Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006


§Ò bµi: I. PhÇn tr¾c nghiÖmtải về 3.04 Mb.
trang24/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
§Ò bµi:

I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (4®)

C©u 1: (1,5®) Cho ®o¹n th¬: “Nay xa c¸ch lßng t«i lu«n t­ëng nhí

Mµu n­íc xanh c¸ b¹c chiÕc buåm v«i

Tho¸ng con thuyÒn rÏ sãng ch¹y ra kh¬i

T«i thÊy nhí c¸i mïi nång mÆn qu¸.”

a, Ai lµ t¸c gi¶ bµi th¬ trªn? Tªn cña bµi th¬ lµ g×?

A. Vò §×nh Liªn - ¤ng ®å. B. TÕ Hanh - Quª h­¬ng.

C. ThÕ L÷ - Nhí rõng. D. Tè H÷u - Khi con tu hó.

b, Bµi th¬ ®­îc viÕt theo thÓ th¬ nµo?

A. ThÊt ng«n b¸t có §­êng luËt. C. Song thÊt lôc b¸t

B. Lôc b¸t. D. Th¬ míi 8 ch÷.

c, §¸p ¸n nµo nãi ®óng nhÊt néi dung ®o¹n th¬ trªn?

A. C¶nh ®oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra kh¬i.

B. C¶nh ®ãn thuyÒn c¸ trë vÒ.

C. T×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h­¬ng.

C©u 2: Mét trong nh÷ng c¶m høng chung nhÊt cña bµi th¬ “Nhí rõng” vµ “¤ng ®å” lµ g×?

A. Nhí tiÕc qu¸ khø. C. Coi th­êng vµ khinh bØ cuéc sèng tÇm th­êng hiÖn t¹i.

B. Th­¬ng ng­êi, hoµi cæ. D. §au xãt vµ bÊt lùc.

C©u 3: BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo chung nhÊt gi÷a hai bµi th¬ “Nhí rõng” vµ “¤ng ®å”?

A. T­ëng t­îng vµ phãng ®¹i. C. §èi lËp - t­¬ng ph¶n.

B. Nh©n ho¸ vµ so s¸nh. D. Ho¸n dô.

C©u 4: Trong nh÷ng bµi th¬ sau, bµi th¬ nµo thuéc thÓ th¬ míi giai ®o¹n 1930-1945?

A. Khi con tu hó. B. Ng¾m tr¨ng. C. ¤ng ®å. D. Tøc c¶nh P¸c Bã.C©u 5: T¸c phÈm HÞch t­íng sÜ ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo?

A. Khi cuéc kh¸ng chiÕn s¾p diÔn ra. B. Sau khi cuéc kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.

C. Lóc kh¸ng chiÕn s¾p kÕt thóc. D. C¶ ba thêi ®iÓm trªn ®Òu sai.

C©u 6: Néi dung chñ yÕu cña B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p lµ g×?

A. Tè c¸o, lªn ¸n téi ¸c cña thùc d©n Ph¸p.

B. T×nh c¶nh tñi nhôc, thèng khæ cña ng­êi d©n thuéc ®Þa.

C. B­íc ®Çu v¹ch ra ®­êng lèi ®Êu tranh ®óng ®¾n cho c¸c n­íc thuéc ®Þa.

D. Gåm c¶ ba néi dung trªn.

II. PhÇn tù luËn:(6®)

C¶m nhËn cña em vÒ sè phËn cña ng­êi d©n thuéc ®Þa qua v¨n b¶n “ThuÕ m¸u” cña NguyÔn ¸i Quèc.


§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm:
I. Tr¾c nghiÖm: (4®)

C©u 1: (1,5®), mçi c©u ®óng ®¹t 0,5®.

a. B ; b. D ; c. C.

Nh÷ng c©u cßn l¹i, mçi c©u ®óng ®¹t 0,5®.


C©u 2

C©u 3

C©u 4

C©u 5

C©u 6

A

C

C

A

D

II. Tù luËn:(6®)

Yªu cÇu:

1. H×nh thøc: (2®)

- ViÕt ®óng thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn cã sö dông yÕu tè biÓu c¶m. (1®)

- DiÔn ®¹t m¹ch l¹c. (0,5®).

- ViÕt s¹ch sÏ, kh«ng sai chÝnh t¶.(0,5®).

2. VÒ néi dung:(4®)a. Më bµi: Giíi thiÖu vÊn ®Ò (0,5®).

b. Th©n bµi:

ThÓ hiÖn ®­îc 3 luËn ®iÓm: - ChiÕn tranh vµ ng­êi b¶n xø (1®)

- ChÕ ®é lÝnh t×nh nguyÖn (1®)

- KÕt qu¶ cña sù hi sinh (1®)

->T×m dÉn chøng cô thÓ ®Ó lµm râ luËn ®iÓm.

c. KÕt bµi: Nªu c¶m nhËn kh¸i qu¸t vÒ vÊn ®Ò. (0,5®).

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra trong giê.(41’)3. Bài mi:

*Giíi thiÖu bµi: (1’)

Tõ ®Çu häc k× II ®Õn nay, c¸c em ®· ®­îc häc mét sè v¨n b¶n v¨n häc. §Ó biÕt c¸c em n¾m néi dung c¸c bµi ®ã nh­ thÕ nµo, giê häc h«m nay c« sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra.

* C¸c ho¹t ®éng: (40’)

- Gi¸o viªn ph¸t ®Ò.

- Häc sinh lµm bµi.

(2’) 4. Cñng cè :

GV nhËn xÐt giê kiÓm tra. Häc sinh nép bµi.(1’)5. DÆn dß:

- ¤n l¹i c¸c v¨n b¶n phÇn v¨n ®· häc

- ChuÈn bÞ bµi: Lùa chän trËt tù tõ trong c©u.

Ngày so¹n: 20/3/2013

Ngày d¹y: 23/3/2013.

Bµi 28 TiÕt 114.
LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU.
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nắm được cách dùng, cách sắp xếp và hiệu quả của sự sắp xếp trật tự từ trong câu. Từ đó có ý thức lựa chọn trật tự từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Cách sắp xếp trật tự từ trong câu.

- Tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

2. Kỹ năng:

- Phân tích hiệu quả diễn đạt của việc lựa chọn trật tự từ trong một số văn bản văn học.

- Phát hiện và sửa được một số lỗi trong sắp xếp trật tự từ.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “§i bé ngao du”

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’) C¸c em ®· ®­îc biÕt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong giao tiÕp ng­êi viÕt cÇn diÔn ®¹t l­u lo¸t. Muèn diÔn ®¹t l­u lo¸t ng­êi nãi cÇn biÕt s¾p xÕp trËt tù tõ trong c©u. VËy viÖc s¾p xÕp tõ ng÷ ®ã nh­ thÕ nµo ? Bµi häc h«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em t×m hiÓu. 

* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

HS ®äc ®o¹n trÝch trong SGK.GV: TrËt tù tõ lµ tr×nh tù s¾p xÕp c¸c tõ trong chuçi lêi nãi.

? Cã thÓ thay ®æi trËt tù tõ trong c©u in ®Ëm theo nh÷ng c¸ch nµo mµ kh«ng lµm thay ®æi nghÜa c¬ b¶n cña c©u?

GV treo b¶ng phô ghi ®o¹n v¨n.

C©u in ®Ëm ®­îc viÕt lªn 4 b¨ng giÊy rêi, cã thÓ g¾n lªn b¶ng vµ di chuyÓn ®­îc.

1. Gâ ®Çu roi xuèng ®Êt,

2. Cai lÖ

3. ThÐt

4. B¾ng giäng khµn khµn cña ng­êi hót nhiÒu x¸i cò.

? V× sao t¸c gi¶ l¹i chän trËt tù tõ nh­ trong ®o¹n trÝch?

? H·y chän mét trËt tù tõ kh¸c vµ nhËn xÐt vÒ t¸c dông cña sù thay ®æi Êy?

- HS.


? Qua t×m hiÓu, em thÊy hiÖu qu¶ diÔn ®¹t cña nh÷ng trËt tù tõ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?

HS ®äc.
? H·y s¾p xÕp c¸c trËt tù tõ kh¸c nhau?

? NhËn xÐt vÒ sù thay ®æi cña c¸c c¸ch s¾p xÕp Êy?

HS ®äc ®o¹n v¨n a trong SGK.
? TrËt tù tõ trong nh÷ng c©u in ®Ëm thÓ hiÖn ®iÒu g×?

? H·y nhËn xÐt trËt tù s¾p xÕp tõ trong ®o¹n v¨n cña ThÐp Míi?

? Nªu t¸c dông cña viÖc s¾p xÕp trËt tù tõ trong c©u?


I. NhËn xÐt chung: (10’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:
- Cã 6 c¸ch.

- HS tr×nh bµy; ®äc c¸c c¸ch thay ®æi.

- ViÖc lÆp l¹i tõ roi ngay ®Çu c©u cã t¸c dông liªn kÕt chÆt chÏ c©u Êy víi c©u tr­íc.

- ViÖc ®Æt tõ thÐt cã t¸c dông liªn kÕt víi c©u sau.

- ViÖc më ®Çu côm gâ ®Çu roi xuèng ®Êt, cã t¸c dông nhÊn m¹nh sù hung h·n cña cai lÖ.

=> Ghi nhí: (SGK)


Bµi tËp nhanh:

Cho c©u: Nã b¶o sao kh«ng ®Õn.B¶o nã sao kh«ng ®Õn

Sao nã b¶o kh«ng ®Õn

Kh«ng sao b¶o nã ®Õn

§Õn sao kh«ng b¶o nã

II. Mét sè t¸c dông cña sù s¾p xÕp trËt tù tõ: (10’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- §ïng ®ïng.......anh DËu.

- ChÞ DËu.......tay h¾n.

-> ThÓ hiÖn trËt tù tr­íc sau cña ho¹t ®éng.

- Cai lÖ......lý tr­ëng.

-> ThÓ hiÖn thø bËc cao thÊp cña c¸c nh©n vËt vµ sù xuÊt hiÖn c¸c nh©n vËt ®ã.

- Roi song, d©y th­íc, tay thõng-> thÓ hiÖn thø tù t­¬ng øng víi côm tõ ®øng tr­íc.

-> Cã hiÖu qu¶ diÔn ®¹t cao h¬n, v× thÕ nã cã nhÞp ®iÖu h¬n. (b¶o ®¶m sù hµi hoµ vÒ ng÷ ©m)=> Ghi nhí: (SGK)

III.LuyÖn tËp: (15’)

* Bµi tËp a:

Côm tõ trong c©u v¨n cña B¸c Hå: KÓ tªn c¸c vÞ anh hïng d©n téc theo thø tù xuÊt hiÖn cña c¸c vÞ Êy trong lÞc sö* Bµi tËp b:

- C©u “§Ñp v« cïng, tæ quèc ta ¬i!” §Æt côm tõ “ §Ñp v« cïng” tr­íc h« ng÷ “tæ quèc ta ¬i” ®Ó nhÊn m¹nh c¸i ®Ñp cña non s«ng míi ®­îc gi¶i phãng.

- Côm tõ “ hß ¬ tiÕng h¸t”. §¶o hß ¬ lªn tr­íc ®Ó b¾t vÇn víi s«ng L« ( vÇn l­ng) t¹o c¶m gi¸c kÐo dµi, thÓ hiÖn sù mªnh m«ng cña s«ng n­íc ®ång thêi còng ®¶m b¶o cho c©u th¬ b¾t vÇn víi c©u tr­íc ( vÇn ch©n). Nh­ vËy, ë ®©y trËt tù tõ ®¶m b¶o sù hµi hoµ vÒ ng÷ ©m cho lêi th¬.

* Bµi tËp c:

C©u v¨n cña NguyÔn C«ng Hoan: LÆp l¹i c¸c tõ vµ côm tõ “mËt th¸m”, “®éi con g¸i” ë hai ®Çu hai vÕ c©u lµ ®Ó liªn kÕt chÆt chÏ c©u Êy víi c©u ®øng tr­íc.(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g× vÒ viÖc s¾p xÕp trËt tù tõ trong c©u?

(1’)5. DÆn dß:

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Tãm t¾t t¸c phÈm “L·o H¹c” cña Nam Cao b»ng mét ®o¹n v¨n ng¾n. Gi¶i thÝch c¸ch s¾p xÕp trËt tù tõ trong mçi c©u ë ®o¹n v¨n cña em.

Ngày so¹n: 23/3/2013

Ngày d¹y: 25/3/2013

Bµi 28 TiÕt 115:
Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6

I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá kiến thức về phần văn nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Củng cố, khắc sâu kiến thức về phần văn nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm.2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các kiến thức văn nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm về cách làm đã học.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch mÉu, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.IV. CHUN B .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp:

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò:

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt bè côc, néi dung bµi v¨n nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë tiÕt 103,104 c¸c em ®· lµm bµi v¨n viÕt sè 6. KÕt qu¶ bµi viÕt ®ã nh­ thÕ nµo h«m nay c« sÏ tr¶ bµi.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò: (10’)

* HS ®äc l¹i ®Ò bµi:

PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm

PhÇn2: Tù luËn. Tõ 2 v¨n b¶n “ChiÕu dêi ®«” vµ “HÞch t­íng sÜ” , em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o nh­ LÝ C«ng UÈn vµ TrÇn Quèc TuÊn? H·y tr×nh bµy thµnh mét bµi v¨n.

* Yªu cÇu cña ®Ò:PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm (Khi tr¶ bµi gi¸o viªn ®äc ®¸p ¸n) (3 ®iÓm)

C©u

1

2

3

4

5

6

§¸p ¸n

B

C

A

D

A

APhÇn II. Tù luËn: (7 ®iÓm)

Yªu cÇu bµi viÕt:

1. Néi dung: Bµi viÕt cÇn tr×nh bµy ®­îc c¸c ý sau:

a. Më bµi: Giíi thiÖu ®­îc hai nh©n vËt: LÝ C«ng UÈn vµ TrÇn Quèc TuÊn.

b. Th©n bµi:

- Nªu ®­îc nh÷ng phÈm chÊt cao quý cña 2 nh©n vËt Êy.

+ Yªu n­íc nång nµn,

+ Lo l¾ng cho mu«n d©n, muèn ch¨m lo cho h¹nh phóc mu«n d©n.

+ Cã tÇm nh×n xa tr«ng réng.

+ Anh minh, s¸ng suèt.

( Mçi ý cÇn cã dÉn chøng).

- LÝ lÏ, c¸ch lËp luËn s¾c bÐn, cã søc thuyÕt phôc.

c. KÕt bµi: Kh¼ng ®Þnh ®iÓm t­¬ng ®ång cña hai v¨n b¶n -> Kh¼ng ®Þnh phÈm chÊt cña hai nhµ l·nh ®¹o.

2. H×nh thøc:

- ViÕt ®óng kiÓu bµi nghÞ luËn chøng minh.

- HÖ thèng luËn ®iÓm ®óng, ®ñ vµ ®­îc s¾p xÕp hîp lÝ.

- Bè côc râ rµng.

- DiÔn ®¹t tèt.

II. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh: (5’)

1. ­u ®iÓm:

- ViÕt ®óng thÓ lo¹i: v¨n nghÞ luËn.

- LËp luËn chÆt chÏ, diÔn ®¹t tr«i ch¶y, m¹ch l¹c.

- HÖ thèng luËn ®iÓm t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®óng víi yªu cÇu ®Ò ra.

- NhiÒu em biÕt sö dông yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n.

2. Nh­îc ®iÓm:

- Mét sè em luËn ®iÓm cßn thiÕu, ch­a ®ñ lµm s¸ng tá vÊn ®Ò.

- Mét sè em viÕt s¬ sµi.

- Lçi dïng tõ vµ diÔn ®¹t t­¬ng ®èi nhiÒu.

- LËp luËn thiÕu sù m¹ch l¹c vµ chÆt chÏ, cßn m¾c lìi chÝnh t¶.

III.. §äc bµi lµm tèt: (5’)

IV. Tr¶ bµi vµ söa ch÷a bµi: (10’)

HS ch÷a lçi sai vµo lÒ bªn ph¶i.V. GV ghi ®iÓm: (5’)

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghị luận kết hợp với yếu tố biểu cảm?

(1’)5. DÆn dß:

- Xem l¹i bµi viÕt vµ söa ch÷a.

- Bµi yÕu ph¶i lµm l¹i vµo vë bµi tËp.

- ChuÈn bÞ bµi : t×m hiÓu yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù trong bµi v¨n nghÞ luËn.


Ngày so¹n: 25/3/2013

Ngày d¹y: 27/3/2013

Bµi 28 TiÕt 116:
TÌM HIỂU YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ

TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nắm được vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận và biết vận dụng vào bài văn nghị luận.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hiểu sâu hơn về văn nghị luận, thấy được tự sự và miêu tả là những yếu tố rất cần thiết trong bài văn nghị luận.

- Nắm được cách thức cơ bản khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

2. Kỹ năng:

Vận dụng các yếu tố tự sự và miêu tả vào đoạn văn nghị luận.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g× vÒ viÖc s¾p xÕp trËt tù tõ trong c©u?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ¹, trong bµi v¨n nghÞ luËn, ngoµi viÖc kÕt hîp víi yÕu tè biÓu c¶m th× cÇn kÕt hîp víi yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ n÷a. Giê häc h«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em t×m hiÓu ®iÒu ®ã.

*C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n a.

HS t×m hiÓu c¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ trong ®o¹n trÝch

? T¹i sao ®o¹n v¨n a cã yÕu tè tù sù nh­ng kh«ng ph¶i lµ v¨n b¶n tù sù?


GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n b.

? H·y t×m nh÷ng yÕu tè miªu t¶ trong ®o¹n v¨n b?

=> HS th¶o luËn vµ t×m ra c¸c yÕu tè miªu t¶.

? V× sao ®o¹n v¨n b kh«ng ph¶i lµ v¨n miªu t¶?

- HS.
? VËy ta cã thÓ nãi miªu t¶ vµ tù sù cã vai trß ntn trong v¨n nghÞ luËn?

GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n 4 trong SGK

? T×m nh÷ng ®o¹n v¨n tù sù, miªu t¶ trong ®o¹n v¨n trªn vµ cho biÕt t¸c dông cña chóng?

? V× sao t¸c gi¶ kh«ng kÓ ®Çy ®ñ toµn bé 2 truyÖn chµng Tr¨ng vµ nµng Han mµ chØ kÓ, t¶ mét sè chi tiÕt, h×nh ¶nh vµ hoµn toµn kh«ng kÓ chuyÖn Th¸nh Giãng?


? VËy khi ®­a yÕu tè tù sù, miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu g×? HS ®äc ghi nhíI.YÕu tè tù sù vµ miªu t¶ trong v¨n nghÞ luËn: (20’)

1.VÝ dô:

2.NhËn xÐt:
-> C¸c yÕu tè tù sù trong ®o¹n trÝch a chØ nh»m lµm s¸ng tá luËn ®iÓm ®Ó nghÞ luËn chø kh«ng ph¶i nh»m môc ®Ých kÓ chuyÖn.
-> YÕu tè miªu t¶ trong ®o¹n trÝch b chØ lµm cho ®o¹n v¨n nghÞ luËn thªm sinh ®éng, hÊp dÉn h¬n chø kh«ng nh»m môc ®Ých miªu t¶.

* YÕu tè miªu t¶, tù sù trong chuyÖn chµng Tr¨ng

- KÓ chuyÖn thô thai, mÑ bá lªn rõng

- Chµng Tr¨ng kh«ng nãi kh«ng c­êi, c­ìi ngùa ®¸ ®i giÕt b¹o chóa.....Pßng g¬ nhi

* YÕu tè miªu t¶, tù sù trong chuyÖn nµng Han

- Nµng Han liªn kÕt víi ng­êi Kinh

- Theo cê lÖnh...®¸nh giÆc ngo¹i x©m

- Nµng ho¸ thµnh tiªn bay lªn trêi....

- VÕt ch©n cña nµng Han vµ ng­êi Kinh...

* YÕu tè tù sù vµ miªu t¶ trong 2 truyÖn lµm râ luËn ®iÓm sù gÇn gòi, gièng nhau gi÷a c¸c truyÖn anh hïng ®Ñp cña d©n téc VN.

- Kh«ng kÓ vµ t¶ hÕt 2 truyÖn chµng Tr¨ng vµ nµng Han mµ chØ kÓ mét sè chi tiÕt, h×nh ¶nh v× môc ®Ých chÝnh cña bµi v¨n lµ nghÞ luËn vµv× Ýt ng­êi biÕt ®Õn 2 truyÖn ®ã.

Cßn truyÖn Th¸nh Giãng th× hoµn toµn kh«ng kÓ v× truyÖn nµy ®· qu¸ quen thuéc ®èi víi ng­êi d©n VN.

-> §¸p øng yªu cÇu cÇn thiÕt, chØ ®Ó phôc vô viÖc lµm s¸ng tá luËn ®iÓm mµ th«i.

=> Ghi nhí : (SGK)II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 2:

- RÊt nªn sö dông c¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ khi cÇn lµm râ vÎ ®Ñp cña bµi ca dao: “Trong ®Çm g× ®Ñp b»ng sen” v×:

- CÇn thiÕt ph¶i gîi l¹i vÎ ®Ñp cña sen trong ®Çm, trong khi ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña sen trong bµi ca dao.

- CÇn thiÕt nªu mét vµi kû niÖm vÒ ng¾m c¶nh ®Çm sen, chÌo thuyÒn h¸i sen gi÷a tr­a, chiÒu hÌ ®Ó cµng thÊy vÎ ®Ñp d©n d· cña sen trong ®Çm ë VN ®­îc thÓ hiÖn trong bµi ca dao.* §äc bµi viÕt cña Huy CËn trong SGK trang 117( gv gäi hs ®oc)

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt khi lµm bµi v¨n nghị luận kết hợp với yếu tố miªu t¶ vµ tù sù ta cÇn chó ý ®iÒu g×?

(1’)5. DÆn dß:

- GV h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 1: cã thÓ chia b¶ng lµm 3 cét :

YÕu tè tù sù - YÕu tè miªu t¶ - T¸c dông

- Lµm bµi tËp 1,2,3,4 trong SGK BTNV 8 tËp 2 trang 74 - 77

- Häc thuéc phÇn ghi nhí
.............................................................................


Ngày so¹n: 25/3/2013

Ngày d¹y: 27/3/2013

Bµi 29 TiÕt 117:

ÔNG GIUỐC – ĐANH MẶC LỄ PHỤC

(Trích Trưởng giả học làm sang)

Mô-li-e

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bước đầu biết đọc – h iểu văn bản hài kịch.

- Thấy được tài năng của nhà văn Mô-li-e trong việc xây dựng lớp hài kịch sinh động, hấp dẫn.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Tiếng cười chế giễu thói “trưởng giả học làm sang”.

- Tài năng của Mô-li-e trong việc xây dựng một lớp hài kịch sinh động.

2. Kỹ năng:

- Đọc phân vai kịch bản văn học.

- Phân tích mâu thuẫn kịch và tính cách nhân vật kịch.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, ®äc ph©n vai, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g× khi ®­a yÕu tè miªu t¶ vtuwj sù vµo trong bµi v¨n nghÞ luËn?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu vÒ thÓ lo¹i kÞch qua trÝch ®o¹n vë chÌo Quan ©m ThÞ KÝnh. Giê häc h«m nay c« sÏ gióp c¸c em t×m hiÓu thÓ lo¹i kÞch míi. §ã lµ trÝch ®o¹n hµi kÞch : ¤ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc.

*C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV giíi thiÖu c¸ch ®äc vµ ph©n vai häc sinh ®äc(gäi 4 em ®ãng 4 vai: phã may, thî phô, «ng Giu«c §anh, t¸c gi¶)

GV nhËn xÐt c¸ch ®äc

?Gäi 1hs ®äc chó thÝch

?Nªu hiÓu biÕt vÒ t¸c gi¶
?Hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c phÈm

GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu chó thÝch tõ ng÷ khã.

? V¨n b¶n thuéc thÓ lo¹i g×? Em hiÓu g× vÒ thÓ lo¹i ®ã?

? Nh×n vµo v¨n b¶n h·y cho biÕt ®o¹n trÝch gåm mÊy c¶nh?


? Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai c¶nh ®ã?


I. §äc-T×m hiÓu chung:

1. §äc:


2. T¸c gi¶-t¸c phÈm

a.T¸c gi¶: M«lie nhµ so¹n kÞch næi tiÕng ë n­íc Ph¸p TK XVI «ng viÕt vµdiÔn hµi kÞch - nh÷ng vì kÞch cña «ng g©y ra tiÕng c­êi vui t­¬i, lµnh m¹nh hoÆc ch©m biÕng chÕ giÔu nh÷ng thãi h­ tËt xÊu cña con ng­êi trong x· héi Ph¸p

b. T¸c phÈm: Tr­ëng gi¶ häc lµm sang lµ vì hµi kÞch gåm 5 håi. ChÕ giÔu Giu«c §anh l·o nhµ giµu ngu dèt nh­ng l¹i tËp tÔnh häc ®ßi lµm quÝ téc sang träng. §o¹n trÝch gåm 5 c¶nh. ¤ng Giu«c §anh thö mÆc lÔ phôc trong phßng kh¸ch cña m×nh

3. Tõ khã: Xem chó thÝch trong SGK, GV gi¶i thÝch thªm:

Tr­ëng gi¶: nhµ giµu, t­ s¶n: giµu cã nhê bu«n b¸n4. ThÓ lo¹i, bè côc:

=> Hµi kÞch, kÞch vui, kÞch c­êi lµ mét thÓ lo¹i kÞch trong ®ã tÝnh c¸ch, t×nh huèng vµ hµnh ®éng ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng buån c­êi hoÆc Èn chøa c¸i hµi, nh»m giÔu cît, phª ph¸n c¸i xÊu xa c¸i lè bÞch

- Hµi kÞch ®èi lËp víi bi kÞch

* §o¹n trÝch gåm hai c¶nh

- ¤ng Giu«c §anh vµ «ng Phã

- ¤ng Giu«c §anh vµ tay thî phô

-> ë hai c¶nh ®Çu cã lêi ®èi tho¹i gi÷a «ng víi hai nh©n vËt phã may vµ thî phô nh­ng nh×n chung hai c¶nh s«i ®éng, vui vÎ, n¸o nhiÖt h¬n.


(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt nh÷ng hiÓu biÕt chung cña em vÒ ®o¹n trÝch kÞch: ¤ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc.

(1’)5. DÆn dß:

- ChuÈn bÞ c¸c c©u hái 2,3,4 trong SGK

- T×m ®äc toµn v¨n kÞch b¶n “Tr­ëng gi¶ häc lµm sang

Ngày so¹n: 28/3/2013

Ngày d¹y: 30/3/2013

Bµi 29 TiÕt 118:

ÔNG GIUỐC- ĐANH MẶC LỄ PHỤC

(Trích Trưởng giả học làm sang)

Mô-li-e

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bước đầu biết đọc – h iểu văn bản hài kịch.

- Thấy được tài năng của nhà văn Mô-li-e trong việc xây dựng lớp hài kịch sinh động, hấp dẫn.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Tiếng cười chế giễu thói “trưởng giả học làm sang”.

- Tài năng của Mô-li-e trong việc xây dựng một lớp hài kịch sinh động.

2. Kỹ năng:

- Đọc phân vai kịch bản văn học.

- Phân tích mâu thuẫn kịch và tính cách nhân vật kịch.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt chung cña em vÒ ®o¹n trÝch kÞch: “¤ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë giê tr­íc c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu chung vÒ ®o¹n trÝch kÞch “ ¤ng Giuèc §anh mÆc lÔ phôc”. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ ®­îc t×m hiÓu chi tiÕt ®o¹n tÝch kÞch ®ã.

*C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc l¹i ®o¹n trÝch

? §o¹n trÝch «ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc cã mÊy c¶nh, ®ã lµ nh÷ng c¶nh nµo?

? Cuéc ®èi tho¹i gi÷a «ng Giuèc-®anh vµ «ng phã may xoay quanh nh÷ng sù viÖc g×? sù viÖc nµo lµ chñ yÕu?
? ¤ng Giuèc-®anh ph¸t hiÖn ra ®iÒu g× trªn bé lÔ phôc míi may?

? Sù ph¸t hiÖn nµy chøng tá ®iÒu g× trong nhËn thøc cña «ng?

? ¤ng Giu«c-®anh l¹i cßn ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÒu g× n÷a?

? Trong t×nh huèng nµy b¸c phã may ë vµo thÕ g×? Cßn «ng Giu«c-®anh?

? Nh­ng t¹i sao «ng l¹i dÔ dµng thay ®æi ý kiÕn?

? Qua ®©y ta hiÓu g× vÒ tÝnh c¸ch cña Giuèc-®anh?


? KÞch tÝnh, m©u thuÉn g©y c­êi ë ®o¹n nµy thÓ hiÖn ë chç nµo?

HS theo dâi tiÕp c¶nh 2

? C¶nh nay diÔn ra cuéc ®èi tho¹i cña nh÷ng nh©n vËt nµo?

? Cuéc ®èi tho¹i gi÷a thî phô vµ Giu«c §anh diÔn ra xung quanh viÖc g×?

? Tay thî phô gäi Giu«c-®anh lµ g×? H¾n thay ®æi mÊy lÇn? Cã ph¶i h¾n thùc lßng kÝnh träng «ng kh«ng? mµ môc ®Ých chÝnh lµ g×?

? Khi nghe tay thî phô liªn tôc gäi...«ng Giu«c-®anh cã ph¶n øng g×?

- VÒ t©m lý

- VÒ hµnh ®éng

? Tõ ®©y béc lé thªm ®Æc ®iÓm nµo trong tÝnh c¸ch cña nh©n vËt Giu«c-®anh?

“ Kh¸n gi¶ cã lÏ c­êi ®Õn vì r¹p khi thÊy «ng ngí ngÈn t­ëng r»ng mÆc ¸o hoa ng­îc míi lµ sang, ng­êi ta c­êi khi thÊy «ng cø moi tiÒn ra ®Ó mua c¸i danh h·o”

? H·y tãm t¾t ®Æc ®iÓm cña tÝnh c¸ch Giu«c-®anh?

? Tõ tiÕng c­êi t¹o ra trong líp kÞch nµy em hiÓu g× vÒ nhµ viÕt kÞch M«- li- e?
HS ®äc phÇn ghi nhí


II.§äc-T×m hiÓu chi tiÕt: (25’)

* 2 c¶nh

- ¤ng Giuèc-®anh vµ «ng phã may

- ¤ng Giu«c-®anh vµ tay thî phô1. ¤ng Giuèc-®anh vµ «ng phã may:

- Xoay quanh mét sè sù viÖc: ®«i bÝt tÊt chËt, bé tãc gi¶, l«ng ®Ýnh mò nh­ng chñ yÕu lµ xoay quanh bé lÔ phôc - §iÒu mµ «ng Giu«c-®anh ®ang quan t©m nhÊt.

- ¤ng ph¸t hiÖn ra hoa may ng­îc
-> ®iÒu nµy chøng tá «ng ch­a mÊt hÕt tØnh t¸o.

- Phã may ¨n bít v¶i cña «ngGiuèc-®anh


- Phã may: ThÕ bÞ ®éng

- ¤ng Giuèc-®anh: ThÕ chñ ®éng

-> V× phã may vông chÌo nh­ng khÐo chèng, bÞa ra lý lÏ lµ nh÷ng ng­êi quÝ ph¸i ®Òu mÆc ¸o hoa ng­îc thÕ lµ «ng ­ng thuËn.

-> ¤ng kÐm hiÓu biÕt, kh«ng cã kiÕn thøc vÒ ¨n mÆc nh­ng l¹i thÝch danh gi¸ sang träng

-> ¤ng Giuèc-®anh tõ chç khã tÝnh, kh¾t khe, chñ ®éng-> trë thµnh kÎ bÞ ®éng.

- Cßn phã may tõ thÕ bÞ ®éng, chØ khÐo lÐo måm miÖng ®­a ®Èy, dùa vµo c¸ch sèng, c¸ch lµm sang cña quÝ téc, «ng ta chØ nãi mét c©u: c¸c nhµ quÝ téc còng may nh­ vËy lµ «ng Giu«c-®anh tin ngay vµ phã may chuyÓn sang thÕ chñ ®éng.

-> TiÕng c­êi bËt ra tõ ®©y tr­íc sù ngí ngÈn, h¸o danh vµ ngu ngèc cña Giu«c §anh

2. ¤ng Giu«c - ®anh vµ ®¸m thî phô:

- ¤ng lín - cô lín - §øc «ng

-> t©ng bèc ®Þa vÞ x· héi

- Môc ®Ých cña bän thî phô lµ muèn moi tiÒn.

- Cßn «ng Giu«c-®anh th× muèn ®­îc t©ng bèc

+ VÒ t©m lý: Cùc kú sung s­íng, h·nh diÖn

+ VÒ hµnh ®éng: Liªn tôc th­ëng tiÒn cho bän phó may

=> H¸o danh, ­a nÞnh

- KÎ h¸o danh ®­îc kho¸c c¸i danh h·o l¹i t­ëng thËt.

- C¶ c¸i danh h·o còng ph¶i mua b»ng tiÒnIII. Tæng kÕt: (10’)

- ThÝch sang träng

- H¸o danh, dèt n¸t

- C¨m ghÐt lèi sèng tr­ëng gi¶ häc ®ßi lµm sang

- Cã tµi ph¸t hiÖn vµ tr×nh bµy nh÷ng hiÖn t­îng lè bÞch cña ng­êi ®êi

- T¹o tiÕng c­êi s¶ng kho¸i cho ng­êi nghe

- Gãp phÇn ®¶ ph¸ c¸i xÊu.

=> Ghi nhí: SGK


(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ ®o¹n trÝch kÞch: “¤ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc.

(1’)5. DÆn dß:

- §äc ®o¹n kÞch nµy gîi cho em nhí ®Õn mét truyÖn cæ tÝch nµo cã néi dung gÇn gòi cña nhµ v¨n An ®Ðc xen?

- §äc thªm “Bé quÇn ¸o cña Hoµng ®Õ”

- Xem tr­íc hai tiÕt luyÖn tËp vÒ tiÕng viÖt vµ tËp lµm v¨nNgày so¹n: 28/3/2013

Ngày d¹y: 1/4/2013

Bµi 29 TiÕt 119:
LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU

(Luyện tập)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Phân tích được tác dụng của một số cách sắp xếp trật tự từ.

- Biết viết câu có sử dụng trật tự từ hợp lí.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Tác dụng diễn đạt của một số cách sắp xếp trật tự từ.2. Kỹ năng:

- Phân tích được hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong văn bản.

- Lựa chọn trật tự từ hợp lý trong nói và viết, phù hợp với hoàn cảnh và mục đích giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ ®o¹n trÝch kÞch: “¤ng Giuèc-®anh mÆc lÔ phôc.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë giê tr­íc c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu vÒ c¸ch lùa chän trËt tù tõ trong c©u. Giê häc h«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em luyÖn tËp.

*C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gV vµ hs

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc

? TrËt tù vµ côm tõ in ®Ëm thÓ hiÖn vµ quan hÖ gi÷a nh÷ng ho¹t ®éng mµ tr¹ng th¸i chóng biÓu thÞ ntn?

? V× sao c¸c côm tõ in ®Ëm l¹i n»m ë ®Çu c©u?

GV gäi HS ®äc

HS lµm trªn phiÕu häc

? H·y ph©n biÖt sù kh¸c nhau cña hai c©u?


Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n (sgk)

? Em sÏ chän c©u nµo ®Ó ®iÒn vµo chç trèng? Gi¶i thÝch sù lùa chän?


? NhËn xÐt c¸ch s¾p xÕp cña t¸c gi¶?

GV gäi ®äcBµi tËp 1: (5’)

a, Thø tù c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm ®Ó cæ vò, ®éng viªn, ph¸t huy tinh thÇn ý nghÜa cña nh©n d©n

b, Thø tù c¸c viÖc chÝnh phô hoÆc viÖc th­êng xuyªn h»ng ngµy vµ viÖc lµm thªm trong c¸c phiªn chî chÝnh

Bµi tËp 2: (5’)

a. LÆp -> t¹o sù liªn kÕt

b. LÆp -> t¹o sù liªn kÕt

c. LÆp -> t¹o sù liªn kÕt

d. LÆp -> t¹o sù liªn kÕt

Bµi tËp 3: (5’)

a, §¶o trËt tù th«ng th­êng ë c¸c c©u in ®Ëm cã t¸c dông nhÊn m¹nh t©m tr¹ng buån man m¸c cña thi nh©n tr­íc c¶nh §Ìo ngang + hµi hoµ ng÷ ©m

b, §¶o trËt tù ®Ó nhÊn m¹nh vÎ ®Ñp cña ng­êi chiÕn sü + hµi hoµ ng÷ ©m

Bµi tËp 4: (5’)

a. T«i thÊy mét anh bä ngùa trÞnh träng tiÕn vµo.

b, T«i thÊy trÞnh träng tiÕn vµo mét anh bä ngùa

=> a, C©u trÇn thuËt b×nh th­êng

b, §¶o trËt tù ë côm C-V lµm bæ ng÷ ®Ó nhÊn m¹nh sù ng¹o nghÔ, v« lèi cña nh©n vËt

- C©u b


=> Phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n trªn

Bµi tËp 5: (5’)

C¸ch s¾p xÕp cña t¸c gi¶ hîp lý v×:

+ Xanh: mµu s¾c, ®iÓm, h×nh thøc dÔ nhËn thÊy

+ Nhòn nhÆn: TÝnh khiªm tèn ph¶i cã thêi gian míi hiÓu

+ Ngay th¼ng: phÈm chÊt tèt dÑp

+ Thuû chung: PhÈm chÊt ®Ñp qua thö th¸ch míi biÕt

+ Can ®¶m: “nt”

Bµi tËp 6: (10’)

HS viÕt ®o¹n v¨n
(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ viÖc lùa chän trËt tù tõ trong c©u.

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m néi dung bµi häc

- Lµm bµi tËp 6 vµo vë

- §äc bµi míiNgày so¹n: 1/4/2013

Ngày d¹y: 3/4/2013

Bµi 29 TiÕt 120:
LUYỆN TẬP ĐƯA CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ

VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Củng cố những hiểu biết về tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận và tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức đã học về văn nghị luận.

- Tầm quan trọng của yếu tố tự sự và miêu tả trong bài văn nghị luận.

2. Kỹ năng:

- Tiếp tục rèn kỹ năng viết văn nghị luận.

- Xác định và lập hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận.

- Biết chọn các yếu tố tự sự, miêu tả cần thiết và biết cách đưa các yếu tố đó vào đoạn văn, bài văn nghị luận một cách thuần thục hơn.

- Biết đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào một bài văn nghị luận có độ dài 450 chữ.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ viÖc ®­a yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë giê tr­íc c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu chung vÒ viÖc ®­a yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn. Giê häc h«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em luyÖn tËp.*C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. §Ò ra:

Ch¹y ®ua theo trang phôc mèt cã ph¶i lµ viÖc lµm ®óng ®¾n cña ng­êi häc sinh cã v¨n ho¸?II. T×m hiÓu - LuyÖn tËpHo¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

? Bµi viÕt sẽ theo kiÓu v¨n b¶n g×?

? VÊn ®Ò g× cÇn gi¶i thÝch?
? Em dïng nh÷ng luËn ®iÓm nµo cho bµi viÕt cña m×nh? ( GV treo b¶ng phô cã c¸c luËn ®iÓm sgk)

- HS lµm nhãm

- Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy


1. §Þnh h­íng: (5’)

- NghÞ luËn gi¶i thÝch

- Trang phôc cu¶ häc sinh vµ v¨n ho¸

2. X¸c lËp luËn ®iÓm: (5’)

- Ch¹y ®ua theo mèt kh«ng ph¶i lµ ng­êi HS cã v¨n ho¸3. S¾p xÕp luËn ®iÓm - lËp dµn ý(10’)

- HS lùa chän ( bá luËn ®iÓm nãi vÒ ma tuý)*Dµn bµi gîi ý:

I. Më bµi: Giíi thiÖu vÊn ®Ò

- Vai trß cña trang phôc trong cuéc sèng vµ tuæi trÎ häc ®­êng

- XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ, bµn b¹c.

II. Th©n bµi:

1. Trang phôc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng thÓ hiÖn v¨n ho¸ cña con ng­êi nãi chung, cña häc sinh trong nhµ tr­êng nãi riªng

2. Mèt, trang phôc lµ nh÷ng trang phôc theo kiÓu c¸ch, h×nh thøc míi nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt, t©n tiÕn nhÊt. Nã thÓ hiÖn tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ ®æi míi cña trang phôc, nã chøng tá mét phÇn con ng­êi cã hiÓu biÕt, lÞch sù, cã v¨n ho¸

3. Nh­ng ch¹y ®ua theo mèt, ®Æc biÖt trong nhµ tr­êng cÇn xem xÐt, bµn b¹c kû l­ìng.

4. NhiÒu b¹n ch¹y theo mèt v× cho r»ng nh­ thÕ míi lµ con ng­êi v¨n minh, sµnh ®iÖu, cã v¨n ho¸.

5. Thùc ra ch¹y theo mèt rÊt tai h¹i v× mÊt thêi gian, tèn tiÒn, l¬ lµ häc tËp tu d­ìng, dÔ ch¸n n¶n, n¶y sinh nhiÒu tÝnh xÊu.

6. Ng­êi HS cã v¨n ho¸ kh«ng chØ lµ ng­êi häc giái, ch¨m ngoan...mµ trong trang phôc còng gi¶n dÞ, phï hîp løa tuæi, phï hîp b¶n th©n.

III. KÕt bµi:

- B¶n th©n.

- Lêi khuyªn.

4. VËn dông yÕu tè tù sù vµo miªu t¶:(10’)


Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n a trong

? H·y t×m c¸c yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ trong ®o¹n v¨n (a)?


- HS t×m.

- HÖ thèng vµo b¶ngYÕu tè tù sù

Yªó tè miªu t¶

LuËn ®iÓm

- Cã b¹n trót bá chiÕc ¸o s¬ mi ®Ó thay ¸o ph«ng.

- Cã b¹n ®ßi mua chiÕc quÇn bß ®Ó diÖn

- Cã b¹n quªn c¶ viÖc häc, suèt ngµy ch¬i trß ch¬i ®iÖn tö


- Tr¾ng, loÌ loÑt, tr­íc ngùc lo»ng ngo»ng d·y ch÷ n­íc ngoµi, sau l­ng lµ h×nh ¶nh bé phim ®ang ¨n kh¸ch!

- §¾t tiÒn, xÐ gÊu, thñng gèi

- D¸n m¾t vµo mµn h×nh ti vi ®¾m ®uèi.

- Bªn d­íi m¸i tãc nhuém mét ®­êng ®á hoe, bªn trªn ®«i dµy cao qu¸ khæ lµ chiÕc quÇn ®en ng¾n cñn, bã chÆt th©n m×nh, chiÕc quÇn tr¾ng èng réng lïng thïng.Sù ¨n mÆc cña c¸c b¹n sao l¹i thay ®æi nhiÒu thÕ.? C¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ ®­îc ®­a vµo ®o¹n v¨n ntn?

? C¸c yÕu tè nµy cã t¸c dông g× trong bµi v¨n nghÞ luËn?

? NÕu bá c¸c yÕu tè ®ã sÏ ntn?

H·y ®äc vÝ dô (b) sgk

? T×m c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ trong ®o¹n v¨n? - HS.

? C¸ch chän vµ ®­a c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ cña ®o¹n v¨n nµy cã g× kh¸c ®o¹n v¨n trªn? - HS.
- Xen kÏ, chÆt chÏ, phï hîp
- Lµm cho (®o¹n) bµi v¨n nghÞ luËnn thªm sinh ®éng h¬n.

- §o¹n v¨n nghÞ luËn sÏ kh«ng ph¸t triÓn ®­îc

- §o¹n a: Tõ thùc tÕ

- §o¹n b: Tõ trong líp hµi kÞch võa häcBµi tËp 5: (5’)

Chia 4 nhãm:

- 4 nhãm ph¸t triÓn viÕt vÒ luËn ®iÓm 1,2,3,4. Sau ®ã tr×nh bµy

- GV nhËn xÐt(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ viÖc ®­a yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn.

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m ch¾c lÝ thuyÕt thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn

- Hoµn thµnh bµi tËp vµo vë

- ChuÈn bÞ bµi: Ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng phÇn v¨n.


Ngày so¹n: 1/4/2013

Ngày d¹y: 3/4/2013

Bµi 30 TiÕt 121:
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

(Phần Văn)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu biết thêm về chủ đề của các văn bản nhật dụng đã học qua việc tìm hiểu những vấn đề tương ứng ở địa phương.

- Biết cách tìm hiểu và có hướng giải quyết vấn đề của cuộc sống ở địa phương.

- Có ý thức trách nhiệm đối với cuộc sống của bản thân và của địa phương.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Vấn đề môi trường và tệ nạn xã hội ở địa phương.2. Kỹ năng:

- Quan sát, phát hiện, tìm hiểu và ghi chép thông tin.

- Bày tỏ ý kiến, suy nghĩ về vấn đề xã hội, tạo lập một văn bản ngắn về vấn đề đó và trình bày trước tập thể.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ viÖc ®­a yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë giê tr­íc c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu vµ luyÖn tËp vÒ viÖc ®­a yÕu tè tù sù vµ miªu t¶ vµo bµi v¨n nghÞ luËn. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ vËn dông kiÕn thøc ®ã vµo viÖc viÕt mét bµi vÒ ®Þa ph­¬ng em*C¸c ho¹t ®éng: (35’)

1. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña tiÕt häc: (10’)

- B¸o c¸o kÕt qu¶ ®· lµm vÒ t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng theo c¸c chñ ®Ò m«i tr­êng ( vÖ sinh, xö lý r¸c th¶i, kh¬i th«ng cèng r·nh...) chèng nghÞªn hót ( thuèc l¸, thuèc phiÖn, si da...)

- H×nh thøc: V¨n b¶n tù chän, tù sù, tr÷ t×nh, biÓu c¶m, miªu t¶, nghÞ luËn, b¸o c¸o, ®¬n tõ, thèng kª...dµi kho¶ng mét trang

- Tr×nh bµy miÖng ng¾n gän vµ truyÒn c¶m.

- C¶ líp l¾ng nghe vµ gãp ý

- ChuÈn bÞ thu bµi, tæng hîp, chän läc ®Ó ra b¸o t­êng cña líp sè chuyªn ®Ò t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng.2. Tr×nh bµy v¨n b¶n vµ nhËn xÐt: (25’)

a, Tr×nh bµy v¨n b¶n:

Gi¸o viªn cã thÓ ®Þnh h­íng mét sè chñ ®Ò vµ h×nh thøc v¨n b¶n sau:

- §iÒu tra t×nh h×nh thu gom r¸c th¶i n¬i em ë ( ngâ, xãm, gia ®×nh em) tr­íc ®©y vµi n¨m, hiÖn nay, thêi gian, h×nh thøc thu gom, kÕt qu¶, nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i? (v× sao mét sè ®×nh ch­a tham gia, vÉn cßn hiÖn t­îng ®æ trém r¸c...) nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ph­¬ng h­íng kh¾c phôc.

- Mét sè bµi th¬, truyÖn ng¾n, bót ký hoÆc tuú bót, phãng sù ng¾n vÒ c«ng nh©n c«ng ty vÖ sinh, c«ng ty m«i tr­êng...

- Cèng, r·nh, ®­êng, ngâ lµng(phè) em vÊn n¹n ®Õn bao giê? Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p < cã nh÷ng con sè chøng minh cô thÓ>

- §¬n kiÕn nghÞ cña xãm, liªn gia vµ b¶o vÖ nguån n­íc ®ang bÞ « nhiÔm nÆng nÒ do ¶nh h­ëng cña lß g¹ch, x­ëng nhùa...

- Bè t«i( hoÆc anh trai t«i) ®· cai ®­îc thuèc l¸

- VÒ ho¹t ®éng chèng ma tuý ë x· em.

- Biªn b¶n ghi l¹i cuéc häp th«n em vÒ vÊn ®Ò chèng nghiÖn hót.

- Ho¹t ®éng cña ®éi vÖ sinh mÆt n­íc, thu gom r¸c th¶i trªn mÆt biÓn.

- Ngµy héi d©n sè ë ph­êng em tuÇn võa qua

b, NhËn xÐt:

- LÇn l­ît c¸c tæ, nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy v¨n b¶n

- GV nhËn xÐt néi dung còng nh­ c¸ch thøc tr×nh bµy

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng em?

(1’)5. DÆn dß:

- ChuÈn bÞ b¸o t­êng: Chuyªn ®Ò ®Þa ph­¬ng

- Mçi em nép mét bµi theo c¸c chñ ®Ò trªn.

- Cö ban biªn tËp viÕt, vÏ, tr×nh bµy tê b¸oNgày so¹n: 4/4/2013

Ngày d¹y: 6/4/2013

Bµi 30 TiÕt 122:
CHỮA LỖI DIỄN ĐẠT

(Lỗi lô – gíc)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Phát hiện và khắc phục được một số lỗi diễn đạt liên quan đến lô-gíc.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Hiệu quả của việc diễn đạt lô – gíc.2. Kỹ năng:

Phát hiện và chữa được các lỗi diễn đạt liên quan đến lô – gíc.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y tr×nh bµy bµi viÕt cña em vÒ mét vÊn ®Ò ë ®Þa ph­¬ng em.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Trong qu¸ tr×nh viÕt bµi, c¸c em th­êng bÞ phª sai lçi diÔn ®¹t. §ã lµ nh÷ng lçi nµo, c¸ch ch÷a ra sao? H«m nay c¸c em sÏ ®­îc t×m hiÓu* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. Mét sè lçi l«- gÝc th­êng gÆp vµ c¸ch ch÷a: (25’)

- Gi¸o viªn: treo b¶ng phô cã ghi c¸c c©u ch÷a lçi sai

- HS : §äc.

Bµi tËp1: H·y ph¸t hÞªn lçi sai vµ ch÷a l¹i?

a, Sai: quÇn, ¸o, dµy, dÐp kh«ng cïng lo¹i víi ®å dïng häc tËpCh÷a: Chóng em...b·o lôt giÊy, bót, s¸ch vë vµ nhiÒu ®å dïng häc tËp kh¸c

b, Sai: Thanh niªn vµ bãng ®¸ kh«ng cïng lo¹iCh÷a: Trong thÓ thao nãi chung vµ bãng ®¸ nãi riªng......

c, Sai: “L·o H¹c”, “B­íc ®­êng cïng” lµ tªn “tp”Ch÷a: “L·o H¹c”, “B­íc ®­êng cïng” vµ “T¾t ®Ìn”...

d, Sai: TrÝ thøc ®· bao hµm c¶ B¸c sÜ-> dïng nh­ thÕ kh«ng hîp lý

Ch÷a: Em ...gi¸o viªn hay mét b¸c sÜ

e, Sai: Ng«n tõ thuéc nghÖ thuËtCh÷a: Bµi th¬....s¾c s¶o vÒ néi dung

g, Sai: Cao, gÇy kh¸c mÆc ¸o ca r«Ch÷a: ...cßn mét ng­êi th× lïn, mËp

h, Sai: Liªn kÕt hai vÕ b»ng QHT “ nªn” lµ kh«ng phï hîpCh÷a: Thay b»ng QHT “ vµ”

i, Sai: - Dïng cÆp tõ QHT “nÕu- th×”, kh«ng phï hîp

- Tõ “®ã” kh«ng ®óng chç

Ch÷a: NÕu - th× vµo

NÕu kh«ng ph¸t huy nh÷ng ®øc tÝnh tèt ®Ñp cña ng­êi x­a th× ng­êi phô n÷ VN...

k, Sai: Cã h¹i søc khoÎ, gi¶m tuæi thä-> quan hÖ nh©n qu¶-> kh«ng dïng qh tõ “võa- võa”

Ch÷a:Thay b»ng th× - nªn

+ Hót thuèc l¸ võa cã h¹i cho søc khoÎ võa tèn tiÒnBµi tËp2. Dùa vµo lçi sai vµ c¸ch ch÷a, h·y hÖ thèng vµo b¶ng sau:

- HS lµm theo mÉu d­íi

- GV thu, kiÓm tra


TT c©u

Lçi sai

C¸ch ch÷a

abcdII. NhËn xÐt: (10’)

? Qua c¸c vÝ dô trªn, em h·y rót ra kinh nghiÖm cho b¶n th©n khi viÕt bµi?

- C¸c lçi diÔn ®¹t rÊt ®a d¹ng, sai vÒ c¸ch dïng tõ, ng÷ ph¸p ...

- Khi nãi, viÕt cÇn tr¸nh c¸c lçi th­êng gÆp.

- Khi nghe, ®äc cÇn ng¾t, nghØ chÝnh x¸c ®¹t hiÖu qu¶ giao tiÕp cao(4’) 4. Cñng cè, luyÖn tËp:

H·y ch÷a l¹i c¸c lçi sai trong vë TLV.? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ lçi diÔn ®¹t l«-gic?

(1’)5. DÆn dß:

- So¹n bµi «n tËp

- Xem l¹i kiÕn thøc v¨n nghÞ luËn ®Ó viÕt bµi 2 tiÕt

- LËp dµn ý cho c¸c ®Ò trong sgkNgày so¹n:5/4/2013

Ngày d¹y: 8/4/2013

10 /4/2013

Bµi 30 TiÕt 123, 124:
ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 7

I . MôC tiªu CÇN ®¹T

Nh»m ®¸nh gi¸ HS vÒ møc ®é nhËn thøc phÇn tËp lµm v¨n: bµi v¨n nghÞ luËn cã kÕt hîp víi c¸c yÕu tè biÓu c¶m, tù sù, miªu t¶ .II TRäNG T©M KIÕN THøC, KÜ N¨NG

1. KiÕn thøc

KiÓm tra, kh¶o s¸t toµn bé kiÕn thøc vÒ bµi v¨n nghÞ luËn cã kÕt hîp víi c¸c yÕu tè biÓu c¶m, tù sù, miªu t¶ .

2. KÜ n¨ng- Gióp häc sinh cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc vÒ bµi v¨n nghÞ luËn.

– Gi¸o dôc häc sinh tÝnh trung thùc, lËp tr­êng khi lµm bµi .III. PH­¬NG PH¸P, KÜ THUËT D¹Y HäC:

Tr¾c nghiÖm, tù luËn, kÜ thuËt ®éng n·o.IV. CHUÈN BÞ .

- Gi¸o viªn : nghiªn cøu tµi liÖu, ra ®Ò, lËp ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm phï hîp víi ®èi t­îng.

- Häc sinh :¤n kÜ lý thuyÕt vµ rÌn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn cã kÕt hîp víi c¸c yÕu tè biÓu c¶m, tù sù, miªu t¶.

MA TRËN ®Ò KIÓM TRA


Møc ®é NT

Néi


dung

NhËn

BiÕt


Th«ng hiÓu


VËn dông

Tæng ®iÓmThÊp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

YÕu tè biÓu c¶m trong v¨n nghÞ luËn

1

1

2


YÕu tè tù sù vµ miªu t¶ trong v¨n nghÞ luËn

1

1
1


T¹o lËp v¨n b¶n
1

7


Tæng sè c©u

2
2

1
7


Tæng sè ®iÓm

1
2

7
10
Bµi v¨n viÕt sè 7

Thêi gian: 90phót

Hä vµ tªn:………………………. Líp………….


§iÓm

Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương