Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang22/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ hµnh ®éng nãi, cã mÊy kiÓu hµnh ®éng nãi?

(1’)5. DÆn dß:

- Häc thuéc ghi nhí.

- Lµm c¸c bµi tËp trong SGK.

- Xem l¹i kiÕn thøc bµi v¨n thuyÕt minh.


Ngày so¹n: 18/2/2013

Ngày d¹y: 20/2/2013

Bµi 23 TiÕt 96:
Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5

I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá kiến thức về phần văn thuyết minh về cách làm.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Củng cố, khắc sâu kiến thức về phần văn thuyết minh về cách làm đã học.2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các kiến thức văn thuyết minh về cách làm đã học.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch mÉu, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.IV. CHUN B .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt bè côc, néi dung bµi v¨n thuyÕt minh vÒ ph­¬ng ph¸p c¸ch lµm?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë tiÕt 87,88 c¸c em ®· lµm bµi v¨n viÕt sè 5. KÕt qu¶ bµi viÕt ®ã nh­ thÕ nµo h«m nay c« sÏ tr¶ bµi.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò: (10’)

* HS ®äc l¹i ®Ò bµi:

PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm

PhÇn2: Tù luËn.

H·y thuyÕt minh c¸ch lµm mét mãn ¨n trong ngµy TÕt nguyªn ®¸n.

* Yªu cÇu cña ®Ò:

PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm( Khi tr¶ bµi gi¸o viªn ®äc ®¸p ¸n)C©u

1

2

3

4

5

6

§¸p¸n

B

D

B

C

B

A

PhÇn2: Tù luËn.

* Dµn ý kh¸i qu¸t:C¸c em cã thÓ tr×nh bµy c¸ch lµm mãn b¸nh ch­ng.

A. Më bµi: Giíi thiÖu vÒ chiÕc b¸nh ch­ng.

B. Th©n bµi:

1. Nguyªn liÖu: (§ñ lµm 10 b¸nh ch­ng)

- NÕp: 3 kg.

- §Ëu: 0,5 kg.

- ThÞt ba chØ: 0,5 kg.

- L¸ dong: 40 l¸.

- Gia vÞ: tiªu, hµnh cñ muèi...

- KÐo, khu«n, sîi l¹t...

2. ChuÉn bÞ:

- Röa s¹ch l¸.

- ThÞt: röa, th¸i, ­íp gia vÞ.

- §Ëu: ®·i s¹ch, hÊp chÝn.

- G¹o ®·i s¹ch, ng©m.

3. C¸ch lµm:

- Gãi.


- NÊu.

- Ðp.


4. Yªu cÇu thµnh phÈm:

- H×nh thøc: b¸nh vu«ng, ®Ñp, mµu l¸ xanh.

- ChÊt l­îng: b¸nh dÎo, th¬m ®Æc tr­ng, cã mµu xanh.

II. NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh: (5’)

1. ­u ®iÓm:

- ViÕt ®óng thÓ lo¹i: thuyÕt minh vÒ mét ph­¬ng ph¸p.

- Bè côc râ rµng.

- Tr×nh bµy t­¬ng ®èi s¹ch sÏ.

- Sè liÖu chÝnh x¸c, ng­êi ®äc cã thÓ n¾m ®­îc c¸ch lµm b¸nh ch­ng th«ng qua bµi thuyÕt minh.

2. Nh­îc ®iÓm:

- Mét sè em c¸ch tr×nh bµy c¸ch lµm ch­a ®Çy ®ñ, thiÕu nh÷ng b­íc quan träng hoÆc thiÕu nh÷ng nguyªn liÖu quan träng.

- TØ lÖ c¸c lo¹i nguyªn liÖu ch­a phï hîp.

- Mét sè em tr×nh bµy bµi viÕt cña m×nh nh­ mét bµi v¨n tù sù - sai ph­¬ng ph¸p.

- Dïng tõ ®Þa ph­¬ng qu¸ nhiÒu trong bµi lµm.
III.. §äc bµi lµm tèt: (5’)

IV. Tr¶ bµi vµ söa ch÷a bµi: (10’)

HS ch÷a lçi sai vµo lÒ bªn ph¶i.V. GV ghi ®iÓm: (5’)

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸ch lµm bµi v¨n thuyÕt minh vÒ ph­¬ng ph¸p c¸ch lµm?

(1’)5. DÆn dß:

- Xem l¹i bµi viÕt vµ söa ch÷a.

- Bµi yÕu ph¶i lµm l¹i vµo vë bµi tËp.

- So¹n bµi : “N­íc §¹i ViÖt ta” theo h­íng dÉn ë tiÕt 94


Ngày so¹n: 18/2/2013

Ngày d¹y: 20/2/2013

Bµi 24 TiÕt 97:

NƯỚC ĐẠI VIỆT TA

(Trích Bình Ngô đại cáo)

Nguyễn Trãi

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung thêm kiến thức về văn nghị luận trung đại.

- Thấy được chức năng, yêu cầu nội dung, hình thức của một bài cáo.

- Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn trích.

Lưu ý: Học sinh đã được học về tác phẩm thơ của Nguyễn Trãi ở lớp 7.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về thể cáo.

- Hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài Bình Ngô đại cáo.

­- Nội dung tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về đất nước, dân tộc.

- Đặc điểm văn chính luận của Bình Ngô đại cáo ở một đoạn trích.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể cáo.

- Nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu văn bản nghị luận trung đại ở thể loại cáo.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “ HÞch t­íng sÜ”?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Cha cña NguyÔn Tr·i lµ nguyÔn Phi Khanh bÞ giÆc b¾t ®µy sang Trung Quèc. NguyÔn Tr·i muèn theo cha nh­ng ®Õn biªn ¶i phÝa B¾c , NguyÔn Phi Khanh ®· khuyªn con quay trë vÒ ®Ó lo tÝnh viÖc tr¶ thï nhµ, ®Òn nî n­íc. Nghe theo lêi cha dÆn, NguyÔn Tr·i trë vÒ theo Lª Lîi tiÕp tôc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh. N¨m 1428 cuéc kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, NguyÔn Tr·i thay Lª Lîi viÕt bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

Gv h­íng dÉn: ®äc giäng trang träng, tù hµo, hïng hån – GV ®äc mÉu

GV gäi HS ®äc
? ë líp 7, c¸c em ®· biÕt vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Tr·i qua bµi “C«n S¬n ca”. Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÇ t¸c gi¶ NguyÔn Tr·i?

? N­íc §¹i ViÖt ta trÝch tõ t¸c phÈm nµo?

? B×nh Ng« §¹i c¸o ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo?

-GV gi¶i thÝch mét sè tõ khã

? Em hiÓu g× vÒ thÓ c¸o?

? Em h·y gi¶i thÝch B×nh Ng« ®¹i c¸o cã nghÜa lµ g×?

GV: Bµi c¸o quan träng c«ng bè cuéc kh¸ng chiÕn chèng giÆc Minh cña nghÜa qu©n Lam S¬n kÕt thóc th¾ng lîi.

? T¹i sao ®¸nh giÆc Minh mµ gäi lµ b×nh Ng«?

GV: Ng­êi s¸ng lËp nªn nhµ Minh lµ Chu Nguyªn Ch­¬ng, khëi nghiÖp ë ®Êt Ng«, tù x­ng lµ Ng« V­¬ng, sau ®æi lµ Minh Thµnh Tæ, tøc nhµ Minh. GiÆc Ng« còng lµ giÆc Minh.
? §o¹n trÝch N­íc §¹i ViÖt ta n»m ë phÇn nµo?

? Theo em, víi hoµn c¶nh ra ®êi nh­ vËy ta nªn ®äc ®o¹n trÝch víi giäng ®iÖu nh­ thÕ nµo?

? Cã ý kiÕn cho r»ng, v¨n b¶n N­íc §¹i ViÕt ta ®­îc viÕt theo ph­¬ng thøc miªu t¶. ý kiÕn em thÕ nµo?

? V× sao em cho r»ng viÕt b»ng ph­¬ng thøc nghÞ nghÞ luËn?

? V¨n b¶n nµy nªu lªn mÊy luËn ®iÓm?

? T­ t­ëng nh©n nghÜa ®­îc thÓ hiÖn ë c©u th¬ nµo?

? Em h·y ®äc 2 c©u ®ã?

? Em hiÓu nh©n nghÜa lµ g×?

? Quan niÖm nh©n nghÜa cña NguyÔn Tr·i nh­ thÕ nµo?

? “yªn d©n”, “trõ b¹o”?

GV: §©y lµ quan niÖm thÇm nhuÇn t­ t­ëng Nho gi¸o nh­ng NguyÔn Tr·i ®· tiÕp thu mét c¸ch s¸ng t¹o. §Æt trong hoµn c¶nh lÞch sö n­íc ta lóc bÊy giê, muèn cuéc sèng cña d©n yªn æn, th¸i b×nh th× ph¶i diÖt trõ giÆc Minh. Nh­ vËy, theo NguyÔn Tr·i t­ t­ëng nh©n nghÜa g¾n liÒn víi t­ t­ëng yªu n­íc, chèng qu©n x©m l­îc. §©y lµ nguyªn lÝ gèc, lµ linh hån cña bµi c¸o, lµ t­ t­ëng chØ ®¹o cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh.( Ghi b¶ng)

Gäi Hs ®äc 8 c©u th¬ tiÕp

? PhÇn b¹n võa ®äc tr×nh bµy luËn ®iÓm g×?

? NguyÔn Tr·i kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn ®éc lËp d©n téc dùa trªn nh÷ng yÕu tè nµo?


GV: C¸c em ®· häc bµi “S«ng nói n­íc Nam” cña LÝ Th­êng KiÖt.

? VËy, em thÊy viÖc kh¼ng ®Þnh ®éc lËp chñ quyÒn cña NT cã g× kh¸c víi LÝ Th­êng KiÖt?

? NhËn xÐt vÒ quan niÖm cña NguyÔn Tr·i?

GV: Khi kh¼ng ®Þnh ®éc lËp d©n téc t¸c gi¶ ®­a yÕu tè v¨n hiÕn lªn ®Çu.

? Em hiÓu v¨n hiÕn lµ g×?

? T¹i sao l¹i ®­a yÕu tè v¨n hiÕn lªn hµng ®Çu so víi c¸c yÕu tè kh¸c?GV b×nh: Trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo, v¨n hiÕn còng lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt, lµ h¹t nh©n quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña mét d©n téc. Ta tõng nghe: v¨n ho¸ lµ tinh hoa cña d©n téc, hiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia. §­a yÕu tè v¨n hiÕn lªn ®Çu vµ viÖc nh©n m¹nh thªm nÒn v¨n hiÕn ë sù cã mÆt lu«n cña nh÷ng ng­êi tµi giái “ Tuy m¹nh yÕu….Còng cã” §©y lµ c¸ch ®Ëp th¼ng vµo luËn ®iÖu coi th­êng d©n ta, coi d©n ta lµ man di mäi rî cña bän thùc d©n phong kiÕn ph­¬ng B¾c. C¸c em ¹, ngµy nay trong xu thÕ héi nhËp, chóng ta l¹i cµng ph¶i gi÷ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ®Ó hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan. Tõ ®©y ta cµng thÊy t­ t­ëng cña NguyÔn Tr·i lµ tiÕn bé, lµ ®i tr­íc thêi ®¹i .

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lèi v¨n? T¸c gi¶ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo?

? ViÖc s¾p xÕp c¸c triÒu ®¹i ta lªn tr­íc c¸c triÒu ®¹i Trung Quèc nh»m môc ®Ých g×?

? Nh÷ng nÐt nghÖ thuËt Êy t¹o nªn giäng v¨n nh­ thÕ nµo? Gãp phÇn thÓ hiÖn ®iÒu g×?GV chuyÔn: Nguyªn lÝ nh©n nghÜa vµ ch©n lÝ vÒ sù tån t¹i ®éc lËp d©n téc ®· gióp d©n ta lµm nªn ®iÒu g×? §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ®ã mét b¹n ®äc cho c« 6 c©u th¬ cuèi.

? Qua b¹n ®äc, cho ta thÊy søc m¹nh cña nh©n nghÜa ®· gióp d©n ta lµm nªn ®iÒu g×?

? DÉn chøng nµo chøng tá ®iÒu ®ã?
? NhËn xÐt cña em vÒ c¸c dÉn chøng?
? Theo em, nhê ®©u mµ ta cã ®­îc chiÕn th¾ng oanh liÖt Êy?

? C¸ch chuyÓn ®o¹n b»ng tõ ng÷ chuyÓn tiÕp “vËy nªn” cho thÊy gi÷a phÇn trªn vµ phÇn nµy cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo vÒ ý nghÜa?

? Lµm râ mèi quan hÖ Êy trong ®o¹n trÝch?

? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶?GV: Ta lµm theo nguyªn lÝ nh©n nghÜa, cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ cuéc kh¸ng chiÕn chÝnh nghÜa nªn chiÕn th¾ng ®· thuéc vÒ ta. §iÒu ®ã ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh ë hai c©u cuèi.

? H·y ®äc hai c©u cuèi?

? NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o cña hai c©u cuèi?

T¸c dông?

? Giê ®©y em cã thÓ hiÓu v× sao ng­êi biªn so¹n s¸ch l¹i ®Æt tiªu ®Ò cho ®o¹n trÝch lµ N­íc §¹i ViÖt ta?

? Sau khi häc xong ®o¹n trÝch em cã c¶m xóc g×?

? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ trong ®o¹n trÝch?
? §o¹n trÝch cã néi dung g×?

HS ®äc.


I. §äc – T×m hiÓu chung: (15’)

1. §äc:

2. Chó thÝch:

a.T¸c gi¶: NguyÔn Tr·i

- Nhµ yªu n­íc, nhµ anh hïng, danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi.

- Cã vai trß quan träng trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh cña Lª Lîi.

- NguyÔn Tr·i anh hïng vµ bi kÞch ®Òu ë møc tét cïng.

b. T¸c phÈm:

“B×nh Ng« ®¹i c¸o”.

N¨m 1428, trong kh«ng khÝ hµo hïng cña ngµy vui ®¹i th¾ng, NguyÔn Tr·i thõa lÖnh Lª Lîi viÕt bµi B×nh Ng« ®¹i c¸o ®Ó c«ng bè sù nghiÖp kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh cña nghÜa qu©n Lam S¬n kÕt thóc th¾ng lîi, ®Êt n­íc b­íc sang thêi k× míi, thêi k× ®éc lËp, thanh b×nh.

* Tõ khã

* ThÓ lo¹i: C¸o

- ThÓ v¨n nghÞ luËn cæ do vua chóa hoÆc thñ lÜnh dïng ®Ó tr×nh bµy mét chñ tr­¬ng hay c«ng bè kÕt qu¶ mét sù nghiÖp.

- Sö dông lèi v¨n biÕn ngÉu, lêi lÏ ®anh thÐp, lÝ lÏ s¾c bÐn, kÕt cÊu chÆt chÏ.
3. Bè côc:4 phÇn

- Nªu nguyªn lÝ nh©n nghÜa

- Tè c¸o téi ¸c cña giÆc.

- Qu¸ tr×nh kh¸ng chiÕn cña nghÜa qu©n.

- Tuyªn bè th¾ng lîi.

* VÞ trÝ ®o¹n trÝch: phÇn ®Çu.

II. §äc –Tìm hiểu chi tiết: (15’)

- T¸c gi¶ nªu lªn luËn ®iÓm vµ lµm s¸ng tá luËn ®iÓm b»ng c¸ch ®­a ra c¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng.

-*2 luËn ®iÓm chÝnh

+ T­ t­ëng nh©n nghÜa

+ Kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn ®éc lËp d©n téc.

1. Nguyªn lÝ nh©n nghÜa:

- Nh©n nghÜa: mèi quan hÖ tèt ®Ñp cña ng­êi víi ng­êi trªn c¬ së t×nh th­¬ng vµ ®¹o lÝ.  • Yªn d©n – trõ b¹o.

Yªn d©n: d©n ®­îc an h­ëng th¸i b×nh, yªn æn lµm ¨n

- Trõ b¹o: diÖt giÆc Minh.Theo NguyÔn Tr·i: nh©n nghÜa lµ lo cho d©n, v× d©n, lµ ®em l¹i yªn æn cho d©n.
-> linh hån bµi c¸o.


2. Kh¼ng ®Þnh ®éc lËp, chñ quyÒn d©n téc:

+ V¨n hiÕn.

+ L·nh thæ.

+ Phong tôc.

+ §Õ v­¬ng.

+ LÞch sö.

+ Hµo kiÖt

- Quan niÖm cña NguyÔn Tr·i toµn diÖn vµ s©u s¾c h¬n.


- Tinh hoa v¨n ho¸ d©n téc.

- §©y lµ nh©n tè c¬ b¶n, lµ h¹t nh©n quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña mét d©n téc.  • BiÒn ngÉu.

  • LiÖt kª, so s¸nh.

- Trang träng, tù hµo vÒ d©n téc.

- Hµo s¶ng-> ThÓ hiÖn s©u s¾c niÒm tù hµo d©n téc.
3. Søc m¹nh cña nguyªn lÝ nh©n nghÜa:

- ChiÕn th¾ng kÎ thï:+ L­u Cung- thÊt b¹i.

+ TriÖu TiÕt - tiªu vong.

+ Toa §« - bÞ b¾t. sèng.

+ ¤ M· Nhi - giÕt.

- Cã thËt vµ tr×nh bµy theo tr×nh tù thêi gian mét c¸ch linh ho¹t-> thuyÕt phôc.

- Nhê vµo søc m¹nh cña nguyªn lÝ nh©n nghÜa…( Ghi b¶ng)

- Quan hÖ nh©n nghÜa.

- V× lµm theo nguyªn lÝ nh©n nghÜa vµ cã ch©n lÝ vÒ sù tån t¹i ®éc lËp d©n téc nªn chóng ta chiÕn th¾ng kÎ thï.
- LËp luËn chÆt chÏ.

- C©u th¬ ng¾n l¹i -> giäng ®anh ch¾c-> kh¾c ®Þnh mét c¸ch ®anh thÐp søc m¹nh cña ch©n lÝ chÝnh nghÜa.

- ThÓ hiÖn niÒm tù hµo vÒ d©n téc §¹i ViÖt.


  • HS liªn hÖ.

III. Tæng kÕt: (5’)

1. NghÖ thuËt:

- LËp luËn chÆt chÏ.

- KÕt hîp lÝ lÏ víi thùc tiÔn.

2. Néi dung:


  • Kh¼ng ®Þnh ®éc lËp d©n téc

-> cã ý nghÜa nh­ mét b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp.

Ghi nhí:

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt vµ néi dung bµi “ N­íc §¹i ViÖt ta”?

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m néi dung vµ nghÖ thuËt ®o¹n võa häc.

- VÏ s¬ ®å tr×nh tù lËp luËn cña ®o¹n trÝch N­íc §¹i ViÖt ta?

- So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nha gi÷a chiÕu, c¸o vµ hÞch.

- ChuÈn bÞ bµi: Hµnh ®éng nãi.

Ngày so¹n: 20/2/2013

Ngày d¹y: 23/2/2013

Bµi 24 TiÕt 98:
HÀNH ĐỘNG NÓI

(Tiếp theo)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.2. Kỹ năng:

Sử dụng các kiểu câu để thực hiện hành động nói phù hợp.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “N­íc §¹i ViÖt ta”?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Cã khi cïng lµ mét kiÓu c©u thÓ hiÖn hµnh ®éng nãi, song l¹i thùc hiÖn môc ®Ých, hµnh ®éng nãi kh¸c nhau. VËy, chóng kh¸c nhau nh­ thÕ nµo, h«m nay ta sÏ t×m hiÓu.* C¸c ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô trong SGK.

- HS ®äc .

? §o¹n v¨n gåm mÊy c©u?

? C¸c c©u trong ®o¹n v¨n thuéc kiÓu c©u nµo?

? Môc ®Ých nãi cña mçi c©u nh­ thÕ nµo?

- GV h­íng dÉn HS lµm theo nhãm nh­ b¶ng mÉu.

? Tõ ®ã h·y x¸c ®Þnh kiÓu hµnh ®éng nãi t­¬ng øng cho mçi c©u?

? Qua ph©n tÝch c¸c vÝ dô trªn, em rót ra nhËn xÐt g×?
? Ta cÇn ghi nhí ®iÒu g× vÒ c¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi?

HS ®äc


I. C¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi: (18’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- 5 c©u.


- TrÇn thuËt.
- C©u 1, 2, 3: tr×nh bµy.

- C©u 4, 5: cÇu khiÕn.


- Hµnh ®éng nãi t­¬ng øng víi môc ®Ých .
- Cïng lµ c©u trÇn thuËt -> thùc hiÖn môc ®Ých nãi kh¸c nhau.

- C©u 1, 2, 3 ng­êi nãi tr×nh bµy quan ®iÓm cña b¶n th©n -> chøc n¨ng chÝnh cña c©u trÇn thuËt.

=> hµnh ®éng nãi trùc tiÕp.

- C©u 4, 5: dïng c©u trÇn thuËt ®Ó kªu gäi mäi ng­êi -> cÇu khiÕn

=> hµnh ®éng nãi gi¸n tiÕp.

=> Ghi nhí: (SGK).


II. LuÖn tËp: (17’)

Bµi tËp 1: C¸c c©u nghi vÊn:

- Tõ x­a c¸c bËc trung thÇn nghÜa sÜ bá m×nh v× n­íc, ®êi nµo kh«ng cã?

->hµnh ®éng kh¼ng ®Þnh.- Lóc bÊy giê dÉu c¸c ng­¬i muèn vui vÎ pháng cã ®­îc kh«ng?

-> hµnh ®éng phñ ®Þnh.- Lóc bÊy giê dÉu c¸c ng­¬i kh«ng muèn vui vÎ pháng cã ®­îc kh«ng?

->hµnh ®éng kh¼ng ®Þnh.- V× sao vËy?

->hµnh ®éng g©y sù chó ý.- NÕu vËy, råi ®©y, sau khi giÆc gi· dÑp yªn, mu«n ®êi ®Ó thÑn, h¸ cßn mÆt mòi nµo ®øng trong trêi ®Êt n÷a?

-> hµnh ®éng phñ ®Þnh.

* C©u nghi vÊn ë ®o¹n ®Çu t¹o t©m thÕ cho t­íng sÜ chuÈn bÞ nghe nh÷ng lÝ lÏ cña chñ t­íng.

* C©u nghi vÊn ë ®o¹n gi÷a: thuyÕt phôc, ®éng viªn, khÝch lÖ t­íng sÜ.

* C©u nghi vÊn ë ®o¹n cuèi kh¼ng ®Þnh chØ cã mét con ®­êng lµ chiÕn ®Êu ®Õn cïng ®Ó b¶o vÖ bê câi.

Bµi tËp 2:

- TÊt c¶ c¸c c©u trÇn thuËt ®Òu ®Òu thùc hiÖn b»ng hµnh ®éng cÇu khiÕn kªu gäi.

- C¸ch dïng gi¸n tiÕp nµy t¹o sù ®ång c¶m s©u s¾c, nã khiÕn cho nh÷ngnguyÖn väng cña chñ t­íng trë thµnh nguyÖn väng thiÕt tha cña mäi ng­êi.

Bµi tËp 3:

* C¸c c©u cã môc ®Ých cÇu khiÕn:- Song anh cã cho phÐp em míi d¸m nãi.

- Anh ®· nghÜ... ch¹y sang.

=> DÕ Cho¾t khiªm tèn, mÒm máng.- §­îc chó m×nh cø nãi th¼ng ra nµo.

- Th«i, im c¸i ®iÖu h¸t... Êy ®i.

=> DÕ MÌn lµ kÎ m¹nh nªn giäng ®iÖu ra lÖnh, ng¹o m¹n, h¸ch dÞch.

* GV h­íng dÉn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp 4, 5.

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi?

(1’)5. DÆn dß:

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Lµm bµi tËp 4, 5.

- ChuÈn bÞ bµi: ¤n tËp vÒ luËn ®iÓm.Ngày so¹n: 23/2/2013

Ngày d¹y: 25/2/2013

Bµi 24 TiÕt 99:
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Củng cố kiến thức về luận điểm và hệ thống luận đểm trong bài văn nghị luận.

- Nâng cao một bước kĩ năng đọc – hiểu văn bản nghị luận và tạo lập văn bản nghị luận.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm luận điểm.

- Quan hệ giữa luận điểm với đề nghị luận, quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận.

2. Kỹ năng:

- Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm.

- Sắp xếp luận điểm trong bài văn nghị luận.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt c¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Ta ®· ®­îc t×m hiÓu vÒ luËn ®iÓm, luËn cø, luËn chøng trong ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n 7. H«m nay, ta sÏ t×m hiÓu kÜ h¬n vÒ kh¸i niÖm luËn ®iÓm trong bµi «n tËp nµy.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS.


? Lùa chän ®¸p ¸n ®óng ®Ó tr¶ lêi cho c©u hái: LuËn ®iÓm lµ g×?

? LuËn ®iÓm cã vai trß nh­ thÕ nµo trong bµi v¨n nghÞ luËn?

? H·y nhí l¹i v¨n b¶n ChiÕu dêi ®«?

? Cã b¹n cho r»ng, v¨n b¶n nµy cã hai luËn ®iÓm:

+ LÝ do cÇn ph¶i dêi ®«.

+ LÝ do chän §¹i La lµ kinh ®« bËc nhÊt cña ®Õ v­¬ng mu«n ®êi.

§óng hay sai? V× sao?

? VËy, hÖ thèng luËn ®iÓm cña ChiÕu dêi ®« lµ g×?


? VËy, luËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn lµ g×?

? VÊn ®Ò ®Æt ra trong v¨n b¶n Tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta lµ g×?

? Cã thÓ lµm râ vÊn ®Ò khi t¸c gi¶ chØ ®­a ra luËn ®iÓm: “Nh©n d©n ta cã lßng yªu n­íc nång nµn” kh«ng? V× sao?

? CÇn bæ sung luËn ®iÓm nµo?
? Gi÷a luËn ®iÓm vµ vÊn ®Ò cã mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo?
? Nh­ vËy, luËn ®iÓm cÇn cã yªu cÇu g×?

? Trong 2 hÖ thèng luËn ®iÓm (SGK), em chän em chän hÖ thèng nµo? V× sao?

? Tõ ®ã, ta rót ra ®­îc mèi quan hÖ g× gi÷a c¸c luËn ®iÓm?

* Gv gäi HS ®äc toµn bé néi dung phÇn ghi nhí.I. Kh¸i niÖm luËn ®iÓm: (10’)

1. VÝ dô:

2.NhËn xÐt:

a. VÊn ®Ò ®­îc ®­a ra gi¶i quyÕt trong bµi v¨n nghÞ luËn.

b. Mét phÇn ®­îc ®­a ra gi¶i quyÕt trong bµi v¨n nghÞ luËn.

c. Nh÷ng t­ t­ëng, ý kiÕn, quan ®iÓm, chñ tr­¬ng c¬ b¶n ®­îc nªu ra trong bµi v¨n nghÞ luËn.

=> §¸p ¸n ®óng: c.

- RÊt quan träng: nã lµ linh hån cña bµi v¨n nghÞ luËn.


- Sai. §ã kh«ng ph¶i lµ luËn ®iÓm v× nã chØ lµ nh÷ng bé phËn, nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña vÊn ®Ò. Nã ch­a thÓ hiÖn râ t­ëng, ý kiÕn cña ng­êi viÕt.

1. Dêi ®« lµ viÖc träng ®¹i cña c¸c vua chóa, trªn thuËn ý trêi, d­íi thuËn ý d©n, m­u toan nghiÖp lín, tÝnh kÕ l©u dµi (LuËn ®iÓm c¬ së, luËn ®iÓm xuÊt ph¸t).

2. C¸c nhµ §inh, Lª kh«ng chÞu dêi ®« nªn triÒu ®¹i ng¾n ngñi, tr¨m hä ph¶i hao tæn, mu«n vËt kh«ng ®­îc thÝch nghi.

3. Thµnh §¹i La, xÐt vÒ mäi mÆt xøng ®¸ng lµ kinh ®« mu«n ®êi.

4. Vua sÏ dêi ®« ra ®ã (luËn ®iÓm kÕt thóc).=> Ghi nhí: HS ®äc.

II. Mèi quan hÖ gi÷a luËn ®iÓm víi vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong bµi v¨n nghÞ luËn: (10’)

- Tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta. Nãi réng h¬n lµ truyÒn thèng yªu n­íc cña nh©n d©n ta trong lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc.

- Kh«ng.

=> V× nã ch­a ®ñ ®Ó chøng minh toµn diÖn truyÒn thèng yªu n­íc cña ®ång bµo ta.

- Tõ x­a, t×nh c¶m cña nh©n d©n ta ®èi víi ®Êt n­íc nh­ thÕ nµo?

- LuËn ®iÓm cã liªn quan chÆt chÏ víi vÊn ®Ò.

- LuËn ®iÓm thÓ hiÖn, gi¶i quyÕt tõng khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò.

- LuËn ®iÓm ph¶i thµnh hÖ thèng míi cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn.

- Phï hîp víi yªu cÇu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.

- §ñ ®Ó lµm s¸ng tá toµn bé vÊn ®Ò.III. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c luËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn: (10’)

- HÖ thèng 1: chÝnh x¸c, phï hîp, võa ®ñ lµm s¸ng tá ®­îc vÊn ®Ò.=> Ghi nhí: HS ®äc( ý3, 4).


IV. LuyÖn tËp: (5’)

Bµi tËp 2:

a. Lùa chän luËn ®iÓm ®óng, ®ñ:- N­íc ta lµ mét n­íc v¨n hiÕn cã truyÒn thèng gi¸o dôc l©u ®êi => ®©y lµ luËn ®iÓm kh«ng phï hîp.

b. S¾p xÕp c¸c luËn ®iÓm thµnh hÖ thèng m¹ch l¹c vµ liªn kÕt chÆt chÏ:- Gi¸o dôc víi sù nghiÖp gi¶i phãng con ng­êi...x· héi tiÕn bé.

- Gi¸o dôc gãp phÇn ®iÒu chØnh gia t¨ng d©n sè.

- Gi¸o dôc ®µo t¹o thÕ hÖ con ng­êi cho t­¬ng lai.

- Bëi vËy, gi¸o dôc lµ ch×a kho¸ cho t­¬ng lai, më ra thÕ giíi t­¬ng lai cho con ng­êi.

(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a luËn ®iÓm vµ vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong bµi nghÞ luËn?

(1’)5. DÆn dß:

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Lµm bµi tËp 1, 2, 3 trong s¸ch bµi tËp ng÷ v¨n 8.

- Xem l¹i tµi liÖu ng÷ v¨n phÇn: C¸ch tr×nh bµy luËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn.Ngày so¹n: 25/2/2013

Ngày d¹y: 27/2/2013

Bµi 25 TiÕt 100:
VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nắm được cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo các phương pháp diễn dịch và quy nạp.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Nhận biết, phân tích được cấu trúc của đoạn văn nghị luận.

- Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phương pháp diễn dịch và quy nạp.

2. Kỹ năng:

- Viết đoạn văn diễn dịch, quy nạp.

- Lựa chọn ngôn ngữ diễn đạt trong đoạn văn nghị luận.

- Viết một đoạn văn nghị luận trình bày luận điểm có độ dài 90 chữ về một vấn đề chính trị hoặc xã hội.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a luËn ®iÓm vµ vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong bµi nghÞ luËn?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Cã nhiÒu c¸ch tr×nh bµy luËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn. H«m nay, ta sÏ t×m hiÓu vÒ néi dung ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV yªu cÇu hs ®äc 2 ®o¹n v¨n trong SGK.  • HS ®äc

? T×m c©u chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n?

? VÞ trÝ cña c©u chñ ®Ò?

? C¸c c©u cßn l¹i lµm nhiÖm vô g×?

? H·y rót ra luËn ®iÓm cña ®o¹n v¨n?
? §o¹n v¨n ®­îc tr×nh bµy theo c¸ch nµo?

? C¸c luËn cø ®­a ra nh­ thÕ nµo?

? C¸ch lËp luËn nh­ thÕ nµo?

? H·y ph©n tÝch cÊu tróc cña ®o¹n v¨n nµy?


? X¸c ®Þnh c©u chñ ®Ò trong ®o¹n v¨n?

? VÞ trÝ cña c©u chñ ®Ò trong ®o¹n v¨n nµy?

? T×m luËn ®iÓm cña ®o¹n v¨n?
? §o¹n v¨n ®­îc tr×nh bµy theo c¸ch nµo?

? Ph©n tÝch c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶?

- HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶?

GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô.

- HS ®äc.

? X¸c ®Þnh c©u chñ ®Ò? VÞ trÝ?

? §o¹n v¨n ®­îc tr×nh bµy theo c¸ch nµo?

? T¸c gi¶ dïng nghÖ thuËt g× ®Ó lËp luËn?

? NÕu s¾p xÕp ng­îc l¹i cã phï hîp kh«ng?

? Nh÷ng tõ, côm tõ: chuyÖn chã, giäng chã, r­íc chã, chÊt chã ®Óu... ®­îc s¾p xÕp bªn nhau nh»m môc ®Ých g×?

? Qua viÖc ph©n tÝch c¸c vÝ dô trªn, em h·y cho biÕt, khi tr×nh bµy luËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn, ta cÇn chó ý g×?
I. Tr×nh bµy luËn ®iÓm trong mét ®o¹n v¨n nghÞ luËn: (20’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

* VÝ dô 1a:

- ThËt lµ chèn héi tô...

- Cuèi ®o¹n.

- Ph©n tÝch c¸c khÝa c¹nh cña c©u chñ ®Ò.

- Thµnh §¹i La lµ trung t©m cña ®Êt n­íc, thËt xøng ®¸ng lµ thñ ®« cña mu«n ®êi.

=> Quy n¹p.

- Toµn diÖn, ®Çy ®ñ.

- M¹ch l¹c, chÆt chÎ, ®Çy søc thuyÕt phôc.

- C1, C2, C3... (c¸c luËn cø)=> C©u cuèi(luËn ®iÓm)

* VÝ dô 1b:

- §ång bµo ta còng rÊt xøng ®¸ng víi tæ tiªn ta ngµy tr­íc.

-> §Çu ®o¹n.

- Tinh thÇn yªu n­íc nång nµn cña ®ång bµo ta ngµy nay.

- DiÔn dÞch.
- LuËn cø: toµn diÖn, ®Çy ®ñ, võa kh¸i qu¸t võa cô thÓ.

- C¸ch lËp luËn: chÆt chÏ, thuyÕt phôc.* VÝ dô 2:

- Cuèi ®o¹n.

-> Quy n¹p.

- T­¬ng ph¶n: + Chã - ng­êi.

+ Quý chã - khinh ng­êi.

- Kh«ng.


- Kh¾c s©u luËn ®iÓm vµ vÊn ®Ò.

=>ThÓ hiÖn c¸i nh×n kh¸ch quan vµ khinh bØ cña ng­êi phª b×nh.=> Ghi nhí: SGK.

III. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1: DiÔn ®¹t ý mçi c©u thµnh mét luËn ®iÓm:

a. CÇn viÕt gän, dÔ hiÓu.

b. Nguyªn Hång thÝch truyÒn nghÒ cho b¹n trÎ.

Bµi tËp 2:

* LuËn ®iÓm: TÕ Hanh lµ mét nhµ th¬ tinh tÕ.

* C©u chñ ®Ò: T«i thÊy TÕ Hanh lµ ng­êi tinh l¾m.

* VÞ trÝ: ®Çu ®o¹n.

* C¸ch diÔn ®¹t cña ®o¹n v¨n: diÖn dÞch -> c¸c luËn cø s¾p xÕp theo quan hÖ t¨ng tiÕn.

Bµi tËp 3: GV cho HS th¶o luËn nhãm.

+ Nhãm 1 vµ nhãm 3: viÕt theo luËn ®iÓm 1.

+ Nhãm 2 vµ nhãm 4: viÕt theo luËn ®iÓm 2.

GV gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸ch thùc hiÖn hµnh ®éng nãi?

(1’)5. DÆn dß:

-N¾m ch¾c néi dung bµi häc

-Hoµn thµnh bµi tËp vµo vë
……………………………………………….

Ngày so¹n: 25/2/2013

Ngày d¹y: 27/2/2013

Bµi 25 TiÕt 101:
BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC

(Luận học pháp)

La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung kiến thức về văn nghị luận trung đại.

- Hiểu được hoàn cảnh sử dụng và đặc điểm của thể tấu trong văn học trung đại.

- Nắm được nội dung và hình thức của Bàn luận về phép học.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Những hiểu biết bước đầu về tấu.

- Quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.

- Đặc điểm hình thức lập luận của văn bản.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể tấu.

- Nhận biết, phân tích cách trình bày luận điểm trong đoạn văn diễn dịch và quy nạp, cách sắp xếp và trình bày luận điểm trong văn bản.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- §äc, nghiªn cøu tµi liÖu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “N­íc §¹i ViÖt ta”?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Ai còng cã quyÒn ®­îc häc tËp, song kh«ng ph¶i ng­êi nµo còng x¸c ®Þnh cho m×nh mét quan ®iÓm vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp ®óng ®¾n. La S¬n Phu Tö NguyÔn ThiÕp trong v¨n b¶n Bµn luËn vÒ phÐp häc ®· ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. H«m nay, c¸c em sÏ t×m hiÓu v¨n b¶n ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (1’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc


Yªu cÇu: §äc khóc chiÕt, râ rµng, chËm r·i.

GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc.


? H·y t×m hiÓu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña t¸c gi¶ La S¬n Phu Tö NguyÔn ThiÕp ?
? Nªu hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c phÈm?

- HS ®äc, nhËn xÐt.

? TÊu lµ g×?- HS.

? Ph©n biÖt tÊu, hÞch, chiÕu, c¸o?

? ThÕ nµo lµ “chÝnh häc”, “thÞnh trÞ”?

- HS.


? NÕu chia b¶n trÝch nµy thµnh tõng phÇn nhá em sÏ chia nh­ thÕ nµo?
GVgäi HS ®äc ®o¹n 1.

- HS ®äc.

? T×m luËn ®iÓm cña ®o¹n võa häc?

GV: Nãi vÒ môc ®Ých cña viÖc häc, t¸c gi¶ dïng c©u ch©m ng«n.

? H·y ®äc c©u ch©m ng«n ®ã?

? ViÖc sö dông c©u ch©m ng«n cã t¸c dông g×?

? Sau khi dïng c©u ch©m ng«n, t¸c gi¶ gi¶i thÝch kh¸i niÖm nµo?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch gi¶i thÝch?

? Nh­ vËy, theo t¸c gi¶, môc ®Ých ch©n chÝnh cña viÖc häc lµ g×?

? T¸c gi¶ ®· phª ph¸n nh÷ng lèi häc lÖch l¹c, sai tr¸i nµo?

? H·y ph©n tÝch cô thÓ?

? HËu qu¶ cña lèi häc Êy lµ g×?


? H·y liªn hÖ víi thùc tiÔn?

- HS liªn hÖ thùc tiÔn.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶?

GV gäi HS ®äc phÇn 2.

? Nªu luËn ®iÓm cña ®o¹n võa ®äc?

? §Ó khuyÕn khÝch viÖc häc, NguyÔn ThiÕp khuyªn Quang Trung thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch g×?


? Cô thÓ ph­¬ng ph¸p häc ®ã lµ g×?

? Theo em, ph­¬ng ph¸p häc ®ã ngµy nay cßn gi¸ trÞ kh«ng?

- HS th¶o luËn.

? PhÐp häc Êy sÏ ®­a l¹i kÕt qu¶ g×?


? Hai luËn ®iÓm chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×?
? Hai luËn ®iÓm cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?

I. §äc-t×m hiÓu chung(10’)

1. §äc:
2. T¸c gi¶-T¸c phÈm

- (1723 - 1804).

- Quª: §øc Thä - Hµ TÜnh.

- Tµi cao, ®øc lín, tõng ®ç ®¹t lµm quan d­íi triÒu Lª.

- B¶n tÊu NguyÔn ThiÕp d©ng lªn Quang Trung vµo th¸ng 8 - 1791.

-> v¨n b¶n ®­îc trÝch tõ b¶n tÊu nµy.3. ThÓ lo¹i: TÊu.

4 Tõ khã:

5. Bè côc: 3 phÇn:

+ PhÇn 1: §Çu... “h¹i Êy”-> môc ®Ých cña viÖc häc.

+ PhÇn 2: TiÕp... “bá qua” -> bµn vµ khuyÕn nghÞ vÒ chñ tr­¬ng më réng viÖc häc, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc.

+ PhÇn 3: KÕt qu¶ cuart viÖc häc ch©n chÝnh.II. §äc- T×m hiÓu chi tiÕt: (15’)

1. Môc ®Ých cña viÖc häc.

- Gi¶i thÝch mét kh¸i niÖm trõu t­îng b»ng h×nh ¶nh cô thÓ nªn dÔ hiÓu vµ cã søc thuyÕt phôc.

- §¹o: lµ lÏ ®èi xö hµng ngµy víi mäi ng­êi.
-> ng¾n gän, dÔ hiÓu.
- Häc lµ ®Ó lµm ng­êi.

- Chuéng h×nh thøc, cÇu danh lîi.

HËu qu¶:

+ Chóa tÇm th­êng.

+ ThÇn nÞnh hãt.

+ N­íc mÊt, nhµ tan.

-> LËp luËn chÆt chÏ, lÝ lÏ x¸c ®¸ng.
2. Bµn luËn vÒ phÐp häc:

- Phæ biÕn réng kh¾p viÖc häc

- ViÖc häc ph¶i b¾t ®Çu tõ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cã tÝnh chÊt nÒn t¶ng.
+ TuÇn tù tõ thÊp ®Õn cao.

+ Häc réng, nghÜ s©u, biÕt tãm l­îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt.

+ Häc ph¶i kÕt hîp víi hµnh.

3. T¸c dông cña viÖc häc ch©n chÝnh:

- §Êt n­íc nhiÒu nh©n tµi, chÕ ®é v÷ng m¹nh, quèc gia h­ng thÞnh, x· héi æn ®Þnh

-> ®¹t môc ®Ých ®Ò ra.

III. Tæng kÕt: (5’)

- Môc ®Ých häc.

- Ph­¬ng ph¸p häc.

->Quan hÖ chÆt chÏ, t­¬ng hç; môc ®Ých lµ gèc, ph­¬ng ph¸p lµ ngän.=> Ghi nhí: HS ®äc.

IV. LuyÖn tËp: (5’)

Yªu cÇu: Tr×nh bµy hÖ thèng lËp luËn cña t¸c gi¶.Môc ®Ých ch©n chÝnh cña viÖc häc.
Kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm; ph­¬ng ph¸p ®óng ®¾n.Phª ph¸n nh÷ng lÖch l¹c, sai tr¸i.

T¸c dông cña viÖc häc ch©n chÝnh(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt vµ néi dung bµi “ Bµn luËn vÒ phÐp häc”?

(1’)5. DÆn dß:

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Lµm b×a tËp 1, 2 s¸ch BTNV 8( trang 52 - 54).

- ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp x©y dựng và trình bày luận điểm.

Ngày so¹n: 27/2/2013

Ngày d¹y: 2/3/2013

Bµi 25 TiÕt 102:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hiểu biết rõ hơn về cách xây dựng và trình bày luận điểm.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Cách xây dựng và trình bày luận điểm theo phương pháp diễn dịch, quy nạp. Vận dụng trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận.2. Kỹ năng:

- Nhận biết sâu hơn về luận điểm.

- Tìm các luận cứ, trình bày luận điểm thuần thục hơn.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “Bµn luËn vÒ phÐp häc”?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Muèn lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn hoµn chØnh ta ph¶i x©y dùng hÖ thèngluËn ®iÓm vµ s¾p xÕp nã theo mét tr×nh tù hîp lÝ. H«m nay, c¸c em sÏ t×m hiÓu vÒ c¸ch lµm ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv- hs

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc ®Ò bµi.

? §Ò bµi yªu cÇu cÇn lµm s¸ng tá vÊn ®Ò g×?

? §èi t­îng lµ ai?

? Nh»m môc ®Ých g×?

- HS.
? H·y ®äc vµ nghiªn cøu c¸c luËn ®iÓm trong SGK?

? Em thÊy c¸c luËn ®iÓm nµy cã phï hîp kh«ng? V× sao?

? VËy, ta cã thÓ bæ sung vµ s¾p xÕp nh­ thÕ nµo cho phï hîp?

? H·y nh¾c l¹i nh÷ng l­u ý khi tr×nh bµy luËn ®iÓm?

GV gäi HS ®äc luËn ®iÓm e.

? C¸ch nªu luËn ®iÓm trªn, häc tËp cña ai? Trong v¨n b¶n nµo?

? NhËn xÐt vÒ c¸ch lËp luËn Êy?

- HS ®äc.

? §Ó giíi thiÖu luËn ®iÓm e, cã 3 b¹n HS viÕt 3 c¸ch giíi thiÖu nh­ SGK, em cã nhËn xÐt g×?

? Em h·y viÕt c©u chñ ®Ò giíi thiÖu luËn ®iÓm?

GV gäi HS ®äc c¸c luËn cø ë môc 2.

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c luËn cø nµy?

- HS viÕt, GV nhËn xÐt, bæ sung.

? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn bao giê còng cã kÕt bµi. VËy, cã ph¶i bÊt k× ®o¹n nµo còng cÇn cã kÕt ®o¹n kh«ng?

? Em thö viÕt c©u kÕt ®o¹n theo yªu cÇu SGK? - HS.


-HS lµm. GV nhËn xÐt.
? Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ chuyÓn mét ®o¹n v¨n diÔn dÞch thµnh mét ®o¹n v¨n quy n¹p?

? H·y tr×nh bµy ®o¹n v¨n cña m×nh?

- HS.

? Qua t×m hiÓu, ta thÊy khi x©y dùng vµ tr×nh bµy hÖ thèng luËn ®iÓm, ta cÇn l­u ý ®iÒu g×?I.ChuÈn bÞ ë nhµ: (15’)

1. X©y dùng hÖ thèng luËn ®iÓm:

- CÇn häc tËp ch¨m chØ.

- C¸c b¹n trong líp.

-> Lµm cho b¹n ch¨m chØ h¬n, cã ý thøc h¬n trong häc tËp.

- Ch­a thùc sù phï hîp:

+ LuËn ®iÓm a: L¹c ý lao ®éng tèt.

+ ThiÕu mét sè luËn ®iÓm cÇn thiÕt.

VÝ dô:

* §Êt n­íc cÇn ng­êi tµi.

* Ph¶i ch¨m häc míi thµnh tµi.

+ ViÖc s¾p xÕp c¸c luËn ®iÓm ch­a hîp lÝ (d kh«ng nªn nªu tr­íc e)2. Tr×nh bµy luËn ®iÓm:

- HS tr¶ lêi theo ghi nhí - SGK (trang 81)

- TrÇn Quèc TuÊn trong “HÞch t­íng sÜ”.

-> Phï hîp, s¸ng t¹o.

* C¸ch 1 vµ c¸ch 3: tèt.

* C¸ch 2: x¸c ®Þnh sai mèi quan hÖ -> tr×nh bµy sai.


- Hîp lÝ: luËn ®iÓm sau kÕ tiÕp vµ ph¸t triÓn luËn ®iÓm tr­íc.

- Kh«ng.
- Thay ®æi vÞ trÝ c©u chñ ®Ò.

- Söa ch÷a néi dung c¸c c©u cho phï hîp.
=> GV hÖ thèng l¹i bµi häc.


II. LuyÖn tËp: (20’)

§Ò bµi: Tr×nh bµy suy nghÜ cña em vÒ vÊn ®Ò: “Häc ®i ®«i víi hµnh”.

1. H·y x©y dùng hÖ thèng luËn ®iÓm hîp lÝ.

2.Chän mét luËn ®iÓm ®Ó x©y dùng thµnh mét ®o¹n v¨n.

- HS th¶o luËn vµ lµm theo nhãm.

- GV gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.

- NhËn xÐt.(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt c¸chx©y dùng vµ tr×nh bµy luËn ®iÓm?

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m néi dung bµi häc.

- Hoµn chØnh bµi tËp cñng cèvµ bµi tËp trong SGK.

- Xem l¹i lÝ thuyÕt v¨n nghÞ luËn, chuÈn bÞ viÕt bµi v¨n sè 6.

- Nghiªn cøu 3 ®Ò trong SGK.

Ngày so¹n: 2/3/2013

Ngày d¹y: 4/3/2013

6/3/2012

Bµi 25 TiÕt 103; 104:
ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6

I . MôC tiªu CÇN ®¹T

Nh»m ®¸nh gi¸ HS vÒ møc ®é nhËn thøc phÇn tËp lµm v¨n: bµi v¨n nghÞ luËn.II TRäNG T©M KIÕN THøC, KÜ N¨NG

1. KiÕn thøc

KiÓm tra, kh¶o s¸t toµn bé kiÕn thøc vÒ bµi v¨n nghÞ luËn.

2. KÜ n¨ng- Gióp häc sinh cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc vÒ bµi v¨n nghÞ luËn.

– Gi¸o dôc häc sinh tÝnh trung thùc, lËp tr­êng khi lµm bµi .III. PH­¬NG PH¸P, KÜ THUËT D¹Y HäC:

Tr¾c nghiÖm, tù luËn, kÜ thuËt ®éng n·o.IV. CHUÈN BÞ .

- Gi¸o viªn : nghiªn cøu tµi liÖu, ra ®Ò, lËp ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm phï hîp víi ®èi t­îng.

- Häc sinh :¤n kÜ lý thuyÕt vµ rÌn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn.

MA TRËN ®Ò KIÓM TRAMøc ®é NT
Néi

dung


NhËn

BiÕtTh«ng hiÓu


VËn dông

Tæng ®iÓm
ThÊp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Kh¸i niÖm

1

1

1


Yªu cÇu ®èi víi luËn ®iÓm.

1

1
1


Tr×nh bµy luË ®iÓm.

1
1
1


T¹o lËp v¨n b¶n
1

7


Tæng sè c©u

3
3

1
7


Tæng sè ®iÓm

1,5
1,5

7
10


Bµi v¨n viÕt sè 6

Thêi gian:90phót

Hä vµ tªn:………………………. Líp………….


§iÓm

Lêi nhËn cña gi¸o viªn
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương