Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang21/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
§¸P ¸N Vµ THANG ®IÓM.

I. Tr¾c nghiÖm:C©u

1

2

3

4

5

6

§¸p ¸n


B

D

B

C

B

A

II. Tù luËn: HS cã thÓ thuyÕt minh c¸ch lµm b¸nh ch­ng.

A. H×nh thøc:

- ThuyÕt minh chÝnh x¸c, râ rµng tõng phÇn.(0,5)

- Lêi v¨n chÝnh x¸c, sóc tÝch, dÔ hiÓu. .(0,5)

- Tr×nh bµy s¹ch, ®Ñp, kh«ng sai chÝnh t¶ .(0,5)

B. Néi dung:

1- Më bµi: Giíi thiÖu qua vÒ ý nghÜa mãn ¨n (0,5 ®)

2- Th©n bµi: ThuyÕt minh ®Çy ®ñ c¸c ý sau:a. Nguyªn liÖu: (§ñ lµm 10 b¸nh ch­ng) (1®)

- NÕp: 3 kg.

- §Ëu: 0,5 kg.

- ThÞt ba chØ: 0,5 kg.

- L¸ dong: 40 l¸.

- Gia vÞ: tiªu, hµnh cñ muèi...

- KÐo, khu«n, sîi l¹t...

b. ChuÈn bÞ: (1 ®)

- Röa s¹ch l¸.

- ThÞt: röa, th¸i, ­íp gia vÞ.

- §Ëu: ®·i s¹ch, hÊp chÝn.

- G¹o ®·i s¹ch, ng©m.

c. C¸ch lµm: (1,5®)

- Gãi.


- NÊu.

- Ðp.


d. Yªu cÇu thµnh phÈm: (1®)

- H×nh thøc: b¸nh vu«ng, ®Ñp, mµu l¸ xanh.

- ChÊt l­îng: b¸nh dÎo, th¬m ®Æc tr­ng, cã mµu xanh.

3- KÕt bµi: Kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c mãn ¨n truyÒn thèng. (0,5 ®)V. TIÕN HµNH HO¹T ®éNG

(1’) 1. æn ®Þnh tæ chøc:

2.KiÓm tra bµi cò : kh«ng

3. Bµi míi:

(1’) * Giíi thiÖu bµi: Từ đầu học kì đến nay các em đã học một số bài tiếng Việt. Để củng cố kiến thức các bài đó, giờ học hôm nay cô sẽ cho các em làm bài kiểm tra.

(85’) *TriÓn khai bài:

(1’)GV ph¸t ®Ò.

HS lµm bµi.

(2’) 4. Cñng cè :

GV thu bµi vµ nhËn xÐt giê kiÓm tra.(1’)5. DÆn dß:

- Xem l¹i kiÕn thøc v¨n thuyÕt minh.

- ChuÈn bÞ, ®äc t­ liÖu vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh ë ®Þa ph­¬ng.

- ChuÈn bÞ bµi: C©u trÇn thuËt.


Ngày so¹n: 11/2/2012

Ngày d¹y: 14/2/2011
Bµi 22 TiÕt 89:

CÂU TRẦN THUẬT
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật.

- Biết sử dụng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu trần thuật.

- Chức năng của câu trần thuật.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết câu trần thuật trong các văn bản.

- Sử dụng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUN B .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- §äc, nghiªn cøu tài liÖu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

? H·y nªu ®Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng cña c©uc¶m th¸n? Cho vÝ dô?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Khi ta cÇn th«ng b¸o, miªu t¶ ... mét vÊn ®Ò, mét hiÖn t­îng nµo ®ã ta th­êng sö dông c©u trÇn thuËt. VËy c©u trÇn thuËt lµ lo¹i c©u nh­ thÕ nµo? Chóng ta sÏ t×m hiÓu trong bµi häc h«m nay.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc
  • Gäi HS ®äc.

? H·y x¸c ®Þnh c©u nghi vÊn, c©u cÇu khiÕn, c©u c¶m th¸n cã trong vÝ dô trªn?

? VËy, c¸c c©u cßn l¹i dïng ®Ó lµm g×?

GV: C¸c c©u nµy ®­îc gäi lµ c©u trÇn thuËt.

? Theo em, trong c¸c kiÓu c©u ®· häc, kiÓu c©u nµo ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt? V× sao?

? Qua ph©n tÝch c¸c vÝ dô em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng cña c©u trÇn thuËt?


? X¸c ®Þnh kiÓu c©u vµ chøc n¨ng cña mçi c©u?

? NhËn xÐt vÒ kiÓu c©u vµ ý nghÜa cña 2 c©u:1, §èi thö l­¬ng tiªu n¹i nh­îc hµ?

2, C¶nh ®Ñp ®ªm nay khã h÷ng hê.

? So s¸nh kiÓu c©u vµ s¾c th¸i ý nghÜa cña c¸c c©u ®ã?

GV cho HS lµm theo nhãm.

GV ®Æt 2 c©u mÉu

GV chia líp thµnh 3 nhãm lµm 3 c©u theo yªu cÇu cßn l¹i.


I. §Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng: (20’)

1.VÝ dô:

2.NhËn xÐt:

* C©u nghi vÊn: kh«ng cã

* C©u c¶m th¸n: ¤i Tµo Khª!

* C©u cÇu khiÕn: Kh«ng cã.

a. - C©u1,2: tr×nh bµy suy nghÜ cña ng­êi viÕt.

- C©u 3: nh¾c nhë tr¸ch nhiÖm ®èi víi mäi ng­êi.

b. - C©u 1: kÓ, t¶.

- C©u 2: th«ng b¸o.

c. - C©u 2: nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸.

- C©u 3: biÓu c¶m.

- C©u trÇn thuËt. V×:

+ Tho¶ m·n mäi nhu cÇu trao ®æi th«ng tin trong giao tiÕp.

+ Cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng cña hÇu hÕt c¸c kiÓu c©u kh¸c.


=> Ghi nhí: HS tr×nh bµy
II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1:

VÝ dô a:

C©u

KiÓu c©u

Chøc n¨ng

1

TrÇn thuËt2

TrÇn thuËt

Béc lé c¶m xóc

3

TrÇn thuËt

Béc lé c¶m xóc

VÝ dô b:

C©u

KiÓu c©u

Chøc n¨ng

1

TrÇn thuËt2

C¶m th¸n

Béc lé c¶m xóc

3, 4

TrÇn thuËt

Béc lé c¶m xóc

Bµi tËp 2:

- C©u 1: C©u nghi vÊn.

- C©u 2: C©u trÇn thuËt.

* ý nghÜa: ®Òu béc lé c¶m xóc cña nh©n vËt tr÷ t×nh tr­íc ®ªm tr¨ng ®Ñp.Bµi tËp 3:

* C©u a: C©u cÇu khiÕn, mang tÝnh chÊt ra lÖnh.

* C©u b: C©u nghi vÊn, mang tÝnh chÊt ®Ò nghÞ nhÑ nhµng.

* C©u c: C©u trÇn thuËt, ®Ò nghÞ nhÑ nhµng.Bµi tËp 4, :

- HS tr×nh bµy

Bµi tËp 5:

MÉu:

- C¶m ¬n: Em xin c¶m ¬n c«.

- Chóc mõng: Chóc mõng sinh nhËt anh.


(4’) 4. Cñng cè :

Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng cña c©u trÇn thuËt?

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ c©u trÇn thuËt.

- Lµm hoµn chØnh bµi tËp 4, 5 vµo vë.

- So¹n bµi míi.


Ngày so¹n: 12/2/2012

Ngày d¹y: 14/2/2011

Bµi 22 TiÕt 90:

CHIẾU DỜI ĐÔ

(Lý Công Uẩn)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu biết bước đầu về thể chiếu.

- Thấy được khát vọng xây dựng quốc gia cường thịnh, phát triển của Lý Công Uẩn cũng như của dân tộc ta ở một thời kì lịch sử.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Chiếu: thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua.

- Sự phát triển của quốc gia Đại Việt đang trên đà lớn mạnh.

- Ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể chiếu.

- Nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại ở một văn bản cụ thể.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

? §äc thuéc lßng vµ diÔn c¶m phÇn nguyªn t¸c, dÞch th¬ cña bµi th¬ “Ng¾m tr¨ng”. Em hiÓu g× vÒ t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiªn nhiªn qua bµi th¬ nµy?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em häc lÞch sö vµ ®· biÕt vÒ vua LÝ Th¸i Tæ, ®©y lµ mét vÞ vua tµi cao ®øc réng. H«m nay, ta sÏ t×m hiÓu râ h¬n vÒ vÞ vua nµy qua v¨n b¶n “ChiÕu dêi ®«”- mét v¨n b¶n do «ng ban bè mÖnh lÖnh xuèng cho thÇn d©n ®Ó ®Ó nh©n d©n hiÓu vµ thùc hiÖn.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña GV vµ Hs

KiÕn thøc


GV h­íng dÉn: §äc m¹ch l¹c, râ rµng, chó ý c¸c c©u hái, c©u c¶m.

- GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc.

GV gäi HS ®äc phÇn chó thÝch .

? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ LÝ C«ng UÈn?

? Em hiÓu “chiÕu” lµ g×?

? H·y x¸c ®Þnh bè côc cña v¨n b¶n?

GV gäi HS ®äc phÇn 1.

? Më ®Çu v¨n b¶n, t¸c gi¶ nªu lªn vÊn ®Ò g×?

? ViÖc nªu nh­ vËy nh»m môc ®Ých g×?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch nãi cña t¸c gi¶?

GV: LÝ Th¸i Tæ dÉn sè liÖu cô thÓ vÒ c¸c lÇn dêi ®« ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ th× viÖc LÝ Th¸i Tæ dêi ®« còng lµ hîp víi quy luËt.

? Tõ chuyÖn x­a t¸c gi¶ liªn hÖ ®Õn viÖc kh«ng chÞu dêi ®« cña hai triÒu ®¹i §inh, Lª nh­ thÕ nµo? KÕt qu¶ ra sao?


? Theo em nhËn xÐt ®ã ®óng hay sai?

- HS th¶o luËn sau ®ã GV ph©n tÝch ®Ó HS râ h¬n:

? C©u v¨n kÕt ®o¹n nãi lªn ®iÒu g×? Cã t¸c dông g× trong bµi v¨n nghÞ luËn ?

GV: Trong v¨n nghÞ luËn lý lÏ vµ dÉn chøng, lËp luËn ®ãng vai trß chñ yÕu nh­ng t×nh c¶m cña ng­êi viÕt ch©n thµnh, s©u s¾c còng sÏ lµm t¨ng søc thuyÕt phôc cho lËp luËn.

- Häc sinh ®äc ®o¹n 2.

? Néi dung chÝnh cña ®o¹n nµy.

? §Ó kh¼ng ®Þnh ý kiÕn cña m×nh, Lý C«ng UÈn ®· dùa vµo nh÷ng luËn chøng nµo ?

? H·y chØ ra nh÷ng ®iÒu Êy trong v¨n b¶n ?

? Qua sù ph©n tÝch nµy em thÊy ®­îc ®iÒu g× vÒ Lý C«ng UÈn?

? H·y nhËn xÐt c¸ch ®Æt c©u nghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông trong ®o¹n nµy?

? H·y ®äc phÇn 3?

? T¹i sao kÕt thóc bµi chiÕu nhµ vua kh«ng ra lÖnh mµ hái quÇn thÇn ?

? C¸ch kÕt thóc nµy nh»m môc ®Ých g×?
? Nh­ vËy thiªn ®« chiÕu cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo vÒ lÞch sö x· héi?

? Ph©n tÝch tr×nh tù trong hÖ thèng lËp luËn cña t¸c gi¶?

? Qua t×m hiÓu em cã nhËn xÐt g× vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n?


I. §äc-HiÓu chó thÝch: (10’)

1. §äc:

- 2 HS ®äc, GV nhËn xÐt.2. Chó thÝch:

a.T¸c gi¶:

- Lµ vua LÝ Th¸i Tæ(974-1028) ng­êi s¸ng lËp ra v­¬ng triÒu LÝ. N¨m 1010, dêi ®« tõ Hoa L­ (Ninh B×nh) ra §¹i La (Hµ Néi), ®æi tªn n­íc §¹i Cå ViÖt thµnh §¹i ViÖt.b. T¸c phÈm:

- Lµ v¨n b¶n do vua chóa ban bè mÖnh lÖnh xuèng thÇn d©n ®Ó c«ng bè nh÷ng chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, nhiÖm vô mµ nhµ vua yªu cÇu thÇn d©n thùc hiÖn.3.Bè côc: 3 phÇn.

+ PhÇn 1:

Tõ ®Çu ... ®Õn “ kh«ng dêi ®æi”: ph©n tÝch nh÷ng tiÒn ®Ò c¬ së lÞch sö vµ thùc tiÔn cña viÖc dêi ®«.

+ PhÇn 2:

TiÕp ... ®Õn “ mu«n ®êi”: lÝ do chän §¹i La lµm kinh ®«.

+ PhÇn 3:

Cßn l¹i: kÕt luËn.

II. §oc-T×m hiÓu chi tiÕt: (20’)

1.Nh÷ng tiÒn ®Ò c¬ së lÞch sö vµ thùc tiÔn cña viÖc dêi ®«.

- DÉn chøng c¸c lÇn dêi ®« cã thËt trong lÞch sö cæ ®¹i Trung Hoa.

- Phï hîp víi t©m lÝ thêi trung ®¹i, hay noi theo ng­êi x­a.

- Ng­êi ViÖt Nam thêi trung ®¹i chÞu ¶nh h­ëng cña v¨n ho¸ Trung Hoa.

=> Cã søc thuyÕt phôc ng­êi nghe.

- Dïng c¸c kiÓu c©u víi c¸c ý nghÜa kh¸c nhau.C©u 1: dÉn chøng.

C©u 2: hái.

C©u 3: kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n.

C©u 4: nãi vÒ kÕt qu¶ cña viÖc dêi ®«.
- Theo t¸c gi¶ viÖc kh«ng dêi ®« sÎ ph¹m nh÷ng sai lÇm: kh«ng theo mÖnh trêi, kh«ng theo g­¬ng tiÒn nh©n.

- KÕt qu¶: TriÒu ®¹i ng¾n ngñi, nh©n d©n hao tèn, ®Êt n­íc kh«ng më mang ®­îc.=>Hai triÒu ®¹i ®ã ch­a ®ñ thÕ vµ lùc ®Ó dêi ®« chø kh«ng ph¶i lµm tr¸i mÖnh trêi.

- C©u v¨n thÓ hiÖn t×nh c¶m, t©m tr¹ng cña nhµ vua tr­íc hiÖn t×nh ®Êt n­íc.

-> QuyÕt t©m dêi ®« lµ v× d©n, v× n­íc.

-> T¨ng søc thuyÕt phôc cho lËp luËn.
2.Nh÷ng lý do ®Ó lùa chän §¹i La lµm kinh ®« míi cña §¹i ViÖt.

- Dùa vµo thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoµ.

+ VÞ trÝ ®Þa lý: Trung t©m trêi ®Êt.

+ ThÕ ®Êt quÝ hiÕm, sang träng, ®Ñp ®Ï cã nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn rång cuén, hæ ngåi.

+ ChÝnh trÞ, v¨n ho¸ lµ ®Çu mèi giao l­u, lµ n¬i tô héi 4 ph­¬ng.

-> Thµnh §¹i La cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó trë thµnh thµnh kinh ®«.

-> Lý C«ng UÈn cã cÆp m¾t tinh ®êi, toµn diÖn, s©u s¾c xøng ®¸ng lµ mét vi vua s¸ng.

- ViÕt theo lèi v¨n biÒn ngÉu, c¸c vÕ ®èi nhau c©n xøng, nhÞp nhµng.3.KÕt luËn:

- §Ó t¹o sù ®ång c¶m gi÷a mÖnh lÖnh vua ban víi thÇn d©n, thuyÕt phôc ng­êi nghe b»ng lý lÏ vµ t×nh c¶m ch©n thµnh; nguyÖn väng dêi ®« cña Lý Th¸i Tæ còng lµ nguyÖn väng cña nh©n d©n.III.Tæng kÕt; (5’)

* Ph¶n ¸nh ý chÝ ®éc lËp, tù c­êng vµ sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña n­íc §¹i ViÖt ë thÕ kû 16.

- Chøng tá triÒu ®×nh nhµ Lý ®· ®ñ thÕ vµ lùc thùc hiÖn mäi nguyÖn väng cña nh©n d©n.

- ChÆt chÏ cã lý, cã t×nh, kÕt hîp x­a vµ nay hîp lý, cã ph©n tÝch cã dÉn chøng.

+ Ph©n tÝch nguyªn nh©n, kÕt qu¶, ý nghÜa dÉn chøng x­a lµm tiÒn ®Ò xa.

+ Nªu, ph©n tÝch dÉn chøng trong n­íc lµm tiÒn ®Ò trùc tiÕp.

+ Nªu, ph©n tÝch cô thÓ lÝ do chän §¹i La lµm kinh ®«.

+ QuyÕt ®Þnh dêi ®« trong sù trao ®æi víi quÇn thÇn.

=> Xøng ®¸ng lµ lêi thiªn tö, ®Êng minh qu©n cã tÇm nh×n xa, tr«ng.

=> Ghi nhí: SGK, HS ®äc.


(4’) 4. Cñng cè :

Em h·y cho biÕt néi dung vµ nghÖ thuËt chñ yÕu cña “Thiªn ®« chiÕu”?

(1’)5. DÆn dß:

- Häc ghi nhí, n¾m gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi.

- T×m ®äc t­ liÖu lÞch sö vÒ thêi LÝ.

- ChuÈn bÞ bµi: C©u phñ ®Þnh.


Ngày so¹n: 01/2/2013

Ngày d¹y: 02/2/2013

Bµi 22 TiÕt 91:
CÂU PHỦ ĐỊNH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định.

- Biết sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu phủ định.

- Chức năng của câu trần thuật.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết câu cảm thán trong các văn bản.

- Sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

? §äc thuéc lßng phÇn 1 bµi “ ChiÕu dêi ®«” cña Lý C«ng UÈn. Nªu néi dung vµ nghÖ thuËt chñ yÕu cña v¨n b¶n ®ã.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Khi nãi vµ viÕt, nÕu ta muèn phñ nhËn, ph¶n b¸c mét vÊn ®Ò nµo ®ã ta th­êng sö dông c©u phñ ®Þnh. VËy c©u phñ ®Þnh lµ kiÓu c©u cã ®Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng nh­ thÕ nµo? Trong bµi häc h«m nay, ta sÏ t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

VÝ dô 1:

a. Nam ®i HuÕ.

b. Nam kh«ng ®i HuÕ.

c. Nam ch­a ®i HuÕ.

d. Nam ch¼ng ®i HuÕ.

? VÒ mÆt h×nh thøc, c¸c c©u b, c, d cã g× kh¸c c©u a?

? XÐt vÒ chøc n¨ng, c¸c c©u b, c, d cã g× kh¸c so víi c©u a?
VÝ dô 2: GV gäi HS ®äc.

?Trong ®o¹n trÝch nµy, nh÷ng c©u nµo cã tõ ng÷ phñ ®Þnh?


? Nh÷ng tõ ng÷ phñ ®Þnh ®ã dïng ®Ó lµm g×?
GV: Nh÷ng c©u ®­îc t×m hiÓu ë 2 vÝ dô trªn lµ c©u phñ ®Þnh.

? VËy, thÕ nµo lµ c©u phñ ®Þnh?


? H·y ®äc kÜ phÇn ghi nhí?

? §©y cã ph¶i lµ c©u phñ ®Þnh kh«ng? V× sao?
? Tõ ®ã, ta rót ra ®iÒu g× cÇn l­u ý khi t×m hiÓu c©u phñ ®Þnh ?

? T×m c©u phñ ®Þnh b¸c bá? Gi¶i thÝch?


GV cho HS lµm theo nhãm.

GV gäi HS ®äc yªu cÇu.I. §Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng cña c©u phñ ®Þnh: (20’)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:
- Cã chøa c¸c tõ mang nghÜa phñ ®Þnh:

kh«ng, ch­a, ch¼ng.

- Cã chøc n¨ng phñ ®Þnh.

+ Phñ ®Þnh viÖc Nam ®i HuÕ -> phñ ®Þnh mét sù viÖc.

+ C©u a: kh¼ng ®Þnh viÖc Nam ®i HuÕ.

- Kh«ng ph¶i, nã chÇn chÉn nh­ c¸i ®ßn c©n.

- §©u cã, nã bÌ bÌ nh­ c¸i qu¹t thãc.

- Kh«ng ph¶i: b¸c bá nhËn ®Þnh cña «ng thÇy bãi sê vßi.

- §©u cã: trùc tiÕp b¸c bá nhËn ®Þnh cña «ng sê ngµ, gi¸n tiÕp b¸c bá nhËn ®Þnh cña «ng thÇy bãi sê vßi -> b¸c bá nhËn ®Þnh.

- Lµ c©u chøa c¸c tõ ng÷ phñ ®Þnh, nh»m:

+ Th«ng b¸o, x¸c nhËn kh«ng cã sù vËt, sù viÖc, tÝnh chÊt, quan hÖ nµo ®ã.

+ Ph¶n b¸c mét ý kiÕn, mét nhËn ®Þnh.=> Ghi nhí: HS ®äc.

VÝ dô:

T«i kh«ng thÓ kh«ng ®Õn tr­êng.

- §©y kh«ng ph¶i lµ c©u phñ ®Þnh mµ lµ c©u kh¼ng ®Þnh mÆc dÇu cã chøa tõ phñ ®Þnh “kh«ng”.

- Nh÷ng c©u chøa 2 tõ phñ ®Þnh sÏ mang ý kh¼ng ®Þnh.

II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1:

b. Cô cø t­ëng thÕ Êy chø nã ch¶ hiÓu g× ®©u.

c. Kh«ng, chóng con kh«ng ®ãi n÷a ®©u.

* H×nh thøc: Sö dông tõ phñ ®Þnh: ch¶, kh«ng.

* Chøc n¨ng:`

b. ¤ng gi¸o dïng ®Ó ph¶n b¸c suy nghÜ cña l·o H¹c.

c. C¸i Tý muèn b¸c bá ®iÒu mµ nã cho lµ mÑ nã ®ang nghÜ: mÊy ®øa con ®ang ®ãi qu¸.

Bµi tËp 2:

- C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.

+ ViÕt c©u cã ý nghÜa t­¬ng ®­¬ng.

Bµi tËp 3:

- Dïng “kh«ng” phñ ®Þnh tuyÖt ®èi.

- Dïng “ch­a” phñ ®Þnh t­¬ng ®èi.

=> Dïng “kh«ng” phï hîp h¬n.(4’) 4. Cñng cè :

Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm vÒ h×nh thøc chøc n¨ng cña c©u phñ ®Þnh?

(1’)5. DÆn dß:

- N¾m néi dung bµi häc.

- Lµm bµi tËp 4, 5, 6.

- T×m hiÓu mét vµi danh lam th¾ng c¶nh ®Þa ph­¬ng qua s¸ch b¸o.

-ViÕt ®o¹n v¨n cã sö dông mét sè kiÓu c©u trong ®ã b¾t buéc cã c©u phñ ®Þnh


------------------------------------------------------------------
Ngày so¹n: 2/2/2013

Ngày d¹y: 4/2/2013

Bµi 22 TiÕt 92:
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

(Phần Tập làm văn)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Bước đầu vận dụng kiến thức về làm văn thuyết minh để giới thiệu một di tích (thắng cảnh) của quê hương.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Những hiểu biết về danh lam thắng cảnh của quê hương.

- Các bước chuẩn bị và trình bày văn bản thuyết minh về di tích lịch sử (danh lam thắng cảnh) ở địa phương.

2. Kỹ năng:

- Quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu….về đối tượng thuyết minh cụ thể là danh lam thắng cảnh của quê hương.

- Kết hợp các phương pháp, các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận để tạo lập một văn bản thuyết minh có độ dài 300 chữ.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ tranh vÒ chïa H­¬ng TÝch, V¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m, quan s¸t ®Òn ë ®Þa ph­¬ng.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm vÒ h×nh thøc chøc n¨ng cña c©u phñ ®Þnh?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’) C¸c em ®· ®­îc häc kÜ bµi v¨n thuyÕt minh vÒ danh lam th¾ng c¶nh vµ chuÈn bÞ t­ liÖu råi. H«m nay c« sÏ gióp c¸c em tËp viÕt bµi v¨n nµy.

* C¸c ho¹t ®éng: (36’)

Ho¹t ®éng 1: (10’) H­íng dÉn HS chuÈn bÞ.

GV chia líp thµnh 4 nhãm, mỗi nhãm giao mét ®Ò tµi phï hîp.

+ Nhãm 1: Giíi thiÖu ®Òn Cai C«ng ë Th­îng Thanh- Thanh Cao- Thanh Oai.

+ Nhãm 2: Giíi thiÖu chïa H­¬ng TÝch.

+ Nhãm 3: Giíi thiÖuV¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m.

GV h­íng dÉn HS so¹n ®Ò c­¬ng.

* Më bµi:

Giíi thiÖu kh¸i qu¸t danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch.

* Th©n bµi:

- VÞ trÝ ®Þa lÝ, lÞch sö.

- Theo tr×nh tù thêi gian: qu¸ tr×nh x©y dùng, trïng tu, t«n t¹o, ph¸t triÓn.

- Theo tr×nh tù tõ ngoµi vµo trong, lÔ héi, phong tôc.

- KÕt hîp kÓ, t¶, biÓu c¶m, b×nh luËn nh­ng kh«ng bÞa ®Æt, cÇn cã sè liÖu chÝnh x¸c.

* KÕt bµi:

Vai trß cña di tÝch, danh lam ®êi víi ®êi sèng nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.

Ho¹t ®éng 2: (15’) H­íng dÉn HS thÓ hiÖn v¨n b¶n thuyÕt minh.

+ Tõng nhãm lªn giíi thiÖu bµi thuyÕt minh cña nhãm m×nh nh­ mét h­íng dÉn viªn du lÞch.

+ GV nhËn xÐt, bæ sung vÒ néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy cña tõng nhãm.

Ho¹t ®éng 3: (10’) Tæng kÕt vµ luyÖn tËp:

+ HS tù nhËn xÐt vÒ ý nghÜa cña viÖc thuyÕt minh nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh, di tÝh lÞch sö cña ®Þa ph­¬ng.

+ TiÕp tôc bæ sung nh÷ng tµi liÖu míi, c¸ch tr×nh bµy míi cho bµi thuyÕt minh cña m×nh.

+ §äc thªm mét sè bµi viÕt sau:

- Th¾ng c¶nh Chïa H­¬ng, V¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m Hµ Néi.

(4’) 4. Cñng cè :

Em h·y cho biÕt bè côc bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh?

(1’)5. DÆn dß:

- Lµm hoµn chØnh bµi viÕt vµo vë. - So¹n “HÞch t­íng sÜ”.Chó ý: T×m hiÓu bè côc cña v¨n b¶n.

Ngày so¹n: 4/2/2013

Ngày d¹y: 6/2/2013

Bµi 23 TiÕt 93:
HỊCH TƯỚNG SĨ

(Trần Quốc Tuấn)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung thêm kiến thức về văn nghị luận trung đại.

- Thấy được chức năng, yêu cầu nội dung, hình thức của văn bản Hịch tướng sĩ.

- Cảm nhận được lòng yêu nước tha thiết, tầm nhìn chiến lược của vị chỉ huy quân sự đại tài Trần Quốc Tuấn.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về thể hịch.

- Hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài Hịch tướng sĩ.

­- Tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần.

- Đặc điểm văn chính luận Hịch tướng sĩ.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể hịch.

- Nhận biết được không khí thời đại sục sôi thời Trần ở thời điểm dân tộc ta chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai.

- Phân tích được nghệ thuật lập luận, cách dùng các điển tích, điển cổ trong văn bản nghị luận trung đại.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt bè côc bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

TrÇn Quèc TuÊn lµ mét trong nh÷ng danh t­íng kiÖt xuÊt cña nh©n d©n ta vµ cña thÕ giíi thêi trung ®¹i. ¤ng lµ ng­êi cã c«ng lín trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng - Nguyªn; lµ nhµ lÝ luËn qu©n sù víi c¸c t¸c phÈm næi tiÕng V¹n kiÕp t«ng bÝ truyÒn th­, Binh th­ yÕu l­îc. H«m nay, chóng ta t×m hiÓu vÒ «ng qua v¨n b¶n HÞch t­íng sÜ.* C¸c ho¹t ®éng: (1’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc


YªucÇu:Giäng®iÖu hïng hån,thathiÕt song cÇn thay ®æi linh ho¹t cho phï hîp víi tõng ®o¹n.

GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc
? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ TrÇn Quèc TuÊn?

? T¸c phÈm ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo?

? V¨n b¶n ®­îc viÕt theo thÓ lo¹i nµo?

? Em thÊy thÓ chiÕu vµ thÓ hÞch cã ®iÓm nµo gièng nhau vµ kh¸c nhau?


? Bµi hÞch cã thÓ chia lµm mÊy phÇn?

? Néi dung cña mçi phÇn?

? NhËn xÐt kÕt cÊu cña bµi hÞch?


GV gäi HS ®äc ®o¹n 1.

? §o¹n v¨n cã néi dung g×?


? ViÖc t¸c gi¶ nªu ra nhiÒu dÉn chøng nh»m môc ®Ých g×?

? T¹i sao t¸c gi¶ chØ lÊy dÉn chøng ë Trung Quèc?
I.§äc- chó thÝch- bè côc: (20’)

1. §äc:

2. Chó thÝch:

a.T¸c gi¶:

Ngoµi kiÕn thøc trong SGK, GV nhÊn m¹nh thªm mét sè ®iÓm:

- Lµ ng­êi cã phÈm chÊt cao ®Ñp.

- Lµ ng­êi cã tµi n¨ng v¨n vâ song toµn.

- Lµ ng­êi cã c«ng lao lín trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng M«ng Nguyªn.

b. T¸c phÈm:

- Th¸ng 9 - 1284 trong cuéc duyÖt binh lín ë ®«ng Th¨ng Long, H­ng §¹o V­¬ng TrÇn Quèc TuÊn c«ng bè bµi “HÞch t­íng sÜ” ®Ó kÝch ®éng tinh thÇn yªu n­íc, träng nghÜa, quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cña t­íng sÜ d­íi quyÒn; kªu gäi hä ra søc häc tËp binh th­, rÌn luyÖn qu©n sÜ, s½n sµng cho cuéc kh¸ng chiÕn ch«ng qu©n x©m l­îc M«ng - Nguyªn.3.Tõ khã: SGK.

4. ThÓ lo¹i:

HÞch


NghÞ luËn cæ ( v¨n biÒn ngÉu)

* Gièng nhau: cïng lµ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn, cã kÕt cÊu chÆt chÎ, lËp luËn s¾c bÐn, cã thÓ ®­îc viÕt b»ng v¨n xu«i, v¨n vÇn hoÆc v¨n biÒn ngÉu.

* Kh¸c vÒ môc ®Ých vµ chøc n¨ng:

+ ChiÕu dïng ®Ó ban bè mÖnh lÖnh.

+ HÞch dïng ®Ó cæ vò, thuyÕt phôc, kªu gäi, khÝch lÖ tinh thÇn, t×nh c¶m.

5. Bè côc: * 4 phÇn:

+ PhÇn 1:

PhÇn ch÷ nhá: nªu g­¬ng c¸c tinh thÇn nghÜa sÜ.

+ PhÇn 2:

Tõ “ Huèng chi”... “còng vui lßng”: sù ngang ng­îc vµ téi ¸c cña kÎ thï, lßng c¨m thï giÆc cña TrÇn Quèc TuÊn.

+ PhÇn 3:

TiÕp... “kh«ng muèn vui vÎ pháng cã ®­îc kh«ng”: Nªu mèi Ên t×nh gi÷a chñ vµ t­íng; ph©n tÝch, phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i cña t­íng sÜ vµ kh¼ng ®Þnh nh÷ng hµnh ®éng ®óng nªn lµm ®Ó t­íng lÜnh thÊy râ ®iÒu hay, lÏ ph¶i.

+ PhÇn 4:

Cßn l¹i: nªu nhiÖm vô cô thÓ, cÊp b¸ch, khÝch lÖ tinh thÇn chiÕn ®Êu

=> Bè côc chÆt chÏ, m¹ch l¹c, s¸ng t¹o.II. §äc- T×m hiÓu chi tiÕt: (10’)

1. Nªu g­¬ng c¸c trung thÇn nghÜa sÜ:

- Nªu g­¬ng c¸c trung thÇn nghÜa sÜ ®· hi sinh v× d©n, v× n­íc, v× chñ.

- KhÝch lÖ ý chÝ lËp c«ng danh x· th©n v× n­íc, v× chñ cña t­íng sÜ.

- Thãi quen truyÒn thèng cña c¸c nhµ nho, nhµ v¨n ViÖt Nam lµ chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c cña v¨n ho¸ Trung Quèc. H¬n n÷a t¸c gi¶ còng cho c¸c t­íng sÜ thÊy ®­îc søc m¹nh cña kÎ thï.

=> Sau khi nªu g­¬ng sö s¸ch ®Ó khÝch lÖ ý chÝ lËp c«ng danh, hi sinh v× d©n v× n­íc; t¸c gi¶ quay vÒ víi thùc tÕ tr­íc m¾t, lét t¶ téi ¸c vµ sù ngang ng­îc cña kÎ thï nh»m khÝch lÖ tinh thÇn yªu n­íc, ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña mçi t­íng sÜ.


III. LuyÖn tËp: (5’)

Bµi tËp tr¾c nghiÖm: ý nµo sau ®ay nãi ®óng nhÊt chøc n¨ng cña thÓ hÞch?

A. Dïng ®Ó ban bè mÖnh lÖnh cña nhµ vua.

B. Dïng ®Ó c«ng bè kÕt qu¶ mét sù nghiÖp.

C. Dïng ®Ó tr×nh bµy víi nhµ vua, sù viÖc, ý kiÕn hoÆc ®Ò nghÞ.D. Dïng ®Ó cæ ®éng, thuyÕt phôc hoÆc kªu gäi ®Êu tranh chèng thï trong giÆc ngoµi.

(4’) 4. Cñng cè :

Em h·y cho biÕt bè côc, néi dung bµi hÞch?

(1’)5. DÆn dß:

- §äc, t×m hiÓu kÜ néi dung cña bµi hÞch.

- N¾m môc ®Ých, chøc n¨ng cña thÓ hÞch.

- N¾m ®­îc kÕt cÊu, bè côc cña bµi hÞch.
Ngày so¹n: 4/2/2013

Ngày d¹y: 6/2/2013

Bµi 23 TiÕt 94:
HỊCH TƯỚNG SĨ

(Trần Quốc Tuấn)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung thêm kiến thức về văn nghị luận trung đại.

- Thấy được chức năng, yêu cầu nội dung, hình thức của văn bản Hịch tướng sĩ.

- Cảm nhận được lòng yêu nước tha thiết, tầm nhìn chiến lược của vị chỉ huy quân sự đại tài Trần Quốc Tuấn.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về thể hịch.

- Hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài Hịch tướng sĩ.

­- Tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần.

- Đặc điểm văn chính luận Hịch tướng sĩ.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể hịch.

- Nhận biết được không khí thời đại sục sôi thời Trần ở thời điểm dân tộc ta chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai.

- Phân tích được nghệ thuật lập luận, cách dùng các điển tích, điển cổ trong văn bản nghị luận trung đại.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt bè côc, néi dung bµi hÞch?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë giê tr­íc c¸c em ®· t×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n “HÞch t­íng sÜ”. Giê häc h«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em tiÕp tôc t×m hiÓu.

* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv-hs

KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc ®o¹n 2:


? Téi ¸c cña kÎ thï ®­îc t¸c gi¶ lét t¶ nh­ thÕ nµo?

? Cã g× ®Æc s¾c trong lêi v¨n kh¾c ho¹ kÎ thï?

? C¸ch t¹o lêi v¨n nh­ thÕ cã t¸c dông g×?
? Tõ ®ã, ta thÊy b¶n chÊt cña kÎ thï hiÖn lªn nh­ thÕ nµo?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cÊu t¹o cña ®o¹n v¨n nµy trªn c¸c ph­¬ng diÖn:

- C©u?


- Liªn kÕt ý trong c©u?

- C¸ch dïng dÊu c©u?

- C¸ch dïng tõ?
- Giäng ®iÖu?

? CÊu t¹o nh­ vËy cã t¸c dông g× trong viÖc diÔn t¶ t©m tr¹ng con ng­êi?


? Theo em, v× sao c¶m xóc c¨m giËn cña t¸c gi¶ cã søc l©y lan ®Õn ng­êi ®äc, ng­êi nghe?

? VÞ chñ t­íng nãi lªn nçi lßng cña m×nh sÏ cã t¸c ®éng ra sao ®èi víi t­íng sÜ?


GV gäi HS ®äc tõ “C¸c ng­¬i...muèn vui vÎ pháng cã ®­îc kh«ng”

? Mèi quan hÖ gi÷a TrÇn Quèc TuÊn lµ mèi quan hÖ trªn d­íi theo ®¹o thÇn chñ hay quan hÖ b×nh ®¼ng cña nh÷ng ng­êi cïng c¶nh ngé?


? T¸c gi¶ ®­a ra mèi quan hÖ Êy ®· khÝch lÖ ®iÒu g× ë t­íng sÜ?


GV: Sau khi bµy tá quan hÖ th©n t×nh t¸c gi¶ ®· phª ph¸n lèi sèng sai lÇm cña t­íng sÜ.

? Nh÷ng sai lÇm cña t­íng sÜ ®­îc nh¾c ®Õn trªn c¸c ph­¬ng diÖn nµo?

? T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch hËu qu¶ cña c¸ch sèng nµy trªn c¸c ph­¬ng diÖn nµo?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng v¨n cña ®o¹n nµy?

? T¸c dông?

? TiÕp theo ®ã t¸c gi¶ ®· khuyªn t­­ãng sÜ nh÷ng ®iÒu g×?


? §Ó t¸c ®éng vµo nhËn thøc cña t­íng sÜ, t¸c gi¶ dïng thñ ph¸p nghÖ thuËt g×?

? Ngoµi ra, cßn dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×?


GV gäi ®äc ®o¹n cuèi.

? KÕt thóc bµi hÞch, t¸c gi¶ kªu gäi t­íng sÜ ®iÒu g×?GV: §èi lËp thÇn chñ víi nghÞch thï còng cã nghÜa lµ v¹ch râ hai con ®­êng sèng vµ chÕt.

? §iÒu nµy cho thÊy TrÇn Quèc TuÊn cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo ®èi víi t­íng sÜ vµ ®èi víi kÎ thï?


? Em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu s©u s¾c g× tõ néi dung bµi hÞch?

? Tæng hîp nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt bµi hÞch?

? Víi nghÖ thuËt Êy,bµi hÞch to¸t lªn néi dung g×?


II. §äc- T×m hiÓu chi tiÕt: (25’)

1. Nªu g­¬ng c¸c trung thÇn nghÜa sÜ:

2. Sù ngang ng­îc cña kÎ thï vµ lßng yªu n­íc cña TrÇn Quèc TuÊn:

* Téi ¸c cña kÎ thï:

- §i l¹i nghªnh ngang

- Uèn l­ìi có diÒu, sÜ m¾ng triÒu ®×nh

- Th©n dª chã, b¾t n¹t tÓ phô

- §ßi ngäc lôa, thu b¹c vµng, vÐt cña kho, hung h·n nh­ hæ ®ãi.

- Ng«n tõ gîi c¶m (nghªnh ngang, uèn l­ìi, ®em th©n dª chã...)

- So s¸nh kÎ thï víi có diÒu, dª chã.

- Giäng v¨n mÜa mai, ch©m biÕm

- Kh¾c ho¹ sinh ®éng h×nh ¶nh ghª tëm cña kÎ thï.

- Gîi c¶m xóc c¨m phÉn cho ng­êi ®äc.

=> B¹o ng­îc, tham lam, v« ®¹o.

* Lßng yªu n­íc cña TrÇn Quèc TuÊn:

- C¶ ®o¹n lµ mét c©u v¨n.

- C©u v¨n cã hai ý liªn kÕt nhau: næi ®au xãt vµ næi c¨m hên.

- NhiÒu dÊu phÈy.

- NhiÒu ®éng tõ chØ tr¹ng th¸i t©m lÝ vµ hµnh ®éng m·nh liÖt (quªn ¨n, vç gèi, x· thÞt, lét da, nuèt gan, uèng m¸u...)

- Thèng thiÕt, t×nh c¶m.

- Cùc t¶ niÒm uÊt hËn trµo d©ng trong lßng.

- Kh¬i gîi sù ®ång c¶m ë ng­êi ®äc.


- V× t×nh c¶m Êy ch©n thµnh, m·nh liÖt.

- Nãi hé ®­îc t×nh c¶m chung cña mäi ng­êi thêi ®ã.

- Kh¬i dËy tinh thÇn yªu n­íc vµ lßng c¨m thï gÞ¨c ®Ó tõ ®ã cã ý chÝ quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng ®èi víi kÎ thï.

3. Mèi ©n t×nh chñ t­íng, nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i vµ kh¼ng ®Þnh viÖc lµm ®óng cña t­íng sÜ:

* 2 mèi quan hÖ:

+ Quan hÖ chñ t­íng: khÝch lÖ tinh thÇn trung qu©n, ¸i quèc.

+ Quan hÖ cïng c¶nh ngé: khÝch lÖ lßng ©n nghÜa thuû chung cña nh÷ng ng­êi cïng hoµn c¶nh.

- KhÝch lÖ ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña mçi ng­êi ®èi víi ®¹o vua t«i còng nh­ ®èi víi t×nh cèt nhôc.

* Nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i cña t­íng sÜ:

+ Kh«ng biÕt nhôc, kh«ng biÕt lo cho chñ t­íng vµ triÒu ®×nh.

+ Ham thó vui tÇm th­êng.

=> C¸ch sèng quªn danh dù vµ bæn phËn, cÇu an h­ëng l¹c.

* HËu qu¶:

- MÊt hÕt sinh lùc, t©m trÝ ®¸nh giÆc (Cùa gµ trèng kh«ng thÓ ®©m thñng ¸o...)

- N­íc mÊt nhµ tan (Ch¼ng nh÷ng th¸i Êp cña ta...)

- Nghiªm kh¾c tr¸ch m¾ng; chÕ giÔu, mØa mai.

=> Phª ph¸n nghiªm kh¾c lèi sèng c¸ nh©n h­ìng l¹c, thiÕu tr¸ch nhiÖm.

=> KhÝch t­íng.

- Nªu cao tinh thÇn c¶nh gi¸c vµ ph¶i biÕt lo xa (nªn nhí c©u...).

- T¨ng c­êng luyÖn tËp vâ nghÖ.

- So s¸nh t­¬ng ph¶n 2 viÔn c¶nh:

+ §Çu hµng: mÊt tÊt c¶.

+ ChiÕn ®Êu dµnh th¾ng lîi: ®­îc tÊt c¶.

- §iÖp ng÷, ®iÖp ý t¨ng tiÕn-> nªu bËt vÊn ®Ò tõ nh¹t ®Õn ®Ëm, tõ n«ng ®Õn s©u ®Ó tõng b­íc ®­a ng­êi ®äc thÊy râ ph¶i tr¸i, ®óng sai.

4. Nªu nhiÖm vô cô thÓ, cÊp b¸ch:

- §äc “Binh th­ yÕu l­îc”, rÌn tËp theo s¸ch nµy.


- Th¸i ®é døt kho¸t , râ rµng ®èi víi t­íng sÜ.

- QuyÕt t©m chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng kÎ thï x©m l­îc.

+ Lêi khÝch lÖ ch©n t×nh cña vÞ chñ t­íng ®èi víi t­íng sÜ vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i häc tËp binh th­.

+ Lßng yªu n­íc, c¨m thï giÆc s©u s¾c cña TrÇn Quèc TuÊn còng nh­ cña nh©n d©n ta thêi TrÇn.

III. Tæng kÕt: (5’)

- KÕt hîp hµi hoµ yÕu tè chÝnh luËn vµ yÕu tè v¨n ch­¬ng.

- LËp luËn chÆt chÏ.

- Lêi v¨n gîi c¶m.

- DÉn chøng dån dËp, thuyÕt phôc.

- NghÖ thuËt: liÖt kª, so s¸nh ®èi lËp, ®iÖp ng÷, c©u hái tu tõ, Èn dô, phãng ®¹i...=> Ghi nhí: HS ®äc.

IV. LuyÖn tËp: (5’)

1. Theo em, t­ t­ëng cèt lâi cña bµi hÞch lµ g×?

2. C¶m nghÜ cña em vÒ t¸c gi¶ TrÇn Quèc TuÊn qua bµi hÞch?(4’) 4. Cñng cè :

? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt vµ néi dung bµi hÞch?

(1’)5. DÆn dß:

- Lµm bµi tËp 1, 2 - SGK.

- N¾m néi dung vµ nghÖ thuËt bµi hÞch.

- Häc thuéc nh÷ng ®o¹n ®Æc s¾c.

- ChuÈn bÞ bµi: Hµnh ®éng nãi.

- So¹n v¨n b¶n: N­íc §¹i ViÖt ta.*Chó ý: + T×m hiÓu l¹i t¸c gi¶ NguyÔn Tr·i qua s¸ch Ng÷ v¨n 7

+ So s¸nh thÓ c¸o víi thÓ hÞch vµ thÓ chiÕu.

+ T­ t­¬ng bµi c¸o.

+ LuËn ®iÓm chÝnh.Ngày so¹n: 16/2/2013

Ngày d¹y: 18/2/2013

Bµi 23 TiÕt 95:
HÀNH ĐỘNG NÓI

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững được khái niệm hành động nói.

- Một số kiểu hành động nói.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm hành động nói

- Các kiểu hành động nói thường gặp.

2. Kỹ năng:

- Xác định được hành động nói trong các văn bản đã học và trong giao tiếp.

- Tạo lập được hành động nói phù hợp mục đích giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Gi¸o viªn: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh:ChuÈn bÞ bµi, xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.? Em h·y cho biÕt nghÖ thuËt, néi dung bµi “HÞch t­íng sÜ”?

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Trong giao tiÕp, ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nhÊt ®Þnh, chóng ta th­êng sö dông hµnh ®éng, trong ®ã cã hµnh ®éng nãi. VËy, hµnh ®éng nãi lµ g×? Bµi häc h«m nay, chóng ta t×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña Gv vµ hs

KiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi ®o¹n trÝch trong truyÖn “Th¹ch Sanh” - SGK. - HS ®äc.


? LÝ Th«ng nãi víi Th¹ch Sanh nh»m môc ®Ých g×?

? C©u nµo thÓ hiÖn râ môc ®Ých Êy?

? LÝ Th«ng cã ®¹t ®­îc môc ®Ých cña m×nh kh«ng? Chi tiÕt nµo nãi lªn ®iÒu ®ã?

? LÝ Th«ng ®· thùc hiÖn môc ®Ých cña m×nh b»ng ph­¬ng tiÖn g×?

? NÕu hiÓu hµnh ®éng lµ viÖc lµm cô thÓ cña con ng­êi nh»m mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh th× viÖc lµm cña LÝ Th«ng cã ph¶i lµ mét hµnh ®éng kh«ng? V× sao?
GV: Mét hµnh ®éng thùc hiÖn b»ng ph­¬ng tiÖn nãi -> Hµnh ®éng nãi.

? Hµnh ®éng nãi lµ g×?

*Bµi tËp nhanh:

A hái B:

- MÊy giê råi?

B tr¶ lêi: 1, - Kh«ng biÕt.

2, - Ba giê.

? H·y cho biÕt A thùc hiÖn hµnh ®éng nãi b»ng g×?

? C©u tr¶ lêi nµo cña B gióp A ®¹t ®­îc môc ®Ých trong hµnh ®éng nãi?

? Gi¶i thÝch lý do?


? Cho biÕt môc ®Ých cña mçi c©u trong lêi nãi cña LÝ Th«ng ë ®o¹n trÝch trªn?

? Cho biÕt môc ®Ých cña mçi c©u trong lêi nãi cña c¸i TÝ, chÞ DËu ë ®o¹n trÝch?

? Qua ph©n tÝch, em h·y cho biÕt cã nh÷ng kiÓu hµnh ®éng nãi nµo?

? TrÇn Quèc TuÊn viÕt bµi “HÞch t­íng sÜ” nh»m môc ®Ých g×?

? T×m c©u thÓ hiÖn môc ®Ých cña hµnh ®éng nãi cã trong v¨n b¶n?

? H·y chØ ra hµnh ®éng nãi vµ môc ®Ých cña c¸c hµnh ®éng nãi ®ã?

GV cho HS lµm theo nhãm.

? X¸c ®Þnh kiÓu hµnh ®éng trong 3 c©u chøa tõ “høa”?I. Hµnh ®éng nãi lµ g×?(15’)

1. VÝ dô:
2. NhËn xÐt:

- LÝ Th«ng nãi víi Th¹ch Sanh nh»m ®Èy Th¹ch Sanh ®i ®Ó m×nh h­ëng lîi.

- C©u thÓ hiÖn râ nhÊt lµ:

Th«i, b©y giê nh©n trêi ch­a s¸ng em h·y trèn ngay ®i.

- Cã. Chi tiÕt Êy lµ: Chµng véi v· tõ gi· mÑ con LÝ Th«ng råi trë vÒ tóp lÒu cò d­íi gèc ®a, kiÕm cñi nu«i th©n.

- Thùc hiÖn b»ng lêi nãi.

- ViÖc lµm cña Lý Th«ng lµ mét hµnh ®éng v× nã lµ mét viÖc lµm cã môc ®Ých.

=> Ghi nhí 1- SGK.

*Bµi tËp nhanh:

- A thùc hiÖn hµnh ®éng nãi: hái
- C©u tr¶ lêi: 2,- Ba giê.

- Lý do:

+ C©u 1: B kh«ng céng t¸c héi tho¹i víi A.

+ C©u 2: B cã céng t¸c héi tho¹i víi A.II. Mét sè kiÓu hµnh ®éng th­êng gÆp: (10’)

- C©u 1: tr×nh bµyC©u 2: ®e do¹

C©u 3: ®uæi khÐo

C©u 4: høa hÑn

* Lêi c¸i Tý:

- VËy th× b÷a sau con ¨n ë ®©u?(Hái)

- U nhÊt ®Þnh b¸n con ­? (Hái)

- U kh«ng cho con ë nhµ n÷a ­? (Hái)

- Khèn n¹n th©n con thÕ nµy?

- Trêi ¬i!

=> C¶m th¸n.* Lêi chÞ DËu:

- Con sÏ ¨n ë nhµ cô NghÞ th«n §oµi. (th«ng b¸o).

=> Ghi nhí 2: HS ®äc.
III. LuyÖn tËp: (10’)

Bµi tËp 1:

- KhÝch lÖ c¸c t­íng sÜ häc tËp binh th­ yÕu l­îc, chuyªn t©m ®¸nh giÆc cøu n­íc.

- “ NÕu c¸c ng­¬i...nghÞch thï”.
Bµi tËp 2:

a. - B¸c trai ®· kh¸ råi chø? -> Hái.- C¶m ¬n cô... th­êng? -> C¶m ¬n, b¸o tin.

- Nh­ng... l¾m. -> Tr×nh bµy.

- Nµy... trèn. -> CÇu khiÕn.

- Chø ... khæ. -> Béc lé c¶m xóc.

- Ng­êi ... hån. -> Béc lé c¶m xóc.

- V©ng ... cô. -> TiÕp nhËn ý kiÕn.

- Nh­ng... ®·. -> Tr×nh bµy.

- NhÞn ... g×. -> Béc lé c·m xóc.

- ThÕ ... ®Êy. -> CÇu khiÕn.

Bµi tËp 3:

- Anh ph¶i høa... xa nhau. -> Ra lÖnh.

- Anh høa ®i. -> Ra lÖnh.

- Anh xin høa. -> Høa hÑn.tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương