Nguồn gốc sâu xa của sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tếtải về 17.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.09.2022
Kích17.11 Kb.
#184226
91-100

Nguồn gốc sâu xa của sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế -
xã hội là:
A. Sự tăng lên không ngừng của năng suất lao động
B. Áp bức, bất công và mâu thuẫn giai cấp
C. Động cơ chính trị của các vĩ nhân, lạnh tụ
D. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của ý thức?


An ta A. Ý thức là thực thể độc lập
B. Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người
C. Ý thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan vào bộ óc con người
D. Ý thức là năng lực của mọi dạng vật chất

Trong các luận điểm sau, đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về


quan hệ giữa nội dung và hình thức?
A. Nội dung quyết định hình thức trong sự phát triến của sự vật
B. Hình thức quyết định nội dung
C. Tồn tại hình thức thuần tuý không chứa đựng nội dung
D. Hình thức luôn thế hiện bản chất của sự vật ong

Triết học Mác ra đời vào thời gian nào?


A. Những năm 20 của thế kỷ XIX
B. Những năm 30 của thế kỷ XIX
C. Những năm 40 của thế kỷ XIX
D. Những năm 50 của thế kỷ XIX

Chọn cum từ thích hợp đien vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa “ cái


riêng": Cái riêng là phạm trù triết học dùng để chi
A. Một sự vật, một quá trình riêng lẻ nhất định
B. Một đặc điểm chung của các sự vật
C. Nét đặc thù của một số các sự vật
D. Một thuộc tính chỉ có ở một sự vật mà không lặp lại ở các sự vật khác

Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa cái chung


và cái riêng?
A. Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung
B. Cái riêng không bao chứa cái chung nào
C. Cái riêng và cái chung hoàn toàn tách rời nhau
D. Cái đơn nhất và cái riêng có thể chuyển hóa cho nhau ở bất kỳ đâu

Tính chất của lực lượng sản xuất là:


A. Tính chất xã hội và tính chất hiện đại
C. Tính chất xã hội hoá và tính chất hiện đại
B. Tính chất cá nhân và tính chất xã hội hoá
D. Tính chất hiện đại và tính chất cá nhân

Trong những luận điểm sau, đâu là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về


mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả?
A. Kết quả do nguyên nhân quyết định, nhưng kết quả lại tác động trở lại nguyên
nhân
B. Kết quả không tác động gì đối với nguyên nhân
C. Kết quả và nguyên nhân không thể thay đổi vị trí cho nhau
D. Nguyên nhân sinh ra kết quả và kết quả có thể thay đổi nguyên nhân theo ý muốn
chủ quan của con người

Bài học kinh nghiệm mà Đảng ta đã rút ra trong công cuộc đổi mới là gi?


a. Đổi mới kinh tế trước, đổi mới chính trị sau.
b. Đổi mới chính trị trước, đổi mới kinh tế sau.
c. Kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.

Điền tập hợp từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được khái niệm “Chất": Chất


là phạm trù triết học dùng để chỉ ..(1).. khách quan ..(2... là sự thống nhất
hữu cơ những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không là cái khác.
A. 1- Tính quy định, 2- Vốn có của sự vật
B. 1- Mối liên hệ, 2- Của các sự vật
C. 1- Các nguyên nhân, 2- Của các sự vật
D. 1- Mối liên hệ; 2- Vốn có của sự vật
tải về 17.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương