng tr×nh. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ t×m hiÓu tiÕp mét v¨n b¶n n÷a, ®ã lµ v¨n b¶n th«ng b¸o.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)


Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc

HS đọc ví dụ.


- Trong các văn bản trên ai là người thông báo?

Ai là ng­ười nhận?

- Mục đích chính của thông báo thường là gì? Nội dung thông báo là gì? Nhận xét về thể thức của thông báo?

- HS trình bày.

- GV chốt kiến thức.

Hãy dẫn ra một số trường hợp thông báo học tập và sinh hoạt ở trường.

- Hs kể.

- Nhận xét

Qua việc tìm hiểu hai văn bản thông báo trên, em hãy rút ra đặc điểm của văn bản thông báo.

- HS trình bày.

- GV chốt nội dung kiến thức.

- Hs đọc ý 1 ghi nhớ (t 143).


Trong các tình huống sau đây tình huống nào cần viêt thông báo?

- HS trình bày.

Tiến trình của 1 văn bản thông báo?

- Hs trình bày.

- GV cho HS đọc SGK.

Hs đọc ghi nhớ.

- HS luyện viết.


I. Đặc điểm của văn bản thông báo.

1. Ví dụ .

SGK T140,141.2. Nhận xét.

* Văn bản 1:

+ Thay mặt nhà tr­ường phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Bằng là ng­ười viết thông báo.

+ Các GVCN lớp.

+ Mục đích: thông báo thời gian duyệt văn nghệ các lớp.

* Văn bản 2:

+ Thay mặt ban chỉ huy liên đội: Trần Mai Hoa.

+ Các chi đội

+ Đại hội liên đội (2004-2005)…

- Mục đích: truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể, ngư­ời tổ chức cho những ngư­ời dư­ới quyền, thành viên đoàn thể…biết để thực hiện.

- Hình thức: tuân thủ theo thể thức hành chính (tên cơ quan, số công văn, quốc hiệu, biểu ngữ, ngày tháng, ngư­ời nhận, ngư­ời gửi…)

* Ghi nhớ(SGK)

II. Cách làm văn bản thông báo.

1.Tình huống cần làm văn bản thông báo

a. Không viết thông báo mà viêt tư­ờng trình.

b. Viết thông báo.

c. Viết thông báo hoặc giấy mời.

2. Cách làm văn bản thông báo.

a.Thể thức mở đầu (…)

b. Nội dung thông báo (…)

c. Thể thức kết thúc (……)

* Kết luận.Ghi nhớ.(SGK T 143).

III.Luyện tập:
H·y viÕt phÇn ®Çu vµ phÇn cuèi v¨n b¶n: Th«ng b¸o kÕ ho¹ch chÊm b¸o t­êng .


(4’) 4. Cñng cè :

- Khái quát bài.

- Nhận xét giờ.

- §äc vµ häc thuéc ghi nhí sgk.

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m ch¾c néi dung bµi viÕt phÇn néi dung cña b¶n th«ng b¸o chÊm b¸o t­êng.

- ChuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng...
_________________________________________________


Ngày so¹n: 11/5/2013

Ngày d¹y: 13/5/2013

Bµi 34 TiÕt 138:
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

(Phần Tiếng Việt)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Thấy được sự đa dạng trong từ ngữ xưng hô ở địa phương mình và một số địa phương khác.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự khác nhau về từ ngữ xưng hô của tiếng địa phương và ngôn ngữ toàn dân.

- Tác dụng của việc sử dụng từ ngữ xưng hô ở địa phương, từ ngữ xưng hô toàn dân trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn cách xưng hô phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Tìm hiểu, nhận biết từ ngữ xưng hô ở địa phương đang sinh sống (hoặc ở quê hương)

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Văn bản thông báo có đặc điểm gì, khi viết cần tuân thủ những thể thức hành chính gì?

(36’) 3. Bài mới:* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Trong cuộc sống có rất nhiều lúc chúng ta sử dụng từ ngữ địa phương. Vậy khi sử dụng từ ngữ địa phương các em cần chú ý điều gì? Bài học hôm nay cô sẽ giúp các em tím hiểu điều đó.* C¸c ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc

?Em hiểu thế nào là Xưng hô ? Cho ví dụ minh hoạ ?


Trong giao tiếp hằng ngày ta dùng những từ nào để xưng hô ?Dùng đại từ trỏ người: tôi, chúng tôi, mày, chúng mày, nó, chúng nó, ta, chúng ta, mình, chúng mình.

Dùng danh từ chỉ quan hệ thân thuộc và một số danh từ chỉ nghề nghiệp, chức tước: ông, bà, anh, chị, cô, dì, chú, bác …tổng thống, bộ trưởng, nhà giáo, nhà văn, nhà điêu khắc.

?Trong giao tiếp chúng ta cần chú ý điều gì ?


GV Gọi hs đọc 2 đoạn văn
?Hãy Xác định từ xưng hô địa phương trong 2 đoạn trích trên ?

?Trong các đoạn trích trên, những từ xưng hô nào là từ toàn dân, những từ xưng hô nào không phải là toàn dân nhưng cũng không thuộc lớp từ địa phương ?

?Tìm những từ xưng hô và cách xưng hô ở địa phương em và ở những địa phương khác mà em biết ?

- HS trình bày.- GV chốt.

?Từ xưng hô ở địa hương có thể dùng trong hoàn cảnh giao tiếp nào ?

Ở lứa tuổi lớp 8 em có thể xưng hô với mọi người xung quanh ntn?

?Đối chiếu những phương tiện xưng hô được xác định ở bài tập 2 và những phương tiện chỉ quan hệ thân thuộc trong bài Chương trình địa phương phần Tiếng việt ở học kì I và cho nhận xét ?I. Từ xưng hô.

- Xưng : người nói tự gọi mình

- Hô : người nói gọi người đối thoại, tức người nghe

VD : Học trò

- Tự gọi mình là “ em”, gọi GV là” thầy, cô

* Trong giao tiếp chúng ta cần chú ý: - Phải luôn luôn chú ý đến các “ vai” : trên – dưới, dưới – trên , ngang hàng


II. Luyện tập.

Bài tập 1:

Xác định từ xưng hô địa phương trong 2 đoạn trích trên :


a. từ xưng hô địa phương là “ u”

b. …………………………. “Mợ”

- Mặc dù không thuộc lớp từ xưng hô toàn dân, nhưng cũng không phải là xưng hô địa phương.Bài tập 2 :

Những từ xưng hô và cách xưng hô ở địa phương em và ở những địa phương khác mà em biết.

- Đại từ trỏ người : tui , choa , qua ( tôi) ; tau( tao); bầy tui ( chúng tôi) ; mi( mày) ; hấn ( hắn)

- Danh từ chỉ quan hệ thân thuộc dùng để xưng hô : bọ , thầy , tía , ba( bố) ; u, bầm, đẻ, mạ, má ( mẹ); ôông ( ông); bá ( bác); eng( anh); ả( chị) …Bài tập 3 :

Từ xưng hô ở địa phương có thể dùng trong hoàn cảnh giao tiếp.

- Từ được dùng ở địa phương thường được dùng trong phạm vi giao tiếp hẹp: ở địa phương, đồng hương gặp nhau ở các tỉnh bạn, trong gia đình, gia tộc …

- Từ ngữ xưng hô địa phương cũng được sử dụng trong tác phẩm văn học ở mức độ nào đó để tạo không khí địa phương cho tác phẩm

+ Thầy / cô : em – thầy / cô hoặc con – thầy / cô

+ Chị của mẹ mình là : cháu – bá hoặc cháu – dì

+ Chồng của cô mình là : cháu – chú hoặc cháu – dượng

+ ông nội là : ông – cháu hoặc cháu – nội

+ bà nội là : cháu – bà hoặc cháu – nội

Bài tập 4 :

=>Trong TV có một số lượng khá lớn các danh từ chỉ họ hàng thân thuộc và chỉ nghề nghiệp, chức vụ được dùng làm từ ngữ xưng hô.(4’) 4. Cñng cè :

- GV củng cố nội dung tiết chương trình.

- Liên hệ giáo dục HS.

(1’)5. DÆn dß:

- T×m nh÷ng tõ ®Þa ph­¬ng th­êng dïng ë ®Þa ph­¬ng em.

- Tự rèn luyện để sử dụng tốt vốn ngôn ngữ.

- Chuẩn bị bài “Luyện tập làm văn bản thông báo”.

Ngày so¹n: 13/5/2013

Ngày d¹y: 15/5/2013

Bµi 34 TiÕt 139:
LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Củng cố lại những hiểu biết và rèn kĩ năng về văn bản hành chính;

- Biết viết được một loại văn bản hành chính phù hợp.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về văn bản hành chính.

- Mục đích, yêu cầu cấu tạo của văn bản thông báo.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết thành thạo tình huống cần viết văn bản thông báo.

- Nắm bắt sự việc, lựa chọn các thông tin cần truyền đạt.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm cña v¨n b¶n th«ng b¸o?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë tiÕt 137 c¸c em ®· ®­îc häc kiÓu v¨n b¶n th«ng b¸o. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ luyÖn tËp vÒ v¨n b¶n ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)


Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

Néi dung kiÕn thøc

? Tình huống viết thông báo? Ai là người thông báo? Ai là ng­ười nhận?


?Mục đích viết thông báo?

? Nội dung thông báo là gì? Nhận xét về thể thức của thông báo?

? Các mục của 1 văn bản thông báo?


?H·y lùa chän lo¹i v¨n b¶n thÝch hîp trong c¸c tr­êng hîp sau?

?Chỉ ra những chỗ sai của văn bản thông báo sau và chữa lại cho đúng.

Thông báo đã đủ mục cần thiết chưa?

Phần nội dung công việc thông báo đã đầy đủ chưa?

Lời văn thông báo có sai sót gì không?

HS sửa lại.
HS tự làm.


I. «n tập lí thuyết. (10’)

1. Tình huống viết thông báo:

+ Thông báo về kế hoạch hoạt động hè

+ Thay mặt nhà tr­ường hiệu trưởng là ng­ười viết thông báo.

+ Các GVCN lớp.

- Mục đích: truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể, ngư­ời tổ chức cho những ngư­ời dư­ới quyền, thành viên đoàn thể…biết để thực hiện.

- Hình thức: tuân thủ theo thể thức hành chính (tên cơ quan, số công văn, quốc hiệu, biểu ngữ, ngày tháng, ngư­ời nhận, ngư­ời gửi…)

2. Các mục của văn bản thông báo.

a.Thể thức mở đầu (…)

b. Nội dung thông báo (…)

II.Luyện tập: (25’)

Bµi tËp 1.Chän lo¹i v¨n b¶n:

a, Th«ng b¸o

b, B¸o c¸o

c, Th«ng b¸o


Bµi tËp 2:

- Chç sai cña v¨n b¶n: Th«ng b¸o thiÕu sè c«ng v¨n, thiÕu n¬i göi ë gãc tr¸i phÝa d­íi, néi dung th«ng b¸o kh«ng phï hîp víi tªn v¨n b¶n th«ng b¸o( Tªn v¨n b¶n th«ng b¸o kÕ ho¹ch mµ l¹i yªu cÇu lËp kÕ ho¹ch, tøc lµ ch­a cã kÕ ho¹ch.)

- Söa l¹i:

Bµi tËp 3:

ViÕt b¶n th«ng b¸o: Th«ng b¸o kÕ ho¹ch ®i tham quan §Òn Hïng.(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm cña v¨n b¶n th«ng b¸o

(1’)5. DÆn dß:

- Học bài.

-Làm bài tập còn lại vào vở.Ngµy so¹n: 13/5/2013

Ngµy gi¶ng: 15/5/2013
Bµi 34 TiÕt 140:
Tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp häc k× II

(Ch÷a bµi theo ®Ò cña Phßng)I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hãa kiến thức về chương tr×nh Ngữ văn 8 học k× IIII – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Củng cố, khắc s©u kiến thức về chương tr×nh Ngữ văn 8 đ· học.2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng c¸c kiến thức tiếng Việt, văn học, tập làm văn đ· học.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề , đ¸nh gi¸, kĩ thuật động n·oIV. CHUN B .

Gi¸o viªn:

- Chấm bài, ghi nhận xÐt bài làm của HS.

Hc sinh: Xem li kiến thc kiến thc tiếng Vit, văn hc, tp làm văn đ· hc.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Nãi vÒ tÇm quan träng cña tiÕt tr¶ bµi.* C¸c ho¹t ®éng:

I. ChÐp đề: (5’)

GV cho hs đọc đề in sẵn.II. X¸c định yªu cu ca đề: (10’)

GV nªu đ¸p ¸n của đề.

HS chÐp vào vở.

III. NhËn xÐt: (5’)

1. ¦u ®iÓm:

- PhÇn tr¾c nghiÖm ®a sè häc sinh tr¶ lêi chÝnh x¸c, cã em ®¹t ®iÓm tèi ®a.

- PhÇn tù luËn cã nhiÒu bµi viÕt tèt.

- Mét sè bµi ®¹t ®iÓm lo¹i giái: Em Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn ThÞ Hoa2. Tån t¹i:

- Mét sè em phÇn tr¾c nghiÖm cßn sai nhiÒu, suy nghÜ ch­a kÜ tr­íc khi lµm: Em: …………………….

- PhÇn tù luËn mét sè em viÕt ch­a lµm næi bËt träng t©m, bµi viÕt cßn s¬ sµi. Mét sè bµi ch­a lÊy dÉn chøng trong v¨n b¶n ®Ó ph©n tÝch lµm râ luËn ®iÓm.

IV. Tr¶ bµi: (4’)

- GV ph¸t bµi cho HS.V. Ch÷a li: (10’)

- Dùa vµo ®¸p ¸n yªu cÇu HS ch÷a lçi vµo phÇn tr¾c nghiÖm vµ phÇn tù luËn.

- Nh÷ng em viÕt bµi v¨n ch­a ®¹t yªu cÇu ph¶i viÕt l¹i.

- HS ®æi bµi, ch÷a lỗi cho nhau.VI. Gäi tªn-ghi ®iÓm vµo sæ ®iÓm lín(1’)

4. Cng c: (4’)

Kể tªn những văn bản đã học ở k× II.5. Dn dß: (1’)

- Lµm l¹i bµi kiÓm tra vµo giÊy kiÓm tra cña m×nh.

- ¤n tập toàn bộ chương tr×nh.

THIẾT KẾ MA TRẬNPhạm vi kiến thức

Các mức độ cần đạtCộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Văn bản

Thể loại

1

0,25
1

0,25

Tác phẩm

1

0,25
1

0,25

Phong trào

1

0,25
1

0,25

Nghệ thuật1

0,25


1

0,25

Thời gian sáng tác

1

0,25
1

0,25

Tác giả

1

0,25
1

0,25

Tiếng Việt

Hội thoại1

0,25


1

0,25

Các kiểu câu2

0,51

1,5

3

2

Tập làm văn

Văn bản tường trình1

0,25


1

0,25

Văn bản nghị luận

2

0,5

1

5,5

3

6 đ

Cộng
7


1,75
5


1,752


7

14


10tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương