Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang25/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
§Ò bµi:

I. Tr¾c nghiÖm: (3®)

H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ®¸p ¸n em chän ®Ó ®iÒn vµo c¸c kh¸i niÖm sau:

C©u 1:

V¨n nghÞ luËn rÊt cÇn yÕu tè biÓu c¶m. YÕu tè biÓu c¶m gióp cho v¨n nghÞ luËn … thuyÕt phôc h¬n, v× nã t¸c ®éng m¹nh tíi t×nh c¶m cña ng­êi ®äc( ng­êi nghe)

A. Cã thÓ. B. Cã hiÖu qu¶. C. Cã kh¶ n¨ng. D. Cã vai trß.

C©u 2:

§Ó bµi v¨n nghÞ luËn cã søc biÓu c¶m cao, ng­êi lµm v¨n ph¶i thËt sù cã … tr­íc nh÷ng ®iÒu m×nh viÕt( nãi) vµ ph¶i biÕt diÔn t¶ … ®ã b»ng nh÷ng tõ ng÷ nh÷ng c©u v¨n cã søc truyÒn c¶m. Sù diÔn t¶ … cÇn ph¶i ch©n thùc vµ kh«ng ®­îc ph¸ vì m¹ch l¹c nghÞ luËn.

A. C¶m xóc. B. Chñ ý. C ý thøc . D. Chñ ®Þnh.

C©u 3:

Bµi v¨n nghÞ luËn th­êng vÉn cÇn yÕu tè tù sù vµ miªu t¶. Hai yÕu tè nµy gióp cho viÖc tr×nh bµy luËn cø tronh bµi v¨n ®­îc … cô thÓ, sinh ®éngh¬n vµ do ®ã cã søc thuyÕt phôc m¹nh mÏ h¬n.

A. Gîi c¶m. B. Gîi h×nh. C. Râ rµng. D. ChÝnh x¸c.

C©u 4:

C¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ ®­îc dïng lµm luËn cø ph¶i phôc vô cho viÖc lµm râ luËn ®iÓm vµ kh«ng … m¹ch l¹c nghÞ luËn.

A. Lµm háng. B. Ph¸ bá. C. Lµm vì. D. Ph¸ vì.

II. Tù luËn: (7 ®iÓm)

HiÖn nay cã mét sè b¹n m¶i ch¬i kh«ng lo häc. Em h·y viÕt mét bµi v¨n ®Ó thuyÕt phôc b¹n lµm theo lêi B¸c d¹y: “ Non s«ng ta cã trë nªn t­¬i ®Ñp hay kh«ng, d©n téc ViÖt Nam cã b­íc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc hay kh«ng chÝnh lµ nhê mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c ch¸u.”.

§¸P ¸N Vµ THANG ®IÓM.


    1. Tr¾c nghiÖm: (7 ®iÓm)

C©u

1

2

3

4

§¸p ¸n

B

A

C

D

II. Tù luËn: (7 ®iÓm)

Yªu cÇu bµi viÕt:

1. Néi dung: Bµi viÕt cÇn tr×nh bµy ®­îc c¸c ý sau:

a, Më bµi: - Giíi thiÖu vÊn ®Ò.

- TrÝch dÉn lêi d¹y cña B¸c.

b, Th©n bµi:

-T×nh tr¹ng häc tËp ë mét sè b¹n.

- Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng Êy.

- Ph©n tÝch c¸i h¹i cña t×nh tr¹ng Êy.

- §­a ra lêi khuyªn lµm theo lêi B¸c d¹y.

c, KÕt bµi:

Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cña viÖc häc.2. H×nh thøc:

- ViÕt ®óng kiÓu bµi nghÞ luËn chøng minh cã kÕt hîp víi c¸c yÕu tè biÓu c¶m, tù sù, miªu t¶ .

- HÖ thèng luËn ®iÓm ®óng, ®ñ vµ ®­îc s¾p xÕp hîp lÝ.

- Bè côc râ rµng; DiÔn ®¹t tèt.3. BiÓu chÊm:

- §¹t yªu cÇu vÒ h×nh thøc: 2 ®.

- Néi dung: 5®.

+ Më bµi, KÕt bµi(1®)

+ Th©n bµi: 4®

ý1: 1 ®. ý2: 1 ® ý 3: 1 ®. ý 4: 1 ®.

* L­u ý: GV linh ho¹t trong qu¸ tr×nh chÊm bµi ®Ó khuyÕn khÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o cña HS.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra trong giê.(86’) 3. Bài mi:

*Giíi thiÖu bµi: (1’): C¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu vµ luyÖn t©p vÒ bµi v¨n nghÞ luËn cã kÕt hîp víi c¸c yÕu tè biÓu c¶m, tù sù, miªu t¶. Giê häc h«m nay c« sÏ cho c¸c em lµm bµi kiÓm tra sè 7.

* C¸c ho¹t ®éng: (85’)

- Gi¸o viªn ph¸t ®Ò.

- Häc sinh lµm bµi.

(2’) 4. Cñng cè :

GV nhËn xÐt giê kiÓm tra. Häc sinh nép bµi.(1’)5. DÆn dß:

- §äc c¸c tµi liÖu tham kh¶o liªn quan ®Õn bµi viÕt.

- So¹n : Tæng kÕt phÇn V¨n.

Ngày so¹n: 8/4/2013

Ngày d¹y: 10/4/2013

Bµi 31 TiÕt 125:

TỔNG KẾT PHẦN VĂN

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Củng cố, hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản, giá trị tư tưởng, nghệ thuật của các văn bản thơ đã học ở lớp 8II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Một số khái niệm liên quan đến đọc – hiểu văn bản như chủ đề, đề tài, nội dung yêu nước, cảm hứng nhân văn.

- Hệ thống văn bản đã học, nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại thơ ở từng văn bản.

- Sự đổi mới thơ Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 trên các phương diện thể loại, đề tài, chủ đề, ngôn ngữ.

- Sơ giản về thể loại thơ Đường luật, thơ mới.

2. Kỹ năng:

- Khái quát, hệ thống hoá, so sánh, đối chiếu các tư liệu để nhận xét về các tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể.

- Cảm thụ, phân tích những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu của một số tác phẩm thơ hiện đại đã học.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y kÓ tªn c¸c t¸c phÈm v¨n häc ®· häc tõ bµi 15 ®Õn nay.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

GV giíi thiÖu ng¾n gän vÒ néi dung «n tËp phÇn v¨n häc líp 8. Nãi râ néi dung tõng bµi 31, 33, 34.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. LËp b¶ng hÖ thèng c¸c v¨n b¶n v¨n häc ViÖt Nam ®· häc tõ bµi 15 ë líp 8 theo mÉu sau: (20’)V¨n b¶n

T¸c gi¶

ThÓ lo¹i

Gi¸ trÞ néi dung

Nhí rõng

ThÕ L÷

(1907-1989)Th¬ míi

Muîn lêi con hæ trong v­ên b¸ch thó ®Ó diÔn t¶ s©u s¾c næi ch¸n ghÐt thùc t¹i tÇm th­êng, tï tóng vµ khao kh¸t tù do m·nh liÖt cña nhµ th¬, kh¬i gîi lßng yªu n­íc thÇm kÝn cña ng­êi d©n mÊt n­íc.

¤ng ®å

Vò §×nh Liªn (1913-1996)

Th¬ ngò ng«n

T×nh c¶nh ®¸ng th­¬ng cña «ng ®å, qua ®ã to¸t lªn niÒm c¶m th­¬ng ch©n thµnh tr­íc mét líp ng­êi ®ang tµn t¹ vµ nçi nhí tiÕc c¶nh cò ng­êi x­a.

Tøc c¶nh P¸c Bã

Hå ChÝ Minh (1890-1969)

ThÊt ng«n tø tuyÖt §­êng luËt

Tinh thÇn l¹c quan, phong th¸i ung dung cña B¸c Hå trong cuéc sèng c¸ch m¹ng ®Çy gian khæ ë P¸c Bã. Víi ng­êi, lµm c¸h m¹ng vµ sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn lµ mét niÒm vui lín.

N­íc §¹i ViÖt ta

NguyÔn Tr·i (1380-1442)

NghÞ luËn trung ®¹i ch÷ H¸n

§o¹n trÝch cã gi¸ trÞ nh­ mét abnr tuyªn ng«n ®éc lËp. N­íc ta lµ ®Êt n­íc cã v¨n hiÕn l©u ®êi, cã l·nh thæ riªng, phong tôc riªng, cã chñ quyÒn, cã truyÒn thèng lÞch sö, kÎ x©m l­îc lµ ph¶n nh©n nghÜa, nhÊt ®Þnh thÊt b¹i.

ThuÕ m¸u

NguyÔn ¸i Quèc

NghÞ luËn hiÖn ®¹i

Tè c¸o téi ¸c cña thùc d©n Ph¸p ®· biÕn ng­êi d©n nghÌo khæ ë c¸c n­íc thuéc ®Þa thµnh vËt hi sinh ®Ó phôc vô cho lîi Ých cña m×nh trong cuéc chiÕn tranh tµn khèc. NAQ ®· v¹ch trÇn sù thËt Êy b»ng nh÷ng t­ liÖu phong phó, x¸c thùc, b»ng ngßi bót trµo phóng s¾c s¶o.

II. Sù kh¸c biÖt næi bËt vÒ h×nh thøc nghÖ thuËt cña c¸c v¨n b¶n th¬ trong bµi 15, 16 vµ 18, 19: (10’)

* Bµi 15, 16: Thuéc thÓ th¬ thÊt ng«n b¸t có §­êng luËt. §©y lµ thÓ th¬ ®iÓn h×nh vÒ tÝnh quy ph¹m cña th¬ cæ, sè c©u sè ch÷ h¹n ®Þnh, cã luËt b»ng tr¾c vµ quy t¾c gieo vÇn rÊt chÆt chÏ.

* Bµi 18, 19: Th¬ Míi - H×nh thøc linh ho¹t, phãng kho¸ng. Th¬ Míi còng cã vÇn, nhÞp ®iÖu, luËt quy t¾c nhÊt ®Þnh nh­ng kh«ng qu¸ chÆt chÏ nh­ th¬ §­êng luËt.

- Th¬ Míi cßn ®­îc dïng ®Ó chØ mét phong trµo th¬ l·ng m¹n vµo nh÷ng n¨m 1932-1935 vµ kÕt thóc vµo n¨m 1945.

- T¸c gi¶ tiªu biÓu: ThÕ L÷, L­u Träng L­, Xu©n DiÖu, NguyÔn BÝnh, Vò §×nh Liªn, Huy cËn...

III. GV gióp HS lùa chän nh÷ng c©u th¬ hay nhÊt trong c¸c bµi: (5’)

Vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c, §Ëp ®¸ ë C«n L«n, Nhí rõng, Quª h­¬ng...(4’) 4. Cñng cè:

?Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c v¨n b¶n v¨n häc VN ®· häc tõ bµi 15 ®Õn nay.

(1’)5. DÆn dß:

- TiÕp tôc «n tËp nh÷ng v¨n b¶n cßn l¹i.

- ¤n tËp v¨n b¶n n­íc ngoµi vµ c¸c v¨n b¶n nhËt dông.

Ngày so¹n: 11/4/2013

Ngày d¹y: 13/4/2013

Bµi 31 TiÕt 126:
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Ôn tập, củng cố kiến thức về các kiểu câu, hành động nói, lựa chọn trật từ từ trong câu.

- Nâng cao hiểu biết và kĩ năng sử dụng tiếng Việt.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định.

- Các hành động nói.

- Cách thực hiện hành động nói bằng các kiểu câu khác nhau.2. Kỹ năng:

- Sử dụng các kiểu câu phù hợp với hành động nói để thực hiện những mục đích giao tiếp khác nhau.

- Lựa chọn trật tự từ phù hợp để tạo câu có sắc thái khác nhau trong giao tiếp và làm văn.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c v¨n b¶n v¨n häc VN ®· häc tõ bµi 15 ®Õn nay.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

GV giíi thiÖu ng¾n gän vÒ néi dung «n tËp phÇn TiÕng ViÖt häc ë k× II líp 8. Nãi râ néi dung «n tËp bµi 31.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña GV -HS

KiÕn thøc

GV h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÝ dô.


? §o¹n trÝch gåm mÊy c©u?

? X¸c ®Þnh kiÓu c©u cña mæi c©u trong ®o¹n v¨n?

? Tõ néi dung cña c©u 2, h·y ®Æt mét c©u nghi vÊn?

? Em h·y ®Æt c©u c¶m th¸n chøa mét trong nh÷ng tõ nh­: vui, buån, hay, ®Ñp...?

GV yªu cÇu HS t×m hiÓu ®o¹n v¨n ë môc I.4.

? Trong nh÷ng c©u trªn, c©u nµo lµ c©u trÇn thuËt?

? C©u nµo lµ c©u nghi vÊn?

? C©u nµo lµ c©u cÇu khiÕn?

? C©u nghi vÊn nµo dïng ®Ó hái?
? Nh÷ng c©u nghi vÊn nµo kh«ng dïng ®Ó hái?

? VËy, nã ®­îc dïng ®Ó lµm g×?
I. ¤n tËp vÒ c¸c kiÓu c©u: (15’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- 3 c©u.


* C©u 1: trÇn thuËt ghÐp, vÕ tr­íc cã d¹ng c©u phñ ®Þnh.

* C©u 2: trÇn thuËt ®¬n.

* C©u 3: trÇn thuËt ghÐp, vÕ sau cã d¹ng phñ ®Þnh.

VÝ dô:


- LiÖu c¸i b¶n tÝnh tèt cña ng­êi ta cã bÞ nh÷ng lo l¾ng, buån ®au, Ých kØ che lÊp mÊt

kh«ng?

- Nh÷ng nỗi lo l¾ng, buån ®au Ých kØ cã thÓ che lÊp mÊt c¸i b¶n tÝnh tèt cña ng­êi ta kh«ng?

* VÝ dô:


- M×nh vui l¾m!

- Buån ¬i lµ buån!

- Hay thËt!

- §Ñp qu¸!

* C¸c c©u trÇn thuËt:- T«i bÊt c­êi b¶o l·o:

- Cô cßn khoÎ l¾m, ch­a chÕt ®©u mµ sî!

- Kh«ng, «ng gi¸o ¹!

* C¸c c©u nghi vÊn:

- Sao cô lo xa qu¸ thÕ?

- Téi g× b©y giê nhÞn ®ãi mµ tiÒn ®Ó l¹i?

- ¨n m·i hÕt ®i th× ®Õn lóc chÕt lÊy g× mµ lo liÖu?

* C©u cÇu khiÕn:

- Cô cø ®Ó tiÒn ®Êy mµ ¨n, lóc chÕt h·y hay!

a

- Hai c©u nghi vÊn cßn l¹i.


- C©u: Sao cô lo xa qu¸ thÕ?

-> béc lé c¶m xóc.

- C©u: Téi g× b©y giê nhÞn ®ãi mµ ®Ó tiÒn l¹i?

-> gi¶i thÝch ®Ó khuyªn L·o H¹c tõ bá viÖc lµm qu¸ lo xa Êy.
II. Hµnh ®éng nãi: (10’)

Bµi tËp 1. X¸c ®Þnh hµnh ®éng nãi cña c¸c c©u cho s½n:

Sè TT

C©u ®· cho

Hµnh ®éng nãi

1

T«i bÊt c­êi b·o l·o:

Hµnh ®éng kÓ

2

- Sao cô lo xa qu¸ thÕ?

Hµnh ®éng béc lé c¶m xóc

3

Cô cßn khoÎ l¾m, ch­a chÕt ®©u mµ sî!

Hµnh ®éng nhËn ®Þnh

4

Cô cø ®Ó tiÒn ®Êy mµ ¨n, lóc chÕt h·y hay!

Hµnh ®éng ®Ò nghÞ

5

Téi g× b©y giê nhÞn ®ãi mµ ®Ó tiÒn l¹i?

Hµnh ®éng gi¶i thÝch

6

- Kh«ng, «ng gi¸o ¹!

Hµnh ®éng phñ ®Þnh b¸c bá

7

¨n m·i hÕt ®i th× ®Õn lóc chÕt lÊy g× mµ lo liÖu?

Hµnh ®éng hái

Bµi tËp 2. XÕp nh÷ng c©u nªu ë bµi tËp 1 vµo b¶ng tæng kÕt theo mÉu:

Sè TT

KiÓu c©u

Hµnh ®éng nãi ®­îc thùc hiÖn

C¸ch dïng

1

C©u trÇn thuËt

Hµnh ®éng kÓ

Trùc tiÕp

2

C©u nghi vÊn

Béc lé c¶m xóc

Gi¸n tiÕp

3

C©u c¶m th¸n

NhËn ®Þnh

Trùc tiÕp

4

C©u cÇu khiÕn

§Ò nghÞ

Trùc tiÕp

5

C©u nghi vÊn

Gi¶i thÝch

Gi¸n tiÕp

6

C©u phñ ®Þnh

Phñ ®Þnh b¸c bá

Trùc tiÕp

7

C©u nghi vÊn

Hái

Trùc tiÕp

Bµi tËp 3. §Æt c©u theo yªu cÇu:

* Cam kÕt:

- Em cam kÕt kh«ng ®ua xe tr¸i phÐp.

* Høa:


- Em høa sÏ ®i häc ®óng giê.

III. Lùa chän trËt tù tõ: (10’)

Bµi tËp 1:

? LÝ do s¾p xÕp trËt tù cña c¸c bé phËn in ®Ëm?

- Tr×nh tù diÔn biÕn t©m tr¹ng.

Bµi tËp 2:

? ViÖc s¾p xÕp c¸c côm tõ in ®Ëm ë ®Çu c©u cã ý nghÜa g×?

- C©u a: t¹o liªn kÕt c©u.

- C©u b: nhÊn m¹nh th«ng tin chÝnh cña c©u.(4’) 4. Cñng cè:

?Qua bµi «n tËp trªn, em h·y nãi cho c¸c b¹n biÕt c¸c em ®· häc nh÷ng néi dung nµo trong phÇn tiÕng ViÖt tõ ®Çu häc k× II ®Õn nay?.

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m ch¾c nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.

- Lµm bµi tËp trong s¸ch bµi tËp ng÷ v¨n.

- Xem tr­íc bµi: V¨n b¶n t­êng tr×nh.Ngày so¹n: 13/4/2013

Ngày d¹y: 15/4/2013

Bµi 31 TiÕt 127:
VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nhận biết và nắm được đặc điểm, cách làm loại văn bản tường trình.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về văn bản hành chính.

- Mục đích, yêu cầu và quy cách làm một văn bản tường trình.

2. Kỹ năng:

- Nhận diện và phân biệt văn bản tường trình với các văn bàn hành chính khác.

- Tái hiện lại một sự việc trong văn bản tường trình.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt cã mÊy kiÓu c©u ph©n theo môc ®Ých nãi?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ¹ trong cuéc sèng khi c¸c em muèn tr×nh b¸o cho c¬ quan ph¸p luËt hoÆc cÊp trªn vÒ mét sù vô g× c¸c em cÇn viÕt t­êng tr×nh. VËy thÕ nµo lµ v¨n b¶n t­êng tr×nh? Giê häc h«m nay c« sÏ gióp c¸c em cïng t×m hiÓu.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv-hs

KiÕn thøc

Gv gäi HS ®äc c¸c v¨n b¶n.


? Trong c¸c v¨n b¶n trªn, ai lµ ng­êi ph¶i viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh?

? Ng­êi viÕt cã vai trß g×?

? Ng­êi nhËn v¨n b¶n?
? Ng­êi nhËn cã vai trß g×?
? Néi dung t­êng tr×nh vÒ viÖc g×?
? V× sao ph¶i t­êng tr×nh?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ th¸i ®é thÓ hiÖn trong lêi v¨n vµ giäng v¨n cña hai v¨n b¶n?

? ThÓ thøc tr×nh bµy cña v¨n b¶n nh­ thÕ nµo?
GV gäi HS ®äc 4 t×nh huèng trong SGK.

? Trong 4 t×nh huèng trªn, t×nh huèng nµo nhÊt thiÕt ph¶i viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh?

? T×nh huèng nµo kh«ng cÇn viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh?
? T×nh huèng nµo cã thÓ viÕt hoÆc kh«ng viÕt còng ®­îc? V× sao?

? Qua t×m hiÓu , em h·y cho biÕt trong t×nh huèng nµo cÇn viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh?

? V¨n b¶n t­êng tr×nh gåm mÊy phÇn?
? Néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy cña mçi phÇn?

? Khi viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh ta cÇn l­u ý ®iÒu g×?


GV gäi 2 HS ®äc to phÇn ghi nhí.

HS ®äc.


I. §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n t­êng tr×nh: (15’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Häc sinh trung häc c¬ së.


-> cã liªn quan ®Õn vô viÖc.

(1): gi¸o viªn bé m«n.

(2): hiÖu tr­ëng.

-> Cã thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm nhËn biÕt vµ gi¶i quyÕt.

(1): viÖc Dòng nép bµi chËm.

(2): viÖc mÊt xe t¹i nhµ xe cña tr­êng.

- V× ng­êi cã thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm ch­a hiÓu râ néi dung, b¶n chÊt cña sù viÖc.

Th¸i ®é: khiªm tèn, trung thùc, kh¸ch quan.

- Lêi v¨n: râ rµng, m¹ch l¹c, tõ ng÷ chuÉn x¸c, giäng v¨n b×nh tÜnh, ®óng mùc.

- CÇn ®óng quy c¸ch .II. C¸ch lµm v¨n b¶n t­êng tr×nh: (20’)

1. C¸c t×nh huèng cÇn viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh:

- T×nh huèng a, b nhÊt thiÕt ph¶i viÕt. §Ó ng­êi cã tr¸ch nhiÖm cã thÓ hiÓu râ thùc chÊt vÊn ®Ò, cã kÕt luËn vµ h×nh thøc kØ luËt tho¶ ®¸ng.

- T×nh huèng c kh«ng cÇn viÕt v× ®ã lµ chuyÖn nhá, chØ cÇn tù nh¾c nhë, phª b×nh nhÖ nhµng trong tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn.

- T×nh huèng d kh«ng cÇn viÕt trong t×nh huèng tµi s¶n bÞ mÊt kh«ng ®¸ng kÓ; cÇn viÕt râ cho c¬ quan c«ng an biÕt khi tµi s¶n bÞ mÊt nhiÒu.

->Khi cÇn tr×nh bµy l¹i sù viÖc ®Ó c¸ nh©n hoÆc tæ chøc cã thÈm quyÒn hiÓu râ .

2. C¸ch lµm v¨n b¶n t­êng tr×nh:

- 3 phÇn.

* PhÇn më ®Çu:

- Quèc hiÖu, tiªu ng÷ (ghi chÝnh gi÷a)

- §Þa ®iÓm, thêi gian (ghi gãc bªn ph¶i).

- Tªn v¨n b¶n (ghi chÝnh gi÷a).

- Ng­êi (c¬ quan) nhËn b¶n t­êng tr×nh.

* PhÇn néi dung:

Tr×nh bµy thêi gian, diÔn biÕn sù viÖc, nguyªn nh©n, hËu qu¶ cña sù viÖc.

* PhÇn kÕt thóc:

- Lêi ®Ò nghÞ hoÆc cam kÕt.

- Ch÷ kÝ vµ hä tªn.

- Tªn v¨n b¶n: viÕt ch÷ in hoa.

- Gi÷a c¸c phÇn: quèc hiÖu, tiªu ng÷; ®Þa ®iÓm , thêi gian; tªn v¨n b¶n vµ néi dung t­êng tr×nh cÇn chõa mét kho¶ng h¬n nöa dßng.

- Kh«ng viÕt s¸t lÒ giÊy bªn tr¸i vµ kh«ng ®Ó phÇn trªn trang giÊy cã kho¶ng trèng qu¸ lín.

=> Ghi nhí:


(4’) 4. Cñng cè:

?Em cã nhËn xÐt g× vÒ v¨n b¶n t­êng tr×nh?

(1’)5. DÆn dß:

1. ViÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh víi t×nh huèng: S¸ng qua tæ 3 kh«ng lµm trùc nhËt.

2. N¾m c¸ch thøc lµm v¨n b¶n t­êng tr×nh.

3. ChuÈn bÞ bµi : LuyÖn tËp lµm v¨n b¶n t­êng tr×nh.

----------------------------------------------------------

Ngày so¹n: 15 /4/2013

Ngày d¹y: 17/4/2013

Bµi 31 TiÕt 128:
LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Củng cố lại những hiểu biết về văn bản tường trình.

- Viết được văn bản tường trình thuần thục hơn.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về văn bản hành chính.

- Mục đích, yêu cầu cấu tạo của văn bản tường trình.

2. Kỹ năng:

-Nhận biết rõ hơn tình huống cần thiết viết văn bản tường trình.

- Quan sát và nắm được trình tự sự việc để tường trình.

- Nâng cao một bước kĩ năng tạo lập văn bản tường trình và viết được một văn bản tường trình đúng quy cách.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt môc ®Ých cña viÖc v¨n b¶n t­êng tr×nh.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

GV giíi thiÖu ng¾n gän vÒ néi dung luyÖn tËp.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc.

? Môc ®Ých viÕt t­êng tr×nh lµ g×?


? V¨n b¶n t­êng tr×nh vµ v¨n b¶n b¸o c¸o cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau?? Nªu néi dung phæ biÕn cña v¨n b¶n t­êng tr×nh?

? Nh÷ng môc nµo kh«ng thÓ thiÕu trong kiÓu v¨n b¶n nµy?

? PhÇn néi dung t­êng tr×nh cÇn nh­ thÕ nµo?I. ¤n tËp lÝ thuyÕt: (15’)

1. Môc ®Ých viÕt t­êng tr×nh:

- Tr×nh bµy thiÖt h¹i hay møc ®é tr¸ch nhiÖm cña ng­êi viÕt t­êng tr×nh trong c¸c sù viÖc x¶y ra g©y hËu qu¶ cÇn ph¶i xem xÐt.2.So s¸nh v¨n b¶n t­êng tr×nh vµ b¸o c¸o:

V¨n b¶n t­êng tr×nh

V¨n b¶n b¸o c¸o

* Môc ®Ých: - Tr×nh bµy thiÖt h¹i hay møc ®é tr¸ch nhiÖm cña ng­êi viÕt t­êng tr×nh trong c¸c sù viÖc x¶y ra g©y hËu qu¶ cÇn ph¶i xem xÐt.
* Ng­êi viÕt: cã liªn quan ®Õn sù viÖc.

* Ng­êi nhËn: c¸ nh©n hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn.* Môc ®Ých:

- C«ng t¸c, c«ng viÖc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, kÕt qu¶, bµi häc ®Ó s¬ kÕt, tæng kÕt tr­íc cÊp trªn...* Ng­êi viÕt: ng­êi tham gia, ng­êi phô tr¸ch c«ng viÖc, tæ chøc tËp thÓ.

* Ng­êi nhËn: c¸ nh©n hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn.  1. Bè côc cña v¨n b¶n t­êng tr×nh:

PhÇn më ®Çu:

PhÇn néi dung: CÇn ghi chÝnh x¸c râ rµng, ®Çy ®ñ.

PhÇn cuèi:


II. LuyÖn tËp: (20’)

Bµi tËp 1:

- C¶ ba tr­êng hîp ®Òu kh«ng cÇn ph¶i viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh, v×:

+ Víi a: CÇn viÕt b¶n kiÓm ®iÓm ®Ó nhËn thøc râ khuyÕt ®iÓm vµ quyÕt t©m s÷a ch÷a.

+ Víi b: Cã thÓ viÕt b¶n th«ng b¸o cho c¸c b¹n biÕt kÕ ho¹ch chuÈn bÞ, nh÷ng ai ph¶i lµm nh÷ng viÖc g× cho ®¹i héi chi ®éi.

+ Víi c: CÇn viÕt b¶n b¸o c¸o.

- Chç sai cña a, b, c lµ ng­êi viÕt ch­a ph©n biÖt ®­îc môc ®Ých cña v¨n b¶n t­êng tr×nh víi v¨n b¶n b¸o c¸o, ch­a nhËn biÕt ®­îc t×nh huèng nh­ thÕ nµo th× cÇn viÕt v¨n b¶n t­êng tr×nh.Bµi tËp 2:

+ HS tr×nh bµy hai t×nh huèng do b¶n th©n gi¶ ®Þnh vµ gi¶i thÝch lÝ do.

VÝ dô:

- Tr×nh bµy víi c¸c chó ë ®ån c«ng an vÒ vô va ch¹m xe m¸y mµ b¶n th©n chøng kiÕn.- T­êng tr×nh víi c« gi¸o bé m«n v× sao em kh«ng thÓ hoµn thµnh bµi v¨n t¶ mÑ em (v× khi lät lßng th× mÑ em qua ®êi).

Bµi tËp 3:

Tõ t×nh huèng 2 ë bµi tËp 1, h·y viÕt mét v¨n b¶n t­êng tr×nh.(4’) 4. Cñng cè:

?Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c v¨n b¶n t­êng tr×nh?

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m ch¾c c¸ch lµm v¨n b¶n t­êng tr×nh.

- Hoµn chØnh bµi tËp 3 vµo vë.

----------------------------------------------------------


Ngày so¹n: 15/4/2013

Ngày d¹y: 17/4/2013

Bµi 32 TiÕt 129:
Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n.
I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá kiến thức về phần văn.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Củng cố, khắc sâu kiến thức về phần văn.2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các kiến thức văn.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch mÉu, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.IV. CHUN B .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt bè côc v¨n b¶n t­êng tr×nh?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë tiÕt 113 c¸c em ®· lµm bµi kiÓm tra v¨n. KÕt qu¶ bµi viÕt ®ã nh­ thÕ nµo h«m nay c« sÏ tiÕn hµnh tr¶ bµi.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò: (10’)

* HS ®äc l¹i ®Ò bµi:

PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm

PhÇn2: Tù luËn:

C¶m nhËn cña em vÒ sè phËn ng­êi d©n thuéc ®Þa trong v¨n b¶n “ThuÕ m¸u” cña NguyÔn ¸i Quèc.

I. Tr¾c nghiÖm: (4®)

C©u 1: (1,5®), mçi c©u ®óng ®¹t 0,5®.

a. C; b. C; c. C.

Nh÷ng c©u cßn l¹i, mçi c©u ®óng ®¹t 0,5®.


C©u 2

C©u 3

C©u 4

C©u 5

C©u 6

A

C

C

A

D

II. Tù luËn:(6®)

Yªu cÇu:

1. H×nh thøc: (2®)

- ViÕt ®óng thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn cã sö dông yÕu tè biÓu c¶m. (1®)

- DiÔn ®¹t m¹ch l¹c. (0,5®).

- ViÕt s¹ch sÏ, kh«ng sai chÝnh t¶.(0,5®).

2. VÒ néi dung:(4®)a. Më bµi: Giíi thiÖu vÊn ®Ò (0,5®).

b. Th©n bµi:

ThÓ hiÖn ®­îc 3 luËn ®iÓm:-ChiÕn tranh vµ ng­êi b¶n xø(1®)

-ChÕ ®é lÝnh t×nh nguyÖn(1®)

-KÕt qu¶ cña sù hi sinh(1®)

->T×m dÉn chøng cô thÓ ®Ó lµm râ luËn ®iÓm.

c. KÕt bµi:Nªu c¶m nhËn kh¸i qu¸t vÒ vÊn ®Ò. (0,5®).

II. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh: (5’)

1. ­u ®iÓm:

- ViÕt ®óng thÓ lo¹i: v¨n nghÞ luËn.

- LËp luËn chÆt chÏ, diÔn ®¹t tr«i ch¶y, m¹ch l¹c.

- HÖ thèng luËn ®iÓm t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®óng víi yªu cÇu ®Ò ra.

- NhiÒu em biÕt sö dông yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n.

2. Nh­îc ®iÓm:

- Mét sè em luËn ®iÓm cßn thiÕu, ch­a ®ñ lµm s¸ng tá vÊn ®Ò.

- Mét sè em viÕt s¬ sµi, ch÷ viÕt Èu.

- Lçi dïng tõ vµ diÔn ®¹t t­¬ng ®èi nhiÒu.

- LËp luËn thiÕu sù m¹ch l¹c vµ chÆt chÏ, cßn m¾c lçi chÝnh t¶.

III.. §äc bµi lµm tèt: (5’)

IV. Tr¶ bµi vµ söa ch÷a bµi: (10’)

HS ch÷a lçi sai vµo lÒ bªn ph¶i.V. GV ghi ®iÓm: (5’)

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm?

(1’)5. DÆn dß:

- Xem l¹i bµi viÕt vµ söa ch÷a.

- Bµi yÕu ph¶i lµm l¹i vµo vë bµi tËp.

- ¤n tËp TiÕng ViÖt ®Ó giê sau kiÓm tra häc k× II phÇn TiÕng ViÖt.---------------------------------------------------------

Ngày so¹n: 17/4/2013

Ngày d¹y: 20/4/2013.Bµi 32 TiÕt 130.

KiÓm tra tiÕng viÖt.

I . MôC tiªu CÇN ®¹T

Nh»m ®¸nh gi¸ HS vÒ møc ®é nhËn thøc phÇn tiÕng ViÖt.II TRäNG T©M KIÕN THøC, KÜ N¨NG

1. KiÕn thøc

KiÓm tra, kh¶o s¸t toµn bé kiÕn thøc vÒ phÇn tiÕng ViÖt ®· häc tõ ®Çu häc k× II ®Õn nay.

2. KÜ n¨ng- Gióp häc sinh cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc vÒ phÇn tiÕng ViÖt ®· häc tõ ®Çu häc k× II ®Õn nay.

– Gi¸o dôc häc sinh tÝnh trung thùc, lËp tr­êng khi lµm bµi .III. PH­¬NG PH¸P, KÜ THUËT D¹Y HäC:

Tr¾c nghiÖm, tù luËn, kÜ thuËt ®éng n·o.IV. CHUÈN BÞ .

- Gi¸o viªn : nghiªn cøu tµi liÖu, ra ®Ò, lËp ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm phï hîp víi ®èi t­îng.

- Häc sinh :¤n kÜ lý thuyÕt vµ rÌn kÜ n¨ng viÕt ®o¹n v¨n vËn dông kiÕn thøc tiÕng ViÖt.

MA TRËN ®Ò KIÓM TRAMøc ®é NT
Néi

dung


NhËn

BiÕtTh«ng hiÓu


VËn dông

Tæng ®iÓm
ThÊp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

KiÓu c©u

1

13

Hµnh ®éng nãi.

12


Héi tho¹i

1

1

1

Thùc hµnh.

11

4


Tæng sè c©u

4
11

1
7


Tæng sè ®iÓm

3,5
0,5


2

4
10
KiÓm tra tiÕng ViÖt.

Thêi gian: 45phót

Hä vµ tªn:………………………. Líp………….


§iÓm

Lêi phª cña gi¸o viªn
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương