Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang23/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
§Ò bµi:

I. Tr¾c nghiÖm: (3®)

H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ®¸p ¸n em cho lµ ®óng nhÊt ë mçi c©u hái sau:

Tõ c©u 1 ®Õn c©u 4,em h·y chän ®¸p ¸n ®óng ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm.

C©u 1: LuËn ®iÓm bµi v¨n nghÞ luËn lµ nh÷ng… quan ®iÓm, chñ tr­¬ng mµ ng­êi nãi (viÕt) nªu ra.

A. Lêi nãi. B. T­ t­ëng . C.ý t­ëng D. Chñ kiÕn.

C©u 2: LuËn ®iÓm cÇn ph¶i chÝnh x¸c,…., phï hîp víi yªu cÇu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ ®ñ ®Ó lµn s¸ng tá vÊn ®Ò.

A. M¹ch l¹c. B. X¸c thùc. C. Râ rµng. D. Ch©n thùc. C©u 3:

Trong bµi v¨n nghÞ luËn, luËn diÓm lµ mét hÖ thèng: Cã luËn ®iÓm chÝnh(dïng lµm kÕt luËn cña bµi, lµ c¸I ®Ých cña bµi viÕt) vµ …(dïng lµm ®iÓm xuÊt ph¸t hay luËn ®iÓm më réng).

A. LuËn ®iÓm phô. B. LuËn ®iÓm c¬ së. C. LuËn ®iÓm c¬ b¶n.

C©u 4: C¸c luËn ®iÓm trong bµi v¨n võa liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau l¹i võa cÇn cã… víi nhau. C¸c luËn ®iÓm ph¶i ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý. LuËn ®iÓm tr­íc chuÈn bÞ c¬ së cho luËn ®iÓm sau, luËn ®iÓm sau dÉn ®Õn kÕt luËn.

A. Sù b×nh ®¼ng. B.Sù phô thuéc. C. Sù t¸ch biÖt. D. Sù ph©n biÖt.

C©u 5: LuËn ®iÓm nµo trong c¸c luËn ®iÓm sau gi¶I thÝch ®­îc vÊn ®Ò: “ Gi¸o dôc lµ ch×a khãa cña t­¬ng lai”.

A. Gi¸o dôc gãp phÇn më ra t­¬ng lai cho nh©n lo¹i.

B. Gi¸o dôc lµ truyÒn thèng l©u ®êi cña nh©n lo¹i.

C. Gi¸o dôc lµ mét kiÓu lao ®éng ®Æc biÖt cña loµi ng­êi.

D. Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu cÇn ph¶i ­u tiªn.

C©u 6: Khi tr×nh bµy luËn ®iÓm cÇn chó ý nh÷ng diÒu sau: Cã c©u chñ ®Ò, s¾p xÕp c¸c ý theo tr×nh tù hîp lý. §óng hay sai.

A. §óng. B. Sai.

II. Tù luËn: (7 ®iÓm)

Tõ 2 v¨n b¶n “ChiÕu dêi ®«” vµ “HÞch t­íng sÜ” , em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o nh­ LÝ C«ng UÈn vµ TrÇn Quèc TuÊn? H·y tr×nh bµy thµnh mét bµi v¨n.§¸P ¸N Vµ THANG ®IÓM.

I. Tr¾c nghiÖm: (7 ®iÓm)

C©u

1

2

3

4

5

6

§¸p ¸n

B

C

A

D

A

A

II. Tù luËn: (7 ®iÓm)

Yªu cÇu bµi viÕt:

1. Néi dung: Bµi viÕt cÇn tr×nh bµy ®­îc c¸c ý sau:

- Giíi thiÖu ®­îc hai nh©n vËt: LÝ C«ng UÈn vµ TrÇn Quèc TuÊn.

- Nªu ®­îc nh÷ng phÈm chÊt cao quý cña 2 nh©n vËt Êy.

+ Yªu n­íc nång nµn,

+ Lo l¾ng cho mu«n d©n, muèn ch¨m lo cho h¹nh phóc mu«n d©n.

+ Cã tÇm nh×n xa tr«ng réng.

+ Anh minh, s¸ng suèt.

( Mçi ý cÇn cã dÉn chøng).

- LÝ lÏ, c¸ch lËp luËn s¾c bÐn, cã søc thuyÕt phôc.

- Kh¼ng ®Þnh ®iÓm t­¬ng ®ång cña hai v¨n b¶n -> Kh¼ng ®Þnh phÈm chÊt cña hai nhµ l·nh ®¹o.2. H×nh thøc:

- ViÕt ®óng kiÓu bµi nghÞ luËn chøng minh.

- HÖ thèng luËn ®iÓm ®óng, ®ñ vµ ®­îc s¾p xÕp hîp lÝ.

- Bè côc râ rµng.

- DiÔn ®¹t tèt.

3. BiÓu chÊm:

- §¹t yªu cÇu vÒ h×nh thøc: 2 ®.

- Néi dung: 5®.

+ ý1: 1 ®.

+ ý2: 2 ® (mçi ý nhá 0,5 ®)

+ ý 3: 1 ®.

+ ý 4: 1 ®.

* L­u ý: GV linh ho¹t trong qu¸ tr×nh chÊm bµi ®Ó khuyÕn khÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o cña HS.V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra trong giê.(86’) 3. Bài mi:

*Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ®· ®­îc «n tËp vÒ luËn ®iÓm vµ c¸ch x©y dùng, tr×nh bµy luËn ®iÓm. Giê häc h«m nay c« sÏ cho c¸c em lµm bµi kiÓm tra sè 6.

* C¸c ho¹t ®éng: (85’)

- Gi¸o viªn ph¸t ®Ò.

- Häc sinh lµm bµi.

(2’) 4. Cñng cè :

GV nhËn xÐt giê kiÓm tra. Häc sinh nép bµi.(1’)5. DÆn dß:

- §äc c¸c tµi liÖu tham kh¶o liªn quan ®Õn bµi viÕt.

- So¹n : “ThuÕ m¸u”.

- T×m ®äc: “B¶n ¸n chÕ ®é th­c d©n ph¸p”


………………………………………………………..
Ngày so¹n: 4/3/2013

Ngày d¹y: 6/3/2013

Bµi 26 TiÕt 105:
THUẾ MÁU

(Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

Nguyễn Ái Quốc

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được bản chất giả dối, tàn bạo của chính quyền thực dân Pháp.

- Thấy rõ tính chiến đấu, lập luận sắc bén cùng nghệ thuật trào phúng trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

Lưu ý: Học sinh đã học về tác phẩm thơ của Hồ Chí Minh ở lớp 7.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp và số phận bi thảm của những người dân thuộc địa bị bóc lột, bị dùng làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa phản ánh trong văn bản.

- Nghệ thuật lập luận và nghệ thuật trào phúng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu văn chính luận hiện đại, nhận ra và phân tích được nghệ thuật trào phúng sắc bén trong một văn bản chính luận.

- Học cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “Bµn luËn vÒ phÐp häc”?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kØ XX lµ thêi k× ho¹t ®éng s«i næi cña ng­êi thanh niªn yªu n­íc - ng­êi chiÕn sÜ céng s¶n kiªn c­êng NguyÔn ¸i Quèc. Trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng c¸ch m¹ng Êy, Ng­êi s¸ng t¸c v¨n ch­¬ng nh»m v¹ch trÇn bé mÆt kÎ thï, nãi lªn nçi khæ cùc cña nh÷ng ng­êi d©n bÞ ¸p bøc, kªu gäi nh©n d©n thuéc ®oµn kÕt ®Êu tranh.

ThuÕ m¸u” lµ ch­¬ng ®Çu tiªn cña “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p”. H«m nay, ta t×m hiÓu ch­¬ng nµy ®Ó biÕt râ h¬n vÒ bé mÆt cña bän thùc d©n vµ sè phËn cña ng­êi d©n c¸c n­íc thuéc ®Þa.

* C¸c ho¹t ®éng: (35’)


Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

- GV h­íng dÉn: ®äc râ rµng, chó ý thay ®æi giäng phï hîp. Khi mØa mai, ch©m biÕm; khi ®ång c¶m, ®au xãt.

- GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc.

? B»ng hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña t¸c gi¶?

- HS.

? Em hiÓu g× vÒ B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p??Nªu vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch
? V¨n b¶n ®­îc viÕt theo thÓ lo¹i g×?
?Bè côc ®­îc chia lµm mÊy phÇn.Nªu néi dung cña mçi phÇn

? PhÇn I nªu lªn luËn ®iÓm g×?

? C¸ch gäi cña bän thùc d©n Ph¸p ®èi víi ng­êi d©n thuéc ®Þa nh­ thÕ nµo?

? Tr­íc chiÕn tranh? Khi chiÕn tranh bïng næ?


? C¸ch gäi Êy thÓ hiÖn th¸i ®é g×?

? Môc ®Ých cña c¸ch gäi tªn Êy?


? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt lËp luËn ë ®o¹n nµy?

GVgäi HS ®äc ®o¹n: “Nh­ng hä ph¶i tr¶...ngµi thèng chÕ”

? Sè phËn ng­êi d©n b¶n xø nh­ thÕ nµo?

? T¸c gi¶ dïng nh÷ng luËn cø nµo?

? Cßn nh÷ng ng­êi ë hËu ph­¬ng th× nh­ thÕ nµo?

? Sè liÖu mµ t¸c gi¶ dÉn ra ë hai c©u cuèi nãi lªn ®iÒu g×?

-HS

? Sè phËn cña hä nh­ thÕ nµo?? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi høa hÑn cña thùc d©n Ph¸p víi sè phËn bi th¶m cña hä?

? NghÖ thuËt ®ã ®· nãi lªn ®iÒu g×? NguyÔn ¸i Quèc muèn tè c¸o ®iÒu g×?
I. §äc-T×m hiÓu chung: (15’)

1. §äc:


2. T¸c gi¶-T¸c phÈm

a. T¸c gi¶:

- Tªn lµ NguyÔn ¸i Quèc cã tr­íc n¨m 1945.b. T¸c phÈm:

- ViÕt b»ng tiÕng Ph¸p (1925) gåm 12 ch­¬ng vµ mét phÇn phô lôc.

- Néi dung:

+ KÕt ¸n téi ¸c tµy trêi cña thùc d©n Ph¸p.

+ T×nh c¶nh khèn khæ cña ng­êi d©n thuéc ®Þa.

+ V¹ch ra con ®­êng ®Êu tranh ®óng ®¾n.3. VÞ trÝ ®o¹n trÝch: §o¹n trÝch “ThuÕ m¸u” lµ ch­¬ng I cña t¸c phÈm.

4. ThÓ lo¹i:

- Phãng sù - chÝnh luËn.5.Bè côc:3 phÇn

II. §äc vµ t×m hiÓu chi tiÕt:(20’)

1. ChiÕn tranh vµ ng­êi b¶n xø:

* Th¸i ®é, c¸ch gäi ®èi víi ng­êi b¶n xø:

- Tr­íc chiÕn tranh: “da ®en bÈn thØu”, “An Nam mÝt”, kÐo xe tay ¨n ®ßn -> khinh bØ, coi th­êng.

- Khi chiÕn tranh bïng næ: “®øa con yªu”, “ng­êi b¹n hiÒn”, “chiÕn sÜ b¶o vÖ c«ng lÝ vµ tù do”-> t©ng bèc, vç vÒ.

=> Gi¶ dèi.

* Môc ®Ých:

- L«i kÐo hä vµo cuéc chiÕn tranh phi nghÜa.

- NghÖ thuËt ®èi lËp t­¬ng ph¶n -> m©u thuÉn trµo phóng, giäng ®iÖu trµo phóng.

* Sè phËn ng­êi d©n b¶n xø: xa l×a vî con, ph¬i th©y, bÞ tµn s¸t, lÊy m¸u t­íi vßng nguyÖt quÕ, lÊy x­¬ng...

- BÞ v¾t kiÖt søc, nhiÔm khÝ ®éc, kh¹c ra tõng miÕng phæi.


> Sè phËn bi th¶m.

- §èi lËp hoµn toµn; m©u thuÉn trµo phóng vµ nghÖ thuËt trµo phóng tiÕp tôc ®­îc béc lé.

=> Tè c¸o chiÕn tranh, tè c¸o téi ¸c cña thùc d©n Ph¸p; lét trÇn bé mÆt gi¶ nh©n, gi¶ nghÜa cña nhµ cÇm quyÒn thùc d©n trong cuéc chiÕn tranh ®Õ quèc.

-> G©y lßng c¨m thï, phÉn né trong qu¶ng ®¹i c¸c d©n téc thuéc ®Þa.


(4’) 4. Cñng cè :

Em cã nhËn xÐt g× vÒ th¸i ®é cña thùc d©n Ph¸p ®èi víi ng­êi d©n b¶n xø?(1’)5. DÆn dß:

- T×m hiÓu phÇn 2 vµ phÇn 3 cña v¨n b¶n.

- ChuÈn bÞ c©u hái phÇn LuyÖn tËp.

- ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n b×nh vÒ bøc tranh minh ho¹ cña NguyÔn ¸i Quèc.Ngày so¹n: 4/3/2013

Ngày d¹y: 9/3/2013

Bµi 26 TiÕt 106:
THUẾ MÁU

(Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

Nguyễn Ái Quốc

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được bản chất giả dối, tàn bạo của chính quyền thực dân Pháp.

- Thấy rõ tính chiến đấu, lập luận sắc bén cùng nghệ thuật trào phúng trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

Lưu ý: Học sinh đã học về tác phẩm thơ của Hồ Chí Minh ở lớp 7.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp và số phận bi thảm của những người dân thuộc địa bị bóc lột, bị dùng làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa phản ánh trong văn bản.

- Nghệ thuật lập luận và nghệ thuật trào phúng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu văn chính luận hiện đại, nhận ra và phân tích được nghệ thuật trào phúng sắc bén trong một văn bản chính luận.

- Học cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung chñ yÕu cña phÇn I v¨n b¶n “ ThuÕ m¸u”

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë phÇn I cña v¨n b¶n c¸c em thÊy ®­îc b¶n chÊt tµn b¹o, gi¶ nh©n, gi¶ nghÜa cña thùc d©n Ph¸p. H«m nay, c¸c em sÏ t×m hiÓu thªm vÒ b¶n chÊt Êy qua phÇn cßn l¹i cña v¨n b¶n .* C¸c ho¹t ®éng: (1’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc ®o¹n 2.


GV:Em h·y nªu c¸c thñ ®o¹n, m¸nh khoÐ b¾t lÝnh cña bän thùc d©n Ph¸p?

GV: ChÕ ®é b¾t lÝnh cña bän thùc d©n mµ nãi “ t×nh nguyÖn” cã ®óng kh«ng?

? Chi tiÕt nµo nãi lªn ®iÒu ®ã?

- HS lÊy dÉn chøng


? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ph¶n øng cña hä?

GV: VËy mµ lêi lÏ cña c¸c nhµ cÇm quyÒn nh­ thÕ nµo?

GV:Lêi lÏ rªu rao cña bän cÇm quyÒn ®· béc lé b¶n chÊt g×?

GV: Em h·y chØ râ m©u thuÉn trµo phóng trong ®o¹n v¨n: “ Êy thÕ ... kh«ng ngÇn ng¹i”?
GV: H·y cho mét lêi nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt nghÞ luËn vµ chÕ ®é lÝnh t×nh nguyÖn?

GV gäi HS ®äc phÇn 3.

GV:KÕt qu¶ cña sù hi sinh cña ng­êi d©n thuéc ®Þa trong c¸c cuéc chiÕn tranh nh­ thÕ nµo?

GV: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n nµy?

GV: NghÖ thuËt ®ã lét t¶ ®­îc ®iÒu g×?

GV: Theo em, chÝnh s¸ch hËu chiÕn cña Ph¸p ®èi víi ng­êi lÝnh Ph¸p nham hiÓm nhÊt lµ g×?

-HS ®äc ®o¹n cuèi?


GV: T¸c gi¶ kÕt thóc phÇn 3 nh­ thÕ nµo? Cã t¸c dông g×?

GV:TÝnh chiÕn ®Êu cña v¨n b¶n ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?


-HS th¶o luËn nhãm vµ tr×nh bµy theo c¸c néi dung: .

GV:ThÓ hiÖn c¸ch viÕt nghÞ luËn ®éc ®¸o cña NguyÔn ¸i Quèc trªn c¸c ph­¬ng diÖn nµo?

Nªu néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n “ ThuÕ m¸u”

? VÏ s¬ ®å kh¸i qu¸t néi dung cña v¨n b¶n “ ThuÕ m¸u”

? Tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm

G V tr×nh chiÕu trªn mµn h×nh – HS tr¶ lêi.II. §äc –T×m hiÓu chi tiÕt: (20’)

2. ChÕ ®é lÝnh t×nh nguyÖn:

a. Nh÷ng thñ ®o¹n, m¸nh khoÐ trong viÖc b¾t lÝnh:

- Lïng r¸p, v©y b¾t, c­ìng bøc.

- Lîi dông viÖc b¾t lÝnh ®Ó kiÕm tiÒn.

- SÉn sµng trãi, xÝch, nhèt, ®µn ¸p d· man.


=>Thùc chÊt lµ dïng vò lùc ®Ó b¾t lÝnh chø kh«ng hÒ cã sù “t×nh nguyÖn” nµo c¶.
b. Ph¶n øng cña nh÷ng ng­êi bÞ b¾t:

- Nh÷ng ng­êi nghÌo khæ th× chÞu chÕt kh«ng cßn kªu vµo ®©u ®­îc.

- Nh÷ng nguåi giµu th× “ x× tiÒn ra”

- Hä t×m mäi c¸ch ®Ó trèn tho¸t, thËm chÝ hä “tù lµm” cho m×nh m¾c nh÷ng bÖnh nÆng.

=> Ph¶n øng d÷ déi vµ gay g¾t.

c. LuËn ®iÖu cña chÝnh quyÒn thùc d©n:

“ C¸c anh ®· tÊp nËp ®Çu qu©n…”

“ C¸c anh ®· kh«ng ngÇn ng¹i…”

“ hiÕn x­¬ng m¸u” “d©ng c¸nh tay”

=> Tr©ng tr¸o, lõa dèi, bÞp bîm, m¸nh khoÐ cña chÝnh s¸ch mé lÝnh.
-> M©u thuÉn trµo phóng ®­îc béc lé.

- Sù t­¬ng ph¶n gi÷a nh÷ng lêi lÏ t©ng bèc, phØnh nÞnh, gi¶ dèi víi nh÷ng c©u hái b¾t nguån tõ sù thËt.

-> Giäng ®iÖu giÔu cît lËp luËn chÆt chÏ ---> ChÕ ®é lÝnh t×nh nguyÖn v« cïng tµn ¸c.

3. KÕt qu¶ cña sù hi sinh:

a. §èi víi ng­êi d©n thuéc ®Þa:

- Nh÷ng lêi tuyªn bè t×nh tø bçng im bÆt.

- Trë l¹i gièng ng­êi bÈn thØu.

- Ng­êi ta ®· lét hÕt quÇn ¸o, cña c¶i mµ do chÝnh ng­êi d©n s¾m ra.

- §¸nh ®Ëp. ®èi xö nh­ sóc vËt.

- Chµo ®ãn hä b»ng mét bµi diÔn v¨n “ …B©y giê, chóng t«i kh«ng cÇn ®Õn c¸c anh n÷a, cót ®i”

->Sö dông hµng lo¹t c©u hái tu tõ, biÖn ph¸p ®èi lËp gi÷a lêi nãi víi hµnh ®éng -> m©u thuÉn trµo phóng.

=> Bé mÆt tr¸o trë, tµn nhÉn, tr¾ng trîn cña bän thùc d©n.b. §èi víi ng­êi lÝnh Ph¸p:

- Th­¬ng binh vµ vî con tö sÜ ng­êi Ph¸p “ ®Òu ®­îc cÊp m«n bµi b¸n lÎ thuèc phiÖn”.

-> §Çu ®éc chÝnh d©n téc m×nh.

* §o¹n kÕt:

- NiÒm tin vµo th¸i ®é cña ng­êi d©n b¶n xø.

- Nªu ra con ®­êng ®Êu tranh c¸ch m¹ng; v¹ch trÇn, tè c¸o téi ¸c, bé mÆt v« nh©n ®¹o cña thùc d©n Ph¸p.III. Tæng kÕt (10’)

*NghÖ thuËt:

- Tr×nh tù bè côc: Thêi gian Tr­íc – Trong- Sau chiÕn tranh.

- NghÖ thuËt ch©m biÕm:

+ H×nh ¶nh sinh ®éng, giµu tÝnh biÓu c¶m.

+ Ng«n tõ, giäng ®iÖu mØa mai,ch©m biÕm.

+ Dïng c©u hái tu tõ, ®iÖp cÊu tróc c©u ®Ó tè c¸o m¹nh mÏ téi ¸c cña thùc d©n Ph¸p.

- YÕu tè biÓu c¶m: Tõ ng÷, h×nh ¶nh, biÖn ph¸p tu tõ.

- LËp luËn chÆt chÏ, chøng cí x¸c thùc.

* Néi dung:

-Bé mÆt gi¶ nh©n, gi¶ nghÜa, thñ ®o¹n tµn ¸c cña chÕ ®é thùc d©n ®èi víi ng­êi d©n c¸c n­íc thuéc ®Þa

-Sè phËn ®au th­¬ng cña ng­êi d©n thuéc ®Þa bÞ ®Èy ®i vµo bia ®ì ®¹n trong c¸c cuéc chiÕn tranh phi nghÜa=> Ghi nhí: SGK - HS ®äc.

IV. LuyÖn tËp: (5’)

Bµi 1:

Bµi 2:(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y nªu nh÷ng môc ®Ých cña v¨n ch­¬ng NguyÔn ¸i Quèc?

+ Dïng v¨n ®Ó v¹ch trÇn, tè c¸o téi ¸c cña thùc d©n ®Õ quèc

+ Bªnh vùc quyÒn lîi cña nh©n d©n cña c¸c n­íc thuéc ®Þa; khÝch lÖ tinh thÇn ®Êu tranh gi¶i phãng

+ ThÓ hiÖn quan ®iÓm chÝnh trÞ râ rµng.(1’)5. DÆn dß:

- N¾m néi dung bµi häc.

- Lµm bµi tËp 4 s¸ch BTNV 8 - TËp 2, trang 60,61.

- ChuÈn bÞ bµi: Héi tho¹i.

- So¹n: §i bé ngao du.

Ngày so¹n: 9/3/2013

Ngày d¹y: 11/3/2013

Bµi 26 TiÕt 107:
HỘI THOẠI
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu khái niệm vai xã hội trong hội thoại.

- Biết xác định thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Vai xã hội trong hội thoại.2. Kỹ năng:

Xác định được các vai xã hội trong cuộc thoại.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “Thuế máu”?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Trong giao tiÕp c¸c em th­êng cã c¸c cuéc héi tho¹i víi nhiÒu ng­êi, nhiÒu løa tuæi kh¸c nhau...§ã lµ vai x· héi trong héi tho¹i.H«m nay, c¸c em sÏ t×m hiÓu ®Ó thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña vai x· héi trong héi tho¹i.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc vÝ dô (SGK).


? Cã nh÷ng nh©n vËt nµo tham gia vµo cuéc héi tho¹i?

? Gi÷a hä cã quan hÖ g×?

? Ai ë vai trªn? Ai ë vai d­íi?

? C¸ch xö sù cña bµ c« cã g× ®¸ng chª tr¸ch?

? Th¸i ®é cña bÐ Hång trong cuéc héi tho¹i nh­ thÕ nµo?

? T×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn ®iÒu ®ã? - HS.


? V× sao bÐ Hång ph¶i lµm nh­ vËy?
GV: BÐ Hång biÕt x¸c ®Þnh vai x· héi cho m×nh.

? Tõ ®ã, em hiÓu thÕ nµo vai x· héi?

? Vai x· héi ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c quan hÖ nµo?

? H·y ®äc ý1 - Ghi nhí.

- HS ®äc.

? Khi cÇn nhê ng­êi kh¸c më cöa sæ gióp, em sÏ nãi g× nÕu?

+ Ng­êi ®ã lín tuæi h¬n?

+ Ng­êi ®ã lµ b¹n?

+ Ng­êi ®ã Ýt tuæi h¬n?

- HS th¶o luËn vµ t×m ra c©u nãi phï hîp.

? Tõ ®ã ta rót ra ®iÒu g× khi tham gia héi tho¹i?

HS ®äc.


I. Vai x· héi trong héi tho¹i: (20’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Bµ c«, bÐ Hång.

- C« vµ ch¸u (quan hÖ gia téc - th©n thiÕt)

- Bµ c«: vai trªn.

- BÐ Hång: vai d­íi.

+ Víi quan hÖ gia téc: kh«ng cã sù ch©n thµnh cña t×nh ruét thÞt.

+ Víi t­ c¸ch ng­êi lín: xö sù kh«ng ®óng mùc ®èi víi trÎ con.

- K×m nÐn sù bÊt b×nh ®Ó gi÷ lÔ phÐp.

- BÐ Hång lµ ch¸u (bÒ d­íi) ph¶i t«n träng c« (bÒ trªn).
- VÞ trÝ cña ng­êi tham gia héi tho¹i ®èi víi ng­êi kh¸c trong cuéc tho¹i.
* 2 quan hÖ:

+ Trªn - d­íi hay ngang hµng.

+ Th©n - s¬.

- CÇn x¸c ®Þnh ®óng vai cña m×nh ®Ó chän c¸ch nãi cho phï hîp.=> Ghi nhí:II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1: GV cho HS lµm theo nhãm.

* Nghiªm kh¾c:Nay c¸c ng­¬i nh×n chñ nhôc mµ kh«ng biÕt lo, thÊy n­íc nhôc mµ kh«ng biÕt thÑn...

* Khoan dung:NÕu c¸c ng­¬i biÕt chuyªn tËp s¸ch nµy, theo lêi d¹y b¶o cña ta th× míi ph¶i ®¹o thÇn chñ...Ta viÕt bµi nµy ®Ó c¸c ng­¬i biÕt bông ta.

Bµi tËp 2:

a. XÐt vÒ vÞ trÝ x· héi, «ng gi¸o cã ®Þa vÞ cao h¬n l·o H¹c; xÐt vÒ tuæi t¸c, l·o H¹c cã vÞ trÝ cao h¬n.

b. ¤ng gi¸o nãi víi l·o H¹c b»ng lêi lÏ «n tån, th©n mËt; gäi L·o H¹c lµ , x­ng gép 2 ng­êi lµ «ng con m×nh.

c. L·o H¹c gäi ng­êi ®èi tho¹i víi m×nh lµ «ng gi¸o (t«n träng); x­ng gép 2 ng­êi chóng m×nh (th©n t×nh).

* GV h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 3.

(4’) 4. Cñng cè :

Em cã nhËn xÐt g× vÒ vai x· héi trong héi tho¹i.(1’)5. DÆn dß:

- Häc thuéc ghi nhí.

- Lµm bµi tËp 3.

- §äc kÜ bµi: T×m hiÓu yÕu tè biÓu c¶m trong v¨n nghÞ luËn.................................................................................
Ngày so¹n: 11/3/2013

Ngày d¹y: 13/3/2013

Bµi 26 TiÕt 108:
TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM

TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung, nâng cao hiểu biết về văn nghị luận.

- Nắm được vai trò của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận và cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Lập luận là phương thức biểu đạt chính trong văn nghị luận.

- Biểu cảm là yếu tố hỗ trợ cho lập luận, góp phần tạo nên sức lay động, truyền cảm của bài văn nghị luận.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết yếu tố biểu cảm và tác dụng của nó trong bài văn nghị luận.

- Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với lô-gic lập luận của bài văn nghị luận.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ vai x· héi trong héi tho¹i?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

V¨n b¶n nghÞ luËn lµ v¨n b¶n ®­îc t¹o nªn bëi søc m¹nh cña lÝ trÝ nh»m t¸c ®éng vµo lÝ trÝ cña ng­êi cña ng­êi ®äc, ng­êi nghe. Nh­ng ®Ó cho nh÷ng ®iÒu cña lÝ trÝ nªu ra dÔ dµng ®i vµo lßng ng­êi, cã søc c¶m ho¸, lay ®éng lßng ng­êi th× l¹i cÇn ®Õn yÕu tè biÓu c¶m. Bµi häc h«m nay c« sÏ gióp c¸c em hiÓu râ h¬n vÒ vai trß cña yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n nghÞ luËn vµ nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt cña viÖc ®­a yÕu tè biÓu c¶m vµo bµi v¨n nghÞ luËn ®Ó sù nghÞ luËn ®¹t hiÖu qu¶ thuyÕt phôc cao h¬n.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc v¨n b¶n: “Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn”.

.

? V¨n b¶n ®ã thuéc kiÓu v¨n b¶n nµo?? Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh cña v¨n b¶n Êy?

? Bªn c¹nh ph­¬ng thøc chÝnh lµ nghÞ luËn, v¨n b¶n cßn sö dông yÕu tè nµo kh¸c kh«ng?

? V× sao em cã thÓ kh¼ng ®Þnh nh­ vËy? YÕu tè biÓu c¶m ®­îc thÓ hiÖn ë ®©u?

? H·y t×m nh÷ng tõ ng÷ biÓu c¶m vµ c©u c¶m th¸n thÓ hiÖn c¶m xóc m·nh liÖt cña t¸c gi¶?

? Trong c¸c v¨n b¶n nghÞ luËn c¸c em võa häc, cã v¨n b¶n nµo sö dông yÕu tè biÓu c¶m nhiÒu kh«ng? - HS t×m

? Cô thÓ?

? Nh÷ng v¨n b¶n Êy, yÕu tè biÓu c¶m ®­îc sö dông nhiÒu nh­ng t¹i sao kh«ng ®­îc xem lµ v¨n biÓu c¶m?

? TrÇn Quèc TuÊn vµ Hå ChÝ Minh viÕt hai v¨n b¶n Êy cã ph¶i víi môc ®Ých chÝnh lµ béc lé t×nh c¶m cña m×nh kh«ng? Môc ®Ých chÝnh lµ g×?


? YÕu tè biÓu c¶m ®­îc sö dông nhiÒu víi môc ®Ých g×?
GV: YÕu tè biÓu c¶m lµ yÕu tè phô trî nh­ng nã t¸c dông lµm cho lÝ lÎ cã søc thuyÕt phôc v× nã t¸c ®éng m¹nh vµo t×nh c¶m cña ng­êi ®äc. Ta tiÕp tôc t×m hiÓu vÝ dô sau ®Ó thÊy rá h¬n vÒ ®iÒu nµy.

GV treo b¶ng phô ghi b¶ng ®èi chiÕu.

- GV gäi 2 HS ®äc 2 cét.

? So s¸nh c¸c c©u ë cét 1 vµ cét 2?

? Em sÏ chän nh÷ng c©u ë cét nµo? V× sao?
? Tõ viÖc t×m hiÓu, em h·y cho biÕt yÕu tè biÓu c¶m cã vai trß nh­ thÕ nµo trong bµi v¨n nghÞ luËn?
HS ®äc
GV: Qua t×m hiÓu ta thÊy yÕu tè biÓu c¶m cã vai trß rÊt qu¹n träng trong bµi v¨n nghÞ luËn. VËy lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy ®­îc hÕt t¸c dông cña yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n nghÞ luËn , ®ã lµ vÊn ®Ò mµ ta cÇn t×m hiÓu.

GV ®äc ®o¹n v¨n:

“ Ta th­êng tíi b÷a......vui lßng”

? V× sao TrÇn Quèc TuÊn cã thÓ viÕt nªn nh÷ng c©u v¨n ®Çy t©m tr¹ng nh­ vËy?

? Qua ®ã, em h·y cho biÕt, lµm thÕ nµo ®Ó bµi v¨n nghÞ luËn cã søc biÓu c¶m?

GV: Muèn cã yÕu tè biÓu c¶m ta ph¶i thùc sù xóc ®éng ®èi víi vÊn ®Ò m×nh ®ang nghÞ luËn. Nh­ng nh÷ng t×nh c¶m, c¶m xóc Êy dï m·nh liÖt, s©u s¾c nh­ng chØ ë trong lßng th× ng­êi ®äc, ng­êi nghe kh«ng thÓ nhËn thÊy ®­îc.

? Theo em, b»ng c¸ch nµo ®Ó c¶m xóc Êy truyÒn ®Õn ®­îc ng­êi ®äc, ng­êi nghe?

GV ®äc: “Êy thÕ mµ...nh©n hËu”


GV: YÕu tè biÓu rÊt cÇn, v× thÕ cã b¹n HS cho r»ng: cµng dïng nhiÒu tõ ng÷ biÓu c¶m, c©u c¶m th¸n th× gi¸ trÞ biÓu c¶m trong bµi v¨n nghÞ luËn cµng t¨ng.

? Em cã suy nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ ý kiÕn Êy?

? VËy, yªu cÇu khi sö dông yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n nghÞ luËn lµ g×?

* GV nãi vÒ lçi trong bµi lµm v¨n nghÞ luËn cña HS.

? Qua t×m hiÓu, em h·y cho biÕt, lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy hÕt ®­îc t¸c dông cña yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n nghÞ luËn?


I. YÕu tè biÓu c¶m trong v¨n nghÞ luËn: (20’)

1. §äc v¨n b¶n: Lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn.

2. NhËn xÐt:

- NghÞ luËn.


- NghÞ luËn.
- BiÓu c¶m.

- Tõ ng÷ biÓu c¶m: “Hìi ®ång bµo”, “Chóng ta thµ hi sinh chø nhÊt ®Þnh”, “muèn” , “hÔ” …”

C©uc¶m th¸n: (1),(4),(6),(7),(11),(14),(15).
- HÞch t­íng sÜ

-> Môc ®Ých chÝnh lµ nghÞ luËn: nªu luËn ®iÓm, tr×nh bµy luËn cø, t¸c ®éng vµo lÝ trÝ ng­êi ®äc(ng­êi nghe) , gióp ng­êi ®äc(ng­êi nghe) ph©n biÖt ®óng, sai, x¸c ®Þnh cho m×nh hµnh ®éng vµ c¸ch sèng ®óng ®¾n.

- KhÝch lÖ tinh thÇn quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng. Nh­ng ®Ó lêi kªu gäi cã søc thuyÕt phôc, t¸c gi¶ ®· kh¬i dËy tinh thÇn yªu n­íc vµ lßng c¨m thï giÆc->t¸c ®éng vµo t×nh c¶m.
- Cét 2 hay, hÊp dÉn h¬n h¬n v× cã sö dông yÕu tè biÓu c¶m, t¸c ®éng vµo t×nh c¶m, ®äc lªn ta c¶m thÊy xóc ®éng.

- RÊt cÇn thiÕt; lµm cho bµi v¨n nghÞ luËn hay h¬n, hÊp dÉn h¬n, cã søc thuyÕt phôc h¬n v× nã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi t×nh c¶m cña ng­êi ®äc(ng­êi nghe).=> Ghi nhí: ý1:
- Ngän löa c¨m hên ®ang sôc s«i trong lßng cña «ng. Mçi c©u, mçi ch÷ nh­ ®­îc ch¶y ra tõ tr¸i tim cña t¸c gi¶.

- Ng­êi viÕt ph¶i thËt sù cã c¶m xóc ®èi víi vÊn ®Ò ®ang nghÞ luËn.

- C¶m xóc ph¶i tù nhiªn, ch©n thµnh, s©u s¾c, m·nh liÖt, xuÊt ph¸t tù ®¸y lßng, tõ tr¸i tim dï ®ã lµ t×nh yªu th­¬ng hay lßng c¨m hên.

- Sö dông tõ ng÷ biÓu c¶m.

- C©u c¶m th¸n.

-- Giäng ®iÖu.

-> RÌn luyÖn c¸ch biÓu c¶m.

-> Sai, v×: yÕu tè biÓu c¶m chØ lµ yÕu tè phô, nÕu sö dông nhiÒu sÏ ph¸ vì m¹ch nghÞ luËn vµ l¹c kiÓu bµi.


-> Sö dông hîp lÝ.

* Lçi: + Kh« khan

+ S¸o:


-> Ghi nhí: ý2

=> Ghi nhí: HS ®äc.

II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi 1: GV ph¸t phiÕu häc tËp.

BiÖn ph¸p biÓu c¶m

DÉn chøng

T¸c dông

Nh¹i, ®èi lËp

Tªn da ®en bÈn thØu, tªn An-nam-mÝt bÈn thØu,con yªu, b¹n hiÒn, chiÕn sÜ b¶o vÖ c«ng lÝ vµ tù do.

Ph¬i bµy b¶n chÊt dèi tr¸, bÞp bîm.

-> mØa mai.Tõ ng÷, h×nh ¶nh mØa mai giäng ®iÖu tuyªn truyÒn cña thùc d©n

NhiÒu ng­êi b¶n xø...loµi thuû qu¸i. Mét sè kh¸c l¹i bá x¸c t¹i nh÷ng miÒn hoang vu, th¬ méng.

Ng«n tõ mÜ miÒu kh«ng che ®Ëy ®­îc thùc tÕ phñ phµng; lêi mØa mai thÓ hiÖn sù khinh bØ, sù chÕ nh¹o ®èi víi giäng ®iÖu tuyªn truyÒn cña bän thùc d©n.

-TiÕng c­êi ch©m biÕm s©u cay.
Bµi 2:

GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n, nªu c©u hái.

* C¶m xóc ®­îc thÓ hiÖn qua ®o¹n v¨n: nçi buån vµ sù khæ t©m cña mét ng­êi thÇy t©m huyÕt, ch©n chÝnh tr­íc vÊn n¹n häc vÑt, häc tñ trong häc ng÷ v¨n.

* Søc thuyÕt phôc, gîi c¶m cña ®o¹n v¨n ®­îc t¹o nªn bëi:

+ C¶m xóc cña ng­êi viÕt rÊt ch©n thµnh tù nhiªn, ch©n thËt: viÕt v¨n nghÞ luËn mµ nh­ c©u chuyÖn t©m t×nh gi÷a thÇy vµ trß, gi÷a nh÷ng ng­êi b¹n víi nhau.

+ Sö dông tõ ng÷ biÓu c¶m, c©u c¶m vµ giäng ®iÖu t©m t×nh.Bµi 3: §o¹n v¨n tr×nh bµy luËn ®iÓm: Chóng ta kh«ng nªn häc vÑt, häc tñ.

+ Yªu cÇu vÒ lÝ lÏ, dÉn chøng: lµm râ t¸c h¹i cña hai lèi häc nµy, nªu dÉn chøng cô thÓ.

+ Yªu cÇu biÓu c¶m: T¸n thµnh hay ph¶n ®èi.

(4’) 4. Cñng cè :

Em cã nhËn xÐt g× vÒ vai trß vµ viÖc sö dông yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n nghÞ luËn.(1’)5. DÆn dß:

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Lµm bµi tËp trong s¸ch BT ng÷ v¨n.

- So¹n: “§i bé ngao du”.


..............................................................................
Ngày so¹n: 11/3/2013

Ngày d¹y: 13/3/2013

Bµi 27 TiÕt 109: Văn bản
ĐI BỘ NGAO DU

(Trích Ê-min hay Về giáo dục)

Ru-xô

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được quan điểm đi bộ ngao du của tác giả.

- Thấy được nghệ thuật lập luận mang đậm sắc thái cá nhân của nhà văn Pháp Ru-xô.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ theo quan điểm của tác giả.

- Cách lập luận chặt chẽ, sinh động, tự nhiên của nhà văn.

- Lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú của việc đi bộ ngao du.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu văn bản nghị luận nước ngoài.

- Tìm hiểu, phân tích các luận điểm, luận cứ, cách trình bày vấn đề trong một bài văn nghị luận cụ thể.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt vai trß vµ viÖc sö dông yÕu tè biÓu c¶m trong bµi v¨n nghÞ luËn?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

HiÖn nay cã rÊt nhiÒu ng­êi cã thãi quen ®i bé ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ. Kh«ng chØ thÕ, theo Ru-x« th× ®i bé cßn cã nhiÒu lîi Ých. H«m nay, c¸c em sÏ t×m hiÓu lîi Ých cña viÖc ®i bé ngao du qua tiÕt häc nµy.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc


Yªu cÇu: §äc râ rµng, døt kho¸t, t×nh c¶m, th©n mËt, thay ®æi giäng theo kiÓu c©u.

- GV ®äc mÉu, gäi häc sinh ®äc.


? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶?

? Em biÕt g× vÒ t¸c phÈm “E-min hay vÒ gi¸o dôc”?

? §o¹n trÝch thuéc phÇn nµo?

Toµn bé t¸c phÈm thuéc thÓ lo¹i g×?

? V¨n b¶n trÝch thuéc kiÓu nghÞ luËn g×?
? §o¹n v¨n tr×nh bµy mÊy luËn ®iÓm? §ã lµ nh÷ng luËn ®iÓm nµo?

GV gäi HS ®äc ®o¹n 1.

? LuËn ®iÓm ®Çu tiªn triÓn khai vÊn ®Ò “§i bé ngao du” lµ nh­ thÕ nµo? §i bé ngao du ®Çu tiªn cã lîi Ých g×?

? LuËn ®iÓm nµy ®­îc chøng minh b»ng c¸c luËn cø nµo?


? NhËn xÐt vÒ c¸c luËn cø vµ c¸ch tr×nh bµy c¸c luËn cø?

GV: §i bé ngao du ®em l¹i c¶m gi¸c tù do tuyÖt ®èi, thuËn theo tù nhiªn.

? Ng­êi ®i cã ®­îc nh÷ng g×?


GV: §©y lµ quan niÖm gi¸o dôc vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc cña Ru-x«.

? Trong ®o¹n nµy t¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng ®¹i tõ nh©n x­ng nµo?

? Theo em, t¹i sao t¸c gi¶ dïng nhiÒu ®¹i tõ nh©n x­ng kh¸c nhau nh­ vËy? C¸ch dïng Êy cã dông ý g×?

? C©u chuyÖn cã hÊp dÉn em kh«ng? T¹i sao? - HS th¶o luËn.


GV: C©u chuyÖn tiÕp diÔn nh­ thÕ nµo ta sÏ t×m hiÓu ë tiÕt sau.

I. §äc- T×m hiÓu chung: (15’)

1.§äc:


2.T¸c gi¶-t¸c phÈm:

a. T¸c gi¶:

- J¨ng-J¾c.Ru-x« (1712-1778), lµ nhµ v¨n Ph¸p, nhµ ho¹t ®éng x· héi næi tiÕng cña Ph¸p ë TK XVIII.b. T¸c phÈm:

- ViÕt n¨m 1726 - lµ thiªn luËn v¨n tiÓu thuyÕt víi 2 nh©n vËt chÝnh.

- Gåm 5 quyÓn - qu¸ tr×nh gi¸o dôc £-min tõ lóc:

+ Ra ®êi ®Õn 2, 3 tuæi.

+ 4, 5 tuæi ®Õn 12, 13 tuæi.

+ 13 tuæi ®Õn 16 tuæi.

+ 16 tuæi ®Õn 20 tuæi.

+ Ngoµi 20 tuæi.

- PhÇn cuèi.

3.. Tõ khã: SGK.

4..ThÓ lo¹i:

- T¸c phÈm: LuËn v¨n tiÓu thuyÕt.

- V¨n b¶n trÝch: NghÞ luËn chøng minh.

5.. Bè côc:

* 3 phÇn: 3 luËn ®iÓm.

+ Tõ ®Çu... “nghØ ng¬i”- §i bé ngao du vµ tù do.

+ TiÕp ... “lµm tèt h¬n”- §i bé ngao du vµ sù lµm giµu, hiÓu biÕt cuéc sèng, thiªn nhiªn.

+ Cßn l¹i: §i bé ngao du víi viÖc rÌn luyÖn søc khoÎ, tinh thÇn cña con ng­êi.

II. §äc-T×m hiÓu chi tiÕt: (20’)

1. §i bé ngao du vµ tù do:

- Lîi Ých ®Çu tiªn cña ®i bé ngao du lµ ng­êi hoµn toµn tù do.


* LuËn cø:

+ Muèn ®i, muèn ®øng tuú ý(dÉn chøng).

+ Kh«ng phô thuéc vµo con ng­êi, ph­¬ng tiÖn.

+ Tho¶i m¸i h­ëng thô tù do trªn ®­êng ®i.

+ §i võa ®Ó gi¶i trÝ võa ®Ó häc hái, vËn ®éng, lµm viÖc.

=> kh«ng bao giê ch¸n.

- LuËn cø phong phó; dÉn chøng vµ lÝ lÏ tr×nh bµy xen kÏ, tiÕp nèi tù nhiªn.

- §­îc vui ch¬i, ®­îc rÌn luyÖn, ®­îc häc hái.


- T«i, ta, em.

- Dïng t«i vµ ta xen kÏ, ®©y lµ dông ý nghÖ thuËt cña t¸c gi¶.

+ Khi x­ng t«i: nãi vÒ kinh nghiÖm riªng.

+ Khi x­ng ta: LÝ luËn chung.

=> C¸ch x­ng h« lµm cho bµi v¨n trë nªn sinh ®éng, g¾n c¸i riªng víi c¸i chung, gi¶n dÞ, dÔ hiÓu, dÔ lµm theo.
(4’) 4. Cñng cè :

Em cã nhËn xÐt g× vÒ vai trß cña viÖc ®i bé qua phÇn 1 cña ®o¹n trÝch §i bé ngao du. 

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m néi dung phÇn võa häc.

- So¹n tiÕp 2 phÇn cßn l¹i.

* L­u ý: + T×m luËn cø, luËn chøng.

+ ý nghÜa v¨n b¶n. T×m luËn ®iÓm.

Ngày so¹n: 13/3/2013

Ngày d¹y: 16/3 /2013

Bµi 27 TiÕt 110: Văn bản
ĐI BỘ NGAO DU

(Trích Ê-min hay Về giáo dục)

Ru-xô
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được quan điểm đi bộ ngao du của tác giả.

- Thấy được nghệ thuật lập luận mang đậm sắc thái cá nhân của nhà văn Pháp Ru-xô.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ theo quan điểm của tác giả.

- Cách lập luận chặt chẽ, sinh động, tự nhiên của nhà văn.

- Lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú của việc đi bộ ngao du.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu văn bản nghị luận nước ngoài.

- Tìm hiểu, phân tích các luận điểm, luận cứ, cách trình bày vấn đề trong một bài văn nghị luận cụ thể.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt vai trß cña viÖc ®i bé qua phÇn 1 cña ®o¹n trÝch §i bé ngao du. 

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Ngoµi viÖc ®­îc hoµn toµn tù do, tho¶i m¸i, ®i bé ngao du cßn cã g× thó vÞ n÷a, ta sÏ t×m hiÓu qua tiÕt häc nµy.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc phÇn 2.

? LuËn ®iÓm t¸c gi¶ ®­a ra ë phÇn nµy lµ g×?

? §Ó lµm s¸ng tá luËn ®iÓm nµy, t¸c gi¶ ®· lËp luËn nh­ thÕ nµo?

? Trªn c¬ së nh÷ng luËn cø nµo?


? T¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ®Ó lËp luËn?


? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶?

? Qua ®o¹n nµy, em rót ra ®­îc bµi häc g× cho b¶n th©n?GV gäi HS ®äc phÇn 3.

? §o¹n cßn l¹i nªu lªn luËn ®iÓm g×?

? C¸ch chøng minh luËn ®iÓm nµy cã g× ®Æc s¾c?

- HS.


? Cuèi cïng t¸c gi¶ ®­a ra kÕt luËn g×?

? NhËn xÐt c¸ch kÕt luËn?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch s¾p xÕp 3 luËn ®iÓm?
? V× sao t¸c gi¶ l¹i s¾p xÕp nh­ vËy?
? Qua v¨n b¶n ®i bé ngao du cã thÓ thÊy bãng d¸ng t¸c gi¶ lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

HS ®äc.


II.§äc- T×m hiÓu chi tiÕt: (20’)
2. §i bé ngao du víi viÖc båi d­ìng nhËn thøc, lµm giµu hiÓu biÕt:

- T¸c gi¶ lËp luËn b»ng c¸c luËn cø sau:

+ §i nh­ c¸c nhµ triÕt häc lõng danh.

+ Xem xÐt c¸c tµi nguyªn phong phó trªn mÆt ®Êt.

+ T×m hiÓu c¸c s¶n vËt.

+ S­u tËp c¸c mÉu vËt.

- Nªu dÉn chøng dån dËp liªn tiÕp.

- Sö dông c¸c kiÓu c©u kh¸c nhau: so s¸nh, nªu c¶m xóc, c©u hái tu tõ...

=> LËp luËn chÆt chÏ, tù nhiªn, lµm s¸ng tá ®­îc luËn ®iÓm.

- Lu«n cã ý thøc häc hái, häc mäi lóc, mäi n¬i bëi quanh ta lµ mét kho tri thøc v« gi¸.3. §i bé ngao du víi viÖc rÌn luyÖn søc khoÎ vµ tinh thÇn cña con ng­êi:

- Chøng minh b»ng nghÖ thuËt so s¸nh ®èi lËp: ngao du b»ng ph­¬ng tiÖn víi ngao du b»ng ®i bé.

=> KÕt luËn: §i bé gióp ta rÌn luyÖn søc kháe vµ s¶ng kho¸i tinh thÇn.

=> KÕt luËn mét c¸ch tËp trung, gi¶n dÞ, dÔ hiÓu.III. Tæng kÕt (10’)

- Hîp lÝ vµ cã dông ý.

+ Khao kh¸t tù do nªn ®­a luËn ®iÓm nµy lªn tr­íc.

+ ¤ng Ýt ®­îc häc hµnh nªn khao kh¸t kiÕn thøc.

- Gi¶n dÞ.

- Quý träng tù do.

- Yªu mÕn thiªn nhiªn.

=> Ghi nhí:

IV. LuyÖn tËp: (5’)


(4’) 4. Cñng cè :

Em cã nhËn xÐt g× vÒ vai trß cña viÖc ®i bé qua ®o¹n trÝch “§i bé ngao du” 

(1’)5. DÆn dß:

1. N¾m néi dung bµi häc.

2. ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nªu lîi Ých cña viÖc ®i bé ngao du ®èi víi b¶n th©n em.

3. ChuÈn bÞ bµi: Héi tho¹i.(tiÕp theo)Ngày so¹n: 16 /3/2013

Ngày d¹y: 18 /3/2013

Bµi 27 TiÕt 111:
HỘI THOẠI

(Tiếp theo)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hiểu khái niệm lượt lời và cách vận dụng chúng trong giao tiếp.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm lượt lời.

- Việc lựa chọn lượt lời góp phần thể hiện thái độ và phép lịch sự trong giao tiếp.

2. Kỹ năng:

- Xác định được các lượt lời trong các cuộc thoại.

- Sử dụng đúng lượt lời trong giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt vai trß cña viÖc ®i bé qua ®o¹n trÝch§i bé ngao du”. 

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Trong giao tiÕp th­êng x¶y ra l­ît lêi cña c¸c nh©n vËt tham gia héi tho¹i. VËy, l­ît lêi trong héi tho¹i lµ g×? CÇn chó ý ®iÒu g× khi tham gia héi tho¹i? H«m nay, c¸c em sÏ ®­îc t×m hiÓu.* C¸c ho¹t ®éng: (1’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc


GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô, gäi HS ®äc.
? Trong cuéc tho¹i, mçi nh©n vËt nãi bao nhiªu l­ît?

? Cã bao nhiªu lÇn lÏ ra Hång nãi nh­ng l¹i kh«ng nãi?

? Th¸i ®é cña bÐ Hång tr­íc nh÷ng lêi nãi cña bµ c« nh­ thÕ nµo?

? V× sao Hång kh«ng ng¾t lêi c« khi c« nãi nh÷ng ®iÒu m×nh kh«ng muèn nghe?

? Qua ph©n tÝch, em hiÓu thÕ nµo lµ l­ît lêi trong héi tho¹i?

? Khi giao tiÕp chóng ta cÇn chó ý ®iÒu g×?

HS ®äc.

? H·y lÊy vÝ dô vÒ l­ît lêi trong héi tho¹i?- HS.

GV gäi HS ®äc yªu cÇu.

? TÝnh c¸ch cña mçi nh©n vËt ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo qua ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê”?

GV gäi HS ®äc.


? Sù im lÆng cña nh©n vËt T«i béc lé ®iÒu g×?

ViÕt mét ®o¹n héi tho¹i víi chñ ®Ò häc tËp. HS viÕt, tr×nh bµy, nhËn xÐt.

- GV nhËn xÐt.


I. L­ît lêi trong héi tho¹i: (1’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- Bµ c«: 5 lÇn.

- BÐ Hång: 2 lÇn.

- 2 lÇn: sau l­ît lêi 1 vµ 3 cña bµ c«.


- BÊt b×nh.
- Cè g¾ng kiÒm chÕ ®Ó gi÷ th¸i ®é lÔ phÐp.

=> Ghi nhí: (SGK)

II. LuyÖn tËp: (1’)

Bµi tËp 1:

- ChÞ DËu: biÕt m×nh, biÕt ng­êi, nhÉn nhÞn nh­ng khi cÇn th× vÉn quyÕt vïng lªn.

- Anh DËu: cam chÞu, b¹c nh­îc.

- Cai lÖ: tiÓu nh©n, kh«ng cã t×nh ng­êi.Bµi tËp 3:

- LÇn 1: ngì ngµng, h·nh diÖn, xÊu hæ.

- LÇn 2: xóc ®éng tr­íc t©m hån vµ lßng nh©n hËu cña em g¸i.

Bµi tËp bæ sung:


(4’) 4. Cñng cè :

Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ l­ît lêi vµ ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g× trong giao tiÕp?

(1’)5. DÆn dß:

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Hoµn chØnh c¸c bµi tËp vµo vë.

- ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp ®­a yÕu tè biÓu c¶m vµo bµi v¨n nghÞ luËn.

Ngày so¹n: 18/3/2013

Ngày d¹y: 20/3/2013

Bµi 27 TiÕt 112:
LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ BỂU CẢM

VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

Củng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng vận dụngII – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hệ thống kiến thức về văn nghị luận.

- Cách đưa yếu tố biểu cảm vào bàn văn nghị luận.

2. Kỹ năng:

Xác định cảm xúc và biết cách diễn đạt cảm xúc đó trong bài văn nghị luận.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.?Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ l­ît lêi vµ ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g× trong giao tiÕp?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë tiÕt 108 c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu viÖc đưa yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận. §Ó cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc ®ã giê häc hom nay c« sÏ gióp c¸c em luyÖn tËp.Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

- HS ®äc ®Ò ra.


? NÕu ph¶i viÕt mét bµi v¨n víi ®Ò trªn th× em sÏ lÇn l­ît lµm nh÷ng viÖc g×?

- HS nh¾c l¹i c¸c b­íc lµm bµi v¨n nghÞ luËn.

? Bµi lµm cÇn lµm s¸ng tá vÊn ®Ò g×?

? Cho ®èi t­îng nµo?

? Ta cÇn lµm theo kiÓu lËp luËn nµo?

- Häc sinh.

GV treo b¶ng phô ghi c¸ch s¾p xÕp c¸c luËn ®iÓm.

- HS ®äc hÖ thèng c¸c luËn ®iÓm.

? C¸ch s¾p xÕp c¸c luËn ®iÓm theo tr×nh tù Êy cã hîp lÝ kh«ng?

? Cã thÓ söa l¹i nh­ thÕ nµo?

GV cho HS th¶o luËn nhãm.

? Dùa vµo c¸c luËn ®iÓm Êy, h·y x©y dùng dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn?

- HS lµm viÖc theo nhãm.
? Më bµi?

? Th©n bµi nªn ®­a ra mÊy luËn ®iÓm?


? §ã lµ nh÷ng luËn ®iÓm nµo?


? S¾p xÕp c¸c luËn ®iÓm Êy nh­ thÕ nµo?

? PhÇn kÕt bµi?
GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n.

? T×m yÕu tè biÓu c¶m ®­îc sö dông trong ®o¹n v¨n?


? Ta ®­a yÕu tè biÓu c¶m vµo ®o¹n v¨n chøa luËn ®iÓm nµo?

? LuËn ®iÓm Êy gîi cho em c¶m xóc g×?


- HS th¶o luËn.

? yªu cÇu cña c¶m xóc?

GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n trong sgk.

? §o¹n v¨n nghÞ luËn Êy ®· thÓ hiÖn ®­îc ®óng vµ ®ñ nh÷ng c¶m xóc Êy ch­a?

? CÇn t¨ng c­êng yÕu tè biÓu nh­ thÕ nµo ®Ó ®o¹n v¨n biÓu hiÖn ®óng nh÷ng c¶m xóc ch©n thËt cña em?

? Cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ biÓu c¶m nh­: biÕt bao nhiªu, diÖu k× thay, lµm sao cã ®­îc... vµo ®o¹n v¨n kh«ng?

? Ta ®­a vµo chç nµo trong ®o¹n v¨n?

? H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n Êy?

GV gãp ý, chØ ra nh÷ng ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm ®Ó trong bµi sau HS thùc hµnh tèt h¬n.


I. ChuÈn bÞ ë nhµ (5’)

1.§Ò bµi:

Sù bæ Ých cña nh÷ng chuyÕn tham quan, du lÞch ®èi víi häc sinh.

II. LuyÖn tËp trªn líp: (30’)

1. H­íng dÉn luyÖn tËp bµi 1: (10’)

- Lîi Ých cña viÖc tham quan.


- Chøng minh.

- Ch­a thËt hîp lÝ.

* Söa l¹i.

a. Më bµi:

- Nh÷ng chuyÕn tham quan du lÞch ®· gióp Ých cho ng­êi tham quan rÊt nhiÒu.b. Th©n bµi:

+ VÒ hiÓu biÕt:

- HiÓu cô thÓ h¬n, s©u s¾c h¬n, sinh ®éng h¬n nh÷ng ®iÒu ®· häc trong tr­êng.

- §­a l¹i nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm míi kh«ng t×m thÊy trong s¸ch vë.

+ VÒ tinh thÇn:

- T×m thªm nhiÒu niÒm vui míi cho b¶n th©n.

-Thªm yªu thiªn nhiªn, quª h­¬ng ®Êt n­íc.

+ VÕ thÓ chÊt: Cã thÓ lµm ta khoÎ m¹nh, cã søc chÞu ®ùng bÒn bØ h¬n.c. KÕt luËn: Tham quan du lÞch qu¶ lµ ho¹t ®éng bæ Ých, mäi ng­êi cÇn tÝch cùc tham gia.
2. H­íng dÉn luyÖn tËp bµi 2: (20’)

*Yªu cÇu 2.a:

+ Tõ ng÷ biÓu c¶m, c©u c¶m th¸n, giäng ®iÖu.

* Yªu cÇu 2.b:

- Nh÷ng chuyÕn tham quan, du lÞch ®em ®Õn cho ta thËt nhiÒu niÒm vui.

+ C¶m xóc tr­íc khi ®i: håi hép, n¸o nøc...

+ C¶m xóc trong khi ®i: ng¹c nhiªn, thÝch thó...

+ C¶m xóc sau khi vÒ: hµi lßng, h¬i tiÕc...

-> Ch©n thËt.

* §äc ®o¹n v¨n vµ nhËn xÐt:

- YÕu tè biÓu c¶m ®­îc thÓ hiÖn ®óng vµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ.


- Thªm c¸c tõ ng÷ biÓu c¶m.

- Cã thÓ ®­a vµo song ph¶i chó ý sù hîp lÝ.VÝ dô:

- Nçi buån kia, k× diÖu thay...

- Lµm sao cã ®­îc niÒm sung s­íng Êy...

* HS viÕt l¹i ®o¹n v¨n, tr×nh bµy tr­íc líp, nhËn xÐt.
(4’) 4. Cñng cè :

Em h·y cho biÕt ta cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g× trong khi ®­a yÕu tè biÓu c¶m vµo bµi v¨n nghÞ luËn?

(1’)5. DÆn dß:

- §äc bµi ®äc thªm trang 109.

- Lµm bµi tËp 3, GV h­íng dÉn.

- ¤n tËp, chuÈn bÞ kiÓm tra v¨n.Ngày so¹n: 18/3/2013

Ngày d¹y: 20/3/2013.

Bµi 28 TiÕt 113.
KiÓm tra v¨n.

I . MôC tiªu CÇN ®¹T

Nh»m ®¸nh gi¸ HS vÒ møc ®é nhËn thøc phÇn v¨n.II TRäNG T©M KIÕN THøC, KÜ N¨NG

1. KiÕn thøc

KiÓm tra, kh¶o s¸t toµn bé kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n ®· häc tõ ®Çu häc k× II ®Õn nay.

2. KÜ n¨ng- Gióp häc sinh cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n ®· häc tõ ®Çu häc k× II ®Õn nay.

– Gi¸o dôc häc sinh tÝnh trung thùc, lËp tr­êng khi lµm bµi .III. PH­¬NG PH¸P, KÜ THUËT D¹Y HäC:

Tr¾c nghiÖm, tù luËn, kÜ thuËt ®éng n·o.IV. CHUÈN BÞ .

- Gi¸o viªn : nghiªn cøu tµi liÖu, ra ®Ò, lËp ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm phï hîp víi ®èi t­îng.

- Häc sinh : ¤n kÜ lý thuyÕt vµ rÌn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn.

MA TRËN ®Ò KIÓM TRAMøc ®é NT
Néi

dung


NhËn

BiÕtTh«ng hiÓu


VËn dông

Tæng ®iÓm
ThÊp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Bµi “Nhí rõng” vµ

“¤ng ®å”


1

1

1


Bµi th¬:

“Khi con tu hó” vµ

“Quª h­¬ng”

1

1

2

2


“ HÞch t­íng sÜ”

1


0,5

“ThuÕ m¸u”

11

6,5


Tæng sè c©u

5
3

1
9


Tæng sè ®iÓm

2,5
1,5

6
10


Bµi kiÓm tra v¨n.

Thêi gian: 45phót

Hä vµ tªn:………………………. Líp………….


§iÓm

Lêi phª cña gi¸o viªn
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương