Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006


Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000tải về 3.04 Mb.
trang13/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Thấy được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có những suy nghĩ và hành đông tích cực về vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt.

- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh và những kiến nghị mà tác giả đề xuất trong văn bản.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Mối nguy hại đến môi trường sống và sức khoẻ con người của thói quen dùng túi ni lông.

- Tính khả thi trong những đề xuất được tác giả giải trình.

- Việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo lên tính thuyết phục của văn bản.2. Kỹ năng:

- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh.

- Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

III- CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn:- Mét sè tranh ¶nh vÒ ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng

2. Häc sinh:Häc bµi cò vµ so¹n bµi míi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- HO¹T §éNG L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

- HS1: ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nhËt dông? V¨n b¶n nhËt dông cã thÓ gåm nh÷ng kiÓu v¨n b¶n nµo?

- HS2: Em ®· häc nh÷ng v¨n b¶n nhËt dông nµo? Cho vÝ dô?

3. Bµi míi:(34 phót)

*.Giíi thiÖu bµi:(2 phót)

M«i tr­êng sèng rÊt quan träng ®èi víi mçi con ng­êi, thÕ nh­ng nhiÒu ng­êi v« t×nh hay cè ý ®· cã nh÷ng hµnh ®éng huû ho¹i m«i tr­êng. H«m nay, c« trß chóng ta sÎ t×m hiÓu v¨n b¶n “Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000” ®Ó hiÓu râ cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng.*. Néi dung bµi míi:(32 phót)

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

Yªu cÇu: ®äc râ rµng, m¹ch l¹c, chó ý c¸c thuËt ng÷ chuyªn m«n.

- GV ®äc.

GV h­íng dÉn mét sè tõ khã.

? V¨n b¶n cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo?

? V¨n b¶n thuéc kiÓu v¨n b¶n nµo? §Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò g×?

? Dïng bao b× ni l«ng cã h¹i nh­ thÕ nµo?

- Theo em, c¸i h¹i nµo lµ lín nhÊt? V× sao?

- HiÖn nay, viÖc xö lý bao b× ni l«ng ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi lµm b»ng c¸ch nµo?
- NhËn xÐt mÆt h¹n chÕ cña nh÷ng biÖn ph¸p Êy?

- C¸c biÖn ph¸p nªu trªn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc kh«ng?

- Muèn thùc hiÖn ®­îc cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo?

- BiÖn ph¸p triÖt ®Ó nhÊt, gi¶i quyÕt tËn gèc lµ g×?

- Em h·y liªn hÖ viÖc sö dông bao b× ni l«ng cña b¶n th©n em vµ gia ®×nh?

- Theo em, viÖc kh«ng sö dông bao b× ni l«ng cã ý nghÜa g× ?

- T¸c gi¶ kÕt thóc b¶n th«ng tin b»ng nh÷ng lêi lÏ nh­ thÕ nµo?
- Em rót ra ®­îc bµi häc g× sau khi häc v¨n b¶n? Em sÏ lµm g× ®Ó ®¸p l¹i lêi kªu gäi?
- Nªu ý nghÜa cña v¨n b¶n nµy?


I. §äc – HiÓu chó thÝch:(10 phót)

1.§äc:

HS ®äc - nhËn xÐt.


2.Tõ khã:

3. Bè côc:

- 4 phÇn:

+ PhÇn 1: Tõ ®Çu... “tõng khu vùc”: Giíi thiÖu sù ra ®êi cña ngµy tr¸i ®Êt.

+ PhÇn 2: TiÕp theo... “trÎ s¬ sinh”: ThuyÕt minh t¸c h¹i nhiÒu mÆt cña viÖc sö dông bao b× ni l«ng.

+ PhÇn 3: TiÕp ... “m«i tr­êng”: §Ò ra nh÷ng viÖc cÇn lµm.

+ PhÇn 4: Cßn l¹i: lßi kªu gäi ®éng viªn mäi ng­êi.4. ThÓ lo¹i:

- V¨n b¶n nhËt dông, thuyÕt minh mét vÊn ®Ò vÒ khoa häc tù nhiªn.

II. T×m hiÓu v¨n b¶n:(17 phót)

- HS ®äc phÇn 2.

- ¤ nhiÓm m«i tr­êng sèng do tÝnh kh«ng ph©n huû cña nhùa pla-xtÝc.

- T¹o ra hµng lo¹t t¸c h¹i kh¸c:

+ BÈn.

+ LÈn vµo ®Êt ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cña c¸c loµi thùc vËt+ T¾c cèng, r¶nh, g©y ngËp óng-> muçi, l©y dÞch.

+ ¤ nhiÓm thùc phÈm.

+ Khi ®èt sÏ t¹o nªn khÝ ®éc, g©y ung th­ vµ c¸c dÞ tËt bÈm sinh.

- HS th¶o luËn.


- Vøt bõa b¶i.

- Ch«n lÊp thµnh b¶i lín.

- §èt.

- T¸i chÕ.- ¤ nhiÓm m«i tr­êng, ®éc h¹i, gÆp nhiÒu khã kh¨n.

- Phøc t¹p, ch­a triÖt ®Ó, cÇn h¹n chÕ sö dông bao b× ni l«ng.

- HS ®äc phÇn 3.

- Hîp lý, cã kh¶ n¨ng thùc thi.

- YÕu tè quan träng nhÊt lµ ý thøc cña con ng­êi.

- TuyÖt ®èi kh«ng s¶n xuÊt bao b× ni l«ng trªn toµn thÕ giíi.

- GV vµ HS cïng liªn hÖ mét c¸ch cô thÓ vµ ch©n thùc.

- §©y lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i, khã thùc hiÖn vµ khã gi¶i quyÕt triÖt ®Ó.

- VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng, mét vÊn ®Ò mang tÇm quèc tÕ.

- Sù xuÊt hiÖn th«ng ®iÖp ë ViÖt Nam lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt.

- B¾t ®Çu b»ng tõ “h·y”.

- Lêi kªu gäi xuÊt ph¸t tõ tr¸ch nhiÖm chung cña toµn nh©n lo¹i.


- HS th¶o luËn.
III. Tæng kÕt:(5 phót)

=> Ghi nhí:4. Cñng cè:(3 phót)

Trong v¨n b¶n “Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000” bao b× ni l«ng ®­îc coi lµ g×?

A. Mét lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t.

B. Mét lo¹i r¸c th¶i c«ng nghiÖp.

C. Mét lo¹i chÊt g©y ®éc h¹i.

D. Mét lo¹i vËt liÖu kÐm chÊt l­îng.5. DÆn dß:(2 phót)

- ¤n tËp kÜ bµi “ ¤n tËp truyÖn kÝ hiÖn ®¹i” chuÈn bÞ kiÓm traV¨n häc.

- So¹n bµi “¤n dÞch, thuèc l¸”.


Ngµy so¹n: 1/112011

Ngµy gi¶ng: 4/11/2011

Bµi 10 TiÕt: 40

Nãi gi¶m, nãi tr¸nh

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được khái niệm, tác dụng của biện pháp nói giảm nói tránh.

- Biết sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm nói giảm nói tránh.

- Tác dụng của biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.

2. Kỹ năng:

- Phân biệt nói giảm nói tránh với nói không đúng sự thật.

- Sử dụng nói giảm nói tránh đúng lúc, đúng chỗ để tạo lời nói trang nhã, lịch sự.

III- CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn:

- B¶ng phô vµ phiÕu häc tËp.2. Häc sinh:

- Häc bµi cò vµ ®äc kÜ bµi míiIV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.

V. HO¹T §éNG L£N LíP:

1. æn ®Þnh líp:(1 phót)

2.KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

- HS1: ThÕ nµo lµ nãi qu¸? T¸c dông cña biÖn ph¸p tu tõ nãi qu¸? V¨n b¶n nhËt dông? V¨n b¶n nhËt dông cã thÓ gåm nh÷ng kiÓu v¨n b¶n nµo?

- HS2: §Æt c©u víi thµnh ng÷: “ChËm nh­ Rïa”? Nªu ý nghÜa cña thµnh ng÷ ®ã?

3.Bµi míi:(34 phót)

*.Giíi thiÖu bµi:(1 phót)

D©n gian ta th­êng nãi : “Sù thËt hay mÊt lßng”. §óng vËy! Cã nh÷ng ®iÒu nÕu ta nãi th¼ng ra sÏ rÊt dÓ lµm ng­êi nghe khã chÞu, mÊt lßng. Tr­íc t×nh huèng ®ã ta sÏ nãi nh­ thÕ nµo? Bµi häc h«m nay, chóng ta sÎ t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò ®ã.*. Näi dung bµi míi:(32 phót)


Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc.

GV treo b¶ng phô ghi 3 vÝ dô trong SGK.

- Nh÷ng tõ in ®Ëm trong 3 vÝ dô trªn cã ý nghÜa g×?

- T¹i sao l¹i dïng c¸ch diÔn ®¹t ®ã?

- Khi nãi vÒ c¸i chÕt ta cã thÓ dïng c¸ch nãi gi¶m, nãi tr¸nh nµo kh¸c n÷a?

GV treo b¶ng phô ghi vÝ dô 2.

- V× sao ë ®©y t¸c gi¶ dïng tõ “ bÇu s÷a”?

GV gäi HS ®äc vÝ dô 3.

- So s¸nh c¸ch nãi ë 2 vÝ dô nµy?


- VÒ ý nghÜa c¶ 3 tr­êng hîp trªn cã ®iÓm g× chung?

GV: C¸ch nãi nh­ c¸c vÝ dô trªn lµ nãi gi¶m, nãi tr¸nh.

- VËy thÕ nµo lµ nãi gi¶m, nãi tr¸nh? Nãi gi¶m, nãi tr¸nh cã t¸c dông g×?


I. Nãi gi¶m, nãi tr¸nh vµ t¸c dông cña nãi gi¶m, nãi tr¸nh:(20 phót)

- §Òu nãi ®Õn c¸i chÕt


- Nh»m gi¶m bít sù ®au buån.

- Th¸c, vÒ, nh¾m m¾t, tõ trÇn, quy tiªn...


- Nh»m tr¸nh sù th« tôc.

- C¸ch 1: c¨ng th¼ng, nÆng nÒ.

- C¸ch 2: nhÑ nhµng, tÕ nhÞ h¬n.

- Tr¸nh vµ gi¶m bít ý nghÜa cña sù thËt.


=> Ghi nhí: Nãi gi¶m, nãi tr¸nh lµ biÖn ph¸p tu tõ dïng c¸ch diÔn ®¹t tÕ nhÞ, uyÓn chuyÓn, tr¸nh g©y c¶m gi¸c qu¸ ®au buån, ghª sù, nÆng nÒ; tr¸nh th« tôc, thiÕu lÞch sù.Bµi tËp nhanh:

C©u nµo sau ®©y sö dông biÖn ph¸p nãi gi¶m, nãi tr¸nh?

A. ¤ng cô ®· ®­îc mai t¸ng råi.

B. Bµi th¬ cña anh ch­a ®­îc hay l¾m.

C. Em cÇn cè g¾ng h¬n n÷a.

D. ThËt ra th× l·o chØ t©m ngÈm thÕ, nh­ng còng ra phÕt chø ch¶ võa ®©u...

GV kh¸i qu¸t: Nãi gi¶m, nãi tr¸nh cã thÓ theo nhiÒu c¸ch:

+ Dïng c¸c tõ ng÷ ®ång nghÜa.

+ Dïng c¸ch nãi phñ ®Þnh tõ tr¸i nghÜa.

+ Nãi vßng.

+ Nãi trèng.

II. LuyÖn tËp:(12 phót)Bµi tËp 1: C¸c tõ cÇn ®iÒn:

a. §i nghØ. d. Cã tuæi.

b. Chia tay nhau. ®. §i b­íc n÷a.

c. KhiÕm thÞ.Bµi tËp 2: C©u cã sö dông biÖn ph¸p tu tõ nãi g¶m, nãi tr¸nh:

- Anh ph¶i hoµ nh¶ víi b¹n bÌ.

- Anh kh«ng nªn ë ®©y n÷a.

- Xin ®õng hót thuèc trong phßng.

- Nã nãi nh­ thÕ lµ thiÕu thiÖn chÝ.

- Em h«m qua cã læi víi anh.Bµi tËp 3: Nãi gi¶m, nãi tr¸nh b»ng c¸ch phñ ®Þnh ®iÒu ng­îc l¹i víi néi dung ®¸nh gi¸:

VÝ dô: - Giäng h¸t cña chÞ kh«ng ngät l¾m.

- Anh nãi nh­ vËy lµ thiÕu thiÖn chÝ víi hä råi!

- Bµi lµm cña em ch­a ®¹t yªu cÇu.

4. Cñng cè:(5 phót)

1. ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n cã sö dông phÐp tu tõ nãi gi¶m, nãi tr¸nh.

5. DÆn dß:(1 phót)

2. Lµm bµi tËp 4.

3. N¾m néi dung bµi häc.L­u ý:¤n tËp phÇn v¨n chuÈn bÞ kiÓm tra.


Ngµy so¹n: 3/11/2011

Ngµy gi¶ng: 5/11/2011
Bµi 11 TiÕt 41:

KiÓm tra v¨n häc

I- MôC TI£U CÇN §¹T:

1. KiÕn thøc:

Qua giê kiÓm tra, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn kÝ ViÖt Nam hiÖn ®¹i giai ®o¹n 1930-1945 cho häc sinh.2. KÜ n¨ng:

RÌn cho häc sinh biÕt tãm t¾t v¨n b¶n tù sù,biÕt viets ®o¹n v¨n tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ nh©n vËt.II- CHUÈN BÞ:

- GV: so¹n ®Ò vµ ®¸p ¸n.

- HS: ¤n kÜ c¸c v¨n b¶n truyÖn kÝ ®· häc.

III- SO¹N §Ò:


 1. LËp ma trËn ®Ò:
Møc ®é

NhËn


Thøc

Néi


dung

NhËn biªt


Th«ng hiÓu


VËn dông

Tæng ®iÓm
ThÊp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

“ T«i ®i häc”

1


1


1“Tøc n­íc vì bê”

1

1


1


1
4

“L·o H¹c”1


3


“ Trong lßng mÑ”

1
1
1

Tæng sè c©u

3
311

8


Tæng sè ®iÓm.

3
1,5
4

10
 1. §Ò Bµi:

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ®¸p ¸n ®óng:

C©u 1: kØ niÖm ®Ñp ®Ï cña häc trong ngµy tùu tr­êng ®Çu tiªn lµ néi dung cña v¨n b¶n nµo?

A. “Trong lßng mÑ”. B.“Tøc n­íc vì bê”. C. “T«i ®i häc”. D. “L·o H¹c”.

C©u 2:Nh©n vËt chÝnh trong t¸c phÈm Êy ®­îc thÓ hiÖn ë ph­¬ng diÖn nµo?

A. Lêi nãi. B. T©m tr¹ng. C. Ngo¹i h×nh. D. Hµnh ®éng.

C©u 3: “ Nh÷ng ngµy th¬ Êu” ®­îc viÕt theo thÓ lo¹i nµo?

A. Bót kÝ. B. TruyÖn ng¾n. C. TiÓu thuyÕt. D. Håi kÝ.

C©u 4: Néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n lµ: V¹ch trÇn bé mÆt tµn ¸c cña bän tay sai chÕ ®é phong kiÕn nöa thùc d©n bÊt nh©n, ca ngîi søc m¹nh ph¶n kh¸ng cña ng­êi n«ng d©n. §ã lµ néi dung cña v¨n b¶n nµo?

A. “Tøc n­íc vì bê”. B. “ T«i ®i häc”. C. “Trong lßng mÑ”. D. “L·o H¹c”.

C©u 5: NghÖ thuËt næi bËt cña v¨n b¶n lµ: Giµu chÊt biÓu c¶m, diÔn t¶ t×nh c¶m m·nh liÖt cña em bÐ kh¸t khao t×nh mÑ, víi h×nh ¶nh so s¸nh rÊt ®¾t( cæ tôc, ¶o ¶nh sa m¹c, sung s­íng mª man…). §ã lµ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n nµo?

A. “T«i ®i häc”. B. “Trong lßng mÑ”. C. “Tøc n­íc vì bê”. D. “L·o H¹c”.

C©u 6: Nhµ v¨n nµo ®­îc NguyÔn Tu©n coi lµ( Qua t¸c phÈm cña m×nh) ®·” xui ng­êi n«ng d©n næi lo¹n”?

A. Nam Cao. B. Nguyªn Hång. C. Thanh TÞnh. D. Ng« TÊt Tè.

PhÇn II: Tù luËn:(7 ®iÓm)

C©u 1: Tãm t¾t v¨n b¶n “L·o H¹c” cña Nam Cao( Kho¶ng 10 dßng).

C©u 2: Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n( kho¶ng 15 c©u) ®Ó nãi lªn suy nghÜ cña em vÒ nh©n vËt chÞ DËu Trong ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê” cña Ng« TÊt Tè.

HÕt.
 1. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm.PhÇn I: Tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) (Mçi c©u ®óng ®¹t 0,5 ®. S¸u c©u ®¹t 3®iÓm)


C©u

1

2

3

4

5

6

§¸p ¸n

C

B

D

A

B

D


PhÇn II: Tù luËn:(7 ®iÓm)

C©u 1: Tãm t¾t ®ñ ý chÝnh cña v¨n b¶n. (2,5®)

Ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶ diÔn ®¹t. (0,5®)C©u 2: - H×nh thøc:

+ ViÕt ®o¹n v¨n víi sè l­îng 15 c©u. (1®)

+ Sö dông tõ ng÷ cã lùa chän, chÝnh x¸c bè côc m¹ch l¹c chÆt chÏ, ch÷ viÕt râ rµng s¹ch ®Ñp. (1®)


 • Néi dung: Tr×nh bµy ®­îc c¸c ý sau.

+ ChÞ DËu lµ ng­êi phô n÷ chÞu th­¬ng chÞu khã. (0,5®)

+ ChÞ lµ ng­êi phô n÷ yªu th­¬ng chång con, cã søc m¹nh ph¶n kh¸ng. (1,5®)

+ ChÞ lµ phô n÷ tiªu biÓu cho phô n÷ ViÖt Nam.

IV- ho¹t ®éng lªn líp:


 1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

 2. KiÓm tra bµi cò:( KiÓm tra trong giê)

 3. Bµi míi: :(40 phót)

a, GV Giao ®Ò cho HS.

b, HS lµm bµi4. Cñng cè: :(3 phót)

NhËn xÐt giê KT vµ thu bµi.5. DÆn dß: :(1 phót)

- ¤n l¹i bµi.

- ChuÈn bÞ bµi luyÖn nãi.

Ngµy so¹n: 25/10/2012.

Ngµy gi¶ng: 27/10/2012.

Bµi 11.TiÕt 42:

LuyÖn nãiKÓ chuyÖn theo ng«i kÓ kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm chắc kiến thức về ngôi kể.

- Trình bày đạt yêu cầu một câu chuyện có kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Ngôi kể và tác dụng của việc thay đổi ngôi kể trong văn tự sự.

- Sự kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn tư sự.

- Những yêu cầu khi trình bày văn nói kể chuyện.2. Kỹ năng:

- Kể được một câu chuyện theo nhiều ngôi kể khác nhau; biết lựa chọn ngôi kể phù hợp với câu chuyện được kể.

- Lập dàn ý một văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm .

- Diễn đạt trôi chảy, gãy gọn, biểu cảm, sinh động câu chuyện kết hợp sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ.IV ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:B¶ng phô vµ phiÕu häc tËp.

2. Häc sinh:Häc bµi cñ vµ chuÈn bÞ bµi míi.

V. hoat ®éng lªn líp:

1. æn ®Þnh líp:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(3 phót)

? Trong v¨n tù sù ng­êi ta th­êng kÓ theo ng«i thø mÊy? T¹i sao ng­êi ta l¹i ph¶i thay ®æi ng«i kÓ?3. Néi dung bài míi:(35 phót)

*.Giíi thiÖu bµi:

Trong v¨n b¶n tù sù ng­êi kÓ dùa vµo cèt truyÖn cô thÓ, t×nh huèng cô thÓ cña c©u chuyÖn ®Ó lùa chän ng«i kÓ phï hîp. Ng­êi kÓ cã thÓ chän ng«i thø nhÊt hoÆc ng«i thø ba; còng cã khi, trong mét truyÖn, ng­êi viÕt ®ang kÓ theo ng«i nµy cã thÓ chuyÓn sang ng«i kh¸c ®Ó sù viÖc vµ nh©n vËt hiÖn ra ®é nhiÒu gãc ®é, t¨ng tÝnh sinh ®éng vµ s©u s¾c cho c©u chuþen.*. C¸c ho¹t ®éng:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.

KiÕn thøc.

( GV kiÓm tra phÇn chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh)
? KÓ theo ng«i thø nhÊt lµ kÓ nh­ thÕ nµo? T¸c dông cña viÖc sö dông ng«i kÎ nµy?

? KÓ theo ng«i thø ba lµ kÓ nh­ thÕ nµo? T¸c dông cña viÖc sö dông ng«i kÎ nµy?


? Cho biÕt nh÷ng v¨n b¶n truyÖn kÝ ®· häc ®­îc kÓ theo ng«i kÓ nµo?

? Theo em viÖc thay ®æi ng«i kÓ cã t¸c dông g×?

? Theo em muèn thay ®æi ng«i kÓ ë ®o¹n trÝch trong SGK em cÇn lµm g×?

GV chia nhãm, mçi nhãm 2 em cho HS tËp kÓ.

HS tËp kÓ tr­íc nhãm cña m×nh.

GV mêi 1 HS tr×nh bµy tr­íc líp .

1 HS kh¸c nhËn xÐt. GV cho ®iÓm.


I.ChuÈn bÞ ë nhµ: (15 phót.)

1. ¤n tËp vÒ ng«i kÓ :

a, KÓ theo ng«i thø nhÊt:

- Ng­êi kÓ x­ng t«i ®Ó dÉn d¾t c©u chuyÖn. Víi ng«i kÓ nµy ng­êi kÓ cã thÓ kÓ ra nh÷ng g× m×nh trùc tiÕp nghe nh×n thÊy, tr¶i qua; nhÊt lµ cã thÓ trùc tiÕp béc b¹ch c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh.

- KÓ theo ng«i thø nhÊt cã t¸c dông lµm t¨ng tÝnh thuyÕt phôc, ch©n thùc cho c©u chuyÖn.

b, KÓ theo ng«i thø ba:

- Ng­êi kÓ giÊu m×nh gäi tªn cña c¸c nh©n vËt hoÆc dïng tõ x­ng h« thuéc ng«i thø ba sè Ýt hoÆc sè nhiÒu(nã, hä).

- KÓ theo ng«i thø ba cã t¸c dông gióp cho ng­êi kÓ cã thÓ kÓ mét c¸ch linh ho¹t, tù do nh÷ng g× diÔn ra víi nh©n vËt.

c, VÝ dô:

- V¨n b¶n “ T«i ®i häc” , “Trong lßng mÑ” kÓ theo ng«i thø nhÊt.

- V¨n b¶n: “tøc n­íc vì bê” kÓ theo ng«i thø ba.

d, Thay ®æi ng«i kÓ: Nh»m môc ®Ých ®Ó soi chiÕu sù viÖc b»ng c¸c ®iÓm nh×n kh¸c nhau, t¨ng tÝnh sinh ®éng phong phó khi miªu t¶ sù vËt,sù viÖc vµ con ng­êi.

2. ChuÈn bÞ luyÖn nãi:

Muèn kÓ ®o¹n trÝch trªn theo ng«i thø nhÊt cÇn ph¶i thay ®æi c¸ch x­ng h«, lêi dÉn tho¹i, chuyÓn lêi tho¹i trùc tiÕp sang lêi tho¹i gi¸n tiÕp; lùa chän chi tiÕt miªu t¶, lêi biÓu c¶m cho phï hîp víi ng«i thø nhÊt.II.TiÕn hµnh luyÖn nãi:(25 phót)

 1. LuyÖn nãi theo tæ:(10 phót) 1. Tr×nh bµy tr­íc líp:(15 phót)

4. Cñng cè: (5 phót)

? Cho biÕt yªu cÇu khi thay ®æi ng«i kÓ.

5. DÆn dß: (1 phót)

Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi c©u ghÐp.Ngµy so¹n: 27/10/2012.

Ngµy gi¶ng: 29/10/2012.

Bµi 11. TiÕt 43.

C©u ghÐp

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm được đặc điểm của câu ghép, cách nối các vế câu ghép.

- Biết sử dụng câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

Lưu ý: Học sinh đã học về câu ghép ở Tiểu học.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm của câu ghép

- Cách nối các vế câu ghép.

2. Kỹ năng:

- Phân biệt câu ghép với câu đơn và câu mở rộng thành phần.

- Sử dụng câu ghép phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Nối được các vế của câu ghép theo yêu cầu.III. CHUẨN BỊ:

Gi¸o viªn: So¹n bµi, lµm b¶ng phô.

Häc sinh: §äc bµi míi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V. HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP:

 1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

 2. kiÓm tra bµi cò: (3 phót)

GV yªu cÇu HS tr×nh bµy bµi nãi kÓ chuyÖn theo ng«i kÓ.

 1. Bµi míi:(35 phót).

* giíi thiÖu bµi:

ë bËc tiÓu häc c¸c em ®· ®­îc häc vÒ c©u ph©n theo cÊu t¹o. Ta thÊy c©u ph©n theo cÊu t¹o cã 2 lo¹i chÝnh ®ã lµ c©u ®¬n, c©u ghÐp. Giê häc h«m nay c« h­íng dÉn c¸c em t×m hiÓu vÒ mét sè dÆc®iÓm vµ c¸ch nèi c¸c vÕ cña c©u ghÐp.

*Néi dung bµi míi:


Ho¹t ®éng cña GV vµ HS.

KiÕn thøc.

HS ®äc vÝ dô.

Ph©n tÝch cÊu t¹o cña c¸c c©u in ®Ëm trong ®o¹n trÝch .

Cho biÕt mçi c©u cã mÊy côm chñ vÞ?

XÐt vÒ cÊu t¹o mçi c©u ®ã thuéc kiÓu c©u g×?


ThÕ nµo lµ c©u ghÐp?
Trong ®o¹n trÝch ë môc I cã thªm mÊy c©u ghÐp?
VÕ cña c¸c c©u Êy nèi víi nhau bëi tõ nµo?

Ngoµi ra em cßn thÊy c¸c vÕ cña c©u ghÐp cßn nèi víi nhau b»ng c¸ch nµo?


Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp?
Häc sinh lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp.

I. §Æc ®iÓm cña c©u ghÐp:(15 phót)

1. VÝ dô:( SGK)

2. NhËn xÐt:

- C©u 2 cã 3 côm chñ vÞ, trong ®ã mét côm chñ vÞ lµm nßng cèt c©u, cßn 2 côm chñ vÞ cßn l¹i lµm thµnh phÇn bæ ng÷ cña c©u.-> C©u ®¬n më réng TP.
 • C©u 5 cã mét côm chñ vÞ -> C©u ®¬n.
 • C©u 7 cã 3 côm chñ vÞ, c¸c côm chñ vÞ nµy kh«ng bao chøa nhau, mçi côm chñ vÞ lµm thµnh mét vÕ c©u.-> C©u ghÐp.

* Ghi nhí (SGK):

II. C¸ch nèi c¸c vÕ c©u:(10 phót)

 1. Trong ®o¹n v¨n trªn cã c©u 1vµ c©u 3, c©u 6 lµ c©u ghÐp.

 2. C©u 3 vµ c©u 6, c¸c vÕ ®­îc nèi víi nhau bëi tõ “v×” “nh­ng”.

3.- C©u 7 vÕ 2 vµ vÕ 1 nèi víi nhau bëi QHT

“ v×”.


- C©u 1 vµ c©u 7 vÕ 3 vµ vÕ 2 nèi víi nhau b»ng c¸c dÊu: dÊu phÈy vµ dÊu hai chÊm.

 1. Ngoµi ra ta cßn thÊy c¸c vÕ trong c©u ghÐp ®­îc nèi víi nhau b»ng c¸ch dïng cÆp quan hÖ tõ, cÆp phã tõ, ®¹i tõ.

 • Ghi nhí:( SGK)

III. LuyÖn tËp:(10 phót)

H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 1 vµ 2 vµo vë bµi tËp4. Cñng cè:(5 phót).

Em h·y cho biÕt c©u ghÐp lµ g×? C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp?5. DÆn dß: (1 phót).

Häc bµi vµ lµm BT 3,4,5.

ChuÈn bÞ bµi: T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh.

=


Ngày soạn:29/10/2012

Ngày dạy:31/10/2012

Bài 11 Tiết 44.
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nắm được đặc điểm, vai trò, tác dụng của văn bản thuyết minh.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm của văn bản thuyết minh.

- Ý nghĩa, phạm vi sử dụng của văn bản thuyết minh.

- Yêu cầu của bài văn thuyết minh (về nội dung, ngôn ngữ….)2. Kỹ năng:

- Nhận biết văn bản thuyết minh; phân biệt văn bản thuyết minh và các kiểu văn văn bản đã học trước đó.

- Trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học thông qua những tri thức của môn Ngữ văn và các môn học khác.

III- PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Thảo luận, câu hỏi gợi mở, kĩ thuật động não.IV.CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên : Sưu tầm các văn bản thuyết minh, bảng phụ

2. Học sinh : Tìm các văn bản thuyết minh đã học, soạn bài theo hướng dẫn.

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

(1’) 1. Ổn định lớp:2. Kiểm tra bài cũ : không thực hiện

3. Bài mới:

(1’) *Giới thiệu bài: Đã từ lâu chúng ta đã biết đến các văn bản dùng để giảng giải, giới thiệu .... về một vấn đề. Những kiểu văn bản trên gọi là văn bản thuyết minh.

*Nội dung bài:


TG

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

13’

10’


15’

GV: yêu cầu HS đọc các văn bản ở SGK lên bảng và tìm hiểu để rút ra nhận xét


Văn bản trên trình bày, giới thiệu, giải thích điều gì ?
Em thường gặp những văn bản đó ở đâu?

Hãy kể thêm một vài văn bản cùng loại mà em biết .

HS nghiên cứu trả lời các câu hỏi trên

Từ nhận xét trên, hãy cho biết thế nào là văn bản thuyết minh ?

HS xem lại các văn bản của bài tập trên

Văn bản thuyết minh có gì kác với văn bản tự sự , miêu tả, nghị luận ?

Các văn bản trên có đặc điểm gì chung

Các văn bản thuyêt minh trình bày bằng phương thức nào ?


Ngôn ngữ các văn bản trên có đặc điểm gì ?

GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận làm 3 bài tập ở SGK

Sau đó đại diện trình bày, HS khác nhận xét, GV nhận xét, bổ sung tất cả các bài tập


I. Vai trò đặc điểm của văn bản thuyết minh.

1. Ví dụ:

2. Nhận xét:

- Văn bản1: Giới thiệu về cây dừa Bình Định

- Văn bản 2: Giải thích tác dụng của chất diệp lục ở lá cây

- Văn bản 3: Giới thiệu Huế là trung tâm văn hóa lớn của Tổ Quốc

- Các văn bản trên phổ biến trong cuộc sống.

→ Văn bản thuyết minh


* Ghi nhớ :SGK

II . Đặc điểm của văn bản thuyết minh.

1. Ví dụ:

2. Nhận xét:

- Văn bản thuyết minh khác với các văn bản khác : Chúng trình bày đặc điểm tiêu biểu của sự vật, hiện tượng . Nó cung cấp tri thức khách quan, giúp hiểu biết

- Các văn bản trên trình bày bằng phương thức trình bày giới thiệu, giải thích

- Ngôn ngữ trình bày chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn .III. Luyện tập.

* BT1:

a . Văn bản khởi nghĩa Nông Văn Vân là văn bản thuyết minh vì nó cung cấp kiến thức lịch sử

* BT2: Văn bản Thông tin về trái đất năm 2000

- Văn bản nhật dụng, thuộc kiểu văn nghị luận

- Có sử dụng thuyết minh khi nói về tác hại của bao ni lông

* BT3: Các văn bản khác cần phải sử dụng yếu tố thuyết minh

- Tự sự : giới thiệu sự việc, nhân vật ..

- Miêu tả : giới thiệu cảnh vật ,con người ....

- Biểu cảm : giới thiệu đối tượng gây cảm xúc là con người hay sự vật(3’) 4. Củng cố:

- Văn bản thuyết minh là gì ?

- Nêu các đặc điểm của nó ?

(2’) 5. Dặn dò:

- Học bài, làm BT 1b ở SGK

- Tìm hiểu trước, soạn bài “Ôn dịch thuốc lá” tiết sau học.


Ngày soạn: 29/10/2012

Ngày dạy: 31/10/2011

Bài 12 Tiết 45.ÔN DỊCH THUỐC LÁ

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật dụng;

- Có thái đội quyết tâm phòng chống thuốc lá.

- Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận và thuyết minh trong văn bản.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức:

- Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khoẻ con người và đạo đức xã hội.

- Tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết minh trong văn bản.

2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.

III- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT

Thảo luận, câu hỏi gợi mở, kĩ thuật động não.IV- CHUẨN BỊ.

- Giáo viên : Bảng phụ, số liệu liên quan đến nội dung bài học, tranh ảnh phục vụ bài học.

- Học sinh : Sưu tầm tranh ảnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá, soạn bài theo hướng dẫn của GV.

V- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

(1’) 1. Ổn định lớp:(5’) 2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu các biện pháp hạn chế sử dụng bao ni lông(35’) 3. Bài mới:

(1’) * Giới thiệu bài: Hút thuốc lá là một thói quen, một thú vui, thậm chí là phong tục tập quán của nhiều dân tộc. Nghiện thuốc lá từ lâu đã trở thành căn bệnh khó chữa trị không những tốn tiền mà nó còn đem lại hậu quả to lớn . Đến mức chống thuốc lá, hút thuốc lá trở thành vấn đề khoa học mang tầm thế giới. Bài Ôn dịch, thuốc lá như một hồi chuông báo động gióng lên kịp thời.

* Nội dung bài:


TG

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

9’

20’


3’

3’


GV hướng dẫn HS đọc rõ ràng .

HS đọc, HS khác nhận xét .GV nhận

xét, bổ sung

GV hướng dẫn HS tìm hiểu chú thích
? Giải nghĩa một số từ: Vi trùng, vi khuẩn, kí sinh trùng ?

HS trả lời GV nhận xét


Văn bản được chia làm mấy đoạn ?

Nội dung từng đoạn ?

Nhận xét của em về kiểu loại văn bản ?

Em hiểu gì về ý nghĩa nhan đề ?

Nhận xét của em về cách viết ở nhan

đề văn bản ?

Dấu phẩy đặt ở giữa có ý nghĩa gì ?
Bày tỏ thái độ gì của tác giả đối với

thuốc lá ?

Tác hại của thuốc lá đối với cá nhân?

GV mở rộng :1 điếu thuốc lá sản sinh

ra

4000 chất độc hóa học khác nhautrong đó

có 30 chất là nguyên nhân gây ung thư:

ni-co-tin,ben-zen,......

Theo ngiên cứu 1 điếu thuốc giảm 3

phút tuổi thọ

Tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng xã hội ?


Liên hệ thực tế tình hình hút thuốc ở

gia đình địa phương em ?


Nguyên nhân khiến thuốc lá có hại ?

Để thuyết minh về tác hại của thuốc lá ,tác giả đã sử dụng những phương thức nào ?


Ở đoạn cuối tác giả cho người đọc biết những dẫn chứng gì về chiến dịch không hút thuốc lá ?
Nó có ý nghĩa như thế nào ?

Tình hình hút thuốc lá ở Việt Nam như thế nào ?

Thảo luận biện pháp:

Chúng ta cần có những biện pháp nào trước thực tế như vậy ?

GV:Ngày 31-5 Là ngày quốc tế chống hút thuốc lá

Nêu nội dung và nghệ thuật của

văn bản.
GV hướng dẫn HS viết sau đó HS trình bày, GV nhận xét


I. Đọc- Tìm hiểu chung

1. Đọc

2. Tìm hiểu chú thích

Ôn dịch thuốc lá thuộc kiểu văn bản nhật dụng đề cập đến vấn đề xã hội có nhiều tác hại. Nhan đề văn bản thể hiệnquan điểm, thái độ đánh giá đối vói tệ nạn thuốc lá.3. Bố cục : 3 Đoạn

- Đoạn 1: Từ đầu......AIDS.Thuốc lá trở thành ôn dịch

- Đoạn 2: Ngày trước ......con đường phạm pháp. Tác hại của thuốc lá, hút thuốc lá

- Đoạn 3: Còn lại. Lời kêu gọi chống lại ôn dịch thuốc lá.4. Kiểu loại

Văn bản nhật dụng thuyết minh về vấn đề khoa học5. Nhan đề văn bản

- Ôn dịch, thuốc lá : Căn bệnh thuốc lá

- Dấu phẩy đặt ở giữa nhan đề là nhấn

mạnh ; thuốc lá là ôn dịch nguy hiểm

- Tỏ thái độ lên án ,nguyền rủa, ghê tởm

II.Tìm hiểu văn bản

1. Tác hại của ôn dịch, thuốc lá

* Đối với cá nhân:

- Gây ho hen, viêm phế quản, sức khỏe

giảm sút


- Gây ung thư : phổi, họng

- Gây tắc động mạch, nhồi máu cơ tim

- Giảm tuổi thọ

→ Thuốc lá là kẻ thù ngọt ngào và nham

hiểm gậm nhấm sức khẻo con người

* Đối với cộng đồng xã hội

- Khói thuốc đầu độc, ô nhiểm môi trường, vẩn đục bầu không khí trong lành

- Nhiễm độc thai nhi

- Gây tệ nạn xã hội - Suy giảm đạo đức

→ Lời cảnh báo xuất phát từ thực tiễn

cho thấy tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng

- Nguyên nhân khiến thuốc lá có hại

do : khói thuốc có nhiều chất độc,

chất ni-co-tin.

- Phương thức thuyết minh : Trình bày , giới thiệu, giải thích

2. Lời kêu gọi chống lại, ngăn ngừa ôn dịch, thuốc lá

- Dẫn chứng :+ Biển hiệu cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng

+Triển vọng một Châu âu không còn thuốc lá

→ Tầm quan trọng của việc bảo vệ sức

giữ bầu không khí trong lành là nhiệm

vụ hội mang tính tồn cầu.

- Đối với Việt Nam : người hút thuốc

còn nhiều.

- Biện pháp : + Kiên quyết và kiên trì

ôn dịch thuốc lá vì Việt Nam còn tồn tại nhiều dịch bệnh.

+Tuyên truyền vận động

hướng vào ý thức tự giác của mọi người .Chống hút thuốc lá là việc làm khó khăn, nan giảiIV. Tổng kết

Bài viết nêu rõ tác hại của thuốc lá, hút thuốc lá, kêu gọi mọi người hãy vì mình và cộng đồng đừng hút thuốc lá có sức thuyết phục cao.

2. Nghệ thuật : Văn bản thuyết minh có sứ Phương thức biểu đạt:

huyết phục cao thể hiện bằng phương thức Trình bày, giới thiệu, giải thichV. Luyện tập

Bên cạnh ôn dich, thuốc lá , Việt Nam còn có những dịch bệnh nào đe dọa sức khỏe cộng đồng. Viết bài tuyên truyền chống lại căn bệnh đó(3’) 4. Củng cố :

- Nêu nội dung và nghệ thuật của của văn bản

-Thông điệp quý giá của văn bản là gì ?

- Tác hại của ôn dịch thuốc lá

(1’) 5. Dặn dò:

- Học bài nắm nội dung bài học.

- Soạn bài Câu ghép (Ví dụ các câu ghép có các cặp quan hệ từ )

Ngày soạn: 1/11/2012

Ngày dạy: 3/11/2012
Bài 12 Tiết 46.

CÂU GHÉP

( Tiếp theo)


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nắm chắc quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu của câu ghép.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Mối quan hệ về ý nghĩa giữa các vế câu ghép.

- Cách thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép.

2. Kỹ năng:

- Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế củ câu ghép dựa vào văn cảnh hoặc hoàn cảnh giao tiếp.

- Tạo lập tương đối thành thạo câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT:

Thảo luận, câu hỏi gợi mở, kĩ thuật động não.IV.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên : Bảng phụ, nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung bài học

- Học sinh : Soạn bài theo hướng dẫn của GV

V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

(1’) 1. Ổn định lớp:

(4’) 2. Kiểm tra bài cũ :

Câu ghép là gì ? Cách nối các vế câu ghép ? Lấy ví dụ minh họa .

(35’) 3. Bài mới

(1’) * Giới thiệu bài: Câu ghép là câu có 2 kết cấu C-V trở lên, các vế câu ghép được nối với nhau bằng các cặp quan hệ từ. Vậy các cặp quan hệ từ có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng tìm hiểu tiết học hôm nay.

* Nội dung bài


TG

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

20’

15’

GV yêu cầu HS đọc, nghiên cứu ví dụ ở SGK

Xác định kết cấu C-V ở các vế câu ghép ? Các vế câu có quan hệ ý nghĩa với nhau như thế nào ?

Các vế câu ghép còn có nhiều mối quan hệ khác, nếu các mối quan hệ và cho ví dụ .

GV giúp HS tìm các ví dụ minh họa


Từ nhận xét trên hãy cho biết các vế câu ghép có quan hệ với nhau như thế nào ?

Gv chia lớp thành 4 nhóm thảo luận 4 bài tập ở sgk

Nhóm 1 - BT 1a

Nhóm 2- BT 2

Nhóm 3 - BT 3

Nhóm 4 - BT 4

Sau đó đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét.

GV nhận xét, ghi điểmI. Quan hệ ý nghĩa câu vế câu ghép.

1. Ví dụ : SGK
2. Nhận xét :

- Có lẽ TiếngViệt của chúng ta / đẹp//

C V

bởi vì tm hồn người Việt Nam ta / rấtC V

đẹp,// bởi vì cuộc sống, cuộc đấu tranh/

C

của nhân dân ta từ trước tới nay là caoV

quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp.

- Câu ghép trên có 3 vế. Quan hệ với nhau bởi nguyên nhân - kết quả

- Ngoài ra, các vế câu ghép còn nhiều mối quan hệ khác

+ Quan hệ tương phản.

Vd: Tuy tôi thương nó nhưng nó vẩn ghét tôi

+ Điều kiện, giả thiết- kết quả

Vd : Mặc dù gia đình tôi rất nghèo nhưng tôi vẫn học giỏi .

+ Quan hệ tăng tiến

Vd : Tôi càng nói nó càng lặng im.

+ Quan hệ lựa chon, tiếp nối, đồng thời, giải thích.

* Ghi nhớ :Cácvế trong câu ghép có quan hệ với nhau chặt chẽ về ý nghĩa

II. Luyện tập

* BT1

a. Quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép :

- Vế1- Vế2 -> nguyên nhân - kết quả

- Vế 2 - Vế 3 -> Giải thích* BT2

a. Các câu ghép .

- Trời xanh thẳm , biển cũng xanh thẳm...

- Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương.

b. Các vế câu ghép có quan hệ nguyên nhân - kết quả

c. Không nên tách các vế câu trên thành những câu riêng vì chúng có quan hệ ý nghĩa với nhau khá chặt chẽ.BT 3

a. Về nội dung : Mỗi câu trình bày một sự việc mà lão Hạc nhờ ông giáo

b. Nếu tách những câu đơn riêng thì quan hệ trên sẽ bị phá vỡ

BT4

a. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép là quan hệ : điều kiện - kết quả , do đó không nên tách thành câu đơn

b. Nếu tách thành câu đơn thì cảm tưởng của nhân vật nói nhát gừng vì quá nghẹn ngào, đau đớn
- Viết như tác giả khiến ta hình dung ra sự kể lể, van xin tha thiết


(3’) 4. Củng cố :

- Nêu quan hệ ý nghĩa các vế câu ghép ?

- Đặt một câu ghép sau đó phân tích C - V

(2’) 5. Dặn dò:

- Học bài, làm bài tập 1b, c, d.

- Chuẩn bị bài phương pháp thuyết minh ( Soạn bài, sưu tầm những văn bản thuyết minh có sử dụng các phương pháp : so sánh, phân loại, định nghĩa.....)Ngày soạn: 3/11/2012

Ngày dạy: 5/11/2012
Bài 12 Tiết 47 .

PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Nâng cao hiểu biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh trong việc tạp lập văn bản.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Kiến thức về văn bản thuyết minh (trong cụm các bài học về văn bản thuyết minh đã học và sẽ học)

- Đặc điểm, tác dụng của các phương pháp thuyết minh.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng.

- Rèn luyện khả năng quan sát để nắm bắt được bản chất của sự vật.

- Tích luỹ và nâng cao tri thức đời sống.

- Phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh theo yêu cầu.

- Lựa chọn phương pháp phù hợp như định nghĩa, so sánh, phân tích, liệt kê để thuyết minh về nguồn gốc, đặc điểm, công dụng của đối tượng.III. PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, ngiên cứu ngôn ngữ, phân tích mẫu, kĩ thuật động não.IV. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên : Sưu tầm các ví dụ về các phương pháp thuyết minh, bảng phụ

- Học sinh : Soạn bài theo sự hướng dẫn của giáo viên

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

(1’) 1. Ổn định lớp:

(5’) 2. kiểm tra bài cũ:

- Văn bản thuyết minh là gì ?

- Nêu đặc điểm của văn bản thuyết minh?

3. Bài mới.

(1’)*Giới thiệu bài: Để làm văn bản thuyết minh chúng ta cần có những phương pháp cơ bản nào ?

(33’) * Triển khai bài


TG

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

19’

14’

Gv yêu cầu HS xem lại các văn bản ở tiết 44

Các văn bản thuyết minh ấy đã sử dụng những tri thức nào?


Để có các tri thức đó chúng ta phải làm gì?

Vai trò của quan sát, học tập, tích lũy tri thức ?

GV yêu cầu HS đọc câu văn ở SGK và xác định mô hình của nó

từ đó chỉ ra tác dụng của phương pháp nêu định nghĩa, giải thích ?


Chỉ ra liệt kê đoạn văn ở sgk và chỉ ra tác dụng của phương pháp liệt kê

Tác của phương pháp nêu ví dụ ?


Đọc và chỉ ra số liệu được sử dụng trong đoạn văn. Tác dụng của phương pháp dùng số liệu?
Trong văn bản "Ôn dịch thuốc lá " tác giả đã so sánh thuốc lá với điều gì ?

Vai trò của phương pháp so sánh?

Phân loại, phân tích là gì ?

Tác dụng của phương pháp này?

Khi làm văn bản thuyết minh cần phải lưu ý điều gì ?
Gv hướng dẫn HS làm các BT ở SGK


I. Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh

1. Quan sát học tập, tích lũy tri thức để làm văn bản thuyết minh.

- Các văn bản : Cây dừa Bình Định, Huế, .....

Đã sử dụng những tri thức ở lĩnh vực sinh học, văn hóa, lịch sử...

- Để có các tri thức đó phải học tập, quan sát, tích lũy tri thức

+ Quan st :Tìm hiểu đối tượng về màu sắc, hình dung, đặc điểm .....

+ Học tập : Tìm hiểu đối tượng qua sách báo, từ điển .....

+ Tích lũy: ghi chép những tri thức cần thiết tương ứng với đối tượng thuyết minh

2.Các phương pháp thuyết minh

a. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích

Mô hình A l B

A: đối tượng cần thuyết minh

B: tri thức cần thuyết minh

Tác dung : giúp người đọc hiểu về đối tượng

b. Phương pháp liệt kê.

- Cách làm: kể lần lượt các đặc điểm, tính chất của sự vật, sự việc theo một trật tự

Ví dụ : Cây dừa Bình Định

- Tác dụng : giúp người đọc hiểu sâu sắc và toàn diện về nội dung thuyết minhc. Phương pháp nêu ví dụ

Tác dụng : thuyết phục người đọc, khiến người đọc tin vào nội dung thuyết minhd. Phương pháp dùng số liệu

Tác dụng : người đọc tin vào nội dung thuyết minhe. Phương pháp so sánh

Tác dụng : tăng sức thuyết phục, độ tin cậyg. Phương pháp phân loại, phân tích

Phân loại, phân tích : chia nhỏ đối tượng ra từng mặt để thuyết minh

- Tác dụng : giúp người đọc hiểu từng mặt của đối tượng

* Lưu ý : khi làm văn bản thuyết minh cần phải kết hợp các phương pháp thuyết minh hợp líII. Luyện tập

* BT1: V ăn bản " Ôn dịch, thuốc lá " sử dụng các phương pháp : nêu định nghĩa, giải thích, số liệu , ví dụ.....

* BT3: Văn bản dùng phương pháp : số liệu


(3’) 4. Củng cố:

- Nêu các phương pháp thuyết minh ?

- Khi làm văn bản thuyết minh cần phải lưu ý điều gì ?

(2’) 5. Dặn dò:

- Làm bt:Viết bài thuyết minh về tác dụng cây xanh đối với môi trường

- Chuẩn bị giờ sau trả bài tập làm văn số 2 và bài kiểm tra văn.


………………………………………………………………….Ngày so¹n: 5/11/2012

Ngµy gi¶ng: 7/11/2012

Bµi 12 TiÕt 48:

Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n vµ bµi viÕt tËp lµm v¨n sè 2.
I - Møc ®é cÇn ®¹t:

- Gióp häc sinh «n tËp vÒ bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- Gióp häc sinh «n tËp vÒ truyÖn kÝ ViÖt Nam giai ®o¹n 1930- 1945.

- Gióp c¸c em thÊy ®­îc ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh vµ cña b¹n.II- ChuÈn bÞ:

- Gi¸o viªn chÊm bµi, l­u ý nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña c¸c bµi lµm, vµ nhËn xÐt chÊt l­îng bµi viÕt cña HS.

- Ghi l¹i nh÷ng lçi cÇn ph¶i söa ch÷a, nh÷ng bµi lµm cã néi dung tèt, nh÷ng c©u v¨n hay, nh÷ng ý v¨n ®Ñp.

III- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.IV. Ho¹t ®éng lªn líp:

(1’) 1. Ổn định lớp:

(5’) 2. Kiểm tra bài cũ:

(35’) 3. Bài mới.

(1’)*Giới thiệu bài: Để làm tốt bài văn tự sự kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m và bài kiểm tra văn chúng ta cần có những phương pháp cơ bản nào ? Giờ học hôm nay cô sẽ giúp các em củng cố lại trong giờ trả bài.

. (34’) * Triển khai bàiI. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n:

1. ­u ®iÓm:

- HÇu nh­ c¸c em ®· biÕt lµm bµi kiÓm tra tr¾c nghiÖm.

- KiÕn thøc vÒ truyÖn kÝ ViÖt Nam c¸c em n¾m kh¸ tèt.

- NhiÒu bµi ®óng phÇn tr¾c nghiÖm hoµn toµn.

- NhiÒu em biÕt tãm t¾t v¨n b¶n tù sù ; biÕt thay ng«i kÓ vµ kÓ. cô thÓ: ………………………………………………………………………………..

2. Tån t¹i:

- Mét vµi em lµm x¸c ®Þnh ch­a ®óng yªu cÇu trong c©u hái nªn chän ®¸p ¸n sai.

- Chän råi xãa chøng tá kh«ng cã lËp tr­êng, xem bµi b¹n.

- Mét sè em ch­a biÕt thay ng«i kÓ vµ tãm t¾t qu¸ dµi. Cô thÓ:

…………………………………………………………………………………

3. KÕt qu¶:

Kh¸, giái: …… em; Trung b×nh: …..em; yÕu:……em.II.Tr¶ bµi viÕt tËp lµm v¨n sè 2.

1. ¦u ®iÓm:

- NhiÒu em cã bµi viÕt sinh ®éng, hÊp dÉn,, cã nhiÒu ý hay:

- Bµi viÕt cã bè côc râ rµng, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp

- Mét sè em rÊt tiÕn bé2. Tån t¹i

- Ch÷ viÕt vµ c¸ch tr×nh bµy Èu:

- Bµi viÕt sö dông tµi liÖu qu¸ nhiÒu

- Mét sè bµi thiªn vÒ c¶m xóc

- HÇu nh­ cßn m¾c lçi ®¹t:

* VÝ dô:

- H«m ®ã c« gi¸o vui lßng rÊt lín vÒ viÖc lµm cña em

- Em mong ­íc c« cã t×nh c¶m ©n víi em nhiÒu

- C« ®Ó l¹i cho em nhiÒu xóc ®éng
3. KÕt qu¶:

Giái:


Kh¸:

TB:


YÕu :

III. §äc bµi lµm tèt:

 1. NguyÔn ThÞ Nga.

 2. NguyÔn ThÞ ThuÇn.

IV. Tr¶ bµi cho HS:

- LÊy ®iÓm vµo sæ lín

- Yªu cÇu HS ch÷a lçi

- Bµi d­íi 5 ®iÓm lµm l¹i4. H­íng dÉn t hc. (4’)

- TiÕp tôc tôc ch÷a lçi

- So¹n: Bµi to¸n d©n sè
………………………………………………………………


Ngày so¹n: 5/11/2012

Ngµy gi¶ng:7/11/2012

Bµi 13 TiÕt 49:

V¨n b¶n:

Bµi to¸n d©n sèI – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một văn bản nhật dụng.

- Hiểu được việc hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển loài người.

- Thấy được sự kết hợp của phương thức tự sự với lập luận tạo nên sức thuyết phục của bài viết.

- Thấy được cách trình bày một vấn đề của đời sống có tính chất toàn cầu trong văn bản.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của loài người.

- Sự chặt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luận bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn.

2. Kỹ năng:

- Tích hợp với phần Tập làm văn, vận dụng kiến thức đã học ở bài Phương pháp thuyết minh để đọc – hiểu, nắm bắt được vấn đề có ý nghĩa thời sự trong văn bản.

- Vận dụng vào việc viết bài văn thuyết minh.

III- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.IV. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên : Sưu tầm các ví dụ về vấn đề dân số, bảng phụ

- Học sinh : Soạn bài theo sự hướng dẫn của giáo viên

V. ho¹t ®éng lªn líp:

1. æn ®Þnh líp(1 phót)2.KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

? V× sao thuèc l¸ ®­îc coi lµ mét lo¹i «n dÞch? Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó phßng chèng «n dÞch thuèc l¸?

3.Bài míi: (35 phót)

* Giíi thiÖu bài: Mét ®Êt n­íc cã sè l­îng d©n qu¸ ®«ng sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ - x· héi cña n­íc ®ã. V¨n b¶n: “Bµi to¸n d©n sè” h«m nay sÏ gióp chóng ta hiÓu râ h¬n ®Ó cã kÕ ho¹ch chèng l¹i sù gia t¨ng d©n sè.

* C¸c ho¹t ®éng:


Ho¹t ®éng cña GV và HS

ND kiÕn thøc

Yªu cÇu: ®äc râ rµng, chó ý c©u c¶m.

- GV ®äc mÉu.

? Em hiÓu g× vÒ chµng A®am vµ nµng Eva?

? V¨n b¶n nµy thuéc kiÓu v¨n b¶n g×?
? V¨n b¶n cã mÊy phÇn? NhËn xÐt vÒ bè côc?
GV gäi HS ®äc phÇn më bµi?

? VÊn ®Ò ®­îc ®­a ra ë ®©y lµ g×?

? Thùc chÊt cña nã lµ g×?

? Theo t¸c gi¶, bµi to¸n d©n sè ®­îc ®Æt ra tõ bao giê?

? NghÖ thuËt g× ®· ®­îc t¸c gi¶ sö dông?

? Em hiÓu g× vÒ côm tõ nµy?

? NhËn xÐt c¸ch ®Æt vÊn ®Ò cña t¸c gi¶?


 • ? H·y ®äc phÇn th©n bµi? Häc sinh.

? Tãm t¾t c©u chuyÖn kÐn rÓ cña nhµ th«ng th¸i?

? Thùc chÊt bµi to¸n ®Æt h¹t thãc cã nghÜa lµ nh­ thÕ nµo? V× sao?

? Ng­êi viÕt dÉn ra c©u chuyÖn x­a nh»m môc ®Ých g×?

? T¸c dông cña sù dÉn d¾t Êy?


? §Ó chøng minh vÊn ®Ò cña m×nh t¸c gi¶ tiÕp tôc ®­a ra dÉn chøng nh­ thÕ nµo?

? ý nghÜa cña viÖc ®­a ra gi¶ thiÕt nµy?

? Ngoµi ra t¸c gi¶ cßn ®­a dÉn chøng nµo?

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c dÉn chøng nµy?

? Quy luËt ®ã lµ g×?

? Em h·y liªn hÖ víi t×nh h×nh hiÖn nay?

GV ®­a sè liÖu.

? §Ó nhÊn m¹nh thªm vÊn ®Ò t¸c gi¶ cßn lµm g×?

? Dù ®o¸n nµy nãi lªn ®iÒu g×?

? H·y ®äc phÇn kÕt?

? PhÇn nµy cã néi dung g×?

? C¸ch kÕt bµi cña t¸c gi¶ cã ý nghÜa g×?


? Cho mét lêi b×nh vÒ c©u kÕt cña t¸c gi¶?

? Em häc ®­îc g× vÒ nghÖ thuËt cña bµi viÕt nµy?

? V¨n b¶n nµy cã ý nghÜa g×?


I. §äc, chó thÝch:(10 phót)

1. §äc:

2. Tõ khã:

- Häc sinh.3. ThÓ lo¹i: V¨n b¶n nhËt dông. Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: chøng minh, gi¶i thÝch.

4. Bè côc:

- 3 phÇn


-> m¹ch l¹c chÆt chÏ.

II. T×m hiÓu v¨n b¶n:(20 phót)

1. Giíi thiÖu vÊn ®Ò:

- Bµi to¸n d©n s«.

- VÊn ®Ò d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh.

- Xa x­a. • Èn dô-> s¸ng m¾t ra.

 • HiÓu thùc chÊt vÊn ®Ò

 • HÊp dÉn, bÊt ngê, l«i cuèn ng­êi ®äc.

2. Néi dung cña vÊn ®Ò:

- Khã vµ hãc bóa. Kh«ng ph¶i lµ kh«ng gi¶i thÝch ®­îc mµ kh«ng ®ñ h¹t thãc ®Ó gi¶i.

- DÉn d¾t vÊn ®Ò, ngÇm so s¸nh nã víi viÖc t¨ng d©n sè trªn tr¸i ®Êt.

- Gióp ng­êi ®äc b­íc ®Çu h×nh dung ®­îc sù cÊp b¸ch cña vÊn ®Ò.

- Nªu gi¶ thiÕt so s¸nh tõ khai thiªn lËp ®Þa -> 1995.

- Sù ph¸t triÓn cña d©n sè thÕ giíi t¨ng theo cÊp sè nh©n, vÊn ®Ò bµi to¸n d©n sè ®­îc ®­a vµo mét c¸ch tù nhiªn.

- Tû lÖ sinh con ë mét sè n­íc Ch©u ¸, Ch©u Phi.

- Cô thÓ, chÝnh x¸c.

- Cã ý nghÜa -> kÕt luËn quy luËt tÊt yÕu.

- Sù gia t¨ng d©n sè tû lÖ thuËn víi ®ãi nghÌo, l¹c hËu.


- §­a mét vµi con sè dù b¸o t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè hiÖn nay ®Õn n¨m 2015.

- HËu qu¶ kh«n l­êng ®ang th¸ch thøc nh©n lo¹i trong mét t­¬ng lai gÇn

-> C¶nh b¸o nguy c¬ bïng næ d©n sè.

3. KÕt luËn:

Kªu gäi mäi ng­êi quan t©m ®Õn d©n sè

- Con ®­êng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i.

- NhÊn m¹nh, n©ng cao tÇm quan träng cña vÊn ®Ò.

-> D©n sè- “Tån t¹i hay kh«ng tån t¹i” (H¨m-lÐt)

III. Tæng kÕt:(5 phót)
=> Ghi nhí: HS ®äc.tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương