Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006


ViÕt bµi TËp lµm v¨n sè 2 I. MôC TI£U CÇN §¹Ttải về 3.04 Mb.
trang12/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

ViÕt bµi TËp lµm v¨n sè 2

I. MôC TI£U CÇN §¹T:


1. KiÕn thøc: - BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó thùc hµnh viÕt mét bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

2. KÜ n¨ng: - RÌn luyÖn c¸c kØ n¨ng diÓn ®¹t tr×nh bµy, sö dông ®an xen c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m.

II.CHUÈN BÞ:

  1. Gi¸o viªn: LËp ma trËn
Møc ®é

NhËn


Thøc

Néi


dung

NhËn biªt


Th«ng hiÓu


VËn dông

Tæng ®iÓm
ThÊp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong vb

tù sù.


2

2

2


LËp dµn ý cho bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi MTvµBC

1
1
1


V¨n tù sù1
7


Tæng sè c©u

3
3


1
7


Tæng sè ®iÓm

1,5
1,5


7
10


Ra ®Ò vµ ®¸p ¸n.

2. Häc sinh:- Xem l¹i lý thuyÕt vÒ kiÓu bµi v¨n tù sù cã sù kÕt hîp víi yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

III.HO¹T §éng L£N LíP:

1. æn ®Þnh líp:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò :

3. B µi míi:(85 phót)

* ChÐp ®Ò:

PhÇ1:Tr¾c nghiÖm(3 ®iÓm): Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ®¸p ¸n ®óng.

C©u 1: Trong v¨n b¶n tù sù yÕu tè miªu t¶ cã vai trß vµ ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi sù viÖc ®­îc kÓ?

A. Lµm cho sù viÖc ®­îc kÓ ng¾n gän h¬n.

B. Lµm cho sù viÖc ®­îc kÓ ®¬n gi¶n h¬n.

C, Lµm cho sù viÖc ®­îc kÓ ®Çy ®ñ h¬n.

D. Lµm cho sù viÖc ®­îc kÓ sinh ®éng vµ hiÖn lªn nh­ thËt.

C©u 2: Trong v¨n b¶n tù sù yÕu tè biÓu c¶m cã t¸c dông g×.

A.Gióp ng­êi viÕt thÓ hiÖn ®­îc th¸i ®é cña m×nh víi sù viÖc ®­îc kÓ.

B. Gióp ng­êi viÕt hiÓu mét c¸ch s©u s¾c vÒ mét sù viÖc.

C. Gióp ng­êi viÕt hiÓu mét c¸ch toµn diÖn sù viÖc ®­îc kÓ.

D. Gióp sù viÖc d­îc kÓ hiÖn lªn sinh ®éng, phong phó.

C©u 3: Trong ®o¹n v¨n sau c©u nµo kh«ng ph¶i lµ c©u chøa yÕu tè miªu t¶?

MÆt l·o ®ét nhiªn co róm l¹i.(1) Nh÷ng nÕp nh¨n x« l¹i víi nhau Ðp cho n­íc m¾t ch¶y ra.(2)C¸i ®Çu l·o ngäeo vÒ mét bªnvµ c¸i miÖng cña l·o mÕu nh­ con nÝt.(3). L·o hu hu khãc.(4)T«i th­¬ng l·o qu¸.(5)”

A. C©u 1; B. C©u 2,3; C. C©u 4; D. C©u 5.

C©u 4: Trong c¸c c©u v¨n sau c©u nµo chøa yÕu tè biÓu c¶m?


  1. “Chao «i, ®èi víi nh÷ng ng­êi… kh«ng bao giê ta th­¬ng”

  2. “ Vî t«i kh«ng ¸c nh­ng thÞ khæ qu¸ råi”

  3. “Khi ng­êi ta khæ th× ng­êi ta ch¼ng cßn nghÜ ®Õn ai ®­îc n÷a”.

  4. “ T«i biÕt vËy nªn t«i chØ buån chø kh«ng nì giËn”.

C©u 5: Dµn ý cña bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m gåm cã mÊy phÇn?

A. 2 phÇn. B. 3 phÇn. C. 4 phÇn. D.5 phÇn.C©u 6: Trong tõng phÇn cña bµi cÇn ®­a c¸c néi dung miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®Ó dµn ý ®­îc hoµn chØnh h¬n. A. §óng B. Sai.

PhÇn 2: Tù luËn(7 ®iÓm):

KÓ vÒ mét viÖc em ®· lµm khiÕn thÇy c« vui lßng.4. Thu bµi:(3 phót)

5. DÆn dß: :(1 phót)

- ¤n l¹i bµi v¨n tù sù cã kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- ChuÈn bÞ bµi: Nãi qu¸.
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm.

PhÇn I:Tr¾c nghiÖm:

C©u:


1


2


3


4


5


6


§¸p ¸n:

D

A

D

A

B

A


PhÇn II: Tù luËn:

1. Yªu cÇu:

1. ThÓ lo¹i: Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

2. Néi dung:

- Thêi gian, hoµn c¶nh lµm ®­îc viÖc tèt.

- Sù viÖc chÝnh vµ c¸c chi tiÕt.

- Nh©n vËt vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan.

- Nguyªn nh©n, diÔn biÕn cña viÖc lµm tèt.

- C¶m nghÜ cña em khi thÊy bè mÑ vui lßng vÒ viÖc lµm cña m×nh.3. H×nh thøc:

- Bè côc chÆt chÏ, râ rµng.

- Tr×nh bµy m¹ch l¹c, khóc chiÕt.

- C©u râ rµng, tõ ng÷ chän läc.2. BiÓu ®iÓm:

- §iÓm 6 - 7 : §¹t yªu cÇu tèi ®a vÒ néi dung, h×nh thøc.

- §iÓm 5 - 6 : §¹t yªu cÇu vÒ néi dung, m¾c mét sè læi vÒ h×nh thøc.

- §iÓm 3 - 4 : §¹t yªu cÇu vÒ néi dung, h×nh thøc ch­a ®¹t yªu cÇu.

- §iÓm 1 - 2 : Ch­a ®¹t yªu cÇu.

- §iÓm 0 : Kh«ng ®¹t yªu cÇuNgµy so¹n: 15/10/2012

Ngµy gi¶ng:17/10/2012

Bµi 9 TiÕt 37:

Nãi qu¸
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.

- Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm nói quá.

- Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá (chú ý cách sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao,…)

- Tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.

2. Kỹ năng:

Vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc – hiểu văn bản.

3. Thái độ:

Phê phán những lời nói khoác, nói sai sự thật.

III- CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn:- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o liªn quan.


  1. Häc sinh:- Häc bµi cò vµ ®äc kÜ bµi míi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V. HO¹T §éNG L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

- HS1: ë líp 6 vµ líp 7 c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng phÐp tu tõ nµo?

- HS2: H·y ®äc mét c©u ca dao cã sö dông tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng chØ quan hÖ ruét thÞt ?

3. Bµi míi:(34 phót)

* Giíi thiÖu bµi:

ë ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n líp 6 vµ líp 7 c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu mét sè phÐp tu tõ vÒ tõ vùng. H«m nay, c« giíi thiÖu thªm víi c¸c em mét phÐp tu tõ: nãi qu¸* Néi dung bµi míi:.
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
KiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi 2 vÝ dô trong SGK.

- C¸ch nãi cña c©u tôc ng÷ vµ c©u ca dao trªn cã ®óng sù thËt kh«ng?

- ý nghÜa hµm Èn cña nh÷ng c©u nãi Êy lµ g×?

- Thùc chÊt c¸ch nãi Êy nh»m môc ®Ých g×?

GV treo b¶ng phô 2 ( ghi c¸ch nãi cña ca dao vµ c¸ch nãi b×nh th­êng)

- Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 c¸ch nãi trªn?

- C¸ch nãi nµo g©y ©n t­îng h¬n, sinh ®éng h¬n?

GV: C¸ch nãi nh­ hai c©u tôc ng÷ vµ ca dao trªn gäi lµ nãi qu¸.

- VËy thÕ nµo lµ nãi qu¸? Nãi qu¸ cã t¸c dông g×?


- Cã thÓ dïng nh÷ng tõ ng÷ nµo ®ång nghÜa thay thÕ cho tõ “nãi qu¸”?

GV ®­a ra c©u hái cho HS th¶o luËn:

- Em h·y ph©n biÖt phÐp tu tõ nãi qu¸ víi lêi nãi kho¸c trong cuéc sèng?I. Nãi qu¸ vµ t¸c dông cña nãi qu¸:

(20 phót)

1. VÝ dô:

2. NhËn xÐt:

- C¸ch nãi ®ã kh«ng ®óng víi sù thËt.

+ ch­a n»m ®· s¸ng, ch­a c­êi ®· tèi: rÊt ng¾n.

+ th¸nh thãt nh­ m­a ruéng cµy: ­ít ®Èm => sù vÊt v¶ cña ng­êi lao ®éng.

- NhÊn m¹nh møc ®é, quy m«, tÝnh chÊt cña sù vËt ®­îc nãi tíi.

- Trong c¸ch nãi cña ca dao:

+ Møc ®é, qui m«, tÝnh chÊt cña néi dung sù vËt, hiÖn t­îng ®· ®­îc phãng ®¹i lªn.

+ §iÒu muèn nãi ®­îc nhÊn m¹nh.

- C¸ch nãi cña ca dao Ên t­îng h¬n sinh ®éng h¬n. §ång thêi t¨ng gi¸ trÞ biÓu c¶m.

* Nãi qu¸: lµ biÖn ph¸p tu tõ phãng ®¹i møc ®é, qui m«, tÝnh chÊt cña sù vËt, hiÖn t­îng ®­îc miªu t¶ ®Ó nhÊn m¹nh, g©y Ên t­îng, t¨ng søc biÓu c¶m.

=> Ghi nhí: HS ®äc.

- VÝ dô: khoa tr­¬ng, c­êng ®iÖu, thËm x­ng, phãng ®¹i, ...


- HS th¶o luËn.

II. LuyÖn tËp:(14 phót)

Bµi tËp 1:

a. Sái ®¸ thµnh c¬m: thµnh qu¶ cña lao ®éng gian khæ, vÊt v¶, nhäc nh»n ( NghÜa bãng: niÒm tin vµo bµn tay lao ®éng)

b. §i lªn ®Õn tËn trêi: vÕt th­¬ng ch¼ng cã nghÜa lý g× kh«ng ph¶i bËn t©m.

c. ThÐt ra löa: kÎ cã quyÒn sinh quyÒn s¸t ®èi víi ng­êi kh¸c.Bµi tËp 2:

a. Chã ¨n ®¸, gµ ¨n sái. d. Më tõng khóc ruét.

b. BÇm gan tÝm ruét. e. V¾t ch©n lªn cæ.

c.Ruét ®Ó ngoµi da.Bµi tËp 3: §Æt c©u:

1. Nµng cã vÎ ®Ñp nghiªng n­íc nghiªng thµnh.

2. M×nh nghÜ n¸t ãc mµ vÈn ch­a gi¶i ®­îc bµi to¸n nµy.

3. C«ng viÖc lÊp bÓ v¸ trêi Êy lµ c«ng viÖc cña nhiÒu ®êi, nhiÒu thÕ hÖ míi lµm xong.

4. §oµn kÕt lµ søc m¹nh dêi non lÊp bÓ.

5. Nh÷ng chiÕn sÜ m×nh ®ång da s¾t ®· chiÕn th¾ng.

GV h­íng dÉn HS lµm nh÷ng bµi tËp cßn l¹i.4. Cñng cè:(3 phót)

Em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ phÐp tu tõ nãi qu¸? Nªu t¸c dông cña phÐp tu tõ ®ã?

5. DÆn dß:(2 phót)

- N¾m néi dung bµi häc.

- Lµm bµi tËp 4, 5, 6.

- ChuÈn bÞ bµi: ¤n tËp truyÖn kÝ ViÖt Nam hiÖn ®¹i.Ngµy so¹n: 18/10/2012.

Ngµy gi¶ng: 20/10/2012.

Bµi 10 TiÕt 38

¤n tËp truyÖn kÝ viÖt nam hiÖn ®¹i

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã được học ở kì I.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sự giống và khác nhau cơ bản của các truyện kí đã học về các phương diện thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật.

- Những nét độc đáo về nội dung và nghệ thuật của từng văn bản.

- Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm truyện.2. Kỹ năng:

- Khái quát, hệ thống hoá và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể.

- Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đã học.

III- CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn: - B¶ng phô.

- PhiÕu häc tËp.2. Häc sinh: Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ bµi míi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- HO¹T §éNG L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò: 5 phót. ( GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh ).

3. Bµi míi: (34 phót)

I. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n truyÖn kÝ ®· häc ë líp 8:(15 phót)TT

Tªn v¨n b¶n

Tªn

t¸c gi¶

ThÓ lo¹i

Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t

Néi dung chñ yÕu

§Æc s¾c nghÖ thuËt

1

T«i ®i häc

(1941)


Thanh TÞnh (1911-1988)

TruyÖn ng¾n

Tù sù xen biÓu c¶m

Nh÷ng kØ niÖm trong s¸ng vÒ ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng.

Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

H×nh ¶nh so s¸nh míi mÎ vµ gîi c¶m.2

Trong lßng mÑ (1939)

Nguyªn Hång

Håi kÝ

Tù sù xen biÓu c¶m

Næi cay ®¾ng, tñi cùc vµ t×nh yªu mÑ m¶nh liÖt cña bÐ Hång.

- C¶m xóc, t©m tr¹ng tha thiÕt, ch©n thµnh.

- Sö dông h×nh ¶nh so s¸nh, liªn t­ëng t¸o b¹o.3

Tøc n­íc vì bê (1939)

Ng« TÊt Tè

TiÓu thuyÕt

Tù sù

Phª ph¸n chÕ ®é tµn ¸c, bÊt nh©n vµ ca ngîi vÎ ®Ñp t©m hån, søc sèng tiÒm tµng cña ng­êi phô n÷ n«ng th«n.

- Kh¾c ho¹ nh©n vËt vµ miªu t¶ hiÖn thùc mét c¸ch ch©n thùc, sinh ®éng.

4

L·o H¹c (1943)

Nam Cao

TruyÖn ng¾n

Tù sù xen biÓu c¶m

Sè phËn bi th¶m cña ng­êi n«ng d©n cïng khæ vµ nh©n phÈm cao ®Ñp cña hä.

- Kh¾c ho¹ cô thÓ, sèng ®éng diÓn biÕn t©m lÝ nh©n vËt.

- C¸ch kÓ chuyªn tù nhiªn, linh ho¹t, võa ch©n thùc võa ®Ëm chÊt triÕt lÝ tr÷ t×nh.II. Nªu nh÷ng ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau chñ yÕu vÒ néi dung vµ h×nh thøc nghÖ thuËt cña 3 v¨n b¶n trong c¸c bµi 2, 3, 4.(10 phót)

*Gièng nhau:

1. ThÓ lo¹i: v¨n b¶n tù sù hiÖn ®¹i.

2. Thêi gian ra ®êi: Tr­íc CM th¸ng T¸m n¨m 1945.

3. Chñ ®Ò: Con ng­êi vµ cuéc sèng cña x· héi ®­¬ng thêi; sè phËn nh÷ng con ng­êi cùc khæ, bÞ vïi dËp.

4. Gi¸ trÞ t­ t­ëng: chan chøa tinh thÇn nh©n ®¹o.

5. Gi¶ trÞ nghÖ thuËt: Bót ph¸p ch©n thùc, hiÖn thùc;nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ rÊt cô thÓ, hÊp dÉn.*Kh¸c nhau:

1. ThÓ lo¹i: + Håi kÝ.

+ TiÓu thuyÕt.

+ TruyÖn ng¾n.

2. VÒ néi dung: §Òu ®i s©u miªu t¶ nh÷ng sè phËn cùc khæ song mçi v¨n b¶n ph¶n ¸nh mét khÝa c¹nh kh¸c nhau:

- “Trong lßng mÑ”: nçi ®au cña chó bÐ må c«i bëi nh÷ng cæ tôc phong kiÕn.

- “Tøc n­íc vì bê”: Ph¶n ¸nh cuéc sèng nghÌo khæ cña ng­êi n«ng d©n do chÕ ®é s­u thuÕ g©y nªn.

- “L·oH¹c”: Sù bÕ t¾c cña x· héi ®· ®Èy nh÷ng con ng­êi nh­ L·o H¹c ®Õn c¸i chÕt ®Çy bi th­¬ng.

3. §Æc s¾c nghÖ thuËt: C¸ch viÕt truyÖn, c¸ch kh¾c ho¹ ch©n dung nh©n vËt.


III. §o¹n v¨n ( hoÆc nh©n vËt ) mµ em yªu thÝch nhÊt trong 3 v¨n b¶n ®· häc ( 5phót)

GV ph¸t phiÕu häc tËp vµ h­íng dÉn häc sinh lµm nh­ sau:

- §ã lµ ®o¹n v¨n...? Trong v¨n b¶n...? Cña t¸c gi¶...?

- Lý do yªu thÝch: + VÒ néi dung t­ t­ëng?

+ VÒ h×nh thøc nghÖ thuËt?

+ Lý do kh¸c?

IV. LuyÖn tËp:(4 phót).

Bµi tËp 1: Dßng nµo nãi ®óng nhÊt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n “Trong lßng mÑ”, “Tøc n­íc vë bê”, L·o H¹c”?

A. Gi¸ trÞ hiÖn thùc. C. C¶ A vµ B ®Òu ®óng.

B. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o. D.C¶ A vµ B ®Òu sai.

Bµi tËp 2: NhËn ®Þnh sau øng víi néi dung chñ yÕu cña v¨n b¶n nµo?

“Sè phËn bi th¶m cña ng­êi n«ng d©n cïng khæ vµ nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña hä ®· ®­îc thÓ hiÖn qua c¸i nh×n th­¬ng c¶m vµ tr©n träng cña nhµ v¨n.”

A. T«i ®i häc. C. Trong lßng mÑ.

B. Tøc n­íc vë bê. D. L·o H¹c.4. H­íng dÉn tù häc:(5 phót)

1. ViÕt thªm mét kÕt thóc kh¸c cho truyÖn ng¾n “L·o H¹c” cña Nam Cao.

2. So¹n bµi: “ Th«ng tin vÒ ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000”.

Ngµy so¹n: 20/10/2012

Ngµy gi¶ng: 22/10/2012

Bµi 10 TiÕt 39:tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương