Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang17/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

4. Củng cố: (3’)

Nhắc lại yêu cầu khi làm bài văn thuyết minh.

5. Dặn dò: (3’)

- §äc c¸c v¨n b¶n mẫu trong SgK.

- Tù viÕt mét bµi v¨n thuyÕt minh vÒ mét ®èi t­îng mµ em am hiÓu nhÊt


Ngày soạn: 5/12/2012

Ngày dạy: 8/12/2012

Bài 17 Tiết 65:

ÔNG ĐỒ

(Vũ Đình Liên)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật lãng mạn.

- Hiểu được những xúc cảm của tác giả trong bài thơ.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà thơ đối với những giá trị văn hoá cổ truyền của dân tộc đang dần bị mai một.

- Lối viết bình dị mà gợi cảm của nhà thơ trong bài thơ.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.III- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , đánh giá, kĩ thuật động nãoIV- CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- Ch©n dung t¸c gi¶

- B¶ng phô ghi t¸c phÈm.Học sinh: Đọc bài và soạn bài .

V- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

¤ng ®å lµ bµi th¬ tiªu biÓu nhÊt cho hån th¬ giµu th­¬ng c¶m cña Vò §×nh Liªn. Tuy s¸ng t¸c th¬ kh«ng nhiÒu nh­ng chØ víi bµi th¬ ¤ng ®å, Vò §×nh Liªn ®· cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong phong trµo th¬ Míi.

* C¸c ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

GV h­íng dÉn: §äc chËm, ng¾t nhÞp 3/2 ho¨c 2/3.


GV gäi HS ®äc phÇn chó thÝch.

? T×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Vò §×nh Liªn em cÇn nhí nh÷ng g×?

GV: Cã nh­ng nhµ th¬ viÕt kh«ng nhiÒu song chØ víi mét bµi th¬ hä ®· trë thµnh næi tiÕng. §ã lµ Vò §×nh Liªn víi bµi th¬ ¤ng ®å.

? Bµi th¬ thuéc thÓ th¬ g×? Ta ®· häc ë nh­ng bµi nµo?


? Em cã thÓ chia v¨n b¶n lµm mÊy phÇn?

GV gäi HS ®äc hai khæ th¬ ®Çu.

? C¶nh phè ph­êng chuẩn bÞ ®ãn TÕt vµ ®­îc t¸c gi¶ t¸i hiÖn nh­ thÕ nµo?

? Trong khung c¶nh ®ã h×nh ¶nh «ng ®å ®­îc kh¾c ho¹ nh­ thÕ nµo?

? Hai khæ th¬ ®Çu ®· ph¶n ¸nh ®­îc nÐt ®Ñp g× trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ta?

? Tuy nhiªn bµi th¬ ®· ph¶ng phÊt nÐt buån, sù tµn luþ. DÊu hiÖu nµo cho ta biÕt ®iÒu ®ã?

? H·y ®äc khæ 3, 4?

? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt chñ yÕu nµo ®­îc sö dông ë hai khæ th¬ nµy?


? C©u th¬ nµo gîi næi buån s©u s¾c nhÊt?

? T¸c gi¶ dïng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ë 2 c©u “GiÊy... sÇu”? T¸c dông ?


? Hai c©u th¬ “L¸ vµng... bay” lµ 2 c©u th¬ t¶ c¶nh hay t¶ t×nh ?

Gäi häc sinh ®äc khæ cuèi

? NhËn xÐt giäng ®iÖu khæ th¬ ?

? T¹i sao t¸c gi¶ th¶ng thèt nh­ vËy ?


? Ph©n tÝch gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña 2 c©u cuèi ?
? T×nh c¶m cña nhµ th¬ ®­îc béc lé nh­ thÕ nµo qua bµi th¬ ?

? §ã lµ t×nh c¶m g×?

? Tr×nh bµy nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña bµi th¬ th¬ ?

? Bµi th¬ gîi cho em suy nghÜ g× ?


? Vò §×nh Liªn lµ nhµ th¬ cã t×nh th­¬ng ng­êi vµ niÒm hoµi cæ. Em hiÓu ®iÒu ®ã nh­ thÕ nµo?
I. §äc-hiÓu chó thÝch: (10’)

1. §äc:

- HS ®äc, nhËn xÐt.2. Chú thích

a. T¸c gi¶:

- Vò §×nh Liªn(1913-1996), quª: H¶i D­¬ng, sèng ë Hµ Néi.


Ông là mét trong những nhµ th¬ míi l·ng m¹n cña n­íc ta.

- Lµ nhµ gi¸o, nhµ nghiªn cøu, dÞch thuËt v¨n häc.b. T¸c phÈm:

- ViÕt n¨m 1936, lµ bµi th¬ næi tiÕng nhÊt cña «ng.b. Tõ khã: ( sgk)

c. ThÓ th¬: Ngò ng«n.

- §ªm nay B¸c kh«ng ngñ.- TÜnh d¹ tø (LÝ B¹ch).

d. Bè côc: - 3 phÇn:

+ Khæ 1, 2: H×nh ¶nh «ng ®å b¸n ch÷ trong nh÷ng n¨m cßn ®«ng kh¸ch.

+ Khæ 3, 4: H×nh ¶nh «ng ®å trong nh­ng ngµy Õ kh¸ch, tµn t¹.

+ Khæ 5: NiÒm nhí tiÕc.II. Đọc- tìm hiu bµi th¬:(20’)

1.Hai khổ thơ đầu:

- Hoa ®µo në

- ¤ng ®å giµ

- Bµy mùc tµu

- Phè ®«ng ng­êi

=> Bøc tranh ®ãn tÕt ë phè ph­êng.

- §«ng kh¸ch

- Hoa tay th¶o nh÷ng nÐt

- Ph­îng móa, rång bay

- Mäi ng­êi tÊm t¾c ngîi khen.

=> ¤ng ®å trë thµnh trung t©m chó ý cña mäi ng­êi, kÎ sang, ng­êi hÌn ®Òu muèn cã c©u ®èi TÕt ®Ó treo trong nhµ.

- NÐt ®Ñp v¨n ho¸ cña ng­êi Hµ Néi x­a.


- ¤ng ®å viÕt ch÷ thuª, ®­a ch÷ ®i b¸n ®Ó kiÕm sèng, sai vÞ trÝ cña mét «ng ®å nho.

=> Tuy vËy, «ng vÉn ®ang ®­îc coi träng, vÉn cßn cã gi¸ trÞ.2. Hai khổ thơ tiếp:

- §èi lËp, t­¬ng ph¶n: Gi÷a c¶nh ®êi víi t×nh c¶nh cña «ng ®å: TÕt ®Õn, xu©n vÒ mäi ng­êi vÉn ®i l¹i ®«ng ®óc - ¤ng ®å ngåi bªn lÒ ®­êng bµy mùc tµu giÊy ®á nh­ng kh«ng ai thuª viÕt.

=> Lµm næi bËt h×nh ¶nh «ng ®å c« ®¬n, l¹c láng gi÷a dßng ®êi.

=> C« ®¬n, l¹c láng gi÷a dßng ®êi.

- “GiÊy ®á... sÇu”

- “L¸ vµng... bay”

- Nh©n ho¸: Nçi sÇu tñi cña giÊy ®á, mùc tµu v× kh«ng ®­îc sö dông -> næi sÇu tñi cña chÝnh «ng ®å.

- T¶ c¶nh ngô t×nh: T¶ nçi buån cña nh©n vËt tr÷ t×nh qua c¶nh vËt.

+ L¸ vµng r¬i: Tµn t¹, buån b¶.

+ M­a bôi bay: ¶m ®¹m, l¹nh lÏo.

=> R¬i, bay trong lßng ng­êi.

=> Chót tµi n¨ng cßn l¹i kh«ng ®­îc träng dông bëi nÐt v¨n hãa x­a kh«ng cßn tån t¹i.3. Khổ thơ cuối:

- Häc sinh.

- ChËm, buån b©ng khu©ng, th¶ng thèt.

- V× xu©n nay kh«ng thÊy «ng ®å.

=> ¤ng ®· bÞ dßng ®êi, thêi gian xo¸ sæ.

- Lµ c©u hái tu tõ, lêi tù vÊn thÓ hiÖn nçi niÒm ©n hËn, th­¬ng tiÕc cña nhµ th¬ tr­íc sù v¾ng bãng cña «ng ®å.

¤ng ®å giµ -> «ng ®å x­a -> nh÷ng ng­êi muén n¨m cò.

=> Nçi buån th­¬ng, nhí tiÕc kh«ng ngu«i.

- Gi¸n tiÕp qua 4 khæ ®Çu.

- Trùc tiÕp qua khæ cuèi.

+ Th­¬ng xãt cho nh÷ng sè phËn tµi hoa mµ c¬ nhë, tµn t¹ tr­íc thêi thÕ.

+ TiÕc nuèi mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña v¨n ho¸ d©n téc.

(Liªn hÖ ngµy nay)

=> T×nh th­¬ng ng­êi vµ niÒm hoµi cæ cña Vò §×nh Liªn.

- Bót ph¸p l·ng m¹n, hoµi cæ, hiÖn thùc tr÷ t×nh.

- Th¬ ngò ng«n -> TrÇm l¾ng, ngËm ngïi, buån th­¬ng, tiÕc nuèi.

- KÕt cÊu ®Çu- cuèi t­¬ng øng -> nçi bËt chñ ®Ò.

- Ng«n ng÷ gi¶n dÞ mµ s©u s¾c, l¾ng ®äng ®Çy d­ ©m, ¸m ¶nh.

- Häc sinh.

=> Ghi nhí: SGK.

III. LuyÖn tËp: (5’)

- GV ph¸t phiÕu häc tËp, HS trao ®æi, th¶o luËn vµ ghi vµo phiÕu.


- GV tæng hîp, nhËn xÐt.

4. Củng cố: (3’)

- N¾m néi dung bµi häc, ®äc thuéc lßng bµi th¬.

- H·y ph©n tÝch vµ chøng minh: ¤ng ®å chÝnh lµ di tÝch tiÒu tuþ vµ ®¸ng th­¬ng cña mét thêi tµn.

5. Dặn dò: (1’)

- ¤n tËp kiÕn thøc cña c¶ 3 ph©n m«n, chuÈn bÞ kiÓm tra tæng hîp häc k× I.


Ngµy so¹n: 8/12/2012

Ngµy d¹y: 10/12/2012
Bµi 17 TiÕt 66

H­íng dÉn ®äc thªm:

HAI CHỮ NƯỚC NHÀ

(Trích)

Trần Tuấn Khải

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Bổ sung kiến thức về văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX.

- Cảm nhận được cảm xúc trữ tình yêu nước trong đoạn thơ.

- Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của ngòi bút Trần Tuấn Khải.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Nỗi đau mất nước và ý chí phục thù cứu nước được thể hiện trong đoạn thơ.

- Sức hấp dẫn của đoạn thơ qua cách khai thác đề tài lịch sử, lựa chọn thể thơ để diễn tả xúc động tâm trạng của nhân vật lịch sử với giọng thơ thống thiết.

2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một đoạn thơ khai thác đề tài lịch sử.

- Cảm thụ được cảm xúc mãnh liệt thể hiện bằng thể thơ song thất lục bát.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , bình giảng, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- Ch©n dung t¸c gi¶

- Đäc t¸c phÈm,so¹n gi¸o ¸n.

Hc sinh: Đọc bài và soạn bài .

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(15’) 2. KiÓm tra bµi cò(Kim tra 15 phút)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRAMức độ NT
Nội

dung


Nhận

BiếtThông hiểu


Vận dụng

Tổng điểm
Thấp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Dấu ngoặc đơn

1

1


Dấu hai chấm

1
1
2


Dấu ngoặc kép


1
1

7

Tổng số câu

2
11
1

5

Tổng số điểm

2
1


34

10


ĐỀ bài:

Bµi kiÓm tra TiÕng ViÖt

Thêi gian:15 phót

Hä vµ tªn:………………………Líp………


§iÓm

Lêi nhËn cña gi¸o viªn

§Ò bµi:


I. Tr¾c nghiÖm: (3®)

H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu của đáp án ®óng ë mỗi c©u hái sau:

Câu 1. Trong văn bản, dấu ngoặc đơn dùng để làm gì?

A. Chú thích những chỗ cần thiết; B. báo hiệu lời giải thích;

C. Đánh dấu phần chú thích; D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 2.Trong văn bản, dấu hai chấm được dùng để làm gì?

A. Đánh dấu phần chú thích;

B. Đánh dấu (báo trước) phần giải thích, thuyết minh cho phần trước đó;

C. Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại ;

D. Cả hai đáp án B,C đều đúng.

Câu 3.Trong mọi trường hợp, dấu hai chấm có thể thay thế cho dấu ngoặc đơn. Điều đó đúng hay sai?

A. Đúng; B.Sai.II. Tù luËn: ( 7 ®)

Câu 1 Hãy đặt dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm vào những chỗ thích hợp cho các câu văn sau:

  • Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày trái đất với chủ đề một ngày không sử dụng bao bì ni lông

  • Trường từ vựng mắt có những trường từ vựng nhỏ sau:

+ Bộ phận của mắt lòng đen lòng trắng con ngươi

+ Đặc điểm của mắt đờ đẫn tinh anh lờ đờ

+ Cảm giác của mắt chói quáng hoa cộm

Câu 2.ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n giới thiệu tác giả Tản Đà (Khoảng 5 câu) Trong đó có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM.

I.Tr¾c nghiÖm:


C©u

1

2

3

Đápán

C

D

B

II. Tù luËn:

C©u1: HS điền dấu đúng (3đ)

  • Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày trái đất với chủ đề: “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”

  • Trường từ vựng mắt có những trường từ vựng nhỏ sau:

+ Bộ phận của mắt: lòng đen, lòng trắng, con ngươi.

+ Đặc điểm của mắt: đờ đẫn, tinh anh, lờ đờ

+ Cảm giác của mắt: chói, quáng, hoa, cộm

C©u 2: (4đ)HS viÕt ®­îc ®o¹n v¨n khỏang 5 câu, cã sö dông ngoặc đơn, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm

(27’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Cuéc chia tay nµo còng ®Ó l¹i nçi buån, sù tiÕc nuèi. Cuéc chia tay cña cha con NguyÔn Phi Khanh - NguyÔn Tr·i diÔn ra nh­ thÕ nµo? §Ó l¹i trong lßng ng­êi ®i kÎ ë nh÷ng nçi niÒm g×? H«m nay c« sÏ h­íng dÉn c¸c em t×m hiÓu.* C¸c ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

- GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu mét sè tõ khã trong qu¸ tr×nh ®äc.

Yªu cÇu: §äc diÔn c¶m, lét t¶ ®­îc c¶m xóc nuèi tiÕc, tù hµo, c¨m uÊt.

GV ®äc mẫu.

- Gäi HS ®äc. HS kh¸c nhËn xÐt.
? Dùa vµo chó thÝch, h·y nªu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ ?
? Em hiÓu g× vÒ xuÊt xø cña t¸c phÈm nµy?

? Bµi th¬ thuéc thÓ th¬ g×? Gièng bµi th¬ nµo em ®· häc ë líp 7?

? NÕu chia bố cục v¨n b¶n, em sẽ chia lµm mÊy phÇn? Néi dung cña mỗi phÇn?

GV gäi HS ®äc phÇn 1.

? Cuéc chia ly diÔn ra trong bèi c¶nh nh­ thÕ nµo?

? Nh÷ng h×nh ¶nh Êy gióp ta h×nh dung ®­îc ®iÒu g×?

? Trong bèi c¶nh Êy t©m tr¹ng ng­êi cha nh­ thÕ nµo?

? H·y ®äc ®o¹n 2?

? Trong buæi tiÔn biÖt ë chèn biªn ¶i Êy, ng­êi cha ®· khuyªn nhñ, dÆn dß con nh÷ng ®iÒu g×?
? Nçi ®au mÊt n­íc cña NguyÔn Phi Khanh chÝnh lµ nçi ®au cña ai lóc bÊy giê?
GV gäi HS ®äc 8 c©u th¬ cßn l¹i.

Người cha căn dặn con những gì?


? Qua lêi dÆn dß cuèi cïng cña ng­êi cha, ta thÊy «ng lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
HS đọc ghi nhớ.
? Nªu gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬?

I. §äc-t×m hiÓu chung: (9’)

1. §äc:

2. Chú thích:

a. T¸c gi¶:

- TrÇn TuÊn Kh¶i( 1895--1983).

Quª: Quang X¸n - MÜ Hµ - MÜ Léc - Nam §Þnh.

- Lµ nhµ yªu n­íc, thường kÝ th¸c t©m sù cña m×nh vµo c©u chuyÖn lÞch sö.b. T¸c phÈm:

* Hoµn c¶nh s¸ng t¸c:

- Bµi th¬ lÊy ®Ò tµi tõ viÖc NguyÔn Phi Khanh bÞ giÆc Minh b¾t ®­a vÒ Trung Quèc, NguyÔn Tr·i tiÔn cha ®Õn ¶i B¾c, NguyÔn Phi Khanh ®· khuyªn con nªn quay trë vÒ ®Ó lo viÖc tr¶ thï nhµ, ®Òn nî n­íc. TrÇn TuÊn Kh¶i ®· m­în lêi cha dÆn dß con ®Ó göi g¾m t©m sù yªu n­íc cña m×nh.

- §©y lµ phÇn më ®Çu cña c¶ bµi th¬.

c. ThÓ th¬:

- Song thÊt lôc b¸t.

- Gièng: Sau phót chia ly.

3. Bè côc: 3 phÇn:

+ PhÇn 1: Tõ ®Çu.. ‘ cha khuyªn”

T©m tr¹ng cña ng­êi cha trong c¶nh ngé Ðo le ®au ®ín.

+ PhÇn 2: TiÕp... “ ®ã mµ”

HiÖn t×nh ®Êt n­íc trong c¶nh ®au th­¬ng tang tãc.

+ PhÇn 3: Cßn l¹i.

ThÕ bÊt lùc cña ng­êi cha vµ lêi trao göi cho con.

II. Đọc- t×m hiÓu bµi th¬:(12’)

1. Tám câu thơ đầu:

- N¬i biªn giíi ¶m ®¹m, heo hót: ¶i B¾c, giã th¶m, hæ thÐt, chim kªu...

- Kh«ng khÝ n­íc ta nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kØ XX.

- §au ®ín, xãt xa v× n­íc mÊt, nhµ tan, cha con li biÖt.2. Hai mươi câu tiếp theo:

- Ng­êi cha nãi víi con vÒ næi lßng cña m×nh ®èi víi non s«ng ®Êt n­íc.

+ Bµy tá niÒm tù hµo vÒ nßi gièng, vÒ d©n téc.

+ KÓ téi ¸c cña giÆc Minh – hiện t×nh ®Êt n­íc.

+ Nçi ®au lßng tr­íc c¶nh ®Êt n­íc lÇm than.

- §ã lµ t©m tr¹ng, lµ nçi ®au cña nh©n d©n ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XX vµ ®ã còng lµ cña chÝnh t¸c gi¶ => T©m sù yªu n­íc.3. Tám câu thơ cuối:

- Cha : Cậy nhờ con gánh vác giang sơn.

Khuyên con nêu cao truyền thống giữ nước của dân tộc.

-> BËc anh hïng hµo kiÖt, «ng kh«ng hÒ nghÜ ®Õn g× cho riªng m×nh mµ mét lßng, mét d¹ v× d©n, v× n­íc.III. Tæng kÕt: (2’)

Ghi nhí: SGK.

IV. LuyÖn tËp: (3’)

HS lµm bµi tËp trong SGK.4. Cng c: (4’)

Em hiểu gì về tư tưởng tình cảm của tác giả qua bài thơ?5. Dặn dò: (1’)

- §äc thªm c¸c bµi: Chiªu hån n­íc (Ph¹m TÊt §¾c); G¸nh n­íc ®ªmTiÔn ch©n anh kho¸ xuèng tµu (TrÇn TuÊn Kh¶i).

- Häc thuéc lßng ®o¹n trÝch.

- ¤n tËp, chuẩn bÞ kiÓm tra tæng hîp cuèi häc k×.


Ngµy so¹n: 12/12/2012

Ngµy d¹y: 15/12/2012


Bài 17 Tiết 67

Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕngViÖt

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá kiến thức về phần tiếng Việt.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Củng cố, khắc sâu kiến thức về phần tiếng Việt đã học.2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các kiến thức tiếng Việt đã học.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , đánh giá, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- Chấm bài, ghi nhận xét bài làm của HS.

Học sinh: Xem lại kiến thức kiến thức tiếng Việt đã học.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh(36’) 3. Bài mi:

* Giíi thiÖu bµi: (1’)

Nãi vÒ tÇm quan träng cña tiÕt tr¶ bµi.* C¸c ho¹t ®éng:

I. Chép đề: (5’)

GV cho hs đọc đề in sẵn.II. Xác định yêu cầu của đề: (10’)

PhầnI. Tr¾c nghiÖm:

C©u

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

C

D

B

C

B

A

PhầnII. Tù luËn:


tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương