Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang20/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

(3’) 4.Cng c:

Nªu ®Æc ®iÓm cña bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh?(1’) 5. Dặn dò:

- Häc thuéc ghi nhí.

- Lµm hoµn chØnh bµi tËp 2, 3.

- So¹n bµi: ¤n tËp vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh

Ngµy so¹n: 19/1/2013

Ngµy gi¶ng: 21/1/2013

Bµi 20 TiÕt 84:

ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh.

- Rèn luyện, nâng cao một bước kĩ năng làm bài văn thuyết minh.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm văn bản thuyết minh.

- Các phương pháp thuyết minh.

- Yêu cầu cơ bản khi làm văn thuyết minh.

- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

2. Kỹ năng:

- Khái quát, hệ thống những kiến thức đã học.

- Đọc - hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh.

- Quan sát đối tượng cần thuyết minh.

- Lập dàn ý, viết đoạn văn và bài văn thuyết minh.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Học sinh: ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

Nªu ®Æc ®iÓm cña bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh?

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu vÒ bµi v¨n thuyÕt minh vµ mét sè kiÓu bµi v¨n thuyÕt minh. H«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em «n tËp c¸c néi dung ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

I. ¤n tËp vÒ lÝ thuyÕt: (10’) B¶ng hÖ thèng kiÕn thøc:

§Þnh nghÜa vÒ kiÓu v¨n b¶n

ThuyÕt minh lµ kiÓu v¨n b¶n th«ng dông trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng, nh»m cung cÊp cho ng­êi ®äc tri thøc vÒ ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, nguyªn nh©n, ý nghÜa cña c¸c hiÖn t­îng, sù vËt trong tù nhiªn, x· héi b»ng ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy, giíi thiÖu, gi¶i thÝch.

Yªu cÇu c¬ b¶n vÒ néi dung tri thøc

Tri thøc ph¶i kh¸ch quan, x¸c thùc, ®¸ng tin cËy.

Yªu cÇu vÒ lêi v¨n

Râ rµng, chÝnh x¸c, chÆt chÏ ng¾n gän, dÔ hiÓu, hÊp dÉn.

C¸c kiÓu ®Ò v¨n thuyÕt minh

- ThuyÕt minh vÒ mét ®å vËt, ®éng vËt.

- ThuyÕt minh vÒ mét hiÖn t­îng tù nhiªn, x· héi.

- ThuyÕt minh vÒ mét ph­¬ng ph¸p(c¸ch lµm).

- ThuyÕt minh vÒ mét thÓ lo¹i v¨n häc.

- Giíi thiÖu mét danh nh©n.

- Giíi thiÖu mét phong tôc, tËp qu¸n, lÓ héi, TÕt...C¸c ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh

- Nªu ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch.

-LiÖt kª, hÖ thèng ho¸.

- Nªu vÝ dô.

- Dïng sè liÖu.

- So s¸nh ®èi chiÕu.

- Ph©n lo¹i, ph©n tÝchC¸c b­íc x©y dùng v¨n b¶n

- TÝch luü tri thøc

- LËp dµn ý, bè côc, chän vÝ dô, sè liÖu.

- ViÕt bµi hoµn chØnh, söa ch÷a.

- Tr×nh bµy (viÕt, miÖng).Dµn ý chung

* Më bµi: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ®èi t­îng.

* Th©n bµi: Giíi thiÖu tõng mÆt, tõng phÇn, tõng vÊn ®Ò, ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng.Vai trß, vÞ trÝ, tØ lÖ c¸c yÕu tè

C¸c yÕu tè miªu t¶, tù sù, nghÞ luËn kh«ng thÓ thiÕu trong v¨n b¶n thuyÕt minh nh­ng chiÕm mét tØ lÖ nhá vµ sö dông hîp lÝ; tÊt c¶ chØ nh»m lµm râ vµ næi bËt ®èi t­îng cÇn thuyÕt minh.

II. LuyÖn tËp: (25’)

* LËp dµn ý vµ viÕt bµi cho c¸c ®Ò sau:

Nhãm 1: Giíi thiÖu vÒ mét ®å dïng.

Nhãm 2: ThuyÕt minh vÒ t¸c gi¶ ThÕ L÷ vµ bµi th¬

Nhãm 3: Giíi thiÖu c¸ch lµm mét ®å dïng häc tËp.

Nhãm 4: ThuyÕt minh vÒ mét gièng c©y trång.

* C¸c nhãm thùc hiÖn.

* GV gäi HS tr×nh bµy s¬ bé dµn ý.

* Gäi HS tr×nh bµy tõng ®o¹n.

(3’) 4. Cng c:

Nªu ®Æc ®iÓm cña bµi v¨n thuyÕt minh(1’) 5. Dặn dò:

- Tõng c¸ nh©n hoµn thµnh bµi cña nhãm m×nh.

- So¹n bµi: “Ng¾m tr¨ng”, “§i ®­êng”.

Ngµy so¹n: 21/1/2013

Ngµy gi¶ng: 23/1/2013

Bµi 21 TiÕt 85:

NGẮM TRĂNG, ĐI ĐƯỜNG

(Hồ Chí Minh)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nâng cao năng lực đọc – hiểu một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ – chiến sĩ Hồ Chí Minh.

- Thấy được tình yêu thiên nhiên và sức hấp dẫn về nghệ thuật trong một bài thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

- Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh ngục tù.

- Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm bản dịch tác phẩm.

- Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- §äc, nghiªn cøu tài liÖu.

Học sinh: ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

Nªu ®Æc ®iÓm cña bµi v¨n thuyÕt minh.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

C¸c em ®· ®­îc häc mét sè bµi th¬ cña B¸c vµ thÊy ®­îc nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch cña Ng­êi. H«m nay ta sÏ t×m hiÓu thªm mét bµi th¬ cña Ng­êi ®Ó thÊy ®­îc t×nh yªu thiªn nhiªn s©u s¾c ®­îc thÓ hiÖn trong ®ã.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV ®äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc:

C©u 1: giäng b×nh th¶n.

C©u 2: giäng bèi rèi.

C©u 3, 4: giäng ®»m th¾m, vui, s¶ng kho¸i.

- HS ®äc, nhËn xÐt

HS ®äc phÇn chó thÝch trong SGK.

? Bµi th¬ nµy ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo?

GV: NhËt kÝ trong tï lµ tËp th¬ viÕt b»ng ch÷ H¸n gåm 133 bµi. Ngoµi b×a tËp th¬, B¸c vÏ hai n¾m tay bÞ xÝch ®ang gi¬ cao cïng 4 c©u ®Ò tõ:

Th©n thÓ ë trong lao

Tinh thÇn ë ngoµi lao

Muèn nªn sù nghiÖp lín

Tinh thÇn ph¶i cµng cao”.
? Bµi th¬ lµm theo thÓ th¬ nµo?

?T×m bè côc bµi th¬?


HS ®äc c©u th¬ më ®Çu.

? Trong tï thiÕu thèn nhiÒu thø nh­ng trong bµi bµi th¬ B¸c chØ kÓ thiÕu hoa vµ r­îu. T¹i sao?


? Tr­íc c¶nh ®Ñp cña ®ªm tr¨ng t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh thÓ hiÖn ra sao?

? Sau phót bèi rèi, xóc ®éng Êy, nhµ th¬ quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nµo?

T×nh c¶m cña B¸c víi thiªn nhiªn?

? §äc hai c©u cuèi vµ cho biÕt nghÖ thuËt ®Æc s¾c ®­îc thÓ hiÖn ë hai c©u th¬ ®ã?

? H×nh ¶nh tr¨ng vµ ng­êi ë hai c©u th¬ gîi cho em suy nghÜ g×?


? Tõ ®ã em hiÓu thªm g× vÒ con ng­êi Hå ChÝ Minh?

? H·y kh¸i qu¸t l¹i nh÷ng nÐt chÝnh vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬?

HS ®äc


A.V¨nb¶n:Ng¾mTr¨ng(VängNguyÖt)

I. §äc-HiÓu chó thÝch(10’)

1. §äc:
2. Hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬:

- Th¸ng 9-1942, khi bÞ b¾t giam trong nhµ lao T­ëng Giíi Th¹ch t¹i tØnh Qu¶ng T©y, Trung Quèc, B¸c ®· viÕt bµi th¬ nµy vµ bµi th¬ ®­îc in trong tËp “NhËt kÝ trong tï”.3. Tõ khã: SGK.
4.ThÓ lo¹i:- ThÊt ng«n tø tuyÖt §­êng luËt

5. côc: 4 phÇn: khai, thõa, chuyÓn, hîp (t­¬ng øng víi mçi c©u).

II. §äc-T×m hiÓu bµi th¬(10’)

1. Hai c©u ®Çu:

- Hoµn c¶nh ng¾m tr¨ng cña B¸c: “Trong tï kh«ng r­îu còng kh«ng hoa”. §©y lµ hai thø kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mét thi nh©n th­ëng nguyÖt. Nh­ng ng­êi tï ®· quªn ®i tÊt c¶ nh÷ng thø thiÕu thèn cùc khæ ®ã ®Ó ®ãn nhËn mét ®ªm tr¨ng ®Ñp.

- Th¸i ®é cña B¸c: “Khã h÷ng hê” -> Bèi rèi v× hoµn c¶nh o¸i o¨m qu¸; ng¾m tr¨ng mµ l¹i ng¾m trong tï, ng¾m su«ng. Nh­ng tr­íc c¶nh ®Ñp ®ªm tr¨ng, con ng­êi yªu thiªn nhiªn nh­ B¸c kh«ng thÓ h÷ng hê ®­îc.

VÉn ng¾m tr¨ng, mÆc dï ng¾m su«ng => ph¶i cã mét t©m hån rÊt l·ng m¹n míi cã nh÷ng xóc ®éng nh­ thÕ.2. Hai c©u cuèi:

“Nh©n h­íng song tiÒn kh¸n minh nguyÖt

NguyÖt tßng song khÝch kh¸n thi gia”.

=> NghÖ thuËt nh©n ho¸: ng­êi tï ®· v­ît t©m hån ra khái song s¾t, say s­a ng¾m vÇng tr¨ng s¸ng; tr¨ng còng chñ ®éng t×m ®Õn ng¾m nhµ th¬ -> sù giao c¶m gi÷a thi nh©n víi tr¨ng -> ng­êi tï ®· thùc hiÖn mét cuéc v­ît ngôc tinh thÇn ®Çy ngo¹n môc, k× thó.

- HS th¶o luËn.

- Tr¨ng vµ ng­êi cã mèi giao hoµ ®Æc biÖt, gÇn gòi nhau, trë thµnh tri ©m cña nhau.

- L¹c quan, cã søc m¹nh tinh thÇn k× diÖu, yªu thiªn nhiªn.

III.Tæng kÕt: (5’) T¸c phÈm thÓ hiÖn sù t«n vinh c¸I ®Ñp cña tù nhiªn,cña taam hån con nh­êi bÊt chÊp hoµn c¶nh nhôc tï

=> Ghi nhí: SGK.V¨n b¶n: §i ®­êng(TÈu lé)

Tù häc cã h­íng dÉn

(Hå ChÝ Minh)


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nâng cao năng lực đọc – hiểu một tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ – chiến sĩ Hồ Chí Minh.

- Hiểu sâu hơn về nghệ thuật thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

- Nắm được ý nghĩa triết lí sâu sắc của bài thơ.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường.

- Ý nghĩa khái quát mang tính triết lí của hình tượng con đường và con người vượt qua những chặng đường gian khó.

- Vẻ đẹp của Hồ Chí Minh ung dung, tự tại, chủ động trước mọi hoàn cảnh.

- Sự khác nhau giữa văn bản chữ Hán và văn bản dịch bài thơ (biết được giữa hai văn bản có sự khác nhau, mức độ hiểu sâu sắc về nguyên tác sẽ được bổ sung sau).

2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm bản dịch của bài thơ.

- Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

* C¸c ho¹t ®éng: (10’)

I. H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu:

1. XuÊt xø bµi th¬:

2. ThÓ lo¹i, bè côc.

3. NghÖ thuËt tiªu biÓu.

4. Néi dung, ý nghÜa.

5. ChÊt th¬ - chÊt thÐp.

6. NghÖ sÜ - chiÕn sÜ.

* GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu s¬ l­îc.

* Yªu cÇu häc sinh vÒ so¹n theo sù h­íng dÉn cña GV .

II. §äc bµi ®äc thªm: “NhËt kÝ trong tï” vµ th¬ Hå ChÝ Minh ë P¸c Bã

(3’) 4.Cng c:

Cho biÕt tinh thÇn, t×nh c¶m cña B¸c qua hai bµi th¬ trªn?(1’) 5. Dn dò:

- So¹n hoµn chØnh bµi th¬“§i ®­êng”

- Häc thuéc lßng vµ n¾m néi dung, nghÖ thuËt 2 bµi th¬.

- So¹n v¨n b¶n: “ChiÕu dêi ®«”.

Ngµy so¹n: 21/1/2013

Ngµy gi¶ng: 23/1/2013

Bµi 21 TiÕt 86

CÂU CẢM THÁN

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán.

- Biết sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu cảm thán.

- Chức năng của câu cảm thán.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết câu cảm thán trong các văn bản.

- Sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, ph©n tÝch mÉu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- §äc, nghiªn cøu tài liÖu.

Học sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

Nªu c¶m nhËn cña em sau khi häc xong bµi th¬ “ Ng¾m tr¨ng” vµ bµi “ §i ®­êng” cña Hå ChÝ minh.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Trong giao tiÕp chóng ta th­êng sö dông nhiÒu c©u c¶m th¸n. VËy kiÓu c©u nµy ®­îc dïng víi chøc n¨ng g×? Nã cã ®Æc ®iÓm h×nh thøc ra sao? H«m nay, chóng ta sÏ t×m hiÓu.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña Gv vµ hs

KiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi 2 vÝ dô a vµ b trong SGK.

? Trong c¸c vÝ dô trªn, c©u nµo lµ c©u c¶m th¸n?

? §Æc ®iÓm h×nh thøc nµo gióp ta nhËn biÕt ®ã lµ c©u c¶m th¸n?

? Nh÷ng c©u c¶m th¸n ®ã dïng ®Ó lµm g×?

? Khi viÕt v¨n b¶n hµnh chÝnh hay tr×nh bµy kÕt qu¶ mét bµi to¸n cã thÓ dïng c©u c¶m th¸n ®­îc kh«ng? V× sao?

? Qua ph©n tÝch c¸c vÝ dô, em h·y nªu ®Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng cña c©u c¶m th¸n?

HS ®äc.
?T×m c©u c¶m th¸n trong c¸c vÝ dô ®ã?

GV h­íng dÉn HS lµm theo nhãm.

? V× sao em biÕt ®ã lµ nh÷ng c©u c¶m?

? Ph©n tÝch t×nh c¶m, c¶m xóc ®­îc thÓ hiÖn trong nh÷ng c©u ®ã?

? §©y cã ph¶i lµ nh÷ng c©u c¶m th¸n kh«ng?


GV yªu cÇu HS lµm.
I. §Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng:

1. VÝ dô: (5’)

2. NhËn xÐt: (15’)

a. Hìi ¬i l·o H¹c!

b. Than «i!

- Cã chøa tõ ng÷ c¶m th¸n.

- DÊu c©u: dÊu chÊm than.

- Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc cña ng­êi viÕt, ng­êi nãi trong giao tiÕp hµng ngµy vµ trong v¨n b¶n nghÖ thuËt.

- Kh«ng. V× ®ã lµ ng«n ng÷ cña t­ duy khoa häc nªn kh«ng phï hîp víi viÖc sö dông ng«n ng÷ béc lé c¶m xóc.
=> Ghi nhí: (SGK)
II. LuyÖn tËp: (15’)

* Bµi tËp 1:

a. - Than «i!- Lo thay!

- Nguy thay!

b. Hìi c¶nh rõng ghª gím cña ta ¬i!c. Chao «i! Cã biÕt r»ng: hung h¨ng hèng h¸ch chØ tæ ®em th©n mµ tr¶ nî cho nh­ng cö chØ ngu d¹i cña m×nh th«i.

- Cã dïng tõ c¶m th¸n.

- KÕt thóc c©u b»ng dÊu chÊm than hoÆc dÊu chÊm.

- Béc lé c¶m xóc.Bµi tËp 2:

a. Lêi than th©n cña ng­êi n«ng d©n x­a.

b. Lêi than th©n cña ng­êi chinh phô.

c. T©m tr¹ng bÕ t¾c cña thi nh©n tr­íc cuéc sèng.

d. Nçi ©n hËn cña DÕ MÌn.

=> §©y kh«ng ph¶i lµ nh÷ng c©u c¶m th¸n v× kh«ng cã dÊu hiÖu ®Æc tr­ng cña c©u c¶m th¸n (tõ c¶m th¸n, dÊu chÊm than).Bµi tËp 3:

- HS lªn b¶ng ®Æt c©u.

- HS kh¸c nhËn xÐt.


(3’) 4.Cng c:

Cho biÕt ®Æc ®iÓm chøc n¨ng cña c©u c¶m th¸n?

(1’) 5. Dn :

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Lµm bµi tËp 3, 4.

- Xem l¹i kiÕn thøc vÒ v¨n thuyÕt minh ®Ó chuÈn bÞ viÕt bµi v¨n sè 5.Ngày so¹n: 23/1/2013

Ngày d¹y: 26/1/2013
Bµi 21 TiÕt 87, 88.

ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5

(Bµi v¨n thuyÕt minh.)I . MôC tiªu CÇN ®¹T

Nh»m ®¸nh gi¸ HS vÒ møc ®é nhËn thøc phÇn tËp lµm v¨n: bµi v¨n thuyÕt minh.II – TRäNG T©M KIÕN THøC, KÜ N¨NG

1. KiÕn thøc

KiÓm tra, kh¶o s¸t toµn bé kiÕn thøc vÒ bµi v¨n thuyÕt minh.

2. KÜ n¨ng- Gióp häc sinh cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc vÒ bµi v¨n thuyÕt minh.

– Gi¸o dôc häc sinh tÝnh trung thùc, lËp tr­êng khi lµm bµi .III. PH­¬NG PH¸P, KÜ THUËT D¹Y HäC

Tr¾c nghiÖm, tù luËn, kÜ thuËt ®éng n·o.IV. CHUÈN BÞ .

- Gi¸o viªn : nghiªn cøu tµi liÖu, ra ®Ò, lËp ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm phï hîp víi ®èi t­îng.

- Häc sinh :¤n kÜ lý thuyÕt vµ rÌn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n thuyÕt minh.

MA TRËN ®Ò KIÓM TRAMøc ®é NT
Néi

dung


NhËn

BiÕtTh«ng hiÓu


VËn dông

Tæng ®iÓm
ThÊp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Kh¸i niÖm

1

1

1


T¸c dông

1
1
1


Ph­¬ng ph¸p

1
1
1


T¹o lËp v¨n b¶n
1

7


Tæng sè c©u

3
3

1
7


Tæng sè ®iÓm

1,5
1,5

7
10


Bµi v¨n viÕt sè 5

Thêi gian:90phót

Hä vµ tªn:………………………. Líp………….


§iÓm

Lêi nhËn cña gi¸o viªn


§Ò bµi:
I. Tr¾c nghiÖm: (3®)

H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ®¸p ¸n em cho lµ ®óng nhÊt ë mçi c©u hái sau:

(Tõ c©u 1 ®Õn c©u 3 h·y chän ®¸p ¸n thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm)

1. V¨n b¶n thuyÕt minh lµ v¨n b¶n …….. trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng.

A. CÇn thiÕt. B. Th«ng dông. C. Kh«ng cÇn thiÕt.

2.Tri thøc trong v¨n b¶n nµy cã tÝnh ……… ,x¸c thùc vµ h÷u Ých.

A. Khoa häc; B. ChÝnh x¸c ; C. Ch©n thùc; D. Kh¸ch quan.

3.Bµi v¨n thuyÕt minh nh»m cung cÊp …….vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, nguyªn nh©n cña ®èi t­îng.

A.Tri thøc.

B. HiÓu biÕt.

C. Néi dung.

D. TÊt c¶ c¸c ý trªn.

4. Nh÷ng ®Ò bµi sau ®Ò bµi nµo lµ ®Ò v¨n thuyÕt minh?

A. C¶m nghÜ vÒ bµi th¬ “ Khi con tu hó” cña Tè H÷u.;

B. Bµi th¬ “ Khi con tu hó” cña Tè H÷u thÓ hiÖn t×nh yªu cuéc sèng vµ niÒm kh¸t khao tù do ch¸y báng cña ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong c¶nh tï ®µy.

C.Giíi thiÖu vÒ bµi th¬ “ Khi con tu hó” cña Tè H÷u.

D.Ph©n tÝch bµi th¬ “ Khi con tu hó” cña Tè H÷u.

5. Khi thuyÕt minh ng­êi ta th­êng dïng nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµo trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau?

. A. B×nh gi¶ng, thuyÕt tr×nh, B×nh luËn ;

B. Nªu ®Þnh nghÜa, gi¶i thÝch, tr×nh bµy, nªu vÝ dô, dïng sè liÖu ph©n tÝch ph©n lo¹i.

6. Khi lµm bµi v¨n thuyÕt minh th­êng tiÕn hµnh nh÷ng b­íc sau: T×m hiÓu ®Ò, t×m ý, lËp dµn ý, viÕt bµi, ®äc l¹i vµ söa lçi (nÕu cã) ®óng hay sai?

A. §óng; B. Sai.

II. Tù luËn: ( 6 ®)

. ViÕt mét bµi v¨n thuyÕt minh c¸ch lµm mét mãn ¨n trong dÞp TÕt Nguyªn §¸n.
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương