Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

4. Cñng cè (3phót):

? Qua phÇn ®Çu cña ®o¹n trÝch, em hiÓu g× vÒ nh©n vËt bµ c«?5. DÆn dß(3 phót):

- N¾m néi dung ®o¹n ®· ph©n tÝch.

- T×m hiÓu phÇn cßn l¹i.
…………………………………………………

Ngµy so¹n:19/8/2012

Ngµy gi¶ng:24/8/2012

Bµi 2 TiÕt 6 V¨n b¶n:

Trong lßng mÑ

(TrÝch: Nh÷ng ngµy th¬ Êu - Nguyªn Hång)I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

Gióp häc sinh:

- Có được những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí.

- Thấy được đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm thể loại hồi kí.

- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ.

- Ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật.

- Ý nghĩa giáo dục: những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.

2. Kỹ năng:

- Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.

III- ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn:- §äc tËp truyÖn ng¾n: Nh÷ng ngµy th¬ Êu cña t¸c gi¶ Nguyªn Hång.

- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.2. Häc sinh: So¹n bµi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, b×nh giảng, kĩ thuật động n·o.V - Ho¹t ®éng lªn líp

1.æn ®Þnh tæ chøc(1 phót):

2.KiÓm tra bµi cò(5 phót):

? Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ Nguyªn Hång.3. Bµi míi:

*Giíi thiÖu bµi(1 phót):

Cµng nhËn ra sù th©m ®éc cña ng­êi c«, bÐ Hång cµng ®au ®ín vµ trµo lªn c¶m xóc yªu th­¬ng m·nh liÖt ®èi víi ng­êi mÑ bÊt h¹nh cña m×nh. C¸c em sÏ t×m hiÓu tiÕp vÒ c¶m xóc cña Hång.*Néi dung bµi míi:(32 phót)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS


kiÕn thøc

GV cho HS xem l¹i ®o¹n 1.

? DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña bÐ Hång trong cuéc ®èi tho¹i víi bµ c« nh­ thÕ nµo?

? T×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?

- HS t×m chi tiÕt.


? Khi nghe bµ c« dïng nh÷ng lêi th©m ®éc, xóc ph¹m mÑ cña m×nh, bÐ Hång cã ph¶n øng nh­ thÕ nµo?

T©m tr¹ng cña bÐ Hång lóc nµy?

? Qua ®ã, em thÊy t×nh cña cña bÐ

Hång ®èi víi mÑ nh­ thÕ nµo?

GV: NÕu nh­ ë ®o¹n trªn lµ håi øc cña t¸c gi¶ vÒ mét kØ niÖm cay ®¾ng, tñi nhôc th× ®o¹n tiÕp theo lµ håi øc vÒ mét kØ niÖm ngät ngµo cña t×nh mÉu tö. Kû niÖm Êy ®­îc më ra b»ng mét buæi chiÒu tan häc
? H·y ®äc ®o¹n cßn l¹i cña v¨n b¶n ®Ó thÊy ®iÒu ®ã?

- HS ®äc.

? Khi thÊy bãng mÑ, bÐ Hång cã nh÷ng hµnh ®éng vµ cö chØ nn­ thÕ nµo?

- HS t×m chi tiÕt.

? ThÓ hiÖn c¶m xóc g× cña bÐ Hång?

? H×nh ¶nh so s¸nh nµo ®· diÔn ®¹t ®­îc niÒm kh¸t khao ch¸y báng Êy?

? H·y cho mét lêi b×nh vÒ h×nh ¶nh so s¸nh Êy?

GV: Kh¸t khao m·nh liÖt lµ thÕ, nªn ®­îc gÆp mÑ BÐ Hång xiÕt bao håi hép sung s­íng

? Trong niÒm h¹nh phóc vµ xóc ®éng Êy, ng­êi mÑ ®· hiÖn lªn nh­ thÕ nµo qua ®«i m¾t cña bÐ Hång?

? C¶m gi¸c sung s­íng, h¹nh phóc cña bÐ Hång khi ë trong lßng mÑ ®­îc diÔn t¶ nh­ thÕ nµo?

GV: Bao bäc quanh bÐ Hång lµ bÇu kh«ng khÝ Êm ¸p vµ ªm ¸i cña t×nh mÉu tö. TÊt c¶ ®­îc diÔn t¶ b»ng c¶m høng say mª vµ nh÷ng rung ®éng tinh tÕ cña t¸c gi¶.

? Qua ®o¹n trÝch, em thÊy ®­îc nh÷ng g× vÒ bÐ Hång ?

? TÊm lßng cña nhµ v¨n Nguyªn Hång ®èi víi phô n÷ vµ trÎ em ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo qua v¨n b¶n?

? Qua ®o¹n trÝch, em cã nhËn xÐt g× vÒ v¨n Nguyªn Hång?

? Trong ®o¹n trÝch nhµ v¨n Nguyªn Hång ®· sö dông ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo?

Bµi tËp tr¾c nghiÖm:

? ý nµo kh«ng nãi lªn ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña ®o¹n trÝch?

? Em hiÓu g× vÒ bÐ Hång qua ®o¹n trÝch?
-HS ®äc.


2. T×nh c¶m cña bÐ Hång ®èi víi mÑ: (22phót):

a. Trong cuéc ®èi tho¹i víi bµ c«:
+ Th­¬ng mÑ, ®au khæ v× mÑ ph¶i chÞu khæ së, ph¶i chÞu nh÷ng lêi mØa mai, nhôc m¹.

+ PhÉn uÊt v× thµnh kiÕn cæ hñ ®· hµnh h¹ mÑ.


- §au ®ín, uÊt øc.

- C¨m tøc d©ng lªn cùc ®iÓm.


-> Yªu th­¬ng mÑ m·nh liÖt, mét t×nh yªu

trµn ngËp, v« bê.b.Khi ®­îc gÆp mÑ:

-> Xóc ®éng, mõng rì ®Õn cuèng cuång cña mét chó bÐ kh¸t khao t×nh mÑ ch¸y báng.


-BÐ Hång kh¸t khao t×nh mÑ còng nh­ ng­êi bé hµnh kh¸t n­íc ®Õn kiÖt søc gi÷a sa m¹c.=> H×nh ¶nh so s¸nh cã ý nghÜa cùc t¶, thÓ hiÖn thÊm thÝa, xóc ®éng nçi kh¾c kho¶i mong mÑ tíi ch¸y ruét cña BÐ Hång.

->BH thë hång héc tr¸n ®Ém må h«I,khi trÌo lªn xe th× rÝu c¶ ch©n l¹i,khi ®­îc mÑ kÐo tay, xoa ®Çu hái BH oµ lªn khãc nøc në->bao nhiªu sÇu khæ uÊt nghÑn bÞ dån nÐn b©y giê vì oµ.

- MÑ kh«ng cßm câi, x¸c x¬.

- G­¬ng mÆt t­¬i s¸ng, ®«i m¨t trong, lµn da tr¾ng mÞn, gß m¸ hång...

- H¬i thë tõ khu«n miÖng th¬m tho l¹ th­êng.

+ §Çu ng¶ vµo c¸nh tay mÑ...m¬n man kh¾p da thÞt.

+ Ph¶i bÐ l¹i vµ l¨n vµo lßng mÑ...v« cïng.

-> kÓ tõ ®©y bÐ Hång nh­ say s­a trong h­¬ng vÞ ngät ngµo cña t×nh mÉu tö. bÐ Hång ng©y ngÊt sung s­íng tËn h­ëng nh÷ng c¶m gi¸c ®· mÊt tõ l©u.


- Mét ®øa trÎ ph¶i sèng trong tñi cùc, c« ®¬n, lu«n kh¸t khao t×nh mÑ.

- Nh¹y c¶m, cã néi t©m s©u s¾c.

- Yªu th­¬ng mÑ m·nh liÖt.

- ¤ng hoµn toµn th«ng c¶m víi nh÷ng ®au khæ vµ kh¸t väng h¹nh phóc cña ng­êi phô n÷.

- ¤ng thÊu hiÓu nçi ®au trong tr¸i tim nh¹y c¶m dÔ tæn th­¬ng cña tuæi th¬ vµ nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån non trÎ.

III. Tæng kÕt: (10 phót):

- Ch©n thËt, gi¶n dÞ vµ ®Ëm chÊt tr÷ t×nh.


- Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

+ Giµu chÊt tr÷ t×nh.

+ Miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt ®Æc s¾c.

+ Sö dông nghÖ thuËt ch©m biÕm.

+ Sö dông h×nh ¶nh so s¸nh ®éc ®¸o.

+ Lµ mét chó bÐ ph¶i chÞu nhiÒu næi ®au mÊt m¸t.

+ Lµ mét chó bÐ dÔ xóc ®éng vµ nh¹y c¶m.

+ Mét chó bÐ cã t×nh th­¬ng yªu v« bê bÕn ®èi víi mÑ.

+ TÊt c¶ c¸c ý trªn ®Òu ®óng.

III. Ghi nhí(SGK):tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương