Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang11/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

II. LuyÖn tËp:(10 phót)

Bµi tËp 1:

* Më bµi: - Giíi thiÖu quang c¶nh ®ªm giao thõa

- Giíi thiÖu nh©n vËt chÝnh: Em bÐ b¸n diªm

- Giíi thiÖu quang c¶nh xung quanh c« bÐ b¸n diªm.

*Th©n bµi:

a. Lóc ®Çu do kh«ng b¸n ®­îc diªm nªn:

- Sî, kh«ng d¸m vÒ nhµ.

- T×m chæ tr¸nh rÐt.

- VÉn bÞ giã rÐt hµnh h¹ ®Õn nçi ®«i bµn tay ®· cøng ®ê ra.

b. Sau ®ã em l¹i bËt tõng que diªm ®Ó s­ëi Êm.

- BËt que diªm thø nhÊt: thÊy lß s­ëi

- BËt que diªm thø hai: bµn ¨n thÞnh so¹n.

- BËt que diªm thø ba: mét c©y th«ng N«- en

- BËt que diªm thø t­: thÊy bµ xuÊt hiÖn

- Cuèi cïng bËt c¸c que diªm cßn l¹i ®Ó nÝu gi÷ bµ.

+ YÕu tè miªu t¶:

+ YÕu tè biÓu c¶m:

*KÕt bµi: C« bÐ b¸n diªm ®¶ chÕt trong ®ªm giao thõa.

- Ngµy ®Çu n¨m míi, mäi ng­êi thÊy thi thÓ em bÐ ngåi gi÷a nh÷ng bao diªm, trong ®ã cã mét bao ®· ®èt hÕt nh½n...nh­ng ch¼ng ai biÕt nh÷ng c¸i kú diÖu em bÐ ®· tr«ng thÊy.4. Cñng cè:(3 phót)

Em h·y cho biÕt muèn lËp ®­îc dµn ý cho bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m ta lµm nh­ thÕ nµo?5. DÆn dß:(2 phót)

- Häc thuéc phÇn ghi nhí trong sgk n¾m v÷ng ®­îc dµn ý bµi v¨n tù sù kÕ hîp miªu t¶, biÓu c¶m.

- Lµm bµi tËp trong sgk.

- ChuÈn bÞ lµm bµi viÕt 2 tiÕt( tuÇn sau)

…………………………………………………………………….

Ngµy so¹n: 8/10/2012

Ngµy gi¶ng: 10/10/2012
Bài 9 TiÕt 33

Hai c©y phong

(TrÝch”Ng­êi thÇy ®Çu tiªn”-Ai-ma-tèp)


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu và cảm nhận được tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đã vun tròng ước mơ và hi vọng cho những tâm hồn trẻ thơ.

- Hiểu rõ về nghệ thuật tự sự, miêu tả và biểu cảm trong văn bản truyện.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích.

- Sự gắn bó của người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen.

- Cách xây dựng mạch kể; cách miêu tả hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.

- Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.

III- CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn:

- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o liªn quan.

- ¶nh t¸c gi¶ Ai-ma-tèp.2. Häc sinh:

- ChuÈn bÞ theo hÖ thèng c©u hái trong SGK.IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- HO¹T §éNG L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(7 phót)

- HS1: V× sao bøc tranh “ ChiÕc l¸ cuèi cïng” ®­îc xem lµ mét kiÖt t¸c ?

- HS2: Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ “ t×nh huèng ®¶o ng­îc hai lÇn” trong truyÖn “ChiÕc l¸ cuèi cïng”? H·y ph©n tÝch ?

3. Bµi míi:(32phót)

* Giíi thiÖu bµi:(2 phót)

Trong mçi con ng­êi ViÖt nam, ký øc tuæi th¬ th­êng g¾n liÒn víi cay ®a bÕn n­íc, s©n ®×nh ë nh÷ng lµng quª mê xa trong kh«ng gian vµ thêi gian th¨m th¼m: C©y ®a cò, bÕn ®ß x­a, nhÆt l¸ b»ng mçi chiÒu ®«ng. Cßn ®èi víi nh©n vËt trong chuyÖn Ng­êi thÇy ®Çu tiªn cña nhµ v¨n Ai-ma-tèp nhí tíi lµng quª lµ nhí tíi hai c©y phong trªn ®Ønh ®åi ®Çu lµng.*. Néi dung bµi míi:(30 phót)

Ho¹t ®éng cña GVvµ HS

KiÕn thøc.Yªu cÇu: §äc chËm r·i, h¬i buån gîi nhí th­¬ng vµ suy nghÜ cña ng­êi kÓ chuyÖn.

Gi¸o viªn ®äc mét ®o¹n vµ gäi häc sinh ®äc tiÕp- nhËn xÐt.
  • Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ Ai-ma-tèp ?


GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu mét sè chó thÝch.

- X¸c ®Þnh hai m¹ch kÓ ph©n biÖt lång vµo nhau trong truyÖn?

* HS ®äc tõ ®Çu... “ ch©n trêi phÝa t©y”.

- Hai c©y phong ®­îc giíi thiÖu qua chi tiÕt nµo ?

- H×nh ¶nh so s¸nh Êy cã ý nghÜa g× ?

Gi¸o viªn h­íng dÉn HS theo dâi ®o¹n v¨n tiÕp.

- Cã g× ®Æc s¾c trong c¸ch miªu t¶ hai ®o¹n v¨n nµy ?

- T¸c gi¶ ®· sö dông phÐp tu tõ nµo trong ®o¹n v¨n nµy ? H·y chØ râ ?
- §iÒu ®ã cho thÊy tµi n¨ng cña t¸c gi¶ nh­ thÕ nµo ?

* HS ®äc “Vµo n¨m häc cuèi cïng... biªng biÕc kia”

- §o¹n v¨n t¶ c¶nh bän trÎ trÌo lªn c©y phong ®Ó say mª kh¸m ph¸ th¶o nguyªn mªnh m«ng phÝa sau lµng cã nghÜa g× ?

- ëcuèi v¨n b¶n hai c©y phong nh¾c ®Õn mét ®iÒu bÝ Èn vÒ ng­êi v« danh nµo ®· trång nã víi nh÷ng ­íc m¬, hy väng g× ?

- Liªn kÕt c¸c biÓu hiÖn ®ã, ta sÏ cã mét h×nh dung nh­ thÕ nµo vÒ 2 c©y phong trong v¨n b¶n nµy ?


I. §äc - T×m hiÓu chó thÝch: :(15 phót)
1. §äc:


2. Chó thÝch:

a, T¸c gi¶:

- Ai-ma-tèp (1928) lµ nhµ v¨n C­-r¬-g­-xtan - mét n­íc thuéc Liªn bang X« ViÕt tr­íc ®©y .

- ¤ng lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu tËp truyÖn võa, tiÓu thuyÕt næi tiÕng.

b, T¸c phÈm:

- HS ®äc phÇn tãm t¾t néi dung truyÖn Ng­êi thÇy ®Çu tiªn.3. Tõ khã:
4. Bè côc:

- HS.


II. §äc- T×m hiÓu v¨n b¶n: :(15 phót)

1. H×nh ¶nh hai c©y phong:

- Gi÷a mét ngän ®åi.

- Nh­ ngän h¶i ®¨ng ®Æt trªn nói.
- Kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng thÓ thiÕu cña chóng ®èi víi nh÷ng ng­êi ®i xa vÒ lµng.

- NiÒm tù hµo cña d©n lµng.


- Miªu t¶ hai c©y phong: + Qua tiÕng nãi riªng.

+ T©m hån riªng.

- H×nh ¶nh so s¸nh:

+ Nh­ ®èm löa v« h×nh.

+ Nh­ th­¬ng tiÕc ng­êi nµo.

+ Nh­ ngän löa bèc ch¸y rõng rùc.

- N¨ng lùc c¶m nhËn tinh tÕ: c¶m nhËn ®­îc sù sèng cña c¶ nh÷ng vËt v« tri, v« gi¸c.
- Hai c©y phong lµ n¬i héi tô niÒm vui tuæi th¬, n¬i g¾n bã chan hoµ th©n ¸i.

- Hai c©y phong lµ n¬i tuæi th¬ kh¸m ph¸ c¸i míi.


- Ng­êi trång nã lµ thÇy §uy-sen- cã tÊm lßng cao c¶ nh­ lµ ©n nh©n cña lµng.

- Hai c©y phong lµ nh©n chøng lÞch sö vÒ tr­êng, vÒ thÇy §uy- sen.

->Hai c©y phong:

- Lµ tÝn hiÖu cña lµng.

- G¾n bã th©n thuéc vµ gÇn gòi víi con ng­êi.

- Cã sù sèng riªng.

- N¬i héi tô niÒm vui tuæi th¬.

- N¬i më réng ch©n trêi hiÓu biÕt.

- N¬i kh¾c ghi biÕn cè cña lµng lµ tr­êng §uy sen.


4. Cñng cè: (4 phót)

Bµi tËp tr¾c nghiÖm: 1. V¨n b¶n sö dông nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo?

A- Tù sù. B- BiÓu c¶m .C- Miªu t¶. D- C¶ ba ph­¬ng thøc biÓu ®¹t trªn.5. DÆn dß: (1 phót)

- Häc bµi

- §äc kÜ phÇn cßn l¹i.
Ngµy so¹n: 10/10/2012

Ngµy gi¶ng: 13/10/2012

Bµi 9 TiÕt 34:

Hai c©y phong

(TrÝch“ Ng­êi thÇy ®Çu tiªn”-Ai-ma-tèp)

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu và cảm nhận được tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đã vun tròng ước mơ và hi vọng cho những tâm hồn trẻ thơ.

- Hiểu rõ về nghệ thuật tự sự, miêu tả và biểu cảm trong văn bản truyện.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích.

- Sự gắn bó của người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen.

- Cách xây dựng mạch kể; cách miêu tả hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc.2. Kỹ năng:

- Đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.

- Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.

III- CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn - Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o liªn quan.

- ¶nh t¸c gi¶ Ai-ma-tèp.2. Häc sinh:- ChuÈn bÞ theo hÖ thèng c©u hái trong SGK

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, b×nh gi¶ng, kĩ thuật động n·o.V- HO¹T §éng L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

H×nh ¶nh hai c©y phong hiÖn lªn nh­ thÕ nµo trong kÝ øc tuæi th¬ cña t¸c gi¶?3.Bµi míi: (34 phót)

* Giíi thiÖu bµi:(2 phót)

ë giê tr­íc c¸c em ®· ®­îc t×m hiÓu vÒ h×nh ¶nh hai c©y phong trong kÝ øc cña tuæi th¬ t¸c gi¶. Giê häc h«m nay c¸c em sÏ ®­îc t×m hiÓu vÒ nh÷ng h×nh ¶nh kh¸c.

*Néi dung bµi míi:(32 phót)

- Ên t­îng næi bËt cña t«i trong nh÷ng lÇn vÒ quª lµ g×?

- Do ®©u mµ nh©n vËt t«i cã Ên t­îng nµy?

- “Mæi lÇn vÒ quª...còng nh×n râ”.Theo em trong nh÷ng lêi lÏ Êy nh©n vËt t«i ®· béc lé t×nh c¶m víi hai c©y phong nh­ thÕ nµo?

HS ®äc: “Ta s¾p ®­îc ... say s­a ng©y ngÊt”.

- Qua ®o¹n v¨n em hiÓu g× vÒ t©m hån cña ng­êi kÓ chuyÖn x­ng t«i?

- HS ®äc ®o¹n cuèi v¨n b¶n
- Ngoµi ph­¬ng thøc tù sù, trong ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· sö dông kÕt hîp víi ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo?

- C¸i ®iÒu nh©n vËt “t«i” ch­a hÒ nghÜ ®Õn thêi bÐ gîi cho ta hiÓu thªm ®iÒu g× vÒ nh©n vËt “t«i” hiÖn t¹i?

GV:Hai c©y phong lµ nh©n chøng cña c©u chuyÖn xóc ®éng vÒ thÇy trß An-t­ -nai. ThÇy §uy-sen trång hai c©y phong ®Ó göi g¾m ­íc m¬, hi väng nh÷ng ®øa trÎ nghÌo khæ th«ng minh, ham häc nh­ An-t­-nai sau nµy sÏ lín lªn, sÏ tr­ëng thµnh, sÏ lµ ng­êi cã Ých


  • ViÖc t¸c gi¶ ®an xen vµ lång ghÐp hai ng«i kÓ cã hiÖu qu¶ g×?

- Trong ®o¹n trÝch t¸c gi¶ ®· sö dông ®an xen nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo?

? Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo chiÕm phÇn nhiÒu h¬n?

- §äc v¨n b¶n “Hai c©y phong”, em c¶m nhËn ®­îc nh÷ng vÎ ®Ñp nµo cña thiªn nhiªn vµ con ng­êi ®­îc ph¶n ¸nh trong ®ã?

- Em cã c¶m nhËn nh­ thÕ nµo vÒ t©m hån cña nhµ v¨n qua ®o¹n trÝch?II. T×m hiÓu v¨n b¶n:(22 phót)

1. H×nh ¶nh hai c©y phong:

2. H×nh ¶nh con ng­êi:

- Hai c©y phong hiÖn ra tr­íc m¾t hÖt nh­ nh÷ng ngän ®Ìn h¶i ®¨ng trªn nói.

- Sù tån t¹i cña hai c©y phong lín trªn ®Ønh ®åi

- Nh©n vËt t«i cã t×nh c¶m yªu quÝ ®Æc biÖt víi hai c©y phong.

- T×nh c¶m gÇn gòi, yªu quÝ.

- C¶m nhËn hai c©y phong nh­ ng­êi th©n yªu.

- Mét nhu cÇu t×nh c¶m kh«ng thÓ thiÕu.

- T×nh c¶m th­¬ng nhí m·nh liÖt . §ã còng lµ t×nh c¶m cña nh©n vËt t«i ®èi víi vÎ ®Ñp cña lµng m×nh.

- BiÓu c¶m => Béc lé t×nh c¶m yªu lµng tha thiÕt.

- T×nh yªu quý hai c©y phong g¾n liÒn víi t×nh yªu quý ng­êi thÇy gi¸o ®· trång hai c©y phong Êy víi ­íc m¬ vµ hi väng vÒ sù tr­ëng thµnh cña trÎ em lµng Ku-ku-rªu.

- T×nh yªu thiªn nhiªn më réng víi t×nh yªu con ng­êi.

III. Tæng kÕt:(10 phót)

1. NghÖ thuËt:

- C©u chuyÖn trë nªn sinh ®éng, hÊp dÉn, ch©n thËt vµ ®¸ng tin cËy h¬n.

- Tù sù - miªu t¶ - biÓu c¶m.
- Miªu t¶ vµ biÓu c¶m ®Ëm h¬n.
2. Néi dung:

- VÎ ®Ñp th©n thuéc vµ cao quý cña hai c©y phong.

- TÊm lßng g¾n bã thiÕt tha cña con ng­êi víi c¶nh vËt n¬i quª h­¬ng yªu dÊu.

- Nh¹y c¶m.

- Yªu quª s©u nÆng.

- Cã tµi miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong khi kÓ chuyÖn.
4 Cñng cè: (4 phót)

1. H·y t×m nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña nhµ v¨n?5.DÆn dß:(1phót)

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- So¹n bµi “¤n tËp truyÖn kÝ ViÖt Nam hiÖn ®¹i” theo h­íng dÉn trong SGK


Ngµy so¹n: 12/10/2012

Ngµy gi¶ng: 15/10/2012

17/10/2012

Bµi 9 TiÕt 35-36:tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương