Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2006tải về 3.04 Mb.
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích3.04 Mb.
#1512
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Gi¸o ¸n Ng÷ V¨n 8 Lª ThÞ Nga

Häc K× I

Ngµy so¹n: 14/8/2012

Ngµy d¹y : 17/8/2012

Bài1 TiÕt 1 : V¨n b¶n:

T¤I §I HäC

(Thanh TÞnh)

I. Møc ®é cÇn ®¹t:

Gióp häc sinh:

- C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt “t«i” ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn trong ®êi.

- ThÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬ gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh.II. Träng t©m kiÕn thøc , kü n¨ng:

1. KiÕn thøc:

- Cèt truyÖn, nh©n vËt, sù kiÖn trong ®o¹n trÝch "T«i ®i häc".

- NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ trÎ nhá ë tuæi ®Õn tr­êng trong mét v¨n b¶n qua ngßi bót Thanh TÞnh.

2. KÜ n¨ng:

- §äc - hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- Tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng.

III. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.

2. Häc sinh: So¹n bµi

IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:

Nêu vấn đề, bình giảng, kĩ thuật động não.V. Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc: (1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra s¸ch,vë häc sinh (3 phót)

3. Bµi míi: (31 phót)

Giíi thiÖu bµi míi: (1 phót)

“T«i ®i häc” lµ truyÖn ng¾n cña nhµ v¨n Thanh TÞnh in trong tËp “Quª mÑ” vµ ®­îc xuÊt b¶n n¨m 1941. §©y lµ truyÖn ng¾n thÓ hiÖn ®Çy ®ñ phong c¸ch s¸ng t¸c cña t¸c gi¶: ®Ëm chÊt tr÷ t×nh, ®»m th¾m, ªm dÞu, trong trÎo vµ trµn ®Çy chÊt th¬.Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV h­íng dÉn: §äc chËm, dÞu, h¬i buån, l¾ng s©u; chó ý lêi cña ng­êi mÑ, «ng ®èc.

- GV ®äc mÉu, gäi häc sinh ®äc tiÕp.

- NhËn xÐt b¹n ®äc.

GV gäi HS ®äc phÇn chó thÝch (*) trong SGK.

? Tr×nh bµy ng¾n gän nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ Thanh TÞnh?

? Nªu xuÊt xø cña t¸c phÈm?


GV h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c tõ: «ng ®èc, l¹m nhËn.

? Cã nh÷ng nh©n vËt nµo ®­îc kÓ l¹i trong truyÖn ng¾n nµy? Ai lµ nh©n vËt trung t©m? V× sao?

? KØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng ®­îc kÓ theo tr×nh tù thêi gian, kh«ng gian nh­ thÕ nµo?

? T­¬ng øng víi tr×nh tù Êy lµ nh÷ng ®o¹n nµo cña v¨n b¶n?

? §o¹n nµo gîi c¶m xóc th©n thuéc nhÊt trong em? V× sao?
GV h­íng dÉn HS theo dâi phÇn ®Çu v¨n b¶n.

? KØ niÖm ngµy ®Çu ®Õn tr­êng cña nh©n vËt T«i g¾n víi thêi gian, kh«ng gian cô thÓ nµo?

? V× sao thêi gian vµ kh«ng gian Êy trë thµnh kØ niÖm trong t©m trÝ t¸c gi¶?

? Chi tiÕt: T«i kh«ng léi qua s«ng th¶ diÒu nh­ th»ng Quý vµ kh«ng ®i ra ®ång th¶ diÒu nh­ th¾ng S¬n n÷a cã ý nghÜa g×?

? Cã thÓ hiÓu g× vÒ nh©n vËt t«i qua chi tiÕt gh× thËt chÆt hai quyÓn vë míi trªn tay vµ muèn thö søc m×nh tù cÇm bót th­íc?

? Trong nh÷ng c¶m nhËn míi mÎ trªn con ®­êng lµng tíi tr­êng, nh©n vËt t«i ®· béc lé ®øc tÝnh g× cña m×nh?

? Ph©n tÝch ý nghÜa vµ biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc sö dông trong c©u v¨n: “ý nghÜ Êy tho¸ng qua trong trÝ t«i nhÑ nhµng nh­ mét lµn m©y l­ít ngang trªn ngän nói”?

- GV cho HS th¶o luËn nhãm.I. §äc vµ t×m hiÓu chung: (15 phót)

1. §äc:


2. Chó thÝch:

a. T¸c gi¶:

- Thanh TÞnh (1911-1988), quª ë HuÕ, tõng d¹y häc, viÕt b¸o vµ lµm v¨n.

- S¸ng t¸c cña «ng ®Çm th¾m vµ ®Çy chÊt th¬.

b. T¸c phÈm:

- In trong tËp “Quª mÑ”, xuÊt b¶n n¨m 1941.c. Tõ khã:

3. Bè côc:

- T«i, mÑ , «ng ®èc, nh÷ng cËu häc trß.

- Nh©n vËt trung t©m: T«i.

-> ®­îc kÓ l¹i nhiÒu lÇn, mäi sù viÖc ®Òu ®­îc kÓ tõ c¶m nhËn cña nh©n vËt t«i.

+ C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i trªn ®­êng tíi tr­êng.

+ C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i ë s©n tr­êng.

+ C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i trong líp häc.

II.§äc- t×m hiÓu chi tiÕt(15 phót)

1. C¶m nhËn cña nh©n vËt “t«i” trªn ®­êng tíi tr­êng:

- Thêi gian: buæi s¸ng cuèi thu.

- Kh«ng gian: trªn con ®­êng dµi vµ hÑp.
- §ã lµ n¬i quen thuéc, gÇn gòi, g¾n liÒn víi tuæi th¬ t¸c gi¶; g¾n liÒn víi kØ niÖm lÇn ®Çu c¾p s¸ch ®Õn tr­êng.

- DÊu hiÖu ®æi kh¸c trong t×nh c¶m vµ nhËn thøc.

- Muèn kh¼ng ®Þnh m×nh.

- Giµu c¶m xóc, yªu häc, yªu b¹n bÌ, yªu m¸i tr­êng vµ yªu quª h­¬ng.


- NghÖ thuËt so s¸nh.

-> KØ niÖm ®Ñp, ®Ò cao viÖc häc cña con ng­êi...4. Cñng cè:(5 phót)

? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng c©u v¨n t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh.5.H­íng dÉn tù häc:(5 phót)

- §äc kÜ v¨n b¶n

- T×m hiÓu phÇn cßn l¹i.
…………………………………………….
Ngµy so¹n: 14/8/2012

Ngµy d¹y: 17/8/2011


Bµi 1 TiÕt 2: V¨n b¶n:

T«i ®i häc

(Thanh TÞnh)

I. Møc ®é cÇn ®¹t

Gióp häc sinh:

- C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt T«i ë buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn trong ®êi.

- ThÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬ gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh

II. Träng t©m kiÕn thøc, kü n¨ng:

1. KiÕn thøc:

- Cèt truyÖn, nh©n vËt, sù kiÖn trong ®o¹n trÝch "T«i ®i häc".

- NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ trÎ nhá ë tuæi ®Õn tr­êng trong mét v¨n b¶n qua ngßi bót Thanh TÞnh.

2. KÜ n¨ng:

- §äc - hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m.

- Tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng.

III. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn:- §äc tËp truyÖn ng¾n cña t¸c gi¶ Thanh TÞnh.

- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o2. Häc sinh: So¹n bµi

IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, b×nh giảng, kĩ thuật động n·o.V. Ho¹t ®éng lªn líp

1. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)

1.Tr×nh bµy m¹ch c¶m xóc cña v¨n b¶n “T«i ®i häc”?

2.T×m nh÷ng c©u v¨n t¸c gi¶ sö dông nghÖ thuËt so s¸nh?

3. Bµi míi: (32 phót)

*Giíi thiÖu bµi(2 phót)

"T«i ®i häc” lµ truyÖn ng¾n ®­îc t¸i hiÖn theo dßng håi t­ëng cña kÝ øc,gåm mét chuçi c¸c sù kiÖn mµ yÕu tè xuyªn suèt lµ dßng c¶m xóc tha thiÕt, trong trÎo tu«n trµo. Theo dßng c¶m xóc Êy ta biÕt ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì cña nh©n vËt “t«i” trªn ®­êng cïng mÑ tíi tr­êng, trªn s©n tr­êng vµ trong líp häc.

*Néi dung(30 phót).Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV h­íng dÉn HS ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n.

? C¶nh tr­íc s©n tr­êng lµng Mü LÝ l­u l¹i trong t©m trÝ t¸c gi¶ cã g× næi bËt?

? Tr­íc c¶nh t­îng Êy, t©m tr¹ng, c¶m gi¸c cña nh©n vËt T«i nh­ thÕ nµo?

? T©m tr¹ng Êy ®­îc t¸c gi¶ diÔn t¶ b»ng h×nh ¶nh so s¸nh nµo?

- HS t×m chi tiÕt.

? Em cã suy nghÜ g× vÒ h×nh ¶nh so s¸nh ®ã?

? Khi håi trèng tr­êng vang lªn vµ khi nghe gäi ®Õn tªn m×nh, t©m tr¹ng chó bÐ nh­ thÕ nµo?

? V× sao khi s¾p hµng ®îi vµo líp nh©n vËt t«i l¹i c¶m thÊy “ Trong ... lÇn nµy”?
GV gäi HS ®äc phÇn cuèi v¨n b¶n
? C¶m nhËn cña nh©n vËt t«i khi vµo líp nh­ thÕ nµo?

- HS t×m chi tiÕt.


? T¹i sao nh©n vËt t«i l¹i cã c¶m nhËn nh­ vËy?

? H·y ®äc ®o¹n “ Mét con... ®¸nh vÇn ®äc”. Chi tiÕt Êy cã ý nghÜa g×?


? Em cã c¶m nhËn g× vÒ th¸i ®é, cö chØ cña nh÷ng ng­êi lín dµnh cho c¸c em bÐ lÇn ®Çu ®i häc?
? Theo em, nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña truyÖn lµ g×?

? Theo em, søc cuèn hót cña truyÖn ®­îc t¹o nªn tõ ®©u?


GV gäi HS ®äc ghi nhí.

HS ®äc.


II. T×m hiÓu chi tiÕt: (20 phót)

1. C¶m nhËn cña nh©n vËt "t«i" trªn ®­êng tíi tr­êng.

2. C¶m nhËn cña nh©n vËt T«i khi ë s©n tr­êng:

- RÊt ®«ng ng­êi.

- Ng­êi nµo còng ®Ñp.
- C¶m gi¸c míi mÎ.

- Bì ngì, ngËp ngõng, e sî.

+ C¶m xóc trang nghiªm vÒ m¸i tr­êng.

+ T©m tr¹ng håi hép, lo sî.

- Mang ý nghÜa t­îng tr­ng, giµu søc gîi.

-> Miªu t¶ sinh ®éng h×nh ¶nh vµ t©m tr¹ng cña c¸c em nhá lÇn ®Çu ®Õn tr­êng.

- Chó bÐ c¶m thÊy m×nh ch¬ v¬, vông vÒ, giËt m×nh vµ lóng tóng.

- Håi hép, lo l¾ng, sî sÖt -> khãc.

- Khãc v× lo sî, v× ph¶i xa ng­êi th©n.

- Yªu mÑ.

- B¾t ®Çu b­íc vµo mét thÕ giíi cña riªng m×nh, kh«ng cßn cã mÑ bªn c¹nh.

-> sù tinh tÕ trong viÖc miªu t¶ t©m lÝ trÎ th¬.3. C¶m nhËn cña nh©n vËt t«i trong líp häc:

- C¶m nhËn míi mÎ cña cËu bÐ lÇn ®Çu ®­îc vµo líp häc.

- B¾t ®Çu ý thøc nh÷ng thø ®ã sÏ g¾n bã th©n thiÕt víi m×nh.

-> ý thøc ®­îc nh÷ng thø ®ã sÏ g¾n bã th©n thiÕt víi m×nh.

- H×nh ¶nh thiªn nhiªn giµu søc gîi.

- Sù ngé nghÜnh ®¸ng yªu cña chó bÐ lÇn ®Çu ®Õn tr­êng.

- Mäi ng­êi ®· dµnh nh÷ng t×nh c¶m ®Ñp ®Ï nhÊt cho trÎ th¬.

- TÊt c¶ v× t­¬ng lai con trÎ.III. Tæng kÕt: (10 phót)

- Bè côc ®éc ®¸o.

- Ng«n ng÷, h×nh ¶nh giµu søc gîi, mang ý nghÜa t­îng tr­ng.

- KÕt hîp hµi hoµ gi÷a kÓ, t¶ vµ béc lé c¶m xóc.

- NghÖ thuËt miªu t¶ diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt.

- T×nh huèng truyÖn.IV. Ghi nhí: (SGK)

4. Cñng cè (5 phót):

1.V¨n b¶n sö dông ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo?

A. Tù sù. C. BiÓu c¶m.

B. Miªu t¶. D. C¶ ba ph­¬ng thøc trªn.

2. Nh÷ng c¶m gi¸c n¶y në trong lßng t«i lµ nh÷ng c¶m gi¸c nµo? Qua ®ã em thÊy ®­îc ®iÒu g× tèt ®Ñp ë nh©n vËt t«i?

5. H­íng dÉn tù häc(5 phót)

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n ghi l¹i Ên t­îng cña em trong buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn.

- §äc tr­íc bµi: CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷.

…………………………………………

Ngµy so¹n: 15/8/2012

Ngµy gi¶ng:18/8/2012

Bµi 1 TiÕt 3: H­íng dÉn ®äc thªm.

CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷

I. Møc ®é cÇn ®¹t:

Gióp häc sinh:

- HiÓu ®­îc cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ vµ mèi quan hÖ vÒ cÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷.

- TÝch hîp víi kiÕn thøc phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n.II.Träng t©m kiÕn thøc, kÜ n¨ng:

1. KiÕn thøc:

C¸c cÊp ®é kh¸i qu¸t vÒ nghÜa cña tõ ng÷.2. KÜ n¨ng:

Thùc hµnh so s¸nh,ph©n tÝch c¸c cÊp ®é kh¸i qu¸t vÒ nghÜa cña tõ ng÷.Iii. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn: Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.

2. Häc sinh: Xem l¹i kiÕn thøc vÒ tõ ®ång nghÜa vµ tõ tr¸i nghÜa.

IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, kĩ thuật động n·o.V.Ho¹t ®éng lªn líp:

1. æn ®Þnh(1 phót)

2. KiÓm tra bµi cò(5 phót)

C¶m nhËn cña em sau khi t×m hiÓu xong v¨n b¶n "T«i ®i häc" cña Thanh TÞnh.3. Bµi míi (31 phót)

* Giíi thiÖu bµi(1 phót)

“Quan hÖ tr¸i nghÜa vµ ®ång nghÜa lµ nh÷ng quan hÖ vÒ nghÜa cña tõ mµ ta ®· häc ë líp 7. H«m nay ta t×m hiÓu mét mèi quan hÖ kh¸c vÒ nghÜa cña tõ ng÷ ®ã lµ mèi quan hÖ bao hµm - ®­îc gäi lµ ph¹m vi kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷.* Néi dung bµi míi(1 phót)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøc

GV treo b¶ng phô ghi s¬ ®å trong SGK.


? NghÜa cña tõ “®éng vËt” réng h¬n hay hÑp h¬n nghÜa cña c¸c tõ “thó, chim, c¸”?

? T¹i sao?


? H·y xem xÐt mèi quan hÖ vÒ nghÜa cña c¸c tõ “thó, chim, c¸” víi c¸c tõ “voi, h­¬u, tu hó, s¸o, c¸ r«, c¸ thu”?

GV: Nh­ vËy, c¸c tõ “thó, chim, c¸” cã ph¹m vi nghÜa réng h¬n c¸c tõ “voi, h­¬u, tu hó, s¸o, c¸ r«, c¸ thu” nh­ng l¹i cã nghÜa hÑp h¬n tõ “®éng vËt”.GV ®­a bµi tËp:

Cho 3 tõ: c©y, cá, hoa.

? h·y t×m nh÷ng tõ ng÷ cã ph¹m vi nghÜa réng h¬n vµ hÑp h¬n c¸c tõ ®ã?

? Tõ ®ã, em hiÓu thÕ nµo lµ tõ ng÷ cã nghÜa réng, nghÜa hÑp?

? Mét tõ cã thÓ võa cã nghÜa réng vïa cã nghÜa hÑp ®­îc kh«ng? V× sao? LÊy vÝ dô minh ho¹?

-HS nªu vÝ dô.

HS ®äc.


I. Tõ ng÷ nghÜa réng vµ tõ ng÷ nghÜa hÑp: (15 phót)

1. VÝ dô:
2. NhËn xÐt:

- Réng h¬n.

- Ph¹m vi nghÜa cña tõ ®ã bao hµm ph¹m vi nghÜa cña c¸c tõ “thó, chim, c¸”.

- NghÜa réng h¬n.

- Réng h¬n: thùc vËt.

-HÑp h¬n: cam, cau, dõa, cá s÷a, cá gÊu, cá gµ, hoa mai, hoa lan, hoa hång.II. Ghi nhí:(SGK)

III. LuyÖn tËp: (15 phót)
Bµi 1 QuÇn céc

QuÇn

QuÇn dµi
* Y phôc

¸o dµi
¸o

¸o s¬ mi
Bµi 2: a. ChÊt ®èt.

b. NghÖ thuËt.

c. Thøc ¨n.

d. Nh×n.

e. §¸nh.

Bµi 5:

- Ba ®éng tõ cïng mét ph¹m vi nghÜa: khãc, nøc në, sôt sïi.

+ Tõ nghÜa réng: khãc.

+ Tõ nghÜa hÑp: nøc në, sôt sïi.4. Cñng cè(5 phót)

-Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ cÊp ®é kh¸i qu¸t vÒ nghÜa cña tõ?5.H­íng dÉn tù häc(3 phut)

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Lµm bµi tËp:1,2,3 vµo vë bµi tËp.

……………………………………………………………..


Ngµy so¹n:18/8/2012.

Ngµy gi¶ng:20/8/2012.

Bµi 1 TiÕt 4:

TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n


I. Møc ®é cÇn ®¹t:

Gióp häc sinh:

-N¾m ®­îc tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n trªn c¸c ph­¬ng diÖn h×nh thøc vµ néi dung.

- TÝch hîp víi phÇn V¨n qua v¨n b¶n “T«i ®i häc” vµ phÇn tiÕng ViÖt.II.Träng t©m kiÕn thøc,kÜ n¨ng:

1. KiÕn thøc:

- Chñ ®Ò v¨n b¶n.

- Nh÷ng thÓ hiÖn cña chñ ®Ò trong 1v¨n b¶n

2. KÜ n¨ng:

- §äc -hiÓu cã kh¶ n¨ng bao qu¸t toµn bé v¨n b¶n.

- Tr×nh bµy v¨n b¶n(nãi, viÕt) thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò.

III. ChuÈn bÞ:

1. Gi¸o viªn: Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o

2. Häc sinh:- §äc l¹i v¨n b¶n “T«i ®i häc”.

- §äc bµi míi.IV. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, kĩ thuật động n·o.IV.Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc(1 phót).

2. KiÓm tra bµi cò(5 phót)

? Em hiÓu thÕ nµo lµ cÊp ®é kh¸i qu¸t nghÜa tõ ng÷. Lµm bµi tËp 4.

3. Bµi míi(32 phót)

*Giíi thiÖu bµi: (1 phót).*Néi dung bµi míi (31phót).

Ho¹t ®éng cña gv va hs

kiÕn thøc

GV gäi HS ®äc l¹i v¨n b¶n “T«i ®i häc”.

? T¸c gi¶ håi t­ëng l¹i nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c nµo trong thêi Êu th¬ cña m×nh?

? Tõ håi t­ëng Êy, em c¶m nhËn ®­îc g× vÒ t©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i?

? VËy, em hiÓu chñ ®Ò cña v¨n b¶n lµ g×?

? V× sao em biÕt v¨n b¶n “T«i ®i häc” nãi lªn nh÷ng kØ niÖm cña t¸c gi¶ vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn?

? V¨n b¶n tËp trung håi t­ëng l¹i t©m tr¹ng g× cña nh©n vËt T«i?

? T©m tr¹ng Êy ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chi tiÕt vµ h×nh ¶nh nµo?

- HS t×m chi tiÕt.

GV: C¸c tõ ng÷, chi tiÕt trong v¨n b¶n ®Òu tËp trung thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña nh©n vËt T«i trong buæi tùu tr­êng.

=> §ã lµ tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò trong v¨n b¶n.

? VËy, em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò trong v¨n b¶n?

? TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo cña v¨n b¶n?

? Lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt ®ã?


I. Kh¸i niÖm vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n: (10 phót).

* KØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng:

- KØ niÖm trªn ®­êng cïng mÑ tíi tr­êng.

- KØ niÖm trªn s©n tr­êng.

- KØ niÖm trong líp häc.

T©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c ngì ngµng vµ trang träng.

-> §©y lµ chñ ®Ò cña v¨n b¶n “T«i ®i häc”.

- Lµ ®èi t­îng vµ vÊn ®Ò chÝnh mµ v¨n b¶n cÇn biÓu ®¹t.II. TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n: (10 phót).

- Nhan ®Ò.

- C¸c tõ ng÷ vµ c¸c c©u v¨n viÕt vÒ buæi tùu tr­êng.

- T©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c míi l¹, bì ngì.

- V¨n b¶n ph¶i tËp trung biÓu ®¹t, h­íng ®Õn mét chñ ®Ò ®· ®­îc x¸c ®Þnh, kh«ng xa rêi hay l¹c sang chñ ®Ò kh¸c.

- Néi dung vµ cÊu tróc h×nh thøc.


+ Néi dung: ®èi t­îng vµ vÊn ®Ò chÝnh ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó mäi phÇn, mäi chi tiÕt ®Òu xoay quanh nã.

+ H×nh thøc: nhan ®Ò, c¸c phÇn , c¸c tõ ng÷, h×nh ¶nh cña v¨n b¶n ph¶i cã sù thèng nhÊt, cïng xoay quanh chñ ®Ò vµ h­íng vÒ chñ ®Ò.

=> Ghi nhí: HS ®äc.


III. LuyÖn tËp: (11 phót)

Bµi tËp 1: GV chia nhãm cho HS th¶o luËn.

*TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n:

a. C¨n cø vµo:

- Nhan ®Ò v¨n b¶n.

- C¸c ®o¹n: giíi thiÖu rõng cä, t¶ c©y cä, t¸c dông cña c©y cä, t×nh c¶m g¾n bã víi c©y cä.

b. C¸c ý lín cña phÇn th©n bµi s¾p xÕp hîp lÝ.

c. Hai c©u trùc tiÕp nãi vÒ t×nh c¶m g¾n bã cña ng­êi d©n s«ng Thao vµ rõng cä:

Dï ai ®i ng­îc vÒ xu«i

C¬m n¾m l¸ cä lµ ng­êi s«ng Thao.

Bµi tËp 2: Nªn bá hai c©u: b vµ d.

4. Cñng cè: (5 phót)

5. DÆn dß: (3 phót)

- Häc bµi, n¾m kiÕn thøc.

- Lµm bµi tËp 3.

- So¹n bµi “Trong lßng mÑ”.


……………………………………………………..
Ngµy so¹n:18/8/2012

Ngµy gi¶ng:24/8/2012

Bµi 2 TiÕt 5 V¨n b¶n:

Trong lßng mÑ.

(TrÝch: Nh÷ng ngµy th¬ Êu - Nguyªn Hång)I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

Gióp häc sinh:

- Có được những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí.

- Thấy được đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Khái niệm thể loại hồi kí.

- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ.

- Ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật.

- Ý nghĩa giáo dục: những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.

2. Kỹ năng:

- Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.

III- ChuÈn bÞ

1. Gi¸o viªn:- §äc tËp truyÖn ng¾n: Nh÷ng ngµy th¬ Êu cña t¸c gi¶ Nguyªn Hång.

- Sgk, Sgv vµ mét sè tµi liÖu tham kh¶o.2. Häc sinh: So¹n bµi.

IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUT DY HC:

Nªu vấn đề, b×nh giảng, kĩ thuật động n·o.V - Ho¹t ®éng lªn líp

1.æn ®Þnh tæ chøc(1 phót):

2.KiÓm tra bµi cò(5 phót):

? ThÕ nµo lµ tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n?3. Bµi míi:

*Giíi thiÖu bµi(1 phót):

“C¸c em ¹, t×nh mÉu tö lµ t×nh c¶m yªu th­¬ng s©u nÆng trong mçi chóng ta. ChÝnh v× vËy nã ®· trë thµnh dÒ tµi phæ biÕn cña nhiÒu t¸c phÈm.Mét t¸c phÈm ®Æc s¾c trong ®Ò tµi ®ã lµ t¸c phÈm “Trong lßng mÑ”cña nhµ v¨n Nguyªn Hång.TiÕt häc h«m nay c¸c em sÏ ®­îc t×m hiÓu t¸c phÈm ®ã.*Néi dung bµi míi:(32 phót)

Ho¹t ®éng cña gv vµ hs

kiÕn thøcªu cÇu: §äc chËm, t×nh c¶m thÓ hiÖn c¶m xóc cña bÐ Hång.

- Lêi bµ c«: cay ®éc, ®anh ®¸.

- GV ®äc mÉu, gäi HS ®äc tiÕp, nhËn xÐt.

GV gäi HS ®äc phÇn Chó thÝch (*) trong SGK.

? Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ Nguyªn Hång?

GV chèt l¹i mét sè ý chÝnh.


? T¸c phÈm ®­îc viÕt theo thÓ lo¹i nµo? Em biÕt g× vÒ thÓ v¨n nµy?


? Nªu mét vµi nÐt vÒ t¸c phÈm “ Nh÷ng ngµy th¬ Êu” vµ ®o¹n trÝch “Trong lßng mÑ”?
? Dùa vµo v¨n b¶n , h·y ph©n chia bè côc?

? Nªu néi dung cña tõng phÇn?


GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu c¸c chó thÝch: 5, 8, 12, 13, 14, 17.


GV gäi HS ®äc ®o¹n 1.
? C¶nh ngé cña bÐ Hång cã g× ®Æc biÖt?
? C¶nh ngé Êy t¹o nªn th©n phËn bÐ Hång nh­ thÕ nµo?

GV: PhÇn ®Çu cña t¸c phÈm lµ håi t­ëng cña t¸c gi¶ vÒ chuyÖn ng­êi c« gäi l¹i nãi chuyÖn.

? Nh©n vËt bµ c« hiÖn lªn qua nh÷ng chi tiÕt nµo?

? Tõ ng÷ nµo biÓu hiÖn thùc chÊt th¸i ®é cña bµ c«?

? Em hiÓu "rÊt kÞch"nghÜa lµ g×?
? Môc ®Ých cña bµ c« trong cuéc nãi chuyÖn víi bÐ Hång lµ g×?

? Sau lêi tõ chèi cña bÐ Hång, bµ c« l¹i hái g×?

? NÐt mÆt vµ th¸i ®é cña bµ c« thay ®æi ra sao?

? Bµ c« muèn g× khi nãi r»ng mÑ chó ®ang “ph¸t tµi” vµ nhÊt lµ cè ý ph¸t ©m hai tiÕng “em bД ng©n dµi thËt ngät?

? Sau ®ã cuéc ®èi tho¹i diÔn ra nh­ thÕ nµo?

? Qua cuéc ®èi tho¹i em thÊy bµ c« lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

? Theo em, t¸c gi¶ x©y dùng h×nh ¶nh bµ c« víi ý nghÜa g×?


I. §äc – T×m hiÓu chung: (10 phót): 1.§äc:

- HS ®äc, nhËn xÐt.2.Chó thÝch:
a.T¸c gi¶:

- Nguyªn Hång (1918-1982) lµ nhµ v¨n lín cña nÒn v¨n häc hiÖn ®¹i ViÖt Nam.

- Thêi th¬ Êu ®· tr¶I qua nhiÒu cay ®¾ng trë thµnh nguån c¶m høng cho t¸c phÈm tiÓu thuyÕt- håi ký tù truyÖn c¶m ®éng" Nh÷ng ngµy th¬ Êu"

- Ngßi bót cña «ng th­êng h­íng ®Õn nh÷ng c¶nh ®êi nghÌo khæ, bÊt h¹nh -> gi¸ trÞ nh©n ®¹o.b. T¸c phÈm:

- Håi kÝ: mét thÓ v¨n ®­îc dïng ®Ó ghi l¹i nh÷ng chuyÖn cã thËt ®· x¶y ra trong cuéc ®êi mét con ng­êi cô thÓ, th­êng ®ã lµ t¸c gi¶.

- T¸c phÈm “Nh÷ng ngµy th¬ Êu” gåm 9 ch­¬ng, mçi ch­¬ng kÓ vÒ mét kØ niÖm s©u s¾c cña cuéc ®êi chó bÐ Hång

- §o¹n trÝch “Trong lßng mÑ” thuéc ch­¬ng IV cña tËp håi kÝ.3. Bè côc:

- Cã thÓ chia v¨n b¶n nµy thµnh 2 ®o¹n

+ Tõ ®Çu- “ng­êi ta hái ®Õn chø”

Cuéc trß chuyÖn gi÷a Hång víi bµ c«

+ Cßn l¹i:

Cuéc gÆp gì gi÷a hai mÑ con BÐ Hång.

* Tõ khã:
II.§äc-t×m hiÓu chi tiÕt: (22 phót):

1. Cuéc trß chuyÖn gi÷a bµ c« vµ bÐ Hång:

* Hoµn c¶nh cña bÐ Hång:

- Må c«i cha, sèng xa mÑ. Hai anh em Hång sèng nhê nhµ ng­êi c« ruét nh­ng kh«ng ®­îc yªu th­¬ng.

-> C« ®éc, ®au khæ vµ lu«n khao kh¸t t×nh th­¬ng.

* Nh©n vËt bµ c«:

+ C­êi hái.


+ “RÊt kÞch”.
=>gièng nh­ ng­êi ®ãng kÞch trªn s©n khÊu, nhËp vai, biÓu diÔn, gi¶ dèi, gi¶ vê.

- Gieo r¾c vµo ®Çu bÐ Hång nh÷ng hoµi nghi ®Ó bÐ Hång ruång rÉy vµ khinh miÖt mÑ.

+ Hái lu«n, giäng vÉn ngät.

+ M¾t long lanh nh×n ch¸u ch»m chÆp.

- MØa mai sù nghÌo khæ vµ nhôc m¹, ch©m chäc mÑ bÐ Hång.

- Muèn hµnh h¹, chµ x¸t t©m hån vµ vÕt th­¬ng lßng cña bÐ Hång.

- BÐ Hång c­êi dµi trong tiÕng khãc.

- Bµ c«:

+ T­¬i c­êi kÓ chuyÖn vÒ mÑ bÐ Hång.

+ §æi giäng, tá sù th­¬ng xãt anh trai.

- Tµn nhÉn, l¹nh lïng, ®éc ¸c, th©m hiÓm vµ thiÕu t×nh ng­êi.

- §©y lµ h×nh ¶nh mang ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c:

+ Tè c¸o nh÷ng con ng­êi sèng tµn nhÉn, kh« hÐo c¶ t×nh m¸u mñ.

+ Tè c¸o nh÷ng thµnh kiÕn cæ hñ, phi nh©n ®¹o cña cña x· héi ViÖt Nam tr­íc CMT8 -1945.
tải về 3.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương