Nguyên táctải về 2.38 Mb.
trang36/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   130

CHÍNH TRỰC THAY TRỜI HÀNH ĐẠO, DẠY NGƯỜIGiảng rộng

Nói “chính” tức không vạy, sai trái; nói “trực” tức không có gì yểm khúc, quanh co tránh né. Cho nên, chính trực chuẩn tắc của đạo trời. Người tầm thường thể hành xử chính trực, đó chính thuận theo lòng trời dạy dỗ người khác, đâu cần phải kẻ ngồi ngôi cao soi xuống muôn dân? Nếu muốn thay trời hành đạo, không cần phải kẻ nắm quyền cai trị hoặc nhiều thế lực, dẫu muốn cũng không thể được. Thay trời hành đạo dạy người, chính thuận theo trời đất cải hóa vạn vật, cùng dự vào với trời đất thành một trong ba thành tố của trụ: thiên, địa, nhân. Muốn vậy thì trước hết phải chú tâm nỗ lực một chữ “hành”. Trong chữ “hành” đó, tất nhiên đã bao hàm hết thảy

1 Tức năm 1655. Niên hiệu Thuận Trị của nhà Thanh bắt đầu từ năm 1644 đến năm 1661.

những việc kinh doanh, trù tính, kế hoạch, tùy thời biết sắp xếp, ứng dụng cho thích hợp. Bình tâm xét kỹ ý nghĩa của câu tiếp theo bên dưới: “mở rộng lòng từ, nước cứu dân”, thì đó cũng chính thật thay trời hành đạo dạy người, nhưng lại vẻ như chỉ muốn nói riêng với hàng quan gia khanh tướng đang giữ chức quyền.

Những người khi sống thông minh chính trực, sau khi chết ắt sẽ bậc thần linh, lẽ ấy đối với thế gian chắc chắn. Lại nói theo thế tục thì đó gọi siêu thăng, nhưng dùng sự thấu hiểu sáng suốt quán xét thì đó chính đọa lạc. Ấy người thế tục chỉ biết đời thứ hai không biết được đến đời thứ ba sau đó. Một khi đã thần linh, tất phải thọ hưởng những phẩm vật cúng tế, phần nhiều do người đời sát sinh hại vật dâng cúng. Đã thọ hưởng những thứ ấy, ắt đời sau không tránh khỏi đọa vào các cảnh giới địa ngục, súc sinh, chỉ việc đến ngay trong khoảng chớp mắt thôi. Cho nên, trong lúc thay trời hành đạo dạy người, phải luôn cảnh giác với mối nguy hiểm tiềm tàng tái sinh vào cảnh giới thần linh, phải gấp rút cầu sinh Tịnh độ, xác lập ràng định hướng cho đời mình. Phải thường xuyên phát khởi thệ nguyện rộng sâu, dựa vào đó làm kiên cố thêm nền tảng tâm đạo Bồ-đề, như vậy thì mới tránh được mối nguy đọa lạc vào cảnh giới xấu ác.

Ngày ngày đều mong cho người khác làm được nhiều việc thiện, tích âm đức, đó thuận lòng trời. Một lòng lo lắng, chỉ sợ người khác rơi vào lầm lạc, tạo tác những nghiệp xấu ác, đó cũng thuận theo lòng trời. Người ngu chỉ nhìn thấy khoảng không gian xanh thẳm trên cao kia cho đó trời, đâu biết thật những vị trời như các cõi Tứ vương thiên, Đao-lợi thiên, mỗi ngày đều quan sát theo dõi những việc làm thiện, ác của người thế gian. Việc thay trời hành đạo dạy người như thế, đâu dễ lúc chấm dứt được sao?

Trưng dẫn sự tích
SOÁT XÉT VIỆC THIỆN ÁC1

Các vị Đế Thích, Thiên vương cùng nhau lên Thiện pháp đường, chư thiên cùng theo hầu chung quanh cung kính. Vào Thiện pháp đường rồi, Đế Thích lên ngồi trên tòa tử, hai bên tả hữu mỗi bên 16 vị thiên vương cùng an tọa, ngoài ra tất cả chư thiên cũng đều phân theo ngôi thứ ngồi xuống. Có hai vị thái tử, một vị tên Chiên-đàn, một vị tên Tu-tỳ-la, chính hai vị Đại tướng quân của cung trời Đao-lợi, chia nhau ngồi hai bên tả hữu của 32 vị thiên vương. Bốn vị thiên vương chia nhau ngồi nơi bốn cửa.Bấy giờ, bốn vị thiên vương mang những việc thiện ác của người thế gian tấu trình lên Đế Thích. Nếu nghe biết thế gian nhiều người thọ trì Ngũ giới, 2 Bát giới,3 hoặc đối đãi cung kính với cha mẹ, với các vị sa môn, các bậc trưởng, thực hành bố thí, tu phước, Đế Thích liền hết sức hoan hỷ, biết rằng như vậy tương lai sẽ nhiều người sinh về các cõi trời, ít người sinh vào cảnh giới a-tu-la.4 Nếu không được như vậy, Đế Thích liền buồn rầu không vui. thế, mỗi tháng vào những ngày lục trai,5 thập trai6 đều sai khiến các vị phi thiên thần tướng thường xuyên


  1. Trích từ Lập thế A-tỳ-đàm luận - 立世阿毗曇論. (Chú giải của soạn giả) Bản luận này gọi tên đầy đủ Phật

Thuyết Lập Thế A-tì-đàm luận(佛說立世阿毘曇論), được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thuộc tập 32, kinh số 1644, tổng cộng 10 quyển, do ngài Chơn Đế dịch sang Hán ngữ vào đời Trần. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 25, trang 184, tờ a, quyển 2.

  1. Ngũ giới hay Năm giới, những giới căn bản của người thọ trì sau khi quy y Tam bảo, bao gồm các

giới: (1) không giết hại, (2) không trộm cướp, (3) không dâm, (4) không nói dối (5) không uống rượu.

  1. Bát giới hay Bát trai giới, Tám giới, bao gồm Năm giới như trên cộng thêm ba giới nữa là: (6) Không sử

dụng các loại dầu thơm, phấn sáp thoa phết lên thân thể, (7) Không xem, nghe các trò ca nhạc, múa hát,

(8) Không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng. Tám giới này thường được người phát nguyện thọ trì trọn vẹn trong thời gian một ngày, gọi ngày Bát quan trai.

  1. Cảnh giới a-tu-la còn gọi bán thần, gồm những chúng sinh ít phước hơn chư thiên nên tuy cũng thần

thông biến hóa mà sự thọ hưởng an lạc không bằng chư thiên. Chúng sinh cảnh giới này đa phần nặng tâm sân hận nên thường gây sự đánh nhau với chư thiên, khiến cho Đế Thích cũng bị quấy nhiễu. thế, khi thấy chúng sinh làm việc thiện sinh về cõi trời nhiều hơn vào cõi a-tu-la thì Đế Thích vui mừng.

  1. Lục trai: giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 6 ngày, các ngày 8, 14, 15, 23, 29 30.

  2. Thập trai: giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 10 ngày, các ngày mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29

30.

tuần du trong chốn nhân gian, xem xét theo dõi các việc thiện ác của người đời.

Lời bàn

Người thế gian cho rằng Ngọc Đế khi giáng trần, điều đó không đúng. Dưới mắt nhìn của chư thiên thì cõi thế gian này thật cùng ô uế, dẫu cách xa hàng trăm do-tuần cũng bốc mùi hôi thối đối với chư thiên, thật khó đến gần. Những vị tuần sát việc thiện ác chốn nhân gian chỉ riêng những bậc quỷ thần nhiều phúc đức thôi. Tuy nhiên, việc thưởng điều lành, phạt điều ác luôn chính xác, không một mảy may sai lầm. Đến như những cõi trời Dạ Ma, Đâu-suất trở lên nữa, chư thiên đều vô cùng tôn quý, chẳng hề lưu tâm đến những việc của thế tục.


Giảng rộng


tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương