Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang16/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM.

I. Tr¾c nghiÖm:

C©u

1

2

3

4

5

6

7

8

Đápán

D

B

C

D

B

C

B

A

II. Tù luËn:

C©u1: Nãi ®Õn quª h­¬ng lßng em rÊt h¸o høc. Ng­­êi ta h¸t: “Quª h­­¬ng lµ chïm khÕ ngät”, “Quª h­­¬ng lµ con ®ß nhá”.Cßn em, em h×nh dung quª h­¬ng lµ nh÷ng ng­êi bµ con hä hµng th©n thiÕt.

C©u 2: HS viÕt ®­îc ®o¹n v¨n cã néi dung hîp lý, cã sö dông biÖn ph¸p nãi qu¸ vµ nªu t¸c dông.
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. Ổn định tổ chức:2.Kiểm tra bài cũ : không

3. Bài mới:

(1’) * Giới thiệu bài: Từ đầu học kì đến nay các em đã học một số bài tiếng Việt. Để củng cố kiến thức các bài đó, giờ học hôm nay cô sẽ cho các em làm bài kiểm tra.

(42’) *Triển khai bài

GV phát đề.

HS làm bài.

(2’) 4. Củng cố :

GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra.

(1’) 5. Dặn dò:  • Chuẩn bị bài : Thuyết minh về một thể loại văn học.

  • Ôn lại kiến thức phần tiếng Việt đã học.

***********************Ngày soạn: 1/12/2011

Ngày dạy: 3/12/2011
Bài 15 Tiết 61.

THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nắm được các kĩ năng và vận dụng để làm bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự đa dạng của đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Việc vận dụng kết quả quan sát, tìm hiểu về một số tác phẩm cùng thể loại để làm bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.

2. Kỹ năng:

- Quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học.

- Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.

- Hiểu và cảm thụ được giá trị nghệ thuật của thể loại văn học đó.

- Tạo lập được một văn bản thuyết minh về một thể loại văn học có độ dài 300 chữ.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC

Phân tích, thực hành, giao tiếp ngôn ngữ, thảo luận, kĩ thuật động não.

IV. CHUẨN BỊ .

- Giáo viên : Tìm hiểu thể thơ thất ngôn bát cú, đặc điểm truyện ngắn

- Học sinh : Soạn bài theo hướng dẫn của giáo viên.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. Ổn định tổ chức:

(5 ) 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu các phương pháp và cách làm bài văn thuyết minh ?

(1’) * Giới thiệu bài: Như chúng ta đã biết văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống .Tiết học này chúng ta tìm hiểu thuyết minh về một thể loại văn học .

* Triển khai bài


TG

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

20’

14’GV Cho học sinh đọc đề bài. Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm

Để thuyết minh thể loại văn học này trước tiên ta phải làm gì ? GV cho học sinh đọc 2 bài thơ : Đập đá ở Côn Lôn, Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác .

Hãy nhận xét cấu tạo, đặc điểm về số câu, số tiếng, thanh, niêm, luật, vần đối nhịp..... của bài thơ ?
Thể thơ này có ưu điểm, nhược điểm gì ? Hiệu quả của nó khi sử dụng ?

Nêu các bước làm bài văn thuyết minh ?

Nêu các ý quan trọng của thể thơ này ?

Học sinh tham khảo SGK để trả lời câu hỏi

Để thuyết minh một thể lại văn học chúng ta phải qua những thao tác nào?

GV hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập 1. Thuyết minh về đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở những truyện ngắn đã học.


GV yêu cầu học viết bài văn thuyết minh hoàn chỉnhI. Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học

1. Đề bài : Thuyết minh về đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật

2. Nhận xét:

* Quan sát:

Thể thơ qua tác phẩm tiêu biểu : Đập đá ở Côn Lôn, Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác.

- Mỗi bài 8 câu, mỗi câu 7 chữ

Thanh bằng trắc đúng luật :

+ 2 – 4 - 6 phân minh.

+ 1 – 3 – 5 - 7 bất luận .

- Niêm : 8 - 1, 2 - 4, 4 - 6, 6 - 8

- Nhịp :2/2/3, 3/4, 4/3

- Chữ thứ hai của câu thứ 1 gieo vần nào thì bài thơ gieo vần đó .

- Đây là thể thơ cổ Trung Quốc . Vẻ đẹp hài hòa, cân đối, cổ điển, nhạc điệu trầm bổng phong phú nhưng rất gò bó vì nhiều ràng buộc về niêm luật

3. Lập dàn ý

- Mở bài : Nêu cách hiểu của em về thể thơ thất ngôn bát cú

- Thân bài : Giới thiệu đặc điểm của thể loại . Tác dụng của mổi đặc điểm ấy

- Kết bài : Cảm nhận chung về thể loại* Ghi nhớ: SGK

II. Luyện tập.

* BT 1: Thuyết minh đặc điểm của truyện ngắn

a. Quan sát : Các truyện ngắn : Lão Hạc, Tôi đi học, Tắt đèn......

b. Dàn bài

- Mở bài : Giới thiệu hiểu biết của em về truyện ngắn

- Thân bài : Giới thiệu đặc điểm của truyện nhắn

Hình thức tự sự loại nhỏ

Miêu tả một mảng cuộc sống, ít nhân vật, sự việc

Cốt truyện ngắn, nhưng có khả năng đề cập đến những vấn đề rộng lớn

- Kết bài : Cảm nhận chung về truyện ngắn(3’)4. Củng cố:

Để thuyết minh thể loại văn học chúng ta phải làm gì?

Mở bài của một bài văn thuyết minh về thể loại văn học ta cần nêu những ý gì ?

(1’) 5.Dặn dò : - Học bài nắm nội dung bài học

- Làm bài tập : Thuyết minh về thể thơ lục bát .

- Soạn bài : Muốn làm thằng Cuội.
Ngày soạn: 3/12/2011

Ngày giảng: 5/12/2011

Bài 16 Tiết 62

MUỐN LÀM THẰNG CUỘI.

(T¶n §µ)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Cảm nhận được tâm sự và khát vọng của hồn thơ lãng mạn Tản Đà.

- Thấy được tính chất mới mẻ trong một sáng tác viết theo thể thơ truyền thống của Tản Đà

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Tâm sự buồn chán thực tại; ước muốn thoát li rất “ngông” và tấm lòng yêu nước của Tản Đà.

- Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc trong bài thơ “Muốn làm thằng cuội”.

2. Kỹ năng:

- Phân tích tác để thấy được tâm sự của nhà thơ Tản Đà.

- Phát hiện, so sánh, thấy được sự đổi mới trong hình thức thể loại văn học truyền thống.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Đọc sáng tạo, phân tích , nêu vấn đề , bình giảng, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- B¶ng phô, phiÕu häc tËp.

- Ch©n dung T¶n §µ.

Học sinh: Đọc bài và soạn bài.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1.¤n ®Þnh líp

(5’) 2.KiÓm tra bµi cò

? §äc thuéc lßng hai bµi th¬: Vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c vµ §Ëp ®¸ ë C«n L«n.

? Qua 2 bµi th¬ em hiÓu g× vÒ phÈm chÊt cña nh÷ng ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng?

(36’) 3.Bµi míi:

*. Giíi thiÖu bµi: (1’)

Tõ x­a ®Õn nay trong d©n gian l­u truyÒn h×nh ¶nh chó Cuéi ë trªn cung tr¨ng. H«m nay ta l¹i ®­îc b¾t gÆp h×nh ¶nh Êy trong ­íc nguyÖn cña T¶n §µ.T¹Þ sao T¶n §µ l¹i muèn lµm th»ng Cuéi, ®iÒu g× ®· khiÕn nhµ th¬ cã ý t­ëng ng«ng nh­ vËy?*. C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

Gv đọc mẫu sau đó gọi HS đọc.

Yªu cÇu: Giäng nhÑ nhµng,buån m¬ mµng, nhÞp th¬ thay ®æi: 4/3 ; 2/2/3.


GV gäi HS ®äc.
? Tr×nh bµy mét sè nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nhµ th¬?

? Nªu xuÊt xø cña bµi th¬?


? Bµi th¬ thÓ hiÖn ®iÒu g×?

? V× sao?
? Thêi gian nµo ®· kh¬i gîi ­íc muèn k× thó Êy?

? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i chän thêi ®iÓm Êy?

? Trong ®ªm thu Êy t©m tr¹ng t¸c gi¶ nh­ thÕ nµo?

? T¸c gi¶ göi t©m sù Êy ®Õn ai?

? NhËn xÐt vÒ c¸ch x­ng h« cña t¸c gi¶?
? H·y ®äc l¹i c©u th¬ t¸c gi¶ béc b¹ch næi lßng víi chÞ H»ng?

? Em hiÓu “ch¸n nửa” cã nghÜa nh­ thÕ nµo?

GV gäi HS ®äc hai c©u thùc.

? Sau khi béc b¹ch t©m sù t¸c gi¶ tiÕp tôc c©u chuyÖn víi chÞ H»ng nh­ thÕ nµo?

? Em thö ph©n tÝch c¸i hay cña hai c©u th¬ nµy?

? Hái vµ xin nh­ vËy chøng tá t¸c gi¶ muèn béc lé ®iÒu g×?

? VÝ sao?
? NhËn xÐt cña em vÒ ­íc muèn cña T¶n §µ?

H·y ®äc 4 c©u cuèi?

? Bèn c©u th¬ nµy vÎ lªn c¶nh g×?

? Lóc nµy t©m tr¹ng nhµ th¬ nh­ thÕ nµo?

? §ã lµ niÒm vui g×?
? liÖu, ®©y cã ph¶i lµ niÒm vui cã thùc hay kh«ng?

? §iÒu ®ã gióp ta hiÓu thªm g× vÒ T¶n §µ?


? Nªu c¶nh ë hai c©u kÕt vµ nhËn xÐt?
? Thö ph©n tÝch nô c­êi cña T¶n §µ ë ®©y?

? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬?


? Bµi th¬ to¸t lªn néi dung g×?

I. §äc, chó thÝch: (10’)

1. §äc:

- HS ®äc , HS kh¸c nhËn xÐt.


2. Chó thÝch:

a. T¸c gi¶:

- T¶n §µ (1889-1939)- NguyÔn Kh¾c HiÕu.

- Quª: Ba V× - Hµ T©y.

- Lµ nhµ nho, thi kh«ng ®æ, sau ®ã chuyÔn sang viÕt v¨n, lµm b¸o.

- T©m hån phãng kho¸ng, ®a c¶m, ®a t×nh.

- Lµ g¹ch nèi, khóc nh¹c d¹o ®Çu cho phong trµo th¬ Míi ®Çu thÕ kØ XX.b. T¸c phÈm:

- TrÝch trong “Khèi t×nh con I”- xuÊt b¶n n¨m 1917.c. ThÓ th¬:

ThÊt ng«n b¸t có §­êng luËt.d. Tõ khã: SGK.

II. Đọc- t×m hiÓu bµi th¬: (20’)

- Muèn lªn cung tr¨ng.

- Ch¸n trÇn thÕ.

1. Hai câu đề:

- §ªm thu.

=> Thêi gian ®Æc biÖt.

+ Mïa thu gîi c¶m gi¸c buån.

+ Thanh v¾ng, c« ®¬n.

+ Tr¨ng trßn, dễ nh×n thÊy chÞ H»ng, dễ ®­a hån ng­êi vµo cõi méng.

- Buån, ch¸n trÇn thÕ.
- ChÞ H»ng, vÇng tr¨ng.

- ChÞ - em => T×nh tø, bÊt ngê, t¹o ra quan hÖ th©n mËt dễ t©m sù, dễ chia sÎ næi niÒm.

- HS.
- GV cho HS th¶o luËn.
2. Hai câu thực:

- Hái... vµ xin...

- Hái nh­ng ch¼ng cÇn c©u tr¶ lêi mµ muốn chÞ H»ng nhÊc lªn ch¬i; lêi th¬, ý th¬ ®éc ®¸o, dùa theo truyÖn cæ tÝch => Ng«ng.

- Trèn khái trÇn thÕ, tho¸t ly lªn cung tr¨ng.

- X· héi bÊy giê ®Çy bÊt c«ng, ngang tr¸i, mÊt tù do.

- §éc ®¸o, ng«ng song còng cã phÇn hîp lý v× trÇn thÕ cßn chỗ nµo b×nh yªn, trong s¸ng cho thi nh©n t×m ®Õn n÷a ®©u.

- HS.

3. Hai câu luận và hai câu kết:

- Khi ®­îc ë trªn cung tr¨ng.

- HÕt buån tñi, d©ng lªn niÒm vui míi.

- §­îc lµm b¹n cïng giã, cïng m©y, cïng chÞ H»ng; ®­îc tho¸t khái trÇn thÕ.

- Kh«ng; tho¸t ly b»ng méng t­ëng; thùc ra vÉn buån bëi sù thËt ë ®©y.

- Hãm hØnh, l·ng m¹n, ng«ng.

- Kh¸t väng cã ®­îc niÒm vui, h¹nh phóc, cã b¹n tri ©m, tri kØ.

=> K× thó, ®Ønh cao cña c¸i ng«ng, cña con ng­êi ®a sÇu, ®a c¶m.

- C­êi v× tho¶ m¶n ®­îc ­íc m¬.

- C­êi v× sù nhá hÑp cña trÇn thÕ.

- Tù c­êi m×nh.

III. Tæng kÕt: (5’)

- ThÓ th¬ truyÒn thèng cã sù ph¸ c¸ch.

- Ng«n ng÷ th¬ t­¬i vui, hãm hØnh, béc lé c¸i T«i c¸ nh©n m·nh liÖt.

=> Ghi nhí: HS ®äc.


4. Cng c: (3’)

1. NhËn ®Þnh nµo nãi ®óng nhÊt néi dung cña hai c©u th¬ cuèi bµi?

A. Nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch ®éc ®¸o cña con ng­êi T¶n §µ.

B. Sù bay bæng vµ l·ng m¹n cña t¸c gi¶ khi c¶m nhËn vÒ cuuéc sèng.

C. Mong muèn ®­îc tho¸t ly cuéc sèng trÇn thÕ cña t¸c gi¶.

D. Nãi lªn ­íc m¬ vÒ t­¬ng lai, muèn ®­îc ë cung tr¨ng m·i m·i.

2. Nªu c¶m nhËn cña em vÒ hån th¬ T¶n §µ sau khi häc xong bµi th¬.5. Dặn dò: (1’)

- ¤n l¹i phÐp ®èi trong hai c©u thùc vµ c©u luËn ë bµi Vµo nhµ ngôc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c ®Ó thÊy ®­îc sù c¸ch t©n trong bµi th¬ võa häc.

- Häc thuéc vµ n¾m néi dung bµi th¬.
Ngày sọan: 3/12/2012.

Ngày giảng: 5/12/2012.


Bài 16 Tiết 63

ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT.
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá kiến thức Tiếng Việt đã học ở học kì I.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Vận dụng thuận thục kiến thức Tiếng Việt đã học ở kì I để hiểu nội dung, ý nghĩa văn bản hoặc tạo lập văn bản.2. Kỹ năng:

- Từ vựng: cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, trường ngữ, từ tượng thanh và từ tượng hình, từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội, các biện pháp tu từ từ vựng.III- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , thực hành, kĩ thuật động nãoIV- CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- B¶ng phô ghi hÖ thèng tõ vùng vµ ng÷ ph¸p.

- PhiÕu häc tËpHc sinh: Ôn lại kiến thức tiếng Việt đã học từ đầu học kì I

V- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh(36’) 3. Bài mới:

*. Giíi thiÖu bµi: (1’)

Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay chóng ta ®· häc kh¸ nhiÒu tiÕt vÒ tõ vùng vµ ng÷ ph¸p. H«m nay, c« trß chóng ta sÎ hÖ thèng l¹i vµ kh¾c s©u thªm nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.* C¸c ho¹t ®éng: (35’)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

KiÕn thøc

? ThÕ nµo lµ mét tõ cã nghÜa réng? Mét tõ cã nghÜa hÑp?

? Em h·y lÊy vÝ dô?

? TÝnh chÊt réng, hÑp cña nghÜa cña tõ lµ t­¬ng ®èi hay tuyÖt ®èi? V× sao?

? LÊy dÝ dô minh ho¹?

Bµi tËp: GV treo b¶ng phô.

§iÒn tù ng÷ thÝch hîp vµo « trèng?
VÝ dô: Ch©n, tay, tai, m¾t, miÖng.

? NÐt nghÜa chung gi÷a c¸c tõ Êy lµ g×?

? TËp hîp nh÷ng tõ ng÷ cã nÐt chung vÒ nghÜa gäi lµ g×?

? LÊy vÝ dô?

? H·y ph©n biÖt cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ víi tr­êng tõ vùng?

GV®äc ®o¹n th¬ ®Çu trong bµi th¬ Mïa xu©n chÝn cña Hµn MÆc Tö.

“Trong lµn n¾ng öng...

... bãng xu©n sang"

? X¸c ®Þnh tõ t­îng h×nh vµ tõ t­îng thanh trong ®o¹n th¬ ®ã?

? T¸c dông cña viÖc sö dông c¸c tõ ®ã trong ®o¹n th¬?

? Tõ ®ã, em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ tõ t­îng h×nh vµ tõ t­îng thanh?

GV ®äc mét sè c©u th¬ trong TruyÖn KiÒu cã sö dông tõ t­îng h×nh vµ tõ t­îng thanh.


GV ghi hai c©u th¬ sau lªn b¶ng:

“ M« nói...

... ché m« må”

? X¸c ®Þnh c¸c tõ ®Þa ph­¬ng trong 2 c©u th¬ ®ã?

? Nh÷ng tõ ®ã chØ dïng ë vïng nµo?

? VËy thÕ nµo lµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng?

? LÊy vÝ dô?

? ThÕ nµo lµ biÖt ng÷ x· héi? VÝ dô?


? ThÕ nµo lµ trî tõ?

GV ®­a vÝ dô:

1. ChÝnh t«i còng kh«ng biÕt viÖc nµy.

2. Nã lµ nh©n vËt chÝnh cña buæi häp mÆt tèi nay.

? X¸c ®Þnh trî tõ trong vÝ dô ®ã?

? Th¸n tõ lµ g×? Cho vÝ dô?


GV: Th¸n tõ th­êng ®øng ë ®Çu c©u, cã khi t¸ch thµnh mét c©u ®Æc biÖt.
? Theo em,®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a trî tõ vµ th¸n tõ lµ g×?

*thªm c¸c tõ (µ, ¹, ®i, thay) vµo c¸c c©u sau:

1. Anh ®i.

2. ¤ t« ®Õn råi.

3. Em bÐ Êy ®¸ng th­¬ng.

4. Ch¸u chµo bµ.

? T×nh th¸i tõ lµ g×? Cho vÝ dô?

? VËy thÕ nµo lµ t×nh th¸i tõ?

? Cã thÓ sö dông t×nh th¸i tõ mét c¸ch tuú tiÖn kh«ng? V× sao?
? T¸c gi¶ d©n gian ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ nµo trong c¸c c©u ca dao sau?

1. Trªn ®Çu nh÷ng r¸c cïng r¬m

Chång yªu chång b¶o hoa th¬m r¾c ®Çu.

2. B¸c D­¬ng th«i ®· th«i råi,

N­íc m©y man m¸c ngËm ngïi lßng ta.

? Tõ ®ã, em hiÓu thÕ nµo lµ nãi gi¶m, nãi tr¸nh?

? ThÕ nµo lµ nãi qu¸?

C©u ghÐp lµ g×? LÊy vÝ dô vÒ c©u ghÐp?

? C¸c vÕ cña c©u ghÐp ®­îc nèi víi nhau b»ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn g×?
GV h­íng dÉn HS lµm bµi tËp (2b trang 158).
? ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n cã sö dông c©u ghÐp, tõ t­îng h×nh, tõ t­îng thanh, t×nh th¸i tõ, trî tõ.


I. Tõ vùng: (10’)

1. CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷:

- NghÜa réng: Lµ tõ cã ph¹m vi nghÜa bao hµm ph¹m vi nghÜa cña c¸c tõ ng÷ kh¸c.

- HS.

- NghÜa hÑp: Lµ tõ cã ph¹m vi nghÜa ®­îc bao hµm trong ph¹m vi nghÜa cña mét tõ ng÷ kh¸c.- HS.

- ChØ lµ t­¬ng ®èi v× nã phô thuéc vµo ph¹m vi nghÜa cña tõ.

* Sinh vËt => §éng vËt, thùc vËt .

- §éng vËt => Thó, chim, c¸.

- Thùc vËt => Cá, c©y, hoa.
- HS lµm, nhËn xÐt.

- Bé phËn cña con ng­êi.2. Tr­êng tõ vùng:

- HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm.

- HS.

* CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ nãi vÒ quan hÖ bao hµm nhau gi÷a c¸c tõ ng÷ cïng tõ lo¹i.* Tr­êng tõ vùng: tËp hîp nh÷ng tõ cã Ýt nhÊt mét nÐt chung vÒ nghÜa.

3. Tõ t­îng h×nh, tõ t­îng thanh:

+ Tõ t­îng h×nh: Sét so¹t.

+ Tõ t­îng thanh: LÊm tÊm.

=> Gîi h×nh. nh ¶nh, ©m thanh cô thÓ; ®o¹n th¬ trë nªn sinh ®éng, cã hån.

- HS.


- Tó Bµ nhên nhît mµu da

¨n g× to lín ®Éy ®µ lµm sao.

- D­íi cÇu n­íc ch¶y trong veo

Bªn cÇu t¬ liÔu bãng chiÒu th­ít tha.

- HS
4. Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi:

- §Þa ph­¬ng Hµ TÜnh.


- Lµ nh÷ng tõ ng÷ chØ dïng trong mét hoÆc mét sè ®Þa ph­¬ng nhÊt ®Þnh.
- Lµ nh÷ng tõ chØ ®­îc dïng trong mét tÇng líp x· héi nhÊt ®Þnh.

- HS nªu vÝ dô, GV nhËn xÐt.II. Ng÷ ph¸p: (15’)

1. Trî tõ, th¸n tõ:

a. Trî tõ: Lµ nh÷ng tõ dïng ®Ó nhÊn m¹nh, biÓu thÞ th¸i ®é ®¸nh gi¸ sù vËt, sù viÖc ®­îc nãi ®Õn trong c©u.


- ChÝnh (1): Trî tõ.

- ChÝnh (2): TÝnh tõ.

b. Th¸n tõ: Lµ nh÷ng tõ dïng lµm dÊu hiÖu ®Ó béc lé c¶m xóc, t×nh c¶m, th¸i ®é cña ng­êi nãi hoÆc ®Ó gäi ®¸p.

- HS lÊy vÝ dô.

* Gièng: Néi dung mµ chóng biÓu thÞ ®Òu cã liªn quan ®Õn th¸i ®é, t×nh c¶m cña ng­êi nãi (viÕt).

* Kh¸c:

+ Trî tõ dïng ®Ó biÓu thÞ th¸i ®é, c¸ch ®¸nh gi¸ cña ng­êi nãi (viÕt) ®èi víi mét yÕu tè nµo ®ã trong c©u; chóng kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp mµ ph¶i ®i kÌm víi yÕu tè ®­îc bµy tá th¸i ®é.

+ Th¸n tõ dïng ®Ó biÓu thÞ mét c¸ch trùc tiÕp c¶m xóc cña ng­êi nãi (viÕt) hoÆc dïng ®Ó gäi ®¸p; chóng cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp, t¸ch riªng ra thµnh c©u hoÆc vÕ c©u.2. T×nh th¸i tõ:

*Bài tập nhanh

1. Anh ®i ®i! => C©u cÇu khiÕn.

2. ¤ t« ®Õn råi µ? => C©u c¶m th¸n.

3. Em bÐ Êy ®¸ng th­¬ng thay! => C©u c¶m th¸n.

4. Ch¸u chµo bµ ¹! => béc lé th¸i ®é cña ng­êi nãi.

- C¸c tõ: µ, ¹, ®i, thay lµ c¸c t×nh th¸i tõ.

- Kh«ng sö dông tuú tiÖn ®­îc v× ph¶i chó ý ®Õn quan hÖ tuæi t¸c, thø bËc x· héi...3. Nãi gi¶m, nãi tr¸nh:

* VÝ dô 1: Nãi qu¸- Sù ®am mª mï qu¸ng dÉn ®Õn nh×n nhËn sù viÖc thiÕu chÝnh x¸c.

* VÝ dô 2: Nãi gi¶m, nãi tr¸nh.

Nãi gi¶m, nãi tr¸nh:

- Lµ biÖn ph¸p tu tõ dïng ®Ó biÓu ®¹t tÕ nhÞ, uyÓn chuyÓn, tr¸nh g©y c¶m gi¸c qu¸ ®au buån, ghª sî, nÆng nÒ; tr¸nh th« tôc, thiÕu lÞch sù.4. Nãi qu¸: Lµ biÖn ph¸p tu tõ phãng ®¹i qui m«, tÝnh chÊt, møc ®é cña sù vËt, hiÖn t­îng ®­îc miªu t¶ ®Ó nhÊn m¹nh, g©y Ên t­îng, t¨ng søc biÓu c¶m.

5. C©u ghÐp:

- HS.


- Cã thÓ dïng tõ nèi(quan hÖ tõ, ®¹i tõ,

chØ tõ) hoÆc kh«ng dïng tõ nèi.III. LuyÖn tËp: (10’)

* VÝ dô b:

C©u 1 lµ c©u ghÐp.

* VÝ dô c:

C©u 1 vµ c©u 3 lµ c©u ghÐp.

- HS viÕt ®o¹n v¨n vµo giÊy nh¸p vµ tr×nh bµy tr­íc líp.4. Cng c:(3’)

- Nh¾c phÇn lý thuyÕt ®· häc.5. Dn dò:(1’)

- Hoµn chØnh c¸c bµi tËp vµo vë.

- ¤n tËp, chuÈn bÞ kiÓm tra häc k×.

………………………………………………………Ngày soạn: 3/12/2012.

Ngày giảng: 5/12/2012.

Bài 16 Tiết 64:

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3.


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá kiến thức về bài văn thuyết minh.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Củng cố, khắc sâu kiến thức bài văn thuyết minh đã học để tạo lập văn bản.2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kĩ năng viết bài văn thuyết minh.III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề , đánh giá, kĩ thuật động nãoIV. CHUẨN BỊ .

Giáo viên:

- Chấm bài, ghi nhận xét bài làm của HS.

Học sinh: Xem lại kiến thức bài văn thuyết minh về một đò dùng.

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

(1’) 1. ¤n ®Þnh líp

(3’) 2. KiÓm tra bµi cò

GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh(36’) 3. Bài mới:

* Giíi thiÖu bµi:

Nãi vÒ tÇm quan träng cña tiÕt tr¶ bµi.* C¸c ho¹t ®éng:

I. Chép đề: (1’)

Phần II Tự luận: Thuyết minh về chiếc bút bi.II. Xác định yêu cầu của đề: (3’)

1. Thể loại: Thuyết minh.

2. Nội dung: thuyết minh về chiếc bút bi.

III. Nhn xét: (10’)

1. ¦u ®iÓm:

- §a sè c¸c em n¾m ch¾c cách làm bài văn thuyết minh.

- Bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i, bè côc râ rµng.

- NhiÒu bµi thuyÕt minh sinh ®éng, hÊp dÉn: em………………………………..

…………………………………………………………………………………...2. Nh­îc ®iÓm:

- Mét sè bµi viết ch­a sâu như bài của …………………………………………

- NhiÒu bµi lµm Èu , nhiÒu lçi chÝnh t¶: ………………………………………..

IV. Sa li: (6’)

V. §äc bµi: (10’)

- Cho HS ®äc hai bµi ®iÓm cao:

HS th¶o luËn vµ rót ra :

+ Nguyªn nh©n viÕt tèt vµ ch­a tèt

+ H­íng sửa ch÷a c¸c lçi ®· m¾c.

VI. Tr¶ bµi: (6’)

- GV tr¶ bµi cho HS.

- HS xem l¹i bµi vµ ch÷a lçi vµo lÒ bªn ph¶i.

- HS trao bµi cho nhau ®Ó kiÓm tra

- GV lÊy ®iÓm vµo sæ.tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương