Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang10/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


III. S­u tÇm mét sè tõ ng÷ chØ quan hÖ ruét thÞt, th©n thÝch cña ®Þa ph­¬ng kh¸c:(8 phót)

*B¾c Giang, B¾c Ninh:

- Cha: gäi lµ thÇy.

- MÑ: u, bÇm, bñ.

- B¸c: b¸.

*Nam Bé: - Cha: cha, tÝa

- MÑ: m¸

- Anh c¶: anh hai.

- ChÞ c¶: chÞ hai.

IV. S­u tÇm mét sè th¬ ca cã sö dông tõ ng÷ chØ quan hÖ ruét thÞt, th©n thÝch ë ®Þa ph­¬ng:(7 phót)

GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS s­u tÇm.VÝ dô: 1, ChÞ ng· em n©ng.

2, SÈy cha theo chó, sÈy mÑ bó d×.

3, MÊy ®êi b¸nh ®óc cã x­¬ng

MÊy ®êi g× ghÎ l¹i th­¬ng con chång.

4, ThËt thµ nh­ thÓ l¸i tr©u

Th­¬ng nhau nh­ thÓ nµng d©u mÑ chång.

*GV ph©n tÝch ý nghÜa cña c¸c c©u ca dao ®ã.

4. DÆn dß:(5 phót)

- Häc thuéc kh¸i niÖm tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng ®· häc ë tiÕt 17

- T×m hiÓu mét sè c©u ca dao kh¸c nãi lªn mèi quan hÖ th©n thÝch ruét thÞt ë mét

sè ®Þa ph­¬ng kh¸c.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngµy so¹n; 8/10/2012

Ngµy gi¶ng: 10/ 10/2012

Bµi 8 TiÕt 32:
LËp dµn ý cho bµi v¨n tù sù

kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m
I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Biết lập bố cục và cách xây dựng dàn bài cho bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

Cách lập dàn ý cho văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.2. Kỹ năng:

- Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

- Viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm có độ dài khoảng 450 chữ.

III- CHUÈN BÞ:

1. Gi¸o viªn::- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o liªn quan.

- B¶ng phô2. Häc sinh:- ChuÈn bÞ theo hÖ thèng c©u hái trong SGK.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, ph©n tÝch, kĩ thuật động n·o.V- HO¹T §éng L£N LíP:

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(6 phót)

- HS1: YÕu tè quan träng nhÊt ®Ó x©y dùng ®o¹n v¨n tù sù lµ g×?

- HS2: Nªu quy tr×nh x©y dùng mét ®o¹n v¨n tù sù?

3. Bµi míi:(33 phót)

* Giíi thiÖu bµi:(3 phót)

ë bµi tr­íc chóng ta ®· t×m hiÓu c¸ch viÕt mét ®o¹n v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m. H«m nay, c« gióp c¸c em n¾m c¸ch thøc lËp mét dµn ý cho c¶ bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

* Néi dung bµi míi:(30 phót)


Ho¹t ®éng cña GV vµ HS

KiÕn thøc

- X¸c ®Þnh bè côc vµ néi dung chÝnh cña tõng phÇn?


- TruyÖn kÓ vÒ viÖc g×? Ai lµ ng­êi kÓ chuyÖn (ng«i thø mÊy)?

- Sù viÖc xoay quanh nh©n vËt nµo? Sè l­îng c¸c nh©n vËt?

- TÝnh c¸ch cña mçi nh©n vËt?

- ChuyÖn diÔn ra nh­ thÕ nµo(Më ®Çu nªu vÊn ®Ò g×)?

- §Ønh ®iÓm c©u chuyÖn ë ®©u ?

- KÕt thóc ra sao? §iÒu g× ®· t¹o ra sù bÊt ngê?

- C¸c yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m ®­îc kÕt hîp vµ thÓ hiÖn ë nh÷ng chæ nµo?

- Nªu t¸c dông cña nh÷ng yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m nµy?


- Nh÷ng néi dung trªn ®­îc t¸c gi¶ kÓ theo thø tù nµo?

- Dµn ý cña bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶, biÓu c¶m gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô chÝnh cña mçi phÇn lµ g×?

- §äc phÇn ghi nhí trong s¸ch gi¸o khoa?


I. Dµn ý cña bµi v¨n tù sù:(20 phót)

* X¸c ®Þnh bè côc vµ néi dung cña tõng phÇn:

- HS ®äc v¨n b¶n “Mãn quµ sinh nhËt”.

- Më bµi: Tõ ®Çu...®Õn “bµy la liÖt trªn bµn”: KÓ vµ t¶ l¹i quang c¶nh chung cña ngµy sinh nhËt.

- Th©n bµi: TiÕp ®ã...“chØ gËt ®Çu kh«ng nãi” : kÓ vÒ mãn quµ sinh nhËt ®éc ®¸o cña ng­êi b¹n.

- KÕt bµi: PhÇn cßn l¹i: Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ mãn quµ sinh nhËt

* X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè:

- Sù viÖc: DiÔn biÕn cña buæi sinh nhËt

- Ng«i kÓ:Thø nhÊt: T«i ( Trang )

- Sù viÖc xoay quanh nh©n vËt Trang (chÝnh) ngoµi ra cßn cã Trinh, Thanh vµ c¸c b¹n kh¸c.

- Trang: Hån nhiªn, vui mõng, sèt ruét.

- Trinh: KÝn ®¸o, ®»m th¾m, ch©n thµnh.

-Thanh: Hån nhiªn, nhanh nhÑn, tinh ý.

+ Më ®Çu: Buæi sinh nhËt vui vÎ ®· s¾p ®Õn håi kÕt. Trang suèt ruét v× ng­êi b¹n th©n ch­a ®Õn.

+ DiÔn biÕn: Trinh ®Õn vµ gi¶i to¶ nh÷nh bo¨n kho¨n cña Trang.

+ §Ønh ®iÓm: Lµ mãn quµ ®éc ®¸o: Mét chïm æi

- KÕt thóc: C¶m nghÜ cña Trang vÒ mãn quµ sinh nhËt ®éc ®¸o.

* Miªu t¶: Suèt c¶ buæi s¸ng...kh«ng nãi

=> Miªu t¶ tû mû c¸c diÔn biÕn cña buæi sinh nhËt, gióp cho mäi ng­êi cã thÓ h×nh dung ra kh«ng khÝ cña nã vµ c¶m nhËn ®­îc t×nh c¶m b¹n bÌ th¾m thiÕt gi÷a Trang vµ Trinh.

* BiÓu c¶m:“T«i vÉn cø bån chån...quÝ gi¸ lµm sao ”

=> Béc lé t×nh c¶m b¹n bÌ ch©n thµnh vµ s©u s¾c gióp ng­êi ®äc hiÓu r»ng tÆng c¸i g× kh«ng quan träng b»ng tÆng nh­ thÕ nµo?

- HS th¶o luËn vµ ph¸t biÓu.


- MB: gt sù vËt, sù viÖc, hoµn c¶nh

Bè côc : - TB: DiÔn biÕn c©u chuyÖn

- KB: C¶m nghÜ cña ng­êi trong cuéc

=> Ghi nhí: HS ®äc
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương