Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang19/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

4.Cng c: (3’)

- Em hãy đọc lại 2 khổ thơ đầu.

- Nêu tâm trạng của hổ khi ở vườn bách thú.

5. Dn dò: (1’)

- T×m hiÓu nh÷ng ®o¹n cßn l¹i.

- §äc thuéc lßng bµi th¬.

Ngµy so¹n: 31/12/2012

Ngµy gi¶ng: 2/1/2013

Bµi 19 TiÕt 74

Nhí rõng

(ThÕ L÷)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do.

- Hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ Nhớ rừng.2. Kỹ năng:

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nêu vấn đề , bình giảng, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- Ch©n dung t¸c gi¶

- Đäc t¸c phÈm,so¹n gi¸o ¸n.Hc sinh: Đọc bài và soạn bài .

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

§äc thuéc lßng bµi th¬ " Nhớ rừng" cña ThÕ L÷.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Giê tr­íc c¸c em ®· t×m hiÓu t©m tr¹ng cña hæ khi ë v­ên b¸ch thó. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ t×m hiÓu tiÕp.


Ho¹t ®éng cña GV Vµ HS

Néi dung KiÕn thøc

GV gäi HS ®äc ®o¹n 3

? T¸c gi¶ ®· kh¾c ho¹ vÎ ®Ñp vµ sù oai vò cña con hæ qua nh÷ng kho¶nh kh¾c nµo?

? Trªn tõng c¶nh ®ã hæ hiÖn lªn nh­ thÕ nµo?


? Em h·y cho mét lêi b×nh vÒ c¶nh Êy?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt t¸c gi¶ sö dông trong ®o¹n th¬ nµy? T¸c dông?

? Ph©n tÝch c¸i hay cña c©u th¬ cuèi ®o¹n?

? Sau giÊc méng ngµn ngät ngµo vµ huy hoµng Êy, ®iÒu g× l¹i trë vÒ trong vÞ chóa s¬n l©m?

? B¹n h·y ®äc ®o¹n th¬ ®ã?

? C¶nh ë v­ên b¸ch thó hiÖn lªn d­íi con m¾t cña hæ nh­ thÕ nµo?

? Em h·y t×m nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?

? Thùc tÕ v­ên b¸ch thó cã ph¶i ®¸ng ch¸n ®Õn nh­ vËy kh«ng? VËy, v× sao hæ ch¸n?

? Nh÷ng chi tiÕt Êy cã gîi cho em suy nghÜ g× vÒ x· héi ®­¬ng thêi kh«ng?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu cña ®o¹n th¬?

GV: Ch¸n ghÐt thùc t¹i, nhí tiÕc qu¸ khø - ®ã lµ t©m tr¹ng cña hæ. Nh­ng ®iÒu ®ã cã gîi cho em sù liªn hÖ nµo kh«ng?
GV gäi HS ®äc khæ th¬ cuèi.

? Khæ th¬ cuèi thÓ hiÖn ®iÒu g×?


? §iÒu ®Æc biÖt trong cÊu tróc cña khæ th¬ cuèi lµ g×?

? CÊu tróc th¬ Êy cã t¸c dông g×?

? T¹i sao t¸c gi¶ kh«ng nãi th¼ng t©m tr¹ng cña m×nh mµ l¹i m­în lêi con hæ bÞ nhèt ë v­ên b¸ch thó?

? ChÊt l·ng m¹n cña bµi th¬ thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo?
II. §äc- T×m hiÓu v¨n b¶n: (25’)

2. Hæ «m giÊc méng ngµn th©u:

* 4 b×nh diÖn thêi gian.

+ §ªm vµng - tr¨ng tan

+ Ngµy m­a - rung chuyÓn bèn ph­¬ng ngµn.

+ B×nh minh - c©y xanh n¾ng géi.

+ Hoµng h«n - ®á m¸u, mÆt trêi ®ang chÕt.

-> Mét chµng trai, mét thi sÜ m¬ mµng.

-> Mét ®Õ v­¬ng oai phong ®ang lÆng ng¾m giang s¬n.

-> Mét chóa rõng ®ang ru m×nh trong giÊc ngñ.

-> Mét vÞ chóa khao kh¸t chê ®îi bãng ®ªm ®Ó tung hoµnh.

=> Mét vÎ ®Ñp nhiÒu mµu s¾c, h×nh khèi, ®éc ®¸o, léng lÉy.

- HS.


- Giäng ®iÖu hïng tr¸ng, tha thiÕt, dån dËp.

- §iÖp ng÷: “§©u”

=> DiÔn t¶ sù nuèi tiÕc, ®ín ®au vÒ nh÷ng kØ niÖm ªm ®Òm.

- Than «i ! Thêi oanh liÖt nay cßn ®©u.

§o¹n th¬ kÕt thóc b»ng mét lêi than, diÓn t¶ sù ®au ®ín, tuyÖt väng cña chóa s¬n l©m. §ång thêi còng thÓ hiÖn niÒm khao kh¸t cuéc ®êi tù do, mét thÕ giíi cao c¶, phi th­êng cña chóa s¬n l©m.

3. Thùc t¹i ë v­ên b¸ch thó.

- Gän gµng, s¹ch sÏ, ®­îc ch¨m sãc hµng ngµy-> nhµm ch¸n, tÇm th­êng, d· dèi.


- Kh«ng, v× hæ quen vÉy vïng gi÷a chèn ®¹i ngµn nh­ng b©y giê hæ ®ang bÞ mÊt tù do.
- X· héi n­íc ta lóc bÊy giê - mét x· héi ®Çy rÉy bÊt c«ng víi bao ®iÒu lè l¨ng, kÖch cìm.

- Giäng th¬ chÕ giÔu, chª bai, coi th­êng cña mét ng­êi bÞ mÊt tù do nh­ng muèn vù¬t lªn thùc t¹i.

- §ã lµ t©m tr¹ng cña tÊt c¶ ng­êi d©n ViÖt Nam bÞ mÊt n­íc lóc bÊy giê: nhí vÒ qu¸ khø hµo hïng cña d©n téc, ch¸n ghÐt thùc t¹i tï tóng.

- NiÒm khao kh¸t giÊc méng ngµn cña hæ.

- Më ®Çu vµ kÕt thóc b»ng hai c©u c¶m th¸n, b¾t ®Çu b»ng tõ “hìi”.

- §Èy t©m tr¹ng cña hæ lªn ®Õn ®Ønh cao cña sù ch¸n ng¸n, u uÊt, thÊt väng, bÊt lùc. ChÊp nhËn thùc t¹i b»ng c¸ch trèn ch¹y vµo giÊc méng qu¸ khø.II. Tæng kÕt(10’) :

- C¸ch diÔn t¶ t©m tr¹ng phï hîp víi bót ph¸p l·ng m¹n.

- Béc lé t©m sù yªu n­íc mét c¸ch kÝn ®¸o, s©u s¾c.

- M¹ch c¶m xóc s«i næi, cuån cuén, d©ng trµo.

- Sö dông h×nh ¶nh mang tÝnh chÊt biÓu t­îng.

- H×nh ¶nh th¬ giµu chÊt t¹o h×nh.

- Ng«n ng÷ giµu nh¹c ®iÖu.

Ghi nhí: HS ®äc.(3’) 4. Cng c:

* Theo em, ý nµo nãi ®óng nhÊt t©m t­ cña t¸c gi¶ ®­îc göi g¾m trong bµi th¬?

A. NiÒm khao kh¸t tù do m·nh liÖt.

B. NiÒm c¨m phÉn tr­íc cuéc sèng tÇm th­êng, gi· dèi.

C. Lßng yªu n­íc kÝn ®¸o, s©u s¾c.

D. C¶ 3 ý kiÕn trªn.

(1’) 5. Dặn dò:

- Häc thuéc lßng bµi th¬ vµ n¾m néi dung, nghÖ thuËt cña bµi th¬.

- ChuÉn bÞ bµi: C©u nghi vÊn.


Ngµy so¹n: 3/1/2013

Ngày gi¶ng:5/1/2013

Bµi 19 TiÕt 75

CÂU NGHI VẤN
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn.

- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Lưu ý: học sinh đã học về câu nghi vấn ở Tiểu học.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu nghi vấn.

- Chức năng chính của câu nghi vấn.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết và hiểu được tác dụng câu nghi vấn trong văn bản cụ thể.

- Phân biệt câu nghi vấn với một số kiểu câu dễ lẫn.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , phân tích mẫu, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- So¹n gi¸o ¸n.

- B¶ng phô.Học sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

§äc thuéc lßng bµi th¬ " Nhớ rừng" cña ThÕ L÷. Tr×nh bµy néi dung bµi th¬ b»ng s¬ ®å t­ duy.

(36’) 3. Bài mới:

(1’)* Giíi thiÖu bµi: Chóng ta th­êng sö dông c©u nghi vÊn trong giao tiÕp, song cÊu t¹o cña c©u nghi vÊn nh­ thÕ nµo ? Cã kh¸c g× víi c¸c kiÓu c©u kh¸c? H«m nay, chóng ta s t×m hiÓu trong bµi häc nµy.


Ho¹t ®éng cña GV Vµ HS

Néi dung kiÕn thøc

- T×m hiÓu vÝ dô

GV treo b¶ng phô.

? Trong ®o¹n trÝch trªn c©u nµo kÕt thóc b»ng dÊu chÊm hái?
? §ã lµ nh÷ng c©u g×?

? Nh÷ng c©u nghi vÊn cã t¸c dông g×?

? Nh÷ng tõ ng÷ nµo ng­êi ta th­êng dïng ®Ó t¹o c©u nghi vÊn?

? H·y ®Æt c©u nghi vÊn cã tõ: ai, c¸i g×, bao giê, sao?

? Qua ph©n tÝch, em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ c©u nghi vÊn?
GV treo b¶ng phô ghi 4 ®o¹n v¨n trong SGK.

? X¸c ®Þnh c©u nghi vÊn trong nh÷ng phÇn trÝch ®ã?

? Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo cho biÕt ®ã lµ c©u nghi vÊn?
? C¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh ®ã lµ nh÷ng c©u nghi vÊn?

? Trong c¸c c©u ®ã, cã thÓ thay tõ “hay” b»ng tõ “hoÆc”®­îc kh«ng? V× sao?

? Cã thÓ ®Æt dÊu chÊm hái ë cuèi nh÷ng c©u ®ã ®­îc kh«ng? V× sao?
? Ph©n biÖt h×nh thøc vµ ý nghÜa cña hai c©u ®ã?


I. §Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng chÝnh:

1. VÝ dô: (5’)

2. NhËn xÐt: (12’)

- S¸ng...cã ®au l¾m kh«ng?- ThÕ lµm sao...kh«ng ¨n khoai?

- Hay lµ...con ®ãi qu¸?

-> C©u nghi vÊn.

- Dïng ®Ó hái.

- Tõ ®Ó hái: ai, g×, nµo, bao giê, sao, bao nhiªu, µ, ­, hö, h¶...


=> Ghi nhí: SGK - HS ®äc.

II. LuyÖn tËp: (18’)

Bµi tËp 1:

a. ChÞ khÊt tiÒn s­u ®Õn mai ph¶i kh«ng?b. T¹i sao con ng­êi l¹i ph¶i khiªm tèn nh­ thÕ?

c.V¨n lµ g×? Ch­¬ng lµ g×?

d. Chó m×nh muèn cïng tí ®ïa vui kh«ng?

- §ïa trß g×?

- Hõ...Hõ...C¸i g× thÕ?

- ChÞ Cèc bÐo xï ®øng tr­íc nhµ ta ®Êy h¶?

- Cã dÊu chÊm hái ®Æt ë cuèi c©u.Bµi tËp 2:

- C¨n cø vµo sù cã mÆt cña tõ “hay” nªn ta x¸c ®Þnh ®ã lµ c©u nghi vÊn.

- HS th¶o luËn.

- Kh«ng thÓ thay ®­îc v× nã dÔ lÉn víi c©u ghÐp mµ c¸c vÕ c©u cã quan hÖ lùa chän.Bµi tËp 3:

- Kh«ng. V× 4 c©u ®ã kh«ng ph¶i lµ c©u nggi vÊn.Bµi tËp 4: HS lµm trªn phiÕu häc tËp.

a. Anh cã khoÎ kh«ng?

*H×nh thøc: sö dông cÆp tõ “cã...kh«ng”

* ý nghÜa: Ng­êi hái kh«ng hÒ biÕt t×nh tr¹ng søc khoÎ tr­íc ®ã cña ng­êi ®­îc hái.

b. Anh ®· khoÎ ch­a?

* H×nh thøc: Sö dông cÆp tï “®·...ch­a”

* ý nghÜa: Ng­êi hái ®· biÕt t×nh tr¹ng søc khoÎ tr­íc ®ã.


(3’) 4. Cng c:

ThÕ nµo lµ c©u nghi vÊn?

(1’) 5. Dn dò:

- Lµm c¸c bµi tËp vµo vë.

- ChuÈn bÞ bµi: ViÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh


Ngµy so¹n: 5/1/2013

Ngµy gi¶ng: 7/1/2013.

Bµi 19 TiÕt 76:

VIẾT ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Luyện cách viết một đoạn văn trong một bài văn thuyết minh.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.

- Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.

2. Kỹ năng:

- Xác định được chủ đề, sắp xếp và phát triển ý khi viết đoạn văn thuyết minh.

- Diễn đạt rõ ràng, chính xác.

- Viết một đoạn văn thuyết minh có độ dài 90 chữ.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , phân tích mẫu, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- So¹n gi¸o ¸n.

- B¶ng phô.

Học sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

ThÕ nµo lµ ®o¹n v¨n?

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Muèn viÕt mét bµi v¨n hoµn chØnh, tr­íc hÕt ta ph¶i biÕt c¸ch viÕt ®o¹n v¨n. VËy, ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh th­êng ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo? H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu.Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

Néi dung KiÕn thøc

VÝ dô: GV treo b¶ng phô.


? §o¹n v¨n gåm mÊy c©u?

? Tõ nµo ®­îc nh¾c l¹i trong c¸c c©u ®ã? Dông ý?


? Chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n lµ g×? Chñ ®Ò ®ã tËp trung ë c©u nµo?

? §©y cã ph¶i lµ ®o¹n v¨n miªu t¶, kÓ chuyÖn, nghÞ luËn hay kh«ng?


? Nã thuéc thÓ lo¹i nµo? V× sao em biÕt?

GV gäi HS ®äc ®o¹n v¨n 2.

? §o¹n v¨n gåm mÊy c©u?

? Chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n lµ g×?

? Néi dung cô thÓ cña mæi c©u lµ g×?

VÝ dô: SGK - GV ghi ra b¶ng phô, gäi HS ®äc.

? Néi dung cña c¸c ®o¹n v¨n lµ g×?
? Theo em, ®Ó thuyÕt minh mét sù vËt chóng ta ph¶i lµm theo quy tr×nh nµo?

? Nh­ vËy, 2 ®o¹n v¨n trªn ch­a hîp lý ë chç nµo?

? Dùa vµo dµn ý, em h·y chØnh söa l¹i cho chÝnh x¸c?

GV cho HS söa theo nhãm.


? Qua t×m hiÓu hai ®o¹n v¨n trªn em thÊy khi lµm bµi v¨n thuyÕt minh vµ viÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh, ta cÇn chó ý ®iÒu g×?

? ViÕt ®o¹n më bµi, kÕt bµi cho ®Ò v¨n thuyÕt minh: Giíi thiÖu tr­êng em.

- GV gäi HS tr×nh bµy, nhËn xÐt, ghi ®iÓm.

? ViÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh cho chñ ®Ò: Hå ChÝ Minh, l¶nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n ViÖt Nam.I. §o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh: (20’)

1. NhËn d¹ng c¸c ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh:

a.VÝ dô.


b. NhËn xÐt:

§o¹n v¨n1

- 5 c©u.

- Tõ “n­íc”-> Tõ thÓ hiÖn chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n, h­íng c¸c c©u trong ®o¹n v¨n cïng tËp trung vµo 1 chñ ®Ò.

- C©u 1: “ThiÕu n­íc s¹ch nghiªm träng”.

- Kh«ng.
- ThuyÕt minh, v×:

+ C©u 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÊn ®Ò.

+ C©u 2: Cho biÕt tû lÖ n­íc ngät Ýt ái so víi tæng l­îng n­íc trªn tr¸i ®Êt.

+ C©u 3: Giíi thiÖu sù mÊt t¸c dông cña phÇn lín l­îng n­íc ngät.

+ C©u 4: Giíi thiÖu sè l­îng ng­êi thiÕu n­íc ngät.

+ C©u 5: Dù b¸o t×nh h×nh thiÕu n­íc ngät.

=> ThuyÕt minh mét hiÖn t­îng, sù viÖc trong tù nhiªn, x· héi.

§o¹n v¨n2:

- 3 c©u.


- Nãi vÒ ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång.

* C©u 1: C©u chñ ®Ò - Giíi thiÖu quª qu¸n, kh¼ng ®Þnh vai trß, phÈm chÊt cña «ng.

* C©u 2: Giíi thiÖu s¬ l­îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng vµ c­¬ng vÞ l·nh ®¹o ®· qua.

* C©u 3: Liªn hª víi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.

=> ThuyÕt minh, giíi thiÖu vÒ mét danh nh©n, mét ng­êi næi tiÕng theo kiÓu cung cÊp th«ng tin vÒ ng­êi ®ã.

2. Söa l¹i c¸c ®o¹n v¨n thuyÕt minh ch­a chuÈn:

- §o¹n 1: ThuyÕt minh vÒ chiÕc bót bi.

- §o¹n 2: ThuyÕt minh chiÕc ®Ìn bµn.

- Giíi thiÖu rá sù vËt cÇn thuyÕt minh.

- Nªu cÊu t¹o, c«ng dông theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh.

- C¸ch sö dông.

- ThiÕu c©u chñ dÒ.

- C¸c c©u, ý s¾p xÕp lén xén.

- HS söa, GV gäi HS tr×nh bµy.

- Khi lµm bµi v¨n thuyÕt minh cÇn x¸c ®Þnh c¸c ý lín, mæi ý viÕt thµnh mét ®o¹n.

- Khi viÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh cÇn tr×nh bµy râ chñ ®Ò cña ®o¹n, tr¸nh lÉn sang ý ®o¹n v¨n kh¸c.

=> Ghi nhí: HS ®äc.II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1:

* Nhãm 1: ViÕt më bµi.

* Nhãm 2: ViÕt kÕt bµi.

Bµi tËp 2:

* Gîi ý:

- N¨m sinh, n¨m mÊt, quª qu¸n, gia ®×nh.

- Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, sù nghiÖp.

- Vai trß vµ cèng hiÕn to lín ®èi víi d©n téc vµ thêi ®¹i.

+ HS viÕt, tr×nh bµy.(3’) 4.Cng c:

Khi viÕt bµi v¨n thuyÕt minh cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g×?(1’) 5. Dặn dò:

- Lµm bµi tËp 2, 3 vµo vë.

- So¹n bµi : Quª h­¬ng.

Ngµy so¹n: 7/1/2013

Ngµy gi¶ng: 9/1/2013.

Bµi 19 TiÕt 77:
QUÊ HƯƠNG

(Tế Hanh)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mãn để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của phong trào Thơ mới.

- Cảm nhận được tình yêu quê hương đằm thắm và những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả trong bài thơ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm.

- Hình ảnh khoẻ khoắn, đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động; lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , bình giảng, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Học sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

Khi viÕt bµi v¨n thuyÕt minh em cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g×?

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Cã lÏ c¸c em ®· ®­îc nghe hoÆc ®· ®äc bµi th¬ “Nhí con s«ng quª h­¬ng” cña nhµ th¬ TÕ Hanh. Bµi th¬ ®· thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng tha thiÕt cña nhµ th¬. H«m nay c¸c em sÏ ®­îc t×m hiÓu mét bµi th¬ kh¸c cña «ng cïng chñ ®Ò ®ã.Bµi th¬ cã nhan ®Ò “Quª h­¬ng”* C¸c ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

Yªu cÇu: §äc nhÑ nhµng, trong trÎo.

NhÞp 3-2-3; 3-5.

GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc.

? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ th¬ TÕ Hanh?

? T¸c phÈm nµy cã dÊu Ên g×?

? Dùa vµo néi dung, em cã thÓ chia bµi th¬ theo bè côc nh­ thÕ nµo?

GV gäi HS ®äc hai c©u th¬ ®Çu.

? Hai c©u th¬ ®Çu gióp em h×nh dung ®­îc nh÷ng g× vÒ quª h­¬ng cña nhµ th¬?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch giíi thiÖu lµng quª cña TÕ Hanh?


? H·y ®äc khæ th¬ thø 2.

? T¸c gi¶ t¶ h×nh ¶nh g× ë khæ th¬ nµy?

? Trong c¶nh ®oµn thuyÒn ra kh¬i ®¸nh c¸, t¸c gi¶ tËp trung miªu t¶ h×nh ¶nh nµo?

? H×nh ¶nh con thuyÒn, c¸nh buåm ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo?

? T¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng phÐp tu tõ nµo? Nªu t¸c dông cña c¸c phÐp tu tõ ®ã?
? Em hiÓu g× vÒ m¶nh hån lµng?

? C¸ch so s¸nh nµy gîi Ên t­îng g×?

? Em h·y cho mét lêi b×nh vÒ hai h×nh ¶nh ®­îc miªu t¶ trong ®o¹n th¬?
? H·y ®äc khæ th¬ thø 3?

? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i chän c¶nh ®ãn thuyÒn vÒ ®Ó miªu t¶?


? Khung c¶nh ®ã ®­îc t¸i hiÖn nh­ thÕ nµo?

? Nh÷ng tõ ng÷ ®ã gîi khung c¶nh lµng quª nh­ thÕ nµo?

? H×nh ¶nh ng­êi d©n chµi ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo?

? NhËn xÐt vÒ c¸ch miªu t¶ cña t¸c gi¶?

? Con ng­êi lµ vËy, cßn con thuyÒn ®­îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh­ thÕ nµo?

? T¸c gi¶ ®· sö dông nghÖ thuËt g× ë ®©y?

? H·y ®äc khæ th¬ cuèi?

? Khi xa quª t¸c gi¶ nhí nh÷ng g× ë quª h­¬ng m×nh?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng h×nh ¶nh nµy?

? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i “nhí c¸i mïi nång mÆn”?

? Em hiÓu g× vÒ t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi quª h­¬ng?

? C¶nh quª h­¬ng ®­îc t¸c gi¶ t¸i hiÖn nh­ thÕ nµo?

? Bót ph¸p nghÖ thuËt nµo gióp nhµ th¬ s¸ng t¹o ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp, ®Çy Ên t­îng?


I. §äc- chó thÝch- bè côc: (10’)

1. §äc:


2. T¸c gi¶, t¸c phÈm:

a. T¸c gi¶:

- Tªn khai sinh: TrÇn TÕ Hanh(1921), ë Qu¶ng Ng¶i.

- Cã mÆt trong phong trµo th¬ Míi ë chÆng cuèi.

- Lµ nhµ th¬ cña quª h­¬ng; th¬ TÕ Hanh c¶m xóc ch©n thùc, th­êng ®­îc diÓn ®¹t b»ng lêi th¬ gi¶n dÞ, tù nhiªn, giµu h×nh ¶nh.

- §­îc trao tÆng gi¶i th­ëng Hå ChÝ Minh(1996).

b.T¸c phÈm:

- Lµ sù më ®Çu cho mét hån th¬ ®éc ®¸o. In trong tËp NghÑn ngµo(1939), sau in l¹i trong tËp Hoa niªn(1945).3. Bè côc:

* Khæ 1: Giíi thiÖu vÒ lµng quª.

* Khæ 2: C¶nh thuyÒn ra kh¬i ®¸nh c¸.

* Khæ 3: C¶nh ®oµn thuyÒn trë vÒ.

* Khæ 4: Næi nhí lµng quª.

II. §äc-T×m hiÓu v¨n b¶n(20’)

1. Giíi thiÖu vÒ quª h­¬ng:

* Quª h­¬ng: + Lµm nghÒ chµi l­íi.

+ N­íc bao v©y.

+ C¸ch biÓn n÷a ngµy s«ng.

- C¸ch giíi thiÖu gi¶n dÞ, méc m¹c nh­ng nªu râ ®­îc: nghÒ nghiÖp truyÒn thèng, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña lµng quª.

2. C¶nh ®oµn thuyÒn ra kh¬i ®¸nh c¸.

- H×nh ¶nh con thuyÒn ra kh¬i.


* Con thuyÒn:

+ H¨ng nh­ con tuÊn m·

+ Ph¨ng m¸i chÌo m¹nh mÏ v­ît tr­êng giang.

* C¸nh buåm:

+ Gi­¬ng to nh­ m¶nh hån lµng

+ R­ín th©n tr¾ng

-> So s¸nh, ®éng tõ m¹nh

+ DiÔn t¶ khÝ thÕ m¹nh mÏ cña con thuyÒn v­ît sãng ra kh¬i-> to¸t lªn søc sèng, vÎ ®Ñp hïng tr¸ng .

- Linh hån lµng chµi.

+ C¸nh buåm - m¶nh hån lµng: mét h×nh ¶nh ®Ñp, l·ng m¹n. So s¸nh c¸i cô thÓ víi c¸i v« h×nh(ho¸n dô) -> ThÓ hiÖn søc sèng, niÒm vui lao ®éng cña nh÷ng ng­êi ng­ d©n méc m¹c.

- HS.

3. C¶nh ®oµn thuyÒn trë vÒ:

- Chän c¶nh ®ãn thuyÒn vÒ lµ chän khung c¶nh sinh ho¹t tiªu biÓu nhÊt cña c­ d©n lµng chµi.

+ ån µo, tÊp nËp, c¸ ®Çy ghe, con c¸ t­¬i ngon.

=> N¸o nhiÖt, tÊp nËp, ®«ng vui, ¨m ¾p niÒm vui vµ sù sèng.

- Lµn da ng¨m r¸m n¾ng

- Th©n h×nh: nång thë vÞ xa x¨m.

=> Lµ mét s¸ng t¹o ®éc ®¸o: n­íc da nhuém n¾ng, giã cña nh÷ng chuyÕn ®i xa. Th©n h×nh v¹m vì, thÊm ®Ém vÞ mÆn mßi cña biÓn , nång to¶ mïi vÞ xa x¨m cña biÓn c¶.

* Con thuyÒn: im, mái, nghe chÊt muèi thÊm dÇn trong thí vá.

- Nh©n ho¸: con thuyÒn nh­ mét sinh thÓ sèng, cã t©m hån tinh tÕ vµ nh¹y c¶m.

4. Nçi nhí quª h­¬ng cña t¸c gi¶:

+ Mµu n­íc xanh.

+ C¸ b¹c

+ ChiÕc buåm v«i

+ Mïi nång mÆn

-> RÊt th©n thuéc, rÊt riªng.


- §©y lµ mïi vÞ ®Æc tr­ng cña quª h­¬ng vïng biÓn, c¸i h­¬ng vÞ riªng ®Çy quyÕn rñ.

+ Yªu quª

+ G¾n bã víi quª.

=> T×nh quª s©u nÆng, ®»m th¾m.III. Tæng kÕt: (2’)

- HS th¶o luËn theo nhãm.

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.

- GV tæng hîp l¹i.=> Ghi nhí: HS ®äc

IV. LuyÖn tËp: (3’)


(3’) 4.Củng cố:

NhËn ®Þnh nµo nãi ®óng nhÊt t×nh c¶m cña nhµ th¬ TÕ Hanh ®èi víi c¶nh vËt, cuéc sèng vµ con ng­êi cña quª h­¬ng «ng?

A. Nhí vÒ quª h­¬ng víi nh÷ng kØ niÖm buån b·, ®au xãt vµ th­¬ng c¶m.

B. Yªu th­¬ng, tr©n träng, tù hµo vµ g¾n bã s©u s¾c víi c¶nh vËt, quª h­¬ng, cuéc sèng vµ con ng­êi cña quª h­¬ng.

C. G¾n bã vµ b¶o vÖ c¶nh vËt, cuéc sèng, con ng­êi cña quª h­¬ng «ng.

D. C¶ A, B, C ®Òu sai.

(1’) 5. Dặn dò:

- Häc thuéc lßng bµi th¬, n¾m néi dung vµ nghÖ thuËt bµi th¬.

- S­u tÇm vµ chÐp l¹i mét sè ®o¹n th¬ (v¨n), bµi th¬ (v¨n) hay nãi vÒ t×nh c¶m quª h­¬ng.

- So¹n bµi : Khi con tu hó.Ngµy so¹n: 9/1/2012

Ngµygi¶ng:12/1/2012.

Bµi 19 TiÕt 78:

KHI CON TU HÚ

(Tố Hữu)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại.

- Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến sĩ cách mạng được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm, lời thơ tha thiết và thể thơ lục bát quen thuộc.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu.

- Nghệ thuật khắc hoạ hình ảnh (thiên nhiên, cái đẹp của cuộc đời tự do).

- Niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm tư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong ngục tù.

- Nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài thơ này.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, bình giảng, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Học sinh:ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

Khi viÕt bµi v¨n thuyÕt minh em cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g×?

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

19 tuæi ®êi ®ang ho¹t ®éng c¸ch m¹ng s«i næi, say s­a, h¨ng h¸i ë thµnh phè HuÕ th× Tè H÷u bÞ thùc d©n Ph¸p b¾t giam ë nhµ lao Thõa Phñ. Thêi gian nµy «ng ®· s¸ng t¸c nhiÒu bµi th¬ trong ®ã cã bµi: “Khi con tu hó”.* C¸c ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng cña gv-hs

KiÕnthøc

GV h­íng dÉn ®äc:

§o¹n 1: giäng vui, n¸o nøc, phÊn chÊn.

§o¹n 2: giäng bùc béi, chó ý c¸c ®éng tõ.

? Nªu mét vµi ®iÓm cÇn nhí vÒ nhµ th¬ Tè H÷u?

? T¸c phÈm ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo?

? H·y t×m bè côc cña bµi th¬?

HS ®äc 6 c©u ®Çu.

? §o¹n th¬ vÏ c¶nh g×?

? Bøc tranh ®­îc kh¬i gîi tõ ®©u?

? Bøc tranh mïa hÌ hiÖn lªn trong t©m t­ëng ng­ßi tï nh­ thÕ nµo?

? C¶m nhËn cña em tr­íc bøc tranh nµy?

? V× sao ng­êi tï cã thÓ vÏ ra mét bøc tranh sinh ®éng nh­ vËy?

GV gäi HS ®äc 4 c©u th¬ cuèi.

? T©m tr¹ng nhµ th¬ ®­îc béc lé nh­ thÕ nµo qua ®o¹n th¬ nµy? §ã lµ t©m tr¹ng g×?

? Nh÷ng tÝn hiÖu nghÖ thuËt nµo thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?


? V× sao cã t©m tr¹ng nh­ vËy?

? Em h·y so s¸nh tiÕng chim tu hó ë ®Çu vµ ë cuèi bµi th¬?


? Qua ®ã em hiÓu g× vÒ t©m tr¹ng cña ng­êi tï?
? Trong bµi th¬ t¸c gi¶ sö dông nh÷ng nÐt nghÖ thuËt nµo? Bµi th¬ thÓ hiÖn néi dung g×?

I. §äc- chó thÝch- bè côc: (10’)

1. §äc:


2. T¸c gi¶, t¸c phÈm:

a. T¸c gi¶:

- NguyÔn Kim Thµnh(1920-2002)

- Quª: Thõa Thiªn HuÕ.

- Lµ nhµ th¬ lín, tiªu biÓu cña nÒn v¨n häc c¸ch m¹ng.

- Tham gia ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tõ rÊt sím vµ bÞ b¾t giam ë nhiÒu nhµ tï.

- Gi÷ nhiÒu träng tr¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc.

- §­îc tÆng gi¶i th­ëng Hå CHÝ Minh n¨m 1996.

b. T¸c phÈm: 7- 1939 t¹i nhµ lao Thõa Phñ (HuÕ)

3. Bè côc: Hai phÇn.

PhÇn 1: 6 c©u ®Çu- Bøc tranh mïa hÌ.

PhÇn 2: 4 C©u cuèi- T©m tr¹ng ng­êi tï.

II. §äc-T×m hiÓu v¨n b¶n:(20’)

1.Bøc tranh mïa hÌ.

- TiÕng chim tu hó-> ©m thanh ®éc ®¸o cña mïa hÌ.

* ¢m thanh: tu hó, ve ng©n.

* Mµu s¾c:

+ Vµng: lóa chÝn, ng«, n¾ng ®µo.

+ Xanh: trêi.

* H­¬ng vÞ: tr¸i chÝn

* Kh«ng gian: bao la, réng lín.

=> Sèng ®éng, rén r· vµ ®Çy søc sèng; mét bøc tranh cã mµu s¾c, ©m thanh, h­¬ng vÞ ngät ngµo vµ cã c¶ bÇu trêi kho¸ng ®¹t tù do.

- NiÒm khao kh¸t tù do m·nh liÖt.

- Søc sèng m¹nh mÏ cña tuæi trÎ.

- T©m hån l·ng m¹n, yªu thiªn nhiªn, g¾n bã víi cuéc sèng.2.T©m tr¹ng ng­êi tï.

- Trùc tiÕp

- UÊt hËn, ngét ng¹t v× chËt chéi, tï tóng, nãng bøc v× bÞ mÊt tù do.

- C¸ch ng¾t nhÞp kh¸c th­êng.

- §éng tõ m¹nh: ®Ëp tan, ngét, chÕt mÊt.

- C¸c th¸n tõ: hÌ «i! th«i! lµm sao!

- V× t¸c gi¶ lµ ng­êi cã kh¸t väng sèng, kh¸t väng tù do vµ ®Êu tranh rÊt m·nh liÖt song b©y giê ph¶i chÞu c¶nh tï téi.

- ë khæ th¬ ®Çu: tiÕng chim tu hó më ra mét mïa hÌ trµn ®Çy søc sèng, ®Çy ¾p tù do.

- ë khæ cuèi: tiÕng chim tu hó trë thµnh tiÕng gäi cña tù do, tiÕng gäi tha thiÕt cña cuéc sèng réng më, tiÕng kªu ®Êu tranh dµnh tù do.

- Kh¸t väng tù do m·nh liÖt cña ng­êi tï céng s¶n.III.Tæng kÕt: (5’)

* Ghi nhí: HS ®äc.

(3’) 4.Cng c:

? ý nµo nãi ®óng nhÊt t©m tr¹ng cña ng­êi chiÕn sÜ ®­îc thÓ hiÖn ë 4 c©u cuèi bµi.

a, UÊt øc, bån chån, khao kh¸t tù do ®Õn ch¸y báng.

b, Nung nÊu ý chÝ hµnh ®éng ®Ó tho¸t khái chèn ngôc tï.

c, Buån bùc v× chim tu hó ngoµi trêi cø kªu

d, Mong nhí da diÕt cuéc sèng ngoµi chèn ngôc tï

(1’) 5. Dn dò:

- ChÐp vµ ®äc thªm mét sè bµi th¬ cña Tè H÷u trong phÇn “XiÒng xÝch”(Tõ Êy T©m t­ trong tï, Con chim cña t«i, Mét tiÕng rao ®ªm ...)

-So¹n: “Tøc c¶nh P¸c Bã”

Ngµy so¹n: 10/1/2013

Ngµy gi¶ng: 12/1/2013

Bµi 19 TiÕt 79:
CÂU NGHI VẤN

(Tiếp theo)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để thể hiện các ý cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc….II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Các câu nghi vấn dùng với các chức năng khác ngoài chức năng chính.2. Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- §ọc, nghiªn cứu tài liệu.

Học sinh: ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

§äc thuéc lßng bài thơ “Quª hương”của TÕ Hanh. Nªu néi dung vµ nghÖ thuËt chñ yÕu cña bµi th¬?

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Th«ng th­êng c©u nghi vÊn ®­îc dïng ®Ó hái, song ngoµi ra, nã cßn cã mét sè chøc n¨ng kh¸c. H«m nay, ta sÏ t×m hiÓu c¸c chøc n¨ng kh¸c cña c©u nghi vÊn.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gV vµ HS

KiÕn thøc

GV sö dông b¶ng phô ghi vÝ dô, gäi HS ®äc.

? H·y t×m c¸c c©u nghi vÊn cã trong vÝ dô trªn?

? C¸c c©u nghi vÊn ®ã cã chøc n¨ng g×?

GV: C©u nghi vÊn kh«ng chØ cã chøc n¨ng dïng ®Ó hái mµ cßn cã c¸c chøc n¨ng kh¸c: cÇu khiÕn, ®e do¹, béc lé c¶m xóc, kh¼ng ®Þnh...

? C¸c c©u nghi vÊn trªn cã ph¶i kÕt thóc b»ng dÊu hái kh«ng?


? Qua viÖc t×m hiÓu c¸c vÝ dô trªn, em h·y cho biÕt c©u nghi vÊn cã nh÷ng chøc n¨ng g×?
? X¸c ®Þnh c¸c c©u nghi vÊn?

Chøc n¨ng cña c¸c c©u nghi vÊn ®ã?


? T×m c©u nghi vÊn?


* Cã thÓ thay b»ng c¸c c©u cã ý nghÜa t­îng tr­ng:+ Cô kh«ng ph¶i lo xa nh­ thÕ.

+ Kh«ng nªn nhÞn ®ãi mµ ®Ó tiÒn l¹i.

+ ¨n hÕt th× lóc chÕt kh«ng cã tiÒn ®Ó mµ lo liÖu.Yªu cÇu: §Æt 2 c©u nghi vÊn kh«ng dïng ®Ó hái.

I. Nh÷ng chøc n¨ng kh¸c: (15’)

1.VÝ dô:
2. NhËn xÐt:

*Chøc n¨ng kh¸c cña c©u nghi vÊn:

- §o¹n a: béc lé t×nh c¶m xóc ( sù hoµi niÖm, nuèi tiÕc)

- §o¹n b: ®e do¹.

- §o¹n c: §e do¹.

- §o¹n d: Kh¼ng ®Þnh

- ®o¹n e: béc lé c¶m xóc (sù ng¹c nhiªn)

* Cã khi c©u nghi vÊn kÕt thóc b»ng dÊu chÊm than.=> Ghi nhí: SGK.

II. LuyÖn tËp: (20’)

Bµi tËp 1:

a. Con ng­êi ®¸ng kÝnh Êy b©y giê còng theo gãt Binh T­ ®Ó cã ¨n ­?

=> Béc lé t×nh c¶m, c¶m xóc(ng¹c nhiªn)

b. Trong c¶ ®o¹n chØ riªng c©u “Than «i!” lµ kh«ng ph¶i c©u nghi vÊn.

=> Béc lé c¶m xóc nuèi tiÕc, th¸i ®é bÊt b×nh.

c. Sao ta kh«ng ng¾m sù biÖt ly theo t©m hån mét chiÕc l¸ nhÑ nhµng r¬i?

=> Béc lé c¶m xóc, th¸i ®é cÊu khiÕn.

d. ¤i! NÕu thÕ th× cßn ®©u lµ qu¶ bãng bay?

=> Béc lé c¶m xóc, thÓ hiÖn sù phñ ®Þnh.

Bµi tËp 2:

a. C¸c c©u nghi vÊn:

- Sao cô lo xa thÕ?

- Téi g× b©y giê nhÞn ®ãi mµ tiÒn ®Ó l¹i?

- ¨n m·i hÕt ®i ®Õn lóc chÕt lÊy g× mµ lo liÖu?

b. Ph©n tÝch:

- §Æc ®iÓm h×nh thøc: dÊu chÊm hái vµ c¸c tõ nghi vÊn(sao, g×?)

- T¸c dông: c¶ 3 c©u ®Òu cã ý nghÜa phñ ®Þnh.

Bµi tËp 3:

1. B¹n cã thÓ kÓ cho m×nh nghe bé phim “Vî chång A Phñ” ®­îc kh«ng?

2. Sao cuéc ®êi l·o H¹c khèn khæ ®Õn thÕ!


(3’) 4.Cng c:

Nªu c¸c c«ng dông cña c©u nghi vÊn? C©u nghi vÊn víi c¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ kÕt thóc b»ng nh÷ng dÊu nµo?(1’) 5. Dặn dò:

- Lµm bµi tËp 4- SGK.

- T×m trong c¸c v¨n b¶n ®· häc mét sè c©u nghi vÊn cã chøc n¨ng kh¸c kh«ng ph¶i dïng ®Ó hái.

- ChuÈn bÞ bµi:ThuyÕt minh vÒ mét ph­¬ng ph¸pNgµy so¹n: 11/1/2013

Ngµy gi¶ng: 14/1/2013

Bµi 19 TiÕt 80:
THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP

(CÁCH LÀM)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh.

- Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm).

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm)2. Kỹ năng:

- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: một phương pháp (cách làm).

- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- §ọc, nghiªn cứu tài liệu.

Học sinh: ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

C©u nghi vÊn cßn cã chøc n¨ng nµo kh¸c? Nªu vÝ dô.

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Muèn ng­êi kh¸c hiÓu ®­îc mét ph­¬ng ph¸p hoÆc c¸ch lµm mét mãn ¨n, mét ®å ch¬i... th× chóng ta ph¶i thuyÕt minh ®Çy ®ñ, râ rµng. C¸ch thuyÕt minh nh­ thÕ nµo th× h«m nay ta sÏ t×m hiÓu.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

GV cho HS ®äc môc a - SGK: C¸ch lµm ®å ch¬i “Em bÐ ®¸ bãng b»ng qu¶ kh«”.

? C¸c v¨n b¶n nµy h­íng dÉn chóng ta ®iÒu g×?

? C¸c phÇn chñ yÕu trong v¨n b¶n nµy lµ g×?

? H·y ph©n tÝch râ vai trß cña tõng phÇn?

? VËy, khi giíi thiÖu mét ph­¬ng ph¸p (c¸ch lµm) ng­êi viÕt ph¶i lµm g×?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi v¨n cña hai v¨n b¶n trªn?

HS ®äc ghi nhí.


Tr×nh bµy c¸c b­íc lµm mét bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét ph­¬ng ph¸p(c¸ch lµm)

Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña c¸c phÇn trong v¨n b¶n thuyÕt minh vÒ ph­¬ng ph¸p(c¸ch lµm)I. Giíi thiÖu mét ph­¬ng ph¸p (c¸ch lµm): (20’)

1. C¸ch lµm 1 ®å ch¬i.

2.C¸ch nÊu mét mãn ¨n.

* Gåm 3 phÇn:

+ Nguyªn vËt liÖu

+ C¸ch lµm

+ Yªu cÇu thµnh phÈm

* Nguyªn vËt liÖu: thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu gióp ng­êi ®äc(ng­êi thùc hiÖn) biÕt cÇn ph¶i sö dông nh÷ng nguyªn liÖu nµo ®Ó chuÈn bÞ.

* C¸ch lµm (quan träng nhÊt): Giíi thiÖu ®Çy ®ñ, tØ mØ, cô thÓ c¸ch tiÕn hµnh, chÕ t¸c ®Ó ng­êi ®äc cã thÓ lµm theo.

* Yªu cÇu thµnh phÈm: C¸i phÇn ph¶i ®¹t ®­îc ®Ó ng­êi thùc hiÖn so s¸nh vµ chØnh söa s¶n phÈm cña m×nh.

- Ph¶i t×m hiÓu, n¾m ch¾c ph­¬ng ph¸p.

- Ph¶i tr×nh bµy râ ®iÒu kiÖn, c¸ch thøc, tr×nh tù lµm vµ yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm.

- Lêi v¨n ng¾n gän râ rµng.

=> Ghi nhí: SGKII. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1:

B­íc 1:

Nªu ®Ò bµi: ThuyÕt minh mét trß ch¬i quen thuéc, lËp dµn bµi thuyÕt minh c¸ch lµm trß ch¬i ®ã ( ThuyÕt minh trß ch¬i: Ch¬i « ¨n quan)B­íc 2:

C¸ch lµm bµi: 3 phÇn

* Më bµi: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t trß ch¬i.

* Th©n bµi:

a. Sè ng­êi ch¬i, dông cô ch¬i.

b. C¸ch ch¬i (luËt ch¬i): thÕ nµo th× th¾ng, thÕ nµo th× thua, thÕ nµo th× ph¹m luËt.

c. Yªu cÇu ®èi víi trß ch¬i.


(3’) 4.Củng cố:

Khi lµm bµi v¨n thuyÕt minh vÒ ph­¬ng ph¸p,em cÇn chó ý ®Õn ®iÒu g×?

(1’) 5. Dặn dò:

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc bµi häc.

- Lµm bµi tËp 2.

- So¹n : “Tøc c¶nh P¸c BãNgµy so¹n: 14/1/2013

Ngµy gi¶ng: 16/1/2013

Bµi 20 TiÕt 81:
TỨC CẢNH PÁC BÓ

(Hồ Chí Minh)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bước đầu biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ tiêu biẻu của nhà thơ – chiến sĩ Hồ Chí Minh.

- Thấy được nghệ thuật độc đáo và vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh trong bài thơ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Một đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: Sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần hiện đại của người chiến sĩ cách mạng.

- Cuộc sống vật chất và tinh thần của Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ qua một bài thơ được sáng tác trong những ngày tháng cách mạng chưa thành công.

2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, bình giảng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Học sinh: ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

Khi viÕt bµi v¨n thuyÕt minh vÒ ph­¬ng ph¸p c¸ch lµm em cÇn tiÕn hµnh mÊy b­íc?

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ë ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n líp 7, c¸c em ®· thÊy ®­îc phong th¸i ung dung, l¹c quan cña B¸c qua hai bµi th¬: “Nguyªn tiªu” vµ “Ng¾m tr¨ng”. H«m nay c¸c em sÏ t×m hiÓu bµi “Tøc c¶nh P¸c bã”®Ó biÕt thªm vÒ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña B¸c.

* C¸c ho¹t ®éng: (35’)


Ho¹t ®éng cña gv-hs

KiÕnthøc

GV h­íng dÉn ®äc: Giäng ®iÖu tho¶i m¸i, thÓ hiÖn t©m tr¹ng s¶ng kho¸i.

GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc.

? Nªu mét vµi ®iÓm cÇn nhí vÒ t¸c gi¶?

? Nªu hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬.

? H·y t×m bè côc cña bµi th¬?


HS ®äc 3 c©u ®Çu.

? §o¹n th¬ t¶ c¶nh g×?

? C¶nh ®ã ®­îc kh¬i gîi tõ ®©u?

? Mçi c©u th¬ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? Cho em thÊy cuéc sèng cña B¸c nh­ thÕ nµo?


? C¶m nhËn cña em vÒ ba c©u th¬ ®Çu?


HS ®äc c©u th¬ cuèi.

C©u th¬ ®· kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? Tõ ®ã em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña B¸c?


? Trong bµi th¬ t¸c gi¶ sö dông nh÷ng nÐt nghÖ thuËt nµo? Bµi th¬ thÓ hiÖn néi dung g×?

I. §äc- chó thÝch- bè côc: (10’)

1. §äc:

2. T¸c gi¶, t¸c phÈm:

a. T¸c gi¶:

b. T¸c phÈm: Bµi th¬ ®­îc s¸ng t¸c vµo n¨m 1941, sau 30 n¨m B¸c b«n ba ë n­íc ngoµi nay trë vÒ trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng trong n­íc.

3. Bè côc: Bèn phÇn: Khai- Thõa- ChuyÓn- Hîp.

II. §äc-T×m hiÓu v¨n b¶n:(20’)

1.C¶nh sinh ho¹t cña B¸c ë hang P¸c Bã.

C©u 1: “S¸ng ra bê suèi tèi vµo hang”

NhÞp th¬ 4/3 vµ tõ ®èi “s¸ng” “ tèi” “vµo” “ra” t¹o ra sù nhÞp nhµng, nÒ nÕp vÒ n¬i ë cña B¸c.

C©u 2: “ Ch¸o bÑ rau m¨ng vÉn s½n sµng”.

L­¬ng thùc thùc, thùc phÈm lu«n s½n cã. Giäng ®iÖu ®ïa vui hãm hØnh cho ta thÊy c¶m gi¸c tho¶i m¸i cña B¸c.

C©u 3: “Bµn ®¸ ch«ng chªnh dÞch sö §¶ng”

Sö dông tõ l¸y “ch«ng chªnh” gîi cho ta thÊy bµn kª kh«ng ch¾c ch¾n-> c¬ së vËt chÊt ®¬n s¬ gi¶n dÞ nh­ng cã tinh thÇn tù tin cña B¸c nªn vÉn cã thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc lín lao vÜ ®¹i “dÞch sö §¶ng”.

=>Ba c©u th¬ ®· vÏ ra tr­íc m¾t ng­êi ®äc cuéc sèng sinh ho¹t cña B¸c n¬i hang nói võa khã kh¨n thiÕu thèn võa thÓ hiÖn tinh thÇn vui t­¬i tho¶i m¸i cña B¸c.2.C©u th¬ cuèi:

“ Cuéc ®êi c¸ch m¹ng thËt lµ sang”

C©u th¬ kh¼ng ®Þnh: Cuéc ®êi c¸ch m¹ng tuy kh«ng sang vÒ vËt chÊt nh­ng sang vÒ tinh thÇn. §iÒu ®ã thÓ hiÖn niÒm tin tÊt th¾ng vµo con ®­êng c¸ch m¹ng cña B¸c.

III.Tæng kÕt: (5’)

* Ghi nhí: HS ®äc.

(3’) 4.Cng c:

Em c¶m nhËn nh­ thÕ nµo vÒ bµi th¬ “Tøc c¶nh P¸c Bã”cña t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh?

(1’) 5. Dặn dò:

- Häc bµi, ®äc thuéc lßng bµi th¬

- ChuÈn bÞ bµi: C©u cÇu khiÕn.

Ngµy so¹n: 14/1/2013

Ngµy gi¶ng: 16/1/2013

Bµi 20 TiÕt 82:

CÂU CẦU KHIẾN

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến.

- Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu cầu khiến.

- Chức năng của câu cầu khiến.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết câu cầu khiến trong văn bản.

- Sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUN B .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Hc sinh: ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.§äc thuéc lßng bµi th¬“Tøc c¶nh P¸c Bã”cña t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh. Cho biÕt néi dung vµ nghÖ thuËt chñ yÕu cña bµi th¬.

(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

ThÕ nµo lµ c©u cÇu khiÕn? Nã ®­îc sö dông víi nh÷ng chøc n¨ng g×? H«m nay c¸c em sÏ ®­îc t×m hiÓu trong bµi nµy.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

VÝ dô 1: b¶ng phô .

? B»ng hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y chØ ra c¸c c©u cÇu khiÕn ®­îc sö dông trong c¸c vÝ dô trªn?

? V× sao em biÕt ®ã lµ c©u cÇu khiÕn?
? Nh÷ng c©u c©u khiÕn Êy cã chøc n¨ng g×?

GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô 2

Gäi HS ®äc.

? C¸ch ®äc c©u “Më cöa” trong hai vÝ dô ®ã cã gièng nhau kh«ng?


? Chøc n¨ng 2 c©u nµy nh­ thÕ nµo?

? §Ó nhËn biÕt c©u cÇu khiÕn ta dùa trªn nh÷ng dÊu hiÖu h×nh thøc nµo?

? LÊy vÝ dô minh häa?

? Qua t×m hiÓu, em h·y cho biÕt c©u cÇu khiÕn cã chøc n¨ng g×?

- HS.

GV®­a ra t×nh huèng:* Nãi víi ng­êi lín:

a. B¸c b¬m hé ch¸u c¸i xe.

b. B¬m hé c¸i xe.

* Nãi víi b¹n:

a. Cho m×nh m­în quyÓn s¸ch.

b. M­în quyÓn s¸ch nµo!

? Qua c¸c vÝ dô ®ã em thÊy khi sö dông c©u cÇu khiÕn cÇn chó ý ®iÒu g×?

Bµi tËp nhanh:

§Æt c¸c c©u cÇukhiÕn ®Ó:

a. Nãi víi b¸c hµng xãm cho m­în c¸i thang.

b. Nãi víi mÑ ®Ó xin tiÒn mua s¸ch.

c. Nãi víi b¹n ®Ó m­în quyÓn vë.

? §Æc ®iÓm h×nh thøc
I. §Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng:

1. VÝ dô: (5’)

2. NhËn xÐt: (15’)

*VÝ dô1:


a. - Th«i ®õng lo l¾ng (1).

- Cø vÒ ®i (2).

b. §i th«i con (3).

- V× cã tõ cÇu khiÕn.

1, Khuyªn b¶o.

2, Yªu cÇu.

3. Yªu cÇu.

* VÝ dô 2

- Kh«ng.

+ VÝ dô a: §äc b×nh th­êng.

+ VÝ dô b: Cã ng÷ ®iÖu.

a. C©u trÇn thuËt -> dïng ®Ó tr¶ lêi c©u hái

b. C©u cÇu khiÕn-> dïng ®Ó yªu cÇu, ra lÖnh.

=> NhËn biÕt c©u cÇu khiÕn:

+ DÊu kÕt thóc c©u: th­êng lµ dÊu chÊm than song cã khi lµ dÊu chÊm.

+ C©u cÇu khiÕn chøa c¸c phô tõ : h·y, ®õng, chí... ®øng tr­íc ®éng tõ chØ néi dung cÇu khiÕn.

+ C©u cÇu khiÕn chøa c¸c tõ: ®i, th«i, nµo... ®øng sau ®éng tõ chØ néi dung cÇu khiÕn.

+ C©u cÇu khiÕn chøa c¶ c¸c tõ: h·y, ®õng, chí... ®øng tr­íc vµ c¸c tõ: ®i, th«i, nµo... ®øng sau.

+ Ng÷ ®iÖu cÇu khiÕn.

+ Yªu cÇu, ra lÖnh, ®Ò nghÞ, khuyªn b¶o...=> Ghi nhí: HS ®äc.

* L­u ý khi sö dông c©u cÇu khiÕn:

- Khi nãi víi ng­êi lín tuæi; khi muèn nhê v¶, mêi mäc, khuyªn nhñ hoÆc khi muèn tá th¸i ®é lÞch sù ph¶i dïng c©u cÇu khiÕn cã chñ ng÷.

Gîi ý:


a. B¸c lµm ¬n cho ch¸u m­în c¸i thang ¹!

b. MÑ cho con Ýt tiÒn ®Ó con mua quyÓn s¸ch.

c. Cho tí m­în quyÓn vë to¸n mét lóc!

II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1:


(3’) 4.Cng c:

Nªu ®Æc diÓm vµ chøc n¨ng cña c©u cÇu khiÕn?(1’) 5. Dặn dò:

- Hoµn thµnh bµi tËp vµo vë

- N¾m ch¾c kiÕn thøc vÒ c©u cÇu khiÕn

- ChuÈn bÞ bµi thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.


Ngµy so¹n: 16/1/2013

Ngµy gi¶ng: 19/1/2013

Bµi 20 TiÕt 83:

THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Tiếp tục bổ sung kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh.2. Kỹ năng:

- Quan sát danh lam thắng cảnh.

- Đọc tài liệu, tra cứu, thu thập, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên: - So¹n gi¸o ¸n.

- Đọc, nghiªn cứu tài liệu.

Học sinh: ChuÈn bÞ bµi.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.

Nªu ®Æc diÓm vµ chøc n¨ng cña c©u cÇu khiÕn? Cho vÝ dụ?

(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Chóng ta ®· biÕt thuyÕt minh vÒ mét ®å dïng, mét thÓ lo¹i v¨n häc. H«m nay ta sÏ t×m hiÓu vÒ c¸ch lµm bµi v¨n vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc


V¨n b¶n: Hå Hoµn KiÕm vµ ®Òn Ngäc S¬n.
? Bµi giíi thiÖu d· gióp em hiÓu g× vÒ hå Hoµn KiÕm vµ ®Òn Ngäc S¬n?

? Muèn cã nh­ng tri thøc ®ã ng­êi viÕt ph¶i lµm g×?

? Bµi viÕt s¾p xÕp theo bè côc nh­ thÕ nµo? Theo thø tù nµo?

? Em thÊy bè côc bµi viÕt nµy nh­ thÕ nµo?


? Em h·y nhËn xÐt vÒ lêi v¨n cña v¨n b¶n trªn?

? V¨n b¶n sö dông nh÷ng yÕu tè nµo?

? Qua t×m hiÓu, em h·y cho biÕt c¸c b­íc cÇn thiÕt ®Ó lµm bµi thuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh?


? LËp l¹i bè côc hîp lÝ cho v¨n b¶n: Hå Hoµn KiÕm vµ ®Òn Ngäc S¬n?

? ThuyÕt minh vÒ mét di tÝch lÞch sö hoÆc mét danh lam th¾ng c¶nh ë ®Þa ph­¬ng em?I. Giíi thiÖu vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh: (20’)

1 VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- VÒ hå Hoµn KiÕm: Nguån gèc h×nh thµnh, sù tÝch nh÷ng tªn hå.

- VÒ ®Òn Ngäc S¬n: Nguån gèc vµ s¬ l­îc qu¸ tr×nh x©y dùng ®Òn Ngäc S¬n; vÞ trÝ vµ cÊu tróc cña ®Òn.

- Ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc s©u réng vÒ ®Þa lÝ, lÞch sö, v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng.

- Ph¶i ®äc s¸ch b¸o, tµi liÖu, thu thËp, nghiªn cøu, ghi chÐp.

- Ph¶i xem tranh ¶nh, phim; nÕu cã ®iÒu kiÖn nªn ®Õn tËn n¬i nhiÒu lÇn ®Ó xem, quan s¸t, t×m hiÓu.

- Hái thªm nh÷ng ng­êi cã hiÓu biÕt vÒ ®èi t­îng.

- Gåm 3 ®o¹n:

+ Giíi thiÖu hå Hoµn KiÕm.

+ Giíi thiÖu ®Òn Ngäc S¬n.

+ Giíi thiÖu Bê Hå.

-Tr×nh tù s¾p xÕp theo kh«ng gian, vÞ trÝ tõng c¶nh vËt: hå - ®Òn - bê hå.

- Gåm 3 ®o¹n nh­ng kh«ng ®ñ 3 phÇn.

+ ThiÕu më bµi vµ kÕt bµi.

+ PhÇn th©n bµi ch­a hoµn chØnh c¸c kiÕn thøc vÒ ®èi t­îng vµ tr×nh bµy cßn lén xén.

- ChÝnh x¸c, gîi c¶m, khoa häc.


- KÕt hîp c¸c yÕu tè: kÓ, t¶, b×nh.
=> Ghi nhí: (SGK).
II. LuyÖn tËp: (15’)

Bµi tËp 1:

- HS lµm theo nhãm.

- HS tr×nh bµy.

- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.

Gîi ý:

* Më bµi: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ hå Hoµn KiÕm vµ ®Òn Ngäc S¬n.* Th©n bµi: (bæ sung)

- VÞ trÝ hå trong thµnh phè Hµ Néi.

- DiÖn tÝch, ®é s©u, mµu n­íc...

- Giíi thiÖu cÇu Thª Hóc, Th¸p Rïa, rïa ë hå Hoµn KiÕm, quang c¶nh quanh hå...

* KÕt bµi: ý nghÜa lÞch sö, v¨n ho¸, x· héi, nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ...

Bµi tËp 2:

Gîi ý: Nói Nµi, Ng· Ba §«ng Léc, ®Òn Lª Kh«i, chïa H­¬ng TÝch, MiÕu Ao, §Òn Cñi...

- HS lËp dµn ý.

- Tr×nh bµy dµn ý.tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương